EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0664

A Bizottság 664/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete ( 2013. december 18. ) az 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések, az oltalom alatt álló földrajzi jelzések és a hagyományos különleges termékek uniós szimbólumainak létrehozása tekintetében, valamint a származásra vonatkozó bizonyos szabályok, bizonyos eljárási szabályok és bizonyos kiegészítő átmeneti szabályok tekintetében történő kiegészítéséről

HL L 179., 19/06/2014, p. 17–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 08/06/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/664/oj

19.6.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 179/17


A BIZOTTSÁG 664/2014/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2013. december 18.)

az 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések, az oltalom alatt álló földrajzi jelzések és a hagyományos különleges termékek uniós szimbólumainak létrehozása tekintetében, valamint a származásra vonatkozó bizonyos szabályok, bizonyos eljárási szabályok és bizonyos kiegészítő átmeneti szabályok tekintetében történő kiegészítéséről

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló, 2012. november 21-i 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 5. cikke (4) bekezdésének első és második albekezdésére, 12. cikke (7) bekezdésének első albekezdésére, 16. cikke (2) bekezdésére, 19. cikke (2) bekezdésének első albekezdésére, 23. cikke (4) bekezdésének első albekezdésére, 25. cikke (3) bekezdésére, 49. cikke (7) bekezdésének első albekezdésére, 51. cikke (6) bekezdésének első albekezdésére, 53. cikke (3) bekezdésének első albekezdésére, valamint 54. cikke (2) bekezdésének első albekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1151/2012/EU rendelet hatályon kívül helyezte és felváltotta a hagyományos különleges terméknek minősülő mezőgazdasági termékekről és élelmiszerekről szóló, 2006. március 20-i 509/2006/EK tanácsi rendeletet (2) és a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló, 2006. március 20-i 510/2006/EK tanácsi rendeletet (3). Az 1151/2012/EU rendelet felhatalmazza a Bizottságot, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat és végrehajtási aktusokat fogadjon el. Az új jogi keretben a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereinek zavartalan működése érdekében bizonyos szabályokat ilyen jogi aktusokkal kell elfogadni. Az új szabályoknak fel kell váltaniuk az 509/2006/EK és az 510/2006/EK rendelet végrehajtási szabályait, amelyeket a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2006. december 14-i 1898/2006/EK bizottsági rendelet (4), illetve a hagyományos különleges terméknek minősülő mezőgazdasági termékekről és élelmiszerekről szóló 509/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2007. október 18-i 1216/2007/EK bizottsági rendelet (5) állapított meg.

(2)

Az oltalom alatt álló eredetmegjelölésként bejegyzett elnevezéssel rendelkező állati eredetű termékek előállításának sajátos jellege, különösen az előállítás fizikai és anyagi korlátainak figyelembevétele érdekében az ilyen termékek termékleírásában a takarmány származása tekintetében eltéréseket kell biztosítani. Ezek az eltérések semmilyen módon nem befolyásolhatják a földrajzi környezet és a termék azon különleges minősége vagy jellemzői közötti kapcsolatot, amelyek alapvetően vagy kizárólag e környezetnek tulajdoníthatók.

(3)

Egyes olyan termékek esetében, amelyek neve oltalom alatt álló földrajzi jelzésként jegyzendő be, a termék sajátos jellegének figyelembevétele érdekében engedélyezni kell, hogy az alapanyagok származása tekintetében korlátozásokat vezessenek be a vonatkozó termékleírásban. E korlátozásokat az oltalom alatt álló földrajzi jelzések rendszerének általános elveivel összhangban lévő objektív kritériumoknak kell indokolniuk, amelyek tovább javítják a termékek és a rendszer célja közötti összhangot.

(4)

A fogyasztók megfelelő tájékoztatása érdekében az oltalom alatt álló eredetmegjelölések, az oltalom alatt álló földrajzi jelzések és a hagyományos különleges termékek szélesebb körben történő megismertetésére szolgáló uniós szimbólumokat kell létrehozni.

(5)

Annak érdekében, hogy a hagyományos különleges termékek termékleírása csak releváns és tömör információt tartalmazzon, valamint a hagyományos különleges termék bejegyzése vagy a hozzá tartozó termékleírás módosításának jóváhagyása iránti túlzottan terjedelmes kérelmek elkerülése érdekében korlátozni kell a termékleírások hosszát.

