EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0951

A Bizottság 951/2006/EK rendelete ( 2006. június 30. ) a cukorágazatban harmadik országokkal folytatott kereskedelem tekintetében a 318/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

HL L 178., 01/07/2006, p. 24–38 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
HL L 312M., 22/11/2008, p. 86–100 (MT)

A dokumentum különkiadás(ok)ban jelent meg. (BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/12/2023; hatályon kívül helyezte: 32023R2835

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/951/oj

1.7.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 178/24


A BIZOTTSÁG 951/2006/EK RENDELETE

(2006. június 30.)

a cukorágazatban harmadik országokkal folytatott kereskedelem tekintetében a 318/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a cukorágazat piacának közös szervezéséről szóló, 2006. február 20-i 318/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 23. cikke (4) bekezdésére és 40. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 318/2006/EK rendelet behozatali és kiviteli engedélyekre vonatkozó rendelkezéseket állapít meg a cukorágazatban az export-visszatérítések megítélésére és a behozatal irányítására vonatkozóan. A harmadik országokkal a cukorágazatban folytatott kereskedelem tekintetében alkalmazandó szabályok átláthatóságának javítása érdekében helyénvaló egyetlen rendeletben egységesíteni az említett rendelkezések végrehajtására vonatkozó részleges szabályokat.

(2)

A 318/2006/EK rendelet 32. cikke rendelkezik a harmadik országokba irányuló export tekintetében visszatérítés megítélésének lehetőségéről a világpiaci és a Közösségen belüli árak közötti különbség fedezése érdekében.

(3)

Az egyenlő elbánásnak az export-visszatérítés összegének meghatározása tekintetében történő biztosítása érdekében, szabványos módszert kell megállapítani egyes termékek szacharóztartalmának meghatározására vonatkozóan. Egyedi kritériumokat szükséges létrehozni az olyan esetekre, amikor a szabványos módszer nem teszi lehetővé a teljes szacharóztartalom meghatározását. A viszonylag kismértékű tisztasággal rendelkező szirupok esetében a szacharóztartalmat a kinyerhető cukortartalom alapján átalányban kell megállapítani.

(4)

A kandiscukor, melyet fehér cukorból vagy finomított nyerscukorból állítanak elő, gyakran 99,5 %-nál kisebb mértékű polarizációt mutat. A felhasznált nyersanyag nagymértékű tisztaságára tekintettel a kandiscukor tekintetében a visszatérítésnek a lehető legközelebbinek kell lennie a fehér cukorra vonatkozó visszatérítéshez. Ezért meg kell állapítani a kandiscukor pontos fogalommeghatározását.

(5)

Amennyiben az izoglükóz tekintetében export-visszatérítést ítélnek meg, határértékeket kell megállapítani a fruktóz- és poliszacharidtartalomra annak biztosítása érdekében, hogy a visszatérítést csak a valódi termékre adják meg.

(6)

A 318/2006/EK rendelet 23. cikkének (1) bekezdése megállapítja, hogy az 1. cikk (1) bekezdésében – a h) pont kivételével – felsorolt termékeknek a Közösségbe irányuló behozatala, illetve a Közösségből történő kivitele behozatali, illetve kiviteli engedély bemutatásához kötött. Részletes szabályokat kell ezért megállapítani, többek között az engedélyek iránti kérelmek, az engedélyek kibocsátása, az engedélyek érvényessége és a biztosíték nyújtása tekintetében.

(7)

A 318/2006/EK rendelet 34. cikkének megfelelően a Szerződés 300. cikkével összhangban kötött megállapodásokból eredő kiviteli mennyiségi kötelezettségvállalások betartását a kiviteli engedélyek rendszere alapján kell biztosítani. E célból a kért engedélyeket egy mérlegelési időszakot követően lehet kiadni, melynek során a Bizottság megteheti az olyan esetekben szükséges esetleges intézkedéseket, melyeknél a kérdéses kérelmek elfogadása mezőgazdasági megállapodásban megállapított mennyiség és/vagy előirányzatok túllépését, vagy annak kockázatát jelentené a kérdéses gazdasági évben. E célból a tagállamoknak késedelem nélkül értesítést kell küldeniük valamennyi, időszakos visszatérítésre vonatkozó engedély iránti kérelemről. Az export-visszatérítést kérelmezők számára lehetővé kell tenni, hogy meghatározott feltételek mellett visszavonhassák kérelmüket, ha elfogadási arányszámot állapítottak meg.

(8)

A harmadik országokkal folytatott kereskedelem pontos és rendszeres ellenőrzése az egyetlen lehetőség arra, hogy a fejleményeket közelről nyomon lehessen követni a Közösségnek a Szerződés 300. cikkével összhangban kötött megállapodások értelmében kötelezettségvállalásaiból adódó korlátozások alapján, és hogy meg lehessen tenni megfelelő módon a szükséges intézkedéseket, különösen a 318/2006/EK rendelet 19. cikkének (1) bekezdése alkalmazása céljából. Ezért a Bizottságnak rendszeresen meg kell kapnia a vonatkozó információkat nemcsak azon termékek behozataláról és kiviteléről, melyek tekintetében visszatérítést állapítottak meg a 318/2006/EK rendelet 32. és 33. cikkével összhangban, hanem a visszatérítés nélkül, engedéllyel vagy engedély nélkül exportált, a Közösség piacán szabad forgalomban lévő, illetve aktív feldolgozási megállapodások hatálya alá tartozó termékek behozataláról és kiviteléről is.

(9)

A közösségi cukorpiacok stabilitásának biztosítása és annak elkerülése érdekében, hogy a piaci árak a cukor referenciaára alá essenek, kiegészítő behozatali vámok alkalmazása tűnik szükségesnek.

(10)

A 318/2006/EK rendelet 27. cikkének (2) bekezdése szerint a Kereskedelmi Világszervezettel közölt küszöbár alatti áron történő behozatalra kiegészítő behozatali vám vethető ki.

(11)

A kiegészítő behozatali vám alkalmazására a kérdéses szállítmány CIF behozatali árát kell figyelembe venni. A CIF-importárakat e célból össze kell vetni a termék reprezentatív világpiaci, illetve az említett termék közösségi importpiaci áraival. E célból szükséges létrehozni a reprezentatív CIF-importárak megállapítási kritériumait azon termékek tekintetében, amelyekre kiegészítő behozatali vám vethető ki. A reprezentatív CIF-importárak meghatározásához a Bizottságnak figyelembe kell vennie valamennyi, számára közvetlenül rendelkezésre álló információt vagy ilyen releváns információknak a tagállamok által történő közlését.

(12)

Az afrikai, karibi és csendes-óceáni államokból (AKCS-államok) származó mezőgazdasági termékek feldolgozásával készült mezőgazdasági termékekre és árukra alkalmazandó szabályokról, valamint az 1706/98/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2002. december 10-i 2286/2002/EK tanácsi rendelet (2) az AKCS-államokból származó melasz 600 000 tonnányi éves vámkontingensét nyitja meg, melynek során a behozatali vámtételeket 100 %-kal csökkenti. E tekintetben és figyelembe véve, hogy a melasz mennyiségi korláton belüli behozatalai vélhetően nem vezetnek a közösségi piac zavarához, nem tűnik helyénvalónak kiegészítő vámok kivetése az ilyen behozatalokra, mert az ellentétes lenne az afrikai, karibi és csendes-óceáni államokból (AKCS-államok) származó mezőgazdasági termékek Közösségbe történő behozatalának serkentését jelentő alapvető célkitűzéssel. Az ezen államokból származó nádmelaszra alkalmazandó teljes behozatali vámot ezért nullára kell csökkenteni.

(13)

A Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 1993. július 2-i 2454/93/EGK bizottsági rendelet (3) egységes szerkezetbe foglalta a vámáru-nyilatkozatok elfogadásának időpontja szerinti időrendet követően használandó vámkontingensek irányítási szabályait.

(14)

Az e rendeletben megállapított részletes szabályok a fehér cukor és a nyerscukor CIF-árának kiszámítására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1968. június 26-i 784/68/EGK (4), a melasz szabványminősének meghatározásáról és CIF-árának kiszámítására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1968. június 26-i 785/68/EGK (5), az 1422/95/EK (6), a cukorágazatban a melasztól eltérő termékek behozatalára vonatkozó részletes végrehajtási szabályok megállapításáról szóló, 1995. június 23-i 1423/95/EK (7), a cukorágazatban a behozatali és a kiviteli engedélyek rendszerének alkalmazására vonatkozó különös részletes szabályokról szóló, 1995. június 27-i 1464/95/EK (8), illetve a cukorágazatban az export-visszatérítések alkalmazásának részletes szabályai megállapításáról szóló, 1995. szeptember 7-i 2135/95/EK (9) bizottsági rendeletekben megállapítottak helyébe lépnek. Az említett rendeleteket ezért az átláthatóság és a jogi egyértelműség érdekében hatályon kívül kell helyezni.

