EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022Q0502(01)

Kodeks ponašanja članova i bivših članova Europskog revizorskog suda

OJ L 128, 2.5.2022, p. 102–113 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/proc_rules/2022/502/oj

2.5.2022   

HR

Službeni list Europske unije

L 128/102


Kodeks ponašanja članova i bivših članova Europskog revizorskog suda

EUROPSKI REVIZORSKI SUD („Sud”),

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegove članke 285., 286. i 339.,

uzimajući u obzir Poslovnik Suda, a posebno njegov članak 3. i članak 34. stavak 1., i Pravila za provedbu Poslovnika Suda, a posebno njihov članak 81. stavak 4.,

budući da su članovi Suda u općem interesu Unije dužni izvršavati svoje obveze potpuno neovisno, da ne smiju tražiti i primati naputke vlada ili drugih tijela, i da se trebaju suzdržavati od bilo kakvog djelovanja koje je nespojivo s njihovim dužnostima,

budući da članovi Suda prilikom stupanja na dužnost svečano prisežu da će i tijekom i nakon svog mandata poštovati obveze koje proizlaze iz te dužnosti,

budući da članovi Suda imaju posebnu odgovornost u pogledu etičkih pitanja jer svojim primjerom znatno utječu na kulturu organizacije kojoj pripadaju i uspostavu dobrog radnog okruženja,

budući da ovaj Kodeks ponašanja odražava temeljne etičke vrijednosti i načela utvrđena, na primjer, Etičkim kodeksom Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija (ISSAI 130), kao što su integritet, neovisnost i objektivnost, kompetentnost, profesionalno ponašanje, povjerljivost i transparentnost,

budući da je potrebno izmijeniti Kodeks ponašanja članova Suda od 8. veljače 2012. kako bi se uzelo u obzir iskustvo stečeno njegovom primjenom i kako bi Sud zajamčio najviše etičke standarde, kako se očekuje od članova Suda, te kako bi se uzeli u obzir zaključci izvješća o stručnom pregledu etičkog okvira Suda koji su 2019. dovršile vrhovne revizijske institucije Hrvatske i Poljske,

budući da bi, kako bi se zajamčila veća transparentnost i dosljednost, sve relevantne odredbe o etičkim obvezama članova Suda trebalo objediniti u ovaj Kodeks ponašanja, koji je sastavni dio Pravila za provedbu Poslovnika Suda,

budući da je Sud donio politiku o održavanju zadovoljavajućeg radnog okruženja te borbi protiv psihološkog i spolnog uznemiravanja,

budući da bi se pojedine obveze članova Suda propisane Kodeksom ponašanja trebale primjenjivati i na bivše članove Suda kako bi bile u potpunosti djelotvorne,

odlučio je donijeti sljedeći Kodeks ponašanja članova Suda i bivših članova Suda:

Članak 1.

Područje primjene

Ovaj Kodeks ponašanja primjenjuje se na članove Suda i, u slučajevima u kojima je to izričito navedeno, na bivše članove Suda.

I.   VRIJEDNOSTI I NAČELA

Članak 2.

Opće odredbe

1.   Članovi poštuju najviše standarde etičkog ponašanja i svojim postupcima postavljaju ljestvicu na visoku razinu.

2.   Članovi djeluju u skladu sa sljedećim etičkim vrijednostima i načelima: integritet, neovisnost, objektivnost, kompetentnost, profesionalno ponašanje, povjerljivost i transparentnost, dostojanstvo, predanost i odanost te diskrecija i kolegijalnost.

Članak 3.

Integritet

1.   Članovi djeluju pošteno, pouzdano, u dobroj vjeri i isključivo u interesu javnosti.

2.   Članovi su dužni suzdržati se od prihvaćanja darova ili sličnih povlastica čija vrijednost prelazi 150 eura. Članovi su također dužni suzdržati se od toga da prihvate da im troškove očito nerazmjernih dnevnica ili putnih troškova podmiruju treće strane.

3.   Članovi ne smiju primiti novčanu naknadu ni za kakvu vrstu vanjske aktivnosti koju su obavili ili rad koji su objavili tijekom trajanja mandata.

4.   Članovi upotrebljavaju infrastrukturu i resurse koji su im stavljeni na raspolaganje u potpunosti u skladu s općim i posebnim pravilima koja su utvrđena u tu svrhu, a pogotovo s važećim odlukama Suda o postupku zapošljavanja osoblja u uredima članova, troškovima reprezentacije i primanja te uporabi službenih vozila Suda.

