Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0675

A Bizottság (EU) 2018/675 rendelete (2018. május 2.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. melléklete függelékeinek a rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító anyagok tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg. )

C/2018/2539

OJ L 114, 4.5.2018, p. 4–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/675/oj

4.5.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 114/4


A BIZOTTSÁG (EU) 2018/675 RENDELETE

(2018. május 2.)

a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. melléklete függelékeinek a rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító anyagok tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 68. cikke (2) bekezdésére, valamint 131. cikkére,

mivel:

(1)

Az 1907/2006/EK rendelet XVII. mellékletének 28., 29. és 30. bejegyzése megtiltja a rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító (CRM), 1A. és 1B. kategóriájú anyagként besorolt anyagok és az ilyen anyagokat meghatározott koncentrációban tartalmazó keverékek lakossági ellátás céljából történő forgalomba hozatalát és felhasználását. Az érintett anyagokat az említett melléklet 1–6. függeléke sorolja fel.

(2)

Az anyagok rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító anyagként való besorolása az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) szerint történt, amely VI. mellékletének 3. részében sorolja fel az ilyen besorolású anyagokat.

(3)

Mióta az 1907/2006/EK rendelet XVII. mellékletének 1–6. függeléke az 1272/2008/EK rendelet szerint rákkeltőként, mutagénként vagy reprodukciót károsítóként újonnan besorolt anyagokkal legutóbb aktualizálásra került, ez utóbbi rendelet VI. mellékletének 3. részét az (EU) 2017/776 bizottsági rendelet (3) módosította.

(4)

Az (EU) 2017/776 rendelet az 1272/2008/EK rendelet VI. melléklete 3. részének címeit és számozását illetően is változásokat vezetett be, ami szükségessé teszi az 1907/2006/EK rendelet XVII. melléklete 1. oszlopának 28–30. bejegyzésében szereplő, az előbbi rendeletre vonatkozó hivatkozások módosítását.

(5)

A 605/2014/EU bizottsági rendelet (4) 1B. kategóriájú rákkeltő anyagként sorolta be a formaldehid anyagot; ugyanakkor a Bizottság úgy határozott, hogy azt kihagyja a legutóbbi aktualizáláskor, várva az Európai Vegyianyag-ügynökségnek a formaldehid minden felhasználására kiterjedő, folyamatban lévő vizsgálatának az eredményére (5), és tekintettel az esetleges külön korlátozásra. Az 1907/2006/EK rendelet 133. cikkének (1) bekezdése alapján létrehozott bizottság 2017. március 16-i ülésén a tagállamok többsége azon véleményének adott hangot, hogy az anyag korlátozására vonatkozó minden későbbi külön javaslattól függetlenül a formaldehidet bele kell foglalni a REACH-rendelet XVII. mellékletének 28. bejegyzésébe, és a Bizottság egyet értett azzal, hogy a legközelebbi adandó alkalommal ezt megtegye.

(6)

mivel a gazdasági szereplők az 1272/2008/EK rendelet VI. mellékletének 3. részében megállapított harmonizált osztályozásokat korábbi időponttól kezdődően is alkalmazhatják, lehetővé kell tenni, hogy önkéntes alapon ennek a rendeletnek a rendelkezéseit is hamarabb alkalmazzák.

(7)

Az 1907/2006/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(8)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az 1907/2006/EK rendelet 133. cikkével létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1907/2006/EK rendelet XVII. melléklete a mellékletnek megfelelően módosul.

2. cikk

(1)   Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

(2)   Ezt a rendeletet 2018. december 1-jétől kell alkalmazni, kivéve a melléklet 2. pontját a „formaldehid …%” anyagra vonatkozóan, melyet a rendelet hatálybalépésének napjától kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2018. május 2-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 396., 2006.12.30., 1. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról (HL L 353., 2008.12.31., 1. o.).

(3)  A Bizottság (EU) 2017/776 rendelete (2017. május 4.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a műszaki és tudományos fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról (HL L 116., 2017.5.5., 1. o.).

(4)  A Bizottság 605/2014/EU rendelete (2014. június 5.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a horvát nyelvű figyelmeztető és óvintézkedésre vonatkozó mondatokkal való kiegészítése, valamint a műszaki és tudományos fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról (HL L 167., 2014.6.6., 36. o.).

(5)  https://echa.europa.eu/documents/10162/13641/annex_xv_report_formaldehyde_en.pdf/58be2f0a-7ca7-264d-a594-da5051a1c74b


MELLÉKLET

Az 1907/2006/EK rendelet XVII. melléklete a következőképpen módosul:

1.

az 1. oszlop 28–30. bejegyzésének a helyébe a következő szöveg lép:

„28.

Az 1272/2008/EK rendelet VI. mellékletének 3. részében szereplő, 1A. kategóriájú rákkeltő anyagként besorolt, az 1. függelékben felsorolt anyagok, illetve 1B. kategóriájú rákkeltő anyagként besorolt, a 2. függelékben felsorolt anyagok.