(6)

A kérelmezési eljárás megkönnyítése érdekében kiegészítő szabályokat kell megállapítani az egynél több ország területét érintő közös kérelmekre vonatkozó nemzeti felszólalási eljárásra vonatkozóan. Mivel a felszólalás jogát az Unió egész területén garantálni kell, indokolt úgy rendelkezni, hogy a közös kérelmek által érintett valamennyi tagállamban kötelező legyen lefolytatni a nemzeti felszólalási eljárást.

(7)

A felszólalási eljárás lépéseinek egyértelművé tétele érdekében meg kell határozni a kérelmező eljárási kötelezettségeit arra az esetre, ha az indokolással ellátott felszólalási nyilatkozat benyújtását követő megfelelő egyeztetések megállapodáshoz vezetnek.

(8)

A termékleírás módosítása iránti kérelmek kezelésének megkönnyítése érdekében a módosítási kérelmek vizsgálatára vonatkozó, valamint a kisebb jelentőségű módosítások benyújtására és értékelésére vonatkozó kiegészítő szabályokat kell meghatározni. Sürgős jellegük miatt az átmeneti módosítások esetében mentességet kell biztosítani a rendes eljárás alól, és esetükben indokolt eltekinteni a Bizottság hivatalos jóváhagyásától. Ugyanakkor a Bizottságot teljes körűen tájékoztatni kell az ilyen módosítások tartalmáról és indokairól.

(9)

Annak érekében, hogy minden félnek lehetősége legyen jogainak és jogos érdekeinek védelmére kiegészítő szabályokat kell megállapítani a törlési eljárást illetően. A törlési eljárást az 1151/2012/EU rendelet 49–52. cikkében leírt rendes bejegyzési eljáráshoz kell igazítani. Egyértelművé kell tenni továbbá, hogy a tagállamok azon jogi személyek közé tartoznak, akiknek jogos érdeke fűződhet az említett rendelet 54. cikke (1) bekezdésének első albekezdése szerinti törlés iránti kérelem benyújtásához.

(10)

Az érintett termelők vagy érdekelt felek jogos érdekeinek védelme érdekében lehetővé kell tenni, hogy a 2006. március 31. előtt a vonatkozó egységes dokumentum közzététele nélkül bejegyzett oltalom alatt álló eredetmegjelölések és oltalom alatt álló földrajzi jelzések esetében az egységes dokumentum az érintett tagállam kérésére közzétételre kerüljön.

(11)

Az 1151/2012/EU rendelet 12. cikkének (3) bekezdése és 23. cikke (3) bekezdésének első albekezdése előírja, hogy az Unióból származó, oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel, oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel vagy hagyományos különleges termékként forgalmazott termékek címkézésében meg kell jeleníteni az ezekhez kapcsolódó uniós szimbólumokat, és hogy a címkézésben meg lehet jeleníteni a megfelelő megjelölést vagy rövidítést. A 23. cikk (3) bekezdésének második albekezdése kimondja, hogy az Unió területén kívül előállított hagyományos különleges termékek esetében a szimbólumnak a címkézésben való feltüntetése nem kötelező. Ezek a rendelkezések 2016. január 4-től alkalmazandók. Azonban az 509/2006/EK és az 510/2006/EK rendeletek, amelyeket az 1151/2012/EU rendelet hatályon kívül helyezett, az Unióból származó termékek esetében előírták, hogy a címkén meg kell jeleníteni vagy a szimbólumot, vagy a teljes megjelölést, valamint lehetőséget biztosítottak arra, hogy a „hagyományos különleges termék” megjelölést az Unión kívül előállított hagyományos különleges termékek esetében is használják a címkén. A két hatályon kívül helyezett rendelet és az 1151/2012/EU rendelet közötti folyamatosság biztosítása érdekében a szimbólum vagy a teljes megjelölés címkén való megjelenítésének az Unióból származó termékekre vonatkozó kötelezettsége, valamint a „hagyományos különleges termék” megjelölés Unión kívül előállított hagyományos különleges termékek esetében történő használatának lehetősége az 1151/2012/EU rendeletben implicit módon elő van írva és már jelenleg is alkalmazandó rendelkezésnek tekintendő. A jogbiztonság és az érintett termelők vagy érdekelt felek jogos érdekeinek védelme érdekében 2016. január 3-ig a címkén szereplő szimbólumok és megjelölések használatára az 509/2006/EK és az 510/2006/EK rendeletekben szereplő szabályokat kell alkalmazni.