5.   Članovi Suda biraju djelatnike u svojim uredima vodeći računa o zahtjevnoj naravi relevantnih radnih mjesta, potrebnom stručnom profilu i potrebi za uspostavljanjem odnosa temeljenog na uzajamnom povjerenju između samih članova i djelatnika u njihovim uredima. Bračni drugovi, partneri i članovi uže obitelji članova Suda ne smiju biti zaposleni u njihovim uredima.

Članak 4.

Neovisnost

1.   Članovi se ne smiju nalaziti u okolnostima ili biti pod utjecajem kojima se dovodi u pitanje, ili za koje se može činiti da dovode u pitanje njihovu stručnu prosudbu.

2.   Članovi ne smiju tražiti niti primati naputke ni od koje institucije, tijela, ureda ili agencije Unije niti od bilo koje vlade ili bilo kojeg drugog javnog ili privatnog subjekta.

3.   Članovi su dužni biti politički neovisni. To posebno znači da ne smiju obnašati nikakvu političku funkciju.

4.   Odnosi članova s interesnim skupinama moraju biti spojivi s potrebom očuvanja njihove neovisnosti.

Članak 5.

Objektivnost

1.   Članovi djeluju nepristrano i bez predrasuda.

2.   Članovi izbjegavaju sve situacije koje bi mogle dovesti do sukoba interesa ili koje bi se objektivno mogle smatrati takvima. Do sukoba interesa dolazi u slučajevima u kojima bi osobni interes mogao utjecati na neovisno obavljanje dužnosti člana. Osobni interes među ostalim uključuje svaku potencijalnu osobnu korist ili povlasticu samih članova Suda, njihovih bračnih drugova, partnera ili članova uže obitelji.

Članak 6.

Kompetentnost

Članovi stječu i održavaju znanje i vještine relevantne za obavljanje svojih dužnosti te postupaju u skladu s primjenjivim standardima i uz dužnu pozornost.

Članak 7.

Profesionalno ponašanje

1.   Članovi poštuju primjenjiva pravila utvrđena Ugovorima i sekundarnim zakonodavstvom, kao i pravila koja je utvrdio Sud. Članovi izbjegavaju svako ponašanje koje bi moglo narušiti ugled Suda.

2.   Članovi Suda svjesni su važnosti svojih obveza i odgovornosti; polazeći od vlastitog primjera, vode računa o javnoj naravi svojih obveza te se ponašaju na način kojim se čuva i promiče povjerenje javnosti u Sud.

Članak 8.

Povjerljivost i transparentnost

1.   Članovi poštuju povjerljivost aktivnosti Suda. Ne smiju prosljeđivati povjerljive informacije na koje se primjenjuje obveza čuvanja poslovne tajne, kako je navedeno u članku 339. UFEU-a.

2.   Članovi su odgovorni za pravilno postupanje sa svim klasificiranim, povjerljivim ili osjetljivim dokumentima i informacijama s kojima oni ili djelatnici njihovih ureda dolaze u kontakt tijekom obavljanja svojih dužnosti.

3.   Članovi ne smiju u privatne svrhe, ni za sebe ni u ime drugih, upotrijebiti bilo kakvu informaciju kojoj imaju pristup na temelju svojeg službenog položaja i koja nije stavljena na raspolaganje javnosti.

4.   Članovi bi trebali imati na umu da njihovo obavljanje javne funkcije zahtijeva veću transparentnost i odgovornost prema javnosti. Trebali bi uspostaviti ravnotežu između potrebe za transparentnošću i povjerljivosti.

Članak 9.

Dostojanstvo

1.   Članovi poštuju dostojanstvo svoje funkcije i, neovisno o komunikacijskom sredstvu, ne smiju se izražavati na način koji negativno utječe na javno mnijenje o toj funkciji.

2.   Članovi se ponašaju na uljudan način i s poštovanjem. Uspostavljaju i održavaju radno okruženje u kojem se odvraća od svakog ponašanja koje bi moglo ugroziti dostojanstvo pojedinca.

Članak 10.

Predanost i odanost

1.   Članovi Suda predano rade na obavljanju funkcije za koju su dobili mandat. Borave u mjestu u kojem Sud ima sjedište.

2.   Prisustvuju sastancima kolegija Suda te sastancima revizijskih vijeća i odbora kojima pripadaju, u skladu s člankom 6. Pravila za provedbu Poslovnika Suda.

3.   U duhu odanosti, postojano podupiru Sud u izvršavanju njegovih ovlasti.

Članak 11.

