EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1157

A személyazonosító igazolványok és a tartózkodási okmányok biztonsága

A személyazonosító igazolványok és a tartózkodási okmányok biztonsága

 

ÖSSZEFOGLALÓ A KÖVETKEZŐ DOKUMENTUMRÓL:

(EU) 2019/1157 rendelet – az uniós polgárok személyazonosító igazolványai és a szabad mozgás jogával élő uniós polgárok és azok családtagjai részére kiállított tartózkodási okmányok biztonságának megerősítéséről

MI A RENDELET CÉLJA?

 • Megerősíti az uniós országokban saját állampolgáraik számára kibocsátott személyazonosító igazolványok, valamint az uniós polgárok és azok családtagjai részére kiállított tartózkodási okmányok biztonságát.
 • Minimumszabályokat vezet be a kártyákon szereplő információkra és a biztonsági elemekre, amelyeket az ilyen okmányokat kiállító összes uniós országnak alkalmaznia kell.

FŐBB PONTOK

Hatókör

A rendelet hatálya a következőkre terjed ki:

 • személyazonosító igazolványok – a 6 hónapnál rövidebb időre szóló ideiglenes okmányok kivételével –, amelyeket az uniós országok saját állampolgáraik számára állítanak ki;
 • bejelentkezésről szóló igazolások olyan uniós polgárok számára, akik 3 hónapnál hosszabb ideje élnek egy másik uniós országban, valamint tartózkodási okmányok azok számára, akik állandó jelleggel ott laknak;
 • tartózkodási kártya és huzamos tartózkodásra szóló kártya az uniós polgárok olyan családtagjai számára, akik nem EU-állampolgárok.

Személyazonosító igazolványok

 • A személyazonosító igazolványokat ID-1 formátumban kell előállítani, tartalmazniuk kell egy géppel olvasható vizsgálati zónát (MRZ), és meg kell felelniük bizonyos előírásoknak és biztonsági szabványoknak, mint például:
  • a méret, az elrendezés és a tartalom (név, nem, állampolgárság, születési idő, esetleges személyes jellemzők, az okmány száma és lejárati ideje), a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) 9303 sz. dokumentumának követelményei szerint;
  • a „személyazonosító igazolvány” vagy más, jól bevált nemzeti meghatározás a kiállító uniós ország hivatalos nyelvén, és a „személyazonosító igazolvány” szavak legalább egy másik hivatalos uniós nyelven;
  • a kiállító uniós ország kétbetűs kódja, az uniós zászlón belül az előoldalon;
  • rendkívül biztonságos adathordozó, amely tartalmazza birtokosának arcképét és 2 ujjlenyomatot
   • a 6 év alatti gyermekekre az ujjlenyomat nem vonatkozik, valamint
   • a 6 és 12 év közötti gyermekek felmenthetők ez alól;
  • egyéb részletek és megfigyelések, a nemzeti jog követelményei szerint.
 • Ezek az adatok legalább 5 és legfeljebb 10 évre érvényesek. Az uniós országok:
  • ezt korlátozhatják 5 évnél rövidebb időtartamra, kivételes esetekben és kiskorúaknál;
  • kiterjeszthetik ezt 10 évnél hosszabb időre a 70 éves vagy annál idősebb személyekre;
  • az érvényességet 12 hónapra vagy annál rövidebb időre kell korlátozni, ha ideiglenesen fizikailag lehetetlen a kérelmező ujjlenyomatait levenni.
 • Azok az okmányok, amelyek jelenleg forgalomban vannak, érvényüket vesztik a lejárat napján:
  • vagy legkésőbb 2031. augusztus 3-án, ha az új követelményeknek nem felelnek meg;
  • vagy legkésőbb 2026. augusztus 3-án, ha az ICAO 9303. dokumentumának 2. része szerinti minimális biztonsági követelményeknek nem felelnek meg, vagy működőképes MRZ-t tartalmaznak;
  • ha 70 éves vagy a feletti személyek számára állították ki azokat, és az ICAO biztonsági és az MRZ követelményeinek megfelelnek.

Az uniós polgárok részére kiállított tartózkodási okmányoknak minimálisan a következőket kell tartalmazniuk:

 • az okmány megnevezése az adott uniós ország hivatalos nyelvén (nyelvein);
 • egyértelmű hivatkozás arra, hogy kiállításuk a 2004/38/EK irányelv szerint történt (lásd az uniós szabad mozgásról és tartózkodásról szóló összefoglalót)
 • az okmány száma;
 • a birtokos családi neve és utóneve(i);
 • a birtokos születési ideje;
 • a bejelentkezésről szóló igazolásokon és a huzamos tartózkodási jogot igazoló okmányokon feltüntetendő információk;
 • kiállító hatóság;
 • a kiállító uniós ország kétbetűs kódja, az uniós zászlón belül az előoldalon;

Tartózkodási kártyák azon családtagok számára, akik nem EU-állampolgárok:

 • egységes formátumot kell alkalmazni, amelyet az (EU) 2017/1954 rendelettel módosított 1030/2002/EK rendelet és a C(2018) 7767 végrehajtási határozat állapít meg; valamint
 • a kártyán fel kell tüntetni a „Tartózkodási kártya” vagy a „Huzamos tartózkodási kártya” elnevezést, a 2004/38/EK irányelvnek és az „uniós polgár 2004/38/EK irányelv 10. cikke szerinti családtagja” vagy az „uniós polgár 2004/38/EK irányelv 20. cikke szerinti családtagja” szabványos kódnak megfelelően;
 • azok az okmányok, amelyek jelenleg forgalomban vannak, érvényüket vesztik a lejárat napján, vagy 2026. augusztus 3-án, attól függően, hogy melyik következik be korábban. Azoknak a kártyáknak az érvényessége, amelyek nem felelnek meg a biztonsági minimumszabályoknak, vagy amelyek nem tartalmaznak géppel olvasható vizsgálati zónát, a lejárat napján vagy 2023. augusztus 3-án szűnik meg, attól függően, hogy melyik következik be korábban.