(15)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Cukorpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET

HATÁLY ÉS FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1. cikk

Hatály

Ez a rendelet, összhangban a 318/2006/EK rendelet III. címével, meghatározza a cukorágazatban a behozatali és kiviteli engedélyek rendszerének alkalmazására, az export-visszatérítések megadására és – a kiegészítő behozatali vámok alkalmazását is ideértve – az import irányítására vonatkozó külön részletes szabályokat.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

1.

„időszakos visszatérítés”: a 318/2006/EK rendelet 33. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján a rendszeres időközönként megállapított export-visszatérítés;

2.

„kandiscukor”: olyan cukor, amely

a)

legalább 5 mm hosszú nagy kristályokból áll, és melyet megfelelő mértékben koncentrált cukoroldat hűtésével és lassú kristályosításával nyernek; és

b)

száraz állapotban 96 vagy annál több tömegszázaléka szacharóz, melyet a polarimetriás módszerrel összhangban határoznak meg.

II. FEJEZET

EXPORT-VISSZATÉRÍTÉSEK

3. cikk

Az export-visszatérítéssel támogatható különféle cukorszirupok szacharóztartalmának meghatározása

(1)   A 318/2006/EK rendelet 1. cikke (1) bekezdésének c) pontjában felsorolt termékek 100 kilogrammonkénti export-visszatérítése megfelel egy, a kérdéses termék megállapított szacharóztartalmával megszorzott alapösszeg és adott esetben a szacharóz-egyenértékben számított egyéb cukortartalom összegének.

(2)   A (3) és (4) bekezdés sérelme nélkül a szacharóztartalom és adott esetben a szacharózban kifejezett egyéb cukortartalom a Clerget–Herzfeldnek megfelelően a Lane–Eynon-módszer (rézredukciós módszer) inverz oldatra történő alkalmazása szerinti teljes cukortartalom. Az említett módszerrel összhangban meghatározott teljes cukortartalmat ennek egy 0,95 együtthatóval való megszorzása révén lehet szacharózzá alakítani.

(3)   A legalább 85 % és 94,5 %-nál kevesebb tisztaságú szirupok esetében a szacharóztartalom és adott esetben a szacharózban kifejezett egyéb cukortartalom tömegszázaléka 73 % átalányban kerül megállapításra száraz állapotban. A szirupok százalékos tisztaságát a teljes cukortartalomnak a szárazanyag-tartalommal való elosztásával és az eredmény 100-zal történő szorzásával számítják. A teljes cukortartalmat a (2) bekezdésben említett módszerrel összhangban határozzák meg, és a szárazanyag-tartalmat pedig az areometrikus módszerrel.

(4)   A kizárólag a 1701 KN-kód alá tartozó és nem denaturált cukorból nyert karamell esetében a szacharóztartalom és adott esetben a szacharózban kifejezett egyéb cukortartalom a szárazanyag-tartalom alapján kerül meghatározásra. A szárazanyag-tartalmat a hígított oldat sűrűsége alapján 1:1 súlyozott arányban határozzák meg. A szárazanyag-tartalom meghatározásának eredményét szacharózban fejezik ki, 1-es együtthatóval megszorozva.

Az első albekezdésben említettek szerinti karamell tekintetében azonban kérésre a felhasznált tényleges szacharózmennyiséget és adott esetben, a szacharózban kifejezett egyéb cukrok mennyiségét meghatározhatják, amennyiben az édességet vámraktár- vagy vámszabadterület-eljárás szerint gyártották egyenértékű garanciák biztosításával.

(5)   Az (1) bekezdésben említett alapösszeg nem vonatkozik a 85 %-nál kisebb tisztaságú szirupokra.

4. cikk

Export-visszatérítés az izoglükóz tekintetében

Export-visszatérítést a 318/2006/EK rendelet 1. cikke (1) bekezdésének d) és g) pontjában felsorolt termékek tekintetében csak akkor lehet adni, amennyiben:

a)

a termékeket glükóz izomerizációjával nyerték;

b)

a termékek fruktóz-szárazanyagtartalma száraz állapotban legalább 41 %; és

c)

a termékek teljes poliszacharid- és oligoszacharid-szárazanyagtartalma – ideértve a di- és triszacharidokat is – száraz állapotban nem haladja meg a 8,5 %-ot.

Az izoglükóz szárazanyagtartalmát a hígított oldat sűrűsége alapján határozzák meg 1:1 súlyarányban, vagy nagy sűrűségű termékek esetében szárítással.

III. FEJEZET

KIVITELI ENGEDÉLYEK

5. cikk

Az engedélyek követelményei

(1)   A 318/2006/EK rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében felsorolt termékek – kivéve az említett cikk h) pontjában szereplőket – kiviteléhez kiviteli engedély kibocsátása szükséges.

(2)   A 800/1999/EK bizottsági rendelet (10) 4. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában a következő termékcsoportokat hozták létre:

a)

I. termékcsoport: a 318/2006/EK rendelet 1. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említett termékek;

b)

II. termékcsoport: a 318/2006/EK rendelet 1. cikke (1) bekezdésének c) pontjában említett termékek;

c)

III. termékcsoport: a 318/2006/EK rendelet 1. cikke (1) bekezdésének d) és g) pontjában említett termékek.

6. cikk

Kiviteli engedély visszatérítéssel

(1)   Amennyiben a visszatérítést egy Közösségen belüli pályázati felhívás szerint rögzítik, a kiviteli engedély iránti kérelmet azon tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságánál kell benyújtani, melyben a pályázatot elbírálták.

(2)   Az engedély iránti kérelem és az engedély 20. szakasza a következő hivatkozást tartalmazza:

„951/2006/EK rendelet (HL L 178., 2006.7.1., 24. o.), a pályázatok benyújtásának határideje: …”

(3)   A kiviteli engedélyt a vonatkozó pályázati döntésben szereplő mennyiségre vonatkozóan adják ki. Az engedély 22. szakasza feltünteti az export-visszatérítés mértékét a döntésben megállapítottak szerint, EUR-ban kifejezve. A következőt kell rajta feltüntetni:

„Alkalmazandó visszatérítés mértéke: …”

(4)   Az 1291/2000/EK bizottsági rendelet (11) 49. cikke nem alkalmazandó.

7. cikk

Kiviteli engedély cukor, izoglükóz vagy inulinszirup tekintetében, visszatérítés nélkül

Amennyiben a közösségi piacon szabad forgalomban lévő és „nem kvótán felülinek” tekintett cukor, izoglükóz vagy inulinszirup visszatérítés nélkül kerül kivitelre, az engedély iránti kérelem és az engedély 22. szakasza esettől függően a következőket tartalmazza a kérdéses terméknek megfelelően:

„A [cukrot] vagy az [izoglükózt] vagy az [inulinszirupot] nem tekintik »kvótán felülinek« a visszatérítés nélküli kivitel tekintetében.”

8. cikk

A kiviteli engedélyek érvényessége

(1)   A 318/2006/EK rendelet 1. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontjában felsorolt termékek 10 tonnát meghaladó mennyiségére vonatkozó kiviteli engedélyek a kibocsátás tényleges napjától az azt követő harmadik hónap végéig érvényesek.

(2)   A 318/2006/EK rendelet 1. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontjában felsorolt termékek 10 tonnát nem meghaladó mennyiségére vonatkozó kiviteli engedélyek az 1291/2000/EK rendelet 23. cikkének (1) bekezdése értelmében a kibocsátás napjától az azt követő harmadik hónap végéig érvényesek.

Az első albekezdésben említett esetben az érintett fél ugyanazon kivitel tekintetében legfeljebb egy ilyen engedélyt használhat.

(3)   A 318/2006/EK rendelet 1. cikke (1) bekezdésének a), d), e), f) és g) pontjában felsorolt termékekre vonatkozó kiviteli engedélyek az 1291/2000/EK rendelet 23. cikkének (1) bekezdése értelmében a kibocsátás napjától az azt követő harmadik hónap végéig érvényesek.