Diskrecija i kolegijalnost

1.   Članovi djeluju i izražavaju se, unutar i izvan institucije, sa suzdržanošću koju njihova funkcija zahtijeva.

2.   Članovi u svim okolnostima poštuju kolegijalno ustrojstvo Suda i pridržavaju se svih odluka koje je Sud donio te preuzimaju kolektivnu odgovornost za njih. Međutim, ako smatraju da im je donošenjem tih odluka nanesena šteta, članovi imaju pravo primijeniti pravne instrumente predviđene pravom Europske unije.

3.   Ne dovodeći u pitanje odgovornost predsjednika Suda u području vanjskih odnosa, članovi su ovlašteni izvan Suda davati izjave i komentare o svim izvješćima, mišljenjima ili informacijama koje je Sud odlučio objaviti, u skladu s uvjetima iz stavka 4. u nastavku.

4.   Članovi se suzdržavaju od toga da izvan Suda iznose komentare:

(a)

kojima bi se dovela u pitanje odluka koju je donio Sud;

(b)

kojima bi se mogao narušiti ugled Suda;

(c)

koji bi se mogli protumačiti kao službena stajališta Suda o pitanjima koja nisu u njegovoj institucijskoj nadležnosti ili o kojima Sud nije usvojio stajalište; ili

(d)

koji bi mogli uplesti Sud u kontroverzna pitanja, čak i nakon prestanka obnašanja dužnosti.

Članak 12.

Vanjske aktivnosti

1.   Članovi se ne smiju baviti nikakvom profesionalnom aktivnošću izvan Suda ili bilo kojom drugom plaćenom ili neplaćenom vanjskom aktivnošću koja je nespojiva s njihovim dužnostima, kako je navedeno u članku 286. stavcima 3. i 4. UFEU-a.

2.   U skladu s uvjetima utvrđenima tim člankom, članovi mogu biti ovlašteni preuzimati neplaćene dužnosti u zakladama ili sličnim tijelima koja djeluju u pravnoj, znanstvenoj, kulturnoj, umjetničkoj, društvenoj, sportskoj ili dobrotvornoj sferi ili u obrazovnim ustanovama. Takve dužnosti ne mogu uključivati obavljanje rukovodećih uloga, ovlast za donošenje odluka ni odgovornost za poslovanje ili kontrolu nad poslovanjem predmetnog tijela, već samo obavljanje predstavničkih ili savjetodavnih uloga. „Zaklada ili slično tijelo” svaka je neprofitna organizacija ili udruga koja djeluje u javnom interesu u spomenutim područjima. Članovi izbjegavaju svaki sukob interesa koji bi mogao proizaći ili za kojeg bi se objektivno moglo smatrati da proizlazi iz obnašanja takve funkcije, posebno ako se dotično tijelo na bilo koji način financira iz proračuna EU-a.

3.   Članovi mogu sudjelovati i u sljedećim vanjskim aktivnostima pod uvjetom da je to u skladu s člancima 2. i 10.:

(a)

održavanje tečajeva u interesu europske integracije, vladavine prava ili etike, ili održavanje govora ili sudjelovanje na konferencijama, pod uvjetom da im se za to ne isplati nikakva naknada, ili u slučaju plaćanja naknade, pod uvjetom da organizator tu naknadu izravno uplati dobrotvornoj organizaciji po izboru člana;

(b)

objavljivanje knjige ili pisanje članka, pod uvjetom da sve prihode od autorskih prava za objavljene radove povezane s funkcijama koje obnaša član izdavač izravno uplati dobrotvornoj organizaciji po izboru člana;

4.   Vanjske aktivnosti ne smiju

(a)

ugroziti nepristranost Suda;

(b)

dovesti do sukoba interesa niti do situacije u kojoj se objektivno smatra da dovode do sukoba interesa;

(c)

iziskivati prekomjernu količinu vremena, uzimajući u obzir kumulativni učinak ukupnih vanjskih aktivnosti člana;

(d)

donijeti članu nikakvu novčanu korist.

Članak 13.

Obveze članova nakon prestanka obnašanja dužnosti

1.   Nakon prestanka obnašanja dužnosti bivši članovi poštuju one obveze koje proizlaze iz njihovih dužnosti koje i dalje imaju određeni učinak nakon njihova mandata, posebno dužnost časnog i diskretnog ponašanja u pogledu prihvaćanja određenih imenovanja ili povlastica u skladu s člankom 286. stavkom 4. UFEU-a te obveze navedene u ovom Kodeksu ponašanja.

