EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0891

Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/891 оd 13. ožujka 2017. o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu sektora voća i povrća te prerađevina voća i povrća i o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu novčanih kazni koje će se primjenjivati u tim sektorima i o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 543/2011

C/2017/1528

SL L 138, 25/05/2017, p. 4–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/891/oj

25.5.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 138/4


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/891

оd 13. ožujka 2017.

o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu sektora voća i povrća te prerađevina voća i povrća i o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu novčanih kazni koje će se primjenjivati u tim sektorima i o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 543/2011

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (1), a posebno njezin članak 37. točku (a) podtočke i., ii., iii. i iv., točke (b) i (c), točku (d) podtočke i., iii. do vi., viii., x., xi. i xii. i točku (e) podtočku i., članak 173. stavak 1. točke (b), (c), (d) i (f) do (j), članak 181. stavak 2., članak 223. stavak 2. točku (a) i članak 231. stavak 1.,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) br. 485/2008 (2), a posebno njezin članak 62. stavak 1. i članak 64. stavak 6. točku (a),

budući da:

(1)

Uredbom (EU) br. 1308/2013 zamjenjuje se Uredba Vijeća (EZ) br. 1234/2007 (3) i utvrđuju nova pravila u pogledu sektora voća i povrća te prerađevina voća i povrća. Njome se Komisija ujedno ovlašćuje za donošenje delegiranih i provedbenih akata u tom području. Tim se aktima trebaju zamijeniti odgovarajuće odredbe Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 543/2011 (4).

(2)

U cilju jačanja pregovaračke moći proizvođača voća i povrća i poticanja pravednije raspodjele dodane vrijednosti u dobavnom lancu, treba potaknuti priznavanje proizvođačkih organizacija i njihovih udruženja. To se treba postići poštujući nacionalne pravne i administrativne strukture.

(3)

Potrebno je utvrditi odredbe o priznavanju proizvođačkih organizacija za proizvode prema njihovom zahtjevu. Ako je zatraženo odobrenje samo za proizvode namijenjene preradi, potrebno je osigurati da se oni doista i dostavljaju za preradu. Proizvođačke organizacije trebaju imati na raspolaganju strukture nužne za osiguranje njihova funkcioniranja. Nadalje, radi provedbe operativnog programa proizvođačke organizacije trebale bi postići minimalnu vrijednost proizvodnje stavljene na tržište, koju bi trebale utvrditi države članice, da bi se osigurala učinkovitost primljene potpore i time pridonijelo jačanju pregovaračke moći proizvođača voća i povrća.

(4)

Kako bi se pomoglo ostvariti ciljeve u sektoru voća i povrća i osiguralo da proizvođačke organizacije obavljaju svoj posao na održiv i učinkovit način, unutar proizvođačkih organizacija treba vladati stabilnost. Članstvo u proizvođačkoj organizaciji potrebno je stoga ograničiti na minimalno razdoblje. Utvrđivanje otkaznih rokova i datuma kad istupanje iz članstva može stupiti na snagu treba ostati u nadležnosti država članica.

(5)

Kad je proizvođačka organizacija priznata za pojedini proizvod za koji su potrebna tehnička sredstva, treba dopustiti da ta sredstva osigura preko svojih članova, društava kćeri ili udruženja proizvođačkih organizacija čiji je član ili da to povjeri vanjskim izvršiteljima.

(6)

Glavne i ključne djelatnosti proizvođačke organizacije trebaju se odnositi na objedinjavanje ponuda i stavljanje svojih proizvoda na tržište da bi se ojačala pregovaračka moć proizvođača voća i povrća i postigla pravednija raspodjela dobivenih povlastica u dobavnom lancu. Međutim, treba dopustiti proizvođačkim organizacijama da se bave i drugim djelatnostima, bilo trgovačke ili druge prirode. Potrebno je poticati suradnju među proizvođačkim organizacijama tako da se proizvođačkim organizacijama dopusti da stavljaju na tržište voće i povrće kupljeno isključivo od druge priznate proizvođačke organizacije pod uvjetom da se vrijednost tih proizvoda izostavi iz obračuna vrijednosti proizvodnje stavljene na tržište, kako u svrhu glavne djelatnosti tako i za druge djelatnosti.

(7)

Iako je glavna djelatnost proizvođačke organizacije objedinjavanje ponuda i stavljanje na tržište onih proizvoda svojih članova za koje je priznata, u nekim slučajevima pridruženim proizvođačima treba dopustiti da prodaju određeni postotak svoje proizvodnje bez posredovanja proizvođačke organizacije kad proizvođačka organizacija to odobri i kad se time ispunjavaju uvjeti države članice i proizvođačke organizacije. Ukupan postotak prodaje bez posredovanja proizvođačke organizacije ne bi trebao premašiti maksimalni prag.

(8)

Odredbe o povjeravanju djelatnosti vanjskim izvršiteljima pri čemu se djelatnosti povjeravaju subjektima koji su blisko povezani s proizvođačkim organizacijama potrebno je dodatno utvrditi.

(9)

Kako bi se olakšalo objedinjavanje ponuda, potrebno je poticati spajanje postojećih proizvođačkih organizacija da nastanu nove, određivanjem pravila za udruživanje operativnih programa spojenih organizacija.

(10)

Poštujući načela prema kojima se proizvođačka organizacija mora osnovati na inicijativu samih proizvođača koji je i kontroliraju, državama članicama treba prepustiti utvrđivanje uvjeta pod kojim se druge fizičke ili pravne osobe mogu prihvatiti kao članovi proizvođačke organizacije ili udruženja proizvođačkih organizacija.

(11)

Kako bi se osiguralo da proizvođačke organizacije uistinu predstavljaju minimalni broj proizvođača, države članice trebale bi poduzeti mjere kojima se osigurava da manjina članova, koja možda sačinjava glavninu proizvodnje ili udjela ili kapitala u proizvođačkoj organizaciji, nezasluženo ne dominira njezinim upravljanjem i radom. Demokratska odgovornost već je osigurana kad subjekti imaju pravni oblik kojim se ona zahtijeva prema nacionalnom zakonodavstvu prije nego što ih se prizna kao proizvođačku organizaciju. U ostalim slučajevima države članice trebale bi utvrditi maksimalni postotak prava glasa ili udjela i provoditi odgovarajuće kontrole.

(12)

Potrebno je utvrditi pravila o priznavanju i funkcioniranju udruženja proizvođačkih organizacija, transnacionalnih proizvođačkih organizacija i transnacionalnih udruženja proizvođačkih organizacija. Radi dosljednosti, ona trebaju, što je više moguće, odražavati pravila utvrđena za proizvođačke organizacije.

(13)

Radi lakše primjene sustava potpore operativnim programima, potrebno je jasno definirati vrijednost proizvodnje stavljene na tržište proizvođačke organizacije, uključujući pravila o proizvodima koji se mogu uzimati u obzir i fazu stavljanja na tržište u kojoj se izračunava vrijednost proizvodnje. Za potrebe kontrole i radi pojednostavljenja primjereno je upotrijebiti paušalnu stopu za izračun vrijednosti voća i povrća namijenjenog za preradu. Ova paušalna stopa treba se izračunavati na temelju vrijednosti osnovnog proizvoda, odnosno voća i povrća namijenjenog za preradu, kojoj se dodaje vrijednost samo onih djelatnosti koje nisu prave djelatnosti prerade. Budući da se količine voća i povrća potrebne za proizvodnju prerađevina voća i povrća znatno razlikuju ovisno o skupini proizvoda, te se razlike trebaju odraziti u paušalnim stopama koje se primjenjuju. I u slučaju voća i povrća namijenjenog za preradu koje se pretvara u prerađeno aromatsko bilje i prah paprike, primjereno je uvesti paušalnu stopu za izračun vrijednosti voća i povrća namijenjenog za preradu, koja predstavlja vrijednost samo osnovnog proizvoda. Ovom metodom izračuna vrijednosti proizvodnje stavljene na tržište trebale bi se smanjiti godišnje fluktuacije ili nedovoljni podaci te spriječiti dvostruko uračunavanje, osobito u slučaju transnacionalnih proizvođačkih organizacija i njihovih udruženja. Kako bi se spriječila zloporaba ovog sustava, proizvođačkim organizacijama ne smije se općenito dopustiti promjena metodologije za utvrđivanje referentnog razdoblja tijekom trajanja programa.

(14)

Proizvođačke organizacije mogu posjedovati udjele ili kapital u društvima kćerima, kojim se pridonosi povećanju dodane vrijednosti proizvodnje njihovih članova. Potrebno je utvrditi pravila za izračun vrijednosti takve proizvodnje koja se stavlja na tržište. Glavne djelatnosti takvih društava kćeri trebaju biti istovjetne djelatnostima proizvođačke organizacije.

(15)

U cilju osiguranja pravilnog korištenja potpore potrebno je utvrditi pravila za upravljanje i knjigovodstvo u pogledu operativnih fondova i financijskih doprinosa članova, dopuštajući što je više moguće fleksibilnost, pod uvjetom da svi proizvođači mogu koristiti operativni fond i da mogu demokratski sudjelovati u odlukama o njegovom korištenju.

(16)

Potrebno je donijeti odredbe o utvrđivanju područja primjene i strukturi nacionalne strategije za održive operativne programe i nacionalni okvir za aktivnosti zaštite okoliša. Cilj treba biti optimizacija dodjele financijskih sredstava i poboljšanje kvalitete strategije. Potrebno je donijeti i odredbe za sprječavanje dvostrukog financiranja iste djelatnosti drugim sustavima potpore, kao što su programi ruralnog razvoja ili promocije.

(17)

U cilju financijske i pravne sigurnosti potrebno je sastaviti popis postupaka i troškova koji se ne mogu obuhvatiti operativnim programima i otvoreni popis postupaka koji se njima mogu obuhvatiti. Potrebno je utvrditi odredbe o prihvatljivim troškovima, uporabi paušalnih stopa i veličina jediničnih troškova te ulaganjima. Člankom 33. Uredbe (EU) br. 1308/2013 utvrđen je niz ciljeva operativnih programa, uključujući ciljeve u pogledu proizvoda koji se proizvode u svježem i prerađenom obliku. Kako bi se osiguralo postizanje tih ciljeva, primjereno je propisati uvjete pod kojima aktivnosti povezane s pretvaranjem voća i povrća u prerađevine voća i povrća mogu biti prihvatljive za dodjelu potpore. U pogledu ulaganja koja se provode na pojedinačnim gospodarstvima potrebno je donijeti odredbe za naknadu preostale vrijednosti za slučajeve kad pojedini član istupi iz proizvođačke organizacije.

(18)

Iako su operativni programi udruženja proizvođačkih organizacija podložni istim pravilima kao operativni programi proizvođačkih organizacija, neki se zahtjevi trebaju primjenjivati na razini pridruženih proizvođačkih organizacija.

(19)

Kako bi se nadležnim tijelima omogućila primjerena procjena podataka te uključivanje mjera i djelatnosti u programe, odnosno njihovo isključivanje iz programa, potrebno je utvrditi postupke za podnošenje i odobravanje operativnih programa, uključujući rokove. Budući da se programima upravlja na godišnjoj osnovi, potrebno je predvidjeti da se programi koji nisu odobreni prije zadanog datuma odgađaju za godinu dana.

(20)

Potreban je postupak za izmjenu operativnih programa za sljedeće godine, kako bi ih se moglo prilagoditi uzimajući u obzir sve nove uvjete koji se nisu mogli predvidjeti kad su oni prvobitno podneseni. Osim toga, potrebno je omogućiti promjenu mjera i iznosa operativnog fonda tijekom godine provedbe programa. Da bi se osiguralo održavanje ukupnih ciljeva odobrenih programa, sve takve promjene trebaju podlijegati određenim ograničenjima i uvjetima koje definiraju države članice i obvezi obavješćivanja nadležnih tijela o promjenama.

(21)

Kako bi se spriječile poteškoće u protoku novca, proizvođačkim organizacijama treba biti na raspolaganju sustav isplate predujmova uz odgovarajuća jamstva. U slučaju prestanka operativnog programa ili povlačenja priznanja, bilo ono dobrovoljno ili obvezno, ili u slučaju raspuštanja proizvođačke organizacije potrebno je osigurati da su ciljevi za koje je isplaćena potpora postignuti, u protivnom je isplaćenu potporu potrebno nadoknaditi Europskom fondu za jamstva u poljoprivredi.

(22)

Proizvodnja voća i povrća je nepredvidljiva a proizvodi su lako kvarljivi. Višak na tržištu, čak i manji, može znatno poremetiti tržište. Stoga je potrebno je utvrditi pravila o području primjene i provedbi mjera za sprečavanje krize i upravljanje krizom u pogledu proizvoda iz članka 1. stavka 2. točke (i) Uredbe (EU) br. 1308/2013. Za ta je pravila potrebno što je moguće više predvidjeti fleksibilnost i brzu primjenu u krizama, te stoga treba dopustiti da odluke donose same države članice i proizvođačke organizacije. Ipak, tim se pravilima treba spriječiti zloporaba financijske pomoći Unije te se njima stoga trebaju odrediti ograničenja primjene određenih mjera, uključujući financijske uvjete. Također je potrebno osigurati propisno poštovanje zahtjeva za zaštitu bilja i zaštitu okoliša.

(23)

Potrebno je donijeti pravila povezana s povlačenjem s tržišta uzimajući u obzir potencijalnu važnost ove mjere. Posebno treba utvrditi pravila kojima se predviđa sustav povećane potpore za voće i povrće povučeno s tržišta koje određene dobrotvorne organizacije i druga trgovačka društva i ustanove distribuiraju besplatno kao humanitarnu pomoć. Kako bi se omogućila besplatna distribucija, primjereno je predvidjeti mogućnost da se dobrotvornim organizacijama i ustanovama dopusti naplata simboličnog doprinosa od krajnjih primatelja povučenih proizvoda. Osim toga, potrebno je utvrditi maksimalne razine potpore za povlačenja s tržišta da bi se osiguralo da povlačenja ne postanu stalni alternativni izlaz za proizvode umjesto njihova stavljanja na tržište. U tom kontekstu primjereno je nastaviti upotrebljavati zajedničke razine potpore za glavne proizvode. Za ostale proizvode, koji na temelju dosadašnjih iskustava nisu pokazali nikakav rizik od prekomjernog povlačenja, primjereno je utvrditi maksimalne razine potpore kao postotak prosječne vrijednosti zabilježenih cijena u svakoj državi članici. Međutim, iz sličnih razloga u svim je slučajevima potrebno utvrditi količinsko ograničenje povlačenja po proizvodu i po proizvođačkoj organizaciji.

(24)

Na temelju prethodnih iskustava potrebno je dodatno precizirati odredbe o zelenoj berbi i neubiranju. Slično tome, potrebno je pojednostavniti odredbe o potpori za administrativne troškove uspostave uzajamnih fondova i ponovnu sadnju voćnjaka nakon obveznoga krčenja.

(25)

Potrebno je donijeti pravila o nacionalnoj financijskoj pomoći koju države članice mogu odobravati u regijama Unije u kojima je stupanj organiziranosti proizvođača posebno nizak, uključujući pravila o metodi izračuna stupnja organiziranosti i potvrđivanju niskog stupnja organiziranosti. U tim se pravilima trebaju odraziti ona koja su trenutačno važeća.

(26)

Potpora proizvođačkim grupama postala je dio politike ruralnog razvoja u okviru Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (5), no pravila o obavijestima o proizvođačkim grupama osnovanim na temelju članka 125.e Uredbe (EZ) br. 1234/2007 koja su potrebna za provedbu odredbi o sustavu potpore trebaju se zadržati u ovoj Uredbi.

(27)

Potrebno je utvrditi propise vezano uz vrstu, oblik i sredstva obavješćivanja potrebne za provedbu ove Uredbe. Te odredbe trebaju uključivati obavijesti koje proizvođači i proizvođačke organizacije dostavljaju državama članicama i koje države članice dostavljaju Komisiji. Na temelju prethodnih iskustava o zabilježenim podacima dopušteno je određeno pojednostavljenje broja i učestalosti zatraženih podataka.

(28)

Potrebno je donijeti odredbe o odgovarajućem nadzoru i procjeni tekućih programa i sustava potpore, da bi proizvođačke organizacije i države članice mogle ocijeniti njihovu uspješnost i učinkovitost. Moguće je smanjiti broj i detaljnost postojećih zahtjeva bez utjecaja na kvalitetu procjene.

(29)

Treba utvrditi mjere povezane s primjerenim administrativnim kaznama koje se primjenjuju u slučaju nepravilnosti. Te mjere trebaju sadržavati kako posebne kontrole i administrativne kazne utvrđene na razini Unije tako i dodatne nacionalne kontrole i administrativne kazne.

(30)

Potrebno je donijeti postupovne odredbe o uvjetima pod kojima se pravila koja su donijele proizvođačke organizacije, udruženja proizvođačkih organizacija i sektorske organizacije u sektoru voća i povrća mogu proširiti na sve subjekte na određenom gospodarskom području. U pogledu proizvoda koji se prodaje sa stabla, treba precizirati koja će se pravila proširiti na proizvođače odnosno na kupce.

(31)

Treba donijeti pravila povezana sa sustavom ulaznih cijena za voće i povrće. Budući da se većina kvarljivog voća i povrća isporučuje kao konsignacijska roba, to stvara posebne poteškoće u određivanju njihove vrijednosti. Treba utvrditi moguće metode izračuna ulazne cijene na temelju koje se uvozni proizvodi klasificiraju u zajedničkoj carinskoj tarifi. Potrebna su i pravila za pružanje jamstva u određenim okolnostima radi osiguranja pravilne primjene sustava.

(32)

Treba utvrditi odredbe o obavješćivanju o cijenama i količinama uvezenih proizvoda da bi se osiguralo da se potrebni podaci dostave Komisiji na pravovremen i smislen način. Potrebno je donijeti pravila o obavješćivanju o slučajevima više sile da bi se odgovorilo na posljedice takvih situacija.

(33)

Radi jasnoće i pravne sigurnosti treba izbrisati odredbe Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011 koje su zamijenjene ovom Delegiranom uredbom i Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2017/892 (6). Odredbe Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011 o tržišnim standardima trebaju se zadržati dok se ne zamijene. Odredbe koje se izravno odnose na proizvođačke grupe osnovane na temelju članka 125.e Uredbe (EZ) br. 1234/2007 treba zadržati, dok neke druge članke koji se neizravno odnose na njih treba nastaviti primjenjivati do završetka provedbe njihova plana priznavanja i njihova priznavanja kao proizvođačke organizacije.

(34)

Treba utvrditi prijelazne odredbe radi osiguranja neometanog prijelaza s prethodnih zahtjeva na nove. Proizvođačkim organizacijama treba omogućiti da dovrše tekuće operativne programe na temelju prethodnih pravila.

(35)

Ova Uredba treba stupiti na snagu sedmog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

GLAVA I.

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Predmet i područje primjene

Ovom se Uredbom dopunjuje Uredba (EU) br. 1308/2013 u pogledu sektora voća i povrća te prerađevina voća i povrća kako je navedeno u članku 1. stavku 2. točkama (i) i (j) te Uredbe, uz iznimku tržišnih standarda, i dopunjuje Uredba (EU) br. 1306/2013 u pogledu novčanih kazni koje će se primjenjivati u tim sektorima.

Međutim, glava II. ove Uredbe primjenjuje se samo na proizvode iz sektora voća i povrća kako je navedeno u članku 1. stavku 2. točki (i) Uredbe (EU) br. 1308/2013 i takve proizvode namijenjene za preradu.

GLAVA II.

PROIZVOĐAČKE ORGANIZACIJE

POGLAVLJE I.

Zahtjevi i priznavanje

Odjeljak 1.

