Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0113

2014/113/EU: Odluka Komisije оd 3. ožujka 2014. o osnivanju Znanstvenog odbora za ograničenja profesionalne izloženosti kemijskim sredstvima i stavljanju izvan snage Odluke 95/320/EZ

OJ L 62, 4.3.2014, p. 18–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/113(1)/oj

4.3.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 62/18


ODLUKA KOMISIJE

оd 3. ožujka 2014.

o osnivanju Znanstvenog odbora za ograničenja profesionalne izloženosti kemijskim sredstvima i stavljanju izvan snage Odluke 95/320/EZ

(2014/113/EU)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

budući da:

(1)

Znanstveni odbor za ograničenja profesionalne izloženosti kemijskim sredstvima (dalje u tekstu: Odbor) osnovan je Odlukom Komisije 95/320/EZ (1) radi procjene učinaka kemijskih sredstava na zdravlje radnika na radu. Odbor svojim radom izravno podržava regulatorno djelovanje Unije u području sigurnosti i zaštite zdravlja na radu. Odbor razvija usporedivo analitičko znanje visoke kvalitete te osigurava da se prijedlozi, odluke i politike Komisije koje se odnose na zaštitu sigurnosti i zdravlja radnika temelje na čvrstim znanstvenim dokazima.

(2)

Odbor Komisiji posebno pomaže pri ocjeni najnovijih dostupnih znanstvenih podataka i predlaganju ograničenja profesionalne izloženosti (OEL-ovi) za zaštitu radnika od kemijskih rizika koje će se uspostaviti na razini Unije sukladno Direktivi Vijeća 98/24/EZ (2) te Direktivi 2004/37/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (3).

(3)

Članovi SCOEL-a visoko su kvalificirani, specijalizirani, neovisni stručnjaci odabrani na temelju objektivnih kriterija. Imenuju se u osobnom svojstvu te Komisiji pružaju preporuke i mišljenja nužna za razvoj politike EU-a o zaštiti radnika. Bez njihova doprinosa Komisija ne bi mogla ostvariti ciljeve svoje socijalne politike, a oni su zaštita sigurnosti i zdravlja radnika. Stoga ti neovisni stručnjaci trebaju osim naknade troškova primati naknadu proporcionalnu posebnim zadaćama koje su im dodijeljene.

(4)

Rad Odbora predstavlja učinkovit doprinos poboljšanju radne okoline radi zaštite zdravlja i sigurnosti radnika jer Odbor Komisiji pruža znanstvene dokaze o učincima kemijskih sredstava na zdravlje radnika na radu koji su joj neophodni za ostvarivanje relevantnih ciljeva socijalne politike Unije. Stoga će se financiranje aktivnosti Odbora osigurati u okviru relevantne proračunske linije namijenjene potpori inicijativama u području socijalne politike i radnih uvjeta.

(5)

Potrebno je također poboljšati strukturu i radne postupke Odbora.

(6)

Članove Odbora treba odabrati putem poziva na iskaz interesa. Time će se zajamčiti poštivanje načela jednakih mogućnosti i transparentnosti u okviru postupka.

(7)

Kako bi se osigurao kontinuitet i učinkovitost rada Odbora, članovi imenovani Odlukom Komisije 2009/985/EU (4) trebaju ostati na dužnosti do imenovanja novih članova Odbora.

(8)

Znanstveni savjeti o pitanjima koja se odnose na zaštitu zdravlja i sigurnosti radnika moraju se temeljiti na etičkim načelima izvrsnosti, neovisnosti, nepristranosti i transparentnosti, osmišljenima u Komunikaciji Komisije „Prikupljanje i korištenje stručnih znanja u Komisiji: načela i smjernice. Poboljšanje znanja radi boljih politika” (5), te se moraju organizirati u skladu s načelima najbolje prakse pri procjeni rizika.

(9)

Budući da će se Odluka 95/320/EZ značajno izmijeniti, tu Odluku treba staviti izvan snage i zamijeniti je novom Odlukom radi jasnoće,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Znanstveni odbor za ograničenja profesionalne izloženosti kemijskim sredstvima

Osnovat će se Znanstveni odbor za ograničenja profesionalne izloženosti kemijskim sredstvima radi ocjene učinaka kemijskih sredstava na zdravlje radnika na radu („Odbor”).