2.   Članovi su i dalje obvezni poštovati načela diskrecije i kolegijalnosti, kako je utvrđeno u članku 11. u pogledu aktivnosti koje obavljaju tijekom svojega mandata. U skladu s člankom 339. UFEU-a, obveza čuvanja poslovne tajne ne prestaje ni nakon prestanka obnašanja dužnosti člana Suda.

II.   POSTUPOVNA PRAVILA

Članak 14.

Izjava o financijskim interesima i imovini

1.   Članovi podnose izjavu o financijskim interesima i imovini:

(a)

u roku od najviše mjesec dana od preuzimanja dužnosti;

(b)

na godišnjoj osnovi 31. siječnja;

(c)

u bilo kojem trenutku, u slučaju bitnih promjena u informacijama koje se prijavljuju (uključujući nove vanjske aktivnosti iz stavka 10.); i

(d)

pri odlasku s dužnosti.

2.   Te se izjave o financijskim interesima i imovini podnose predsjedniku Suda na obrascu iz Priloga I. ovom Kodeksu ponašanja.

3.   Izjava o financijskim interesima i imovini sadrži stavke navedene u stavcima 4. do 11. ovog članka.

4.   Članovi Suda prijavljuju sve financijske interese, imovinu ili obveze koji bi mogli stvoriti ili za koje se objektivno smatra da stvaraju sukob interesa pri obavljanju njihovih dužnosti.

5.   To uključuje osobne udjele u kapitalu društva, posebno dionice, i druge oblike sudjelovanja u kapitalu, kao što su konvertibilne obveznice ili potvrde o ulaganjima. Udjeli u investicijskim uzajamnim fondovima koji nisu izravan udio u kapitalu društva ne trebaju se prijaviti.

6.   Članovi su dužni prijaviti svaku nekretninu u izravnom vlasništvu ili u vlasništvu preko društva za poslovanje nekretninama, uz navođenje približne lokacije i vrste, osim nekretnina namijenjenih isključivo za osobnu uporabu vlasnika i njegove obitelji. To ne uključuje pokretnu imovinu.

7.   Te se obveze primjenjuju na financijske interese bračnih drugova, partnera (1) i maloljetne djece ako se može objektivno smatrati da ti interesi mogu dovesti do sukoba interesa.

8.   Na početku svog prvog mandata članovi prijavljuju sve profesionalne i počasne aktivnosti koje su obavljali tijekom prethodne tri godine.

9.   Kako bi otklonili svaki mogući rizik od sukoba interesa, članovi su dužni prijaviti sve profesionalne aktivnosti svojih bračnih drugova ili partnera (2).

10.   Članovi prijavljuju sve trenutačne vanjske aktivnosti neovisno o obvezi prijave u skladu s posebnim postupkom utvrđenim člankom 16. stavkom 1. To isključuje vanjske aktivnosti iz članka 12. stavka 3.

11.   Članovi prijavljuju sva primljena odlikovanja, nagrade i priznanja.

12.   Članovi snose odgovornost za izjave koje podnesu.

13.   Predsjednik Suda provjerava izjave s formalnog stajališta, uz potporu Službe za pravna pitanja. Izjavu o financijskim interesima i imovini predsjednika Suda provjerava član koji je hijerarhijski odmah iza predsjednika u skladu s člankom 5. Poslovnika.

14.   Nakon te provjere i uzimajući u obzir zaštitu osobnih podataka te se izjave o financijskim interesima i imovini objavljuju na internetskim stranicama Suda.

15.   Predsjednik Suda uzima u obzir te izjave prilikom predlaganja raspoređivanja članova u revizijska vijeća ili odbore, kako bi izbjegao mogući sukob interesa.

16.   Nađu li se članovi u situaciji koja nije obuhvaćena izjavom o financijskim interesima i imovini, a koja bi mogla dovesti do sukoba interesa, dužni su o tome obavijestiti predsjednika Suda. Nakon razmatranja na razini Odbora za etička pitanja, pitanje će se razmatrati na razini kolegija Suda, koji je dužan poduzeti mjere koje smatra primjerenima.

Članak 14.a

Obveze članova u vezi s određenim ugovornim odnosima

1.   Svaki dugotrajan ugovorni odnos među članovima i osobljem Suda, neovisno o tome uključuje li on naknadu, prijavljuje se Odboru za etička pitanja, koji ga je zadužen razmotriti.