Definicije

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove glave primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)

„proizvođač” znači poljoprivrednik u smislu članka 4. stavka 1. točke (a) Uredbe (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (7) koji proizvodi voće i povrće kako je navedeno u članku 1. stavku 2. točki (i) Uredbe (EU) br. 1308/2013 i takve proizvode namijenjene samo za preradu;

(b)

„pridruženi proizvođač” znači proizvođač ili pravna osoba koju čine proizvođači i koja je član proizvođačke organizacije ili udruženja proizvođačkih organizacija;

(c)

„društvo kći” znači društvo u kojem jedna ili više proizvođačkih organizacija ili udruženja proizvođačkih organizacija ima ujele ili tvori kapital i koje pridonosi ciljevima tih organizacija ili udruženja;

(d)

„transnacionalna proizvođačka organizacija” znači svaka organizacija u kojoj se barem jedno od proizvođačkih gospodarstava nalazi u nekoj drugoj državi članici, a ne u onoj u kojoj organizacija ima svoje sjedište;

(e)

„transnacionalno udruženje proizvođačkih organizacija” znači svako udruženje proizvođačkih organizacija u kojem se barem jedna od udruženih organizacija nalazi u nekoj drugoj državi članici, a ne u onoj u kojoj udruženje ima svoje sjedište;

(f)

„mjera” znači jedno od sljedećeg:

i.

aktivnosti usmjerene na planiranje proizvodnje, uključujući ulaganja u fizičku imovinu;

ii.

aktivnosti usmjerene na poboljšanje ili održavanje kvalitete proizvoda, u svježem ili u prerađenom obliku, uključujući ulaganja u fizičku imovinu;

iii.

aktivnosti usmjerene na povećanje komercijalne vrijednosti proizvoda i poboljšanje stavljanja na tržište, uključujući ulaganja u fizičku imovinu, kao i promidžbu proizvoda u svježem ili prerađenom obliku i komunikacijske aktivnosti, osim promotivnih i komunikacijskih aktivnosti obuhvaćenih točkom vi.;

iv.

istraživanje i eksperimentalna proizvodnja, uključujući ulaganja u fizičku imovinu;

v.

izobrazba i razmjena najboljih praksi, osim izobrazbe koja je obuhvaćena točkom vi., i aktivnosti usmjerene na promicanje pristupa savjetodavnim službama i tehničkoj pomoći;

vi.

svaka od mjera za sprečavanje krize i upravljanje krizom navedenih u članku 33. stavku 3. prvom podstavku Uredbe (EU) br. 1308/2013;

vii.

aktivnosti zaštite okoliša iz članka 33. stavka 5. Uredbe (EU) br. 1308/2013, uključujući ulaganja u fizičku imovinu;

viii.

ostale aktivnosti, uključujući ulaganja u fizičku imovinu, osim onih koje su obuhvaćene podtočkama i. do vii., kojima se ispunjava jedan ili više ciljeva utvrđenih člankom 33. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1308/2013;

(g)

„aktivnost” znači posebno djelovanje ili instrument usmjeren na postizanje jednog ili više ciljeva utvrđenih člankom 33. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1308/2013;

(h)

„ulaganje u fizičku imovinu;” znači stjecanje materijalne imovine usmjereno na postizanje jednog ili više ciljeva utvrđenih člankom 33. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1308/2013;

(i)

„nusproizvod” znači proizvod koji nastaje pripremom proizvoda od voća ili povrća, koji ima pozitivnu gospodarsku vrijednost, ali nije glavni planirani proizvod;

(j)

„priprema” znači postupci pripreme kao što su čišćenje, rezanje, ljuštenje, obrezivanje i sušenje voća i povrća bez njihova pretvaranja u prerađevine voća i povrća;

(k)

„međusektorska osnova”, kako je navedeno u članku 34. stavku 3. točki (b) Uredbe (EU) br. 1308/2013, znači djelovanje usmjereno na jedan ili više ciljeva navedenih u članku 157. stavku 1. točki (c) te Uredbe koje je odobrila država članica i kojima zajedno upravljaju proizvođačka organizacija ili udruženje proizvođačkih organizacija i najmanje jedan od drugih aktera u lancu prerade ili distribucije prehrambenih proizvoda;

(l)

„pokazatelj polazne vrijednosti” znači svaki pokazatelj koji odražava stanje ili kretanja na početku razdoblja planiranja programa koji može pružiti korisne informacije:

i.

za analizu početnog stanja, kako bi se utvrdila nacionalna strategija za održive operativne programe ili pojedini operativni program;

ii.

kao referentna vrijednost prema kojoj se mogu procijeniti rezultati i učinak nacionalne strategije ili operativnog programa; ili

iii.

za tumačenje rezultata i učinaka nacionalne strategije ili operativnog programa;

(m)

„posebni troškovi” znači dodatni troškovi, koji se izračunavaju kao razlika između konvencionalnih troškova i stvarno nastalih troškova te gubitak prihoda nastao zbog neke aktivnosti, isključujući dodatni prihod i uštedu troškova.

Odjeljak 2.

Kriteriji priznavanja i ostali zahtjevi

Članak 3.

Pravni status proizvođačkih organizacija

Na temelju svojih pravnih i administrativnih struktura države članice određuju pravne subjekte koji mogu podnijeti zahtjev za priznavanje na temelju članka 154. Uredbe (EU) br. 1308/2013. One prema potrebi utvrđuju i odredbe o jasno definiranim dijelovima pravnih subjekata koji mogu podnijeti zahtjev na temelju tog članka. Države članice mogu donijeti dopunska pravila o priznavanju proizvođačkih organizacija i o pravnim subjektima koji mogu podnijeti zahtjev za priznavanje kao proizvođačke organizacije.

Članak 4.

Obuhvaćeni proizvodi

1.   Države članice priznaju proizvođačke organizacije za proizvod ili skupinu proizvoda navedenu u zahtjevu za priznavanje.

2.   Države članice priznaju proizvođačke organizacije za proizvod ili skupinu proizvoda koji su namijenjeni isključivo za preradu ako proizvođačke organizacije mogu jamčiti bilo sustavom ugovora o isporuci ili na drugi način da se takvi proizvodi dostavljaju samo za preradu.

Članak 5.

Minimalni broj članova

Za potrebe članka 154. stavka 1. točke (b) Uredbe (EU) br. 1308/2013 države članice utvrđuju minimalni broj članova.

Pri utvrđivanju minimalnog broja članova proizvođačke organizacije, države članice mogu predvidjeti da se, ako je jedan podnositelj zahtjeva za priznavanje u cijelosti ili djelomično sastavljen od članova koji su i sami pravni subjekti ili jasno definirani dijelovi pravnih subjekata koje čine proizvođači, minimalni broj proizvođača može izračunati na temelju broja proizvođača udruženih sa svakim pojedinim pravnim subjektom ili jasno definiranim dijelovima pravnih subjekata.

Članak 6.

Minimalno trajanje članstva

1.   Minimalno razdoblje trajanja članstva proizvođača ne smije biti kraće od jedne godine.

2.   O istupu iz članstva treba obavijestiti proizvođačku organizaciju u pisanom obliku. Države članice utvrđuju otkazni rok, koji ne smije biti dulji od šest mjeseci, i datume kada istup stupa na snagu.

Članak 7.

Strukture i djelatnosti proizvođačkih organizacija

Države članice osiguravaju da proizvođačke organizacije raspolažu osobljem, infrastrukturom i opremom potrebnima za ispunjenje zahtjeva utvrđenih u člancima 152., 154. i 160. Uredbe (EU) br. 1308/2013 i da su osposobljene za provedbu njihovih temeljnih zadaća, posebno s obzirom na:

(a)

poznavanje proizvodnje svojih članova;

(b)

tehnička sredstva za prikupljanje, razvrstavanje, skladištenje i pakiranje proizvodnje svojih članova;

(c)

stavljanje na tržište proizvodnje svojih članova;

(d)

trgovinsko i proračunsko upravljanje; i

(e)

centralizirano računovodstvo temeljeno na troškovima i sustav izdavanja računa u skladu s nacionalnim pravom.

Članak 8.

Vrijednost odnosno količina proizvodnje namijenjene tržištu

1.   Za potrebe članka 154. stavka 1. točke (b) Uredbe (EU) br. 1308/2013 vrijednost ili količina proizvodnje namijenjene tržištu izračunavaju se na istoj osnovici kao i vrijednost proizvodnje koja se stavlja na tržište u skladu s člancima 22. i 23. ove Uredbe.

2.   U slučajevima kad su povijesni podaci o proizvodnji člana stavljenoj na tržište nedovoljni za primjenu stavka 1., vrijednost proizvodnje namijenjene tržištu jednaka je stvarnoj vrijednosti proizvodnje stavljene na tržište u razdoblju od 12 uzastopnih mjeseci. Tih 12 mjeseci obuhvaćeno je razdobljem od tri godine koje prethodi godini podnošenja zahtjeva za priznavanje.

Članak 9.

Minimalna vrijednost proizvodnje stavljene na tržište

Za potrebe članka 154. stavka 1. točke (b) Uredbe (EU) br. 1308/2013 osim minimalnog broja članova, države članice utvrđuju i minimalnu vrijednost proizvodnje stavljene na tržište za proizvođačke organizacije koje provode operativni program.

Članak 10.

Nabava tehničkih sredstava

Za potrebe članka 154. stavka 1. točke (c) Uredbe (EU) br. 1308/2013 i članka 7. točke (b) ove Uredbe smatra se da proizvođačka organizacija koja je priznata za neki proizvod za koji je potrebno pribaviti tehnička sredstva ispunjava svoju obvezu ako osigura odgovarajuću razinu tehničkih sredstava sama ili preko svojih članova, društava kćeri ili udruženja proizvođačkih organizacija čija je članica, ili povjeravanjem dijela proizvodnje vanjskim izvršiteljima.

Članak 11.

Glavne djelatnosti proizvođačke organizacije

1.   Glavna djelatnost proizvođačke organizacije jest objedinjavanje ponuda i stavljanje na tržište proizvoda svojih članova za koje je priznata.

Stavljanje na tržište iz prvog podstavka provodi proizvođačka organizacija ili se ono provodi uz nadzor proizvođačke organizacije u slučaju povjeravanja vanjskim izvršiteljima kako je utvrđeno u članku 13. Stavljanje na tržište među ostalim uključuje donošenje odluke o proizvodu koji će se prodati, način prodaje i, osim u slučaju prodaje dražbom, pregovaranje o njegovoj količini i cijeni.

Proizvođačke organizacije vode evidenciju, uključujući računovodstvene dokumente, najmanje pet godina, kojima se dokazuje da je proizvođačka organizacija objedinila ponude i stavila na tržište one proizvode svojih članova za koje je priznata.

2.   Pojedina proizvođačka organizacija može prodavati proizvode proizvođača koji nisu članovi proizvođačke organizacije ili udruženja proizvođačkih organizacija, ako je priznata za te proizvode i ako je gospodarska vrijednost te djelatnosti niža od vrijednosti njezine proizvodnje stavljene na tržište izračunate u skladu s člankom 22.

3.   Stavljanje na tržište voća i povrća kupljenog izravno od druge proizvođačke organizacije kao i proizvoda za koje proizvođačka organizacija nije priznata ne smatra se dijelom djelatnosti proizvođačke organizacije.

4.   Ako se primjenjuje članak 22. stavak 8., stavak 2. ovog članka primjenjuje se mutatis mutandis na predmetna društva kćeri.

Članak 12.

Stavljanje na tržište proizvodnje bez posredovanja proizvođačke organizacije

1.   Ako proizvođačka organizacija to odobri i ako se time ispunjavaju uvjeti koje su utvrdile država članica i proizvođačka organizacija, pridruženi proizvođači mogu:

(a)

prodavati proizvode izravno ili izvan svojih gospodarstava potrošačima za osobne potrebe;

(b)

sami ili preko druge proizvođačke organizacije koju odredi njihova matična organizacija staviti na tržište količine proizvoda koje su neznatne u odnosu na količinu proizvodnje namijenjene tržištu njihove organizacije za predmetne proizvode;

(c)

sami ili preko druge proizvođačke organizacije koju odredi njihova matična organizacija staviti na tržište proizvode koji zbog svojih značajki nisu uobičajeno obuhvaćeni trgovačkim aktivnostima predmetne proizvođačke organizacije.

2.   Postotak proizvodnje bilo kojeg pridruženog proizvođača stavljen na tržište bez posredovanja proizvođačke organizacije ne smije premašiti 25 % količine ili vrijednosti. Međutim države članice mogu odrediti niži postotak. Ipak, države članice mogu povećati taj postotak do 40 % u slučaju proizvoda obuhvaćenih Uredbom Vijeća (EZ) br. 834/2007 (8) ili ako pridruženi proizvođači svoju proizvodnju stave na tržište preko druge proizvođačke organizacije koju odredi njihova matična proizvođačka organizacija.

Članak 13.

Povjeravanje djelatnosti vanjskim izvršiteljima

1.   Djelatnosti za koje država članica može dopustiti da budu povjerene vanjskim izvršiteljima u skladu s člankom 155. Uredbe (EU) br. 1308/2013 odnose se na ciljeve utvrđene u članku 152. stavku 1. točki (c) te Uredbe i mogu uključivati, među ostalim, prikupljanje, skladištenje, pakiranje i stavljanje na tržište proizvoda članova proizvođačke organizacije.

2.   Proizvođačka organizacija koja neku djelatnost povjerava vanjskom izvršitelju sklapa pisani poslovni dogovor u obliku ugovora, sporazuma ili protokola s drugim subjektom uključujući s jednim ili više svojih članova ili s društvom kćeri, radi provedbe predmetne djelatnosti. Proizvođačka organizacija ostaje odgovorna za osiguranje provedbe djelatnosti koja je povjerena vanjskom izvršitelju te za opću kontrolu upravljanja i nadzor poslovnog dogovora za provedbu djelatnosti.

Međutim, smatra se da je djelatnost provela proizvođačka organizacija ako ju je provelo udruženje proizvođačkih organizacija ili zadruga čiji su članovi i sami zadruge čiji je proizvođačka organizacija član ili društvo kći koje ispunjava zahtjev od 90 % iz članka 22. stavka 8.

3.   Opća kontrola upravljanja i nadzor iz stavka 2. prvog podstavka moraju biti učinkoviti i zahtijevaju da se ugovorom, sporazumom ili protokolom o povjeravanju djelatnosti vanjskom izvršitelju:

(a)

omogući proizvođačkoj organizaciji izdavanje obvezujućih naputaka i uključe odredbe koje omogućuju proizvođačkoj organizaciji raskid ugovora, sporazuma ili protokola ako pružatelj usluge ne ispunjava uvjete ugovora o povjeravanju djelatnosti vanjskom izvršitelju;

(b)

utvrde detaljni uvjete, uključujući obveze redovitog obavješćivanja i rokove kojima se proizvođačkoj organizaciji omogućuje provedba učinkovite kontrole nad djelatnostima povjerenima vanjskom izvršitelju.

Ugovore, sporazume ili protokole o povjeravanju djelatnosti vanjskim izvršiteljima i izvješća iz točke (b) prvog podstavka proizvođačka organizacija čuva najmanje pet godina radi ex-post kontrola i oni su dostupni svim članovima na zahtjev.

Članak 14.

Transnacionalne proizvođačke organizacije

1.   Sjedište transnacionalne proizvođačke organizacije nalazi se u državi članici u kojoj organizacija ostvaruje većinu vrijednosti proizvodnje stavljene na tržište izračunate u skladu s člancima 22. i 23.

Osim toga, sjedište se može osnovati u državi članici u kojoj se nalazi većina pridruženih proizvođača, ako se predmetne države članice tako dogovore.

2.   Ako transnacionalna proizvođačka organizacija provodi operativni program i ako se u trenutku podnošenja novog operativnog programa većina vrijednosti proizvodnje stavljene na tržište ostvaruje u drugoj državi članici ili ako se većina pridruženih proizvođača nalazi u državi članici u kojoj se ne nalazi sjedište te transnacionalne proizvođačke organizacije, sjedište će se zadržati u državi članici u kojoj se trenutačno nalazi do završetka provedbe novog operativnog programa.

Međutim, ako se po završetku provedbe tog novog operativnog programa većina vrijednosti proizvodnje stavljene na tržište i dalje ostvaruje ili se većina članova organizacije i dalje nalazi u državi članici koja nije ona u kojoj se sjedište trenutačno nalazi, sjedište će se premjestiti u tu drugu državu članicu, osim ako se predmetne države članice dogovore da se lokacija sjedišta ne mijenja.

3.   Država članica u kojoj se nalazi sjedište transnacionalne proizvođačke organizacije odgovorna je za:

(a)

priznavanje transnacionalne proizvođačke organizacije;

(b)

odobrenje operativnog programa transnacionalne proizvođačke organizacije;

(c)

uspostavu potrebne administrativne suradnje s drugim državama članicama u kojima se nalaze članovi, u pogledu ispunjenja uvjeta priznavanja te sustava kontrola i administrativnih kazni. Te druge države članice na vrijeme pružaju svu potrebnu pomoć državi članici u kojoj se nalazi sjedište; i

(d)

pružanje sve relevantne dokumentacije na zahtjev države članice u kojoj se nalaze članovi, uključujući sve dostupno primjenjivo zakonodavstvo, prevedeno na službeni jezik ili jedan od službenih jezika te države članice.

Članak 15.

Spajanja proizvođačkih organizacija

1.   Kad se proizvođačke organizacije spoje, proizvođačka organizacija nastala spajanjem preuzima prava i obveze pojedinačnih proizvođačkih organizacija koje su se spojile. Država članica osigurava da nova proizvođačka organizacija ispunjava sve kriterije priznavanja te joj dodjeljuje novi broj za potrebe jedinstvenog sustava identifikacije kako je navedeno u članku 22. Provedbene uredbe (EU) 2017/892.

Proizvođačka organizacija nastala spajanjem može usporedno i odvojeno provoditi programe do 1. siječnja godine koja slijedi godinu spajanja, ili može udružiti operativne programe od trenutka spajanja.

Članak 34. ove Uredbe primjenjuje se na operativne programe koji su udruženi.

2.   Iznimno od odredaba stavka 1. drugog podstavka države članice na temelju propisno opravdanog zahtjeva mogu odobriti da se operativni programi nastave usporedno provoditi sve do njihovog prirodnog završetka.

Članak 16.

Članovi neproizvođači

1.   Države članice mogu utvrditi uvjete pod kojima bilo koja fizička ili pravna osoba koja nije proizvođač može biti prihvaćena kao član proizvođačke organizacije.

2.   Pri utvrđivanju uvjeta iz stavka 1. države članice posebno osiguravaju ispunjenje zahtjeva iz članka 153. stavka 2. točke (c) i članka 159. točke (a) podtočke i. Uredbe (EU) br. 1308/2013.

3.   Fizičke ili pravne osobe iz stavka 1. ne smiju se:

(a)

uzimati u obzir kod kriterija priznavanja;

(b)

izravno koristiti mjerama koje financira Unija.

Države članice fizičkim ili pravnim osobama mogu ograničiti pravo ili zabraniti da glasaju o odlukama povezanim s operativnim fondovima, u skladu s uvjetima iz stavka 1.

Članak 17.

Demokratska odgovornost proizvođačkih organizacija

1.   Ako proizvođačka organizacija ima pravnu strukturu kojom se zahtijeva demokratska odgovornost na temelju primjenjivog nacionalnog zakonodavstva, smatra se da ona ispunjava ovaj zahtjev za potrebe ove Uredbe osim ako država članica odluči drukčije.

2.   Za proizvođačke organizacije koje se ne ubrajaju u one iz stavka 1., države članice utvrđuju maksimalni postotak prava glasa i udjela ili kapitala koje svaka fizička ili pravna osoba može imati u proizvođačkoj organizaciji. Maksimalni postotak prava glasa i udjela ili kapitala mora biti manji od 50 % ukupnih prava glasa i manji od 50 % udjela ili kapitala.

U opravdanim slučajevima države članice mogu utvrditi veći maksimalni postotak udjela ili kapitala koje pravna osoba može imati u proizvođačkoj organizaciji uz uvjet da su donesene mjere kojima se osigurava izbjegavanje svake zloporabe moći te pravne osobe.

Odstupajući od prvog podstavka, u slučaju proizvođačkih organizacija koje na dan 17. svibnja 2014. provode operativni program, maksimalni postotak udjela ili kapitala koji je utvrdila država članica na temelju prvog podstavka primjenjuje se tek nakon završetka tog operativnog programa.

3.   Tijela država članica na temelju analize rizika provode kontrole prava glasa i udjela. Ako su članovi proizvođačke organizacije i sami pravne osobe, tim se provjerama obuhvaćaju identiteti fizičkih i pravnih osoba koje imaju udjele i kapital članova.

4.   Ako je proizvođačka organizacija jasno definirani dio pravne osobe, države članice donose mjere kojima ograničuju ili zabranjuju ovlasti te pravne osobe da mijenja, odobrava ili odbija odluke proizvođačke organizacije.

Odjeljak 3.

Udruženja proizvođačkih organizacija

Članak 18.

Pravila o proizvođačkim organizacijama koja se primjenjuju na udruženja proizvođačkih organizacija

Članci 3. i 6., članak 11. stavak 3. i članci 13., 15. i 17. primjenjuju se mutatis mutandis na udruženja proizvođačkih organizacija. Ako udruženje proizvođačkih organizacija prodaje proizvode svojih pridruženih proizvođačkih organizacija, primjenjuje se članak 11. stavak 2. mutatis mutandis.

Članak 19.

Priznavanje udruženja proizvođačkih organizacija

1.   Države članice mogu priznati udruženja proizvođačkih organizacija na temelju članka 156. Uredbe (EU) br. 1308/2013 za djelatnost ili djelatnosti koje se odnose na proizvod ili skupinu proizvoda navedenu u zahtjevu za priznavanje ako je udruženje proizvođačkih organizacija sposobno učinkovito provoditi te djelatnosti.

2.   Udruženje proizvođačkih organizacija priznato u skladu s člankom 156. Uredbe (EU) br. 1308/2013 može provoditi bilo koju od djelatnosti ili funkcija proizvođačke organizacije, čak i onda kad predmetne proizvode i dalje stavljaju na tržište njegovi članovi.

3.   Za određeni proizvod ili skupinu proizvoda i djelatnost proizvođačka organizacija član je samo jednog udruženja proizvođačkih organizacija koje provodi operativni program.

4.   Države članice mogu donijeti dopunska pravila o priznavanju udruženja proizvođačkih organizacija.

Članak 20.

Članovi udruženja proizvođačkih organizacija koji nisu proizvođačke organizacije

1.   Države članice mogu utvrditi uvjete pod kojima fizičke ili pravne osobe koje nisu priznate proizvođačke organizacije mogu biti članovi nekog udruženja proizvođačkih organizacija.

2.   Članovi priznatog udruženja proizvođačkih organizacija koji nisu priznate proizvođačke organizacije ne smiju se:

(a)

uzimati u obzir kod kriterija priznavanja;

(b)

izravno koristiti mjerama koje financira Unija.

Države članice mogu dopustiti, ograničiti ili zabraniti pravo tim članovima da glasuju o odlukama koje se odnose na operativne programe.

Članak 21.

Transnacionalno udruženje proizvođačkih organizacija

1.   Sjedište transnacionalnog udruženja proizvođačkih organizacija nalazi se u državi članici u kojoj proizvođačke organizacije koje su njegovi članovi ostvaruju većinu vrijednosti proizvodnje stavljene na tržište.