9. cikk

A kiviteli engedélyek kibocsátásának felfüggesztése

(1)   Amennyiben a kiviteli engedélyek kibocsátása annak kockázatával jár, hogy túllépik a rendelkezésre álló költségvetési összegeket vagy a WTO mezőgazdasági megállapodásában megállapított maximális mennyiségeket és/vagy kiadási kötelezettségvállalásokat (12), az érintett időszakra a Bizottság:

a)

százalékos elfogadási arányt állapíthat meg azon kérelmezett mennyiségekre, melyekre még nem adtak ki engedélyeket;

b)

visszautasíthatja azokat a kérelmeket, melyekre még nem adták meg a kiviteli engedélyeket;

c)

öt munkanapra felfüggesztheti az engedély iránti kérelmeket; hosszabb időszakra is megállapíthat felfüggesztést a 318/2006/EK rendelet 39. cikkének (2) bekezdésében említett eljárással összhangban.

(2)   Az (1) bekezdésben előírt intézkedések akkor is elfogadhatók, ha a kiviteli engedély iránti kérelmek olyan mennyiségekre vonatkoznak, melyek valamely célpiac vagy több célpiac tekintetében a szokásos kereskedelmi rend szerinti mennyiségeket meghaladják, vagy ennek kockázata fennáll, és a kért engedélyek kiadása a spekuláció kockázatával, illetve a gazdasági szereplők közötti verseny torzításával járna, vagy az érintett kereskedelem vagy a közösségi piac megzavarásával.

(3)   Amennyiben a kért mennyiségeket csökkentik vagy elutasítják, az engedélyre vonatkozó biztosítékot haladéktalanul felszabadítják a meg nem ítélt mennyiségek tekintetében.

(4)   A kérelmezők az elfogadás (1) bekezdés a) pontjában jelzettek szerinti százalékos arányának az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételét követő 10 munkanapon belül visszavonhatják engedély iránti kérelmüket, ha a tagállamoknak kevesebb mint 80 %-a szabadítja fel ezt követően a biztosítékokat.

IV. FEJEZET

BEHOZATALI ENGEDÉLYEK

10. cikk

Behozatali engedélyek és érvényességük

(1)   A 318/2006/EK rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében felsorolt termékeknek – a h) pontban felsoroltak kivételével – a Közösségbe történő behozatala behozatali engedély beszerzéséhez kötött.

(2)   A 318/2006/EK rendelet 1. cikke (1) bekezdésének b) pontjában felsorolt termékek 10 tonnát meghaladó mennyiségére vonatkozó behozatali engedélyek a kibocsátás tényleges napjától az azt követő hónap végéig érvényesek.

A 318/2006/EK rendelet 1. cikke (1) bekezdésének b) pontjában felsorolt termékek 10 tonnát meg nem haladó mennyiségére vonatkozó behozatali engedélyek és az említett rendelet 1. cikke (1) bekezdésének a), c), d), e), f) és g) pontjában felsorolt termékekre vonatkozó behozatali engedélyek az 1291/2000/EK rendelet 23. cikke (1) bekezdésének értelmében a kibocsátás napjától érvényesek az azt követő hónap végéig.

V. FEJEZET

A KIVITELI ÉS BEHOZATALI ENGEDÉLYEKRE VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

1. SZAKASZ

Engedélyek kibocsátása és biztosíték

11. cikk

Kiviteli és behozatali engedélyek kibocsátása iránti kérelem

(1)   A 1701 KN-kód alá tartozó cukor 10 tonnát meghaladó mennyiségeire vonatkozó engedélyek az alábbiak szerint kerülnek kibocsátásra:

a)

behozatali engedélyek esetében a kérelem benyújtását követő harmadik munkanapon;

b)

kiviteli engedélyek esetében a kérelem benyújtását követő ötödik munkanapon;

c)

olyan kiviteli engedélyek esetében, melyeknél a visszatérítést előzetesen rögzítették, a kérelem benyújtását követő ötödik munkanapon, feltéve hogy a Bizottság időközben nem tett egyedi intézkedést a 9. cikk (1) bekezdése szerint.

Az első albekezdést az alábbiakra nem kell alkalmazni:

a)

kandiscukor;

b)

ízesített cukor; színezőanyag hozzáadásával előállított cukor;

c)

a 950/2006/EK bizottsági rendelettel (13) összhangban a Közösségbe való behozatalra szánt preferenciális cukor.

(2)   Amennyiben az (1) bekezdés első albekezdése szerinti termékekre vonatkozó engedély iránti kérelem 10 tonnát meg nem haladó mennyiségekre vonatkozik, az érintett fél egynél több kérelmet nem nyújthat be ugyanazon a napon és ugyanannál a hatáskörrel rendelkező hatóságnál.

12. cikk

Biztosíték

(1)   A 318/2006/EK rendelet 1. cikke (1) bekezdésében felsorolt termékekre – a h) pontban felsoroltak kivételével – vonatkozó engedélyek tekintetében a biztosítékot a nettó termék 100 kilogrammjára vagy a nettó izóglükóz-szárazanyagtartalom 100 kilogrammjára vagy a cukor- vagy izoglükóz-egyenértékben megállapított nettó inulinszirup-szárazanyagtartalom 100 kilogrammjára határozzák meg az alábbiak szerint:

a)

behozatali engedély esetében:

0,30 EUR a 1701, 1702 és 2106 KN-kód alá tartozó termékekre, a 1702 50 00 és 1702 90 10 KN-kódok és az inulinszirup kivételével,

0,06 EUR a 1212 91, 1212 99 20 és 1703 KN-kód alá tartozó termékekre,

0,60 EUR az ex 1702 60 80 és 1702 90 80 KN-kód alá tartozó inulinszirupra;

b)

kiviteli engedély esetében:

11,00 EUR a 1701 KN-kód alá tartozó termékekre,

0,09 EUR a 1212 91, 1212 99 20 és 1703 KN-kód alá tartozó termékekre,

4,20 EUR a 1702 20, 1702 60 95, 1702 90 60, 1702 90 71, 1702 90 90 és 2106 99 59 KN-kód alá tartozó termékekre, az inulinszirup kivételével,

4,20 EUR a 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10, 1702 90 30 és 2106 90 30 KN-kód alá tartozó termékekre,

8,00 EUR a 1702 60 80 KN-kód alá tartozó inulinszirupra és 0,60 EUR a 1702 90 80 KN-kód alá tartozó inulinszirupra.

(2)   A 1701 KN-kód alá tartozó termékekre az engedély birtokosa kiegészítő biztosítékot nyújt be, amennyiben:

a)

a nem egy közösségi pályázati felhívás alapján kiadott kiviteli engedéllyel keletkeztetett kötelezettségnek a vis maior esetét kivéve nem tesznek eleget; és

b)

az (1) bekezdés b) pontjának első és második francia bekezdésében említett biztosíték összege kisebb az engedély utolsó érvényességi napján érvényes kiviteli visszatérítés összegénél, az engedélyen feltüntetett visszatérítés levonását követően.

A kiegészítő biztosíték mennyisége egyenlő az első albekezdés b) pontjában említett mennyiségek különbségével.

2. SZAKASZ

Egyedi („EX/IM”) finomítási műveletekre vonatkozó engedélyek

13. cikk

Általános szabályok

(1)   Az 1291/2000/EK rendelet 2. cikkétől eltérve, amennyiben a 2913/92/EGK tanácsi rendelet (14) 116. cikke szerinti jóváhagyás alapján a 1701 99 10 KN-kód alá tartozó fehér cukor kivitelét a 1701 11 10, 1701 11 90, 1701 12 10 és 1701 12 90 KN-kód alá tartozó nyerscukor behozatala követi, engedély szükséges a fehér cukor kivitelére és a nyerscukor behozatalára.

(2)   Az 1291/2000/EK rendelet 9. cikkétől eltérve az (1) bekezdésben említett kiviteli és behozatali engedélyekből származó jogok nem átruházhatóak.

14. cikk

Engedélyek iránti kérelmek

(1)   A fehér cukor tekintetében a kiviteli engedély iránti kérelem nem kerül elfogadásra, ha a 13. cikk (1) bekezdésében említett engedélyt nem mutatják be, és ugyanakkor nem nyújtják be a nyerscukorra vonatkozó behozatali engedély iránti kérelmet.

(2)   A behozatali engedély iránti kérelem szabványos minőségű nyerscukor akkora mennyiségére vonatkozik, amely hozamára tekintettel, megfelel a kiviteli engedély iránti kérelemben feltüntetett fehércukor-mennyiségnek. A nyerscukor hozamát a cukor polarizációs szintjének kettővel való szorzatából 100-at levonva számítják.

