EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1333

A Bizottság 1333/2013/EU végrehajtási rendelete ( 2013. december 13. ) az 1709/2003/EK, az 1345/2005/EK, a 972/2006/EK, a 341/2007/EK, az 1454/2007/EK, a 826/2008/EK, az 1296/2008/EK, az 1130/2009/EK, az 1272/2009/EU és a 479/2010/EU rendeletnek a mezőgazdasági piacok közös szervezése keretében teljesítendő értesítési kötelezettségek tekintetében történő módosításáról

HL L 335., 14/12/2013, p. 8–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1333/oj

14.12.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 335/8


A BIZOTTSÁG 1333/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2013. december 13.)

az 1709/2003/EK, az 1345/2005/EK, a 972/2006/EK, a 341/2007/EK, az 1454/2007/EK, a 826/2008/EK, az 1296/2008/EK, az 1130/2009/EK, az 1272/2009/EU és a 479/2010/EU rendeletnek a mezőgazdasági piacok közös szervezése keretében teljesítendő értesítési kötelezettségek tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1) és különösen annak 192. cikke (2) bekezdésére, összefüggésben 4. cikkével,

mivel:

(1)

A 792/2009/EK bizottsági rendelet (2) közös szabályokat állapít meg a tagállamok által a Bizottsághoz eljuttatandó információk és dokumentumok továbbításával kapcsolatban. Az említett szabályok egyebek mellett kötelezővé teszik a tagállamok számára a Bizottság által rendelkezésükre bocsátott információs rendszerek használatát, és szabályozzák a tájékoztatás küldésére jogosult hatóságok vagy személyek hozzáférési jogainak érvényesítését. A 792/2009/EK rendelet ezenkívül közös elveket állapít meg az információs rendszerek tekintetében a dokumentumok mindenkori hitelességének, teljességének és olvashatóságának biztosítására, továbbá rendelkezik a személyes adatok védelméről. Az ezeknek az információs rendszereknek a használatára vonatkozó kötelezettséget minden tájékoztatási kötelezettséget előíró rendeletbe bele kell foglalni.

(2)

A Bizottság olyan információs rendszert fejlesztett ki, amely lehetővé teszi, hogy a dokumentumok kezelése és az eljárások lebonyolítása a Bizottság belső munkafolyamataiban és a közös agrárpolitika végrehajtásában részt vevő hatóságokkal való kapcsolattartásában egyaránt elektronikus úton történjék.

(3)

E rendszeren keresztül számos adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség teljesíthető, különösen az 1709/2003/EK (3), az 1345/2005/EK (4), a 972/2006/EK (5), a 341/2007/EK (6), az 1454/2007/EK (7), a 826/2008/EK (8), az 1296/2008/EK (9), az 1130/2009/EK (10), az 1272/2009/EU (11) és a 479/2010/EU (12) bizottsági rendeletben foglalt kötelezettségek.

(4)

A hatékony igazgatás érdekében és az eddigi tapasztalatokat figyelembe véve egyes adatszolgáltatásokat és tájékoztatásokat indokolt egyszerűsíteni vagy pontosítani.

(5)

Az olívaolaj-ágazat piaci helyzetének fokozott felügyelete érdekében és az e téren szerzett tapasztalatokat figyelembe véve egyértelműsíteni kell egyes, a 826/2008/EK rendelet III. mellékletének A. pontjában felsorolt tagállami értesítési kötelezettségeket. E célból növelni kell az olívaolaj termelésére és fogyasztására, valamint a zárókészletekre vonatkozó becslés megküldésének gyakoriságát, míg az értesítési kötelezettséget az olívaolaj-gyártó országokra kell korlátozni. A módosítás 2014. január 1-jétől alkalmazandó, mivel ez az új közös piacszervezés alkalmazásának várható időpontja.

(6)

Ezért az 1709/2003/EK, az 1345/2005/EK, a 972/2006/EK, a 341/2007/EK, az 1454/2007/EK, a 826/2008/EK, az 1296/2008/EK, az 1130/2009/EK, az 1272/2009/EU és a 479/2010/EU rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1709/2003/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 3. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„3. cikk

(1)   Azok a tagállamok, amelyekben rizstermelők vagy rizshántoló malmok találhatók, értesítik a Bizottságot a következőkről:

a)

november 15. előtt az 1. cikk a) pontjában és a 2. cikkben említett nyilatkozatokban megadott adatok összegzéséből származó, az I. és II. melléklet szerinti információk;

b)

december 15. előtt az 1. cikk b) pontjában említett termésről szóló nyilatkozatokban megadott adatok összegzéséből származó, a III. melléklet szerinti információk és a betakarítás becsült teljes szemtermés-mennyisége.

A megküldött adatok legkésőbb január 15-ig módosíthatók.

(2)   Az (1) bekezdésben és a 4. cikkben említett értesítéseket a 792/2009/EK bizottsági rendeletnek (13) megfelelően kell megküldeni.

2.