Osim toga, sjedište se može osnovati u državi članici u kojoj se nalazi većina pridruženih proizvođačkih organizacija, ako se predmetne države članice tako dogovore.

2.   Ako transnacionalno udruženje proizvođačkih organizacija provodi operativni program i ako se u trenutku podnošenja novog operativnog programa većina vrijednosti proizvodnje stavljene na tržište ostvaruje u drugoj državi članici ili ako se većina pridruženih proizvođačkih organizacija nalazi u državi članici u kojoj nije sjedište tog transnacionalog udruženja, sjedište će se zadržati u državi članici u kojoj se trenutačno nalazi do završetka provedbe novog operativnog programa.

Međutim, ako se po završetku provedbe tog novog operativnog programa većina vrijednosti proizvodnje stavljene na tržište i dalje ostvaruje ili se većina pridruženih proizvođačkih organizacija i dalje nalazi u državi članici koja nije ona u kojoj se sjedište trenutačno nalazi, sjedište će se premjestiti u tu drugu državu članicu, osim ako se predmetne države članice dogovore da se lokacija sjedišta ne mijenja.

3.   Država članica u kojoj se nalazi sjedište transnacionalnog udruženja proizvođačkih organizacija odgovorna je za:

(a)

priznavanje udruženja;

(b)

odobrenje operativnog programa transnacionalnog udruženja prema potrebi;

(c)

uspostavu potrebne administrativne suradnje s drugim državama članicama u kojima se nalaze povezane organizacije, u pogledu ispunjenja uvjeta priznavanja, provedbe operativnog programa pridruženih proizvođačkih organizacija i sustava provjera i administrativnih kazni. Te druge države članice pružaju svu potrebnu pomoć državi članici u kojoj se nalazi sjedište; i

(d)

pružanje sve relevantne dokumentacije na zahtjev države članice u kojoj se nalaze članovi, uključujući sve dostupno primjenjivo zakonodavstvo, prevedeno na službeni jezik ili jedan od službenih jezika te države članice.

POGLAVLJE II.

Operativni fondovi i operativni programi

Odjeljak 1.

Vrijednost proizvodnje stavljene na tržište

Članak 22.

Osnovica za izračun

1.   Vrijednost proizvodnje stavljene na tržište pojedine proizvođačke organizacije izračunava se na temelju proizvodnje same proizvođačke organizacije i njezinih pridruženih članova i njom se obuhvaća samo proizvodnja onog voća i povrća za koje je proizvođačka organizacija priznata. Vrijednošću proizvodnje stavljene na tržište može se obuhvatiti voće i povrće koje ne mora biti u skladu s tržišnim standardima, ako se ti standardi ne primjenjuju.

Vrijednost proizvodnje stavljene na tržište pojedinog udruženja proizvođačkih organizacija izračunava se na temelju proizvodnje samog udruženja proizvođačkih organizacija i proizvođačkih organizacija koje su njezini članovi te se njom obuhvaća samo proizvodnja onog voća i povrća za koje je udruženje proizvođačkih organizacija priznato. Pri ovom izračunu mora se izbjegavati dvostruko uračunavanje.

2.   Vrijednost proizvodnje stavljene na tržište ne obuhvaća vrijednost prerađevina voća i povrća ili druge proizvode koji nisu proizvodi sektora voća i povrća.

Međutim, vrijednost proizvodnje stavljene na tržište voća i povrća namijenjenog za preradu koje su proizvođačka organizacija, udruženje proizvođačkih organizacija ili njihovi pridruženi proizvođači ili društva kćeri koja ispunjavaju zahtjev od 90 % iz stavka 8. ovog članka, bilo sami ili povjeravanjem vanjskim izvršiteljima, preradili u jedan od proizvoda od voća i povrća navedenog u Prilogu I. dijelu X. Uredbi (EU) br. 1308/2013 ili u neki drugi prerađeni proizvod naveden u ovom članku i detaljnije opisan u Prilogu I. ovoj Uredbi, izračunava se kao paušalna stopa u postocima od vrijednosti iznosa ispostavljenih računa za te prerađene proizvode. Paušalne stope iznose:

(a)

53 % za voćne sokove;

(b)

73 % za koncentrirane sokove;

(c)

77 % za koncentrat rajčice;

(d)

62 % za smrznuto voće i povrće;

(e)

48 % za voće i povrće u konzervama;

(f)

70 % za gljive vrste Agaricus u konzervama;

(g)

81 % za voće privremeno konzervirano u rasolu;

(h)

81 % za sušeno voće;

(i)

27 % za prerađeno voće i povrće osim onog iz točaka (a) do (h);

(j)

12 % za prerađeno aromatsko bilje;

(k)

41 % za papriku u prahu.

3.   Države članice mogu dopustiti proizvođačkim organizacijama da uključe vrijednost nusproizvoda u vrijednost proizvodnje stavljene na tržište.

4.   Vrijednošću proizvodnje stavljene na tržište obuhvaćena je vrijednost proizvoda povučenih s tržišta koji se ustupaju kako je utvrđeno člankom 34. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 1308/2013. Vrijednost se izračunava na temelju prosječne cijene tih proizvoda koje stavljaju na tržište druge proizvođačke organizacije u predmetnom razdoblju.

5.   Samo proizvodnja proizvođačke organizacije i pridruženih članova koju je ta proizvođačka organizacija stavila na tržište ubraja se u vrijednost proizvodnje stavljene na tržište. Proizvodnja pridruženih proizvođača proizvođačke organizacije koju je na tržište stavila neka druga proizvođačka organizacija koju je odredila njihova matična organizacija, ubraja se u vrijednost proizvodnje stavljene na tržište ove druge proizvođačke organizacije. Mora se izbjegavati dvostruko uračunavanje.

6.   Osim ako se primjenjuje stavak 8., proizvodnja voća i povrća stavljena na tržište fakturira se u fazi „franko organizacija proizvođača” kao proizvod naveden u Prilogu I. dijelu IX. Uredbi (EU) br. 1308/2013 koji je prerađen i zapakiran, isključujući:

(a)

PDV;

(b)

unutarnje troškove prijevoza proizvođačke organizacije, za udaljenost između središnjih lokacija za prikupljanje ili pakiranje proizvođačke organizacije i distribucijskog mjesta proizvođačke organizacije koja je veća od 300 km.

7.   Vrijednost proizvodnje stavljene na tržište može se također izračunati na istoj osnovi kako je utvrđeno u stavku 6. u fazi „franko udruženje proizvođačkih organizacija”.

8.   Vrijednost proizvodnje stavljene na tržište može se izračunati i na istoj osnovi kako je utvrđeno u stavku 6. u fazi „franko društvo kćer”, pod uvjetom da je barem 90 % udjela ili kapitala društva kćeri u vlasništvu:

(a)

jedne ili više proizvođačkih organizacija ili udruženja proizvođačkih organizacija; ili

(b)

ovisno o odobrenju države članice, proizvođača koji su članovi proizvođačkih organizacija ili udruženja proizvođačkih organizacija, ako se time pridonosi ciljevima navedenim u članku 152. stavku 1. točki (c) Uredbe (EU) br. 1308/2013.

9.   U slučaju povjeravanja vanjskim izvršiteljima, vrijednost proizvodnje stavljene na tržište izračunava se u fazi „franko proizvođačka organizacija” i njom se obuhvaća dodana gospodarska vrijednost djelatnosti koju je proizvođačka organizacija povjerila vanjskom izvršitelju – svojim članovima, trećim stranama ili nekom drugom društvu kćeri, osim onog navedenog u stavku 8.

10.   U slučaju smanjenja proizvodnje zbog prirodnih nepogoda, klimatskih uvjeta, bolesti životinja ili bilja ili najezde nametnika svako obeštećenje iz osiguranja primljeno na temelju mjera osiguranja uroda obuhvaćenih poglavljem III. odjeljkom 7. ili na temelju istovjetnih mjera koje je poduzela proizvođačka organizacija zbog tih uzroka, može se uračunati u vrijednost proizvodnje stavljene na tržište.

Članak 23.

Referentno razdoblje i gornja granica financijske pomoći Unije

1.   Države članice za svaku proizvođačku organizaciju određuju 12-mjesečno referentno razdoblje, koje počinje najranije 1. siječnja treće godine prije godine za koju je potpora zatražena i završava najkasnije 31. prosinca godine koja prethodi godini za koju je potpora zatražena;

12-mjesečno razdoblje predstavlja računovodstveno razdoblje predmetne proizvođačke organizacije.

Metodologija utvrđivanja referentnog razdoblja ne smije se mijenjati tijekom operativnog programa osim u opravdanim situacijama.

2.   Gornja granica financijske pomoći Unije iz članka 34. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1308/2013 izračunava se svake godine na temelju vrijednosti proizvodnje stavljene na tržište tijekom referentnog razdoblja proizvođača koji su članovi proizvođačke organizacije ili udruženja proizvođačkih organizacija na dan 1. siječnja godine za koju je potpora zatražena.

3.   Osim metode utvrđene u stavku 2., za proizvođačke organizacije ili udruženja proizvođačkih organizacija koja nisu transnacionalna države članice mogu odlučiti da će upotrebljavati stvarnu vrijednost proizvodnje u određenom referentnom razdoblju predmetne proizvođačke organizacije ili udruženja proizvođačkih organizacija. U tom slučaju pravilo se primjenjuje na sve proizvođačke organizacije ili udruženja proizvođačkih organizacija koja nisu transnacionalna u toj državi članici.

4.   U slučaju smanjenja vrijednosti proizvoda od najmanje 35 % zbog razloga koji ne proizlaze iz odgovornosti i kontrole proizvođačke organizacije, smatra se da vrijednost proizvodnje stavljene na tržište tog proizvoda predstavlja 65 % njegove vrijednosti u prethodnom referentnom razdoblju.

Proizvođačka organizacija opravdava razloge iz prvog podstavka nadležnom tijelu predmetne države članice.

Ovaj se stavak primjenjuje i u svrhu utvrđivanja ispunjenja zahtjeva minimalne vrijednosti proizvodnje stavljene na tržište kako je predviđeno člankom 9.

5.   Ako su povijesni podaci o proizvodnji stavljenoj na tržište nedavno priznatih proizvođačkih organizacija nedovoljni za primjenu stavka 1., kao vrijednost proizvodnje stavljene na tržište uzima se vrijednost proizvodnje namijenjene tržištu koju je proizvođačka organizacija navela u svrhu priznavanja.

Članak 24.

Računovodstvo

Države članice osiguravaju da su proizvođačke organizacije u skladu s nacionalnim standardima računovodstva temeljena na troškovima kojima se neovisnim revizorima omogućuje da na vrijeme utvrde, provjere i potvrde njihove troškove i prihode.

Odjeljak 2.

Operativni fondovi

Članak 25.

Financiranje operativnih fondova

1.   Financijske doprinose operativnom fondu iz članka 32. stavka 1. točke (a) Uredbe (EU) br. 1308/2013 utvrđuje proizvođačka organizacija ili udruženje proizvođačkih organizacija.

2.   Svi pridruženi proizvođači ili organizacije imaju mogućnost koristiti operativni fond i demokratski sudjelovati u odlukama o uporabi operativnog fonda proizvođačke organizacije ili udruženja proizvođačkih organizacija i financijskih doprinosa operativnom fondu.

3.   Statutom proizvođačke organizacije ili statutom udruženja proizvođačkih organizacija od pridruženih se proizvođača ili organizacija zahtijeva da plaćaju financijske doprinose u skladu sa statutima za uspostavljanje i popunjavanje operativnog fonda predviđenog u članku 32. Uredbe (EU) br. 1308/2013.

Članak 26.

Obavijest o procijenjenom iznosu

1.   Proizvođačke organizacije i udruženja proizvođačkih organizacija obavješćuju državu članicu koja im je dodijelila priznanje o procijenjenim iznosima financijske pomoći Unije i doprinosa njezinih članova te same proizvođačke organizacije ili udruženja operativnim fondovima za sljedeću godinu najkasnije do 15. rujna zajedno s operativnim programima ili zahtjevima za odobrenje izmjena postojećeg operativnog programa.

Međutim države članice mogu utvrditi kasniji datum od 15. rujna.

2.   Izračun procijenjenog iznosa operativnih fondova temelji se na operativnim programima i vrijednosti proizvodnje stavljene na tržište. Izračun se dijeli na troškove za sprečavanje krize i mjere upravljanja krizom, te ostale mjere.

Odjeljak 3.

Operativni programi

Članak 27.

Nacionalna strategija

1.   Nacionalna strategija iz članka 36. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1308/2013, uključujući nacionalni okvir iz članka 36. stavka 1. te Uredbe, uspostavlja se prije godišnjeg podnošenja nacrta operativnih programa. Nacionalni se okvir integrira u nacionalnu strategiju nakon što se podnese Komisiji i, prema potrebi, nakon što se izmijeni u skladu s člankom 36. stavkom 1. drugim podstavkom Uredbe (EU) br. 1308/2013.

Nacionalna strategija može se podijeliti na regionalne elemente.

2.   Osim elemenata iz članka 36. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1308/2013., u nacionalnoj strategiji integrirane su sve odluke i odredbe koje je donijela zemlja članica za potrebe članaka 152. do 165. Uredbe (EU) br. 1308/2013.

3.   Analiza početnog stanja predstavlja dio postupka izrade nacrta nacionalne strategije i provodi se u okviru odgovornosti države članice.

U njoj se utvrđuju i procjenjuju prioritetne potrebe, ciljevi, očekivani rezultati i kvantificirani dometi u odnosu na početno stanje.

Njome se i utvrđuju instrumenti i aktivnosti za postizanje tih ciljeva.

4.   Države članice nadziru i procjenjuju nacionalnu strategiju i njezinu provedbu kroz operativne programe.

Nacionalna strategija može se izmijeniti prije godišnjeg podnošenja nacrta operativnih programa.

5.   Države članice u nacionalnoj strategiji utvrđuju maksimalne postotke financiranja iz operativnog fonda koje se mogu potrošiti na svaku pojedinu mjeru ili vrstu aktivnosti da bi se osigurala odgovarajuća ravnoteža između različitih mjera.

Članak 28.

Nacionalni okvir za aktivnosti zaštite okoliša

Osim podnošenja predloženog okvira iz članka 36. stavka 1. drugog podstavka Uredbe (EU) br. 1308/2013, države članice obavješćuju Komisiju o svim izmjenama nacionalnog okvira, koje podliježu postupku utvrđenom u tom podstavku.

Komisija na primjeren način nacionalni okvir stavlja na raspolaganje drugim državama članicama.

Članak 29.

Dopunske odredbe država članica

Države članice mogu donijeti pravila kojima se dopunjuju Uredba (EU) br. 1308/2013, ova Uredba i Provedbena uredba (EU) 2017/892 u vezi s prihvatljivosti mjera, aktivnosti ili troškova u okviru operativnih programa.

Članak 30.

Odnos prema programima ruralnog razvoja, državne potpore i promocije

1.   Ako je u okviru programa ruralnog razvoja države članice dodijeljena potpora za postupke koji su istovjetni postupcima koji bi mogli biti prihvatljivi na temelju Uredbe (EU) br. 1308/2013, ta država članica osigurava da korisnik može primiti potporu za određenu aktivnost samo u okviru jednog sustava.

Ako država članica uključi takve postupke u svoj program ili programe ruralnog razvoja, osigurava da su u nacionalnoj strategiji navedene zaštitne mjere, odredbe i provjere uspostavljene da bi se izbjeglo dvostruko financiranje iste aktivnosti ili postupka.

2.   Proizvođačke organizacije kojima je dodijeljena podrška iz članka 27. Uredbe (EU) br. 1305/2013 ili članka 19. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014 (9) ne provode operativni program u istom razdoblju.

3.   Prema potrebi i ne dovodeći u pitanje članak 34. stavke 1. i 3. i članak 35. Uredbe (EU) br. 1308/2013, razina potpore za mjere obuhvaćene ovom Uredbom ne smije prijeći razinu koja se primjenjuje na mjere u okviru programa ruralnog razvoja.

4.   Potpora za aktivnosti zaštite okoliša koje su istovjetne obvezama povezanim s poljoprivredom, okolišem i klimatskim promjenama ili ekološkim uzgojem kako je navedeno u člancima 28. i 29. Uredbe (EU) br. 1305/2013 ograničena je na maksimalne iznose utvrđene u Prilogu II. toj Uredbi za plaćanja povezana s poljoprivredom, okolišem i klimatskim promjenama ili plaćanja povezana s organskim uzgojem. Ti se iznosi mogu povećati u propisno potkrijepljenim slučajevima uzimajući u obzir posebne okolnosti koje su opravdane u nacionalnoj strategiji i u operativnim programima proizvođačkih organizacija.

5.   Stavak 4. ne primjenjuje se na aktivnosti zaštite okoliša koje se izravno ili neizravno ne odnose na određenu parcelu.

6.   Ako proizvođačke organizacije, udruženja proizvođačkih organizacija ili sektorske organizacije koriste programe promocije odobrene u okviru Uredbe (EU) br. 1144/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (10), države članice osiguravaju da korisnik može primiti potporu za određenu aktivnost samo u okviru jednog sustava.

Članak 31.

Prihvatljivost aktivnosti za potporu u okviru operativnih programa

1.   Operativnim programima nisu obuhvaćeni aktivnosti i troškovi navedeni u Prilogu II. Otvoreni popis prihvatljivih aktivnosti utvrđen je u Prilogu III.

2.   Troškovi u okviru operativnih programa koji su prihvatljivi za dobivanje potpore ograničeni su na stvarno nastale troškove. Međutim države članice mogu odrediti standardne paušalne stope ili veličine jediničnih troškova u sljedećim slučajevima:

(a)

ako su takve standardne paušalne stope ili veličine jediničnih troškova navedene u Prilogu III.;

(b)

za dodatne troškove vanjskog prijevoza po kilometru, u usporedbi s troškovima cestovnog prijevoza, nastale pri uporabi željezničkog ili brodskog prijevoza kao dijela aktivnosti zaštite okoliša.

Osim toga, države članice mogu odlučiti da će upotrebljavati diferencirane veličine jediničnih troškova da bi se uzele obzir regionalne ili lokalne posebnosti.

Države članice revidiraju standardne paušalne stope ili veličine jediničnih troškova najmanje svako pet godina.

3.   Države članice osiguravaju da su odgovarajući izračuni prikladni i točni te unaprijed utvrđeni na temelju pravednog, ravnopravnog i provjerljivog izračuna. U tom cilju države članice:

(a)

osiguravaju da tijelo, koje je funkcionalno neovisno o tijelima odgovornim za provedbu programa i posjeduje odgovarajuće stručno znanje, provodi izračune ili potvrđuje prikladnost i točnost izračuna;

(b)

čuvaju sve dokumentirane dokaze o određivanju standardnih paušalnih stopa ili veličina jediničnih troškova i njihovoj reviziji.

4.   Kako bi aktivnost bila prihvatljiva, proizvodi za koje je proizvođačka organizacija priznata moraju činiti više od 50 % vrijednosti proizvoda obuhvaćenih tom aktivnošću. Osim toga, predmetni proizvodi moraju potjecati od članova proizvođačke organizacije ili pridruženih proizvođača druge proizvođačke organizacije ili udruženja proizvođačkih organizacija. Članci 22. i 23. primjenjuju se mutatis mutandis za izračun vrijednosti.

5.   Ulaganja u fizičku imovinu uključuju sljedeće obveze:

(a)

ne dovodeći u pitanje stavak 4., stečena fizička imovina upotrebljava se u skladu sa svojom namjenom, kako je opisano u predmetnom odobrenom operativnom programu;

(b)

ne dovodeći u pitanje stavak 6. treći i četvrti podstavak, stečena fizička imovina ostaje u vlasništvu i posjedu korisnika do završetka razdoblja fiskalne amortizacije fizičke imovine ili isteka razdoblja od 10 godina, ovisno o tome koje je od tih razdoblja kraće. Korisnik osigurava i održavanje fizičke imovine u tom razdoblju. Međutim, ako se ulaže u zemljište unajmljeno na temelju određenih nacionalnih pravila o imovini, zahtjev povezan s tim da je ono u vlasništvu korisnika ne primjenjuje se pod uvjetom da su ulaganja u posjedu korisnika najmanje u razdoblju propisanom u prvoj rečenici ove točke;

(c)

ako je proizvođačka organizacija vlasnik, a član proizvođačke organizacije posjednik fizičke imovine na koju se odnosi ulaganje, proizvođačka organizacija ima prava pristupa toj imovini u trajanju razdoblja fiskalne amortizacije.

Međutim za potrebe prvog podstavka, točke (b), države članice mogu propisati da se primjenjuje razdoblje različito od razdoblja fiskalne amortizacije. Takvo razdoblje navodi se i opravdava u njihovim nacionalnim strategijama te je njime obuhvaćeno najmanje razdoblje iz članka 71. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (11).

6.   Ulaganja, uključujući ona u okviru ugovora o leasingu, mogu se financirati iz operativnog fonda u jednom iznosu ili u identičnim obrocima kako je odobreno u operativnom programu. Države članice mogu odobriti izmjene operativnog programa kojim se propisuje nova raspodjela obroka u opravdanim slučajevima.

Ako razdoblje fiskalne amortizacije ulaganja premašuje trajanje operativnog programa, može se prenijeti u sljedeći operativni program.

Kod zamjenskih ulaganja preostala se vrijednost zamijenjenog ulaganja:

(a)

dodaje operativnom fondu proizvođačke organizacije; ili

(b)

oduzima od troškova zamjene.