Amennyiben a behozott nyerscukor nem felel meg a szabványos minőségnek, az engedély szerint importálandó nyerscukor mennyiségét szabványos minőségű nyerscukor engedélyben említett mennyiségének egy korrekciós tényezővel való szorzásával számítják. A korrekciós tényezőt 92-nek a ténylegesen behozott nyerscukor százalékos hozamával való elosztásával kapják.

(3)   A fehér cukorra vonatkozó kiviteli engedélyre irányuló kérelem és a kiviteli engedély, továbbá a nyerscukorra vonatkozó behozatali engedélyre irányuló kérelem és a behozatali engedély 20. szakasza a következőket tartalmazza:

„EX/IM, a 2913/92/EGK rendelet 116. cikke – az engedély …-ban/-ben (kibocsátó tagállam) érvényes.”

A kiviteli engedély 20. szakasza tartalmazza továbbá a megfelelő behozatali engedély számát, illetve a behozatali engedély megfelelő szakaszában a megfelelő kiviteli engedély számát.

(4)   Az 1291/2000/EK rendelet 13. cikke (2) bekezdése értelmében történő megsemmisítés egyidejűleg alkalmazandó az (1) bekezdésben említett behozatali és kiviteli engedélyre.

15. cikk

Az engedélyek érvényessége

(1)   A 9. és 11. cikktől eltérve a fehér cukorra vonatkozó kiviteli engedély és a nyerscukorra vonatkozó behozatali engedély:

a)

június 30-ig érvényes, amennyiben a kérelmet az 1291/2000/EK rendelet 17. cikke (1) bekezdése szerint a kérdéses gazdasági év október 1-jén, vagy azt követően nyújtották be;

b)

szeptember 30-ig érvényes, amennyiben a kérelmet az 1291/2000/EK rendelet 17. cikke (1) bekezdése szerint a kérdéses gazdasági év július 1-jén, vagy azt követően nyújtották be.

(2)   A 2454/93/EGK rendelet 561. cikkének alkalmazásában az a határidő, melyen belül fehér cukor korábbi kivitelének megfelelő nyerscukor behozatalát el kell végezni, megegyezik a nyerscukorra vonatkozó behozatali engedély érvényességi idejével.

16. cikk

Biztosíték

(1)   A 12. cikk (1) bekezdésétől eltérve és az alábbi bekezdések sérelme nélkül a 13. cikk (1) bekezdésében említett behozatali engedélyre vonatkozó biztosíték 11,50 EUR nettó 100 kilogrammra.

(2)   Az 1291/2000/EK rendelet 8. cikkének (4) bekezdése nem vonatkozik e rendelet 13. cikke (1) bekezdésében említett kiviteli engedélyekre. Az 1291/2000/EK rendelet 35. cikkének (4) bekezdése nem vonatkozik e rendelet 13. cikke (1) bekezdésében említett behozatali engedélyekre.

(3)   Az 1291/2000/EK rendelet 8. cikke (5) bekezdésétől és 35. cikkének (1) bekezdésétől eltérve:

a)

a behozatali engedély tekintetében az egész biztosítékot csak akkor szabadítják fel, ha a ténylegesen behozott nyerscukormennyiség a ténylegesen kivitt fehér cukor mennyiségével megegyezik, vagy azt meghaladja, figyelembe véve a nyerscukor hozamát;

b)

amennyiben a ténylegesen importált nyerscukor mennyisége kisebb, mint a ténylegesen exportált fehér cukor mennyisége, a biztosíték elvész a ténylegesen exportált fehér cukor és a ténylegesen importált nyerscukor mennyisége közötti különbségnek megfelelően.

Az első albekezdés b) pontját az érintett nyerscukor hozamára tekintettel kell alkalmazni.

VI. FEJEZET

A TAGÁLLAMOK ÉRTESÍTÉSE

17. cikk

A kibocsátott kiviteli engedélyekre vonatkozó értesítés

A harmadik országokba irányuló kivitel esetében minden egyes tagállam minden hónap 15. napjáig értesíti a Bizottságot a megelőző hónap tekintetében:

a)

azon mennyiségekről, melyekre ténylegesen kibocsátották az engedélyeket a 318/2006/EK rendelet 33. cikke (2) bekezdésének a) pontja szerint megállapított kiviteli mennyiségekre, a következők szerint lebontva:

a 1701 91 00, 1701 99 10 és 1701 99 90 KN-kód alá tartozó fehér cukor,

a 1701 11 90 és 1701 12 90 KN-kód alá tartozó tel quel nyerscukor,

a 1702 60 90, 1702 90 60, 1702 90 71, 1702 90 99 és 2106 90 59 KN-kód alá tartozó szacharózszirup, fehér cukorban kifejezve,

a 1702 40 10, 1702 60 10, 1702 90 30 és 2106 90 30 KN-kód alá tartozó izoglükóz, szárazanyagban kifejezve,

az ex 1702 60 90 KN-kód alá tartozó inulinszirup, cukor- vagy izoglükóz-egyenértékes szárazanyagban kifejezve;

b)

a 1701 99 10 KN-kód alá tartozó fehér cukor azon mennyiségéről, melyekre ténylegesen kibocsátották az engedélyt, a 318/2006/EK rendelet 33. cikke (2) bekezdésének b) pontja szerint megállapított kiviteli visszatérítési mennyiségekkel;

c)

a 318/2006/EK rendelet 33. cikke (2) bekezdésének a) pontja szerint megállapított kiviteli visszatérítés megfelelő mennyiségével együtt a fehér cukor azon mennyiségéről, továbbá a nyerscukor és a szacharózszirup fehér cukorban kifejezett azon mennyiségéről, illetve az izoglükóz szárazanyagban kifejezett azon mennyiségéről, melyre ténylegesen kibocsátották a kiviteli engedélyt, a 2201/96/EK tanácsi rendelet (15) 1. cikkének (2) bekezdése b) pontjában említett termékek formájában történő kivitel tekintetében.

18. cikk

A kivitt mennyiségekre vonatkozó értesítés

Minden egyes tagállam értesíti a Bizottságot:

(1)

legkésőbb az egyes naptári hónapok végén a megelőző naptári hónap tekintetében az 1291/2000/EK rendelet 8. cikkének (4) és (5) bekezdésével összhangban kivitt, a 17. cikk b) pontjában említett fehér cukor mennyiségéről;

(2)

minden egyes naptári hónap tekintetében és legkésőbb a kérdéses naptári hónapot követő harmadik naptári hónap végén:

a)

a további feldolgozás nélkül és kiviteli engedély nélkül kivitt, 1291/2000/EK rendelet 5. cikke (1) bekezdésének negyedik francia bekezdésében említett, fehér cukorban kifejezett mennyiségekről, a cukor és a szirup export-visszatérítésének megfelelő összegeivel;

b)

a fehér cukorként vagy feldolgozott termékként kivitt, kvóta szerinti cukor mennyiségéről fehér cukorban kifejezve, melynek tekintetében kiviteli engedélyt bocsátottak ki a nemzetközi egyezmények vagy más kiegészítő programok szerint közösségi és a nemzeti élelmiszersegély végrehajtására, illetve más ingyenes élelmiszer-ellátásra vonatkozó közösségi intézkedések végrehajtására;

c)

a 800/1999/EK rendelet 4. cikke második bekezdésében említett kivitel esetében a fehér cukorban kifejezett cukor- és szacharózszirup-mennyiségről, illetve a szárazanyagban kifejezett izoglükózmennyiségről, melyet további feldolgozás nélkül exportáltak, a megfelelő visszatérítés összegével együtt;

d)

a 318/2006/EK rendelet 33. cikke (2) bekezdésének a) pontja szerint megállapított export-visszatérítések megfelelő összegével együtt a fehér cukor azon mennyiségéről, továbbá a nyerscukor és szacharózszirup fehér cukorban kifejezett azon mennyiségéről, illetve az izoglükóz szárazanyagban kifejezett azon mennyiségéről, melyet az 1255/99/EK tanácsi rendelet (16) II. mellékletében és a 1043/2005/EK bizottsági rendelet (17) II. mellékletében említett termékek formájában exportáltak;

e)

a 17. cikk c) pontjában és e cikk d) pontjában említett kivitel esetében a visszatérítés nélkül kivitt mennyiségekről.