Az I., II. és III. mellékletek bevezető mondatában „a 3. cikk (2) bekezdésével összhangban a következő e-mail címre” valamint az „AGRI-C2-RICE-STOCKS@CEC.EU.INT” szöveget el kell hagyni

2. cikk

Az 1345/2005/EK rendelet 4. cikke (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   Az (1) bekezdésben említett értesítéseket a 792/2009/EK bizottsági rendeletnek (14) megfelelően kell megküldeni.

3. cikk

A 972/2006/EK rendelet 5. cikke helyébe a következő szöveg lép:

„5. cikk

A tagállamok értesítik a Bizottságot a következőkről:

a)

legkésőbb az elutasítást követő második munkanapon azon mennyiségekről, amelyek esetében a basmati rizsre vonatkozó behozatali engedélyek iránti kérelmeket elutasították, megadva az elutasítás dátumát, indokát, a KN-kódot, a származási országot, az eredetiségigazolást kibocsátó szervet és az igazolás számát, valamint a kedvezményezett nevét és címét;

b)

legkésőbb az igazolás kiadását követő második munkanapon azon mennyiségekről, amelyek esetében a basmati rizsre vonatkozó behozatali engedélyeket kiadták, megadva a dátumot, a KN-kódot, a származási országot, az eredetiségigazolást kibocsátó szervet és az igazolás számát, valamint a kedvezményezett nevét és címét;

c)

az igazolás visszavonása esetén legkésőbb a visszavonást követő második munkanapon azon mennyiségekről, amelyek tekintetében az igazolásokat visszavonták, továbbá a visszavont igazolások kedvezményezettjeinek nevét és címét;

d)

a szabad forgalomba bocsátás hónapját követő hónap utolsó munkanapján azon mennyiségekről, amelyeket ténylegesen forgalomba hoztak, megadva a KN-kódot, a származási országot, az eredetiségigazolást kibocsátó szervet és az igazolás számát.

Az értesítéseket a 792/2009/EK bizottsági rendeletnek (15) megfelelően kell megküldeni.

4. cikk

A 341/2007/EK rendelet 12. cikke a következőképpen módosul:

1.

A cím helyébe a következő szöveg lép:

„A Bizottság értesítése és tájékoztatása”.

2.

A (2) bekezdés utolsó mondatát el kell hagyni.

3.

A szöveg a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3)   Az értesítéseket és tájékoztatásokat a 792/2009/EK bizottsági rendeletnek (16) megfelelően kell megküldeni.

5. cikk

Az 1454/2007/EK rendelet 10. cikke a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4)   A (3) bekezdésben említett információkat a 792/2009/EK bizottsági rendeletnek (17) megfelelően kell eljuttatni a Bizottsághoz.

6. cikk

A 826/2008/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 35. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   Az (1) bekezdésben említett értesítéseket a 792/2009/EK rendeletnek megfelelően kell megküldeni.”

2.

A III. melléklet A. része a következőképpen módosul:

a)

a b) pont második albekezdését el kell hagyni;

b)

a c) pont helyébe a következő szöveg lép:

„c)

Októbertől májusig minden gazdasági évben, legkésőbb minden hónap 15. napján a termelés szerinti tagállam megküld a Bizottságnak:

i.

egy havi becslést a gazdasági év kezdetétől az előző hónap végéig előállított olívaolaj-mennyiségről;

ii.

egy becslést az olívaolaj össztermeléséről és belső fogyasztásáról az egész gazdasági évre nézve, valamint egy becslést a gazdasági év végéig előállított készletekről.”

7. cikk

Az 1296/2008/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A IV. fejezet a következő 21a. cikkel egészül ki:

„21a. cikk

A 3., 14. és 16. cikkben említett értesítéseket a 792/2009/EK bizottsági rendeletnek (18) megfelelően kell megküldeni.

2.

Az I. mellékletben „(a formanyomtatványt a következő címre kell küldeni: agri-c1@ec.europa.eu)” szöveget el kell hagyni.

8. cikk

Az 1130/2009/EK rendelet 25. cikke a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4)   A 2. és a 7. cikkben említett adatszolgáltatásokat és értesítéseket a 792/2009/EK bizottsági rendelettel (19) összhangban kell megküldeni.

9. cikk

Az 1272/2009/EU rendelet 58. cikke helyébe a következő szöveg lép:

„58. cikk

Az értesítési kötelezettségekre alkalmazandó módszer

(1)   A 16. cikk (7) bekezdésében, a 18. és a 45. cikkben, valamint az 56. cikk (3) és (4) bekezdésében előírtakat kivéve az e rendeletben említett értesítéseket a 792/2009/EK bizottsági rendelettel (20) összhangban kell megküldeni.

(2)   A 16. cikk (7) bekezdésében, a 18. és a 45. cikkben, valamint az 56. cikk (3) és (4) bekezdésében említett értesítéseket elektronikus úton kell megküldeni a Bizottság által a tagállamok rendelkezésére bocsátott formanyomtatványon. Az értesítés formája és tartalma a Bizottság által az illetékes hatóságok rendelkezésére bocsátott minták vagy módszerek alapján kerül meghatározásra. Az említett minták és módszerek kiigazítására és frissítésére az 1234/2007/EK rendelet 195. cikkének (1) bekezdésében említett bizottság és adott esetben az érintett illetékes hatóságok tájékoztatását követően kerülhet sor. Az értesítés a tagállamok által kijelölt illetékes hatóságok felelőssége.

