EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02015R0534-20200601

Consolidated text: Az Európai Központi Bank (EU) 2015/534 rendelete (2015. március 17.) a pénzügyi információkra vonatkozó felügyeleti adatszolgáltatásról (EKB/2015/13)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/534/2020-06-01

02015R0534 — HU — 01.06.2020 — 002.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

►B

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2015/534 RENDELETE

(2015. március 17.)

a pénzügyi információkra vonatkozó felügyeleti adatszolgáltatásról (EKB/2015/13)

(HL L 086, 2015.3.31., 13. o)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  Szám

Oldal

Dátum

►M1

AZ Európai Központi Bank (EU) 2017/1538 RENDELETE (2017. augusztus 25.)

  L 240

1

19.9.2017

►M2

AZ Európai Központi Bank (EU) 2020/605 RENDELETE (2020. április 9.)

  L 145

1

7.5.2020


Helyesbítette:

►C1

Helyesbítés, HL L 065, 8.3.2018, o 48  (1538/2017)
▼B

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2015/534 RENDELETE

(2015. március 17.)

a pénzügyi információkra vonatkozó felügyeleti adatszolgáltatásról (EKB/2015/13)I. CÍM

TÁRGY ÉS FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

▼M1

1. cikk

Tárgy és általános elvek

(1)  Ez a rendelet követelményeket állapít meg az alábbiak által az INH-k felé teljesítendő, pénzügyi információkra vonatkozó felügyeleti adatszolgáltatással kapcsolatban:

a) 

az 575/2013/EU rendelet 24. cikkének (2) bekezdése értelmében az összevont alapon történő felügyeleti adatszolgáltatásra az 1606/2002/EK rendelet alapján nemzetközi számviteli standardokat alkalmazó jelentős hitelintézetek;

b) 

az a) pontban említettektől eltérő jelentős hitelintézetek, amelyek összevont alapon a 86/635/EGK irányelven alapuló nemzeti számviteli szabályozás hatálya alá tartoznak;

c) 

jelentős hitelintézetek egyedi alapon, valamint jelentős fióktelepek;

d) 

jelentős hitelintézetek a mechanizmusban részt nem vevő tagállamban vagy harmadik országban létesített leányvállalatok vonatkozásában;

e) 

az 575/2013/EU rendelet 24. cikkének (2) bekezdése értelmében az összevont alapon történő felügyeleti adatszolgáltatásra az 1606/2002/EK rendelet alapján nemzetközi számviteli standardokat alkalmazó kevésbé jelentősnek minősülő hitelintézetek;

f) 

az e) pontban említettektől eltérő, kevésbé jelentősnek minősülő hitelintézetek, amelyek összevont alapon a 86/635/EGK irányelven alapuló nemzeti számviteli szabályozás hatálya alá tartoznak;

g) 

kevésbé jelentősnek minősülő hitelintézetek egyedi alapon, valamint kevésbé jelentősnek minősülő fióktelepek.

(2)  A 7. és 14. cikk alól kivételt képezve, azok a hitelintézetek, amelyek felmentést kaptak a prudenciális követelmények egyedi alapú alkalmazása alól az 575/2013/EU rendelet 7. vagy 10. cikkével összhangban, nem kötelesek a jelen rendelet alapján egyedi alapon pénzügyi információkra vonatkozó felügyeleti adatszolgáltatást teljesíteni. Amennyiben a hitelintézetek e bekezdéssel összhangban egyedi alapon nem teljesítenek a pénzügyi információkra vonatkozó felügyeleti adatszolgáltatást, az INH-k a 680/2014/EU végrehajtási rendelet III. vagy IV. mellékletében meghatározott minden táblát megküldenek az EKB-nak, amelyet e hitelintézetek vonatkozásában gyűjtenek.

(3)  Amennyiben az illetékes hatóságok, az EKB-t is beleértve, az 575/2013/EU rendelet 11. cikkének (5) bekezdésével összhangban az intézmények számára előírják, hogy szubkonszolidált alapon feleljenek meg az 575/2013/EU rendelet másodiktól a negyedik, és hatodiktól a nyolcadik részében, valamint a 2013/36/EU irányelv VII. címében szereplő kötelezettségeknek, ezen intézmények az e rendeletben összevont alapon rögzített követelményeknek szubkonszolidált alapon is eleget tesznek.

(3a)  Amennyiben az anyaintézmények az 575/2013/EU rendelet 9. cikkének (1) bekezdésével összhangban az egyedi konszolidáció módszerét alkalmazzák, úgy ezeknek az intézményeknek az e rendeletben rögzített követelményeknek egyedi alapon, az egyedi konszolidáció módszerének alkalmazásával kell megfelelniük.

(4)  Az INH-k és/vagy a nemzeti központi bankok a jelen rendelet alapján összegyűjtött adatokat bármely más célra is felhasználhatják.

(5)  Ez a rendelet nem érinti a felügyelt szervezetek által az összevont beszámolóikban vagy éves beszámolóikban alkalmazott számviteli standardokat, és nem módosítja a felügyeleti adatszolgáltatásra alkalmazott számviteli standardokat. Mivel a felügyelt szervezetek különböző számviteli standardokat alkalmaznak, csak az értékelési szabályokkal (beleértve a hitelkockázati veszteségek becslésére szolgáló, a vonatkozó számviteli szabályozás alapján fennálló és a megfelelő felügyelt szervezetek által egyedi vagy összevont alapon alkalmazott módszert is) kapcsolatos információk nyújtandók be. E célból különleges adatszolgáltatási táblák állnak a 86/635/EGK irányelven alapuló nemzeti számviteli szabályozást alkalmazó felügyelt szervezetek rendelkezésére. Nem kell adatot szolgáltatni azokról a táblákban szereplő adatpontokról, amelyek nem alkalmazandók az adott felügyelt szervezetek tekintetében.

(6)  A jelentős és a kevésbé jelentősnek minősülő fióktelepek az általuk az e rendelet alapján szolgáltatandó információkat az érintett INH-hoz az őket létrehozó hitelintézeten keresztül is benyújthatják.

▼B

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazása során eltérő rendelkezés hiányában a 468/2014/EU rendeletben (EKB/2014/17) szereplő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni, a következő fogalommeghatározásokkal együtt.

1.

„IAS” és „IFRS” : az 1606/2002/EK rendelet 2. cikke szerinti „nemzetközi számviteli standardok” és „nemzetközi beszámolókészítési standardok”;

2.

„leányvállalat” : az 575/2013/EU rendelet 4. cikke (1) bekezdésének 16. pontjában meghatározott leányvállalat, amely az 575/2013/EU rendelet 4. cikke (1) bekezdésének 1. pontja értelmében vett hitelintézet;

▼M1 —————

▼B

4.

„összevont alapon” : az 575/2013/EU rendelet 4. cikke (1) bekezdésének 48. pontjában meghatározott összevont alapon;

5.

„szubkonszolidált alapon” : az 575/2013/EU rendelet 4. cikke (1) bekezdésének 49. pontjában meghatározott szubkonszolidált alapon;

▼M1

6.

„jelentős hitelintézet”a jelentős felügyelt szervezet jogállással rendelkező hitelintézet;

7.

„kevésbé jelentősnek minősülő hitelintézet”a jelentős felügyelt szervezet jogállással nem rendelkező hitelintézet;

8.

„jelentős fióktelep”a jelentős felügyelt szervezet jogállással rendelkező fióktelep, amely nem része felügyelt csoportnak, és amelyet a mechanizmusban részt nem vevő tagállamban székhellyel rendelkező hitelintézet valamely mechanizmusban részt vevő tagállamban hozott létre;

9.

„kevésbé jelentősnek minősülő fióktelep”a jelentős felügyelt szervezet jogállással nem rendelkező fióktelep, amely nem része felügyelt csoportnak, és amelyet a mechanizmusban részt nem vevő tagállamban székhellyel rendelkező hitelintézet valamely mechanizmusban részt vevő tagállamban hozott létre.

▼M1

3. cikk

Felügyelt szervezet jogállásának megváltozása

(1)  E rendelet alkalmazásában valamely felügyelt szervezet a 468/2014/EU rendelet (EKB/2014/17) 45. cikkének (1) bekezdésében említett határozat vele való közlésétől számított 12 hónap elteltével minősül jelentősnek. E szervezet az e rendelet II. címének megfelelően jelentős felügyelt szervezetként a jelentősként történő minősülését követő első adatszolgáltatási referencia-időpontban jelenti az információkat.

(2)  E rendelet alkalmazásában valamely felügyelt szervezet a 468/2014/EU rendelet (EKB/2014/17) 46. cikkének (1) bekezdésében említett határozat vele való közlésének időpontjától minősül kevésbé jelentősnek. E szervezet ezt követően az e rendelet III. címének megfelelően jelenti az információkat.II. CÍM

A JELENTŐS HITELINTÉZETEK ÁLTAL ÖSSZEVONT, VALAMINT EGYEDI ALAPON, TOVÁBBÁ A JELENTŐS FIÓKTELEPEK ÁLTAL EGYEDI ALAPON TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁSI. FEJEZET

Összevont alapon történő adatszolgáltatás

4. cikk

Az 575/2013/EU rendelet 24. cikkének (2) bekezdése értelmében az összevont alapon történő felügyeleti adatszolgáltatásra IFRS-t alkalmazó jelentős hitelintézetekre vonatkozó, összevont alapon történő adatszolgáltatás formátuma és gyakorisága, adatszolgáltatási referencia-időpontok és beküldési határidők

Az 575/2013/EU rendelet 99. cikkének (3) bekezdése értelmében az 575/2013/EU rendelet 24. cikkének (2) bekezdése értelmében az összevont alapon történő felügyeleti adatszolgáltatásra az 1606/2002/EK rendelet alapján IFRS-t alkalmazó jelentős hitelintézetek a 680/2014/EU végrehajtási rendelet 2., 3. és 10. cikkében előírtak szerint, összevont alapon teljesítik a pénzügyi információkra vonatkozó felügyeleti adatszolgáltatást.

5. cikk

Az 86/635/EGK irányelven alapuló nemzeti számviteli szabályozást alkalmazó jelentős hitelintézetekre vonatkozó, összevont alapon történő adatszolgáltatás formátuma és gyakorisága, adatszolgáltatási referencia-időpontok és beküldési határidők

Az 575/2013/EU rendelet 99. cikkének (6) bekezdése értelmében a 4. cikkben említettektől eltérő, összevont alapon a 86/635/EGK irányelven alapuló nemzeti számviteli szabályozás hatálya alá tartozó jelentős hitelintézetek a 680/2014/EU végrehajtási rendelet 2., 3. és 11. cikkében előírtak szerint, összevont alapon teljesítik a pénzügyi információkra vonatkozó felügyeleti adatszolgáltatást.II. FEJEZET

Egyedi alapon történő adatszolgáltatás

6. cikk

A jelentős felügyelt csoport részét nem képező hitelintézetekre, valamint a jelentős fióktelepekre vonatkozó, egyedi alapon történő adatszolgáltatás formátuma és gyakorisága

(1)  Azok a jelentős hitelintézetek, amelyek vagy azért alkalmaznak IFRS-t az 1606/2002/EK rendelet alapján, mert éves beszámolóikat az abban hivatkozott számviteli standardokkal összhangban állítják össze, vagy azért, mert azokat az 575/2013/EU rendelet 24. cikkének (2) bekezdése értelmében a felügyeleti adatszolgáltatásra alkalmazzák, és amelyek nem képezik jelentős felügyelt csoport részét, az érintett INH felé egyedi alapon a pénzügyi információkra vonatkozó felügyeleti adatszolgáltatást teljesítenek. Ez a jelentős fióktelepekre is alkalmazandó.

(2)  Az (1) bekezdés szerinti, pénzügyi információkra vonatkozó felügyeleti adatszolgáltatás a 680/2014/EU végrehajtási rendelet 9. cikkében meghatározott információkra is kiterjed, az említett rendelet III. mellékletének 40.1. táblájában megjelölt információkat is beleértve, az ugyanezen cikkben meghatározott gyakorisággal.

(3)  Az (1) bekezdésben említettektől eltérő, a 86/635/EGK irányelven alapuló nemzeti számviteli szabályozás hatálya alá tartozó és jelentős felügyelt csoport részét nem képező jelentős hitelintézetek az érintett INH felé a pénzügyi információkra vonatkozó felügyeleti adatszolgáltatást teljesítenek. Ez a jelentős fióktelepekre is alkalmazandó.

(4)  A (3) bekezdés szerinti, pénzügyi információkra vonatkozó felügyeleti adatszolgáltatás a 680/2014/EU végrehajtási rendelet 11. cikkében meghatározott információkra is kiterjed, az említett rendelet IV. mellékletének 40.1. táblájában megjelölt információkat is beleértve, az ugyanezen cikkben meghatározott gyakorisággal.

(5)  A fenti (2) és (4) bekezdésben meghatározott információk csak az alábbiakkal kapcsolatos információkat foglalják magukban:

a) 

eszközök, kötelezettségek, saját tőke, bevételek és kiadások, amelyek a felügyelt szervezet által megjelenítettek az alkalmazandó számviteli szabályozás alapján;

b) 

mérlegen kívüli kitettségek és olyan tevékenységek, amelyekben a felügyelt szervezet érintett;

c) 

a felügyelt szervezet által végrehajtott, az a) és b) pont szerintiektől eltérő tranzakciók;

d) 

értékelési szabályok, beleértve a hitelkockázati veszteségek becslésére szolgáló, az alkalmazandó számviteli szabályozás alapján fennálló és a felügyelt szervezet által alkalmazott módszert is.

(6)  Az INH-k az EKB részére benyújtandó, a (2) és (4) bekezdésben meghatározott információkat olyan szélesebb körű nemzeti adatszolgáltatási rendszer részeként is gyűjthetik, amely az irányadó uniós vagy nemzeti jogszabályokkal összhangban további pénzügyi információkra vonatkozó felügyeleti adatokra is kiterjed, és nem felügyeleti – például statisztikai – célokat is szolgál.

(7)  A (2) és a (4) bekezdés alól kivételt képezve, a jelentős felügyelt csoport részét nem képező jelentős hitelintézetek a 680/2014/EU végrehajtási rendelet III. és IV. melléklete 17.1., 17.2. és 17.3. táblájában, valamint III. és IV. melléklete 40.2. táblájában szereplő információkat csak akkor jelentik, ha összevont pénzügyi kimutatást készítenek.

(8)  A (2) és a (4) bekezdés alól kivételt képezve, a jelentős fióktelepeknek nem kell jelenteniük a 680/2014/EU végrehajtási rendelet III. és IV. melléklete 17.1., 17.2. és 17.3. táblájában, valamint III. és IV. melléklete 40.1. és 40.2. táblájában szereplő információkat.

7. cikk

A jelentős felügyelt csoport részét képező hitelintézetekre vonatkozó, egyedi alapon történő adatszolgáltatás formátuma és gyakorisága

(1)  Azok a jelentős hitelintézetek, amelyek vagy azért alkalmaznak IFRS-t az 1606/2002/EK rendelet alapján, mert éves beszámolóikat az abban hivatkozott számviteli standardokkal összhangban állítják össze, vagy azért, mert azokat az 575/2013/EU rendelet 24. cikkének (2) bekezdése értelmében a felügyeleti adatszolgáltatásra alkalmazzák, és amelyek jelentős felügyelt csoport részét képezik, az érintett INH felé egyedi alapon a pénzügyi információkra vonatkozó felügyeleti adatszolgáltatást teljesítenek. A pénzügyi információkra vonatkozó felügyeleti adatszolgáltatást az ilyen hitelintézeteknek a 680/2014/EU végrehajtási rendelet 9. cikkében meghatározott gyakorisággal kell teljesíteniük, és annak az I. mellékletben meghatározott közös minimuminformációkra kell kiterjednie.

▼B

(2)  Az INH-knak be kell nyújtaniuk az EKB részére a 680/2014/EU végrehajtási rendelet III. mellékletében meghatározott minden olyan további táblát, amelyet az INH gyűjt. Az INH-k előzetesen értesítik az EKB-t minden ilyen általuk továbbítani szándékozott további tábláról.

▼M1

(3)  Az (1) bekezdésben említettektől eltérő, a 86/635/EGK irányelven alapuló nemzeti számviteli szabályozás hatálya alá tartozó és jelentős felügyelt csoport részét képező jelentős hitelintézetek az érintett INH felé a pénzügyi információkra vonatkozó felügyeleti adatszolgáltatást teljesítenek.

▼B

(4)  A (3) bekezdés szerinti, pénzügyi információkra vonatkozó felügyeleti adatszolgáltatást a 680/2014/EU végrehajtási rendelet 11. cikkében meghatározott gyakorisággal kell teljesíteni, és annak az I. mellékletben meghatározott közös minimuminformációkra kell kiterjednie.

(5)  Az INH-knak be kell nyújtaniuk az EKB részére a 680/2014/EU végrehajtási rendelet IV. mellékletében meghatározott minden olyan további táblát, amelyet az INH gyűjt. Az INH-k előzetesen értesítik az EKB-t minden ilyen általuk továbbítani szándékozott további tábláról.

(6)  Az (1), (2), (4) és (5) bekezdésben meghatározott információkra vonatkozó adatszolgáltatást a jelen rendelet 6. cikkének (5) bekezdésében előírtak szerint kell teljesíteni.