Članak 2.

Misija

1.   Misija Odbora pružanje je preporuka ili mišljenja Komisiji na njen zahtjev o bilo kojem pitanju koje se odnosi na toksikološku ocjenu učinka kemijskih sredstava na zdravlje radnika.

2.   Odbor nakon savjetovanja s tajništvom predviđenim člankom 5. stavkom 3. donosi metodologiju izvođenja ograničenja profesionalne izloženosti („OEL-ovi”) te ju neprestano revidira kako bi ona odražavala sve važne znanstvene faktore koji se odnose na uspostavu OEL-ova. Odbor osigurava da njegova metodologija odražava trenutnu praksu procjene rizika.

3.   Odbor posebno preporučuje OEL-ove na temelju znanstvenih podataka, kao što je definirano direktivama 98/24/EZ i 2004/37/EZ, koji obuhvaćaju, ali se ne ograničavaju na:

vremenski prilagođen prosjek kroz osam sati (TWA),

kratkoročna ograničenja/maksimalna dopuštena izloženost (STEL),

biološke granične vrijednosti/biološke orijentacijske vrijednosti (BLV/BGV).

OEL-ovi se, prema potrebi, dopunjuju dodatnim oznakama koje obuhvaćaju:

vjerojatnost apsorpcije kroz kožu,

potencijal senzibilizacije,

karcinogena svojstva.

Izmjenama dokumenta s metodologijom Odbora mogu se uvrstiti dodatne odgovarajuće oznake.

4.   Preporuke za OEL temelje se na informacijama o osnovnim podacima, opisu kritičnih učinaka, primijenjenim tehnikama ekstrapolacije te podacima o mogućim opasnostima za ljudsko zdravlje, u kojima su detaljno pojašnjene. Bilježi se i izvedivost praćenja izloženosti pri bilo kojem predloženom OEL-u.

5.   Komisija može od Odbora zatražiti provođenje drugih radnji koje se odnose na toksikološku ocjenu kemijskih sredstava.

6.   Odbor utvrđuje eventualni nedostatak specifičnih znanstvenih podataka koji mogu biti nužni za ocjenu kemijskih rizika te u skladu s tim obavješćuje Komisiju.

7.   Odbor utvrđuje trenutačna prioritetna pitanja povezana s učincima kemikalija na zdravlje te u skladu s tim obavješćuje Komisiju.

8.   Na zahtjev Komisije Odbor organizira tematske radionice radi revizije podataka i znanstvenih spoznaja o kemijskim sredstvima ili pitanja povezanih sa svojom metodologijom. Te se radionice organiziraju uz podršku tajništva Odbora.

9.   Odbor pri izvršavanju svojih zadaća nastoji, u skladu s člankom 5. stavkom 5., osigurati suradnju s drugim relevantnim tijelima utemeljenima u skladu sa zakonodavstvom EU-a, uključujući agencije Unije, koja izvršavaju slične zadaće u odnosu na pitanja od zajedničkog interesa.

Članak 3.

Imenovanje članova Odbora

1.   Odbor čini najviše 21 pojedinačni stručnjak odabran s popisa prikladnih kandidata sastavljenog nakon objave poziva na iskaz interesa u Službenom listu Europske unije i na web-mjestu Komisije. Omogućuje se i poveznica iz registra stručnih skupina Komisije i drugih sličnih subjekata („Registar”) na web-mjesto na kojem je poziv objavljen.

Komisija imenuje članove u osobnom svojstvu.

Članovi se odabiru na temelju njihove dokazane znanstvene stručnosti i iskustva, uzimajući u obzir potrebu da se osigura:

da se u sastavu članova odražava puni raspon znanstvenog stručnog znanja nužnog za ispunjenje misije, što posebice obuhvaća područja kemije, toksikologije, epidemiologije, medicine rada, industrijske higijene i opće kompetencije za određivanje OEL-ova,

ravnomjerna zemljopisna zastupljenost članova Odbora.

