EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000L0043

A faji vagy etnikai származásra való tekintet nélküli egyenlő bánásmód

A faji vagy etnikai származásra való tekintet nélküli egyenlő bánásmód

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2000/43/EK irányelv — a faji vagy etnikai származásra való tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

 • Célja, hogy fellépjen a faji vagy etnikai származáson alapuló megkülönböztetés ellen.
 • Minimumkövetelményeket határoz meg a személyek közötti egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról az Európai Unióban (EU).
 • A megkülönböztetéssel szembeni fellépés révén az irányelv hozzá kíván járulni a gazdasági és társadalmi életben való részvétel növeléséhez és a társadalmi kirekesztettség csökkentéséhez.

FŐBB PONTOK

 • Ezen irányelv a személyek közötti egyenlő bánásmód elvén alapul. Tiltja mind a közvetlen*, mind a közvetett* megkülönböztetést, a zaklatást*, a megkülönböztetésre adott utasítást és a megtorlást*.
 • Az irányelv minden személyre és minden tevékenységi területre alkalmazandó az alábbiakra vonatkozóan:
  • munkavállaláshoz való hozzáférés;
  • munkakörülmények, beleértve az előléptetést, a munkabért és az elbocsátást is;
  • a szakképzéshez való hozzáférés;
  • a munkáltatói vagy munkavállalói szervezetekben vagy bármely szakmai szervezetben való részvétel;
  • a szociális védelemhez és az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés;
  • az oktatás;
  • a szociális előnyök;
  • az árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés és azok nyújtása, beleértve a lakhatást is.
 • Az irányelv nem vonatkozik az állampolgárságon alapuló eltérő bánásmódra, valamint az EU-n kívüli országok állampolgárai belépésének és ott tartózkodásának feltételeire.

Eltérések az egyenlő bánásmód elvétől

 • A foglalkoztatás területén engedélyezhető lehet az eltérés, amennyiben egy, a faji vagy etnikai származással összefüggő tulajdonság valódi és döntő foglalkoztatási követelmény. Az eltérésnek igazolhatónak kell lennie a tevékenység jellegéből vagy végzésének a körülményeiből adódóan, valamint jogszerűnek és arányosnak kell lennie.
 • Az irányelv nem tiltja a pozitív diszkriminációt, azaz a faji vagy etnikai származásból adódó hátrányok kiküszöbölésére és ellensúlyozására irányuló nemzeti intézkedéseket.

Jogorvoslatok és végrehajtás

 • Amennyiben bárki úgy véli, hogy faji vagy etnikai származáson alapuló megkülönböztetés érte, akkor hozzá kell férnie bírói és/vagy közigazgatási eljáráshoz. Egyesületek vagy egyéb érdekelt jogi személyek szintén részt vehetnek eljárásban a sértett személy nevében vagy támogatójaként.

Az eljárás során a megkülönböztetést szenvedett személynek csak a megkülönböztetés vélelmét kell megalapoznia, amelyet követően az alperesnek kell bizonyítania, hogy nem történt megkülönböztetés.

Társadalmi és civil párbeszéd

 • A szociális partnereknek elő kell segíteniük az egyenlő bánásmódot, különösen a munkahelyi gyakorlatok ellenőrzése, magatartási szabályzatok létrehozása és kollektív szerződések megkötése révén. Általánosabban, az irányelv ösztönzi a megkülönböztetésellenes szabályokat rögzítő megállapodások megkötését a kollektív tárgyalás hatálya alá eső területeken.
 • Az érintett civil társadalmi szervezetekkel folytatott civil párbeszédet szintén ösztönzik.

Az egyenlő bánásmód előmozdítását szolgáló szervek

Minden uniós országnak létre kell hoznia legalább egy, a hátrányos megkülönböztetéssel szembeni fellépéssel foglalkozó szervet, amely felelős különösen az áldozatok segítéséért és a független vizsgálatok elvégzéséért.

Tanácsi ajánlás

2013-ban a Tanács elfogadott egy ajánlást, amelyben intézkedésekre szólított fel számos területen – köztük az megkülönböztetéssel szembeni fellépés terén is – a romák integrációjának megerősítése érdekében. Az ajánlás a 2000/43/EK irányelvre épít és aláhúzza a gyakorlati végrehajtás fontosságát.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

Az irányelv 2000. július 19-én lépett hatályba. Az uniós országoknak 2003. július 19 -ig kellett átültetniük nemzeti jogukba.

HÁTTÉR

A Lisszaboni Szerződés (az Európai Unió működéséről szóló szerződés 19. cikke)) jogi alapot biztosít az EU részére arra, hogy fellépjen mindenfajta nemen, faji vagy etnikai származáson, valláson vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, életkoron vagy szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetés ellen.

* KULCSFOGALMAK

Közvetlen megkülönböztetés: ha egy személlyel szemben faji vagy etnikai alapon kevésbé kedvezően járnak el, mint ahogyan egy másik személlyel szemben hasonló helyzetben eljárnak, eljártak vagy eljárnának.

Közvetett megkülönböztetés: ha egy látszólag semleges rendelkezés, feltétel vagy gyakorlat az egy faji vagy etnikai származású személyeket más személyekhez képest különösen hátrányosan érint, kivéve ha ez a rendelkezés, feltétel vagy gyakorlat jogszerű céllal objektív módon igazolható, továbbá e cél megvalósításának eszközei megfelelőek és szükségesek.

Zaklatás: mikor faji vagy etnikai származáshoz kapcsolódó nem kívánt magatartás történik azzal a céllal vagy hatással, hogy egy személy méltóságát megsértse, és megfélemlítő, ellenséges, megalázó, megszégyenítő vagy támadó környezetet alakítson ki.

Megtorlás: igazságtalan vagy kegyetlen bánásmód valakivel szemben, aki hátrányos megkülönböztetésről panaszkodik vagy másnak segítséget nyújt egy hátrányos megkülönböztetésre vonatkozó panasz kapcsán.

FŐ DOKUMENTUM

A Tanács 2000/43/EK irányelve 2000. június 29.) a személyek közötti, faji vagy etnikai származásra való tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról (HL L 180., 2000.7.19., 22–26. o.)

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság jelentése a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek – A személyek közötti, faji vagy etnikai származásra való tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról szóló , 2000. június 29-i 2000/43/EK tanácsi irányelv alkalmazásáról (COM(2006) 643 végleges, 2006.10.30.)

A Tanács ajánlása (2013. december 9.) a romák integrációját célzó hatékony tagállami intézkedésekről (HL L 378., 2013.12.24., 1–7. o.)

A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak: Közös jelentés a személyek közötti, faji vagy etnikai származásra való tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról szóló, 2000. június 29-i 2000/43/EK tanácsi irányelv (faji egyenlőségi irányelv) és a foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról szóló 2000. november 27-i 2000/78/EK tanácsi irányelv (foglalkoztatási egyenlőségi irányelv) alkalmazásáról (COM(2014) 2 final, 2014.1.17.)

utolsó frissítés 23.02.2017

Az oldal tetejére