(7)  Az INH-k az EKB részére benyújtandó, az (1), (2), (4) és (5) bekezdésben meghatározott adatokat olyan szélesebb körű nemzeti adatszolgáltatási rendszer részeként is gyűjthetik, amely az irányadó uniós vagy nemzeti jogszabályokkal összhangban további pénzügyi információkra vonatkozó felügyeleti adatokra is kiterjed, és nem felügyeleti – például statisztikai – célokat is szolgál.

▼M1

8. cikk

A jelentős hitelintézetekre és jelentős fióktelepekre vonatkozó adatszolgáltatási referencia-időpontok és beküldési határidők

(1)  A 6. és 7. cikkben meghatározott, jelentős hitelintézetekre és jelentős fióktelepekre vonatkozó információk tekintetében az alábbi adatszolgáltatási referencia-időpontok alkalmazandók:

a) 

negyedéves adatszolgáltatás: március 31., június 30., szeptember 30. és december 31.;

b) 

féléves adatszolgáltatás: június 30. és december 31.;

c) 

éves adatszolgáltatás: december 31.

(2)  Az adott időszakra vonatkozó információkat a naptári év első napjától az adatszolgáltatási referencia-időpontig összesítve kell jelenteni.

(3)  Az (1) és (2) bekezdés alól kivételt képezve, amennyiben a jelentős hitelintézeteknek lehetőségük van arra, hogy éves beszámolóikat a naptári évtől eltérő üzleti év alapján állítsák össze, az INH-k az adatszolgáltatási referencia-időpontokat az üzleti év végéhez igazíthatják. A módosított adatszolgáltatási referencia-időpontoknak az üzleti év elejétől számított harmadik, hatodik, kilencedik és tizenkettedik hónapra kell esniük. Az adott időszakra vonatkozó információkat az üzleti év első napjától az adatszolgáltatási referencia-időpontig összesítve kell jelenteni.

(4)  Az INH-k az alábbi beküldési határidőben a munkanap végéig nyújtják be a 6. és 7. cikkben meghatározott, jelentős hitelintézetekre és jelentős fióktelepekre vonatkozó információkat az EKB részére:

a) 

a jelentős felügyelt csoport részét nem képező jelentős hitelintézetek, valamint a jelentős fióktelepek vonatkozásában: a 680/2014/EU végrehajtási rendelet 3. cikkében megjelölt beküldési határidőket követő 10. munkanap;

b) 

a jelentős felügyelt csoport részét képező jelentős hitelintézetek vonatkozásában: a 680/2014/EU végrehajtási rendelet 3. cikkében megjelölt beküldési határidőket követő 25. munkanap.

(5)  Az INH-k határozzák meg, hogy a jelentős hitelintézeteknek és jelentős fióktelepeknek mikor kell teljesíteniük a pénzügyi információkra vonatkozó felügyeleti adatszolgáltatást e határidők betartásának biztosításához.III. FEJEZET

Jelentős hitelintézetek által a mechanizmusban részt nem vevő tagállamban vagy harmadik országban létesített leányvállalatok tekintetében történő adatszolgáltatás

9. cikk

A jelentős hitelintézetek által a mechanizmusban részt nem vevő tagállamban vagy harmadik országban létesített leányvállalatok tekintetében történő adatszolgáltatás formátuma és gyakorisága

(1)  A mechanizmusban részt nem vevő tagállamban vagy harmadik országban létesített leányvállalatok tekintetében a pénzügyi információkra vonatkozó felügyeleti adatszolgáltatást az alábbi módon kell teljesíteni:

a) 

Az 1606/2002/EK rendelet alapján összevont alapon IFRS-t alkalmazó jelentős hitelintézeteknek, beleértve azokat is, amelyek az IFRS-t az 575/2013/EU rendelet 24. cikkének (2) bekezdése értelmében a felügyeleti adatszolgáltatásra alkalmazzák, biztosítaniuk kell, hogy a II. melléklet 1. pontjában megjelölt, pénzügyi információkra felügyeleti adatokat a mechanizmusban részt nem vevő tagállamban vagy harmadik országban létesített leányvállalatok vonatkozásában egyedi alapon nyújtsák be az érintett illetékes nemzeti hatósághoz. A pénzügyi információkra vonatkozó felügyeleti adatszolgáltatást a 680/2014/EU végrehajtási rendelet 9. cikkében meghatározott gyakorisággal kell teljesíteni.

b) 

Az a) pontban említettektől eltérő jelentős hitelintézeteknek, amelyek összevont alapon a 86/635/EGK irányelven alapuló nemzeti számviteli szabályozás hatálya alá tartoznak, biztosítaniuk kell, hogy a II. melléklet 2. pontjában megjelölt, pénzügyi információkra vonatkozó felügyeleti adatokat a mechanizmusban részt nem vevő tagállamban vagy harmadik országban létesített leányvállalatok vonatkozásában egyedi alapon nyújtsák be az érintett INH-hoz. A pénzügyi információkra vonatkozó felügyeleti adatszolgáltatást a 680/2014/EU végrehajtási rendelet 11. cikkében meghatározott gyakorisággal kell teljesíteni.

(1a)  Amennyiben egy felügyelt csoporton belül egynél több hitelintézet alkalmaz prudenciális követelményeket összevont alapon, az (1) bekezdés csak a mechanizmusban részt vevő tagállamban székhellyel rendelkező hitelintézetre és a konszolidáció legmagasabb szintjén alkalmazandó.

(2)  Az (1) bekezdés alól kivételt képezve, a 3 milliárd eurót meg nem haladó teljes eszközértékkel rendelkező leányvállalatokra vonatkozó pénzügyi információkat nem kell jelenteni. E célra az eszközök teljes értékét az alkalmazandó jognak megfelelő prudenciális adatszolgáltatás alapján kell meghatározni. Ha az eszközök teljes értéke a prudenciális adatszolgáltatás alapján nem határozható meg, azt a legutolsó auditált éves beszámoló alapján, és ha ilyen beszámoló nem áll rendelkezésre, az alkalmazandó nemzeti számviteli jogszabályoknak megfelelően elkészített éves beszámoló alapján kell meghatározni.

(3)  Az információkat az (1) bekezdésnek megfelelően a következő negyedéves adatszolgáltatási referencia-időponttól kell jelenteni, amennyiben a leányvállalat eszközeinek teljes értéke négy egymást követő negyedéves adatszolgáltatási referencia-időpontban meghaladja a 3 milliárd eurót. Az (1) bekezdésnek megfelelő adatszolgáltatást a következő negyedéves adatszolgáltatási referencia-időponttól nem kell teljesíteni, amennyiben a leányvállalat eszközeinek teljes értéke három egymást követő negyedéves adatszolgáltatási referencia-időpontban nem haladja meg a 3 milliárd eurót.

10. cikk

A jelentős hitelintézetek által a mechanizmusban részt nem vevő tagállamban vagy harmadik országban létesített leányvállalatok tekintetében történő adatszolgáltatásra vonatkozó adatszolgáltatási referencia-időpontok és beküldési határidők

(1)  A 9. cikkben meghatározott információkat az érintett, összevont alapon adatot szolgáltató jelentős hitelintézettel kapcsolatos pénzügyi információkra vonatkozó felügyeleti adatok adatszolgáltatási referencia-időpontjaival megegyező adatszolgáltatási referencia-időpontokkal kell összegyűjteni. Az adott időszakra vonatkozó információkat a pénzügyi információk jelentéséhez használt üzleti év első napjától az adatszolgáltatási referencia-időpontig összesítve kell jelenteni.

(2)  Az INH-k a 9. cikkben meghatározott, a mechanizmusban részt nem vevő tagállamban vagy harmadik országban létesített leányvállalatokra vonatkozó információkat a 680/2014/EU végrehajtási rendelet 3. cikkében meghatározott beküldési határidőket követő 25. munkanap végéig nyújtják be az EKB részére.

(3)  Az INH-k határozzák meg, hogy a hitelintézeteknek mikor kell teljesíteniük a pénzügyi információkra vonatkozó felügyeleti adatszolgáltatást e határidő betartásának biztosítása érdekében.III. CÍM

A KEVÉSBÉ JELENTŐSNEK MINŐSÜLŐ HITELINTÉZETEK ÁLTAL ÖSSZEVONT, VALAMINT EGYEDI ALAPON, TOVÁBBÁ A KEVÉSBÉ JELENTŐSNEK MINŐSÜLŐ FIÓKTELEPEK ÁLTAL EGYEDI ALAPON TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁSI. FEJEZET

Összevont alapon történő adatszolgáltatás

11. cikk

A kevésbé jelentősnek minősülő hitelintézetekre vonatkozó, összevont alapon történő adatszolgáltatás formátuma és gyakorisága

(1)  Az 575/2013/EU rendelet 24. cikkének (2) bekezdése értelmében az összevont alapon történő felügyeleti adatszolgáltatásra az 1606/2002/EK rendelet alapján IFRS-t alkalmazó kevésbé jelentősnek minősülő hitelintézetek az érintett INH felé összevont alapon a pénzügyi információkra vonatkozó felügyeleti adatszolgáltatást teljesítenek.

(2)  Az (1) bekezdés szerinti, pénzügyi információkra vonatkozó felügyeleti adatszolgáltatást a 680/2014/EU végrehajtási rendelet 9. cikkében meghatározott gyakorisággal kell teljesíteni, és annak az I. melléklet 1. pontjában meghatározott közös minimuminformációkra kell kiterjednie.

(3)  Az INH-knak be kell nyújtaniuk az EKB részére a 680/2014/EU végrehajtási rendelet III. mellékletében meghatározott minden olyan további táblát, amelyet az INH gyűjt. Az INH-k előzetesen értesítik az EKB-t minden ilyen általuk továbbítani szándékozott további tábláról.

(4)  Az (1) bekezdésben említettektől eltérő, összevont alapon a 86/635/EGK irányelven alapuló nemzeti számviteli szabályozás hatálya alá tartozó és kevésbé jelentősnek minősülő hitelintézetek az érintett INH felé összevont alapon a pénzügyi információkra vonatkozó felügyeleti adatszolgáltatást teljesítenek. E pénzügyi információkra vonatkozó felügyeleti adatszolgáltatást a 680/2014/EU végrehajtási rendelet 11. cikkében meghatározott gyakorisággal kell teljesíteni, és annak az I. melléklet 2. pontjában meghatározott közös minimuminformációkra kell kiterjednie.

(5)  Az INH-knak be kell nyújtaniuk az EKB részére a 680/2014/EU végrehajtási rendelet IV. mellékletében meghatározott minden olyan további táblát, amelyet az INH gyűjt. Az INH-k előzetesen értesítik az EKB-t minden ilyen általuk továbbítani szándékozott további tábláról.

(6)  A (4) és (5) bekezdés alól kivételt képezve, az olyan kevésbé jelentősnek minősülő hitelintézetekkel kapcsolatos pénzügyi információkra vonatkozó felügyeleti adatszolgáltatásnak, amelyek eszközeinek összértéke összevont alapon nem haladja meg a 3 milliárd eurót, közös minimumként a III. mellékletben meghatározott információkra kell kiterjednie a jelen cikk (4) bekezdésében meghatározott információk helyett. E célra a hitelintézetek eszközeinek teljes értékét összevont alapon az alkalmazandó jognak megfelelő prudenciális konszolidált adatszolgáltatás alapján kell meghatározni. Ha az eszközök teljes értéke a prudenciális konszolidált adatszolgáltatás alapján nem határozható meg, azt a legutolsó auditált összevont éves beszámoló alapján, és ha ilyen beszámoló nem áll rendelkezésre, az alkalmazandó nemzeti számviteli jogszabályoknak megfelelően elkészített összevont éves beszámoló alapján kell meghatározni.

(7)  A kevésbé jelentősnek minősülő hitelintézetek az információkat a (4) és az (5) bekezdésnek megfelelően a következő negyedéves adatszolgáltatási referencia-időponttól kezdik jelenteni, amennyiben a kevésbé jelentősnek minősülő hitelintézet eszközeinek teljes értéke összevont alapon négy egymást követő negyedéves adatszolgáltatási referencia-időpontban meghaladja a 3 milliárd eurót. A kevésbé jelentősnek minősülő hitelintézetek az információkat a (6) bekezdésnek megfelelően akkor kezdik jelenteni, amennyiben a kevésbé jelentősnek minősülő hitelintézet eszközeinek teljes értéke összevont alapon három egymást követő negyedéves adatszolgáltatási referencia-időpontban nem haladja meg a 3 milliárd eurót.

(8)  A (2), (3), (4), (5) és (6) bekezdésben meghatározott információkra vonatkozó adatszolgáltatást a jelen rendelet 6. cikkének (5) bekezdésében előírtak szerint kell teljesíteni.

(9)  Az INH-k az EKB részére benyújtandó, a (2), (3), (4), (5) és (6) bekezdésben meghatározott információkat olyan szélesebb körű adatszolgáltatási rendszer részeként is gyűjthetik, amely a vonatkozó uniós vagy nemzeti jogszabályokkal összhangban további pénzügyi információkra vonatkozó felügyeleti adatokra is kiterjed, és nem csak felügyeleti – például statisztikai – célokat is szolgál.

12. cikk

A kevésbé jelentősnek minősülő felügyelt hitelintézetekre vonatkozó adatszolgáltatási referencia-időpontok és beküldési határidők

(1)  A 11. cikkben meghatározott, kevésbé jelentősnek minősülő hitelintézetek által összevont alapon jelentett információk tekintetében az alábbi adatszolgáltatási referencia-időpontok alkalmazandók:

a) 

negyedéves adatszolgáltatás: március 31., június 30., szeptember 30. és december 31.;

b) 

féléves adatszolgáltatás: június 30. és december 31.;

c) 

éves adatszolgáltatás: december 31.

(2)  Az adott időszakra vonatkozó információkat a naptári év első napjától az adatszolgáltatási referencia-időpontig összesítve kell jelenteni.

(3)  Az (1) és (2) bekezdés alól kivételt képezve, amennyiben az INH-k a kevésbé jelentősnek minősülő hitelintézetek számára lehetővé teszik, hogy a pénzügyi információkra vonatkozó, összevont alapon történő felügyeleti adatszolgáltatást a naptári évtől eltérő üzleti év alapján teljesítsék, az INH-k az adatszolgáltatási referencia-időpontokat az üzleti év végéhez igazíthatják. A módosított adatszolgáltatási referencia-időpontoknak az üzleti év elejétől számított harmadik, hatodik, kilencedik és tizenkettedik hónapra kell esniük. Az adott időszakra vonatkozó információkat az üzleti év első napjától az adatszolgáltatási referencia-időpontig terjedő időszakra összesítve kell jelenteni.

(4)  Az INH-k az alábbi beküldési határidőben a munkanap végéig nyújtják be a 11. cikkben meghatározott információkat az EKB részére:

a) 

a mechanizmusban részt vevő tagállamban székhellyel rendelkező és a konszolidáció legmagasabb szintjén adatot szolgáltató kevésbé jelentősnek minősülő hitelintézetek vonatkozásában: a 680/2014/EU végrehajtási rendelet 3. cikkében megjelölt beküldési határidőket követő 25. munkanap;

b) 

az a) pontban említettektől eltérő, összevont alapon adatot szolgáltató kevésbé jelentősnek minősülő hitelintézetek vonatkozásában: a 680/2014/EU végrehajtási rendelet 3. cikkében megjelölt beküldési határidőket követő 35. munkanap.

(5)  Az INH-k határozzák meg, hogy a hitelintézeteknek mikor kell teljesíteniük a pénzügyi információkra vonatkozó felügyeleti adatszolgáltatást e határidők betartásának biztosítása érdekében.II. FEJEZET

Egyedi alapon történő adatszolgáltatás

13. cikk

A felügyelt csoport részét nem képező, kevésbé jelentősnek minősülő hitelintézetekre, valamint a kevésbé jelentősnek minősülő fióktelepekre vonatkozó, egyedi alapon történő adatszolgáltatás formátuma és gyakorisága

(1)  Azok a kevésbé jelentősnek minősülő hitelintézetek, amelyek vagy azért alkalmaznak IFRS-t az 1606/2002/EK rendelet alapján, mert éves beszámolóikat az abban hivatkozott számviteli standardokkal összhangban állítják össze, vagy azért, mert azokat az 575/2013/EU rendelet 24. cikkének (2) bekezdése értelmében a felügyeleti adatszolgáltatásra alkalmazzák, és amelyek nem képezik felügyelt csoport részét, az érintett INH felé egyedi alapon a pénzügyi információkra vonatkozó felügyeleti adatszolgáltatást teljesítenek. Ez a kevésbé jelentősnek minősülő fióktelepekre is alkalmazandó.

(2)  Az (1) bekezdés szerinti, pénzügyi információkra vonatkozó felügyeleti adatszolgáltatást a 680/2014/EU végrehajtási rendelet 9. cikkében meghatározott gyakorisággal kell teljesíteni, és annak az I. melléklet 1. pontjában meghatározott közös minimuminformációkra kell kiterjednie.

(3)  Az INH-knak be kell nyújtaniuk az EKB részére a 680/2014/EU végrehajtási rendelet III. mellékletében meghatározott minden olyan további táblát, amelyet az INH gyűjt. Az INH-k előzetesen értesítik az EKB-t minden ilyen általuk továbbítani szándékozott további tábláról.