Ako se ulaganje proda prije završetka razdoblja iz stavka 5., ali se ne zamijeni, potpora Unije isplaćena za financiranje ulaganja vraća se i nadoknađuje Europskom fondu za jamstva u poljoprivredi (EFJP) razmjerno s brojem punih godina koje preostaju do završetka razdoblja amortizacije iz stavka 5. prvog podstavka, točke (b).

7.   Aktivnosti, uključujući ulaganja, mogu se provoditi na pojedinačnim gospodarstvima ili prostorima pridruženih proizvođača proizvođačke organizacije, udruženja proizvođačkih organizacija ili njihovih društava kćeri koja ispunjavaju zahtjev od 90 % iz članka 22. stavka 8., uključujući i slučajeve kad su aktivnosti povjerene članovima proizvođačkih organizacija ili udruženja proizvođačkih organizacija, pod uvjetom da pridonose ciljevima operativnoga programa.

Ako pridruženi proizvođač istupi iz proizvođačke organizacije, države članice osiguravaju da proizvođačka organizacija vrati ulaganje ili njegovu preostalu vrijednost, te da se ona doda operativnom fondu.

Međutim, u opravdanim slučajevima države članice mogu predvidjeti da proizvođačka organizacija ne mora nadoknaditi ulaganja ili njegovu preostalu vrijednost.

8.   Aktivnosti, uključujući ulaganja, povezana s preradom voća i povrća u prerađevine voća i povrća mogu biti prihvatljiva za potporu ako se takvim aktivnostima i ulaganjima provode ciljevi navedeni u članku 33. stavku 1. Uredbe (EU) br. 1308/2013, uključujući i one iz članka 160. te Uredbe, i pod uvjetom da su utvrđeni u nacionalnoj strategiji iz članka 36. Uredbe (EU) br. 1308/2013.

9.   Ulaganja u nematerijalnu imovinu mogu biti prihvatljiva za potporu ako se takvim ulaganjima provode ciljevi navedeni u članku 33. stavku 1. Uredbe (EU) br. 1308/2013, uključujući i one iz članka 160. te Uredbe, i pod uvjetom da su utvrđeni u nacionalnoj strategiji iz članka 36. Uredbe (EU) br. 1308/2013.

Članak 32.

Operativni programi udruženja proizvođačkih organizacija

1.   Države članice mogu odobriti da pridruženi proizvođači udruženja proizvođačkih organizacija koji nisu proizvođačke organizacije, ali koji su članovi takvih udruženja na temelju članka 20., financiraju mjere koje provodi udruženje proizvođačkih organizacija razmjerno s doprinosom pridruženih proizvođačkih organizacija.

2.   Članci 30., 31., 33. i 34. ove Uredbe i članci 4. do 7. Provedbene uredbe (EU) 2017/892 primjenjuju se mutatis mutandis na operativne programe udruženja proizvođačkih organizacija. Međutim, uravnoteženost između aktivnosti iz članka 4. stavka 1. točke (b) Provedbene uredbe (EU) 2017/892 nije propisana u odnosu na dijelove operativnih programa udruženja proizvođačkih organizacija.

3.   Gornje granice za izdatke za sprečavanje krize i upravljanje krizom iz članka 33. stavka 3. četvrtog podstavka Uredbe (EU) br. 1308/2013, u okviru operativnih programa udruženja proizvođačkih organizacija izračunavaju se na razini svake pridružene proizvođačke organizacije.

Članak 33.

Odluka

1.   Države članice:

(a)

odobravaju iznose operativnih fondova i operativne programe koji ispunjavaju uvjete Uredbe (EU) br. 1308/2013 i zahtjeve iz ovog poglavlja;

(b)

odobravaju operativne programe, pod uvjetom da proizvođačka organizacija prihvati određene izmjene; ili

(c)

odbijaju programe ili dijelove programa.

2.   Države članice donose odluke o operativnim programima i operativnim fondovima najkasnije do 15. prosinca godine u kojoj su podneseni.

Države članice obavješćuju proizvođačke organizacije o tim odlukama najkasnije do 15. prosinca.

Međutim u opravdanim situacijama takve se odluke mogu donijeti nakon tog datuma, ali najkasnije do 20. siječnja nakon datuma podnošenja. U odluci o odobrenju može se predvidjeti da su troškovi prihvatljivi za potporu od 1. siječnja godine nakon podnošenja.

Članak 34.

Izmjene operativnih programa

1.   Proizvođačke organizacije mogu zatražiti izmjene operativnih programa, uključujući njihovog trajanja, za sljedeće godine. Države članice utvrđuju rokove za podnošenje i odobrenje takvih zahtjeva da bi se odobrene izmjene primjenjivale od 1. siječnja sljedeće godine.

U opravdanim situacijama takvi se zahtjevi mogu odobriti nakon rokova koje su utvrdile države članice, ali najkasnije do 20. siječnja nakon godine podnošenja zahtjeva. U odluci o odobrenju može se predvidjeti da su troškovi prihvatljivi za potporu od 1. siječnja nakon godine podnošenja zahtjeva.

2.   Države članice mogu dopustiti izmjene operativnih programa tijekom godine, pod uvjetima koje one utvrđuju. Odluke o tim izmjenama donose se do 20. siječnja godine nakon godine u kojoj su izmjene zatražene.

Države članice mogu ovlastiti proizvođačke organizacije da tijekom godine:

(a)

samo djelomično provode svoje operativne programe;

(b)

izmijene sadržaje operativnih programa;

(c)

iznos operativnog fonda povećaju za najviše 25 % od početno odobrenog iznosa i da ga smanje za postotak koji utvrđuju države članice, pod uvjetom da se održe ukupni ciljevi operativnog programa;

(d)

operativni fond dopune nacionalnom financijskom pomoći u slučaju primjene članka 53.

Države članice utvrđuju uvjete pod kojima se operativni programi mogu izmijeniti tijekom godine bez prethodnog odobrenja nadležnog tijela države članice. Te su izmjene prihvatljive za dodjelu potpore samo ako proizvođačka organizacija o tome bez odlaganja obavijesti nadležno tijelo.

Države članice mogu povećati postotke iz drugog podstavka, točke (c), kad je riječ o spajanjima proizvođačkih organizacija iz članka 15. stavka 1.;

3.   Zahtjevima za izmjene trebaju se priložiti popratni dokumenti u kojima su navedeni razlog, vrsta i učinci izmjena.

Odjeljak 4.

Potpora

Članak 35.

Predujmovi

1.   Države članice mogu dopustiti proizvođačkim organizacijama da podnesu zahtjev za isplatu predujma za dio potpore. Ta isplata predujma odgovara predviđenim troškovima koji proizlaze iz operativnog programa tijekom razdoblja od tri ili četiri mjeseca, počevši od mjeseca u kojem je zahtjev za isplatu predujma podnesen.

Države članice utvrđuju uvjete kojima se osigurava da se financijski doprinosi u operativni fond ubiru u skladu s člancima 24. i 25. i da su prethodno isplaćeni predujmovi i odgovarajući doprinos proizvođačke organizacije stvarno potrošeni.

2.   Tijekom tekuće programske godine mogu se podnositi zahtjevi za oslobađanje jamstva uz predočenje dokazne dokumentacije, poput računa i potvrda o izvršenim plaćanjima.

Jamstva se oslobađaju do 80 % iznosa isplaćenih predujmova.

3.   U slučaju neispunjavanja operativnog programa ili ozbiljnog propusta u ispunjavanju obveza predviđenih u članku 5. točkama (b) i (c) Provedbene uredbe (EU) 2017/892 jamstvo se zadržava, ne dovodeći u pitanje druge administrativne kazne koje se primjenjuju u skladu s ovom glavom, poglavljem V. odjeljkom 3.

U slučaju neispunjavanja drugih zahtjeva, jamstvo se gubi razmjerno s masom utvrđene nepravilnosti.

Članak 36.

Prestanak operativnog programa i prekid priznanja

1.   Ako proizvođačka organizacija ili udruženje proizvođačkih organizacija prestane provoditi svoj operativni program prije završetka njegova predviđena trajanja, ne izvršavaju se daljnje isplate toj organizaciji ili udruženju za aktivnosti provedene nakon datuma prestanka.

2.   Potpora primljena za prihvatljive aktivnosti koje su provedene prije prestanka operativnog programa ne vraća se pod uvjetom:

(a)

da su proizvođačka organizacija ili udruženje proizvođačkih organizacija ispunili kriterije priznavanja i da su ciljevi aktivnosti utvrđeni u operativnom programu postignuti u trenutku prestanka; i

(b)

da proizvođačka organizacija, udruženje proizvođačkih organizacija ili njegova društva kćeri koja ispunjavaju zahtjev od 90 % iz članka 22. stavka 8. ili njegovi članovi zadrže u svojem posjedu i koriste ulaganja financirana potporom iz operativnog fonda najmanje do završetka razdoblja njihove amortizacije kako je navedeno u članku 31. stavku 5. U protivnom se financijska pomoć Unije isplaćena za financiranje tih ulaganja vraća i nadoknađuje EFJP-u.

3.   Financijska pomoć Unije za višegodišnje obveze, kao što su aktivnosti zaštite okoliša, ako se njihovi dugoročni ciljevi i očekivane koristi ne mogu ostvariti zbog prekida mjere, vraća se i nadoknađuje EFJP-u.

4.   Članak se primjenjuje mutatis mutandis u slučaju dobrovoljnog prekida priznanja, povlačenja priznanja ili raspuštanja proizvođačke organizacije ili udruženja proizvođačkih organizacija.

5.   Neosnovano isplaćeni iznosi vraćaju se u skladu s člankom 67.

POGLAVLJE III.

Mjere za sprječavanje kriza i upravljanje krizama

Odjeljak 1.

Opće odredbe

Članak 37.

Odabir mjera za sprečavanje krize i upravljanje krizom

Države članice mogu predvidjeti da se jedna ili više mjera navedenih u članku 33. stavku 3. prvom podstavku Uredbe (EU) br. 1308/2013 ne primjenjuju na njihovom državnom području.

Članak 38.

Zajmovi za financiranje mjera za sprečavanje krize i upravljanje krizom

Zajmovi uzeti za financiranje mjera za sprečavanje krize i upravljanje krizom na temelju članka 33. stavka 3. petog podstavka Uredbe (EU) br. 1308/2013 u opravdanim situacijama mogu se prenijeti na sljedeći operativni program ako je razdoblje njihove isplate dulje od trajanja operativnog programa.

Odjeljak 2.

Ulaganja kojima se upravljanje količinama stavljenima na tržište čini učinkovitijim

Članak 39.

Ulaganja povezana s upravljanjem količinama

1.   Države članice u svojoj nacionalnoj strategiji navode popis prihvatljivih ulaganja usmjerenih na povećanje učinkovitosti upravljanja količinama stavljenima na tržište kako je navedeno u članku 33. stavku 3. prvom podstavku, točki (a) Uredbe (EU) br. 1308/2013.

2.   Prije odobravanja operativnih programa koji sadržavaju aktivnosti povezane s ulaganjima iz stavka 1. države članice zahtijevaju opravdanje da je predloženo ulaganje prikladno za učinkovito sprečavanje ili bolje podnošenje krize.

Odjeljak 3.

Potpora za administrativne troškove osnivanja uzajamnih fondova

Članak 40.

Uvjeti za dobivanje potpore za administrativne troškove osnivanja uzajamnih fondova

1.   Države članice donose detaljne odredbe o potpori za administrativne troškove uspostave uzajamnih fondova kako je navedeno u članku 33. stavku 3. prvom podstavku, točki (d) Uredbe (EU) br. 1308/2013.

2.   Potporom iz stavka 1. obuhvaćeni su financijska pomoć Unije i doprinos proizvođačke organizacije. Ukupan iznos te potpore za ne smije biti veći od 5 %, odnosno 4 %, odnosno 2 % doprinosa proizvođačke organizacije uzajamnom fondu u prvoj, drugoj i trećoj godini njegova korištenja.

3.   Proizvođačka organizacija može primiti potporu iz stavka 1. samo jednom i samo tijekom prve tri godine korištenja fonda. Kad proizvođačka organizacija zatraži potporu samo u drugoj ili trećoj godini korištenja fonda, financijska potpora iznosi: 4 %, odnosno 2 %.

4.   Države članice mogu odrediti gornju granicu iznosa koje proizvođačka organizacija može primiti kao potporu za administrativne troškove za osnivanja uzajamnih fondova.

Odjeljak 4.

Ponovna sadnja voćnjaka nakon obveznoga krčenja

Članak 41.

Ponovna sadnja voćnjaka

1.   Ako države članice u svoje nacionalnu strategiju uključe ponovnu sadnju voćnjaka nakon obveznog krčenja iz zdravstvenih ili fitosanitarnih razloga kako je navedeno u članku 33. stavku 3. prvom podstavku, točki (e) Uredbe (EU) br. 1308/2013, poduzete mjere moraju ispunjavati zahtjeve Direktive Vijeća 2000/29/EZ (12).

2.   Ponovna sadnja voćnjaka ne obuhvaća više od 20 % ukupnih izdataka u okviru operativnih programa. Države članice mogu odlučiti da se utvrdi manji postotak.

Odjeljak 5.

Povlačenja s tržišta

Članak 42.

Raspon

U ovom se odjeljku utvrđuju pravila o povlačenju s tržišta i besplatnoj distribuciji kako je navedeno u članku 33. stavku 3. prvom podstavku, točki (f), odnosno članku 34. stavku 4. Uredbe (EU) br. 1308/2013.

Članak 43.

Trogodišnji prosjek za povlačenja s tržišta za besplatnu distribuciju

1.   Ograničenje od 5 % količine proizvodnje stavljene na tržište iz članka 34. stavka 4. Uredbe (EU) br. 1308/2013 izračunava se na temelju aritmetičke sredine ukupne količine proizvoda za koje je proizvođačka organizacija priznata i koju je proizvođačka organizacija stavila na tržište tijekom tri prethodne godine.

2.   Za novopriznate proizvođačke organizacije podaci za tržišne godine prije priznavanja uzimaju se:

(a)

ako je organizacija bila proizvođačka grupa, prema potrebi jednakovrijedni podaci za tu proizvođačku grupu; ili

(b)

količina uzeta u obzir prilikom podnošenja zahtjeva za priznavanje.

Članak 44.

Prethodna obavijest o postupcima povlačenja

1.   Proizvođačke organizacije i udruženja proizvođačkih organizacija unaprijed u pisanom ili elektroničkom obliku obavješćuju nadležna tijela država članica o namjeri povlačenja proizvoda.

U takvoj se obavijesti posebno navodi popis proizvoda koje se namjerava povući i njihova glavna svojstva u skladu s važećim tržišnim standardima, procijenjena količina svakog pojedinog proizvoda, njihova predviđena namjena i mjesto gdje se povučeni proizvodi mogu pregledati kako je predviđeno u članku 29. Provedbene uredbe (EU) 2017/892.

Obavijesti sadržavaju i pisanu izjavu kojom se dokazuje da su povučeni proizvodi u skladu s važećim tržišnim standardima ili minimalnim zahtjevima iz članka 15. Provedbene uredbe (EU) 2017/892.

2.   Države članice utvrđuju detaljna pravila za proizvođačke organizacije i udruženja proizvođačkih organizacija u vezi s obavijestima iz stavka 1., posebno u vezi s vremenskim rokovima.

Članak 45.

Potpora

1.   Potpora za povlačenje s tržišta, koja se sastoji od financijske pomoći Unije i doprinosa proizvođačke organizacije, ne smije biti veća od iznosa utvrđenih u Prilogu IV.

Za proizvode koji nisu navedeni u Prilogu IV., države članice utvrđuju maksimalne iznose potpore, koja se sastoji od financijske pomoći Unije i doprinosa proizvođačke organizacije, na razini koja ne smije biti veća od 40 % prosječnog iznosa tržišnih cijena u prethodnih pet godina u slučaju besplatne distribucije i na razini koja ne smije biti veća od 30 % prosječnog iznosa tržišnih cijena u prethodnih pet godina za namjene koje nisu besplatna distribucija.

Ako proizvođačka organizacija primi naknadu od trećih strana za povučene proizvode, potpora iz prvog podstavka smanjuje se za iznos jednak primljenoj naknadi. Kako bi bili prihvatljivi za dobivanje potpore, predmetni proizvodi ne smiju se ponovno staviti na komercijalno tržište voća i povrća.

2.   Povlačenja s tržišta ne smiju prijeći 5 % količine proizvodnje stavljene na tržište bilo kojeg zadanog proizvoda bilo koje proizvođačke organizacije. Međutim, količine koje se ustupaju na jedan od načina iz članka 34. stavka 4. Uredbe (EU) br. 1308/2013 ili na bilo koji način koji su odobrile države članice na temelju članka 46. stavka 2. ove Uredbe, ne uzimaju se u obzir kod utvrđivanja tog postotka.

Količina proizvodnje stavljene na tržište iz prvog podstavka izračunava se kao prosjek količine proizvodnje stavljene na tržište u prethodne tri godine. Ako ti podaci nisu na raspolaganju, primjenjuje se količina proizvodnje stavljena na tržište za koju je proizvođačka organizacija priznata.

Postoci iz prvog podstavka su godišnje prosječne vrijednosti iz trogodišnjeg razdoblja, uključujući predmetnu godinu i dvije prethodne, s pet postotnih bodova godišnje margine prekoračenja.

3.   Financijskom pomoći Unije za voće i povrće povučeno s tržišta koje je besplatnom distribucijom ustupljeno dobrotvornim organizacijama i institucijama iz članka 34. stavka 4. Uredbe (EU) br. 1308/2013, pokrivaju se samo plaćanja za proizvode koji su ustupljeni u skladu sa stavkom 1. ovog članka i za troškove iz članka 16. stavka 1. i članka 17. stavka 1. Provedbene uredbe (EU) 2017/892.

Članak 46.

Namjene povučenih proizvoda

1.   Države članice utvrđuju dopuštene namjene za proizvode koji se povlače s tržišta. One donose odredbe kojima se osigurava da ne dođe do negativnog utjecaja na okoliš ili negativnih posljedica za zaštitu bilja zbog povlačenja proizvoda ili njihove namjene.

2.   Namjene navedene u stavku 1. uključuju besplatnu distribuciju u smislu članka 34. stavka 4. Uredbe (EU) br. 1308/2013 i ostale jednakovrijedne namjene koje odobre države članice.

Države članice mogu dopustiti dobrotvornim organizacijama i institucijama iz članka 34. stavka 4. Uredbe (EU) br. 1308/2013 da zatraže doprinos od krajnjih primatelja proizvoda povučenih s tržišta.

Kad predmetne dobrotvorne organizacije i institucije ishode odobrenje, one u skladu s obvezama iz članka 47. stavka 1. ove Uredbe vode financijske račune za predmetni postupak.

Korisnicima besplatne distribucije može se dopustiti da prerađivačima voća i povrća plate u naturi ako je takvo plaćanje samo naknada za troškove prerade i samo ako je država članica u kojoj se izvršava plaćanje predvidjela pravila kojima se osigurava da su prerađeni proizvodi namijenjeni da ih troše krajnji korisnici iz drugog podstavka.

Države članice poduzimaju sve potrebne mjere da bi olakšale komunikaciju i suradnju između proizvođačkih organizacija i dobrotvornih organizacija i institucija iz članka 34. stavka 4. Uredbe (EU) br. 1308/2013 koje su odobrile.

3.   Dopušteno je proizvode ustupiti prerađivačkoj industriji. Države članice donose detaljne propise kojima se osigurava da se ne naruši tržišno natjecanje za pojedine industrije unutar Unije ili za uvezene proizvode, te da se povučeni proizvodi ponovno ne stave na komercijalno tržište. Alkohol dobiven destilacijom smije se koristiti isključivo u industrijske svrhe ili za proizvodnju energije.

Članak 47.

Obaveze primatelja proizvoda povučenih s tržišta

1.   Primatelji povučenih proizvoda iz članka 34. stavka 4. Uredbe (EU) br. 1308/2013 obvezuju se:

(a)

poštovati pravila utvrđena i u skladu s Uredbom (EU) br. 1308/2013;

(b)

voditi poseban zapisnik o zalihama za predmetne postupke;

(c)

prihvatiti kontrole predviđene zakonodavstvom Unije; i

(d)

dostaviti dokaznu dokumentaciju o krajnjoj namjeni svakog od predmetnih proizvoda, u obliku potvrde o preuzimanju ili jednakovrijedne isprave kojom se potvrđuje da je povučene proizvode preuzela treća strana s namjerom njihove besplatne distribucije.

Države članice mogu odlučiti da primatelji ne moraju voditi zapisnik iz prvog podstavka, točke (b), ako primaju količine manje od maksimalne, koju one utvrde na temelju dokumentirane analize rizika.

2.   Primatelji povučenih proizvoda za druge namjene obvezuju se:

(a)

poštovati pravila utvrđena i u skladu s Uredbom (EU) br. 1308/2013;

(b)

voditi odvojene zapisnike o zalihama i financijske račune za predmetne postupke ako država članica smatra da je to potrebno unatoč činjenici da je proizvod denaturiran prije isporuke;

(c)

prihvatiti kontrole predviđene zakonodavstvom Unije; i

(d)

da neće tražiti dodatnu potporu za alkohol proizveden iz dotičnih proizvoda kad se radi o povučenim proizvodima namijenjenim destilaciji.

Odjeljak 6.

Zelena berba i neubiranje

Članak 48.