A d) és e) pontokban említett értesítéseket külön kell benyújtani a Bizottságnak minden egyes, a kérdéses feldolgozott termékre alkalmazandó rendelet tekintetében.

19. cikk

A behozatali engedélyekre vonatkozó értesítés

Minden egyes tagállam értesíti a Bizottságot:

(1)

minden egyes hónapban a megelőző naptári hónap tekintetében a fehér cukor és a preferenciális cukortól vagy cukorsziruptól eltérő tel quel nyerscukor és inulinszirup mennyiségéről, melyre ténylegesen kibocsátottak behozatali engedélyt.

(2)

minden egyes héten az előző hét tekintetében a fehér cukor és a tel quel nyerscukor azon mennyiségéről, melyre a 13. cikkel összhangban behozatali vagy kiviteli engedélyt bocsátottak ki;

(3)

minden egyes negyedévre és külön-külön nem később, mint a kérdéses negyedévet követő második naptári hónap végén a harmadik országokból importált és a 2913/92/EGK rendelet 116. cikkében említett aktív feldolgozási rendszer szerint kompenzációs termékként exportált cukor mennyiségéről.

20. cikk

Visszatérítéses kiviteli engedélyekre vonatkozó eseti értesítés

A Bizottság kérésére és a megjelölt időszakra a tagállamok haladéktalanul megkezdik a Bizottság naponta történő értesítését:

a)

az időszakos visszatérítés alá tartozó termékekre vonatkozó kiviteli engedélyekre irányuló valamennyi kérelemről, 10 tonnát meghaladó mennyiségek esetében;

b)

a 9. cikk (1) bekezdésének alkalmazásában tett intézkedésekkel érintett mennyiségekről.

21. cikk

Az értesítés módja

A tagállamoknak az e fejezetben előírt értesítését elektronikusan kell elküldeni, a Bizottság által a tagállamok részére rendelkezésre bocsátott űrlapokon.

VII. FEJEZET

A BEHOZATAL IRÁNYÍTÁSA

1. SZAKASZ

A CIF-árak kiszámítása a fehér cukor és a nyerscukor vonatkozásában

22. cikk

A CIF-árak meghatározása

A Bizottság a világpiacon rendelkezésre álló legkedvezőbb vásárlási lehetőségek alapján határozza meg a fehér cukor és a nyerscukor CIF-árát. Ezeket az árakat a 23–26. cikkel összhangban számítják ki.

23. cikk

Figyelembe veendő információk

A világpiacon rendelkezésre álló legkedvezőbb vásárlási lehetőségek megállapításakor figyelembe veszik az alábbiakra vonatkozó valamennyi információt, melyek közvetlenül vagy a tagállamok hatáskörrel rendelkező ügynökségei révén jutnak el a Bizottsághoz:

a)

világpiaci ajánlatok;

b)

a nemzetközi cukorkereskedelem tekintetében fontos tőzsdei jegyzések;

c)

harmadik országok fontos piacain jegyzett árak;

d)

a nemzetközi kereskedelemben megkötött eladások.

24. cikk

Figyelmen kívül hagyandó információk

A legkedvezőbb vásárlási lehetőségek megállapításakor figyelmen kívül kell hagyni az információkat:

a)

ha az áruk nem megbízható és tisztességesen értékesíthető minőségűek; vagy

b)

ha az ajánlatban feltüntetett áron való beszerzési lehetőség csak egy kis mennyiségre vonatkozik, mely nem reprezentatív a piac vonatkozásában; vagy

c)

ha az árak általános alakulása vagy a Bizottság rendelkezésére álló információk alapján a Bizottság arra következtethet, hogy az ajánlatban feltüntetett ár nem reprezentatív az aktuális piaci tendenciák vonatkozásában.

25. cikk

A rotterdami kikötőre vonatkozó kiigazítás

(1)   A tömeges szállításra nem érvényes rotterdami CIF-árak kiigazításra kerülnek.

A kiigazításkor figyelembe veszik különösen az áruknak a származási és a célkikötő közötti szállításának költségeiben, illetve a származási kikötő és Rotterdam közötti szállításának költségeiben fennálló különbséget.

(2)   Ha az ár zsákban szállított árukra vonatkozik, ezt 100 kilogrammonként 0,88 EUR-val csökkentik.

26. cikk

Kiigazítás szabványos minőségre

(1)   Amennyiben a szabványos minőségtől eltérő minőségre vonatkozó árakat kiigazítják:

a)

a 318/2006/EK rendelet 18. cikkével összhangban megállapított emeléseket vagy csökkentéseket fehér cukorra alkalmazzák;

b)

a nyerscukorra azon korrekciós tényezőt alkalmazzák, melyet 92-nek azon cukor százalékos hozamával való elosztásával kapják, melyre az ár vonatkozik.

(2)   A hozamot a 318/2006/EK rendelet I. melléklete III. pontjának (3) bekezdésében leírt módszerrel összhangban számítják.

2. SZAKASZ

Melasz tekintetében a szabványos minőség megállapítása és a CIF-ár kiszámítása

27. cikk

A melasz szabványos minősége

A melasz szabványos minősége:

a)

megbízható és tisztességesen értékesíthető minőségű;

b)

teljes cukortartalma 48 %.

28. cikk

A CIF-árak meghatározása

A Bizottság a melasz CIF-árát a világpiacon rendelkezésre álló legkedvezőbb vásárlási lehetőségek alapján állapítja meg. Ezeket az árakat a 29–33. cikkel összhangban számítják ki.

29. cikk

Figyelembe veendő információk

A világpiacon rendelkezésre álló legkedvezőbb vásárlási lehetőségek megállapításakor figyelembe veszik az alábbiakra vonatkozó valamennyi információt:

a)

világpiaci ajánlatok;

b)

harmadik országok fontos piacain jegyzett árak;

c)

a nemzetközi kereskedelemben megkötött eladások, melyek közvetlenül vagy a tagállamok határkörrel rendelkező ügynökségei révén jutnak a Bizottság tudomására.

30. cikk

Figyelmen kívül hagyandó információk

A legkedvezőbb vásárlási lehetőségek megállapításakor figyelmen kívül kell hagyni az információkat:

a)

ha az áruk nem megbízható és tisztességesen értékesíthető minőségűek; vagy

b)

ha az ajánlatban feltüntetett áron való beszerzési lehetőség csak egy kis mennyiségre vonatkozik, mely nem reprezentatív a piac vonatkozásában; vagy

c)

ha az árak általános alakulása vagy a Bizottság rendelkezésére álló információk alapján a Bizottság arra következtethet, hogy az ajánlatban feltüntetett ár nem reprezentatív az aktuális piaci tendenciák vonatkozásában.

31. cikk

Az amszterdami kikötőre vonatkozó kiigazítás

A tömeges szállításra nem érvényes amszterdami CIF-árak kiigazításra kerülnek.

A kiigazításkor figyelembe veszik különösen az áruknak a származási és a célkikötő közötti szállításának költségeiben, illetve a származási kikötő és Amszterdam közötti szállításának költségeiben fennálló különbséget.

32. cikk

Kiigazítás szabványos minőségre

A legkedvezőbb vásárlási lehetőségek megállapításakor meghatározott és nem szabványos minőségre vonatkozó árakat:

a)

a teljes cukortartalom minden egyes százalékpontja tekintetében egy negyvennyolcaddal emelik, ha az érintett melasz cukortartalma kevesebb mint 48 %;

b)

a teljes cukortartalom minden egyes százalékpontja tekintetében egy negyvennyolcaddal csökkentik, ha az érintett melasz cukortartalma több mint 48 %.

33. cikk

Átlagár

A világpiacon rendelkezésre álló legkedvezőbb vásárlási lehetőségek megállapításakor, a különféle árak átlagát veszik alapul, amennyiben ez az átlag reprezentatívnak tekinthető az aktuális piaci tendenciák vonatkozásában.

3. SZAKASZ

Kiegészítő behozatali vám

34. cikk

Kiegészítő vám a melasz tekintetében

(1)   A 318/2006/EK rendelet 27. cikkének (1) bekezdésében említett kiegészítő importvám a 1703 10 00 és a 1703 90 00 KN-kód alá tartozó melaszra vonatkozik.

(2)   E rendelet alkalmazásában a melasz világpiaci vagy közösségi behozatali piaci ára a 318/2006/EK rendelet 27. cikkének (2) bekezdésében említettek szerint a Bizottság által a 2. szakasszal összhangban a termékekre meghatározott CIF-ár, a továbbiakban: „reprezentatív melaszár”.