(4)  Az (1) bekezdésben említettektől eltérő, a 86/635/EGK irányelven alapuló nemzeti számviteli szabályozás hatálya alá tartozó és felügyelt csoport részét képező kevésbé jelentősnek minősülő hitelintézetek az érintett INH felé a pénzügyi információkra vonatkozó felügyeleti adatszolgáltatást teljesítenek. Ez a kevésbé jelentősnek minősülő fióktelepekre is alkalmazandó.

(5)  A (4) bekezdés szerinti, pénzügyi információkra vonatkozó felügyeleti adatszolgáltatást a 680/2014/EU végrehajtási rendelet 11. cikkében meghatározott gyakorisággal kell teljesíteni, és annak az I. melléklet 2. pontjában meghatározott közös minimuminformációkra kell kiterjednie.

(6)  Az INH-knak be kell nyújtaniuk az EKB részére a 680/2014/EU végrehajtási rendelet IV. mellékletében meghatározott minden olyan további táblát, amelyet az INH gyűjt. Az INH-k előzetesen értesítik az EKB-t minden ilyen általuk továbbítani szándékozott további tábláról.

(7)  A (2), (3), (5) és (6) bekezdés az alábbi kivételekkel értelmezendő:

a) 

az olyan kevésbé jelentősnek minősülő hitelintézetekkel kapcsolatos pénzügyi információkra vonatkozó felügyeleti adatszolgáltatásnak, amelyek eszközeinek összértéke nem haladja meg a 3 milliárd eurót, közös minimumként a III. mellékletben meghatározott információkra kell kiterjednie a (2), (3), (5) vagy (6) bekezdésben meghatározott információk helyett;

b) 

a kevésbé jelentősnek minősülő fióktelep nem teljesít pénzügyi információkra vonatkozó felügyeleti adatszolgáltatást, amennyiben az eszközeinek teljes értéke nem haladja meg a 3 milliárd eurót.

(8)  A (7) bekezdés céljára a kevésbé jelentősnek minősülő hitelintézet és a kevésbé jelentősnek minősülő fióktelep eszközeinek teljes értékét az alkalmazandó jognak megfelelő prudenciális adatszolgáltatás alapján kell meghatározni. Ha a kevésbé jelentősnek minősülő hitelintézet eszközeinek teljes értéke a prudenciális adatszolgáltatás alapján nem határozható meg, azt a legutolsó auditált éves beszámoló alapján, és ha ilyen beszámoló nem áll rendelkezésre, az alkalmazandó nemzeti számviteli jogszabályoknak megfelelően elkészített éves beszámoló alapján kell meghatározni. Ha a kevésbé jelentősnek minősülő fióktelep eszközeinek teljes értéke a prudenciális adatszolgáltatás alapján nem határozható meg, azt az 1071/2013/EU európai központi banki rendelet ( 1 ) alapján szolgáltatott statisztikai adatok alapján kell meghatározni.

(9)  A kevésbé jelentősnek minősülő hitelintézetek és a kevésbé jelentősnek minősülő fióktelepek az információkat a (2), a (3), az (5) és a (6) bekezdésnek megfelelően a következő negyedéves adatszolgáltatási referencia-időponttól kezdik jelenteni, amennyiben a kevésbé jelentősnek minősülő hitelintézet vagy kevésbé jelentősnek minősülő fióktelep eszközeinek teljes értéke négy egymást követő negyedéves adatszolgáltatási referencia-időpontban meghaladja a 3 milliárd eurót. A kevésbé jelentősnek minősülő hitelintézetek és kevésbé jelentősnek minősülő fióktelepek az információkat a (7) bekezdésnek megfelelően kezdik jelenteni, amennyiben a kevésbé jelentősnek minősülő hitelintézet vagy és kevésbé jelentősnek minősülő fióktelep eszközeinek teljes értéke összevont alapon három egymást követő negyedéves adatszolgáltatási referencia-időpontban nem haladja meg a 3 milliárd eurót.

(10)  A (2), (3), (5), (6) és (7) bekezdésben meghatározott információkra vonatkozó adatszolgáltatást a jelen rendelet 6. cikkének (5) bekezdésében előírtak szerint kell teljesíteni.

(11)  Az INH-k az EKB részére benyújtandó, a (2), (3), (5), (6) és (7) bekezdésben meghatározott információkat olyan szélesebb körű nemzeti adatszolgáltatási rendszer részeként is gyűjthetik, amely az irányadó uniós vagy nemzeti jogszabályokkal összhangban további pénzügyi információkra vonatkozó felügyeleti adatokra is kiterjed, és nem csak felügyeleti – például statisztikai – célokat is szolgál.

14. cikk

A kevésbé jelentősnek minősülő felügyelt csoport részét képező hitelintézetekre vonatkozó, egyedi alapon történő adatszolgáltatás formátuma és gyakorisága

(1)  Azon kevésbé jelentősnek minősülő hitelintézetek, amelyek vagy azért alkalmaznak IFRS-t az 1606/2002/EK rendelet alapján, mert éves beszámolóikat az abban hivatkozott számviteli standardokkal összhangban állítják össze, vagy azért, mert azokat az 575/2013/EU rendelet 24. cikkének (2) bekezdése értelmében a felügyeleti adatszolgáltatásra alkalmazzák, és amelyek kevésbé jelentősnek minősülő felügyelt csoport részét képezik, az érintett INH felé egyedi alapon a pénzügyi információkra vonatkozó felügyeleti adatszolgáltatást teljesítenek.

(2)  Az (1) bekezdés szerinti, pénzügyi információkra vonatkozó felügyeleti adatszolgáltatást a 680/2014/EU végrehajtási rendelet 9. cikkében meghatározott gyakorisággal kell teljesíteni, és annak a II. mellékletben meghatározott közös minimuminformációkra kell kiterjednie.

(3)  Az INH-knak be kell nyújtaniuk az EKB részére a 680/2014/EU végrehajtási rendelet III. mellékletében meghatározott minden olyan további táblát, amelyet az INH gyűjt. Az INH-k előzetesen értesítik az EKB-t minden ilyen általuk továbbítani szándékozott további tábláról.

(4)  Az (1) bekezdésben említettektől eltérő, a 86/635/EGK irányelven alapuló nemzeti számviteli szabályozás hatálya alá tartozó és kevésbé jelentősnek minősülő felügyelt csoport részét képező kevésbé jelentősnek minősülő hitelintézetek az érintett INH felé a pénzügyi információkra vonatkozó felügyeleti adatszolgáltatást teljesítenek.

(5)  A (4) bekezdés szerinti, pénzügyi információkra vonatkozó felügyeleti adatszolgáltatást a 680/2014/EU végrehajtási rendelet 11. cikkében meghatározott gyakorisággal kell teljesíteni, és annak a II. mellékletben meghatározott közös minimuminformációkra kell kiterjednie.

(6)  Az INH-knak be kell nyújtaniuk az EKB részére a 680/2014/EU végrehajtási rendelet IV. mellékletében meghatározott minden olyan további táblát, amelyet az INH gyűjt. Az INH-k előzetesen értesítik az EKB-t minden ilyen általuk továbbítani szándékozott további tábláról.

(7)  A (2), (3), (5) és (6) bekezdés alól kivételt képezve, az olyan kevésbé jelentősnek minősülő hitelintézetek pénzügyi információkra vonatkozó felügyeleti adatszolgáltatásának, amelyek eszközeinek összértéke nem haladja meg a 3 milliárd eurót, a III. mellékletben meghatározott információkra kell kiterjednie. E célra a kevésbé jelentősnek minősülő hitelintézet eszközeinek teljes értékét az alkalmazandó jognak megfelelő prudenciális adatszolgáltatás alapján kell meghatározni. Ha a kevésbé jelentősnek minősülő hitelintézet eszközeinek teljes értéke a prudenciális adatszolgáltatás alapján nem határozható meg, azt a legutolsó auditált éves beszámoló alapján, és ha ilyen beszámoló nem áll rendelkezésre, az alkalmazandó nemzeti számviteli jogszabályoknak megfelelően elkészített éves beszámoló alapján kell meghatározni.

(8)  A kevésbé jelentősnek minősülő hitelintézetek az információkat a (2), (3), (5) és (6) bekezdésnek megfelelően a következő negyedéves adatszolgáltatási referencia-időponttól kezdik jelenteni, amennyiben a kevésbé jelentősnek minősülő hitelintézet eszközeinek teljes értéke négy egymást követő negyedéves adatszolgáltatási referencia-időpontban meghaladja a 3 milliárd eurót. A kevésbé jelentősnek minősülő hitelintézetek az információkat a (7) bekezdésnek megfelelően akkor kezdik jelenteni, amennyiben a kevésbé jelentősnek minősülő hitelintézet eszközeinek teljes értéke három egymást követő negyedéves adatszolgáltatási referencia-időpontban nem haladja meg a 3 milliárd eurót.

(9)  A (2), (3), (5), (6) és (7) bekezdésben meghatározott információkra vonatkozó adatszolgáltatást a jelen rendelet 6. cikkének (5) bekezdésében előírtak szerint kell teljesíteni.

(10)  Az INH-k az EKB részére benyújtandó, a (2), (3), (5), (6) és (7) bekezdésben meghatározott információkat olyan szélesebb körű nemzeti adatszolgáltatási rendszer részeként is gyűjthetik, amely az irányadó uniós vagy nemzeti jogszabályokkal összhangban további pénzügyi információkra vonatkozó felügyeleti adatokra is kiterjed, és nem csak felügyeleti – például statisztikai – célokat is szolgál.

15. cikk

A kevésbé jelentősnek minősülő hitelintézetekre és kevésbé jelentősnek minősülő fióktelepekre vonatkozó adatszolgáltatási referencia-időpontok és beküldési határidők

(1)  A 13. és 14. cikkben meghatározott, kevésbé jelentősnek minősülő hitelintézetekre és kevésbé jelentősnek minősülő fióktelepekre vonatkozó információk tekintetében az alábbi adatszolgáltatási referencia-időpontok alkalmazandók:

a) 

negyedéves adatszolgáltatás: március 31., június 30., szeptember 30. és december 31.;

b) 

féléves adatszolgáltatás: június 30. és december 31.;

c) 

éves adatszolgáltatás: december 31.

(2)  Az adott időszakra vonatkozó információkat a naptári év első napjától az adatszolgáltatási referencia-időpontig összesítve kell jelenteni.

(3)  Az (1) és (2) bekezdés alól kivételt képezve, amennyiben az INH-k a kevésbé jelentősnek minősülő hitelintézetek számára lehetővé teszik, hogy a pénzügyi információkra vonatkozó felügyeleti adatszolgáltatást a naptári évtől eltérő üzleti év alapján teljesítsék, az INH-k az adatszolgáltatási referencia-időpontokat az üzleti év végéhez igazíthatják. A módosított adatszolgáltatási referencia-időpontoknak az üzleti év elejétől számított harmadik, hatodik, kilencedik és tizenkettedik hónapra kell esniük. Az adott időszakra vonatkozó adatokat az üzleti év első napjától az adatszolgáltatási referencia-időpontig összesítve kell jelenteni.

(4)  Az INH-k az alábbi beküldési határidőben a munkanap végéig teljesítik a 13. és 14. cikkben meghatározott, kevésbé jelentősnek minősülő hitelintézetekkel és kevésbé jelentősnek minősülő fióktelepekkel kapcsolatos pénzügyi információkra vonatkozó felügyeleti adatszolgáltatást az EKB felé:

a) 

a felügyelt csoport részét nem képező kevésbé jelentősnek minősülő hitelintézetek, valamint a kevésbé jelentősnek minősülő fióktelepek vonatkozásában: a 680/2014/EU végrehajtási rendeletben megjelölt beküldési határidőket követő 25. munkanap;

b) 

a kevésbé jelentősnek minősülő felügyelt csoport részét képező kevésbé jelentősnek minősülő hitelintézetek vonatkozásában: a 680/2014/EU végrehajtási rendeletben megjelölt beküldési határidőket követő 35. munkanap.

(5)  Az INH-k határozzák meg, hogy a kevésbé jelentősnek minősülő hitelintézeteknek és kevésbé jelentősnek minősülő fióktelepeknek mikor kell teljesíteniük a pénzügyi információkra vonatkozó felügyeleti adatszolgáltatást e határidők betartásának biztosításához.

▼BIV. CÍM

ADATMINŐSÉG ÉS INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIAI NYELV

16. cikk

Adatminőségi ellenőrzések

Az INH-k figyelemmel kísérik és biztosítják az EKB részére benyújtott információk minőségét és megbízhatóságát. Az INH-k e célból az EKB/2014/29 határozat 4. és 5. cikkében foglalt előírásokat követik.

▼M1

17. cikk

Az illetékes nemzeti hatóságok által az EKB felé történő információtovábbítás információtechnológiai nyelve

Az információcsere egységes technikai formátumának biztosítása érdekében az INH-k az e rendeletben megjelölt információkat a vonatkozó kiterjeszthető üzleti beszámolási nyelv szerinti taxonómiának megfelelően továbbítják. Az INH-k e célból az EKB/2014/29 határozat 6. cikkében foglalt előírásokat követik.

▼BV. CÍM

ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

▼M1 —————

▼M1

19. cikk

Átmeneti rendelkezések

(1)  Ha valamely kevésbé jelentősnek minősülő felügyelt szervezet 2018. január 1. előtt jelentőssé válik, úgy e szervezet a 468/2014/EU rendelet (EKB/2014/17) 45. cikkének (1) bekezdésében említett határozat vele való közlésétől számított 18 hónap elteltével minősül e rendelet alkalmazásában jelentős felügyelt szervezetnek.

(2)  Amennyiben egy kevésbé jelentősnek minősülő felügyelt szervezet eszközeinek teljes értéke akár egyedi, akár összevont alapon 2018. január 1. előtt meghaladja a 3 milliárd eurót, úgy e szervezet a jelen rendelet vonatkozó rendelkezései szerinti adatszolgáltatást a küszöbérték túllépésétől számított legalább 18 hónap elteltét követő első adatszolgáltatási referencia-időponttal kezdi meg.

(3)  Amennyiben egy a mechanizmusban részt nem vevő tagállamban vagy harmadik országban létesített leányvállalat eszközeinek teljes értéke 2018. január 1. előtt meghaladja a 3 milliárd eurót, az információkat a 9. cikk (1) bekezdésének megfelelően a küszöbérték túllépésétől számított legalább 18 hónap elteltét követő első adatszolgáltatási referencia-időponttal kezdi meg.

▼B

20. cikk

Záró rendelkezés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó a tagállamokban a Szerződésekkel összhangban.
I. MELLÉKLET

Pénzügyi információkra vonatkozó egyszerűsített felügyeleti adatszolgáltatás

1. Az 1606/2002/EK rendelet alapján IFRS-t alkalmazó ►M1  ————— ◄ felügyelt szervezetek, valamint a 86/635/EGK irányelven alapuló, az IFRS-sel összeegyeztethető nemzeti számviteli szabályozást alkalmazó felügyelt szervezetek tekintetében a „Pénzügyi információkra vonatkozó egyszerűsített felügyeleti adatszolgáltatás” a 680/2014/EU végrehajtási rendelet III. mellékletének az 1. táblázatban szereplő tábláit foglalja magában.

2. A 86/635/EGK irányelven alapuló nemzeti számviteli szabályozást alkalmazó, az 1. pont szerintiektől eltérő ►M1  ————— ◄ felügyelt szervezetek tekintetében a „Pénzügyi információkra vonatkozó egyszerűsített felügyeleti adatszolgáltatás” a 680/2014/EU végrehajtási rendelet IV. mellékletének a 2. táblázatban szereplő tábláit foglalja magában.

▼M1

2a. A 2. pont alól kivételt képezve, az INH-k dönthetnek úgy, hogy a 2. pontban említett és a tagállamukban székhellyel szervezetek szolgáltassák:

a) 

a 680/2014/EU végrehajtási rendelet IV. mellékletének 9.1. táblájában megjelölt információkat vagy 9.1.1. táblájában megjelölt információkat;

b) 

a 680/2014/EU végrehajtási rendelet IV. mellékletének 11.1. táblájában megjelölt információkat vagy 11.2. táblájában megjelölt információkat;

c) 

a 680/2014/EU végrehajtási rendelet IV. mellékletének 12.0. táblájában megjelölt információkat vagy 12.1. táblájában megjelölt információkat; és

d) 

a 680/2014/EU végrehajtási rendelet IV. mellékletének 16.3. táblájában megjelölt információkat vagy 16.4. táblájában megjelölt információkat.

▼B

3. Az 1. és 2. pont szerinti információkat a 680/2014/EU végrehajtási rendelet V. mellékletében foglalt útmutatónak megfelelően kell jelenteni.

▼M1

4. Az 1. és 2. táblázatban szereplő 17.1., 17.2. és 17.3. táblák kizárólag összevont alapon adatot szolgáltató hitelintézetekre vonatkoznak. Az 1. és 2. táblázatban szereplő 40.1. tábla összevont alapon adatot szolgáltató hitelintézetekre és csoport részét nem képező, egyedi alapon adatot szolgáltató hitelintézetekre vonatkozik.

▼B

5. Az e melléklet 1. és 2. táblázatának 2. részében említett küszöbérték kiszámítása érdekében a 680/2014/EU végrehajtási rendelet 5. cikke a) pontjának (5) alpontja alkalmazandó.

