EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0012(03)

Az Európai Számvevőszék 2005. március 10-i 12/2005. számú határozata a Számvevőszék dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről

OJ C 67, 20.3.2009, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

20.3.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 67/1


Az Európai Számvevőszék 2005. március 10-i 12/2005. számú határozata (1) a Számvevőszék dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről

(2009/C 67/01)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK SZÁMVEVŐSZÉKE,

tekintettel működési szabályzatára (2) és különösen annak 30. cikkére,

tekintettel a Tanács 1605/2002/EK, Euratom rendeletére az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről (3) és különösen annak 143. cikke (2) bekezdésére és 144. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

az Európai Unióról szóló szerződés 1. cikkének második albekezdése bevezeti a nyitottság elvét, megállapítva, hogy a Szerződés új szakaszt jelent az Európa népei közötti egyre szorosabb egység létrehozásának folyamatában, amelyben a döntéseket a lehető legnyilvánosabban és az állampolgárokhoz a lehető legközelebb eső szinten hozzák meg;

az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2001. május 30-i 1049/2001/EK parlamenti és tanácsi rendeletről (4) kiadott együttes nyilatkozatában (5) az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság az intézményeket az e rendeletben meghatározott elveket és korlátozásokat figyelembe vevő belső szabályzat elfogadására szólítja fel a dokumentumaikhoz való nyilvános hozzáférésre vonatkozólag;

a Számvevőszék 18/97 sz. határozata a Számvevőszék birtokában levő dokumentumokhoz való hozzáférésre irányuló kérelmek kezelésére vonatkozó belső szabályokról (6) az 1049/2001/EK rendelet előtt keletkezett, ezért át kell dolgozni a rendeletnek és az Európai Bíróság és az Elsőfokú Bíróság joggyakorlatának megfelelően;

a nyitottság fokozza a közigazgatás törvényességét, eredményességét és elszámoltathatóságát, erősítve ezáltal a demokrácia alapelveit. E cél érdekében ösztönözni kell a dokumentumokhoz való hozzáféréssel kapcsolatos helyes igazgatási gyakorlatot;

bizonyos köz- és egyéni érdekeket azonban védeni kell a dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférés elve alóli kivételek kikötésével. Különösen az ellenőrzési adatok bizalmas természetére vonatkozó nemzetközi ellenőrzési standardokat kell tiszteletben tartani,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Cél

E határozat célja azon feltételek, korlátozások és eljárások meghatározása, amelyek keretein belül a Számvevőszék nyilvános hozzáférést engedélyez dokumentumaihoz.

2. cikk

Kedvezményezettek és hatály

(1)   Az e határozatban és az ellenőrzési adatok bizalmasságát szabályozó nemzetközi standardokban megállapított rendelkezések keretén és korlátozásain belül bármely uniós polgár, illetve valamely tagállamban lakóhellyel vagy létesítő okirat szerinti székhellyel rendelkező természetes vagy jogi személy jogosult a Számvevőszék dokumentumaihoz hozzáférni az e határozatban megállapított elvek, feltételek és korlátozások szerint.

(2)   Ugyanezen elvek, feltételek és korlátozások betartásával a Számvevőszék a nem a tagállamokban lakó, illetve létesítő okirat szerinti székhellyel azokban nem rendelkező természetes vagy jogi személyek számára is biztosíthat hozzáférést a dokumentumaihoz.

(3)   Ez a határozat a Számvevőszék birtokában lévő dokumentumokra vonatkozik, amely dokumentumokat a Számvevőszék készített, vagy azok hozzá érkeztek, és a birtokában vannak.

(4)   E határozat nem érinti a Számvevőszék által birtokolt dokumentumokhoz való azon nyilvános hozzáférési jogokat, amelyek nemzetközi jogi okmányokból vagy az azokat végrehajtó közösségi jogi aktusokból származhatnak.

3. cikk

Meghatározások

E határozat alkalmazásában:

a)

„dokumentum”: az adathordozótól (papír, elektronikus forma vagy hang-, kép- vagy audiovizuális felvétel) függetlenül bármely adattartalom;

b)

„harmadik fél”: a Számvevőszéken kívüli bármely természetes vagy jogi személy, vagy szervezet, beleértve a tagállamokat, más közösségi vagy a Közösségen kívüli intézményeket és testületeket, valamint harmadik országokat.

4. cikk

Kivételek

(1)   A Számvevőszék megtagadja a dokumentumokhoz való hozzáférést, ha a közzététel kedvezőtlenül befolyásolná a következők védelmét:

a)

a közérdek tekintetében többek között:

közbiztonság,

honvédelmi és katonai ügyek,

nemzetközi kapcsolatok,

a Közösség vagy valamely tagállam pénzügyi, monetáris vagy gazdaságpolitikája;

b)

a személyiség és a magánszemély becsületének védelme, különösen a személyi adatok védelmére vonatkozó közösségi joganyagnak megfelelően.