Uvjeti za primjenu zelene berbe i neubiranja

1.   Zelena berba i neubiranje, kako je navedeno u članku 33. stavku 3. prvom podstavku, točki (g) Uredbe (EU) br. 1308/2013, dopuna su uobičajenim praksama uzgoja i razlikuju se od njih.

2.   Voćke i povrtno bilje podvrgnuto zelenoj berbi ili neubiranju ne upotrebljavaju se za daljnje proizvodne svrhe u istom razdoblju rasta nakon izvođenja tog postupka.

3.   Mjere zelene berbe ne poduzimaju se za voće i povrće čija je normalna berba već započela, a mjere neubiranja ne poduzimaju se ako je komercijalna proizvodnja uzeta s predmetne površine tijekom uobičajenog proizvodnog ciklusa.

Prvi podstavak ne primjenjuje se kad je razdoblje berbe voća i povrća dulje od jednog mjeseca. U takvim slučajevima količinama iz stavka 4. nadoknađuje se samo proizvodnja koja se bere tijekom šest tjedana nakon postupka zelene berbe ili neubiranja. Te voćke i povrtno bilje ne upotrebljavaju se za daljnje proizvodne svrhe u istom razdoblju rasta nakon izvođenja tog postupka.

Za potrebe drugog podstavka države članice mogu zabraniti primjenu mjera zelene berbe i neubiranja ako je u slučaju zelene berbe izveden znatan dio uobičajene berbe i ako je u slučaju neubiranja već uzet znatan dio komercijalne proizvodnje. Država članica koja namjerava primjenjivati ovu odredbu u svojoj nacionalnoj strategiji utvrđuje koliko se dio smatra znatnim.

Zelena berba i neubiranje ne primjenjuju se za isti proizvod i na istoj površini u određenoj godini, osim za potrebe drugog podstavka kad se oba postupka mogu primjenjivati istodobno.

4.   Potporom za zelenu berbu obuhvaćeni su samo proizvodi koji se fizički nalaze na poljima i koji su stvarno podložni zelenoj berbi. Iznose naknade, koji se sastoje od financijske pomoći Unije i doprinosa proizvođačke organizacije za zelenu berbu i neubiranje, utvrđuju države članice u skladu s člankom 49. prvim stavkom točkom (a) kao plaćanja po hektaru na razini kojom se ne pokriva više od 90 % maksimalne razine potpore za povlačenje s tržišta primjenjive na povlačenja s namjenom koja nije besplatna distribucija kako je navedeno u članku 34. stavku 4. Uredbe (EU) br. 1308/2013.

5.   Proizvođačke organizacije i udruženja proizvođačkih organizacija unaprijed u pisanom ili elektroničkom obliku obavješćuju nadležna tijela države članice o namjeri zelene berbe ili neubiranja.

Članak 49.

Obveze država članica

Države članice donose:

(a)

detaljne odredbe o provedbi mjera zelene berbe i neubiranja, uključujući odredbe o obavješćivanju unaprijed o neubiranju i zelenoj berbi, o njihovom sadržaju i krajnjim rokovima, o iznosu naknade koja se plaća i o primjeni mjera, kao i popis prihvatljivih proizvoda u okviru tih mjera;

(b)

odredbe kojima se osigurava da provedba tih mjera nema negativan utjecaj na okoliš i negativne posljedice za zaštitu bilja.

Države članice provjeravaju provode li se mjere na ispravan način, uključujući u odnosu na odredbe iz prvog podstavka, točaka (a) i (b). Ako države članice utvrde da se mjere ne provode ispravno, ne odobravaju primjenu mjera.

Odjeljak 7.

Osiguranje ljetine

Članak 50.

Cilj aktivnosti osiguranja ljetine

Aktivnosti povezane s osiguranjem ljetine, kako je navedeno u članku 33. stavku 3. prvom podstavku, točki (h) Uredbe (EU) br. 1308/2013, pridonose očuvanju prihoda proizvođača i pokriću tržišnih gubitaka koje ima proizvođačka organizacija ili njezini članovi kad su pogođeni prirodnim katastrofama, klimatskim nepogodama i, kad je to primjenjivo, bolestima ili najezdama nametnika.

Članak 51.

Provedba aktivnosti osiguranja ljetine

1.   Države članice donose detaljne odredbe o provedbi mjera osiguranja ljetine, uključujući i odredbe kojima se osigurava da mjere osiguranja ljetine ne narušavaju natjecanje na tržištu osiguranja.

2.   Države članice mogu odobriti dodatna nacionalna financijska sredstva kao potporu aktivnostima osiguranja ljetine, za koje se koriste sredstva iz operativnog fonda. Međutim, ukupna javna potpora za osiguranje ljetine ne smije prijeći:

(a)

80 % cijene premija osiguranja koje plaćaju proizvođači za osiguranje od gubitaka koji su posljedica nepovoljnih klimatskih uvjeta koji se mogu izjednačiti s prirodnim katastrofama;

(b)

50 % troškova premija osiguranja koje proizvođači plaćaju za osiguranje protiv:

i.

gubitaka iz točke (a) i od drugih gubitaka uzrokovanih nepovoljnim vremenskim uvjetima; i

ii.

gubitaka uzrokovanih bolestima životinja ili biljaka ili najezdama nametnika.

Najveća stopa iz točke (b) prvog podstavka primjenjuje se čak i u slučajevima kad se operativnom fondu inače odobrava financijska pomoć Unije u visini od 60 % u skladu s člankom 34. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1308/2013.

3.   Aktivnosti osiguranja ljetine ne pokrivaju isplate osiguranja kojima se proizvođače obeštećuje za više od 100 % pretrpljenog gubitka prihoda, uzimajući u obzir svaku naknadu koju proizvođač dobiva iz drugih sustava potpore u odnosu na osigurani rizik.

POGLAVLJE IV.

Nacionalna financijska pomoć

Članak 52.

Stupanj organiziranosti proizvođača i definicija regije

1.   Za potrebe članka 35. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1308/2013 stupanj organizacije proizvođača u određenoj regiji države članice izračunava se na temelju vrijednosti voća i povrća koje je proizvedeno u predmetnoj regiji i koje na tržište stavljaju:

(a)

priznate proizvođačke organizacije i udruženja proizvođačkih organizacija; i

(b)

proizvođačke grupe osnovane na temelju članka 125.e Uredbe (EZ) br. 1234/2007 te proizvođačke organizacije i proizvođačke grupe iz članka 27. Uredbe (EU) br. 1305/2013.

Vrijednost proizvedenog voća i povrća dijeli se ukupnom vrijednošću proizvodnje voća i povrća koje je proizvedeno u toj regiji.

Vrijednošću voća i povrća koje se proizvodi u predmetnoj regiji i koje stavljaju na tržište organizacije, udruženja i grupe iz prvog podstavka, točaka (a) i (b) obuhvaćeni su samo oni proizvodi za koje su proizvođačke organizacije, udruženja i grupe priznate. Članak 22. primjenjuje se mutatis mutandis.

U izračun te vrijednosti uključeno je samo voće i povrće koje u predmetnoj regiji proizvode proizvođačke organizacije, udruženja proizvođačkih organizacija, proizvođačke grupe i njihovi članovi te koje oni pribavljaju i stavljaju na tržište.

Za izračun ukupne vrijednosti voće i povrća proizvedenog u toj regiji metodologija utvrđena u Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 138/2004 Europskog parlamenta i Vijeća (13) primjenjuje se mutatis mutandis.

2.   Stupanj organiziranosti proizvođača u pojedinoj regiji države članice smatra se posebno niskim ako je prosječna vrijednost stupnjeva organizacije izračunata u skladu sa stavkom 1. za posljednje tri godine za koje su dostupni podaci niža od 20 %.

3.   Nacionalna financijska pomoć dodjeljuje se samo za voće i povrće proizvedeno u regiji iz stavaka 1. i 2.

4.   Za potrebe ovog poglavlja države članice definiraju regije kao posebne dijelove svojeg državnog područja u skladu s objektivnim i nediskriminacijskom kriterijima, kao što su njihove agronomske i gospodarske značajke i njihov regionalni potencijal za poljoprivredu/uzgoj voća i povrća, ili njihova institucionalna ili administrativna struktura te za koje su dostupni podaci za izračun stupnja organiziranosti u skladu sa stavkom 1.

Regije koje država članica definira za potrebe ovog poglavlja ne smije se mijenjati najmanje pet godina osim ako je takva izmjena objektivno opravdana materijalnim razlozima koji nisu povezani s izračunom stupnja organiziranosti proizvođača u predmetnoj regiji ili regijama.

Kada država članica zatraži djelomičan povrat nacionalne financijske pomoći u skladu s člankom 20. Provedbene uredbe (EU) 2017/892, takav zahtjev odnosi se na istu definiciju regija kako je navedeno u zahtjevu za odobrenje.

Članak 53.

Izmjene operativnog programa

Proizvođačka organizacija koja želi zatražiti nacionalnu financijsku pomoć prema potrebi izmjenjuje svoj operativni program u skladu s člankom 34.

POGLAVLJE V.

Opće odredbe

Odjeljak 1.

Obavijesti i izvješća

Članak 54.

Obavijesti država članica o proizvođačkim organizacijama, udruženjima proizvođačkih organizacija i proizvođačkim grupama

Države članice dostavljaju Komisiji sljedeće podatke i dokumentaciju:

(a)

do 31. siječnja svake godine, o ukupnom iznosu operativnih fondova odobrenih te godine za sve operativne programe. U obavijesti se navodi ukupan iznos operativnih fondova i ukupan iznos financijske pomoći Unije odobrene tim fondovima. Ti se podaci nadalje razvrstavaju na iznose za mjere sprečavanja krize i upravljanja krizom i na iznose za druge mjere;

(b)

do 15. studenoga svake godine, godišnje izvješće o proizvođačkim organizacijama i udruženjima proizvođačkih organizacija, kao i o proizvođačkim grupama osnovanima na temelju članka 125.e Uredbe (EZ) br. 1234/2007 te operativnim fondovima, operativnim programima i planovima priznavanja u primjeni tijekom protekle godine. Ovo godišnje izvješće sadržava podatke utvrđene Prilogom V. ovoj Uredbi;

(c)

do 31. siječnja svake godine, o iznosima koje odgovaraju svakom nadolazećem godišnjem razdoblju provedbe planova priznavanja proizvođačkih grupa osnovanih na temelju članka 125.e Uredbe (EZ) br. 1234/2007, uključujući tekuću godinu provedbe. Navode se odobreni ili procijenjeni iznosi. Ova obavijest uključuje sljedeće podatke o svakoj proizvođačkoj grupi i svakom nadolazećem godišnjem razdoblju provedbe plana:

i.

ukupan iznos godišnjeg razdoblja provedbe plana priznavanja, financijska pomoć Unije i doprinosi država članica, proizvođačkih grupa i članova proizvođačkih grupa;

ii.

razvrstavanje potpore dodijeljene prema članku 103.a stavku 1. točkama (a) odnosno (b) Uredbe (EZ) br. 1234/2007.

Članak 55.

Obavijesti država članica o proizvođačkim cijenama voća i povrća na unutarnjem tržištu

1.   Države članice obavješćuju Komisiju do 12.00 sati (po bruxelleskom vremenu) svake srijede o ponderiranim prosječnim zabilježenim cijenama voća i povrća navedenog u Prilogu VI. tijekom prethodnog tjedna, kad su podaci dostupni.

Za voće i povrće obuhvaćeno općim tržišnim standardom utvrđenim u Prilogu I. dijelu A Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011, obavješćuje se samo o cijenama proizvoda koji ispunjavaju taj standard, dok se cijene proizvoda koji su obuhvaćeni posebnim tržišnim standardom utvrđenim u dijelu B tog Priloga odnose samo na proizvode klase I.

Države članice obavješćuju o pojedinoj ponderiranoj prosječnoj cijeni koja odgovara tipovima i vrstama proizvoda, veličinama i opremama navedenim u Prilogu VI toj Uredbi. Kad se zabilježene cijene odnose na tipove, vrste, veličine ili opreme koje nisu one navedene u tom prilogu, države članice obavješćuju Komisiju o tipovima, vrstama, veličinama i opremama proizvoda kojima cijene odgovaraju.

Zabilježene cijene odnose se na cijene franko mjesto pakiranja, sortirano, upakirano i prema potrebi, na paletama, izraženo u eurima za po 100 kilograma neto težine.

2.   Države članice utvrđuju reprezentativna tržišta u proizvodnom području predmetnog voća i povrća. Države članice obavješćuju Komisiju o reprezentativnim tržištima i njihovoj težini u prosjeku u prvoj obavijesti ili kad ih izmijene. Države članice mogu dobrovoljno obavješćivati o cijenama.

Odjeljak 2.

Nadzor i procjena operativnih programa i nacionalnih strategija

Članak 56.

Zajednički pokazatelji učinkovitosti

1.   Operativni programi i nacionalne strategije podliježu nadzoru i procjeni u cilju ocjenjivanja napretka u postizanju ciljeva utvrđenih operativnim programima, kao i učinkovitosti i isplativosti u vezi s ovim ciljevima.

2.   Napredak, učinkovitost i isplativost procjenjuju se na temelju zajedničkih pokazatelja učinkovitosti, navedenih u Prilogu II. Provedbene uredbe (EU) 2017/892, koji se odnose na polazno stanje i ulaganja (financijska provedba), ostvarenja, rezultate i djelotvornost provedenih operativnih programa.

3.   Države članice mogu navesti dodatne pokazatelje u svojoj nacionalnoj strategiji.

Članak 57.

Nadzor i procjena postupaka povezanih s operativnim programima

1.   Proizvođačke organizacije i udruženja proizvođačkih organizacija uspostavljaju sustav za prikupljanje, bilježenje i pohranu podataka za sastavljanje primjenjivih pokazatelja za nadzor i procjenu operativnih programa,

2.   Nadzor se provodi na način da se njegovim rezultatima:

(a)

provjerava kvaliteta provedbe programa;

(b)

utvrđuju potrebe za izmjenama ili revizijom operativnog programa;

(c)

pružaju podaci za zahtjeve izvješćivanja. Podaci o rezultatima nadzora navode se u godišnjem izvješću iz članka 21. stavka 2. Provedbene uredbe (EU) 2017/892.

3.   Procjena ima oblik izvješća u pretposljednjoj godini provedbe operativnog programa kako je navedeno u članku 21. stavku 4. Provedbene uredbe (EU) 2017/892.

Nadzorom se ispituje napredak ostvaren s obzirom na ukupne ciljeve programa. U tu se svrhu upotrebljavaju zajednički pokazatelji učinkovitosti koji se odnose na polazno stanje, ostvarenje i rezultate.

Prema potrebi, u procjenu je uključena i kvalitativna procjena rezultata i učinaka aktivnosti zaštite okoliša usmjerenih:

(a)

na sprečavanje erozije tla;

(b)

na smanjenje uporabe ili racionalnije korištenje sredstava za zaštitu bilja;

(c)

na zaštitu staništa i bioraznolikosti; i

(d)

na očuvanje krajolika.

Rezultati ove procjene trebaju poslužiti:

(a)

za poboljšanje kvalitete operativnog programa;

(b)

za utvrđivanje potrebe za znatnom promjenom operativnog programa; i

(c)

za stjecanje spoznaja korisnih za poboljšanje budućih operativnih programa.

Izvješće o procjeni prilaže se odgovarajućem godišnjem izvješću iz članka 21. stavka 2. Provedbene uredbe (EU) 2017/892.

Članak 58.

Postupci nadzora i procjene povezani s nacionalnom strategijom

1.   Države članice uvode sustav za prikupljanje, bilježenje i pohranu podataka u elektroničkom obliku prikladnom za sastavljanje pokazatelja navedenih u članku 56. S tim ciljem one se oslanjaju na podatke koje im dostavljaju proizvođačke organizacije i udruženja proizvođačkih organizacija o nadzoru i procjeni svojih operativnih programa.

2.   Nadzor se stalno provodi radi procjene napretka u ostvarivanju ciljeva operativnih programa. U tu se svrhu upotrebljavaju podaci iz godišnjih izvješća koje dostavljaju proizvođačke organizacije i udruženja proizvođačkih organizacija. Nadzor se provodi na način da se njegovim rezultatima:

(a)

provjerava kvaliteta provedbe operativnih programa;

(b)

prepoznaju potrebe za prilagodbom ili revizijom nacionalne strategije da bi se ostvarili ciljevi utvrđeni strategijom ili poboljšalo upravljanje provedbom strategije, uključujući upravljanje financijama operativnih programa.

3.   Procjena služi za ocjenu napredovanja u ostvarenju sveukupnih ciljeva strategije. U tu svrhu upotrebljavaju se rezultati nadzora i procjene operativnih programa, kako je navedeno u godišnjim izvješćima i izvješćima o pretposljednjoj godini koje dostavljaju proizvođačke organizacije. Rezultati procjene služe:

(a)

za poboljšanje kvalitete strategije;

(b)

za prepoznavanje potrebe za znatnom promjenom strategije.

Procjena uključuje procjenu provedenu u 2020. Njezini će rezultati biti sadržani u godišnjem nacionalnom izvješću za istu godinu navedenom u članku 54. točki (b). U izvještaju se ispituje stupanj iskorištenosti financijskih sredstava, učinkovitost i isplativost provedenih operativnih programa te se vrednuju učinci i djelotvornost tih programa, u odnosu na ciljeve, domete i mjere utvrđene strategijom i, prema potrebi, ostale ciljeve utvrđene u članku 33. stavku 1. Uredbe (EU) br. 1308/2013.

Odjeljak 3.

Administrativne kazne

Članak 59.

Nepoštovanje kriterija priznavanja

1.   Ako država članica utvrdi da proizvođačka organizacija ne poštuje jedan od kriterija priznavanja povezanih sa zahtjevima iz članaka 5. i 7., članka 11. stavaka 1. i 2. i članka 17., najkasnije dva mjeseca nakon utvrđivanja propusta šalje preporučenom poštom predmetnoj proizvođačkoj organizaciji pismo upozorenja u kojem navodi utvrđeni propust, korektivne mjere i rokove u kojima se te mjere moraju poduzeti, pri čemu ti rokovi nisu dulji od četiri mjeseca. Od trenutka utvrđivanja propusta države članice obustavljaju plaćanja potpore sve dok se ne poduzmu korektivne mjere na zadovoljavajući način.

2.   Ako se korektivne mjere iz stavka 1. ne poduzmu u roku koji je utvrdila država članica, priznavanje proizvođačke organizacije se suspendira. Država članica obavješćuje proizvođačku organizaciju o razdoblju suspenzije, koje počinje odmah nakon isteka roka za poduzimanje tih korektivnih mjera i ne traje dulje od 12 mjeseci od datuma na koji je proizvođačka organizacija primila pismo upozorenja. Time se ne dovodi u pitanje primjena horizontalnog nacionalnog zakonodavstva kojim može biti predviđeno obustavljanje tih mjera nakon početka povezanog pravnog postupka.

Tijekom suspenzije priznanja proizvođačka organizacija može nastaviti svoju djelatnost, ali obustavlja joj se isplata potpore sve dok se suspenzija priznanja ne ukine. Godišnji iznos potpore umanjuje se za 2 % za svaki kalendarski mjesec ili dio mjeseca u kojemu je priznanje suspendirano.

Suspenzija završava na dan kontrole kojom se potvrđuje da su predmetni kriteriji priznavanja ispunjeni.

3.   Ako se kriteriji ne ispune do kraja razdoblja suspenzije koje je utvrdilo nadležno tijelo države članice, država članica povlači priznanje s učinkom od datuma od kojeg uvjeti za priznavanje nisu ispunjeni ili, ako nije moguće utvrditi taj datum, od datuma utvrđivanja propusta. Time se ne dovodi u pitanje primjena horizontalnog nacionalnog zakonodavstva kojim može biti predviđena suspenzija priznavanja nakon početka povezanog pravnog postupka. Neisplaćena se potpora za razdoblje u kojem je utvrđeno nepoštovanje kriterija ne isplaćuje, a nepropisno isplaćena potpora se vraća.

4.   Ako država članica utvrdi da proizvođačka organizacija ne poštuje bilo koji drugi kriterij priznavanja utvrđen u članku 154. Uredbe (EU) br. 1308/2013 osim onih navedenih stavku 1., najkasnije dva mjeseca nakon utvrđivanja propusta šalje preporučenom poštom predmetnoj proizvođačkoj organizaciji pismo upozorenja u kojemu navodi utvrđeni propust, korektivne mjere i rokove u kojima se te mjere moraju poduzeti, pri čemu ti rokovi nisu dulji od četiri mjeseca.

5.   Ako se korektivne mjere iz stavka 4. ne poduzmu u roku koji je utvrdila država članica, plaćanja se obustavljaju, a godišnji se iznos potpore smanjuje za 1 % za svaki započeti kalendarski mjesec ili dio mjeseca nakon isteka tog roka. Time se ne dovodi u pitanje primjena horizontalnog nacionalnog zakonodavstva kojim može biti predviđeno obustavljanje tih mjera nakon početka povezanog pravnog postupka.

6.   Države članice povlače priznavanje ako proizvođačka organizacija ne dokaže da ispunjava kriterije minimalne količine ili vrijednosti proizvodnje stavljene na tržište na temelju zahtjeva iz članka 154. stavka 1. točke (b) Uredbe (EU) br. 1308/2013 do 15. listopada druge godine nakon godine u kojoj ti kriteriji nisu bili ispunjeni. Povlačenje stupa na snagu od datuma od kojeg uvjeti za priznavanje nisu ispunjeni ili, ako taj datum nije moguće utvrditi, od datuma kad je utvrđeno neispunjavanje tih uvjeta. Neisplaćena se potpora za razdoblje u kojem je utvrđeno nepoštovanje kriterija ne isplaćuje, a nepropisno isplaćena potpora se vraća.