▼M21. táblázat

A tábla száma

A tábla vagy táblacsoport neve

 

1. RÉSZ [NEGYEDÉVES GYAKORISÁG]

 

Mérleg [pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatás]

1.1

Mérleg: eszközök

1.2

Mérleg: kötelezettségek

1.3

Mérleg: saját tőke

2

Eredménykimutatás

 

Pénzügyi eszközök instrumentum és ügyfélszektor szerinti részletezése

4.1

Pénzügyi eszközök instrumentum és ügyfélszektor szerinti részletezése: kereskedési céllal tartott pénzügyi eszközök

4.2.1

Pénzügyi eszközök instrumentum és ügyfélszektor szerinti részletezése: kötelezően az eredménnyel szemben valós értéken értékelt, nem kereskedési célú pénzügyi eszközök

4.2.2

Pénzügyi eszközök instrumentum és ügyfélszektor szerinti részletezése: az eredménnyel szemben valós értéken értékeltnek megjelölt pénzügyi eszközök

4.3.1

Pénzügyi eszközök instrumentum és ügyfélszektor szerinti részletezése: az egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök

4.4.1

Pénzügyi eszközök instrumentum és ügyfélszektor szerinti részletezése: amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi eszközök

4.5

Alárendelt pénzügyi eszközök

5.1

Nem kereskedési célú hitelek és előlegek termék szerinti részletezése

6.1

Nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott, nem kereskedési céllal tartott hitelek és előlegek részletezése NACE kódok szerint

 

Pénzügyi kötelezettségek részletezése

8.1

Pénzügyi kötelezettségek termék és ügyfélszektor szerinti részletezése

8.2

Alárendelt pénzügyi kötelezettségek

 

Hitelnyújtási elkötelezettségek, pénzügyi garanciák és egyéb elkötelezettségek

9.1.1

Mérlegen kívüli kitettségek: adott hitelnyújtási elkötelezettségek, pénzügyi garanciák és egyéb elkötelezettségek

9.2

Kapott hitelnyújtási elkötelezettségek, pénzügyi garanciák és egyéb elkötelezettségek

10

Származtatott ügyletek – Kereskedési célú ügyletek és gazdasági fedezeti ügyletek

 

Fedezeti elszámolások

11.1

Származtatott ügyletek – Fedezeti elszámolások: kockázattípus és fedezetiügylet-típus szerinti részletezés

 

Hitelezési veszteségekre képzett értékvesztés és céltartalékok változása

12.1

Hitelezési veszteségekre képzett értékvesztés és céltartalékok változása

 

Kapott biztosítékok és garanciák

13.1

Biztosítékok és garanciák nem kereskedési céllal tartott hitelek és előlegek szerinti részletezése

13.2.1

Az időszak alatt birtokbavétellel megszerzett biztosítékok [a vonatkozási időpontban tartott]

13.3.1

Birtokbavétellel megszerzett biztosítékok – halmozott

14

Valósérték-hierarchia: valós értéken értékelt pénzügyi instrumentumok

 

Az eredménykimutatás kiválasztott tételeinek részletezése

16.1

Kamatbevételek és kamatráfordítások instrumentum és ügyfélszektor szerint

16.3

Kereskedési céllal tartott és kereskedési célú pénzügyi eszközökből és kötelezettségekből származó nyereség vagy veszteség instrumentum szerint

 

A konszolidáció számviteli és CRR szerinti körének egyeztetése: Mérleg

17.1

A konszolidáció számviteli és CRR szerinti körének egyeztetése: Eszközök

17.2

A konszolidáció számviteli és CRR szerinti körének egyeztetése: Mérlegen kívüli kitettségek – adott hitelnyújtási elkötelezettségek, pénzügyi garanciák és egyéb elkötelezettségek

17.3

A konszolidáció számviteli és CRR szerinti körének egyeztetése: Kötelezettségek

 

A teljesítő és nemteljesítő kitettségekkel kapcsolatos információk

18.0

A teljesítő és nemteljesítő kitettségekkel kapcsolatos információk

18.1

Nemteljesítő kitettségek be- és kiáramlásai – hitelek és előlegek ügyfélszektor szerint

18.2

Kereskedelmi ingatlanhoz kapcsolódó hitelek és ingatlannal fedezett hitelekkel kapcsolatos kiegészítő információk

19

Átstrukturált kitettségek

 

2. RÉSZ [NEGYEDÉVES KÜSZÖBÉRTÉKKEL: NEGYEDÉVES GYAKORISÁG VAGY NINCS ADATSZOLGÁLTATÁS]

 

Földrajzi megoszlás

20.4

Eszközök földrajzi megoszlása az ügyfél székhelye szerint

20.5

Mérlegen kívüli kitettségek földrajzi megoszlása az ügyfél székhelye szerint

20.6

Kötelezettségek földrajzi megoszlása az ügyfél székhelye szerint

 

4. RÉSZ [ÉVES]

 

Csoportszerkezet

40.1

Csoportszerkezet: „intézményenként”2. táblázat

A tábla száma

A tábla vagy táblacsoport neve

 

1. RÉSZ [NEGYEDÉVES GYAKORISÁG]

 

Mérleg [pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatás]

1.1

Mérleg: eszközök

1.2

Mérleg: kötelezettségek

1.3

Mérleg: saját tőke

2

Eredménykimutatás

 

Pénzügyi eszközök instrumentum és ügyfélszektor szerinti részletezése

4.1

Pénzügyi eszközök instrumentum és ügyfélszektor szerinti részletezése: kereskedési céllal tartott pénzügyi eszközök

4.2.1

Pénzügyi eszközök instrumentum és ügyfélszektor szerinti részletezése: kötelezően az eredménnyel szemben valós értéken értékelt, nem kereskedési célú pénzügyi eszközök

4.2.2

Pénzügyi eszközök instrumentum és ügyfélszektor szerinti részletezése: az eredménnyel szemben valós értéken értékeltnek megjelölt pénzügyi eszközök

4.3.1

Pénzügyi eszközök instrumentum és ügyfélszektor szerinti részletezése: az egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök

4.4.1

Pénzügyi eszközök instrumentum és ügyfélszektor szerinti részletezése: amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi eszközök

4.5

Alárendelt pénzügyi eszközök

4.6

Pénzügyi eszközök instrumentum és ügyfélszektor szerinti részletezése: kereskedési célú pénzügyi eszközök

4.7

Pénzügyi eszközök instrumentum és ügyfélszektor szerinti részletezése: eredménnyel szemben valós értéken értékelt, nem kereskedési célú, nem származtatott pénzügyi eszközök

4.8

Pénzügyi eszközök instrumentum és ügyfélszektor szerinti részletezése: a saját tőkével szemben valós értéken értékelt, nem kereskedési célú, nem származtatott pénzügyi eszközök

4.9

Pénzügyi eszközök instrumentum és ügyfélszektor szerinti részletezése: bekerülésiérték-módszerrel értékelt nem kereskedési célú, nem származtatott pénzügyi eszközök

4.10

Pénzügyi eszközök instrumentum és ügyfélszektor szerinti részletezése: egyéb nem kereskedési célú, nem származtatott pénzügyi eszközök

5.1

Nem kereskedési célú hitelek és előlegek termék szerinti részletezése

6.1

Nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott, nem kereskedési céllal tartott hitelek és előlegek részletezése NACE kódok szerint

 

Pénzügyi kötelezettségek részletezése

8.1

Pénzügyi kötelezettségek termék és ügyfélszektor szerinti részletezése

8.2

Alárendelt pénzügyi kötelezettségek

 

Hitelnyújtási elkötelezettségek, pénzügyi garanciák és egyéb elkötelezettségek

9.1

Mérlegen kívüli kitettségek a nemzeti GAAP szerint: adott hitelnyújtási elkötelezettségek, pénzügyi garanciák és egyéb elkötelezettségek

9.1.1

Mérlegen kívüli kitettségek: adott hitelnyújtási elkötelezettségek, pénzügyi garanciák és egyéb elkötelezettségek

9.2

Kapott hitelnyújtási elkötelezettségek, pénzügyi garanciák és egyéb elkötelezettségek

10

Származtatott ügyletek – Kereskedési célú ügyletek és gazdasági fedezeti ügyletek

 

Fedezeti elszámolások

11.1

Származtatott ügyletek – Fedezeti elszámolások: kockázattípus és fedezetiügylet-típus szerinti részletezés

11.2

Származtatott ügyletek – Fedezeti elszámolások a nemzeti GAAP szerint: Kockázattípusok szerinti részletezés

 

Hitelezési veszteségekre képzett értékvesztés és céltartalékok változása

12

Hitelezési veszteségekre képzett értékvesztés változása és tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok értékvesztése a nemzeti GAAP szerint

12.1

Hitelezési veszteségekre képzett értékvesztés és céltartalékok változása

 

Kapott biztosítékok és garanciák

13.1

Biztosítékok és garanciák nem kereskedési céllal tartott hitelek és előlegek szerinti részletezése

13.2.1

Az időszak alatt birtokbavétellel megszerzett biztosítékok [a vonatkozási időpontban tartott]

13.3.1

Birtokbavétellel megszerzett biztosítékok – halmozott

14

Valósérték-hierarchia: valós értéken értékelt pénzügyi instrumentumok

 

Az eredménykimutatás kiválasztott tételeinek részletezése

16.1

Kamatbevételek és kamatráfordítások instrumentum és ügyfélszektor szerint

16.3

Kereskedési céllal tartott és kereskedési célú pénzügyi eszközökből és kötelezettségekből származó nyereség vagy veszteség instrumentum szerint

16.4

Kereskedési céllal tartott és kereskedési célú pénzügyi eszközökből és kötelezettségekből származó nyereség vagy veszteség kockázat szerint

 

A konszolidáció számviteli és CRR szerinti körének egyeztetése: Mérleg

17.1

A konszolidáció számviteli és CRR szerinti körének egyeztetése: Eszközök

17.2

A konszolidáció számviteli és CRR szerinti körének egyeztetése: Mérlegen kívüli kitettségek – adott hitelnyújtási elkötelezettségek, pénzügyi garanciák és egyéb elkötelezettségek

17.3

A konszolidáció számviteli és CRR szerinti körének egyeztetése: Kötelezettségek

 

A teljesítő és nemteljesítő kitettségekkel kapcsolatos információk

18.0

A teljesítő és nemteljesítő kitettségekkel kapcsolatos információk

18.1

Nemteljesítő kitettségek be- és kiáramlásai – hitelek és előlegek ügyfélszektor szerint

18.2

Kereskedelmi ingatlanhoz kapcsolódó hitelek és ingatlannal fedezett hitelekkel kapcsolatos kiegészítő információk

19

Átstrukturált kitettségek

 

2. RÉSZ [NEGYEDÉVES KÜSZÖBÉRTÉKKEL: NEGYEDÉVES GYAKORISÁG VAGY NINCS ADATSZOLGÁLTATÁS]

 

Földrajzi megoszlás

20.4

Eszközök földrajzi megoszlása az ügyfél székhelye szerint

20.5

Mérlegen kívüli kitettségek földrajzi megoszlása az ügyfél székhelye szerint

20.6

Kötelezettségek földrajzi megoszlása az ügyfél székhelye szerint

 

4. RÉSZ [ÉVES]

 

Csoportszerkezet

40.1

Csoportszerkezet: „intézményenként”

▼B
II. MELLÉKLET

Pénzügyi információkra vonatkozó továbbegyszerűsített felügyeleti adatszolgáltatás

1. Az 1606/2002/EK rendelet alapján IFRS-t alkalmazó felügyelt szervezetek, valamint a 86/635/EGK irányelven alapuló, az IFRS-sel összeegyeztethető nemzeti számviteli szabályozást alkalmazó felügyelt szervezetek tekintetében a „Pénzügyi információkra vonatkozó továbbegyszerűsített felügyeleti adatszolgáltatás” a 680/2014/EU végrehajtási rendelet III. mellékletének a 3. táblázatban szereplő tábláit foglalja magában.

▼M23. táblázat

A tábla száma

A tábla vagy táblacsoport neve

 

1. RÉSZ [NEGYEDÉVES GYAKORISÁG]

 

Mérleg [pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatás]

1.1

Mérleg: eszközök

1.2

Mérleg: kötelezettségek

1.3

Mérleg: saját tőke

2

Eredménykimutatás

 

Pénzügyi eszközök instrumentum és ügyfélszektor szerinti részletezése

4.1

Pénzügyi eszközök instrumentum és ügyfélszektor szerinti részletezése: kereskedési céllal tartott pénzügyi eszközök

4.2.1

Pénzügyi eszközök instrumentum és ügyfélszektor szerinti részletezése: kötelezően az eredménnyel szemben valós értéken értékelt, nem kereskedési célú pénzügyi eszközök

4.2.2

Pénzügyi eszközök instrumentum és ügyfélszektor szerinti részletezése: az eredménnyel szemben valós értéken értékeltnek megjelölt pénzügyi eszközök

4.3.1

Pénzügyi eszközök instrumentum és ügyfélszektor szerinti részletezése: az egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök

4.4.1

Pénzügyi eszközök instrumentum és ügyfélszektor szerinti részletezése: amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi eszközök

4.5

Alárendelt pénzügyi eszközök

5.1

Nem kereskedési célú hitelek és előlegek termék szerinti részletezése

 

Pénzügyi kötelezettségek részletezése

8.1

Pénzügyi kötelezettségek termék és ügyfélszektor szerinti részletezése

8.2

Alárendelt pénzügyi kötelezettségek

 

Hitelnyújtási elkötelezettségek, pénzügyi garanciák és egyéb elkötelezettségek

9.1.1

Mérlegen kívüli kitettségek: adott hitelnyújtási elkötelezettségek, pénzügyi garanciák és egyéb elkötelezettségek

10

Származtatott ügyletek – Kereskedési célú ügyletek és gazdasági fedezeti ügyletek

 

Fedezeti elszámolások

11.1

Származtatott ügyletek – Fedezeti elszámolások: kockázattípus és fedezetiügylet-típus szerinti részletezés

 

Hitelezési veszteségekre képzett értékvesztés és céltartalékok változása

12.1

Hitelezési veszteségekre képzett értékvesztés és céltartalékok változása

14

Valósérték-hierarchia: valós értéken értékelt pénzügyi instrumentumok

 

A teljesítő és nemteljesítő kitettségekkel kapcsolatos információk

18.0

A teljesítő és nemteljesítő kitettségekkel kapcsolatos információk

18.1

Nemteljesítő kitettségek be- és kiáramlásai – hitelek és előlegek ügyfélszektor szerint

18.2

Kereskedelmi ingatlanhoz kapcsolódó hitelek és ingatlannal fedezett hitelekkel kapcsolatos kiegészítő információk

19

Átstrukturált kitettségek

▼B

2. A 86/635/EGK irányelven alapuló nemzeti számviteli szabályozást alkalmazó, az 1. pont szerintiektől eltérő felügyelt szervezetek tekintetében a „Pénzügyi információkra vonatkozó továbbegyszerűsített felügyeleti adatszolgáltatás” a 680/2014/EU végrehajtási rendelet IV. mellékletének a 4. táblázatban szereplő tábláit foglalja magában.

▼M24. táblázat

A tábla száma

A tábla vagy táblacsoport neve

 

1. RÉSZ [NEGYEDÉVES GYAKORISÁG]

 

Mérleg [pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatás]

1.1

Mérleg: eszközök

1.2

Mérleg: kötelezettségek

1.3

Mérleg: saját tőke

2

Eredménykimutatás

 

Pénzügyi eszközök instrumentum és ügyfélszektor szerinti részletezése

4.1

Pénzügyi eszközök instrumentum és ügyfélszektor szerinti részletezése: kereskedési céllal tartott pénzügyi eszközök

4.2.1

Pénzügyi eszközök instrumentum és ügyfélszektor szerinti részletezése: kötelezően az eredménnyel szemben valós értéken értékelt, nem kereskedési célú pénzügyi eszközök

4.2.2

Pénzügyi eszközök instrumentum és ügyfélszektor szerinti részletezése: az eredménnyel szemben valós értéken értékeltnek megjelölt pénzügyi eszközök

4.3.1

Pénzügyi eszközök instrumentum és ügyfélszektor szerinti részletezése: az egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök

4.4.1

Pénzügyi eszközök instrumentum és ügyfélszektor szerinti részletezése: amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi eszközök

4.5

Alárendelt pénzügyi eszközök

4.6

Pénzügyi eszközök instrumentum és ügyfélszektor szerinti részletezése: kereskedési célú pénzügyi eszközök

4.7

Pénzügyi eszközök instrumentum és ügyfélszektor szerinti részletezése: eredménnyel szemben valós értéken értékelt, nem kereskedési célú, nem származtatott pénzügyi eszközök

4.8

Pénzügyi eszközök instrumentum és ügyfélszektor szerinti részletezése: a saját tőkével szemben valós értéken értékelt, nem kereskedési célú, nem származtatott pénzügyi eszközök

4.9

Pénzügyi eszközök instrumentum és ügyfélszektor szerinti részletezése: bekerülésiérték-módszerrel értékelt nem kereskedési célú, nem származtatott pénzügyi eszközök

4.10

Pénzügyi eszközök instrumentum és ügyfélszektor szerinti részletezése: egyéb nem kereskedési célú, nem származtatott pénzügyi eszközök

5.1

Nem kereskedési célú hitelek és előlegek termék szerinti részletezése

 

Pénzügyi kötelezettségek részletezése

8.1

Pénzügyi kötelezettségek termék és ügyfélszektor szerinti részletezése

8.2

Alárendelt pénzügyi kötelezettségek

 

Hitelnyújtási elkötelezettségek, pénzügyi garanciák és egyéb elkötelezettségek

9.1

Mérlegen kívüli kitettségek a nemzeti GAAP szerint: adott hitelnyújtási elkötelezettségek, pénzügyi garanciák és egyéb elkötelezettségek

9.1.1

Mérlegen kívüli kitettségek: adott hitelnyújtási elkötelezettségek, pénzügyi garanciák és egyéb elkötelezettségek

10

Származtatott ügyletek – Kereskedési célú ügyletek és gazdasági fedezeti ügyletek

 

Fedezeti elszámolások

11.1

Származtatott ügyletek – Fedezeti elszámolások: kockázattípus és fedezetiügylet-típus szerinti részletezés

11.2

Származtatott ügyletek – Fedezeti elszámolások a nemzeti GAAP szerint: Kockázattípusok szerinti részletezés

 

Hitelezési veszteségekre képzett értékvesztés és céltartalékok változása

12

Hitelezési veszteségekre képzett értékvesztés változása és tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok értékvesztése a nemzeti GAAP szerint

12.1

Hitelezési veszteségekre képzett értékvesztés és céltartalékok változása

 

A teljesítő és nemteljesítő kitettségekkel kapcsolatos információk

18.0

A teljesítő és nemteljesítő kitettségekkel kapcsolatos információk

18.1

Nemteljesítő kitettségek be- és kiáramlásai – hitelek és előlegek ügyfélszektor szerint

18.2

Kereskedelmi ingatlanhoz kapcsolódó hitelek és ingatlannal fedezett hitelekkel kapcsolatos kiegészítő információk

19

Átstrukturált kitettségek

▼B

3. Az 1. és 2. pont szerinti információkat a 680/2014/EU végrehajtási rendelet V. mellékletében foglalt útmutatónak megfelelően kell jelenteni.