(2)   Az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 143. cikke (2) bekezdésében és 144. cikke (1) bekezdésében, valamint a közösségi jog egyéb jogi okmányainak vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott bizalmasságra vonatkozó szabályokkal összhangban a Számvevőszék megtagadja a hozzáférést ellenőrzései megállapításaihoz. A Számvevőszék megtagadhatja továbbá a hozzáférést a megállapítások kialakítása során használt dokumentumokhoz.

(3)   A Számvevőszék megtagadja a dokumentumokhoz való hozzáférést, ha a közzététel kedvezőtlenül befolyásolná a következők védelmét:

természetes vagy jogi személy kereskedelmi érdekei, beleértve a szellemi tulajdont is,

bírósági eljárások és jogi tanácsadás,

vizsgálatok, nyomozások és ellenőrzések.

(4)   A Számvevőszék által belső használatra összeállított vagy az intézmény által kapott olyan ügyre vonatkozó dokumentumhoz való hozzáférést, amellyel kapcsolatosan a Számvevőszék még nem hozott határozatot, meg kell tagadni, ha a dokumentum közzététele a Számvevőszék döntéshozatali eljárását veszélyeztetné.

A Számvevőszéken belüli tanácskozások és előzetes egyeztetések részét képező, belső használatra korlátozott állásfoglalásokat tartalmazó dokumentumokhoz való hozzáférést meg kell tagadni a döntés meghozatalát követően is, amennyiben a dokumentum közzététele a Számvevőszék döntéshozatali eljárását veszélyeztetné.

(5)   Ha a kérelem olyan dokumentumra vonatkozik, amely a Számvevőszék birtokában van, de amelynek nem a Számvevőszék a szerzője, a Számvevőszék visszaigazolja a kérelem beérkezését és megadja annak a személynek, intézménynek vagy szervnek a nevét, amelynek a kérelmet címezni kell.

(6)   Ha a kivételek bármelyike a kért dokumentumnak csak részeit érinti, a dokumentum fennmaradó részei közzétehetők.

(7)   Az e cikkben közölt kivételek a Közösségek levéltárainak a nyilvánosság számára történő megnyitásáról szóló, 354/83/EGK, Euratom tanácsi rendelet (7) sérelme nélkül alkalmazandók.

(8)   Az e cikkben közölt kivételek ellenére a Számvevőszék dönthet egy dokumentum egészéhez vagy részeihez való hozzáférés engedélyezéséről, ha a közzétételhez magasabb közérdek fűződik.

5. cikk

Kérelmek

A dokumentumhoz való hozzáférés iránti kérelmeket írásban kell előterjeszteni (8), papíron vagy elektronikus formában, az EK-Szerződés 314. cikkében említett nyelvek (9) valamelyikén és megfelelő pontossággal ahhoz, hogy a Számvevőszék a dokumentumot azonosítani tudja. A kérelmező nem köteles megindokolni a kérelmet.

6. cikk

A kérelmek feldolgozása első fokon

(1)   A dokumentumokhoz való hozzáférés iránti kérelmeket az „Ellenőrzés-támogató tevékenység és kommunikáció” részleg igazgatója bírálja el. Az igazgató átvételi elismervényt küld a kérelmezőnek, majd megvizsgálja a kérelmet és dönt a megteendő intézkedésről.

(2)   A kérelem tárgyának függvényében az „Ellenőrzés-támogató tevékenység és kommunikáció” részleg igazgatója tájékoztatja az illetékes tagot, a főtitkárt, a jogi szolgálatot vagy az adatvédelmi biztost, illetve szükség esetén a véleményüket kéri, mielőtt a kért dokumentum közzétételének jóváhagyásáról döntene.

(3)   A dokumentumhoz való hozzáférés iránti kérelmet haladéktalanul el kell bírálni. A Számvevőszék a kérelem iktatásától számított 15 munkanapon belül vagy jóváhagyja és elérhetővé teszi a kért dokumentumot a 9. cikknek megfelelően, vagy írásbeli, indoklással ellátott válaszban teljesen vagy részlegesen elutasítja a kérelmet, továbbá tájékoztatja a kérelmezőt arról a jogáról, hogy a 7. cikknek megfelelően kérheti a Számvevőszéket álláspontjának felülvizsgálatára.

(4)   Amikor a kérelem jelentős terjedelmű vagy igen nagyszámú dokumentumra vonatkozik, a Számvevőszék nem hivatalosan is tárgyalhat a kérelmezővel a megfelelő megoldás kialakítása érdekében. Ilyen esetekben a (3) bekezdésben előírt határidő 15 munkanappal meghosszabbítható, feltéve, hogy a kérelmezőt erről előzetesen értesítik és a döntést megindokolják.

7. cikk

Felülvizsgálat

(1)   A részleges vagy teljes elutasítást követően a kérelmező az elutasítás kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül kérheti a Számvevőszéket álláspontjának felülvizsgálására.

(2)   Ha a Számvevőszék nem válaszol az előírt határidőn belül, az a kérelmezőt szintén felülvizsgálat kérésére jogosítja fel.