(12)

Az egyértelműség és a jogbiztonság érdekében az 1898/2006/EK és az 1216/2007/EK rendeletet hatályon kívül kell helyezni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A takarmány és az alapanyagok beszerzésére vonatkozó különleges szabályok

(1)   Az 1151/2012/EU rendelet 5. cikkének alkalmazásában az oltalom alatt álló eredetmegjelölésként bejegyzett elnevezéssel rendelkező állati eredetű termékek esetében a takarmánynak a meghatározott földrajzi területről kell származnia.

Amennyiben a meghatározott földrajzi területről történő beszerzés gyakorlatilag nem kivitelezhető, a meghatározott területen kívülről származó takarmány is adható, feltéve, hogy ez nem befolyásolja a termék azon különleges minőségét vagy jellemzőit, amelyek alapvetően a földrajzi környezetnek tulajdoníthatók. A meghatározott földrajzi területen kívülről származó takarmány mennyisége éves szinten nem haladhatja meg a szárazanyag-tartalom 50 %-át.

(2)   Az oltalom alatt álló földrajzi jelzésként bejegyzett elnevezéssel rendelkező termékek alapanyagainak származásával kapcsolatos bármely, a termékleírásban előírt korlátozást az 1151/2012/EU rendelet 7. cikke (1) bekezdése f) pontjának ii. alpontjában említett kapcsolatnak kell indokolnia.

2. cikk

Uniós szimbólumok

Az 1151/2012/EU rendelet 12. cikkének (2) bekezdésében és 23. cikkének (3) bekezdésében említett uniós szimbólumokat e rendelet a mellékletében meghatározottak szerint hozza létre.

3. cikk

A hagyományos különleges termékek termékleírásának terjedelmi korlátozása

Az 1151/2012/EU rendelet 19. cikkében említett termékleírásnak tömörnek kell lennie, és nem haladhatja meg az 5 000 szót, kivéve megfelelően indokolt esetben.

4. cikk

A közös kérelmekre vonatkozó nemzeti felszólalási eljárás

Az 1151/2012/EU rendelet 49. cikkének (1) bekezdésében említett közös kérelmek esetén a kapcsolódó nemzeti felszólalási eljárást valamennyi érintett tagállamban le kell folytatni.

5. cikk

A felszólalási eljárással létrejött megállapodás bejelentésére vonatkozó kötelezettség

Amennyiben az érdekelt felek az 1151/2012/EU rendelet 51. cikkének (3) bekezdésében említett konzultációkat követően megállapodásra jutnak, a kérelmet benyújtó tagállam vagy harmadik ország hatóságai értesítik a Bizottságot valamennyi tényezőről, amely lehetővé tette az említett megállapodás létrejöttét, beleértve a kérelmező, a felszólalást benyújtó tagállami vagy harmadik országbeli hatóság vagy más természetes vagy jogi személy véleményét.

6. cikk

A termékleírás módosítása

(1)   A termékleírásnak az 1151/2012/EU rendelet 53. cikkének (1) bekezdésében említett, nem kisebb jelentőségű módosítása iránti kérelemnek minden egyes módosításra vonatkozóan tartalmaznia kell a módosítás kimerítő leírását és konkrét okát. A leírásnak minden egyes módosítás esetében részletesen össze kell hasonlítania az eredeti termékleírást és adott esetben az eredeti egységes dokumentumot a javasolt módosított verzióval.

A kérelemnek minden egyes módosításra kiterjedőnek és önmagában elegendőnek kell lennie. A jóváhagyási kérelem tárgyát képező termékleírás és adott esetben egységes dokumentum valamennyi módosítását tartalmaznia kell.

Az (1) és (2) bekezdésnek meg nem felelő, nem kisebb jelentőségű módosítás iránti kérelem nem elfogadható. Amennyiben a kérelem elfogadhatatlannak minősül, a Bizottság erről tájékoztatja a kérelmezőt.

Egy termékleírás nem kisebb jelentőségű módosítása iránti kérelemnek a Bizottság általi jóváhagyása csak a kérelemben foglalt módosításokra terjed ki.