▼C1

4. A 2. pont alól kivételt képezve, az INH-k dönthetnek úgy, hogy a 2. pontban említett és a tagállamukban székhellyel szervezetek szolgáltassák:

a) 

a 680/2014/EU végrehajtási rendelet IV. mellékletének 9.1. táblájában megjelölt információkat vagy 9.1.1. táblájában megjelölt információkat;

b) 

a 680/2014/EU végrehajtási rendelet IV. mellékletének 11.1. táblájában megjelölt információkat vagy 11.2. táblájában megjelölt információkat;

c) 

a 680/2014/EU végrehajtási rendelet IV. mellékletének 12.0. táblájában megjelölt információkat vagy 12.1. táblájában megjelölt információkat.

▼B
III. MELLÉKLET

A pénzügyi információkra vonatkozó felügyeleti adatszolgáltatás adatpontjai

1. Az 1606/2002/EK rendelet alapján IFRS-t alkalmazó felügyelt szervezetek, valamint a 86/635/EGK irányelven alapuló, az IFRS-sel összeegyeztethető nemzeti számviteli szabályozást alkalmazó felügyelt szervezetek tekintetében „A pénzügyi információkra vonatkozó felügyeleti adatszolgáltatás adatpontjai” a 680/2014/EU végrehajtási rendelet III. mellékletének a IV. mellékletben azonosított adatpontjait foglalják magukban.

2. A 86/635/EGK irányelven alapuló nemzeti számviteli szabályozást alkalmazó, az 1. pont szerintiektől eltérő felügyelt szervezetek tekintetében „A pénzügyi információkra vonatkozó felügyeleti adatszolgáltatás adatpontjai” a 680/2014/EU végrehajtási rendelet IV. mellékletének az V. mellékletben azonosított adatpontjait foglalják magukban.

3. Az 1. és 2. pont szerinti információkat a 680/2014/EU végrehajtási rendelet V. mellékletében foglalt útmutatónak megfelelően kell jelenteni.

▼M2
IV. MELLÉKLETFINREP-Táblák az IFRS Szerint

A tábla száma

A tábla kódja

A tábla vagy táblacsoport neve

 

 

1. RÉSZ [NEGYEDÉVES GYAKORISÁG]

 

 

Mérleg [pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatás]

1.1

F 01.01

Mérleg: eszközök

1.2

F 01.02

Mérleg: kötelezettségek

1.3

F 01.03

Mérleg: saját tőke

2

F 02.00

Eredménykimutatás

5.1

F 05.01

Nem kereskedési célú hitelek és előlegek termék szerinti részletezése

 

 

Pénzügyi kötelezettségek részletezése

8.1

F 08.01

Pénzügyi kötelezettségek termék és ügyfélszektor szerinti részletezése

8.2

F 08.02

Alárendelt pénzügyi kötelezettségek

10

F 10.00

Származtatott ügyletek – Kereskedési célú ügyletek és gazdasági fedezeti ügyletek

 

 

Fedezeti elszámolások

11.1

F 11.01

Származtatott ügyletek – Fedezeti elszámolások: kockázattípus és fedezetiügylet-típus szerinti részletezés

 

 

A teljesítő és nemteljesítő kitettségekkel kapcsolatos információk

18

F 18.00

A teljesítő és nemteljesítő kitettségekkel kapcsolatos információk

19

F 19.00

Átstrukturált kitettségek

A TÁBLÁKBAN HASZNÁLT SZÍNKÓD 

Kitöltendő adatpontok

1.    Mérleg [pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatás]

1.1.    Eszközök 

Hivatkozások

Részletes tábla

Könyv szerinti érték

V. melléklet 1. részének 27. pontja

010

010

Készpénz, számlakövetelések központi bankokkal szemben és egyéb látra szóló betétek

IAS 1 54. bekezdésének i) pontja

 

 

020

Készpénz

V. melléklet 2. részének 1. pontja

 

 

030

Számlakövetelések központi bankokkal szemben

V. melléklet 2. részének 2. pontja

 

 

040

Egyéb látra szóló betétek

V. melléklet 2. részének 3. pontja

5

 

050

Kereskedési céllal tartott pénzügyi eszközök

IFRS 9 A. függelék

 

 

060

Származtatott ügyletek

IFRS 9 A. függelék

10

 

070

Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok

IAS 32 11. bekezdése

4

 

080

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

V. melléklet 1. részének 31. pontja

4

 

090

Hitelek és előlegek

V. melléklet 1. részének 32. pontja

4

 

096

Kötelezően az eredménnyel szemben valós értéken értékelt, nem kereskedési célú pénzügyi eszközök

IFRS 7 8. bekezdésének a) ii. pontja; IFRS 9 4.1.4. bekezdése

4

 

097

Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok

IAS 32 11. bekezdése

4

 

098

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

V. melléklet 1. részének 31. pontja

4

 

099

Hitelek és előlegek

V. melléklet 1. részének 32. pontja

4

 

100

Az eredménnyel szemben valós értéken értékeltnek megjelölt pénzügyi eszközök

IFRS 7 8. bekezdésének a) i. pontja; IFRS 9 4.1.5. bekezdése

4

 

120

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

V. melléklet 1. részének 31. pontja

4

 

130

Hitelek és előlegek

V. melléklet 1. részének 32. pontja

4

 

141

Az egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök

IFRS 7 8. bekezdésének h) pontja; IFRS 9 4.1.2A. bekezdése

4

 

142

Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok

IAS 32 11. bekezdése

4

 

143

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

V. melléklet 1. részének 31. pontja

4

 

144

Hitelek és előlegek

V. melléklet 1. részének 32. pontja

4

 

181

Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi eszközök

IFRS 7 8. bekezdésének f) pontja; IFRS 9 4.1.2. bekezdése

4

 

182

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

V. melléklet 1. részének 31. pontja

4

 

183

Hitelek és előlegek

V. melléklet 1. részének 32. pontja

4

 

240

Származtatott ügyletek – Fedezeti elszámolások

IFRS 9 6.2.1. bekezdése; V. melléklet 1. részének 22. pontja

11

 

250

Kamatlábkockázatra vonatkozó portfóliófedezeti ügylet során fedezett tételek valós értékének változása

IAS 39 89A. bekezdésének a) pontja; IFRS 9 6.5.8. bekezdése

 

 

260

Leányvállalatokban, közös vállalkozásokban és társult vállalkozásokban lévő befektetések

IAS 1 54. bekezdésének e) pontja; V. melléklet 1. részének 21. pontja, 2. részének 4. pontja

40

 

270

Tárgyi eszközök

 

 

 

280

Ingatlanok, gépek és berendezések

IAS 16 6. bekezdése; IAS 1 54. bekezdésének a) pontja; IFRS 16 47. bekezdésének a) pontja

21, 42

 

290

Befektetési célú ingatlan

IAS 40 5. bekezdése; IAS 1 54. bekezdésének b) pontja; IFRS 16 48. bekezdése

21, 42

 

300

Immateriális javak

IAS 1 54. bekezdésének c) pontja; CRR 4. cikke (1) bekezdésének 115. pontja

 

 

310

Cégérték

IFRS 3 B67. bekezdésének d) pontja; CRR 4. cikke (1) bekezdésének 113. pontja

 

 

320

Egyéb immateriális javak

IAS 38 8. és 118. bekezdése; IFRS 16 47. bekezdésének a) pontja

21, 42

 

330

Adókövetelések

IAS 1 54. bekezdésének n)–o) pontja

 

 

340

Tényleges adókövetelések

IAS 1 54. bekezdésének n) pontja; IAS 12 5. bekezdése

 

 

350

Halasztott adókövetelések

IAS 1 54. bekezdésének o) pontja; IAS 12 5. bekezdése; CRR 4. cikke (1) bekezdésének 106. pontja

 

 

360

Egyéb eszközök

V. melléklet 2. részének 5. pontja

 

 

370

Értékesítésre tartottá minősített befektetett eszközök és elidegenítési csoportok

IAS 1 54. bekezdésének j) pontja; IFRS 5 38. bekezdése; V. melléklet 2. részének 7. pontja

 

 

380

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

IAS 1 9. bekezdésének a) pontja; IG 6

 

 

1.2.    Kötelezettségek 

Hivatkozások

Részletes tábla

Könyv szerinti érték

V. melléklet 1. részének 27. pontja

010

010

Kereskedési céllal tartott pénzügyi kötelezettségek

IFRS 7 8. bekezdésének e) ii. pontja; IFRS 9 BA.6 bekezdése

8

 

020

Származtatott ügyletek

IFRS 9 A. függelék; IFRS 9 4.2.1. bekezdésének a) pontja; IFRS 9 BA.7 bekezdésének a) pontja

10

 

030

Rövid pozíciók

IFRS 9 BA7. bekezdésének b) pontja

8

 

040

Betétek

EKB/2013/33 2. melléklete 2. részének 9. szakasza; V. melléklet 1. részének 36. pontja

8

 

050

Kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

V. melléklet 1. részének 37. pontja

8

 

060

Egyéb pénzügyi kötelezettségek

V. melléklet 1. részének 38–41. pontja

8

 

070

Az eredménnyel szemben valós értéken értékeltnek megjelölt pénzügyi kötelezettségek

IFRS 7 8. bekezdésének e) i. pontja; IFRS 9 4.2.2. bekezdése

8

 

080

Betétek

EKB/2013/33 2. melléklete 2. részének 9. szakasza V. melléklet 1. részének 36. pontja

8

 

090

Kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

V. melléklet 1. részének 37. pontja

8

 

100

Egyéb pénzügyi kötelezettségek

V. melléklet 1. részének 38–41. pontja

8

 

110

Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek

IFRS 7 8. bekezdésének g) pontja; IFRS 9 4.2.1. bekezdése

8

 

120

Betétek

EKB/2013/33 2. melléklete 2. részének 9. szakasza V. melléklet 1. részének 36. pontja

8

 

130

Kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

V. melléklet 1. részének 37. pontja

8

 

140

Egyéb pénzügyi kötelezettségek

V. melléklet 1. részének 38–41. pontja

8

 

150

Származtatott ügyletek – Fedezeti elszámolások

IFRS 9 6.2.1. bekezdése; V. melléklet 1. részének 26. pontja

11

 

160

Kamatlábkockázatra vonatkozó portfóliófedezeti ügylet során fedezett tételek valós értékének változása

IAS 39 89A. bekezdésének b) pontja, IFRS 9 6.5.8. bekezdése

 

 

170

Céltartalékok

IAS 37 10. bekezdése; IAS 1 54. bekezdésének l) pontja

43

 

180

Nyugdíj és egyéb munkaviszony megszűnése utáni meghatározott juttatási kötelmek

IAS 19 63. bekezdése; IAS 1 78. bekezdésének d) pontja; V. melléklet 2. részének 9. pontja

43

 

190

Egyéb hosszú távú munkavállalói juttatások

IAS 19 153. bekezdése; IAS 1 78. bekezdésének d) pontja; V. melléklet 2. részének 10. pontja

43

 

200

Átszervezés

IAS 37 71. bekezdése és 84. bekezdésének a) pontja

43

 

210

Függő jogi ügyek és adóügyi perek

IAS 37 C függelék, 6. és 10. példák

43

 

220

Adott elkötelezettségek és garanciák

IFRS 9 4.2.1. bekezdésének c) és d) pontja, 5.5. bekezdése és B2.5. bekezdése; IAS 37, IFRS 4; V. melléklet 2. részének 11. pontja

9

12

43

 

230

Egyéb céltartalékok

IAS 37 14. bekezdése

43

 

240

Adókötelezettségek

IAS 1 54. bekezdésének n)–o) pontja

 

 

250

Folyó adókötelezettségek

IAS 1 54. bekezdésének n) pontja; IAS 12 5. bekezdése

 

 

260

Halasztott adókötelezettségek

IAS 1 54. bekezdésének o) pontja; IAS 12 5. bekezdése; CRR 4. cikke (1) bekezdésének 108. pontja

 

 

270

Kérésre visszafizetendő jegyzett tőke

IAS 32 33. szemléltető példa; IFRIC 2; V. melléklet 2. részének 12. pontja

 

 

280

Egyéb kötelezettségek

V. melléklet 2. részének 13. pontja

 

 

290

Az értékesítésre tartottá minősített elidegenítési csoportba tartozó kötelezettségek

IAS 1 54. bekezdésének p) pontja; IFRS 5 38. bekezdése; V. melléklet 2. részének 14. pontja

 

 

300

KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN

IAS 1 9. bekezdésének b) pontja; IG 6

 

 

1.3.    Saját tőke 

Hivatkozások

Részletes tábla

Könyv szerinti érték

010

010

Jegyzett tőke

IAS 1 54. bekezdésének r) pontja; BAD 22. cikke

46

 

020

Befizetett jegyzett tőke

IAS 1 78. bekezdésének e) pontja;

 

 

030

Jegyzett, de még be nem fizetett tőke

V. melléklet 2. részének 14. pontja

 

 

040

Névértéken felüli befizetés (ázsió)

IAS 1 78. bekezdésének e) pontja; CRR 4. cikke (1) bekezdésének 124. pontja

46

 

050

Kibocsátott tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok, kivéve jegyzett tőke

V. melléklet 2. részének 18–19. pontja

46

 

060

Összetett pénzügyi instrumentumok sajáttőke-eleme

IAS 32 28–29. bekezdése; V. melléklet 2. részének 18. pontja

 

 

070

Egyéb kibocsátott tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok

V. melléklet 2. részének 19. pontja

 

 

080

Egyéb tőke

IFRS 2 10. bekezdése; V. melléklet 2. részének 20. bekezdése

 

 

090

Halmozott egyéb átfogó jövedelem

CRR 4. cikke (1) bekezdésének 100. pontja

46

 

095

Eredménybe nem átsorolható tételek

IAS 1 82A. bekezdésének a) pontja

 

 

100

Tárgyi eszközök

IAS 16 39–41. bekezdése

 

 

110

Immateriális javak

IAS 38 85–87. bekezdése

 

 

120

A meghatározott juttatási nyugdíjprogramok aktuáriusi nyeresége vagy (-) vesztesége

IAS 1 7. bekezdése, IG6; IAS 19 120. bekezdésének c) pontja

 

 

122

Értékesítésre tartottá minősített befektetett eszközök és elidegenítési csoportok

IFRS 5 38. bekezdése, IG 12. példa

 

 

124

Leányvállalatokba, közös vállalkozásokba, valamint társult vállalkozásokba történt befektetések egyéb megjelenített bevételeiből vagy ráfordításaiból való részesedés

IAS 1, IG6; IAS 28 10. bekezdése

 

 

320

Az egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok valós értékének változásai

IAS 1 7. bekezdésének d) pontja; IFRS 9 5.7.5. bekezdése és B5.7.1. bekezdése; V. melléklet 2. részének 21. pontja

 

 

330

Az egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok valósérték-fedezeti ügyleteinek hatékonysághiánya

IAS 1 7. bekezdésének e) pontja; IFRS 9 5.7.5. és 6.5.3 bekezdése; IFRS 7 24C. bekezdése; V. melléklet 2. részének 22. pontja

 

 

340

Az egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok valós értékének változásai [fedezett tétel]

IFRS 9 5.7.5. bekezdése, 6.5.8. bekezdésének b) pontja; V. melléklet 2. részének 22. pontja

 

 

350

Az egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok valós értékének változásai [fedezeti instrumentum]