Ezen árakat minden egyes gazdasági évre a 318/2006/EK rendelet 39. cikke (2) bekezdésében megállapított eljárással összhangban rögzítik. A Bizottság ezeket azon időszakban módosíthatja, amikor a rendelkezésre álló információk szerint a korábban 100 kilogrammonként legalább 0,5 EUR-ban megállapított reprezentatív ár változik.

(3)   A tagállamok a Bizottság rendelkezésére bocsátják minden egyes hónap 15. napjáig a 29. cikkben említett, rendelkezésükre álló információkat.

35. cikk

A melasz küszöbára

Az e rendelet 27. cikkében említett szabványos minőségű melasz 100 kilogrammjára a 318/2006/EK rendelet 27. cikkének (2) bekezdésében említett küszöbár:

a)

7,90 EUR a 1703 10 00 KN-kód alá tartozó melaszra;

b)

8,20 EUR a 1703 90 00 KN-kód alá tartozó melaszra.

36. cikk

A cukortermékekre vonatkozó kiegészítő vám

(1)   A 318/2006/EK rendelet 27. cikkének (1) bekezdésében említett kiegészítő importvámot a 1701 11 10, 1701 11 90, 1701 12 10, 1701 12 90, 1701 91 00, 1701 99 10, 1701 99 90 és 1702 90 99 KN-kód alá tartozó termékekre vonatkozik.

(2)   E rendelet alkalmazásában a fehér cukor és a nyerscukor világpiaci vagy közösségi behozatali piaci reprezentatív ára a 318/2006/EK rendelet 27. cikkének (2) bekezdésében említettek szerint az ezen termékekre az 1. szakasz szerint megállapított CIF-ár, a továbbiakban: „reprezentatív cukorár”.

Ezen árakat minden egyes gazdasági évre a 318/2006/EK rendelet 39. cikke (2) bekezdésében megállapított eljárással összhangban rögzítik. A Bizottság ezeket az említett időszakban módosíthatja, ha a számítás elemeiben bekövetkezett fluktuáció eredménye 100 kilogrammonként legalább 1,20 EUR emelkedés vagy csökkenés a cukorra vonatkozóan korábban megállapított reprezentatív ár tekintetében.

(3)   A 1702 90 99 KN-kód alá tartozó termékek reprezentatív cukorára a fehér cukorra megállapított reprezentatív ár a kérdéses termék nettó 100 kg-jaként 1 % szacharóztartalomra alkalmazva.

37. cikk

A cukortermékek küszöbárai

A nettó termék 100 kilogrammjára a 318/2006/EK rendelet 27. cikke (2) bekezdésében említett küszöbár az alábbiak szerint alakul:

a)

53,10 EUR a 318/2006/EK rendelet I. mellékletének II. pontjában említett szabványos minőségű, a 1701 99 10 és 1701 99 90 KN-kód alá tartozó fehér cukor tekintetében;

b)

64,7 EUR a 1701 91 00 KN-kód alá tartozó cukor tekintetében;

c)

54,10 EUR a 318/2006/EK rendelet I. mellékletének III. pontjában említett szabványos minőségű, a 1701 12 90 KN-kód alá tartozó nyers répacukor tekintetében;

d)

41,30 EUR a 318/2006/EK rendelet I. mellékletének III. pontjában említett szabványos minőségű, a 1701 12 10 KN-kód alá tartozó nyers répacukor tekintetében;

e)

55,20 EUR a 318/2006/EK rendelet I. mellékletének III. pontjában említett szabványos minőségű, a 1701 11 90 KN-kód alá tartozó nyers nádcukor tekintetében;

f)

41,80 EUR a 318/2006/EK rendelet I. mellékletének III. pontjában említett szabványos minőségű, a 1701 11 10 KN-kód alá tartozó nyers nádcukor tekintetében;

g)

1,184 EUR a 1702 90 99 KN-kód alá tartozó termékek tekintetében a szacharóztartalom 1 %-aként.

38. cikk

Bizonyítékok

(1)   A 34. cikk (1) bekezdésében említett minden egyes melasztípus és a 36. cikk (1) bekezdésében említett cukortermékek tekintetében a kiegészítő behozatali vám összegét a kérdéses szállítmány CIF-importára alapján állapítják meg, a 39. cikkel összhangban.

A melasz esetében a kérdéses szállítmány CIF-importárát szabványos minőségű melasz árává konvertálják a 32. cikk szerinti kiigazítással.

A fehér vagy a nyerscukor esetében a kérdéses szállítmány CIF-importárát a 318/2006/EK rendelet I. mellékletének II. és III. pontjában meghatározottak szerint szabványos minőségű cukor árává vagy adott esetben a 1702 90 99 KN-kód alá tartozó termék árává alakítják.

(2)   Amennyiben egy szállítmány 100 kilogrammonkénti CIF-importára magasabb, mint a 34. cikk (2) bekezdésében említett, a melaszra vonatkozó reprezentatív ár vagy a 36. cikk (2) bekezdésében említett reprezentatív cukorár, az importőr legalább az alábbi bizonyítékokat nyújtja be az importáló tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságainak:

a)

az adásvételi szerződés vagy más ezzel egyenértékű dokumentum;

b)

a biztosítási szerződés;

c)

a számla;

d)

a származási bizonyítvány (adott esetben);

e)

a szállítási szerződés;

f)

tengeri szállítás esetén a hajóraklevél.

A kérdéses szállítmány CIF-importárának igazolásához az importáló tagállam hatóságai minden általuk szükségesnek ítélt információt és dokumentumot bekérhetnek.

(3)   A (2) bekezdésben említett esetben az importőrnek be kell nyújtania a 2454/93/EGK rendelet 248. cikkének (1) bekezdésében említett biztosítékot, mely megfelel a kérdéses termékre alkalmazandó reprezentatív ár alapján számított kiegészítő behozatali vám és a kérdéses szállítmány CIF-importára alapján számított kiegészítő behozatali vám összege közötti különbségnek.

(4)   A benyújtott biztosíték akkor szabadítható fel, ha a hatáskörrel rendelkező hatóságok számára elfogadható módon benyújtják a szállítási feltételekről szóló bizonyítékot. Ettől eltérő esetben a biztosíték elvész a kiegészítő behozatali vámok megfizetésével.

(5)   Amennyiben az ellenőrzés során a hatáskörrel rendelkező hatóságok megállapítják, hogy e cikk előírásai nem teljesülnek, az esedékes vámot beszedik a 2913/92/EGK rendelet 220. cikkével összhangban. A beszedendő vagy továbbra is beszedendő vám mennyiségébe beleszámítandó az attól a naptól számított kamat, hogy az árukat szabad forgalomba bocsátják, a beszedés napjáig. Az alkalmazandó kamatláb mértéke a nemzeti jog szerint a beszedési műveletekre hatályos kamat mértéke.

39. cikk

A kiegészítő behozatali vám kiszámítása

Amennyiben a 34. cikkben a melaszra vonatkozóan említett küszöbár és a 36. cikkben a cukortermékekre vonatkozóan említett küszöbár közötti különbség:

a)

a küszöbár 10 %-a vagy annál kevesebb, a kiegészítő vám nulla;

b)

a küszöbár 10 %-ánál több, de annak 40 %-ánál kevesebb vagy azzal egyenlő, a kiegészítő vám a 10 % feletti rész összegének 30 %-a;

c)

a küszöbár 40 %-ánál több, de annak 60 %-ánál kevesebb vagy azzal egyenlő, a kiegészítő vám a 40 % feletti rész összegének 50 %-a, melyet a b) pontban említett kiegészítő vámhoz adnak hozzá;

d)

a küszöbár 60 %-ánál több, de annak 75 %-ánál kevesebb vagy azzal egyenlő, a kiegészítő vám a 60 % feletti rész összegének 70 %-a, melyet a b) és c) pontban említett kiegészítő vámhoz adnak hozzá;

e)

a küszöbár 75 %-ánál több, a kiegészítő vám a 75 % feletti rész összegének 90 %-a, melyet a b), c) és d) pontban említett kiegészítő vámhoz adnak hozzá.

4. SZAKASZ

A melaszra vonatkozó importvámok felfüggesztése vagy csökkentése

40. cikk

A behozatali vámok alkalmazásának felfüggesztése melasz tekintetében

Amennyiben a 34. cikk (2) bekezdésében említett reprezentatív melaszár és a 1703 10 00 KN-kód alá tartozó nádmelaszra vagy a 1703 90 00 KN-kód alá tartozó répamelaszra alkalmazandó behozatali vám meghaladja a kérdéses termék tekintetében a 8,21 EUR/100 kilogrammot, a behozatali vámokat felfüggesztik, és azok helyébe a Bizottság által megállapított különbség összege lép. Ezt az összeget a 34. cikk (2) bekezdésében említett reprezentatív árral egyidejűleg rögzítik.