(2)   Az oltalom alatt álló eredetmegjelölésekre és oltalom alatt álló földrajzi jelzésekre vonatkozó termékleírások kisebb jelentőségű módosítása iránti kérelmeket annak a tagállamnak az illetékes hatóságához kell benyújtani, amelyhez az eredetmegjelölés vagy földrajzi jelzés földrajzi területe kapcsolódik. A hagyományos különleges termékek termékleírásának kisebb jelentőségű módosítása iránti kérelmeket annak a tagállamnak az illetékes hatóságához kell benyújtani, amelyben a csoport székhelye található. Amennyiben a termékleírás kisebb jelentőségű módosítása iránti kérelmet nem az a csoport nyújtotta be, amely a termékleírásban szereplő név vagy nevek bejegyzése iránti kérelmet benyújtotta, a tagállam – ha ez a csoport még létezik – a csoport számára lehetőséget biztosít, hogy a kérelemhez megjegyzéseket fűzzön. Ha a tagállam úgy ítéli meg, hogy az 1151/2012/EU rendelet követelményei és az azok alapján elfogadott rendelkezések teljesülnek, kisebb jelentőségű módosítás iránti kérelmet tartalmazó dokumentációt nyújthat be a Bizottsághoz. A harmadik országokból származó termékek termékleírásának kisebb jelentőségű módosítása iránti kérelmeket olyan csoport nyújthatja be közvetlenül vagy az adott harmadik ország illetékes hatóságain keresztül a Bizottságnak, amelynek ahhoz jogos érdeke fűződik.

A kisebb jelentőségű módosítás iránti kérelem csak az 1151/2012/EU rendelet 53. cikkének (2) bekezdése értelmében vett kisebb jelentőségű módosításokat javasolhat. Le kell írnia ezeket a kisebb jelentőségű módosításokat, össze kell foglalnia a módosítások szükségességének indokait és be kell mutatnia, hogy a javasolt módosítások az 1151/2012/EU rendelet 53. cikkének (2) bekezdése értelmében vett kisebb jelentőségű módosításoknak minősülnek. A leírásnak minden egyes módosítás esetében össze kell hasonlítania az eredeti termékleírást és – adott esetben – az eredeti egységes dokumentumot a javasolt módosított verzióval. A kérelemnek minden egyes módosításra kiterjedőnek és önmagában elegendőnek kell lennie, és a termékleírás és adott esetben az egységes dokumentum valamennyi módosítását tartalmaznia kell.

Az 1151/2012/EU rendelet 53. cikke (2) bekezdésének második albekezdésében említett kisebb jelentőségű módosításokat elfogadottnak kell tekinteni, amennyiben a Bizottság nem értesíti a kérelmezőt ennek az ellenkezőjéről a kérelem kézhezvételét követő három hónapon belül.

Az olyan kisebb jelentőségű módosítás iránti kérelem, amely nem felel meg e bekezdés második albekezdésének, nem elfogadható. Az ilyen kérelmekre az e bekezdés harmadik albekezdésében említett hallgatólagos jóváhagyás nem alkalmazható. Amennyiben a kérelem nem elfogadható, arról a Bizottság a kérelem kézhezvételét követő három hónapon belül értesíti a kérelmezőt.

A Bizottság nyilvánosságra hozza a termékleírás jóváhagyott kisebb jelentőségű módosítását, amely nem teszi szükségessé az 1151/2012/EU rendelet 50. cikkének (2) bekezdésében említett elemek módosítását.

(3)   Az 1151/2012/EU rendelet 49–52. cikkében leírt eljárás nem alkalmazandó a termékleírásnak a kötelező egészségügyi vagy növény-egészségügyi intézkedések hatósági bevezetésének következményeként vagy az illetékes hatóságok által hivatalosan elismert természeti katasztrófákkal vagy kedvezőtlen időjárási viszonyokkal összefüggésben történő átmeneti megváltoztatásából eredő módosításokra.