IAS 1 7. bekezdésének e) pontja; IFRS 9 5.7.5. bekezdése, 6.5.8. bekezdésének a) pontja; V. melléklet 2. részének 57. pontja

 

 

360

Az eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek hitelezési kockázat változásából származó valósérték-változásai

IAS 1 7. bekezdésének f) pontja IFRS 9 5.7.7. bekezdése; V. melléklet 2. részének 23. pontja

 

 

128

Eredménybe átsorolható tételek

IAS 1 82A. bekezdésének a) (ii) pontja

 

 

130

Külföldi érdekeltségekbe történt nettó befektetések fedezeti ügyletei [hatékony rész]

IFRS 9 6.5.13. bekezdésének a) pontja; IFRS 7 24B. bekezdésének b) ii. és iii. pontja; IFRS 7 24C. bekezdésének b) i. és iv. pontja, 24E. bekezdésének a) pontja; V. melléklet 2. részének 24. pontja

 

 

140

Külföldi pénznemek átváltása

IAS 21 52. bekezdésének b) pontja; IAS 21 32. és 38–49. bekezdése

 

 

150

Származtatott fedezeti ügyletek. Cash flow-fedezeti ügyletek tartaléka [hatékony rész]

IAS 1 7. bekezdésének e) pontja; IFRS 7 24B. bekezdésének b) ii. és iii. pontja; IFRS 7 24C. bekezdésének b) i. pontja, 24E. bekezdése; IFRS 9 6.5.11. bekezdésének b) pontja; V. melléklet 2. részének 25. pontja

 

 

155

Az egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt hitelviszonyt megtestesítő instrumentumok valós értékének változásai

IAS 1 7. bekezdésének da) pontja; IFRS 9 4.1.2A. bekezdése, 5.7.10. bekezdése; V. melléklet 2. részének 26. pontja

 

 

165

Fedezeti instrumentumok [nem megjelölt elemek]

IAS 1 7. bekezdésének g) és h) pontja; IFRS 9 6.5.15. és 6.5.16. bekezdése; IFRS 7 24E. bekezdésének b) és c) pontja; V. melléklet 2. részének 60. pontja

 

 

170

Értékesítésre tartottá minősített befektetett eszközök és elidegenítési csoportok

IFRS 5 38. bekezdése, IG 12. példa

 

 

180

Leányvállalatokba, közös vállalkozásokba, valamint társult vállalkozásokba történt befektetések egyéb megjelenített bevételeiből vagy ráfordításaiból való részesedés

IAS 1, IG6; IAS 28 10. bekezdése

 

 

190

Eredménytartalék

CRR 4. cikke (1) bekezdésének 123. pontja

 

 

200

Átértékelési tartalék

IFRS 1 30. bekezdése, D5–D8. bekezdése V. melléklet 2. részének 28. pontja

 

 

210

Egyéb tartalék

IAS 1 54. bekezdése; IAS 1 78. bekezdésének e) pontja;

 

 

220

Tőkemódszerrel értékelt, leányvállalatokba, közös vállalkozásokba, valamint társult vállalkozásokba történt befektetések tartalékai vagy halmozott veszteségei

IAS 28 11. bekezdése; V. melléklet 2. részének 29. pontja

 

 

230

Egyéb

V. melléklet 2. részének 29. pontja

 

 

240

(-) Saját részvények

IAS 1 79. bekezdésének a) vi. pontja; IAS 32 33–34. bekezdése, AG 14., AG 36. bekezdés; V. melléklet 2. részének 30. pontja

46

 

250

Az anyavállalat tulajdonosainak tulajdonítható eredmény

IAS 1 81B. bekezdésének b) ii. pontja

2

 

260

(-) Évközi osztalék

IAS 32 35. bekezdése

 

 

270

Kisebbségi részesedések [Nem ellenőrző részesedés]

IAS 1 54. bekezdésének q) pontja;

 

 

280

Halmozott egyéb átfogó jövedelem

CRR 4. cikke (1) bekezdésének 100. pontja

46

 

290

Egyéb tételek

 

46

 

300

SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN

IAS 1 9. bekezdésének c) pontja, IG 6

46

 

310

SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN ÉS KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN

IAS 1, IG6

 

 

2.    Eredménykimutatás 

Hivatkozások

Részletes tábla

Tárgyidőszak

010

010

Kamatbevétel

IAS 1 97. bekezdése; V. melléklet 2. részének 31. pontja

16

 

020

Kereskedési céllal tartott pénzügyi eszközök

IFRS 7 20. bekezdésének a) i. pontja, B5. bekezdésének e) pontja; V. melléklet 1. részének 33. és 34. pontja

 

 

025

Kötelezően az eredménnyel szemben valós értéken értékelt, nem kereskedési célú pénzügyi eszközök

IFRS 7 20. bekezdésének a) i. pontja, B5. bekezdésének e) pontja; IFRS 9 5.7.1. bekezdése

 

 

030

Az eredménnyel szemben valós értéken értékeltnek megjelölt pénzügyi eszközök

IFRS 7 20. bekezdésének a) i. pontja, B5. bekezdésének e) pontja

 

 

041

Az egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök

IFRS 7 20. bekezdésének b) pontja; IFRS 9 5.7.10–11. bekezdése; IFRS 9 4.1.2A. bekezdése

 

 

051

Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi eszközök

IFRS 7 20. bekezdésének b) pontja; IFRS 9 4.1.2. bekezdése; IFRS 9 5.7.2. bekezdése

 

 

070

Származtatott ügyletek — Fedezeti elszámolások, kamatlábkockázat

IFRS 9 A. függelék; B6.6.16. bekezdése; V. melléklet 2. részének 35. pontja

 

 

080

Egyéb eszközök

V. melléklet 2. részének 36. pontja

 

 

085

Kötelezettségeken képződött kamatbevétel

IFRS 9 5.7.1. bekezdése; V. melléklet 2. részének 37. pontja

 

 

090

(Kamatráfordítások)

IAS 1 97. bekezdése; V. melléklet 2. részének 31. pontja

16

 

100

(Kereskedési céllal tartott pénzügyi kötelezettségek)

IFRS 7 20. bekezdésének a) i. pontja, B5. bekezdésének e) pontja; V. melléklet 1. részének 33. és 34. pontja

 

 

110

(Az eredménnyel szemben valós értéken értékeltnek megjelölt pénzügyi kötelezettségek)

IFRS 7 20. bekezdésének a) i. pontja, B5. bekezdésének e) pontja

 

 

120

(Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek)

IFRS 7 20. bekezdésének b) pontja; IFRS 9 5.7.2. bekezdése

 

 

130

(Származtatott ügyletek — Fedezeti elszámolások, kamatlábkockázat)

IAS 39 9. bekezdése; V. melléklet 2. részének 35. pontja

 

 

140

(Egyéb kötelezettségek)

V. melléklet 2. részének 38. pontja

 

 

145

(Eszközök kamatráfordításai)

IFRS 9 5.7.1. bekezdése; V. melléklet 2. részének 39. pontja

 

 

150

(Kérésre visszafizetendő jegyzett tőke ráfordításai)

IFRIC 2 11. bekezdése

 

 

160

Osztalékbevétel

V. melléklet 2. részének 40. pontja

31

 

170

Kereskedési céllal tartott pénzügyi eszközök

IFRS 7 20. bekezdésének a) i. pontja, B5. bekezdésének e) pontja; V. melléklet 2. részének 40. pontja

 

 

175

Kötelezően az eredménnyel szemben valós értéken értékelt, nem kereskedési célú pénzügyi eszközök

IFRS 7 20. bekezdésének a) i. pontja, B5. bekezdésének e) pontja; IFRS 9 5.7.1A. bekezdése; V. melléklet 2. részének 40. pontja

 

 

191

Az egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök

IFRS 7 20. bekezdésének a) ii. pontja; IFRS 9 4.1.2A. bekezdése, IFRS 9 5.7.1A. bekezdése; V. melléklet 2. részének 41. pontja

 

 

192

Nem tőkemódszerrel értékelt befektetések leányvállalatokban, közös vállalkozásokban, valamint társult vállalkozásokban

V. melléklet 2. részének 42. pontja

 

 

200

Díj- és jutalékbevételek

IFRS 7 20. bekezdésének c) pontja

22

 

210

(Díj- és jutalékráfordítások)

IFRS 7 20. bekezdésének c) pontja

22

 

220

Az eredménnyel szemben valós értéken értékelt kategóriába nem tartozó pénzügyi eszközök és kötelezettségek kivezetéséből származó nyereség vagy (-) veszteség, nettó

V. melléklet 2. részének 45. pontja

16

 

231

Az egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök

IFRS 9 4.12.A. bekezdése; IFRS 9 5.7.10–11. bekezdése

 

 

241

Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi eszközök

IFRS 7 20. bekezdésének a) v. pontja; IFRS 9 4.1.2. bekezdése; IFRS 9 5.7.2. bekezdése

 

 

260

Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek

IFRS 7 20. bekezdésének a) v. pontja; IFRS 9 5.7.2. bekezdése

 

 

270

Egyéb

 

 

 

280

Kereskedési céllal tartott pénzügyi eszközökből és kötelezettségekből származó nyereség vagy (-) veszteség, nettó

IFRS 7 20. bekezdésének a) i. pontja; IFRS 9 5.7.1. bekezdése; V. melléklet 2. részének 43. és 46. pontja

16

 

287

Kötelezően az eredménnyel szemben valós értéken értékelt, nem kereskedési célú pénzügyi eszközök nyeresége vagy (-) vesztesége, nettó

IFRS 7 20. bekezdésének a) i. pontja; IFRS 9 5.7.1. bekezdése; V. melléklet 2. részének 46. pontja

 

 

290

Az eredménnyel szemben valós értéken értékeltnek megjelölt pénzügyi eszközök és kötelezettségek nyeresége vagy (-) vesztesége, nettó

IFRS 7 20. bekezdésének a) i. pontja; IFRS 9 5.7.1. bekezdése; V. melléklet 2. részének 44. pontja

16, 45

 

300

Fedezeti elszámolásokból eredő nyereségek vagy (-) veszteségek, nettó

V. melléklet 2. részének 47. pontja

16

 

310

Árfolyam-különbözet [nyereség vagy (-) veszteség], nettó

IAS 21 28. bekezdése és 52. bekezdésének a) pontja

 

 

330

Nem pénzügyi eszközök kivezetéséből származó nyereség vagy (-) veszteség, nettó

IAS 1 34. bekezdése; V. melléklet 2. részének 48. pontja

45

 

340

Egyéb működési bevétel

V. melléklet 2. részének 314–316. pontja

45

 

350

(Egyéb működési költségek)

V. melléklet 2. részének 314–316. pontja

45

 

355

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN, NETTÓ

 

 

 

360

(Igazgatási költségek)

 

 

 

370

(Személyi jellegű ráfordítások)

IAS 19 7. bekezdése; IAS 1 102. bekezdése, IG 6;

44

 

380

(Egyéb igazgatási költségek)

 

16

 

385

(Pénzbeli hozzájárulás szanálási alapokhoz és betétbiztosítási rendszerekhez)

V. melléklet 2. részének 48i. pontja

 

 

390

(Értékcsökkenés)

IAS 1 102. és 104. bekezdése

 

 

400

(Ingatlanok, gépek és berendezések)

IAS 1 104. bekezdése; IAS 16 73. bekezdésének e) vii. pontja

 

 

410

(Befektetési célú ingatlanok)

IAS 1 104. bekezdése; IAS 40 79. bekezdésének d) iv. pontja

 

 

420

(Egyéb immateriális javak)

IAS 1 104. bekezdése; IAS 38 118. bekezdésének e) vi. pontja

 

 

425

Módosítás miatti nyereség vagy (-) veszteség, nettó

IFRS 9 5.4.3. bekezdése, A. függelék; V. melléklet 2. részének 49. pontja

 

 

426

Az egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök

IFRS 7 35J. bekezdése

 

 

427

Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi eszközök

IFRS 7 35J. bekezdése

 

 

430

(Céltartalékképzés vagy (-) céltartalékok visszaírása)

IAS 37 59. és 84. bekezdése; IAS 1 98 bekezdésének b), f), g) pontja

9

12

43

 

435

(Szanálási alapokhoz és betétbiztosítási rendszerekhez tartozó fizetési elkötelezettségek)

V. melléklet 2. részének 48i. pontja

 

 

440

(Adott elkötelezettségek és garanciák)

IFRS 9 4.2.1. bekezdésének c) és d) pontja, B2.5. bekezdése; IAS 37; IFRS 4; V. melléklet 2. részének 50. pontja

 

 

450

(Egyéb céltartalékok)

 

 

 

460

(Eredménnyel szemben valós értéken értékelt kategóriába nem tartozó pénzügyi eszközök értékvesztése vagy (-) értékvesztésének visszaírása)

IFRS 7 20. bekezdésének a) viii. pontja; IFRS 9 5.4.4. bekezdése; V. melléklet 2. részének 51. és 53. pontja

12

 

481

(Az egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök)

IFRS 9 5.4.4. bekezdése, 5.5.1. bekezdése, 5.5.2. bekezdése és 5.5.8. bekezdése

12

 

491

(Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi eszközök)

IFRS 9 5.4.4. bekezdése, 5.5.1. bekezdése és 5.5.8. bekezdése

12

 

510

(Leányvállalatokba, közös vállalkozásokba és társult vállalkozásokba történt befektetések értékvesztése vagy (-) értékvesztésének visszaírása)

IAS 28 40–43. bekezdése

16

 

520

(Nem pénzügyi eszközök értékvesztése vagy (-) értékvesztésének visszaírása)

IAS 36 126. bekezdésének a), b) pontja

16

 

530

(Ingatlanok, gépek és berendezések)

IAS 16 73. bekezdésének e) v–vi. pontja

 

 

540

(Befektetési célú ingatlanok)

IAS 40 79. bekezdésének d) v. pontja

 

 

550

(Cégérték)

IFRS 3 Függelék B67. bekezdésének d) v. pontja; IAS 36 124. bekezdése

 

 

560

(Egyéb immateriális javak)

IAS 38 118. bekezdésének e) iv. és v. pontja

 

 

570

(Egyéb)

IAS 36 126. bekezdésének a) és b) pontja

 

 

580

Eredményben elszámolt negatív cégérték

IFRS 3 Függelék B64. bekezdésének n) i. pontja

 

 

590

Tőkemódszerrel értékelt, leányvállalatokba, közös vállalkozásokba, valamint társult vállalkozásokba történt befektetések nyereségéből vagy (-) veszteségéből való részesedés

V. melléklet 2. részének 54. pontja

 

 

600

Megszűnt tevékenységeknek nem minősülő, értékesítésre tartottá minősített befektetett eszközökből és elidegenítési csoportokból származó nyereség vagy (-) veszteség

IFRS 5 37. bekezdése; V. melléklet 2. részének 55. pontja

 

 

610

FOLYTATÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK NYERESÉGE VAGY (-) VESZTESÉGE ADÓFIZETÉS ELŐTT

IAS 1 102. bekezdése, IG 6; IFRS 5 33A. bekezdése

 

 

620

(A folytatódó tevékenységekből származó eredményhez kapcsolódó adóráfordítás vagy (-) bevétel)

IAS 1 82. bekezdésének d) pontja; IAS 12 77. bekezdése

 

 

630

FOLYTATÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK NYERESÉGE VAGY (-) VESZTESÉGE ADÓFIZETÉS UTÁN

IAS 1, IG 6

 

 

640

Megszűnt tevékenységek nyeresége vagy (-) vesztesége adófizetés után

IAS 1 82. bekezdésének ea) pontja; IFRS 5 33. bekezdésének a) pontja és 33A. bekezdése; V. melléklet 2. részének 56. pontja

 

 

650

Megszűnt tevékenységek nyeresége vagy (-) vesztesége adófizetés előtt

IFRS 5 33. bekezdésének b) i. pontja

 

 

660

(Megszűnt tevékenységekhez kapcsolódó adóráfordítás vagy (-) bevétel)

IFRS 5 33. bekezdésének b) ii. és iv. pontja

 

 

670

AZ ÜZLETI ÉV NYERESÉGE VAGY (-) VESZTESÉGE

IAS 1 81A. bekezdésének a) pontja

 

 

680

Kisebbségi részesedéseknek tulajdonítható [nem ellenőrző részesedés]

IAS 1 81B. bekezdésének b) i. pontja

 

 

690

Az anyavállalat tulajdonosainak tulajdonítható

IAS 1 81B. bekezdésének b) ii. pontja

 

 

5.    Nem kereskedési célú hitelek és előlegek termék szerinti részletezése

5.1.    Hitelek és előlegek termék szerinti részletezése a kereskedési céllal tartott és a kereskedési célú eszközök kivételével 

 

Hivatkozások

Bruttó könyv szerinti érték

Könyv szerinti érték V. melléklet 1. részének 27. pontja

Központi bankok

Államháztartások

Hitelintézetek

Egyéb pénzügyi vállalatok

Nem pénzügyi vállalatok

Háztartások

V. melléklet 1. részének 34. pontja

V. melléklet 1. részének 42. a) pontja

V. melléklet 1. részének 42. b) pontja

V. melléklet 1. részének 42. c) pontja

V. melléklet 1. részének 42. d) pontja

V. melléklet 1. részének 42. e) pontja

V. melléklet 1. részének 42. f) pontja

005

010

020

030

040

050

060

Termék szerint

010

Látra szóló [azonnal felmondható] és rövid határidővel felmondható [folyószámla]