Azonban amennyiben fennáll annak a kockázata, hogy a behozatali vámok felfüggesztése káros hatással van a közösségi melaszpiacra, rendelkezni lehet az említett felfüggesztés egy adott időszakon keresztül történő alkalmazásának megszüntetéséről, a 318/2006/EK rendelet 39. cikke (2) bekezdésében említett eljárással összhangban.

41. cikk

A melasz preferenciális behozatala

(1)   Az afrikai, karibi és csendes-óceáni (AKCS-államok) államokból származó, a 1703 10 00 KN-kód alá tartozó répamelaszra alkalmazandó vagy a 1703 90 00 KN-kód alá tartozó répamelaszra alkalmazandó teljes behozatali vám nullára csökken gazdasági évenként 600 000 tonna kvótáig. Azonban ez a kvóta a 2006/2007. gazdasági évben 750 000 tonna.

(2)   E cikk alkalmazásában a „származó termék” fogalma és az igazgatási együttműködési eljárások megegyeznek a Cotonou-i Egyezményhez csatolt 1. jegyzőkönyvben szereplőkkel.

(3)   Az első bekezdésben említett vámkontingenseket a Bizottság irányítja a 2454/93/EGK rendelet 308a., 308b. és 308c. cikkével összhangban.

5. SZAKASZ

A nyerscukor és egyes szirupok szacharóztartalmának kiszámítása

42. cikk

Számítási módszerek

(1)   Amennyiben a 318/2006/EK rendelet I. melléklete III. pontjával összhangban meghatározott importált nyerscukorhozam eltér a szabványos minőségre megállapított hozamtól, a 1701 11 10 és 1701 12 10 KN-kód alá tartozó termékek tekintetében az említett nyerscukor 100 kg-nyi mennyiségeként kivetendő vámtétel, illetve a 1701 11 10, 1701 11 90, 1701 12 10 és 1701 12 90 KN-kód alá tartozó termékek tekintetében az említett nyerscukor 100 kg-nyi mennyiségeként kivetendő kiegészítő vám kiszámítása a szabványos minőségű nyerscukorra megállapított megfelelő vámnak egy korrekciós együtthatóval való összeszorzásával történik. A korrekciós együtthatót 92-nek az importált nyerscukor hozama százalékos arányával történő elosztásával kapják.

(2)   A 318/2006/EK rendelet 1. cikke (1) bekezdésének c) pontjában említett termékek esetén a szacharóztartalom, ideértve más szacharózban kifejezett cukrokat is, a Clerget–Herzfeldnek megfelelően a Lane–Eynon-módszer (rézredukciós módszer) inverz oldatra történő alkalmazásával kerül megállapításra. Az így meghatározott teljes tartalmat 0,95-tel megszorozva fejezik ki szacharózként.

Azonban a kevesebb mint 85 % szacharózt vagy szacharózban kifejezett más cukrot és szacharózban kifejezett inverzcukrot tartalmazó termékek szacharóztartalmát a szárazanyag-tartalom megállapításával határozzák meg. A szárazanyag-tartalmat 1:1 tömegszázalékos oldat fajsúlya alapján, szilárd termékeknél pedig szárítással határozzák meg. A szárazanyag-tartalmat 1 együtthatóval megszorozva szacharózként fejezik ki.

(3)   A 318/2006/EK rendelet 1. cikke (1) bekezdésének d) és g) pontjában említett termékek tekintetében a szárazanyag-tartalmat az ezen cikk (2) bekezdése második albekezdésével összhangban fejezik ki.

(4)   A 318/2006/EK rendelet 1. cikke (1) bekezdésének e) pontjában említett termékek esetében a szacharóz-egyenértékké történő átalakítás az e cikk (2) bekezdése második albekezdésével összhangban meghatározott szárazanyag 1,9 együtthatóval való megszorzásával történik.

VIII. FEJEZET

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉS ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

43. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 784/68/EGK, 785/68/EGK, 1422/95/EK, 1423/95/EK, 1464/95/EK és 2135/95/EK rendelet hatályát veszti.

Az 1464/95/EK rendelet azonban hatályban marad a rendelkezései szerint 2006. július 1-jét megelőzően kiadott engedélyek tekintetében.

44. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételének napján lép hatályba.

Ezt rendeletet 2006. július 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. június 30-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 58., 2006.2.28., 1. o.

(2)  HL L 348., 2002.12.21., 5. o.

(3)  HL L 253., 1993.10.11., 1. o.

(4)  HL L 145., 1968.6.27., 10. o. A legutóbb a 260/96/EK rendelettel (HL L 34., 1996.2.13., 16. o.) módosított rendelet.

(5)  HL L 145., 1968.6.27., 12. o. A legutóbb az 1422/95/EK rendelettel módosított rendelet.

(6)  HL L 141., 1995.6.24., 12. o. A 79/2003/EK rendelettel (HL L 13., 2003.1.18., 4. o.) módosított rendelet.

(7)  HL L 141., 1995.6.24., 16. o. A legutóbb az 1951/2005/EK rendelettel (HL L 312., 2005.11.29., 45. o.) módosított rendelet.

(8)  HL L 144., 1995.6.28., 14. o. A legutóbb a 96/2004/EK rendelettel (HL L 15., 2004.1.22., 3. o.) módosított rendelet.

(9)  HL L 214., 1995.9.8., 16. o.

(10)  HL L 102., 1992.4.17., 11. o.

(11)  HL L 152., 2000.6.24., 1. o.

(12)  HL L 336., 1994.12.23., 22. o.

(13)  Lásd e Hivatalos Lap 1. oldalát.

(14)  HL L 302., 1992.10.19., 1. o.

(15)  HL L 297, 1996.11.21., 29. o.

(16)  HL L 160., 1999.6.26., 48. o.

(17)  HL L 172., 2005.7.5., 24. o.


MELLÉKLET

A.

A 6. cikk (2) bekezdésében említett elemek:

—   spanyolul: «Reglamento (CE) no 951/2006 (DO L 178 de 1.7.2006, p. 24), plazo para la presentación de ofertas:…»,

—   csehül: „Nařízení (ES) č. 951/2006 (Úř. věst. L 178, 1.7.2006, s. 24), lhůta pro předložení nabídek vyprší:…“

—   dánul: »Forordning (EF) nr. 951/2006 (EUT L 178 af 1.7.2006, s. 24), frist for indgivelse af tilbud:…«

—   németül: „Verordnung (EG) Nr. 951/2006 (ABl. L 178 vom 1.7.2006, S. 24), Ablauf der Angebotsfrist am:…“

—   észtül: “Määrus (EÜ) nr 951/2006 (ELT L 178, 1.7.2006, lk 24), pakkumiste esitamise tähtaeg:…”

—   görögül: «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 951/2006 (ΕΕ L 178 της 1.7.2006, σ. 24), προθεσμία για την υποβολή προσφορών:…»

—   angolul: ‘Regulation (EC) No 951/2006 (OJ L 178, 1.7.2006, p. 24), time limit for submission of tenders:…’

—   franciául: «Règlement (CE) no 951/2006 (JO L 178 du 1.7.2006, p. 24), délai de présentation des offres:…»

—   olaszul: «Regolamento (CE) n. 951/2006 (GU L 178 del 1.7.2006, pag. 24), termine per la presentazione delle offerte:…»

—   lettül: “Regula (EK) Nr. 951/2006 (OV L 178, 1.7.2006., 24. lpp.), piedāvājumu iesniegšanas termiņš:…”

—   litvánul: „Reglamentas (EB) Nr. 951/2006 (OL L 178, 2006 7 1, p. 24), galutinis paraiškų pateikimo terminas:…“

—   magyarul: „951/2006/EK rendelet (HL L 178, 2006.7.1., 24. o.), a pályázatok benyújtásának határideje:…”

—   hollandul: „Verordening (EG) nr. 951/2006 (PB L 178 van 1.7.2006, p. 24), termijn voor het indienen van de aanbiedingen:…”

—   lengyelül: „Rozporządzenie (WE) nr 951/2006 (Dz.U. L 178 z 1.7.2006, str. 24), termin składania ofert:…”

—   portugálul: «Regulamento (CE) n.o 951/2006 (JO L 178 de 1.7.2006, p. 24), prazo para apresentação de propostas:…»

—   szlovákul: „Nariadenie (ES) č. 951/2006 (Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 24), lehota na predkladanie ponúk:…“

—   szlovénül: „Uredba (ES) št. 951/2006 (UL L 178, 1.7.2006, str. 24), rok za oddajo predlogov:…“

—   finnül: ”Asetus (EY) N:o 951/2006 (EUVL L 178, 1.7.2006, s. 24), tarjousten tekemiselle asetettu määräaika päättyy:…”

—   svédül: ”Förordning (EG) nr 951/2006 (EUT L 178, 1.7.2006, s. 24), tidsgräns för inlämnande av anbudsinfordran:…”

B.