2.   Članovi Suda ne stupaju u dugotrajne ugovore o najmu, podnajmu ili zajmu s osobljem Suda.

Članak 15.

Prihvaćanje darova i sličnih povlastica

1.   Prime li članovi u skladu s diplomatskim običajima ili iz pristojnosti darove čija vrijednost prelazi 150 eura, dužni su ih predati glavnom tajniku Suda. U slučaju nedoumice dužni su prijaviti glavnom tajniku svaki dar koji su primili tijekom obavljanja svojih dužnosti i zatražiti procjenu njegove vrijednosti.

2.   Tajništvo Suda vodi popis darova i sličnih povlastica čija vrijednost prelazi 150 eura, s imenima darivatelja. Popis je javno dostupan na internetskim stranicama Suda.

3.   Ovaj se članak ne primjenjuje na ovlaštena službena putovanja koja uključuju sudjelovanje člana na događanju na kojem organizator snosi određene troškove (npr. putne troškove ili troškove hotelskog smještaja).

Članak 16.

Obveze članova u vezi s vanjskim aktivnostima

1.   Članovi bez odgode prijavljuju predsjedniku Suda sve vanjske aktivnosti ili promjene u prijavljenoj aktivnosti koristeći se obrascem iz Priloga II. Članovi opisuju vanjske aktivnosti što je podrobnije moguće u skladu sa svakim od kriterija koji su navedeni u stavku 3.

2.   Predsjednik prosljeđuje sve izjave koje se odnose na vanjske aktivnosti Odboru za etička pitanja koji je odgovoran za njihovo razmatranje.

3.   Odbor za etička pitanja u tu svrhu razmatra sve postojeće ili zatražene vanjske aktivnosti u skladu s općim kriterijima koji su utvrđeni člankom 12. stavkom 4.

4.   U iznimnim slučajevima vanjske aktivnosti iz članka 12. stavka 3. točaka (a) i (b) prijavljuju se predsjedniku s pomoću obrasca iz Priloga II. i šalju u informativne svrhe Odboru za etička pitanja, koji ne daje mišljenje osim ako to smatra potrebnim.

5.   Aktivnosti obuhvaćene područjem primjene Odluke Suda o troškovima službenih putovanja članova Suda ne mogu se smatrati „vanjskim aktivnostima” u smislu članaka 12. i 16. ovog Kodeksa. Članovi mogu Odboru za etička pitanja dostaviti sve informacije koje smatraju prikladnima, isključivo u informativne svrhe. S druge strane, za vanjsku aktivnost prijavljenu u skladu s ovim Kodeksom ne može se ostvariti povrat troškova predviđen Odlukom Suda o troškovima službenih putovanja članova Suda.

Članak 17.

Zaposlenje članova nakon prestanka obnašanja dužnosti

1.   U slučaju da se bivši članovi Suda namjeravaju zaposliti unutar prve dvije godine od prestanka obnašanja dužnosti, dužni su to prijaviti predsjedniku Suda s pomoću obrasca iz Priloga III. čim dobiju takvo saznanje, i to po mogućnosti barem dva mjeseca unaprijed.

2.   Za potrebe ovog Kodeksa pojmom „zaposlenje” obuhvaćene su sve profesionalne aktivnosti, bez obzira na to jesu li plaćene ili ne. U to ne ulaze:

(a)

počasne, neplaćene funkcije u zakladama ili sličnim organizacijama, koje nisu povezane s aktivnostima Europske unije, u političkoj, pravnoj, znanstvenoj, kulturnoj, umjetničkoj, društvenoj, sportskoj ili dobrotvornoj sferi ili u obrazovnim ustanovama;

(b)

upravljanje imovinom ili udjelima odnosno osobnim ili obiteljskim bogatstvom u privatnom svojstvu; i

(c)

slične aktivnosti.

3.   Predsjednik prosljeđuje te izjave Odboru za etička pitanja na razmatranje. Odbor za etička pitanja razmatra je li priroda planiranog zaposlenja u skladu s člankom 286. stavkom 4. UFEU-a i ovim Kodeksom, ugrožava li nepristranost Suda i postoji li sukob interesa.

4.   Odbor za etička pitanja pri provođenju tog razmatranja u skladu sa stavkom 3. po potrebi utvrđuje i procjenjuje postoje li posebni i dokazima potkrijepljeni rizici za kriterije iz stavka 3. koji proizlaze iz izvješća za koja je zastupnik bio član izvjestitelj u posljednje dvije godine svojeg mandata. Odbor također uzima u obzir članak 15. Povelje EU-a o temeljnim pravima koji se odnosi na slobodu izbora zaposlenja i pravo na rad.