Az uniós országok:

 • kijelölnek legalább egy központi hatóságot kapcsolattartó pontként a jogszabályok végrehajtására;
 • a biometrikus azonosítók gyűjtéséhez megfelelő és hatékony eljárásokat, valamint szakképzett és kellően felhatalmazott személyzetet alkalmaznak. Ennek során meg kell felelniük az Európai Unió Alapjogi Chartájában, az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló egyezményben, valamint az Egyesült Nemzetek a gyermek jogairól szóló egyezményében foglaltaknak;
 • amennyiben nehézségekkel jár a biometrikus azonosítók gyűjtése, megfelelő eljárásokat kell biztosítani az érintett személy méltóságának tiszteletben tartása érdekében;
 • gondoskodniuk kell a gyűjtött és tárolt adatok biztonságáról, sértetlenségéről, hitelességéről és titkosságáról;
 • felelősséggel tartoznak a biometrikus azonosítók törléséért vagy megsemmisítéséért, aminek az okmány átvételekor vagy legkésőbb 90 nappal annak kiállítása után meg kell történnie.

Az Európai Bizottság:

 • 2020. augusztus 2-ig részletes programot határoz meg a jogszabály kimeneteinek, eredményeinek és hatásának nyomon követésére, beleértve az alapvető jogokra gyakorolt hatását is;
 • beszámol az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak a jogszabály által az alapvető jogok és a személyes adatok védelmére gyakorolt hatásról, az alkalmazásától számított 2 év, illetve 11 év elteltével;
 • értékeli a jogszabály alkalmazását az Európai Parlament, a Tanács és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság számára, 6 évvel a hatályba lépés után, és aztán 6 évenkénti rendben, amelynek keretében a következőkre összpontosít:
  • hatása az alapjogokra
  • az uniós polgárok mobilitása
  • a biometrikus ellenőrzés eredményessége az úti okmányok biztonsága érdekében
  • a tartózkodási kártyák úti okmányként való esetleges használata
  • a személyazonosító igazolványok kinézetének esetleges további harmonizációja
  • az ideiglenesen használt személyazonosító okmányok közös biztonsági elemei bevezetésének szükségessége;
 • a rendelet által megkövetelt kiegészítő technikai előírásokra vonatkozó végrehajtási jogi aktusok elfogadása.

MIKORTÓL HATÁLYOS A RENDELET?

A rendelet 2021. augusztus 2. óta hatályos. Ettől a dátumtól kezdődően valamennyi új személyazonossági és tartózkodási okmánynak teljesítenie kell az új kritériumokat.

HÁTTÉR

 • A megnövekedett utazási forgalom és a szétaprózott szabályozások kombinációja miatt a személyazonossági okmányok biztonsága kulcsfontosságú elem a terrorizmus, a szervezett bűnözés és a személyazonosság-lopás elleni harcban.
 • A rendelet része a Bizottság 2016. évi cselekvési tervének az úti okmányokkal elkövetett csalások kezelésében. Ez olyan intézkedéseket igényel, amelyek javítják az olyan okmányok biztonságát, mint amilyenek a személyazonossági és tartózkodási kártyák, különös tekintettel a nemrégiben történt terrorista támadásokra.
 • A rendelet nem követeli meg, hogy az uniós országok vezessenek be személyazonosító igazolványokat vagy tegyék kötelezővé személyazonosító igazolvány birtoklását. Nem akadályozza meg azt sem, hogy belföldi azonosítás céljára más dokumentumokat használjanak, például vezetői engedélyt.

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1157 rendelete (2019. június 20.) az uniós polgárok személyazonosító igazolványai és a szabad mozgás jogával élő uniós polgárok és azok családtagjai részére kiállított tartózkodási okmányok biztonságának megerősítéséről (HL L 188., 2019.7.12., 67–78. o.)

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

A Bizottság végrehajtási határozata (2018.11.30.) a harmadik országbeli állampolgárok egységes formátumú tartózkodási engedélyére vonatkozó műszaki előírások megállapításáról és a C(2002)3069 határozat hatályon kívül helyezéséről

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak –- Az úti okmányokkal való visszaéléssel szembeni európai reagálás megerősítésére irányuló cselekvési terv (COM(2016) 790 final, 2016.12.8.)

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1–88. o.)

Az (EU) 2016/679 rendelet későbbi módosításait belefoglalták az eredeti szövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

Az Európai Parlament és a Tanács 910/2014/EU rendelete (2014. július 23.) a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 257., 2014.8.28., 73–114. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/38/EK irányelve (2004. április 29.) az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 158., 2004.4.30., 77–123. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

A Tanács 1030/2002/EK rendelete (2002. június 13.) a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról (HL L 157., 2002.6.15., 1–7. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

A Tanács 1683/95/EK rendelete (1995. május 29.) a vízumok egységes formátumának meghatározásáról (HL L 164., 1995.7.14., 1–4. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

utolsó frissítés 21.10.2019

Az oldal tetejére