A 6. cikk (3) bekezdésében említett elemek:

—   spanyolul: «Tasa de la restitución aplicable: …»,

—   csehül: „sazba použitelné náhrady“

—   dánul: »Restitutionssats«

—   németül: „Anwendbarer Erstattungssatz“

—   észtül: “Kohaldatav toetuse määr”

—   görögül: «Ύψος της ισχύουσας επιστροφής»

—   angolul: ‘rate of applicable refund’

—   franciául: «Taux de la restitution applicable»

—   olaszul: «Tasso della restituzione applicabile: ...»

—   lettül: “Piemērojamā eksporta kompensācijas likme”

—   litvánul: „Taikoma grąžinamosios išmokos norma“

—   magyarul: „Alkalmazandó visszatérítés mértéke: …”

—   hollandul: „Toe te passen restitutiebedrag: …”

—   lengyelül: „stawka stosowanej refundacji”

—   portugálul: «Taxa da restituição aplicável: …»

—   szlovákul: „výška uplatniteľnej náhrady“

—   szlovénül: „višina nadomestila“

—   finnül: ”Tuetta vietävä [sokeri] tai [isoglukoosi] tai [inuliinisiirappi], jota ei pidetä kiintiön ulkopuolisena”.

—   svédül: ”Exportbidragssatsen: …”

C.

A 7. cikkben említett elemek:

—   spanyolul: «[Azúcar] o [Isoglucosa] o [Jarabe de inulina] no considerado “al margen de cuota” para la exportación sin restitución»,

—   csehül: „(Cukr) nebo (Isoglukosa) nebo (Inulinový sirup), (který/která) se nepovažuje za produkt ‚mimo rámec kvót‘, pro vývoz bez náhrady.“

—   dánul: »[Sukker] eller [Isoglucose] eller [Inulinsirup], der ikke anses for at være »uden for kvote« til eksport uden restitution«

—   németül: „[Nicht als ‚Nichtquotenerzeugung‘ geltender Zucker]/[Nicht als ‚Nichtquotenerzeugung‘ geltende Isoglukose]/[Nicht als ‚Nichtquotenerzeugung‘ geltender Inulinsirup] für die Ausfuhr ohne Erstattung“

—   észtül: “Kvoodivälisena mittekäsitatava [suhkru] või [isoglükoosi] või [inuliinisiirupi] eksportimiseks ilma toetuseta.”

—   görögül: «[Ζάχαρη] ή [Ισογλυκόζη] ή [Σιρόπι ινουλίνης] που δεν θεωρείται “εκτός ποσόστωσης” προς εξαγωγή χωρίς επιστροφή.»

—   angolul: ‘(Sugar) or (Isoglucose) or (Inulin syrup) not considered as “out-of-quota” for export without refund.’

—   franciául: «[Sucre] ou [isoglucose] ou [sirop d'inuline] non considéré “hors quota” pour les exportations sans restitution.»

—   olaszul: «[Zucchero] o [isoglucosio] o [sciroppo di inulina] non considerato “fuori quota” per le esportazioni senza restituzione»

—   lettül: “[Cukurs] vai [izoglikoze] vai [inulīna sīrups], kas nav uzskatāms par “ārpuskvotu” produkciju eksportam bez kompensācijas.”

—   litvánul: „Virškvotiniu nelaikomas (cukrus) ar (izogliukozė) ar (inulino sirupas) eksportui be grąžinamosios išmokos.“

—   magyarul: „A [cukrot] vagy az [izoglükózt] vagy az [inulinszirupot] nem tekintik »kvótán felülinek« a visszatérítés nélküli kivitel tekintetében.”

—   hollandul: „[Suiker] of [Isoglucose] of [Inulinestroop] die niet als „buiten het quotum geproduceerd” wordt beschouwd, bestemd voor uitvoer zonder restitutie.”

—   lengyelül: „[Cukier] lub [Izoglukoza] lub [Syrop inulinowy] niezaliczany/-a do produktów »pozakwotowych«, przeznaczony/-a na wywóz bez refundacji.”

—   portugálul: «[Açúcar] ou [Isoglucose] ou [Xarope de inulina] não considerado(a) “extra-quota” para exportação sem restituição.»

—   szlovákul: „[Cukor] alebo [izoglukóza] alebo [inulínový sirup], ktorý sa nepovažuje za ‚nad rámec kvóty’ na vývoz bez náhrady.“

—   szlovénül: „[Sladkor] ali [izoglukoza] ali [inulinski sirup] se ne štejejo kot ‚izven kvote‘ za izvoz brez nadomestila.“

—   finnül: ”Tuetta vietävä [sokeri] tai [isoglukoosi] tai [inuliinisiirappi], jota ei pidetä kiintiön ulkopuolisena”.

—   svédül: ”[Socker] eller [isoglukos] eller [inulinsirap] som inte anses vara ’utomkvotsprodukter’ för export utan bidrag.”

D.

A 14. cikk (3) bekezdésében említett elem:

—   spanyolul: «EX/IM, artículo 116 del Reglamento (CEE) no 2913/92 — certificado válido en … (Estado miembro de emisión).»,

—   csehül: „EX/IM, článek 116 nařízení (EHS) č. 2913/92 — licence platná v … (vydávající členský stát)“

—   dánul: »EX/IM, artikel 116 i forordning (EØF) nr. 2913/92 — licens gyldig i … (udstedende medlemsstat)«

—   németül: „EX/IM, Artikel 116 der Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 — Lizenz gültig in … (erteilender Mitgliedstaat)“

—   észtül: “EX/IM, määruse (EMÜ) nr 2913/92 artikkel 116 — litsents kehtib … (väljaandev liikmesriik).”

—   görögül: «EX/IM, άρθρο 116 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 — πιστοποιητικό που ισχύει στ … (κράτος μέλος έκδοσης).»

—   angolul: ‘EX/IM, Article 116 of Regulation (EEC) No 2913/92 — licence valid in … (issuing Member State)’,

—   franciául: «EX/IM, article 116 du règlement (CEE) no 2913/92 — certificat valable au/en (État membre d'émission)»

—   olaszul: «EX/IM, articolo 116 del regolamento (CEE) n. 2913/92 — titolo valido in ... (Stato membro di rilascio)»

—   lettül: “EX/IM, Regulas (EEK) Nr. 2913/92 116. pants — licence ir derīga … (izsniedzēja dalībvalsts)”

—   litvánul: „EX/IM, Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 116 straipsnis — licencija galioja … (išduodanti valstybė narė)“

—   magyarul: „EX/IM, a 2913/92/EGK rendelet 116. cikke — az engedély …-ban/-ben (kibocsátó tagállam) érvényes.”

—   hollandul: „EX/IM, artikel 116 van Verordening (EEG) nr. 2913/92 — certificaat geldig in … (lidstaat van afgifte)”

—   lengyelül: „EX/IM, art. 116 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92 — pozwolenie ważne w (państwo członkowskie wydające pozwolenie).”

—   portugálul: «EX/IM, Artigo 116.o do Regulamento (CEE) n.o 2913/92 — certificado eficaz em … (Estado-Membro de emissão).»

—   szlovákul: „vývoz/dovoz, článok 116 nariadenia (EHS) č. 2913/92 — licencia platná v … ( vydávajúci členský štát)“

—   szlovénül: „IZ/UV, člen 116 Uredbe (EGS) št. 2913/92 — dovoljenje veljavno v … (država članica izdajateljica).“

—   finnül: ”EX/IM, asetuksen (ETY) N:o 2913/92 116 artikla — Todistus on voimassa … (myöntäjäjäsenvaltio),”

—   svédül: ”EX/IM, artikel 116 i förordning (EEG) nr 2913/92 — licens giltig i … (utfärdande medlemsstat),”


Top