V. melléklet 2. részének 85. a) pontja

 

 

 

 

 

 

 

020

Hitelkártya-tartozás

V. melléklet 2. részének 85. b) pontja

 

 

 

 

 

 

 

030

Kereskedelemfinanszírozás

V. melléklet 2. részének 85. c) pontja

 

 

 

 

 

 

 

040

Pénzügyi lízingek

V. melléklet 2. részének 85. d) pontja

 

 

 

 

 

 

 

050

Fordított visszavásárlási hitelek

V. melléklet 2. részének 85. e) pontja

 

 

 

 

 

 

 

060

Egyéb meghatározott lejáratú hitelek

V. melléklet 2. részének 85. f) pontja

 

 

 

 

 

 

 

070

Előlegek, kivéve hitelek

V. melléklet 2. részének 85. g) pontja

 

 

 

 

 

 

 

080

HITELEK ÉS ELŐLEGEK

V. melléklet 1. részének 32. pontja, 44. a) pontja

 

 

 

 

 

 

 

Biztosíték szerint

090

ebből: ingatlannal fedezett hitelek

V. melléklet 2. részének 86. a) pontja és 87. pontja

 

 

 

 

 

 

 

100

ebből: egyéb biztosítékkal fedezett hitelek

V. melléklet 2. részének 86. b) pontja, 87. pontja

 

 

 

 

 

 

 

Cél szerint

110

ebből: fogyasztási hitelek

V. melléklet 2. részének 88. a) pontja

 

 

 

 

 

 

 

120

ebből: lakáscélú hitelek

V. melléklet 2. részének 88. b) pontja

 

 

 

 

 

 

 

Alárendeltség szerint

130

ebből: projektfinanszírozási hitelek

V. melléklet 2. részének 89. pontja CRR 147. cikkének (8) bekezdése

 

 

 

 

 

 

 

8.    Pénzügyi kötelezettségek részletezése

8.1.    Pénzügyi kötelezettségek termék és ügyfélszektor szerinti részletezése 

 

Könyv szerinti érték V. melléklet 1. részének 27. pontja

A hitelkockázat változásából származó valósérték-változás halmozott összege

Kereskedési céllal tartott

Az eredménnyel szemben valós értéken értékeltnek megjelölt

Amortizált bekerülési érték

Fedezeti elszámolások

Hivatkozások A nemzeti GAAP-pal kompatibilis IFRS standardok

IFRS 7 8. bekezdésének e) ii. pontja; IFRS 9 A. függelék, IFRS 9 BA.6–BA.7. bekezdése, IFRS 9 6.7. bekezdése

IFRS 7 8. bekezdésének e) i. pontja; IFRS 9 4.2.2. bekezdése, IFRS 9 4.3.5. bekezdése

IFRS 7 8. bekezdésének g) pontja; IFRS 9 4.2.1. bekezdése

IFRS 7 24A. bekezdésének a) pontja; IFRS 9 6. bekezdése

CRR 33. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontja V. melléklet 2. részének 101. pontja

010

020

030

037

040

010

Származtatott ügyletek

IFRS 9 BA.7 bekezdésének a) pontja

 

 

 

 

 

020

Rövid pozíciók

IFRS 9 BA.7 bekezdésének b) pontja

 

 

 

 

 

030

Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok

IAS 32 11. bekezdése

 

 

 

 

 

040

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

V. melléklet 1. részének 31. pontja

 

 

 

 

 

050

Betétek

EKB/2013/33 2. melléklete 2. részének 9. szakasza V. melléklet 1. részének 36. pontja

 

 

 

 

 

060

Központi bankok

V. melléklet 1. része 42. bekezdésének a) pontja, 44. bekezdésének c) pontja

 

 

 

 

 

070

Folyószámlák / egynapos betétek

EKB/2013/33 2. melléklete 2. részének 9.1. szakasza

 

 

 

 

 

080

Lekötött betétek

EKB/2013/33 2. melléklete 2. részének 9.2. szakasza

 

 

 

 

 

090

Felmondható betétek

EKB/2013/33 2. melléklete 2. részének 9.3. szakasza; V. melléklet 2. részének 97. pontja

 

 

 

 

 

100

Visszavásárlási megállapodások

EKB/2013/33 2. melléklete 2. részének 9.4. szakasza

 

 

 

 

 

110

Államháztartások

V. melléklet 1. része 42. bekezdésének b) pontja, 44. bekezdésének c) pontja

 

 

 

 

 

120

Folyószámlák / egynapos betétek

EKB/2013/33 2. melléklete 2. részének 9.1. szakasza

 

 

 

 

 

130

Lekötött betétek

EKB/2013/33 2. melléklete 2. részének 9.2. szakasza

 

 

 

 

 

140

Felmondható betétek

EKB/2013/33 2. melléklete 2. részének 9.3. szakasza; V. melléklet 2. részének 97. pontja

 

 

 

 

 

150

Visszavásárlási megállapodások

EKB/2013/33 2. melléklete 2. részének 9.4. szakasza

 

 

 

 

 

160

Hitelintézetek

V. melléklet 1. része 42. bekezdésének c) pontja, 44. bekezdésének c) pontja

 

 

 

 

 

170

Folyószámlák / egynapos betétek

EKB/2013/33 2. melléklete 2. részének 9.1. szakasza

 

 

 

 

 

180

Lekötött betétek

EKB/2013/33 2. melléklete 2. részének 9.2. szakasza

 

 

 

 

 

190

Felmondható betétek

EKB/2013/33 2. melléklete 2. részének 9.3. szakasza; V. melléklet 2. részének 97. pontja

 

 

 

 

 

200

Visszavásárlási megállapodások

EKB/2013/33 2. melléklete 2. részének 9.4. szakasza

 

 

 

 

 

210

Egyéb pénzügyi vállalatok

V. melléklet 1. része 42. bekezdésének d) pontja, 44. bekezdésének c) pontja

 

 

 

 

 

220

Folyószámlák / egynapos betétek

EKB/2013/33 2. melléklete 2. részének 9.1. szakasza

 

 

 

 

 

230

Lekötött betétek

EKB/2013/33 2. melléklete 2. részének 9.2. szakasza

 

 

 

 

 

240

Felmondható betétek

EKB/2013/33 2. melléklete 2. részének 9.3. szakasza; V. melléklet 2. részének 97. pontja

 

 

 

 

 

250

Visszavásárlási megállapodások

EKB/2013/33 2. melléklete 2. részének 9.4. szakasza

 

 

 

 

 

260

Nem pénzügyi vállalatok

V. melléklet 1. része 42. bekezdésének e) pontja, 44. bekezdésének c) pontja

 

 

 

 

 

270

Folyószámlák / egynapos betétek

EKB/2013/33 2. melléklete 2. részének 9.1. szakasza

 

 

 

 

 

280

Lekötött betétek

EKB/2013/33 2. melléklete 2. részének 9.2. szakasza

 

 

 

 

 

290

Felmondható betétek

EKB/2013/33 2. melléklete 2. részének 9.3. szakasza; V. melléklet 2. részének 97. pontja

 

 

 

 

 

300

Visszavásárlási megállapodások

EKB/2013/33 2. melléklete 2. részének 9.4. szakasza

 

 

 

 

 

310

Háztartások

V. melléklet 1. része 42. bekezdésének f) pontja, 44. bekezdésének c) pontja

 

 

 

 

 

320

Folyószámlák / egynapos betétek

EKB/2013/33 2. melléklete 2. részének 9.1. szakasza

 

 

 

 

 

330

Lekötött betétek

EKB/2013/33 2. melléklete 2. részének 9.2. szakasza

 

 

 

 

 

340

Felmondható betétek

EKB/2013/33 2. melléklete 2. részének 9.3. szakasza; V. melléklet 2. részének 97. pontja

 

 

 

 

 

350

Visszavásárlási megállapodások

EKB/2013/33 2. melléklete 2. részének 9.4. szakasza

 

 

 

 

 

360

Kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

V. melléklet 1. részének 37. pontja, 2. részének 98. pontja

 

 

 

 

 

370

Letéti jegyek

V. melléklet 2. része 98. bekezdésének a) pontja

 

 

 

 

 

380

Eszközfedezetű értékpapírok

CRR 4. cikke (1) bekezdésének 61. pontja

 

 

 

 

 

390

Fedezett kötvények

CRR 129. cikke

 

 

 

 

 

400

Hibrid szerződések

V. melléklet 2. része 98. bekezdésének d) pontja

 

 

 

 

 

410

Egyéb kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

V. melléklet 2. része 85. bekezdésének e) pontja

 

 

 

 

 

420

Átváltható összetett pénzügyi instrumentumok

IAS 32 AG31. bekezdése

 

 

 

 

 

430

Nem átváltható

 

 

 

 

 

 

440

Egyéb pénzügyi kötelezettségek

V. melléklet 1. részének 38–41. pontja

 

 

 

 

 

445

ebből: lízingkötelezettségek

IFRS 16 22. bekezdése, 26–28. bekezdése, 47. bekezdésének b) pontja

 

 

 

 

 

450

PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK

 

 

 

 

 

 

8.2.    Alárendelt pénzügyi kötelezettségek 

Hivatkozások

Könyv szerinti érték

Az eredménnyel szemben valós értéken értékeltnek megjelölt

Amortizált bekerülési értéken

IFRS 7 8. bekezdésének e) i. pontja; IFRS 9 4.2.2. bekezdése, IFRS 9 4.3.5. bekezdése

IFRS 7 8. bekezdésének g) pontja; IFRS 9 4.2.1. bekezdése

010

020

010

Betétek

EKB/2013/33 2. melléklete 2. részének 9. szakasza V. melléklet 1. részének 36. pontja

 

 

020

Kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

V. melléklet 1. részének 37. pontja

 

 

030

ALÁRENDELT PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK

V. melléklet 2. részének 99–100. pontja

 

 

10.    Származtatott ügyletek – Kereskedési célú ügyletek és gazdasági fedezeti ügyletekKockázattípus szerint / Termék vagy a piac típusa szerint

Hivatkozások

Könyv szerinti érték

Névleges összeg

Kereskedési céllal tartott és kereskedési célú pénzügyi eszközök

Kereskedési céllal tartott és kereskedési célú pénzügyi kötelezettségek

Kereskedési célú összesen

ebből: értékesített

V. melléklet 2. részének 120. és 131. pontja

IFRS 9 BA.7 bekezdésének a) pontja V. melléklet 2. részének 120. és 131. pontja

V. melléklet 2. részének 133–135. pontja

V. melléklet 2. részének 133–135. pontja

010

020

030

040

010

Kamatláb

V. melléklet 2. része 129. bekezdésének a) pontja

 

 

 

 

020

ebből: gazdasági fedezeti ügylet

V. melléklet 2. részének 137–139. pontja

 

 

 

 

030

Tőzsdén kívüli opció

V. melléklet 2. részének 136. pontja

 

 

 

 

040

Egyéb tőzsdén kívüli ügylet

V. melléklet 2. részének 136. pontja

 

 

 

 

050

Szervezett piaci opció

V. melléklet 2. részének 136. pontja

 

 

 

 

060

Szervezett piaci egyéb

V. melléklet 2. részének 136. pontja

 

 

 

 

070

Részvény

V. melléklet 2. részének 129. b) pontja

 

 

 

 

080

ebből: gazdasági fedezeti ügylet

V. melléklet 2. részének 137–139. pontja

 

 

 

 

090

Tőzsdén kívüli opció

V. melléklet 2. részének 136. pontja

 

 

 

 

100

Egyéb tőzsdén kívüli ügylet

V. melléklet 2. részének 136. pontja

 

 

 

 

110

Szervezett piaci opció

V. melléklet 2. részének 136. pontja

 

 

 

 

120

Szervezett piaci egyéb

V. melléklet 2. részének 136. pontja

 

 

 

 

130

Deviza és arany

V. melléklet 2. részének 129. c) pontja

 

 

 

 

140

ebből: gazdasági fedezeti ügylet

V. melléklet 2. részének 137–139. pontja

 

 

 

 

150

Tőzsdén kívüli opció

V. melléklet 2. részének 136. pontja

 

 

 

 

160

Egyéb tőzsdén kívüli ügylet

V. melléklet 2. részének 136. pontja

 

 

 

 

170

Szervezett piaci opció

V. melléklet 2. részének 136. pontja

 

 

 

 

180

Szervezett piaci egyéb

V. melléklet 2. részének 136. pontja

 

 

 

 

190

Hitel

V. melléklet 2. része 129. d) pontja

 

 

 

 

195

ebből: a valós érték opció alkalmazásával elszámolt gazdasági fedezeti ügyletek

IFRS 9 6.7.1. bekezdése; V. melléklet 2. részének 140. pontja

 

 

 

 

201

ebből: egyéb gazdasági fedezeti ügyletek

V. melléklet 2. részének 137–140. pontja

 

 

 

 

210

Hitel-nemteljesítési csereügylet

 

 

 

 

 

220

Hitelkockázati felár opció

 

 

 

 

 

230

Teljes hozamcsere-ügylet

 

 

 

 

 

240

Egyéb

 

 

 

 

 

250

Áru

V. melléklet 2. részének 129. e) pontja

 

 

 

 

260

ebből: gazdasági fedezeti ügylet

V. melléklet 2. részének 137–139. pontja

 

 

 

 

270

Egyéb

V. melléklet 2. részének 129. f) pontja

 

 

 

 

280

ebből: gazdasági fedezeti ügylet

V. melléklet 2. részének 137–139. pontja

 

 

 

 

290

SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK

IFRS 9 A. függelék

 

 

 

 

300

ebből: Tőzsdén kívüli – hitelintézetek

V. melléklet 1. részének 42. c) pontja, 44. e) pontja, 2. részének 141. a) pontja és 142. pontja

 

 

 

 

310

ebből: Tőzsdén kívüli – egyéb pénzügyi vállalatok

V. melléklet 1. részének 42. d) pontja, 44. e) pontja, 2. részének 141. b) pontja

 

 

 

 

320

ebből: Tőzsdén kívüli – egyéb

V. melléklet 1. része 44. bekezdésének e) pontja, 2. része 141. bekezdésének c) pontja

 

 

 

 

11.    Fedezeti elszámolások

11.1.    Származtatott ügyletek – Fedezeti elszámolások: kockázattípus és fedezetiügylet-típus szerinti részletezésTermék vagy a piac típusa szerint

 

Könyv szerinti érték

Névleges összeg

Eszközök

Kötelezettségek

Fedezeti ügyletek összesen

ebből: értékesített

Hivatkozások

IFRS 7 24A. bekezdése; V. melléklet 2. részének 120. és 131. pontja

IFRS 7 24A. bekezdése; V. melléklet 2. részének 120. és 131. pontja

V. melléklet 2. részének 133–135. pontja

V. melléklet 2. részének 133–135. pontja

010

020

030

040

010

Kamatláb

V. melléklet 2. része 129. bekezdésének a) pontja

 

 

 

 

020

Tőzsdén kívüli opció

V. melléklet 2. részének 136. pontja

 

 

 

 

030

Egyéb tőzsdén kívüli ügylet

V. melléklet 2. részének 136. pontja

 

 

 

 

040

Szervezett piaci opció

V. melléklet 2. részének 136. pontja

 

 

 

 

050

Szervezett piaci egyéb

V. melléklet 2. részének 136. pontja

 

 

 

 

060

Részvény

V. melléklet 2. részének 129. b) pontja

 

 

 

 

070

Tőzsdén kívüli opció

V. melléklet 2. részének 136. pontja

 

 

 

 

080

Egyéb tőzsdén kívüli ügylet

V. melléklet 2. részének 136. pontja

 

 

 

 

090

Szervezett piaci opció

V. melléklet 2. részének 136. pontja

 

 

 

 

100

Szervezett piaci egyéb

V. melléklet 2. részének 136. pontja

 

 

 

 

110

Deviza és arany

V. melléklet 2. részének 129. c) pontja

 

 

 

 

120

Tőzsdén kívüli opció

V. melléklet 2. részének 136. pontja

 

 

 

 

130

Egyéb tőzsdén kívüli ügylet

V. melléklet 2. részének 136. pontja

 

 

 

 

140

Szervezett piaci opció

V. melléklet 2. részének 136. pontja

 

 

 

 

150

Szervezett piaci egyéb

V. melléklet 2. részének 136. pontja

 

 

 

 

160

Hitel

V. melléklet 2. része 129. d) pontja

 

 

 

 

170

Hitel-nemteljesítési csereügylet

V. melléklet 2. részének 136. pontja

 

 

 

 

180

Hitelkockázati felár opció

V. melléklet 2. részének 136. pontja

 

 

 

 

190

Teljes hozamcsere-ügylet

V. melléklet 2. részének 136. pontja

 

 

 

 

200

Egyéb

V. melléklet 2. részének 136. pontja

 

 

 

 

210

Áru

V. melléklet 2. részének 129. e) pontja

 

 

 

 

220

Egyéb

V. melléklet 2. részének 129. f) pontja

 

 

 

 

230

VALÓSÉRTÉK-FEDEZETI ÜGYLETEK

IFRS 7 24A. bekezdése; IAS 39 86. bekezdésének a) pontja IFRS 9 6.5.2. bekezdésének a) pontja;

 

 

 

 

240

Kamatláb

V. melléklet 2. része 129. bekezdésének a) pontja

 