5.   Ako Odbor za etička pitanja ocijeni da određeno zaposlenje ne bi bilo u skladu s člankom 286. stavkom 4. UFEU-a i ovim Kodeksom, predsjednik Suda o tome obavješćuje bivšeg člana, koji se suzdržava od obavljanja takve aktivnosti.

6.   U iznimnim slučajevima, ako bivši član namjerava stupiti na javnu funkciju, u pravilu nema razloga očekivati da će doći do sukoba interesa.

III.   ORGANIZACIJSKI OKVIR

Članak 18.

Odbor za etička pitanja

1.   Sud osniva Odbor za etička pitanja koji razmatra svako pitanje etičke prirode koje smatra relevantnim za standarde utvrđene ovim Kodeksom i ugled Suda, uključujući njihovo daljnje poboljšanje.

2.   Sastav Odbora utvrđen je člankom 33. Pravila za provedbu Poslovnika Suda.

3.   Odbor bira predsjedatelja među svojim članovima.

4.   Odbor se sastaje na zahtjev predsjedatelja ili nakon što mu predsjednik ili član Suda podnese zahtjev za mišljenje. Rasprave Odbora povjerljive su.

5.   Svoja mišljenja donosi u roku od 30 dana od zahtjeva. Na prijedlog predsjedatelja Odbor može izdati mišljenje u okviru pismenog postupka. U iznimnim slučajevima, kada se njegovo mišljenje zatraži u skladu s člankom 17., Odbor izdaje mišljenje u najkraćem mogućem roku.

6.   Odbor donosi svoja mišljenja većinom glasova. Njegova se mišljenja obrazlažu uz navođenje svakog nesuglasnog stajališta. Takva se mišljenja odmah dostavljaju svakom članu ili bivšem članu na kojeg se mišljenje Odbora može odnositi te se prosljeđuju predsjedniku i kolegiju Suda u informativne svrhe.

7.   Ako Odbor mora razmotriti izjavu o financijskim interesima i imovini ili izjavu o vanjskoj aktivnosti jednog od članova Odbora, tog člana zamjenjuje zamjenski član Odbora te on ne sudjeluje u radu Odbora na tom pitanju.

8.   Odbor za etička pitanja izvršava ulogu koja mu je dodijeljena odlukom kojom se utvrđuje politika Suda o održavanju zadovoljavajućeg radnog okruženja i borbi protiv psihološkog i spolnog uznemiravanja.

9.   Služba za pravna pitanja pomaže Odboru za etička pitanja u obavljanju njegovih zadaća i pruža tajničku podršku.

10.   Sud i vanjski članovi Odbora potpisuju ugovor kojim se utvrđuju njihova prava i obveze u vezi s njihovim mandatom, uključujući iznos naknada.

Članak 19.

Interakcija između članova, Odbora za etička pitanja i kolegija Suda

1.   Predsjednik te članovi i bivši članovi Suda mogu zatražiti savjet Odbora o svim etičkim pitanjima, posebno u vezi s tumačenjem ovog Kodeksa ponašanja.

2.   Članovi bez odgode u pismenom obliku izvješćuju predsjednika i odgovarajućeg doajena o svakom uočenom neprimjerenom utjecaju na ili prijetnji za neovisnost koje predstavlja bilo koje tijelo koje djeluje izvan Suda.

3.   Članovi i bivši članovi Suda u potpunosti surađuju s Odborom, posebno u pogledu pružanja svih informacija i popratnih dokumenata koje Odbor zatraži. Imaju pravo na saslušanje.

4.   Član ili bivši član koji se ne slaže s mišljenjem Odbora za etička pitanja koje negativno utječe na njega u roku od pet radnih dana od dana primitka mišljenja dostavlja pismeno obrazloženje takvog neslaganja predsjedniku, koji bez odgode upućuje predmet kolegiju Suda na razmatranje i donošenje konačne odluke. Ako se upućeni predmet odnosi na predviđeno zaposlenje iz članka 17., kolegij Suda dužan je bez odgode donijeti odluku u tom predmetu.

5.   Učinci mišljenja Odbora koje je na takav način upućeno kolegiju Suda privremeno se obustavljaju. Kolegij Suda daje eventualne privremene naputke u vezi s upućenim predmetom koje smatra prikladnima dok ne donese svoju konačnu odluku. Dotični član ili bivši član bez odgode postupa u skladu s takvim naputcima kolegija Suda i njegovom konačnom odlukom.