10. cikk

A 479/2010/EU rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 7. cikk (3) bekezdését el kell hagyni.

2.

A 8. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„8. cikk

(1)   Az 1., 3., 5. és 7. cikkben említett értesítéseket a 792/2009/EK bizottsági rendeletnek (21) megfelelően kell megküldeni.

(2)   A 2., 4. és 6. cikkben említett értesítéseket a tagállamoknak elektronikus úton kell megküldeniük a Bizottság által a rendelkezésükre bocsátott módszerek segítségével. Az értesítés formája és tartalma a Bizottság által az illetékes hatóságok rendelkezésére bocsátott minták vagy módszerek alapján kerül meghatározásra. Az említett minták és módszerek kiigazítására és frissítésére az 1234/2007/EK rendelet 195. cikkének (1) bekezdésében említett bizottság és adott esetben az érintett illetékes hatóságok tájékoztatását követően kerülhet sor.

11. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2014. április 1-jétől kell alkalmazni.

A rendelet 3. cikkét azonban 2014. szeptember 1-jétől, 6. cikkének (2) bekezdését 2014. január 1-jétől, 9. cikkét pedig 2014. július 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. december 13-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  A Bizottság 2009. augusztus 31-i 792/2009/EK rendelete a közös piacszervezésnek, a közvetlen kifizetések rendszerének, a mezőgazdasági termékek promóciójának, valamint a legkülső régiókra és a kisebb égei-tengeri szigetekre alkalmazandó rendszereknek a végrehajtásával összefüggésben a Bizottsághoz eljuttatandó információk és dokumentumok tagállamok általi továbbítására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 228., 2009.9.1., 3. o.).

(3)  A Bizottság 2003. szeptember 26-i 1709/2003/EK rendelete a rizsre vonatkozó termés- és készletnyilatkozatokról (HL L 243., 2003.9.27., 92. o.).

(4)  A Bizottság 2005. augusztus 16-i 1345/2005/EK rendelete az olívaolaj-ágazatban a behozatali engedélyek rendszerének alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról (HL L 212., 2005.8.17., 13. o.).

(5)  A Bizottság 2006. június 29-i 972/2006/EK rendelete a basmati rizs behozatalára alkalmazandó egyedi szabályok megállapításáról és az eredetmeghatározással kapcsolatos átmeneti ellenőrzési rendszerről (HL L 176., 2006.6.30., 53. o.).

(6)  A Bizottság 2007. március 29-i 341/2007/EK rendelete a harmadik országokból behozott fokhagymára és más mezőgazdasági termékekre vonatkozóan vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről, valamint származási bizonyítványok rendszerének bevezetéséről (HL L 90., 2007.3.30., 12. o.).

(7)  A Bizottság 2007. december 10-i 1454/2007/EK rendelete egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó export-visszatérítések mértékének rögzítése céljából kiírt pályázati eljárásokra vonatkozó közös szabályok megállapításáról (HL L 325., 2007.12.11., 69. o.).

(8)  A Bizottság 2008. augusztus 20-i 826/2008/EK rendelete egyes mezőgazdasági termékekre magántárolásához nyújtható közösségi támogatás odaítélésére vonatkozó közös szabályok megállapításáról (HL L 223., 2008.8.21., 3. o.).

(9)  A Bizottság 2008. december 18-i 1296/2008/EK rendelete a Spanyolországba történő kukorica- és cirokbehozatal és a Portugáliába történő kukoricabehozatal vámkontingenseinek alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 340., 2008.12.19., 57. o.).

(10)  A Bizottság 2009. november 24-i 1130/2009/EK rendelete az intervencióból származó termékek felhasználásának és/vagy rendeltetésének igazolására vonatkozó közös részletes szabályok megállapításáról (HL L 310., 2009.11.25., 5. o.).

(11)  A Bizottság 2009. december 11-i 1272/2009/EU rendelete az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a mezőgazdasági termékek állami intervenció keretében történő felvásárlása és értékesítése tekintetében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 349., 2009.12.29., 1. o.).

(12)  A Bizottság 2010. június 1-jei 479/2010/EU rendelete az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a tej- és tejtermékágazatban a tagállamok által a Bizottságnak küldött értesítések tekintetében történő végrehajtására vonatkozó szabályok megállapításáról (HL L 135., 2010.6.2., 26. o.).

(13)  HL L 228., 2009.9.1., 3. o.”

(14)  HL L 228., 2009.9.1., 3. o.”

(15)  HL L 228., 2009.9.1., 3. o.”

(16)  HL L 228., 2009.9.1., 3. o.”

(17)  HL L 228., 2009.9.1., 3. o.”

(18)  HL L 228., 2009.9.1., 3. o.”

(19)  HL L 228., 2009.9.1., 3. o.”

(20)  HL L 228., 2009.9.1., 3. o.”

(21)  HL L 228., 2009.9.1., 3. o.”


Top