 

 

 

250

Tőzsdén kívüli opció

V. melléklet 2. részének 136. pontja

 

 

 

 

260

Egyéb tőzsdén kívüli ügylet

V. melléklet 2. részének 136. pontja

 

 

 

 

270

Szervezett piaci opció

V. melléklet 2. részének 136. pontja

 

 

 

 

280

Szervezett piaci egyéb

V. melléklet 2. részének 136. pontja

 

 

 

 

290

Részvény

V. melléklet 2. részének 129. b) pontja

 

 

 

 

300

Tőzsdén kívüli opció

V. melléklet 2. részének 136. pontja

 

 

 

 

310

Egyéb tőzsdén kívüli ügylet

V. melléklet 2. részének 136. pontja

 

 

 

 

320

Szervezett piaci opció

V. melléklet 2. részének 136. pontja

 

 

 

 

330

Szervezett piaci egyéb

V. melléklet 2. részének 136. pontja

 

 

 

 

340

Deviza és arany

V. melléklet 2. részének 129. c) pontja

 

 

 

 

350

Tőzsdén kívüli opció

V. melléklet 2. részének 136. pontja

 

 

 

 

360

Egyéb tőzsdén kívüli ügylet

V. melléklet 2. részének 136. pontja

 

 

 

 

370

Szervezett piaci opció

V. melléklet 2. részének 136. pontja

 

 

 

 

380

Szervezett piaci egyéb

V. melléklet 2. részének 136. pontja

 

 

 

 

390

Hitel

V. melléklet 2. része 129. d) pontja

 

 

 

 

400

Hitel-nemteljesítési csereügylet

V. melléklet 2. részének 136. pontja

 

 

 

 

410

Hitelkockázati felár opció

V. melléklet 2. részének 136. pontja

 

 

 

 

420

Teljes hozamcsere-ügylet

V. melléklet 2. részének 136. pontja

 

 

 

 

430

Egyéb

V. melléklet 2. részének 136. pontja

 

 

 

 

440

Áru

V. melléklet 2. részének 129. e) pontja

 

 

 

 

450

Egyéb

V. melléklet 2. részének 129. f) pontja

 

 

 

 

460

CASH FLOW-FEDEZETI ÜGYLETEK

IFRS 7 24A. bekezdése; IAS 39 86. bekezdésének b) pontja; IFRS 9 6.5.2. bekezdésének b) pontja;

 

 

 

 

470

KÜLFÖLDI ÉRDEKELTSÉGBE TÖRTÉNT NETTÓ BEFEKTETÉS FEDEZÉSE

IFRS 7 24A. bekezdése; IAS 39 86. bekezdésének c) pontja IFRS 9 6.5.2. bekezdésének c) pontja;

 

 

 

 

480

KAMATLÁBKOCKÁZATRA VONATKOZÓ PORTFÓLIÓ VALÓSÉRTÉK-FEDEZETI ÜGYLETEK

IAS 39 71., 81A., 89A. és AG114–132. bekezdése

 

 

 

 

490

KAMATLÁBKOCKÁZATRA VONATKOZÓ PORTFÓLIÓ CASH FLOW-FEDEZETI ÜGYLETEK

IAS 39 71. bekezdése

 

 

 

 

500

SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK FEDEZETI ELSZÁMOLÁSAI

IFRS 7 24A. bekezdése; IAS 39 9. bekezdése; IFRS 9 6.1. bekezdése

 

 

 

 

510

ebből: Tőzsdén kívüli – hitelintézetek

V. melléklet 1. részének 42. c) pontja, 44. e) pontja, 2. részének 141. a) pontja és 142. pontja

 

 

 

 

520

ebből: Tőzsdén kívüli – egyéb pénzügyi vállalatok

V. melléklet 1. részének 42. d) pontja, 44. e) pontja, 2. részének 141. b) pontja

 

 

 

 

530

ebből: Tőzsdén kívüli – egyéb

V. melléklet 1. része 44. bekezdésének e) pontja, 2. része 141. bekezdésének c) pontja

 

 

 

 

18.    A teljesítő és nemteljesítő kitettségekkel kapcsolatos információk

18.0.    A teljesítő és nemteljesítő kitettségekkel kapcsolatos információk 

Hivatkozások

Bruttó könyv szerinti érték / névérték

Halmozott értékvesztés, a hitelkockázat-változásból származó negatív valósérték-változás halmozott összege és céltartalékok

A biztosíték vagy garancia figyelembe vehető legmagasabb összege V. melléklet 2. részének 119. pontja

 

Teljesítő

Nemteljesítő

 

Teljesítő kitettségek – Halmozott értékvesztés és céltartalékok

Nemteljesítő kitettségek – Halmozott értékvesztés, a hitelkockázat-változásból származó negatív valósérték-változás halmozott összege és céltartalékok

Kapott biztosítékok és kapott pénzügyi garanciák

 

Nincs késedelem vagy a késedelem ≤ 30 nap

A késedelem > 30 nap ≤ 90 nap

ebből: Instrumentumok, amelyek hitelkockázata nem növekedett jelentősen a kezdeti megjelenítés óta (1. szakasz)

ebből: Instrumentumok, amelyek hitelkockázata jelentősen növekedett a kezdeti megjelenítés óta, de amelyek nem váltak értékvesztetté (2. szakasz)

 

Nem valószínű, hogy fizet – nem késedelmes vagy a késedelem ≤ 90 nap

A késedelem > 90 nap ≤ 180 nap

A késedelem > 180 nap ≤ 1 év

A késedelem > 1 év ≤ 2 év

A késedelem > 2 év ≤ 5 év

A késedelem > 5 év ≤ 7 év

A késedelem > 7 év

ebből: Instrumentumok, amelyek hitelkockázata jelentősen növekedett a kezdeti megjelenítés óta, de amelyek nem váltak értékvesztetté (2. szakasz)

ebből: nemteljesítő (defaulted)

ebből: Értékvesztett eszközök (3. szakasz)

 

ebből: Instrumentumok, amelyek hitelkockázata nem növekedett jelentősen a kezdeti megjelenítés óta (1. szakasz)

ebből: Instrumentumok, amelyek hitelkockázata jelentősen növekedett a kezdeti megjelenítés óta, de amelyek nem váltak értékvesztetté (2. szakasz)

 

Nem valószínű, hogy fizet – nem késedelmes vagy a késedelem ≤ 90 nap

A késedelem > 90 nap ≤ 180 nap

A késedelem > 180 nap ≤ 1 év

A késedelem > 1 év ≤ 2 év

A késedelem > 2 év ≤ 5 év

A késedelem > 5 év ≤ 7 év

A késedelem > 7 év

ebből: Instrumentumok, amelyek hitelkockázata jelentősen növekedett a kezdeti megjelenítés óta, de amelyek nem váltak értékvesztetté (2. szakasz)

ebből: Értékvesztett eszközök (3. szakasz)

Teljesítő kitettségek fedezetéül kapott biztosítékok

Nemteljesítő kitettségek fedezetéül kapott biztosítékok

Teljesítő kitettségek fedezetéül kapott pénzügyi garanciák

Nemteljesítő kitettségek fedezetéül kapott pénzügyi garanciák

010

020

030

055

056

057

060

070

080

090

101

102

106

107

109

110

121

130

140

141

142

150

160

170

180

191

192

196

197

950

951

201

200

205

210

V. melléklet 1. részének 34. pontja, 2. részének 118. és 221. pontja

V. melléklet 2. részének 213–216. és 223–239. pontja

V. melléklet 2. részének 222. és 235. pontja

V. melléklet 2. részének 222. és 235. pontja

IFRS 9 5.5.5. bekezdése; IFRS 7 35M. bekezdésének a) pontja; V. melléklet 2. részének 237. d) pontja

IFRS 9 5.5.3. bekezdése; IFRS 7 35M. bekezdésének b) i. pontja; V. melléklet 2. részének 237. c) pontja

V. melléklet 2. részének 213–216. és 223–239. pontja

V. melléklet 2. részének 222. és 235–236 pontja

V. melléklet 2. részének 222. és 235–236 pontja

V. melléklet 2. részének 222. és 235–236 pontja

V. melléklet 2. részének 222. és 235–236 pontja

V. melléklet 2. részének 222. és 235–236 pontja

V. melléklet 2. részének 222. és 235–236 pontja

V. melléklet 2. részének 222. és 235–236 pontja

IFRS 9 5.5.3. bekezdése; IFRS 7 35M. bekezdésének b) i. pontja; V. melléklet 2. részének 237. c) pontja

CRR 178. cikke; V. melléklet 2. részének 237. b) pontja

IFRS 9 5.5.1. bekezdése; IFRS 9 A. függelék; V. melléklet 2. részének 237. a) pontja

V. melléklet 2. részének 238. pontja

V. melléklet 2. részének 238. pontja

IFRS 9 5.5.5. bekezdése; IFRS 7 35M. bekezdésének a) pontja; V. melléklet 2. részének 237. d) pontja

IFRS 9 5.5.3. bekezdése; IFRS 7 35M. bekezdésének b) i. pontja; V. melléklet 2. részének 237. c) pontja

V. melléklet 2. részének 238. pontja

V. melléklet 2. részének 236. és 238. pontja

V. melléklet 2. részének 236. és 238. pontja

V. melléklet 2. részének 236. és 238. pontja

V. melléklet 2. részének 236. és 238. pontja

V. melléklet 2. részének 236. és 238. pontja

V. melléklet 2. részének 236. és 238. pontja

V. melléklet 2. részének 236. és 238. pontja

IFRS 9 5.5.3. bekezdése; IFRS 7 35M. bekezdésének b) i. pontja; V. melléklet 2. részének 237. c) pontja

IFRS 9 5.5.1. bekezdése; IFRS 9 A. függelék; V. melléklet 2. részének 237. a) pontja

V. melléklet 2. részének 239. pontja

V. melléklet 2. részének 239. pontja

V. melléklet 2. részének 239. pontja

V. melléklet 2. részének 239. pontja

005

Számlakövetelések központi bankokkal szemben és egyéb látra szóló betétek

V. melléklet 2. részének 2. és 3. pontja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

V. melléklet 1. részének 31. pontja és 44. b) pontja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Központi bankok

V. melléklet 1. részének 42. a) pontja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Államháztartások

V. melléklet 1. részének 42. b) pontja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Hitelintézetek

V. melléklet 1. részének 42. c) pontja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Egyéb pénzügyi vállalatok

V. melléklet 1. részének 42. d) pontja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Nem pénzügyi vállalatok

V. melléklet 1. részének 42. e) pontja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Hitelek és előlegek

V. melléklet 1. részének 32. pontja, 44. a) pontja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Központi bankok

V. melléklet 1. részének 42. a) pontja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Államháztartások

V. melléklet 1. részének 42. b) pontja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Hitelintézetek

V. melléklet 1. részének 42. c) pontja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Egyéb pénzügyi vállalatok

V. melléklet 1. részének 42. d) pontja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Nem pénzügyi vállalatok

V. melléklet 1. részének 42. e) pontja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Ebből: Kis- és középvállalkozások

KKV 1. cikke (2) bekezdésének a) pontja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Ebből: Kereskedelmi ingatlannal fedezett hitelek

V. melléklet 2. részének 86. a) pontja, 87. pontja és 234i. a) pontja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Háztartások

V. melléklet 1. részének 42. f) pontja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Ebből: Lakóingatlannal fedezett hitelek

V. melléklet 2. részének 86. a) pontja, 87. pontja és 234i. a) pontja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Ebből: Fogyasztási hitelek

V. melléklet 2. részének 88. a) pontja, 234i. b) pontja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

BEKERÜLÉSI ÉRTÉKEN VAGY AMORTIZÁLT BEKERÜLÉSI ÉRTÉKEN ÉRTÉKELT HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ INSTRUMENTUMOK

V. melléklet 2. részének 233. a) pontja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

181

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

V. melléklet 1. részének 31. pontja és 44. b) pontja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

182

Központi bankok

V. melléklet 1. részének 42. a) pontja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

183

Államháztartások

V. melléklet 1. részének 42. b) pontja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

184

Hitelintézetek

V. melléklet 1. részének 42. c) pontja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

185

Egyéb pénzügyi vállalatok

V. melléklet 1. részének 42. d) pontja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

186

Nem pénzügyi vállalatok

V. melléklet 1. részének 42. e) pontja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

191

Hitelek és előlegek

V. melléklet 1. részének 32. pontja, 44. a) pontja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

192

Központi bankok

V. melléklet 1. részének 42. a) pontja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

193

Államháztartások

V. melléklet 1. részének 42. b) pontja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

194

Hitelintézetek

V. melléklet 1. részének 42. c) pontja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

195

Egyéb pénzügyi vállalatok

V. melléklet 1. részének 42. d) pontja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

196

Nem pénzügyi vállalatok

V. melléklet 1. részének 42. e) pontja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

900

Ebből: Kis- és középvállalkozások

KKV 1. cikke (2) bekezdésének a) pontja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

903

ebből: Kereskedelmi ingatlannal fedezett hitelek

V. melléklet 2. részének 86. a) pontja, 87. pontja és 234i. a) pontja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

197

Háztartások

V. melléklet 1. részének 42. f) pontja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

910

Ebből: Lakóingatlannal fedezett hitelek

V. melléklet 2. részének 86. a) pontja, 87. pontja és 234i. a) pontja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

913

ebből: Fogyasztási hitelek

V. melléklet 2. részének 88. a) pontja, 234i. b) pontja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

AZ EGYÉB ÁTFOGÓ JÖVEDELEMMEL VAGY A SAJÁT TŐKÉVEL SZEMBEN VALÓS ÉRTÉKEN ÉRTÉKELT, ÉRTÉKVESZTÉS-ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG ALÁ TARTOZÓ HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ INSTRUMENTUMOK

V. melléklet 2. részének 233. b) pontja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

211

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

V. melléklet 1. részének 31. pontja és 44. b) pontja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

212

Központi bankok

V. melléklet 1. részének 42. a) pontja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

Államháztartások

V. melléklet 1. részének 42. b) pontja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

214

Hitelintézetek

V. melléklet 1. részének 42. c) pontja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

215

Egyéb pénzügyi vállalatok

V. melléklet 1. részének 42. d) pontja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

216

Nem pénzügyi vállalatok

V. melléklet 1. részének 42. e) pontja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

Hitelek és előlegek

V. melléklet 1. részének 32. pontja, 44. a) pontja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

222

Központi bankok

V. melléklet 1. részének 42. a) pontja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

223

Államháztartások

V. melléklet 1. részének 42. b) pontja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

224

Hitelintézetek

V. melléklet 1. részének 42. c) pontja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

225

Egyéb pénzügyi vállalatok

V. melléklet 1. részének 42. d) pontja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

226

Nem pénzügyi vállalatok

V. melléklet 1. részének 42. e) pontja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

920

Ebből: Kis- és középvállalkozások

KKV 1. cikke (2) bekezdésének a) pontja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

923

ebből: Kereskedelmi ingatlannal fedezett hitelek

V. melléklet 2. részének 86. a) pontja, 87. pontja és 234i. a) pontja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

227

Háztartások

V. melléklet 1. részének 42. f) pontja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

930

Ebből: Lakóingatlannal fedezett hitelek

V. melléklet 2. részének 86. a) pontja, 87. pontja és 234i. a) pontja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

933

ebből: Fogyasztási hitelek

V. melléklet 2. részének 88. a) pontja, 234i. b) pontja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

231

SZIGORÚ LOCOM-MÓDSZER SZERINT VAGY AZ EREDMÉNNYEL VAGY A SAJÁT TŐKÉVEL SZEMBEN VALÓS ÉRTÉKEN ÉRTÉKELT, ÉRTÉKVESZTÉS-ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG ALÁ NEM TARTOZÓ HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ INSTRUMENTUMOK

V. melléklet 2. része 233. bekezdésének c) pontja és 234. bekezdése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330

A KERESKEDÉSI CÉLLAL TARTOTT VAGY KERESKEDÉSI CÉLÚ HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ INSTRUMENTUMOKTÓL ELTÉRŐ HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ INSTRUMENTUMOK

V. melléklet 2. részének 217. pontja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

335

ÉRTÉKESÍTÉSRE TARTOTT HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ INSTRUMENTUMOK

V. melléklet 2. részének 220. pontja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340

Adott hitelnyújtási elkötelezettségek

CRR I. melléklete; V. melléklet 1. részének 44. g) pontja, 2. részének 102–105., 113., 116. és 224. pontja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350

Központi bankok

V. melléklet 1. részének 42. a) pontja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360

Államháztartások

V. melléklet 1. részének 42. b) pontja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

370

Hitelintézetek

V. melléklet 1. részének 42. c) pontja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380

Egyéb pénzügyi vállalatok

V. melléklet 1. részének 42. d) pontja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

390

Nem pénzügyi vállalatok

V. melléklet 1. részének 42. e) pontja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400

Háztartások

V. melléklet 1. részének 42. f) pontja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

410

Adott pénzügyi garanciák

IFRS 4 A. melléklete; CRR I. melléklete; V. melléklet 1. részének 44. f) pontja, 2. részének 102–105., 114., 116. és 225. pontja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

420

Központi bankok

V. melléklet 1. részének 42. a) pontja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

430

Államháztartások

V. melléklet 1. részének 42. b) pontja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

440

Hitelintézetek

V. melléklet 1. részének 42. c) pontja