6.   Predsjednik Suda jamči da će se poduzeti odgovarajuće radnje u skladu s mišljenjima Odbora i svim naputcima i odlukama Suda koji iz njih proizlaze.

7.   Sud svake godine donosi izvješće o primjeni ovog Kodeksa ponašanja, uključujući i o radu Odbora za etička pitanja. To se izvješće objavljuje na internetskim stranicama Suda.

Članak 20.

Suradnja s Uredom europskog javnog tužitelja (EPPO) i Europskim uredom za borbu protiv prijevara (OLAF)

Ne dovodeći u pitanje relevantne odredbe Ugovora o funkcioniranju Europske unije, posebno Protokol o povlasticama i imunitetima, te tekstove relevantne za njihovu primjenu, a posebno postupovna jamstva utvrđena u Uredbi Vijeća (EU) 2017/1939 (3) i Uredbi (EU, Euratom) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (4), članovi Suda u potpunosti surađuju s Uredom europskog javnog tužitelja i Europskim uredom za borbu protiv prijevara u kontekstu izvida i istraga koje oni provode.

IV.   OPĆE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

Primjena Kodeksa ponašanja

1.   Predsjednik i članovi Suda dužni su zajamčiti da se ovaj Kodeks ponašanja poštuje i primjenjuje u dobroj vjeri, vodeći se načelom proporcionalnosti. Postojeće unutarnje i vanjske kontrole Suda primjenjive su na aktivnosti obuhvaćene ovim Kodeksom.

2.   Ne dovodeći u pitanje njegove odredbe, koje sadrže cjelovit skup prava i obveza, pri tumačenju ovog Kodeksa trebalo bi uzeti u obzir sve relevantne europske i međunarodne prakse i standarde.

Članak 22.

Završne odredbe

1.   Ovaj Kodeks ponašanja dio je Pravila za provedbu Poslovnika Suda, kojima se prilaže.

2.   Njime se stavlja izvan snage i zamjenjuje Kodeks ponašanja članova Revizorskog suda od 10. veljače 2022.

3.   Kodeks odmah stupa na snagu.

4.   Članak 14. stavak 8. izmijenjenog Kodeksa ponašanja ne primjenjuje se na članove čiji je mandat u tijeku u trenutku donošenja ovog Kodeksa.

5.   Kodeks ponašanja dostavlja se bivšim članovima, šalje na znanje Europskom parlamentu i Vijeću te se objavljuje u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Luxembourgu 7. travnja 2022.

Za Revizorski sud

Klaus-Heiner LEHNE

Predsjednik Suda


(1)  Partner u registriranoj izvanbračnoj zajednici kako je definiran u članku 1. stavku 2. točki (c) Priloga VII. Pravilniku o osoblju.

(2)  Ibid.

(3)  Uredba Vijeća (EU) 2017/1939 od 12. listopada 2017. o provedbi pojačane suradnje u vezi s osnivanjem Ureda europskog javnog tužitelja („EPPO”) (SL L 283, 31.10.2017., str. 1.).

(4)  Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. rujna 2013. o istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1073/1999 Europskog parlamenta i Vijeća te Uredbe Vijeća (Euratom) br. 1074/1999 (SL L 248, 18.9.2013., str. 1.).


PRILOG I.

IZJAVA O FINANCIJSKIM INTERESIMA I IMOVINI

(u skladu s člankom 14.)

Puno ime i prezime:

I.

Financijski interesi, imovina i obveze (članak 14. stavci 4. i 5. Kodeksa ponašanja)

Navedite sve stavke koje bi mogle dovesti do sukoba interesa ili za koje se može objektivno smatrati da dovode do sukoba interesa pri obavljanju Vaših dužnosti. Za svaku stavku navedite:

vrstu (npr. dionice, obveznice, krediti, ostali interesi ili obveze)

predmetni subjekt (npr. poduzeće, banka, fond)

veličinu (npr. broj dionica)

 

 

 

II.

Financijski interesi bračnog druga, partnera ili maloljetne djece za koje se objektivno može smatrati da mogu dovesti do sukoba interesa (članak 14. stavak 7. Kodeksa ponašanja)

Navedite imena bračnog druga, partnera ili maloljetne djece na koje se ovo pitanje odnosi, zajedno s istim podatcima koje morate unijeti za rubriku označenu brojem I.

III.