Međutim, ako proizvođačka organizacija dostavi državi članici dokaz da zbog prirodnih nepogoda, nepovoljnih klimatskih događaja, bolesti ili najezde nametnika, unatoč tome što je poduzela mjere za sprečavanje rizika, ne može ispuniti kriterije priznavanja utvrđene u članku 154. stavku 1. točki (b) Uredbe (EU) br. 1308/2013 u pogledu minimalne količine ili vrijednosti proizvodnje namijenjene tržištu koje su utvrdile države članice, država članica može za predmetnu godinu odstupiti od kriterija minimalne količine ili vrijednosti proizvodnje namijenjene tržištu u pogledu te proizvođačke organizacije.

7.   U slučajevima kad se primjenjuju stavci 1., 2., 4. i 5., države članice mogu izvršiti plaćanja nakon isteka roka utvrđenog u članku 10. Provedbene uredbe (EU) 2017/892. Međutim, ta se plaćanja ne izvršavaju nakon 15. listopada druge godine nakon godine provedbe programa.

8.   Stavci 1. do 5. primjenjuju se mutatis mutandis u slučajevima kad proizvođačka organizacija ne dostavi državi članici podatke koji se zahtijevaju na temelju članka 21. Provedbene uredbe (EU) 2017/892.

Članak 60.

Prijevara

1.   Države članice mogu obustaviti plaćanja i suspendirati priznavanje proizvođačkoj organizaciji ili udruženju proizvođačkih organizacija koje je pod istragom nacionalnog tijela zbog optužbe za prijevaru povezanu s potporom obuhvaćenom Uredbom (EU) br. 1308/2013 dok se ne utvrdi krivnja.

2.   Kad se ustanovi da je proizvođačka organizacija ili udruženje proizvođačkih organizacija počinilo prijevaru povezanu s potporom koja je obuhvaćena Uredbom (EU) br. 1308/2013, države članice, ne dovodeći u pitanje druge kazne koje se primjenjuju u skladu sa zakonodavstvom Unije i nacionalnim zakonodavstvom:

(a)

povlače priznanje te organizacije ili udruženja;

(b)

isključuju predmetne aktivnosti iz potpora u okviru predmetnog operativnog programa i povući već isplaćene iznose potpore za tu aktivnost; i

(c)

isključuju tu organizaciju ili udruženje iz priznavanja tijekom sljedeće godine.

Članak 61.

Novčana kazna za neprihvatljive iznose

1.   Plaćanja se izračunavaju na temelju aktivnosti prihvatljivih za potporu.

2.   Država članica ispituje zahtjev za dodjelu potpore i utvrđuje iznose koji su prihvatljivi za potporu. Utvrđuje iznos koji:

(a)

bi bio plativ korisniku isključivo na temelju zahtjeva;

(b)

je plativ korisniku nakon provjere prihvatljivosti zahtjeva.

3.   Ako je iznos utvrđen prema stavku 2. točki (a) veći od iznosa utvrđenog prema stavku 2. točki (b) za više od 3 %, primjenjuje se novčana kazna. Iznos novčane kazne jest razlika između iznosa izračunatih na temelju stavka 2. točaka (a) i (b). Međutim, novčana se kazna ne primjenjuje ako proizvođačka organizacija može dokazati da nije odgovorna za uvrštavanje neprihvatljivog iznosa.

4.   Stavci 2. i 3. primjenjuju se mutatis mutandis na neprihvatljive troškove utvrđene tijekom terenskih kontrola ili naknadnih kontrola.

5.   Ako je vrijednost proizvodnje stavljene na tržište deklarirana i provjerena prije podnošenja zahtjeva za dodjelu potpore, za utvrđivanje iznosa iz stavka 2. točaka (a) odnosno (b) upotrebljavaju se iskazane i odobrene vrijednosti.

6.   Kad na završetku operativnog programa nisu ispunjeni uvjeti iz članka 33. stavka 5. točke (b) Uredbe (EU) br. 1308/2013, ukupan iznos potpore za posljednju godinu operativnog programa smanjuje se razmjerno s iznosom troškova koji nisu nastali zbog aktivnosti zaštite okoliša.

Članak 62.

Administrativne kazne nakon kontrola prvog stupnja postupaka povlačenja

1.   Ako se nakon kontrole iz članka 29. Provedbene uredbe (EU) 2017/892 utvrde neusklađenosti povezane s marketinškim standardima ili minimalnim zahtjevima iz članka 15. Provedbene uredbe (EU) 2017/892, kojima se prekoračuju utvrđena dopuštena odstupanja, predmetna proizvođačka organizacija mora platiti novčanu kaznu koja se izračunava u skladu s postotkom povučenih neusklađenih proizvoda:

(a)

kad su te količine manje od 10 % količina koje su stvarno povučene na temelju članka 44. ove Uredbe, iznos novčane kazne jednak je iznosu financijske pomoći Unije, koji se izračunava na temelju količina povučenih neusklađenih proizvoda;

(b)

kad te količine iznose između 10 % i 25 % količina koje su stvarno povučene, iznos novčane kazne jednak je dvostrukom iznosu financijske pomoći Unije, koji se izračunava na temelju količina povučenih neusklađenih proizvoda; ili

(c)

kad te količine premašuju 25 % količine koja je stvarno povučena, iznos novčane kazne jednak je iznosu financijske pomoći Unije za cijelu količinu zabilježenu na temelju članka 44. ove Uredbe.

2.   Novčane kazne iz stavka 1. primjenjuju se ne dovodeći u pitanje bilo koju kaznu koja se primjenjuje na temelju članka 61.

Članak 63.

Administrativna kazna koja se primjenjuje na proizvođačke organizacije u vezi s postupcima povlačenja

Troškovi za postupke povlačenja nisu prihvatljivi ako se proizvodi koji nisu ustupljeni kako je država članica predvidjela člankom 46. stavkom 1. ili ako je povlačenje imalo negativan učinak na okoliš ili ikakve negativne posljedice za zaštitu bilja, ne dovodeći u pitanje bilo koju kaznu koja se primjenjuje na temelju članka 61.

Članak 64.

Administrativne kazne koje se primjenjuju na primatelje proizvoda povučenih s tržišta

Ako se tijekom kontrola provedenih u skladu s člancima 29. i 30. Provedbene uredbe (EU) 2017/892 ustanove nepravilnosti koje se mogu pripisati primateljima proizvoda povučenih s tržišta, ti primatelji:

(a)

izuzimaju se iz prava na primanje proizvoda povučenih s tržišta; i

(b)

obvezni su vratiti vrijednost proizvoda koje su primili uz dodatne pripadajuće troškove sortiranja, pakiranja i prijevoza u skladu s pravilima koja su utvrdile države članice.

Izuzeće predviđeno prvim stavkom, točkom (a) stupa na snagu odmah i traje najmanje jednu godinu uz mogućnost produljenja.

Članak 65.

Administrativne kazne povezane sa zelenom berbom i neubiranjem

1.   Ako proizvođačka organizacija nije ispunila svoje obveze povezane sa zelenom berbom, u obliku novčane kazne plaća iznos naknade za područja za koje obveza nije poštovana. Neispunjavanje obaveza uključuje slučajeve kad:

(a)

površina prijavljena za zelenu berbu nije prihvatljiva za zelenu berbu;

(b)

na području nije u potpunosti obavljena berba ili proizvodnja nije denaturirana;

(c)

je nastao negativan učinak na okoliš ili negativne posljedice za zaštitu bilja za koje je odgovorna proizvođačka organizacija.

2.   Ako proizvođačka organizacija nije ispunila svoje obveze povezane sa zelenom berbom, u obliku novčane kazne plaća iznos naknade za područja u pogledu kojih obveza nije poštovana. Neispunjavanje obaveza uključuje slučajeve kad:

(a)

površina prijavljena za neubiranje nije prihvatljiva za neubiranje;

(b)

se berba ili djelomična berba ipak provela;

(c)

je nastao negativan učinak na okoliš ili negativne posljedice za zaštitu bilja za koje je odgovorna proizvođačka organizacija.

Prvi podstavak, točka (b) ovog stavka ne primjenjuje se kad se primjenjuje članak 48. stavak 3. drugi podstavak.

3.   Novčane kazne navedene u stavcima 1. i 2. primjenjuju se dodatno novčanim kaznama na temelju članka 61.

Članak 66.

Sprečavanje terenske kontrole

Zahtjev za priznavanje, odobrenje operativnog programa ili zahtjev za dodjelu potpore odbija se za predmetnu stavku ili dio troška ako proizvođačka organizacija, uključujući njezine članove ili relevantne predstavnike, spriječi provedbu terenske kontrole.

Članak 67.

Plaćanje povrata potpore i novčanih kazni

1.   Proizvođačke organizacije i udruženja proizvođačkih organizacija ili drugi predmetni subjekti vraćaju nepropisno isplaćenu potporu s kamatama te plaćaju novčane kazne predviđene u ovom odjeljku.

Pri izračunu kamata:

(a)

uzima se kao osnovica vremensko razdoblje između korisnikova primitka nepropisne uplate i povrata uplate;

(b)

primjenjuje se kamatna stopa Europske središnje banke koja se primjenjuje na glavne poslove refinanciranja, objavljena u seriji „C”Službenog lista Europske unije na snazi na dan kad je isplaćena nepropisna potpora, uz dodatna tri postotna boda.

2.   Povrat potpore, kamate i izrečene novčane kazne uplaćuju se EFJP-u.

POGLAVLJE VI.

Proširenje pravila

Članak 68.

Uvjeti za proširenje pravila

1.   Članak 164. Uredbe (EU) br. 1308/2013 primjenjuje se za proizvode sektora voća i povrća i prerađevina voća i povrća pod uvjetom da su pravila iz stavka 4. tog članka:

(a)

na snazi najmanje godinu dana;

(b)

obvezujuća najviše tri godine.

Međutim države članice mogu odstupiti od uvjeta utvrđenog u ovom stavku, prvom podstavku, točki (a) ako je cilj pravila koja se proširuju jedan od onih iz članka 164. stavka 4. prvog podstavka, točaka (a), (e), (f), (h), (i), (j), (m) i (n) Uredbe (EU) br. 1308/2013.

2.   Pravila koja su obvezujuća za sve proizvođače u određenom gospodarskom području ne primjenjuju se na proizvode isporučene za preradu na temelju ugovora koji je potpisan prije početka berbe, osim ako se proširenjem izričito obuhvaćaju takvi proizvodi, uz iznimku pravila o izvješćivanju o tržištu iz članka 164. stavka 4. prvog podstavka, točke (a) Uredbe (EU) br. 1308/2013.

3.   Pravila o proizvođačkim organizacijama ili udruženjima proizvođačkih organizacija ne smiju biti obvezujuća za proizvođače ekoloških proizvoda obuhvaćenih Uredbom (EZ) br. 834/2007 osim ako na njih pristane 50 % proizvođača obuhvaćenih tom Uredbom u gospodarskom području u kojem proizvođačka organizacija ili udruženje proizvođačkih organizacija djeluje i ta organizacija ili udruženje pokriva najmanje 60 % takve proizvodnje u tom području.

4.   Pravila iz članka 164. stavka 4. prvog podstavka, točke (b) Uredbe (EU) br. 1308/2013 ne primjenjuju se na proizvode koji su proizvedeni izvan posebnog gospodarskog područja iz članka 164. stavka 2 te Uredbe.

Članak 69.

Nacionalna pravila

1.   Za potrebe članka 164. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1308/2013 države članice mogu odlučiti da je gospodarsko područje koje se uzima u obzir u slučaju proširenja pravila sektorske organizacije regija ili cijelo državno područje na kojem su uvjeti proizvodnje i stavljanja na tržište homogeni.

2.   Za potrebe utvrđivanja reprezentativnosti proizvođačkih organizacija i udruženja proizvođačkih organizacija u smislu članka 164. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1308/2013, države članice utvrđuju pravila isključujući:

(a)

proizvođače čija je proizvodnja namijenjena prvenstveno za izravnu prodaju potrošačima na gospodarstvu ili u proizvodnom području;

(b)

izravne prodaje prema točki (a);

(c)

proizvode isporučene za preradu na temelju ugovora koji je potpisan prije početka berbe, osim ako se proširenjem izričito obuhvaćaju takvi proizvodi;

(d)

proizvođače ili proizvodnju ekoloških proizvoda obuhvaćenih Uredbom (EZ) br. 834/2007.

Članak 70.

Obavijest o proširenju pravila i gospodarskim područjima

1.   Kad pojedina država članica obavješćuje o obvezujućim pravilima koje je propisala za određeni proizvod i gospodarsko područje na temelju članka 164. stavka 6. Uredbe (EU) br. 1308/2013, odmah obavješćuje Komisiju:

(a)

o gospodarskom području u kojem će se ta pravila primjenjivati;

(b)

o proizvođačkoj organizaciji, udruženju proizvođačkih organizacija ili sektorskoj organizaciji koja je zatražila proširenje pravila i podacima iz kojih je vidljivo ispunjenje odredbi članka 164. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1308/2013;

(c)

ako proširenje pravila zatraži proizvođačka organizacija ili udruženje proizvođačkih organizacija, o broju proizvođača koji pripadaju toj organizaciji ili udruženju i ukupnom broju proizvođača u predmetnom gospodarskom području; ti se podaci odnose na stanje u trenutku kad je podnesen zahtjev za proširenje;

(d)

ako proširenje pravila zatraži proizvođačka organizacija ili udruženje proizvođačkih organizacija, o ukupnoj proizvodnji u gospodarskom području i proizvodnji koju je na tržište stavila za organizacija ili udruženje tijekom posljednje godine za koju su ti podaci dostupni;

(e)

o datumu od kojeg se pravila koja se proširuju primjenjuju na predmetnu proizvođačku organizaciju, udruženje proizvođačkih organizacija ili sektorsku organizaciju; i

(f)

o datumu od kojeg proširenje stupa na snagu i trajanju primjene proširenja.

2.   Kad država članica utvrdi nacionalna pravila o reprezentativnosti u slučaju proširenja pravila sektorskih organizacija na temelju članka 164. stavka 3. drugog podstavka Uredbe (EU) br. 1308/2013, o tim pravilima i njihovom obrazloženju obavješćuje Komisiju zajedno s obavijesti o samom proširenju pravila.

3.   Prije javnog objavljivanja proširenih pravila Komisija obavješćuje države članice o tim pravilima na način koji smatra prikladnim.

Članak 71.

Ukidanje proširenja pravila

Komisija donosi odluku iz članka 175. točke (d) Uredbe (EU) br. 1308/2013 kojom se od države članice zahtijeva da ukine proširenje pravila o kojem je ta država članica donijela odluku na temelju članka 164. stavka 1. te Uredbe kad utvrdi sljedeće:

(a)

da se odlukom države članice isključuje konkurencija na bitnom dijelu unutarnjeg tržišta ili ugrožava slobodna trgovina, ili da su ugroženi ciljevi iz članka 39. Ugovora;

(b)

da se članak 101. stavak 1. Ugovora primjenjuje na pravila proširena na druge proizvođače;

(c)

da se ne ispunjavaju odredbe ovog poglavlja.

Odluka Komisije u pogledu tih pravila primjenjuje se od datuma na koji se predmetnu državu članicu obavijesti o takvim nalazima.

Članak 72.

Kupci proizvoda koji se prodaju sa stabla;

1.   U slučaju kad proizvođači koji ne pripadaju proizvođačkoj organizaciji prodaju svoje proizvode sa stabla, za potrebe ispunjenja pravila o izvješćivanju o proizvodnji i stavljanju na tržište smatra se da je predmetne proizvode proizveo kupac.

2.   Predmetna država članica može odlučiti da i druga osim onih navedenih u stavku 1. budu obvezujuća za kupce kad su odgovorni za upravljanje takvom proizvodnjom.

GLAVA III.

TRGOVINA S TREĆIM ZEMLJAMA – SUSTAV ULAZNIH CIJENA

Članak 73.

Definicije

Za potrebe ovog poglavlja:

(a)

„partija” znači roba prijavljena u okviru jedne deklaracije puštanja u slobodan promet, kojom je obuhvaćena samo roba istog podrijetla koja potpada pod samo jednu oznaku kombinirane nomenklature (oznaku KN); i

(b)

„uvoznik” znači deklarant u smislu članka 5. stavka 15. Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (14).

Članak 74.

Izvještavanje o cijenama i količinama uvezenih proizvoda

1.   Za svaki proizvod i za razdoblja utvrđena u Prilogu VII. dijelu A države članice dostavljaju Komisiji za svaki tržišni dan do 12.00 sati u podne (po bruxelleskom vremenu) sljedećeg radnog dana, za svaku zemlju podrijetla podatke:

(a)

o prosječnim reprezentativnim cijenama proizvoda uvezenih iz trećih zemalja koji se prodaju na uvoznim tržištima država članica; i

(b)

o ukupnim količinama u odnosu na cijene navedene u točki (a).

Za potrebe prvog podstavka, točke (a) države članice obavješćuju Komisiju o uvoznim tržištima koje smatraju reprezentativnima i koja uključuju London, Milano, Perpignan i Rungis.

Ako su ukupne količine iz prvog podstavka, točke (b) manje od deset tona, Komisiju se ne obavješćuje o odgovarajućim cijenama.

2.   Cijene iz stavka 1. prvog podstavka, točke (a) bilježe se:

(a)

za svaki proizvod naveden na popisu u Prilogu VII. dijelu A;

(b)

za sve dostupne sorte i veličine; i

(c)

u fazi uvoznik/veletrgovac ili u fazi veletrgovac/trgovac na malo ako nisu dostupne cijene u fazi uvoznik/veletrgovac.

One se umanjuju za sljedeće iznose:

(a)

tržišnu maržu od 15 % za tržišne centre Londona, Milana i Rungisa i 8 % za druge tržišne centre; i

(b)

troškove prijevoza i osiguranja unutar carinskog područja Unije.

Za troškove vozarine i osiguranja koji se oduzimaju u skladu s drugim podstavkom, države članice mogu utvrditi paušalne iznose za oduzimanje. O takvim paušalnim iznosima i načinima njihova izračuna potrebno je odmah obavijestiti Komisiju.

3.   Cijene zabilježene u skladu sa stavkom 2, kad su utvrđene u fazi veletrgovac/trgovac na malo, smanjuju se:

(a)

za iznos od 9 % da bi se uzela u obzir trgovačka marža veletrgovca; i

(b)

za iznos od 0,7245 EUR za 100 kilograma da bi se uzeli u obzir troškovi rukovanja i tržišni porezi i pristojbe.

4.   Za proizvode na popisu u Prilogu VII. dijelu A koji podliježu posebnom tržišnom standardu, smatraju se reprezentativnim:

(a)

cijene proizvoda klase I., ako količine u toj klasi predstavljaju najmanje 50 % ukupnih količina stavljenih na tržište;

(b)

cijene proizvoda klase I. i klase II., ako količine u tim klasama predstavljaju najmanje 50 % ukupnih količina stavljenih na tržište;

(c)

cijene proizvoda klase II., kad proizvodi iz klase I. nisu na raspolaganju, osim ako se odluči da se na njih primijeni koeficijent prilagodbe, ako se zbog svojih karakteristika kvalitete proizvodi obično ne stavljaju na tržište u klasi I.

Koeficijent prilagodbe iz prvog podstavka, točke (c) primjenjuje se nakon odbitka iznosa navedenih u stavku 2.

Za proizvode na popisu u Prilogu VII. dijelu A koji ne podliježu posebnom tržišnom standardu, reprezentativnima se smatraju cijene proizvoda koji ispunjavaju opće tržišne standarde.

Članak 75.

Osnova za ulaznu cijenu

1.   Za potrebe članka 181. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1308/2013 proizvodi sektora voća i povrća i prerađevina voća i povrća iz tog članka oni su koji su navedeni u Prilogu VII. ovoj Uredbi.

2.   Ako je carinska vrijednost proizvoda navedenih u Prilogu VII. dijelu A utvrđena u skladu s transakcijskom vrijednošću iz članka 70. Uredbe (EU) br. 952/2013 i ako je ona za više od 8 % veća od paušalne vrijednosti koju je Komisija izračunala kao paušalnu uvoznu vrijednost u trenutku izrade deklaracije o puštanju proizvoda u slobodan promet, uvoznik mora položiti jamstvo iz članka 148. Uredbe (EU) 2015/2447. (15) U tu svrhu, iznos uvozne carine koja bi se mogla naplatiti za proizvode navedene u Prilogu VII. dijelu A jest iznos carine koju bi trebalo platiti da je predmetni proizvod bio razvrstan na temelju predmetne paušalne uvozne vrijednosti.

Prvi podstavak ne primjenjuje se ako je paušalna uvozna vrijednost veća od ulaznih cijena navedenih u Prilogu 2. Odjeljku I. dijela trećeg Priloga I. Uredbi (EEZ) br. 2658/87 (16), ili ako deklarant, umjesto polaganja jamstva, zatraži neposredan unos u račune iznosa carina kojima roba može na kraju podlijegati.

3.   Ako se carinska vrijednost proizvoda navedenih u Prilogu VII. dijelu A izračunava u skladu s člankom 74. stavkom 2. točkom (c) Uredbe (EU) br. 952/2013, carina se oduzima u skladu s člankom 38. stavkom 1. Provedbene uredbe (EU) 2017/892. U tom slučaju uvoznik polaže jamstvo u iznosu carine koju bi trebalo platiti da je predmetni proizvod bio razvrstan na temelju primjenjive paušalne uvozne vrijednosti.