8. cikk

A felülvizsgálati kérelmek feldolgozása

(1)   A felülvizsgálati kérelmeket a Számvevőszék elnökéhez kell benyújtani. A kérelem tárgyának függvényében a Számvevőszék elnöke tanácskozik az illetékes taggal vagy a főtitkárral, illetve szükség esetén a jogi szolgálat vagy az adatvédelmi biztos véleményét kérheti, mielőtt a kért dokumentum közzétételének jóváhagyásáról döntene.

(2)   A felülvizsgálati kérelmet haladéktalanul el kell bírálni. A Számvevőszék az ilyen kérelem iktatásától számított 15 munkanapon belül vagy megadja a hozzáférést a kért dokumentumhoz, és a 9. cikknek megfelelően ezen időtartamon belül biztosítja a hozzáférést, vagy írásbeli, indoklással ellátott válaszban teljesen vagy részlegesen elutasítja a kérelmet. Teljes vagy részleges elutasítás esetén az intézmény tájékoztatja a kérelmezőt a rendelkezésre álló jogorvoslatokról, nevezetesen arról, hogy bírósági eljárást indíthat a Számvevőszékkel szemben, és/vagy panasszal fordulhat az ombudsmanhoz az EK-Szerződés 230. cikkében, illetve 195. cikkében megállapított feltételek szerint.

(3)   Kivételes esetekben, például amikor a kérelem jelentős terjedelmű vagy igen nagyszámú dokumentumra vonatkozik, a (2) bekezdésben előírt határidő 15 munkanappal meghosszabbítható, feltéve, hogy a kérelmezőt erről előzetesen értesítik és a döntést megindokolják.

(4)   Elutasító válasznak minősül, ha a Számvevőszék nem válaszol az előírt határidőn belül, ami arra jogosítja a kérelmezőt, hogy a (2) bekezdésben említett jogorvoslatokkal éljen.

9. cikk

Hozzáférés a kérelem alapján

(1)   A kérelmező a Számvevőszék luxembourgi épületeiben történő helyszíni megtekintés vagy másolat átvétele útján férhet hozzá a jóváhagyott dokumentumokhoz, beleértve adott esetben az elektronikus másolatot is. Az első esetben a kérelmező az „Ellenőrzés-támogató tevékenység és kommunikáció” részleg igazgatójával egyezik meg a helyszíni megtekintés időpontjáról.

(2)   A másolatok elkészítésének és elküldésének költsége a kérelmezőre áthárítható. Ez a díj nem haladhatja meg a másolatok elkészítésének és elküldésének tényleges költségét. Ingyenes a helyszíni megtekintés, a 20 db A4-es méretű oldalnál kevesebb másolat és a közvetlen hozzáférés elektronikus formában.

(3)   Ha a kért dokumentum a nyilvánosság számára elérhető, a Számvevőszék a dokumentumokhoz való hozzáférés biztosításának kötelezettségét úgy is teljesítheti, hogy tájékoztatja a kérelmezőt a kért dokumentumhoz való hozzájutás módjáról.

(4)   A dokumentumokat a meglévő változatban és formában kell közzétenni (beleértve az elektronikus vagy alternatív formákat is), a kérelmező igényeinek teljes mértékű figyelembevételével. A Számvevőszék nem köteles új dokumentumot készíteni vagy információkat összeállítani a kérelmező kívánságára.

10. cikk

Másolatok készítése a dokumentumokról

(1)   Az e határozatnak megfelelően rendelkezésre bocsátott dokumentumokat a Számvevőszék előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos sokszorosítani vagy kereskedelmi célokra felhasználni.

(2)   Ez a határozat nem érinti a szerzői jogra vonatkozó azon hatályban lévő szabályokat, amelyek korlátozhatják harmadik személy másolatkészítési vagy hasznosítási jogát a közzétett dokumentumok vonatkozásában.

11. cikk

Záró rendelkezések

(1)   A Számvevőszék 1997. február 20-i 18/97. számú határozata hatályát veszti.

(2)   Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

(3)   Ez a határozat az elfogadását követő hónap első napján lép hatályba.

Kelt Luxembourgban, 2005. március 10-én.

a Számvevőszék részéről

Hubert WEBER

elnök


(1)  A Számvevőszék 2009. február 5-i ülésén elfogadott 14/2009. sz. határozata által módosított formában.

(2)  HL L 18., 2005.1.20., 1. o.

(3)  HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

(4)  HL L 173., 2001.6.27., 5. o.

(5)  HL L 145., 2001.5.31., 43. o.

(6)  HL C 295., 1998.9.23., 1. o.

(7)  A Tanács 354/83/EGK, Euratom rendelete, amelyet a 1700/2003/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 243., 2003.9.27., 1. o.) módosított.

(8)  A cím: Európai Számvevőszék, „Ellenőrzés-támogató tevékenység és kommunikáció” részleg igazgatója, 12, rue Alcide de Gasperi, L-1615 Luxembourg. Fax: (+352) 43 93 42, e-mail: euraud@eca.europa.eu

(9)  Jelenleg: bolgár, angol, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, ír, lett, lengyel, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák és szlovén.


Top