Nekretnine (članak 14. stavak 6. Kodeksa ponašanja)

Bilo koja nekretnina u izravnom vlasništvu ili u vlasništvu preko društva za poslovanje nekretninama, uz navođenje približne lokacije i vrste (1) . Ne smatra se potrebnim navesti vrijednost nekretnina.

IV.

Prethodne aktivnosti (članak 14. stavak 8. Kodeksa ponašanja) (2)

Molimo da navedete prirodu radnog mjesta ili radnih mjesta, naziv tijela i njegovu svrhu/područje djelatnosti

V.

Trenutačne vanjske aktivnosti (članak 14. stavak 10. Kodeksa ponašanja) (3) (4)

Molimo da navedete naziv svake aktivnosti i opišete njezinu vrstu i svrhu.

VI.

Profesionalne aktivnosti bračnog druga ili partnera (članak 14. stavak 9. Kodeksa ponašanja)

VII.

Odlikovanja, nagrade i priznanja te dodatne relevantne informacije (članak 14. stavak 11. Kodeksa ponašanja)

Izjavljujem da su gore navedeni podatci istiniti.

Datum:

Potpis:

Ova će se izjava objaviti u skladu s člankom 14. stavkom 14. Kodeksa.


(1)  Kako je utvrđeno člankom 14. stavkom 6., to ne uključuje „nekretnine namijenjene isključivo za osobnu uporabu vlasnika i njegove obitelji”.

(2)  Izjavu u skladu s ovim stavkom trebaju dati novi članovi na početku svojeg prvog mandata. U slučaju da se njihova izjava ažurira, ovaj dio ne bi se trebao mijenjati, nego kopirati u ažuriranu inačicu. Članovi koji započinju novi (drugi ili treći) šestogodišnji mandat, u slučaju da ne dođe do prekida mandata, izuzeti su od obveze davanja izjave u skladu s navedenim stavkom.

(3)  U ovom se dijelu ne prijavljuju vanjske aktivnosti navedene u članku 12. stavku 3. točkama (a) i (b), već se u vezi s njima postupa u skladu s člankom 16. stavkom 4.

(4)  Ako ste upravo započeli svoj prvi mandat, a još je u tijeku provjera jedne vanjske aktivnosti koju ste prijavili u skladu s člankom 16. ili više njih, morate ih ipak navesti u cijelosti i dodati sljedeću bilješku: „Ovu vanjsku aktivnost trenutačno provjerava Odbor za etička pitanja Suda”. Nakon završetka postupka iz članka 16. stavka 3. molimo da podnesete ažuriranu izjavu o financijskim interesima i imovini s izmjenama unesenima u skladu sa zaključkom postupka.


PRILOG II.

IZJAVA O VANJSKOJ AKTIVNOSTI

(u skladu s člancima 12. i 16.)

Puno ime i prezime:

Naziv vanjske aktivnosti:

Opis:

Molimo da opišete aktivnost što je podrobnije moguće i da priložite svu relevantnu dokumentaciju.

Informacije:

Molimo da navedete informacije na temelju kojih je, u svrhu evaluacije, vidljivo sljedeće:

(a)

ugrožava li se tom aktivnošću nepristranost Suda;

(b)

dovodi li ta aktivnost do sukoba interesa;

(c)

iziskuje li ta aktivnost prekomjernu količinu vremena (i zasebno i uzimajući u obzir sve Vaše vanjske aktivnosti zajedno);

(d)

donosi li ta aktivnost članu kakvu novčanu korist.

Planirani datum obavljanja vanjske aktivnosti:

Navedite sve putne troškove ili dnevnice koje snose treće osobe:

Izjavljujem da su gore navedeni podatci istiniti.

Datum:

Potpis:


PRILOG III.

IZJAVA O ZAPOSLENJU

(u skladu s člankom 17. (1))

Puno ime i prezime:

Planirano zaposlenje:

Opis:

Molimo da pružite što cjelovitiji i podrobniji opis zaposlenja i da priložite svu relevantnu dokumentaciju.

Informacije:

Molimo da navedete informacije na temelju kojih je, u svrhu evaluacije, vidljivo sljedeće:

(a)

ugrožava li se zaposlenjem nepristranost Suda;

(b)

dovodi li zaposlenje do sukoba interesa;

Predviđeni datum početka zaposlenja:

Izjavljujem da su gore navedeni podatci istiniti.

Datum:

Potpis:


(1)  Aktivnosti obuhvaćene iznimkom iz članka 17. stavka 2. točaka (a), (b) ili (c) nije potrebno prijaviti.


Top