29.

Az 1272/2008/EK rendelet VI. mellékletének 3. részében szereplő, 1A. kategóriájú csírasejt-mutagén anyagként besorolt, a 3. függelékben felsorolt anyagok, illetve 1B. kategóriájú csírasejt-mutagén anyagként besorolt, a 4. függelékben felsorolt anyagok.

30.

Az 1272/2008/EK rendelet VI. mellékletének 3. részében szereplő, 1A. kategóriájú, reprodukciót károsító anyagként besorolt, az 5. függelékben felsorolt anyagok, illetve 1B. kategóriájú, reprodukciót károsító anyagként besorolt, a 6. függelékben felsorolt anyagok.”

2.

A 2. függelékben található táblázat a következő bejegyzésekkel egészül ki indexszámuk sorrendjében:

„2,3-epoxipropil-metakrilát;

glicidil-metakrilát

607-123-00-4

203-441-9

106-91-2

 

Kadmium-karbonát

048-012-00-5

208-168-9

513-78-0

 

Kadmium-hidroxid; kadmium-dihidroxid

048-013-00-0

244-168-5

21041-95-2

 

Kadmium-nitrát; kadmium-dinitrát

048-014-00-6

233-710-6

10325-94-7

 

Formaldehid …%

605-001-00-5

200-001-8

50-00-0

 

Antrakinon

606-151-00-4

201-549-0

84-65-1

 

N,N′-metilén-dimorfolin;

N,N′-metilén-biszmorfolin;

(N,N′-metilén-biszmorfolinból felszabaduló formaldehid);

(MBM)

607-721-00-5

227-062-3

5625-90-1

 

Paraformaldehid és 2-hidroxi-propilamin reakciótermékei (3:2 arányban);

(3,3′-metilén-bisz[5-metil-oxazolidin]-ből felszabaduló formaldehid;

oxazolidinből felszabaduló formaldehid);

(MBO)

612-290-00-1

 

Paraformaldehid és 2-hidroxi-propilamin reakciótermékei (1:1 arányban);

(α,α,α-trimetil-1,3,5-triazin-1,3,5(2H,4H,6H)-trietanolból felszabaduló formaldehid);

(HPT)

612-291-00-7

 

Metil-hidrazin

612-292-00-2

200-471-4

60-34-4”

 

3.

A 4. függelékben található táblázat a következő bejegyzésekkel egészül ki indexszámuk sorrendjében:

„Kadmium-karbonát

048-012-00-5

208-168-9

513-78-0

 

Kadmium-hidroxid; kadmium-dihidroxid

048-013-00-0

244-168-5

21041-95-2

 

Kadmium-nitrát; kadmium-dinitrát

048-014-00-6

233-710-6

10325-94-7”

 

4.

A 6. függelékben található táblázat a következő bejegyzésekkel egészül ki indexszámuk sorrendjében:

„2-metil-1-(4-metiltiofenil)-2-morfolino-propán-1-on

606-041-00-6

400-600-6

71868-10-5

 

2,3-epoxipropil-metakrilát;

glicidil-metakrilát

607-123-00-4

203-441-9

106-91-2

 

Ciprokonazol (ISO); (2RS,3RS;2RS,3SR)-2-(4-klór-fenil)-3-ciklopropil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)bután-2-ol

650-032-00-X

94361-06-5

 

Dibutil-ón-dilaurát; dibutil[bisz(dodekán-iloxi)]sztannán

050-030-00-3

201-039-8

77-58-7

 

Nonadeka-fluor-dekánsav; [1]

ammónium-nonadeka-fluor-dekanoát; [2]

nátrium-nonadeka-fluor-dekanoát [3]

607-720-00-X

206-400-3 [1]

221-470-5 [2]

[3]

335-76-2 [1]

3108-42-7 [2]

3830-45-3 [3]

 

Triadimenol (ISO); (1RS,2RS;1RS,2SR)-1-(4-klór-fenoxi)-3,3-dimetil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)bután-2-ol;

α-tercbutil-β-(4-klór-fenoxi)-1H-1,2,4-triazol-1-etanol

613-322-00-7

259-537-6

55219-65-3

 

Kinolin-8-ol;

8-hidroxikinolin

613-324-00-8

205-711-1

148-24-3

 

Tiakloprid (ISO);

(Z)-3-(6-klór-3-piridilmetil)-1,3-tiazolidin-2-ilidén-ciánamid;

{(2Z)-3-[(6-klór-piridin-3-il)metil]-1,3-tiazolidin-2-ilidén}ciánamid

613-325-00-3

111988-49-9

 

Karbetamid (ISO);

(R)-1-(etil-karbamoil)etil-karbanilát; (2R)-1-(etil-amino)-1-oxopropán-2-il fenil-karbamát

616-223-00-7

240-286-6

16118-49-3”

 


Top