4.   Carinska vrijednost robe koja se uvozi kao konsignacijska roba izravno se utvrđuje u skladu s člankom 74. stavkom 2. točkom (c) Uredbe (EU) br. 952/2013 i u tu se svrhu primjenjuje paušalna uvozna vrijednost izračunata u skladu s člankom 38. Provedbene uredbe (EU) 2017/892 u razdoblju u kojem je na snazi.

5.   Uvozniku se daje rok od mjesec dana od prodaje predmetnih proizvoda, uz ograničenje od četiri mjeseca od datuma prihvaćanja deklaracije o puštanju u slobodan promet, da dokaže da je predmetna serija prodana u skladu s uvjetima koji potvrđuju ispravnost cijena iz članka 70. Uredbe (EU) br. 952/2013, ili da utvrdi carinsku vrijednost iz članka 74. stavka 2. točke (c) te Uredbe.

Nepoštovanje jednog od ovih rokova ima kao posljedicu gubitak položenog jamstva, ne dovodeći u pitanje primjenu stavka 6.

Položeno se jamstvo oslobađa ako se carinskim tijelima pruži zadovoljavajući dokaz uvjeta ustupanja proizvoda. U protivnom se jamstvo zadržava za plaćanje uvozne carine.

Kako bi dokazao da je serija ustupljena u skladu s uvjetima utvrđenima u prvom podstavku, uvoznik stavlja na raspolaganje, osim računa, i sve dokumente potrebne za obavljanje odgovarajućih carinskih provjera u vezi s prodajom i ustupanjem svakog proizvoda iz predmetne serije, uključujući i dokumente koji se odnose na prijevoz, osiguranje, rukovanje i skladištenje serije.

Ako se tržišnim standardima iz članka 3. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011 zahtijeva da se na pakiranju navede vrsta ili tip voća i povrća, tada se vrsta proizvoda ili tip voća i povrća koji su dio serije navodi na dokumentima koji se odnose na prijevoz, na računima i na nalogu za isporuku.

6.   Rok od četiri mjeseca iz stavka 5. prvog podstavka nadležna tijela države članice mogu produljiti za najviše tri mjeseca na propisno obrazložen zahtjev uvoznika.

Ako nadležna tijela država članica provjerom utvrde da nisu ispunjeni zahtjevi ovog članka, ona osiguravaju povrat dospjele carine u skladu s člankom 105. Uredbe (EU) br. 952/2013. Iznos carine čiji povrat treba osigurati ili preostali iznos carine čiji povrat treba osigurati uključuje kamate od datuma kada je roba puštena u slobodan promet do datuma osiguravanja povrata. Primjenjuje se kamatna stopa koja je na snazi za postupke povrata u okviru nacionalnog prava.

GLAVA IV.

OPĆE, PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 76.

Nacionalne novčane kazne

Ne dovodeći u pitanje novčane kazne utvrđene u Uredbi (EU) br. 1306/2013, Uredbi (EU) br. 1308/2013, ovoj Uredbi ili Provedbenoj uredbi (EU) 2017/892, države članice primjenjuju novčane kazne na nacionalnoj razini u pogledu nepravilnosti povezanih sa zahtjevima utvrđenim u tim uredbama, uključujući za proizvođačke organizacije koje ne provode operativni program. Te novčane kazne moraju biti učinkovite, razmjerne i odvraćujuće da bi se osigurala odgovarajuća zaštita financijskih interesa Unije.

Članak 77.

Obavijesti

1.   Države članice imenuju jedno nadležno tijelo ili upravu odgovornu za ispunjavanje obaveza dostave obavijesti o svakoj od sljedećih tema:

(a)

proizvođačkim organizacijama, udruženjima proizvođačkih organizacija i sektorskim organizacijama kako je predviđeno člankom 54.;

(b)

proizvođačkim cijenama voća i povrća na unutarnjem tržištu, kako je predviđeno člankom 55.;

(c)

cijenama i količinama proizvoda uvezenih iz trećih zemalja i prodanih na reprezentativnim uvoznim tržištima, kako je predviđeno člankom 74.;

(d)

uvezenim količinama puštenim u slobodan promet, kako je predviđeno člankom 39. Provedbene uredbe (EU) 2017/892.

2.   Države članice obavješćuju Komisiju o imenovanju i detaljima za kontaktiranje određenog tijela ili uprave i o svakoj promjeni takvih podataka.

Popis imenovanih tijela i uprava koji sadržava njihove nazive i adrese daje se na raspolaganje državama članicama i javnosti prikladnim sredstvima putem sustava informiranja koji Komisija uvodi, uključujući objavu na internetu.

3.   Obavješćivanje predviđeno ovom Uredbom i Provedbenom uredbom (EU) 2017/892 provodi se u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 792/2009 (17).

4.   Ako država članica ne dostavi obavijest u skladu kako se zahtijeva u okviru Uredbe (EU) br. 1308/2013, ove Uredbe ili Provedbene uredbe (EU) 2017/892 ili ako se obavijest pokaže netočnom u svjetlu objektivnih činjenica koje posjeduje Komisija, Komisija može obustaviti dio ili sve mjesečne isplate iz članka 17. Uredbe (EU) br. 1306/2013 za sektor voća i povrća sve dok se obavijest ne dostavi na ispravan način.

Članak 78.

Obavijest o višoj sili

Za potrebe članaka 59. stavka 7. i 64. stavka 2. točke (a) Uredbe (EU) br. 1306/2013, nadležno tijelo države članice obavješćuje se o svakom slučaju više sile, s relevantnim dokazima koje to tijelo smatra zadovoljavajućima, u roku od 30 radnih dana od datuma na koji se dogodio slučaj više sile.

Članak 79.

Izmjena Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011

Provedbena Uredba (EU) br. 543/2011 mijenja se kako slijedi:

1.

briše se članak 2.;

2.

brišu se članci od 19. do 35.;

3.

brišu se članci od 50. do 148.;

4.

brišu se Prilozi od VI. do XVIII.

Članak 80.

Prijelazne odredbe

1.   Ne dovodeći u pitanje članak 34., na zahtjev proizvođačke organizacije ili udruženja proizvođačkih organizacija, operativni se program odobren na temelju Provedbene Uredbe (EU) br. 543/2011 može:

(a)

nastaviti provoditi do njegova završetka pod uvjetima primjenjivim na temelju Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011;

(b)

izmijeniti da se ispune zahtjevi Uredbe (EU) br. 1308/2013, ove Uredbe i Provedbene uredbe (EU) 2017/892; ili

(c)

zamijeniti novim operativnim programom odobrenim na temelju Uredbe (EU) br. 1308/2013, ove Uredbe i Provedbene uredbe (EU) 2017/892.

2.   Odstupajući od članka 23. gornja granica financijske pomoći Unije za 2017. izračunata je na temelju Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011.

3.   U pogledu proizvođačkih grupa osnovanih na temelju članka 125.e Uredbe (EZ) br. 1234/2007, izbrisane odredbe Provedbene Uredbe (EU) br. 543/2011. navedene u članku 79. ove Uredbe nastavljaju se primjenjivati dok se te proizvođačke grupe ne priznaju kao proizvođačke organizacije ili predmetna država članica vrati potporu koja je isplaćena na temelju članka 116. stavka 2. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011.

Članak 81.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu sedmog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 13. ožujka 2017.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 671.

(2)  SL L 347, 20.12.2013., str. 549.

(3)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1234/2007 od 22. listopada 2007. o uspostavljanju zajedničke organizacije poljoprivrednih tržištâ i o posebnim odredbama za određene poljoprivredne proizvode (Uredba o jedinstvenom ZOT-u) (SL L 299, 16.11.2007., str. 1.).

(4)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 543/2011 od 7. lipnja 2011. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 za sektore voća i povrća te prerađevina voća i povrća (SL L 157, 15.6.2011., str. 1.).

(5)  Uredba (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (SL L 347, 20.12.2013., str. 487.).

(6)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/892 оd 13. ožujka 2017. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u sektoru voća i povrća te prerađevina voća i povrća (vidjeti stranicu 57. ovoga Službenog lista).

(7)  Uredba (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 637/2008 i Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009 (SL L 347, 20.12.2013., str. 608.).

(8)  Uredba Vijeća (EZ) br. 834/2007 od 28. lipnja 2007. o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda i stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 2092/91 (SL L 189, 20.7.2007., str. 1.).

(9)  Uredba Komisije (EU) br. 702/2014 od 25. lipnja 2014. o proglašenju određenih kategorija potpora u sektoru poljoprivrede i šumarstva te u ruralnim područjima spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL L 193, 1.7.2014., str. 1.).

(10)  Uredba (EU) br. 1144/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. o mjerama informiranja i promocije u vezi s poljoprivrednim proizvodima koje se provode na unutarnjem tržištu i u trećim zemljama te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 3/2008 (SL L 317, 4.11.2014., str. 56.).

(11)  Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 (SL L 347, 20.12.2013., str. 320.).

(12)  Direktiva Vijeća 2000/29/EZ od 8. svibnja 2000. o zaštitnim mjerama protiv unošenja u Zajednicu organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode i protiv njihova širenja unutar Zajednice (SL L 169, 10.7.2000., str. 1.).

(13)  Uredba (EZ) br. 138/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. prosinca 2003. o ekonomskim računima u poljoprivredi na području Zajednice (SL L 33, 5.2.2004., str. 1.).

(14)  Uredba (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije (SL L 269, 10.10.2013., str. 1.).

(15)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/2447 оd 24. studenoga 2015. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu određenih odredbi Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju Carinskog zakonika Unije (SL L 343, 29.12.2015., str. 558.)

(16)  Uredba Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (SL L 256, 7.9.1987., str. 1.).

(17)  Uredba Komisije (EZ) br. 792/2009 od 31. kolovoza 2009. o detaljnim pravilima u skladu s kojima države članice moraju Komisiji dostavljati podatke i dokumente pri provedbi zajedničke organizacije tržišta, sustava izravnih plaćanja, promidžbe poljoprivrednih proizvoda i režima koji se primjenjuju na najudaljenije regije i manje otoke u Egejskom moru (SL L 228, 1.9.2009., str. 3.).


PRILOG I.

Prerađeni proizvodi iz članka 22. stavka 2.

Kategorija

Oznaka KN

Opis

Voćni sokovi

ex 2009

Voćni sokovi, osim soka od grožđa i mošta od grožđa iz podbrojeva 2009 61 i 2009 69 , soka od banane iz podbroja ex 2009 80 i koncentriranih sokova, nefermentirani i bez dodanog alkohola, s dodanim šećerom ili drugim sladilima ili bez njih.

Koncentrirani voćni sokovi voćni su sokovi iz tarifnog broja ex 2009 dobiveni fizičkim oduzimanjem najmanje 50 % sadržaja vode, u pakiranjima netosadržaja od najmanje 200 kg.

Koncentrat rajčice

ex 2002 90 31

ex 2002 90 91

Koncentrat rajčice sa sadržajem suhe tvari od najmanje 28 % u neposrednim pakiranjima netosadržaja od najmanje 200 kg.

Smrznuto voće i povrće

ex 0710

Povrće (nekuhano ili kuhano na pari ili u vodi), smrznuto, osim kukuruza šećerca iz podbroja 0710 40 00 , maslina iz podbroja 0710 80 10 i plodova roda Capsicum ili Pimenta iz podbroja 0710 80 59 .

ex 0811

Voće i orašasti plodovi, nekuhani ili kuhani u vodi ili pari, smrznuti, bez dodanog šećera ili drugih sladila, osim smrznutih banana iz podbroja ex 0811 90 95 .

ex 2004

Drugo povrće, pripremljeno ili konzervirano na drugi način osim octom ili octenom kiselinom, smrznuto, osim proizvoda iz tarifnog broja 2006 , isključujući kukuruz šećerac (Zea mays var. saccharata) iz podbroja ex 2004 90 , masline iz podbroja ex 2004 90 30 i krumpir pripremljen ili konzerviran u obliku brašna, krupice ili pahuljica iz podbroja 2004 10 91 .

Konzerve voća i povrća

ex 2001

Povrće, voće, orašasti plodovi i drugi jestivi dijelovi biljaka, pripremljeni ili konzervirani u octu ili octenoj kiselini, osim:

plodova roda Capsicum, osim slatkih paprika ili pimenta iz podbroja 2001 90 20

kukuruza šećerca (Zea mays var. saccharata) iz podbroja 2001 90 30

jama, slatkog krumpira i sličnih jestivih dijelova biljaka, s masenim udjelom škroba od 5 % ili više iz podbroja 2001 90 40

srca palme iz podbroja 2001 90 60

maslina iz podbroja 2001 90 65

listova vinove loze, izdanaka hmelja i drugih jestivih dijelova biljaka iz podbroja ex 2001 90 97 .

ex 2002

Rajčica pripremljena ili konzervirana na drugi način osim octom ili octenom kiselinom, osim prethodno navedenog koncentrata rajčice iz podbrojeva ex 2002 90 31 i ex 2002 90 91 .

ex 2005

Ostalo povrće pripremljeno ili konzervirano na drugi način osim octom ili octenom kiselinom, nesmrznuto, osim proizvoda iz tarifnog broja 2006 , isključujući masline iz podbroja 2005 70 , kukuruz šećerac (Zea mays var. Saccharata) iz podbroja 2005 80 00 i plodove roda Capsicum, osim slatke paprike ili ljute paprike iz podbroja 2005 99 10 i krumpira pripremljenog ili konzerviranog u obliku brašna, grisa ili pahuljica iz podbroja 2005 20 10 .

ex 2008

Voće, orašasti plodovi i drugi jestivi dijelovi biljaka, drugačije pripremljeni ili konzervirani, s dodanim šećerom, drugim sladilima ili alkoholom ili bez njih, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu, osim:

maslaca od kikirikija iz podbroja 2008 11 10

ostali orašasti plodovi, drugačije pripremljeni ili konzervirani, s dodanim šećerom ili bez njega, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu, iz podbroja ex 2008 19

srca palme iz podbroja 2008 91 00

kukuruza iz podbroja 2008 99 85

jama, slatkog krumpira i sličnih jestivih dijelova biljaka s masenim udjelom škroba od 5 % ili više iz podbroja 2008 99 91

listova vinove loze, izdanaka hmelja i drugih jestivih dijelova biljaka iz podbroja 2008 99 99

mješavine banana drugačije pripremljenih ili konzerviranih iz podbrojeva ex 2008 92 59 , ex 2008 92 78 , ex 2008 92 93 i ex 2008 92 98

banana drugačije pripremljenih ili konzerviranih iz podbrojeva ex 2008 99 49 , ex 2008 99 67 i ex 2008 99 99 .

Gljive u konzervama

2003 10

Gljive roda Agaricus pripremljene ili konzervirane na drugi način osim octom ili octenom kiselinom.

Voće privremeno konzervirano u salamuri

ex 0812

Voće i orašasti plodovi privremeno konzervirani u salamuri, ali u tom stanju neprikladni za neposrednu potrošnju, osim privremeno konzerviranih banana iz podbroja ex 0812 90 98 .

Suho voće

ex 0813

0804 20 90

0806 20

ex 2008 19

Voće, suho, osim onog iz tarifnih brojeva 0801 do 0806 .

Suhe smokve.

Suho grožđe.

Ostali orašasti plodovi, pripremljeni ili konzervirani na drugi način, neovisno o tome sadržavaju li dodatak šećera ili drugog sladila, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu, osim tropskih vrsta orašastih plodova i njihovih mješavina.

Druge prerađevine voća i povrća

 

Prerađevine voća i povrća navedene u dijelu X. Priloga I. Uredbi (EU) br. 1308/2013 različite od proizvoda navedenih u gornjim kategorijama.

Prerađeno aromatsko bilje

ex 0910

ex 1211

Osušena majčina dušica (timijan).

Bosiljak, matičnjak, metvica, mravinac (origano/divlji mažuran), ružmarin, kadulja, osušeni, bilo rezani ili cijeli, izmrvljeni ili mljeveni.

Prah paprike

ex 0904

Papar roda Piper; suhi, drobljeni ili mljeveni plodovi roda Capsicum ili Pimenta, osim slatke paprike iz podbroja 0904 20 10 .


PRILOG II.

Popis aktivnosti i izdataka koji nisu prihvatljivi za potporu u okviru operativnih programa iz članka 31. stavka 1.

1.

Opći troškovi proizvodnje i posebno troškovi za (čak i potvrđeni) micelij, sjeme i biljke koje nisu trajnice; sredstva za zaštitu bilja (uključujući sredstva za integriranu zaštitu bilja); gnojiva i druga proizvodna sredstva; troškovi prikupljanja ili prijevoza (unutarnjeg ili vanjskog); troškovi skladištenja; troškovi ambalaže (uključujući uporabu ambalaže i upravljanje njome), čak i u okviru novih postupaka; operativni troškovi (posebno za struju, gorivo i održavanje).

2.

Administrativni troškovi i troškovi osoblja, osim izdataka povezanih s provedbom operativnih fondova i operativnih programa.

3.

Prihod ili dodaci na cijenu koji se ne odnose na sprečavanje krize ili upravljanje krizom.

4.

Troškovi osiguranja koji se ne odnose na mjere osiguranja žetve iz glave II. poglavlja III. odjeljka 7.

5.

Povrat zajmova uzetih za mjeru provedenu prije početka operativnoga programa, osim zajmova iz članka 38.

6.

Kupnja zemljišta na kojem se nije gradilo čija je cijena viša od 10 % svih prihvatljivih izdataka za predmetnu radnju.

7.

Troškovi sastanaka i programa izobrazbe koji nisu povezani s operativnim programom.

8.

Aktivnosti ili troškovi povezani s količinama koje su proizveli članovi proizvođačke organizacije izvan Unije.

9.

Aktivnosti kojima bi se moglo narušiti tržišno natjecanje u drugim gospodarskim područjima djelatnosti proizvođačke organizacije.

10.

Ulaganja u prijevozna sredstva kojima će se proizvođačka organizacija koristiti za stavljanje na tržište ili distribuciju.

11.

Operativni troškovi za unajmljenu robu.

12.

Izdatci povezani s ugovorima o leasingu (porezi, kamate, troškovi osiguranja itd.) i operativni troškovi.

13.

Kooperantski ugovori ili ugovori o povjeravanju dijela proizvodnje vanjskim suradnicima, koji se odnose na aktivnosti ili izdatke koji su na ovom popisu navedeni kao neprihvatljivi.

14.

Porez na dodanu vrijednost (PDV), osim ako je nadoknadiv u okviru nacionalnog zakonodavstva o PDV-u.

15.

Nacionalni ili regionalni porezi ili pristojbe.

16.

Kamate na dug, osim kad je doprinos dobiven u drugom obliku, a ne kao bespovratna izravna potpora.

17.

Ulaganja u dionice ili kapital trgovačkih društava ako je riječ o financijskom ulaganju.

18.

Troškovi koje su načinile druge strane koje nisu proizvođačka organizacija ili njezini članovi i udruženja proizvođačkih organizacija ili njihovi pridruženi proizvođači ili društva kćeri u slučaju iz članka 22. stavka 8.

19.

Ulaganja ili slične vrste aktivnosti koje se ne provode na gospodarstvima i/ili u prostorima proizvođačke organizacije, udruženja proizvođačkih organizacija, ili njihovih pridruženih proizvođača ili društava kćeri u slučaju iz članka 22. stavka 8.

20.

Mjere koje je proizvođačka organizacija povjerila na provedbu vanjskim suradnicima izvan Unije.


PRILOG III.

Nepotpun popis aktivnosti i izdataka koji su prihvatljivi za potporu u okviru operativnih programa iz članka 31. stavka 1.

1.

Posebni troškovi:

za mjere poboljšanja kvalitete,

za organska sredstva za zaštitu bilja (kao što su feromoni i predatori) bilo da se primjenjuju u organskoj, integriranoj ili konvencionalnoj proizvodnji,

za okolišne aktivnosti iz članka 33. stavka 5. Uredbe (EU) br. 1308/2013,

za organsku, integriranu ili eksperimentalnu proizvodnju, uključujući troškove za organsko/biološko sjeme i sadnice,

za praćenje ispunjavanja standarda iz glave II. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011, pravila o zaštiti bilja i važećih maksimalnih vrijednosti rezidua.

„Posebni troškovi” znači dodatni troškovi, koji se izračunavaju kao razlika između konvencionalnih troškova i stvarno nastalih troškova te gubitak prihoda nastao zbog neke aktivnosti, isključujući dodatni prihod i uštedu troškova.

Za svaku kategoriju posebnih troškova prihvatljivih za potporu iz prvog stavka države članice za izračun dodatnih troškova u usporedbi s konvencionalnim troškovima mogu utvrditi primjerene standardne paušalne stope ili veličine jediničnih troškova.

2.

Administrativni troškovi i troškovi osoblja povezani s provedbom operativnih fondova i operativnih programa koji uključuju:

(a)

opće troškove povezane posebno s operativnim fondovima i operativnim programima, uključujući troškove uprave i osoblja, izvještaje i studije procjene te troškove računovodstva i knjigovodstva plaćanjem standardne paušalne stope od maksimalno 2 % iznosa operativnog fonda odobrenog u skladu s člankom 33. i to do najviše 180 000 EUR, koji se sastoji od financijske pomoći Unije i doprinosa proizvođačke organizacije.

Za operativne programe koje su podnijela priznata udruženja proizvođačkih organizacija operativni se troškovi izračunavaju kao zbroj općih troškova svake proizvođačke organizacije u skladu s stavkom 1., ali najviše u iznosu od 1 250 000 EUR po udruženju proizvođačkih organizacija.