Az ilyen módosításokat a jóváhagyásukat követő két héten belül közölni kell a Bizottsággal, indoklásukkal együtt. Az oltalom alatt álló eredetmegjelölésekre és oltalom alatt álló földrajzi jelzésekre vonatkozó termékleírások átmeneti módosításáról annak a tagállamnak a hatósága értesíti a Bizottságot, amelyhez az eredetmegjelölés vagy földrajzi jelzés földrajzi területe kapcsolódik. A hagyományos különleges termékekre vonatkozó termékleírások átmeneti módosításáról annak a tagállamnak a hatósága értesíti a Bizottságot, amelyben a csoport székhelye található. A harmadik országokból származó termékek termékleírásának átmeneti módosításáról a Bizottságot vagy az a csoport értesíti, amelynek ahhoz jogos érdeke fűződik, vagy az adott harmadik ország hatóságai. A tagállamok a termékleírások átmeneti módosításait közzéteszik. Az oltalom alatt álló eredetmegjelölésekre és oltalom alatt álló földrajzi jelzésekre vonatkozó termékleírások átmeneti módosításáról szóló értesítésekben a tagállamoknak elegendő csak a közzététel hivatkozását elküldeniük. A hagyományos különleges termékekre vonatkozó termékleírás átmeneti módosításáról szóló értesítésekben a tagállamoknak mellékelniük kell a termékleírás közzétett átmeneti módosítását. A harmadik országokból származó termékekkel kapcsolatos értesítésekben a termékleírás jóváhagyott átmeneti módosításait el kell küldeni a Bizottságnak. A tagállamoknak és a harmadik országoknak az átmeneti módosításokról szóló valamennyi értesítésben mellékelniük kell az egészségügyi vagy növény-egészségügyi intézkedések bizonyítékát, valamint a természeti katasztrófákat vagy kedvezőtlen időjárási viszonyokat hivatalosan elismerő okirat másolatát. A Bizottság ezeket a módosításokat közzéteszi.

7. cikk

Törlés

(1)   Az 1151/2012/EU rendelet 49–52. cikkében leírt eljárás mutatis mutandis alkalmazandó a bejegyzés törlésére az említett rendelet 54. cikke (1) bekezdésének első és második albekezdésében foglaltak szerint.

(2)   A tagállamok az 1151/2012/EU rendelet 54. cikke (1) bekezdésének első albekezdése szerint a bejegyzés törlése iránti kérelmet nyújthatnak be.

(3)   A bejegyzés törlése iránti kérelmet az 1151/2012/EU rendelet 50. cikke (1) bekezdésének második albekezdése szerint közzé kell tenni.

(4)   A törlésre vonatkozó indokolással ellátott felszólalási nyilatkozat csak akkor fogadható el, ha bizonyítja, hogy valamely érdekelt fél folyamatosan alkalmazza a kereskedelemben a bejegyzett elnevezést.

8. cikk

Átmeneti szabályok

(1)   A 2006. március 31. előtt bejegyzett oltalom alatt álló eredetmegjelölésekre és oltalom alatt álló földrajzi jelzésekre vonatkozóan a Bizottság egy tagállam kérésére közzéteszi az adott tagállam által benyújtott egységes dokumentumot az Európai Unió Hivatalos Lapjában. E közzétételt a termékleírás közzétételére való hivatkozás kíséri.

(2)   2016. január 3-ig a következő szabályok alkalmazandók:

a)

az Unióból származó termékek esetében, ha egy címkén bejegyzett elnevezés szerepel, azt az 1151/2012/EU rendelet 12. cikkének (3) bekezdésében vagy 23. cikkének (3) bekezdésében említett megfelelő uniós szimbólum vagy megfelelő megjelölés kíséri;

b)

az Unión kívül előállított termékek esetében az 1151/2012/EU rendelet 23. cikkének (3) bekezdésében említett megjelölés alkalmazása a hagyományos különleges termékek címkéjén nem kötelező.

9. cikk

Hatályon kívül helyezés

Az 1898/2006/EK rendelet és az 1216/2007/EK rendelet hatályát veszti.

10. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Az 5. cikk csak azokra a felszólalási eljárásokra alkalmazandó, amelyek esetében az 1151/2012/EU rendelet 51. cikke (1) bekezdésének első albekezdésében meghatározott három hónapos időszak e rendelet hatálybalépésének időpontjában még nem járt le.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. december 18-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 343., 2012.12.14., 1. o.

(2)  HL L 93., 2006.3.31., 1. o.

(3)  HL L 93., 2006.3.31., 12. o.

(4)  HL L 369., 2006.12.23., 1. o.

(5)  HL L 275., 2007.10.19., 3. o.


MELLÉKLET

Az „oltalom alatt álló eredetmegjelölés” uniós szimbóluma:

Image

Az „oltalom alatt álló földrajzi jelzés” uniós szimbóluma:

Image

A „hagyományos különleges termék” uniós szimbóluma:

Image

Top