Države članice mogu ograničiti financiranje samo na stvarne troškove, u kojem bi slučaju trebale utvrditi prihvatljive troškove;

(b)

troškove osoblja, uključujući zakonski obvezne troškove povezane s plaćama i primanjima, ako ih izravno snosi proizvođačka organizacija, udruženje proizvođačkih organizacija ili društva kćeri u slučaju iz članka 22. stavka 8. ili zadruge čiji je proizvođačka organizacija član, uz uvjet da su ih odobrile države članice, a koji proizlaze iz mjera:

i.

za poboljšanje ili održanje visoke razine kakvoće ili zaštite okoliša;

ii.

za poboljšanje razine stavljanja na tržište.

Bitna pretpostavka za provedbu ovih mjera uključenje je stručnog osoblja. Ako u tim slučajevima proizvođačka organizacija angažira vlastite zaposlenike ili pridružene proizvođače, potrebno je voditi evidenciju o odrađenim satima.

Ako država članica umjesto ograničenja financiranja na stvarne troškove želi predvidjeti alternativno rješenje, može za sve prihvatljive troškove za osoblje navedene u ovoj točki utvrditi, ex ante i na opravdani način, standardne paušalne stope ili veličine jediničnih troškova do maksimalno 20 % odobrenog iznosa operativnog fonda. Postotak se može povećati u opravdanim slučajevima.

Ako žele zatražiti te paušalne stope, proizvođačke organizacije moraju na prihvatljiv način državi članici pružiti dokaz o provedbi aktivnosti;

(c)

pravne i administrativne troškove spajanja proizvođačkih organizacija te pravne i administrativne troškove povezane s osnivanjem transnacionalnih proizvođačkih organizacija ili transnacionalnih udruženja proizvođačkih organizacija; studije isplativosti i prijedloge koje u odnosu na to naručuju proizvođačke organizacije.

3.

Troškovi sastanaka i programa izobrazbe ako se odnose na operativni program, uključujući dnevnice, prijevoz i troškove smještaja, prema potrebi na temelju paušalnog iznosa ili veličina jediničnih troškova.

4.

Promicanje

marki ili trgovačkih marki proizvođačke organizacije, udruženja proizvođačkih organizacija i društva kćeri, u slučaju iz članka 22. stavka 8.,

generičkih proizvoda i oznaka kvalitete,

troškova tiskanja promotivnih tekstova na pakiranja ili oznake iz prve i druge alineje uz uvjet da je to predviđeno operativnim programom.

Zemljopisni nazivi dopušteni su samo:

(a)

ako je riječ o zaštićenoj oznaci izvornosti ili zaštićenoj oznaci zemljopisnog podrijetla, u smislu Uredbe (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (1); ili

(b)

u svim slučajevima u kojima se ne primjenjuje točka (a), ti su zemljopisni nazivi podređeni glavnoj poruci.

Promotivni materijal za promicanje generičkih proizvoda i oznaka kvalitete mora imati simbol Europske unije (samo kada je riječ o vizualnim medijima) i sadržavati sljedeću izjavu: „Promidžba financirana uz potporu Europske unije.” Proizvođačke organizacije, udruženja proizvođačkih organizacija i njihova društva kćeri u slučaju iz članka 22. stavka 8. ove Uredbe ne smiju upotrebljavati simbol Europske unije za promicanje svojih marki i trgovačkih marki.

5.

Troškovi za prijevoz, sortiranje i pakiranje povezani s besplatnom distribucijom kako je navedeno u člancima 16. i 17. Provedbene uredbe (EU) 2017/892.

6.

Kupnja zemljišta na kojem se nije gradilo ako je kupnja potrebna radi ulaganja u okviru operativnog programa, uz uvjet da je cijena tog zemljišta manja od 10 % svih izdataka za predmetnu aktivnost prihvatljivih za potporu; u iznimnim i opravdanim slučajevima može se utvrditi viši postotak za mjere očuvanja okoliša.

7.

Kupnja opreme, uključujući rabljenu opremu koja nije kupljena sredstvima dobivenima u okviru potpore Unije ili države članice tijekom prethodnih sedam godina.

8.

Ulaganja u prijevozna sredstva ako proizvođačka organizacija predmetnoj državi članici dostavi vjerodostojne dokaze da ta prijevozna sredstva služe samo za prijevoz unutar proizvođačke organizacije; i ulaganja u dodatnu opremu za kamione za prijevoz u hladnjači ili u kontroliranoj temperaturi.

9.

Leasing, uključujući rabljenu opremu za koju nije dobivena potpora Unije ili države članice tijekom prethodnih sedam godina, u granicama neto tržišne vrijednosti predmeta.

10.

Zakup opreme ili drugih predmeta koji je gospodarski opravdan kao alternativa kupovini, uz odobrenje države članice.

11.

Ulaganja u dionice ili kapital trgovačkih društava koja neposredno pridonose postizanju ciljeva operativnog programa.


(1)  Uredba (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (SL L 343, 14.12.2012., str. 1.).


PRILOG IV.

Maksimalni iznosi potpore za povlačenja s tržišta iz članka 45. stavka 1.

Proizvod

Maksimalna potpora (EUR/100 kg)

Besplatna distribucija

Ostale namjene

Cvjetača

21,05

15,79

Rajčice (od 1. lipnja do 31. listopada)

7,25

7,25

Rajčice (od 1. studenoga do 31. svibnja)

33,96

25,48

Jabuke

24,16

18,11

Grožđe

53,52

40,14

Marelice

64,18

48,14

Nektarine

37,82

28,37

Breskve

37,32

27,99

Kruške

33,96

25,47

Patlidžani

31,2

23,41

Dinje

48,1

36,07

Lubenice

9,76

7,31

Naranče

21,00

21,00

Mandarine

25,82

19,50

Klementine

32,38

24,28

Satsuma mandarine

25,56

19,50

Limuni

29,98

22,48


PRILOG V.

Podaci koje mora sadržavati godišnji izvještaj država članica kako je navedeno u članku 54. točki (b)

Svi se podaci odnose na godinu za koju se podnosi izvještaj. Izvještajem se obuhvaćaju i podaci o izdacima plaćenima nakon završetka godine za koju se on podnosi. Obuhvaćaju se i podaci o provedenim kontrolama i primijenjenim administrativnim kaznama u odnosu na tu godinu uključujući kazne provedene ili primijenjene nakon te godine. Za podatke koji se mijenjaju tijekom godine godišnji izvještaj trebao bi sadržavati pregled razlika u pogledu tih podataka koje su nastale tijekom godine za koju se podnosi izvještaj i stanje na dan 31. prosinca te godine.

DIO A. — PODACI ZA UPRAVLJANJE TRŽIŠTEM

1.   Administrativni podaci

(a)

Nacionalni pravni propisi doneseni radi provedbe članaka 32. do 38., članaka 152. do 160. te članaka 164. i 165. Uredbe (EU) br. 1308/2013, uključujući nacionalnu strategiju za održive operativne programe koji se primjenjuju na operativne programe koji su provedeni tijekom godine za koju se podnosi izvještaj.

(b)

Podaci o proizvođačkim organizacijama i udruženjima proizvođačkih organizacija i proizvođačkim grupama:

broj kodne oznake,

ime i podaci za kontakt,

datum priznanja (prethodno priznanje u slučaju proizvođačkih grupa),

svi pravni subjekti ili jasno utvrđeni dijelovi uključenih pravnih subjekata i sva uključena društva kćeri,

broj članova (razvrstani na proizvođače i neproizvođače) te promjene u članstvu tijekom godine,

površine pod nasadima voća i povrća (razvrstano prema glavnim kulturama), obuhvaćeni proizvodi i opis prodanih gotovih proizvoda (uz naznaku njihove vrijednosti i količine prema glavnim izvorima), te glavna odredišta proizvoda, razvrstani prema vrijednosti (s detaljima o proizvodima prodanima na zelenoj tržnici, proizvodima prodanima za preradu i proizvodima koji su povučeni s tržišta),

promjene u strukturama tijekom godine, posebno o novopriznatim ili novoosnovanim tijelima, oduzimanjima i obustavama priznanja te spajanjima uz naznaku odgovarajućih datuma.

(c)

Podaci o sektorskim organizacijama:

ime organizacije i podaci za kontakt,

datum priznanja,

obuhvaćeni proizvodi,

promjene tijekom godine.

2.   Podaci o troškovima

(a)

Proizvođačke organizacije. Financijski podaci po korisniku (proizvođačka organizacija ili udruženje proizvođačkih organizacija):

operativni fond: ukupni iznos, financijska pomoć Unije, potpora države članice (nacionalna potpora), doprinosi proizvođačkih organizacija i članova,

opis visine financijske pomoći Unije u skladu s člankom 34. Uredbe (EU) br. 1308/2013,

financijski podaci o operativnom programu, razvrstani prema proizvođačkim organizacijama i udruženjima proizvođačkih organizacija,

vrijednost proizvodnje stavljene na tržište: ukupna i razvrstana prema pravnim subjektima koji čine proizvođačku organizaciju ili udruženje proizvođačkih organizacija,

troškovi operativnog programa, razvrstani prema mjerama i vrstama aktivnosti koje su odabrane kao prihvatljive za dobivanje potpore,

podaci o količini povučenih proizvoda, razvrstano po proizvodima i mjesecima kao i prema ukupnim količinama povučenima s tržišta i količinama zbrinutima besplatnom distribucijom, izraženo u tonama,

popis odobrenih tijela u smislu članka 34. stavka 4. Uredbe (EU) br. 1308/2013.

(b)

Za proizvođačke grupe osnovane na temelju članka 125.e Uredbe (EZ) br. 1234/2007. Financijski podaci po korisniku:

ukupni iznos, potpora Unije, potpora države članice i doprinosi proizvođačke grupe i članova,

potpora države članice uz naznaku međusuma za proizvođačke grupe u prvoj, drugoj, trećoj, četvrtoj i petoj godini prijelaznog razdoblja,

troškovi za ulaganja potrebna za dobivanje priznanja u smislu članka 103.a stavka 1. točke (b) Uredbe (EZ) br. 1234/2007 razvrstano prema potpori Unije, potpori države članice i doprinosu proizvođačke grupe,

vrijednost proizvodnje stavljene na tržište, s međusumama za proizvođačke grupe u prvoj, drugoj, trećoj, četvrtoj i petoj godini prijelaznog razdoblja.

(c)

Za proizvođačke organizacije i proizvođačke grupe iz članka 27. Uredbe (EU) br. 1305/2013:

vrijednost i količina proizvodnje stavljene na tržište te broj članova.

3.   Podaci o provedbi nacionalne strategije:

sažeti opis napretka postignutog u provedbi operativnih programa, razvrstano prema vrstama mjera, kako je navedeno u članku 2. stavku 1. točki (f). Opis se temelji na financijskim pokazateljima, pokazateljima zajedničke proizvodnje i pokazateljima rezultata, a u njemu su sažeti podaci iz godišnjih izvještaja o napretku koje dostavljaju proizvođačke organizacije o operativnim programima,

sažetak rezultata procjene operativnih programa, kako su ih dostavile proizvođačke organizacije, uključujući kvalitativno vrednovanje rezultata i učinaka mjera za zaštitu okoliša,

sažetak glavnih problema s kojima se susretalo u provedbi nacionalne strategije i njihovog rješavanja te poduzetih mjera, uključujući naznaku o tome je li nacionalna strategija ažurirana i razlog ažuriranja. Primjerak ažurirane strategije treba priložiti godišnjem izvještaju.

DIO B — PODACI ZA POTVRDU OBRAČUNA

Podaci o kontrolama i administrativnim kaznama:

kontrole države članice: detalji o pregledanim tijelima i datumima pregleda,

stope kontrola,

rezultati kontrola,

primijenjene administrativne kazne.


PRILOG VI.

Obavještavanje o cijenama iz članka 55. stavka 1.

Proizvod

Vrsta/sorta

Prezentiranje/veličina

Reprezentativna tržišta

Rajčice

Okrugle

Veličine 57 – 100 mm, u rasutom stanju u pakiranjima od oko 5 – 6 kg

Belgija

Grčka

Španjolska

Francuska

Italija

Mađarska

Nizozemska

Poljska

Portugal

Rumunjska

Grozdovi

U rasutom stanju u pakiranjima od oko 3 – 6 kg

Cherry

Plitice od oko 250 – 500 g

Marelice

Sve vrste i sorte

Veličine 45 – 50 mm

Plitice ili pakiranja od oko 6 – 10 kg

Bugarska

Grčka

Španjolska

Francuska

Italija

Mađarska

Nektarine

Bijelo meso

Veličine A/B

Plitice ili pakiranja od oko 6 – 10 kg

Grčka

Španjolska

Francuska

Italija

Žuto meso

Veličine A/B

Plitice ili pakiranja od oko 6 – 10 kg

Breskve

Bijelo meso

Veličine A/B

Plitice ili pakiranja od oko 6 – 10 kg

Grčka

Španjolska

Francuska

Italija

Mađarska

Portugal

Žuto meso

Veličine A/B

Plitice ili pakiranja od oko 6 – 10 kg

Stolno grožđe

Sve vrste i sorte sa sjemenkama

Plitice ili pakiranja od 1 kg

Grčka

Španjolska

Francuska

Italija

Mađarska

Portugal

Plitice ili pakiranja od 1 kg

Sve vrste i sorte bez sjemenki

Kruške

Blanquilla

Veličine 55/60, pakiranja od oko 5 – 10 kg

Belgija

Grčka

Španjolska

Francuska

Italija

Mađarska

Nizozemska

Poljska

Portugal

Conference

Veličine 60/65+, pakiranja od oko 5 – 10 kg

Williams

Veličine 65+/75+, pakiranja od oko 5 – 10 kg

Rocha

Abbé Fétel

Veličine 70/75, pakiranja od oko 5 – 10 kg

Kaiser

Doyenné du Comice

Veličine 75/90, pakiranja od oko 5 – 10 kg

Jabuke

Golden Delicious

Veličine 70/80, pakiranja od oko 5 – 20 kg

Belgija

Češka

Njemačka

Grčka

Španjolska

Francuska

Austrija

Braeburn

Jonagold (ili Jonagored)

Idared

Fuji

Shampion

Granny Smith

Red Delicious i ostale crvene sorte

Boskoop

Gala

Veličine 70/80, pakiranja od oko 5 – 20 kg

Francuska

Italija

Mađarska

Nizozemska

Poljska

Portugal

Rumunjska

Elstar

Cox Orange

Satsuma mandarine

Sve sorte

Veličine 1 – X – 3, pakiranja od oko 10 – 20 kg

Španjolska

Limuni

Sve sorte

Veličine 3 – 4, pakiranja od oko 10 – 20 kg

Grčka

Španjolska

Italija

Klementine

Sve sorte

Veličine 1 – X – 3, pakiranja od oko 10 – 20 kg

Grčka

Španjolska

Italija

Mandarine

Sve sorte

Veličine 1 – 2, pakiranja od oko 10 – 20 kg

Grčka

Španjolska

Italija

Portugal

Naranče

Salustiana

Veličine 3 – 6 kg, pakiranja od oko 10 – 20 kg

Grčka

Španjolska

Italija

Portugal

Navelinas

Navelate

Lanelate

Valencia late

Tarocco

Navel

Tikvice

Sve sorte

Veličine 14 – 21, u rasutom stanju u pakiranju

Grčka

Španjolska

Francuska

Italija

Nizozemska

Trešnje

Sve slatke sorte

Veličine 22 i više, u rasutom stanju u pakiranju

Bugarska

Češka

Njemačka

Grčka

Španjolska

Francuska

Italija

Mađarska

Poljska

Portugal

Rumunjska

Krastavci

Glatke sorte

Veličine 350 – 500 g, složeni u pakiranju

Bugarska

Grčka

Španjolska

Francuska

Italija

Mađarska

Nizozemska

Poljska

Češnjak

Bijeli

Veličine 50 – 60 mm, pakiranja od oko 2 – 5 kg

Grčka

Španjolska

Francuska

Italija

Mađarska

Ljubičasti

Veličine 45 – 55 mm, pakiranja od oko 2 – 5 kg

Proljetni

Veličine 50 – 60 mm, pakiranja od oko 2 – 5 kg

Šljive

Sve vrste i sorte

Veličine 35 mm i više

Bugarska

Njemačka

Španjolska

Francuska

Italija

Mađarska

Poljska

Rumunjska

Veličine 35 mm i više

Veličine 40 mm i više

Veličine 40 mm i više

Slatke paprike

Sve vrste i sorte

Veličine 70 mm i više

Bugarska

Grčka

Španjolska

Italija

Mađarska

Nizozemska

Portugal

Veličine 50 mm i više

Veličine 40 mm i više

Salata

Sve vrste i sorte

Veličine 400 g i više, pakiranja od 8 – 12

Njemačka

Grčka

Španjolska

Francuska

Italija

Nizozemska

Portugal

Ujedinjena Kraljevina

Veličine 400 g i više, pakiranja od 8 – 12

Jagode

Sve sorte

Pakiranja od 250/500 g

Belgija

Njemačka

Španjolska

Francuska

Italija

Nizozemska

Poljska

Portugal

Ujedinjena Kraljevina

Gljive iz uzgoja

Zatvorene

Srednje veličine (30-65 mm)

Irska

Španjolska

Francuska

Mađarska

Nizozemska

Poljska

Ujedinjena Kraljevina

Kivi

Hayward

Veličine 105 – 125 g, pakiranja od oko 3 – 10 kg

Grčka

Francuska

Italija

Portugal

Cvjetača

Sve vrste i sorte

Veličine 16 – 20 mm

Njemačka

Španjolska

Francuska

Italija

Poljska

Šparoge

Sve vrste i sorte

Veličine 10 – 16/16+

Njemačka

Španjolska

Francuska

Nizozemska

Poljska

Patlidžani

Sve vrste i sorte

Veličine 40+/70+

Španjolska

Italija

Rumunjska

Mrkve

Sve vrste i sorte

Uobičajeni standardi na reprezentativnom tržištu

Njemačka

Španjolska

Francuska

Italija

Nizozemska

Poljska

Ujedinjena Kraljevina

Luk

Sve vrste i sorte

Veličine 40 – 80

Njemačka

Španjolska

Francuska

Italija

Nizozemska

Poljska

Ujedinjena Kraljevina

Grah

Sve vrste i sorte

Uobičajeni standardi na reprezentativnom tržištu

Belgija

Grčka

Španjolska

Francuska

Italija

Poljska

Poriluk

Sve vrste i sorte

Uobičajeni standardi na reprezentativnom tržištu

Belgija

Njemačka

Španjolska

Francuska

Nizozemska

Poljska

Lubenice

Sve vrste i sorte

Uobičajeni standardi na reprezentativnom tržištu

Grčka

Španjolska

Italija

Mađarska

Rumunjska

Dinje

Sve vrste i sorte

Uobičajeni standardi na reprezentativnom tržištu

Grčka

Španjolska

Francuska

Italija

Kupus

Sve vrste i sorte

Uobičajeni standardi na reprezentativnom tržištu

Njemačka

Grčka

Španjolska

Francuska

Poljska

Rumunjska

Ujedinjena Kraljevina


PRILOG VII.

Popis proizvoda za potrebe sustava ulaznih cijena iz glave III.

Ne dovodeći u pitanje pravila tumačenja Kombinirane nomenklature, opis proizvoda smatra se samo indikativnim. Za potrebe ovog Priloga područje primjene odredaba iz glave III. određuje se područjem primjene oznaka KN koje su vrijedile u trenutku donošenja ove Uredbe. Ako se ispred oznake KN nalazi „ex”, područje primjene dodatnih carina određuje se područjem primjene oznake KN i opisom proizvoda te odgovarajućim razdobljem primjene.

DIO A

Oznaka KN

Opis

Razdoblje primjene

ex 0702 00 00

Rajčice

Od 1. siječnja do 31. prosinca

ex 0707 00 05

Krastavci (1)

Od 1. siječnja do 31. prosinca

ex 0709 90 80

Artičoke

Od 1. studenoga do 30. lipnja

0709 90 70

Tikvice

Od 1. siječnja do 31. prosinca

ex 0805 10 20

Slatke naranče, svježe

Od 1. prosinca do 31. svibnja

ex 0805 20 10

Klementine

Od 1. studenoga do kraja veljače

ex 0805 20 30 ex 0805 20 50 ex 0805 20 70 ex 0805 20 90

Mandarine (uključujući tangerine i satsuma mandarine); Wilking i slični križanci agruma

Od 1. studenoga do kraja veljače

ex 0805 50 10

Limuni (Citrus limon, Citrus limonum):

Od 1. lipnja do 31. svibnja

ex 0806 10 10

Stolno grožđe

Od 21. srpnja do 20. studenoga

ex 0808 10 80

Jabuke

Od 1. srpnja do 30. lipnja

ex 0808 20 50

Kruške

Od 1. srpnja do 30. travnja

ex 0809 10 00

Marelice

Od 1. lipnja do 31. srpnja

ex 0809 20 95

Trešnje, osim višanja

Od 21. svibnja do 10. kolovoza

ex 0809 30 10 ex 0809 30 90

Breskve, uključujući nektarine

Od 11. lipnja do 30. rujna

ex 0809 40 05

Šljive

Od 11. lipnja do 30. rujna

DIO B

Oznaka KN

Opis

Razdoblje primjene

ex 0707 00 05

Krastavci namijenjeni preradi

Od 1. svibnja do 31. listopada

ex 0809 20 05

Višnje (Prunus cerasus)

Od 21. svibnja do 10. kolovoza


Top