2.   Imena članova objavljuju se u Registru te u Službenom listu Europske unije u informativne svrhe.

Osobni se podaci prikupljaju, obrađuju i objavljuju u skladu s Uredbom (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća (6).

3.   Članovima imenovanima Odlukom 2009/985/EU u skladu s Odlukom 95/320/EZ mandat na temelju ove Odluke traje do imenovanja članova na novi mandat u skladu s postupkom navedenim u stavcima 1. i 2.

Članak 4.

Mandat

1.   Mandat članova Odbora traje tri godine. Nakon isteka trogodišnjeg razdoblja članovi Odbora ostaju na dužnosti do njihove zamjene ili do obnove imenovanja.

2.   Ako član Odbora podnese ostavku prije isteka trogodišnjeg razdoblja ili ako nije prisutan na više od trećine sastanaka ili iz bilo kojeg drugog razloga više ne može učinkovito pridonositi raspravama Odbora, njega/nju može se zamijeniti u preostalom razdoblju do isteka mandata. U tom slučaju Komisija imenuje novog člana s prethodnog popisa kandidata u skladu s postupkom navedenim u članku 3.

Članak 5.

Upravni odbor i tajništvo Odbora

1.   Na početku svakog mandata Odbor među svojim članovima običnom većinom bira predsjednika i dva potpredsjednika. Ta tri člana čine Upravni odbor Odbora („Upravni odbor”).

2.   Upravni je odbor odgovoran za unutarnja proceduralna pitanja te predsjeda sastancima kako bi se postigao znanstveni konsenzus o preporukama ili mišljenjima koja treba donijeti.

3.   Komisija Odboru i njegovim radnim skupinama osigurava tajništvo i administrativnu podršku nužnu za učinkovito funkcioniranje Odbora.

4.   Tajništvo osigurava učinkovitu suradnju Odbora s drugim znanstvenim odborima i agencijama Unije.

5.   Tajništvo nastoji osigurati rano prepoznavanje potencijalnih izvora razlika između preporuka i mišljenja Odbora i preporuka i mišljenja drugih tijela utemeljenih na temelju zakonodavstva EU-a, uključujući agencije Unije, koja izvršavaju slične zadaće u odnosu na pitanja od zajedničkog interesa.

Članak 6.

Radne skupine

1.   Odbor na zahtjev Upravnog odbora može osnovati radne skupine sastavljene od svojih članova, u dogovoru sa službama Komisije.

2.   Radne skupine moraju raspravljati o specifičnim pitanjima relevantnima za rad Odbora na temelju postavljenih uvjeta koje definira Odbor te izvijestiti o rezultatima svojih rasprava. Takve radne skupine raspuštaju se čim izvrše svoju zadaću.

Članak 7.

Plenarni sastanci Odbora i sastanci radnih skupina

1.   Odbor donosi svoj poslovnik na temelju standardnog poslovnika za stručne skupine Komisije.

2.   Plenarni sastanci Odbora u pravilu se održavaju četiri puta godišnje.

3.   Službe Komisije sazivaju plenarne sastanke Odbora i sudjeluju u njima te sazivaju sastanke radnih skupina.

4.   Odbor i radne skupine obično se sastaju u sjedištu Komisije. No u iznimnim se slučajevima sastanci mogu održati drugdje.

Članak 8.

Postupci i metodologija

1.   Rasprave Odbora odnose se na bilo koji zahtjev za preporuku o OEL-u za specifičnu tvar ili grupu tvari ili bilo kakvo drugo znanstveno mišljenje („mišljenje”) koje Komisija zatraži.

2.   Kada u skladu sa stavkom 1. zatraži preporuku ili mišljenje Odbora, Komisija može utvrditi vremenski rok unutar kojeg je potrebno dati preporuku ili mišljenje.

3.   Odbor, a posebice Upravni odbor, ulaže sve napore kako bi svoje preporuke ili mišljenja utemeljio na konsenzusu. Nakon rasprava Odbora ne slijedi glasovanje. Ako nema jednoglasne odluke, Odbor Komisiji dostavlja različita stajališta zauzeta tijekom rasprava.

4.   Odbor uz podršku tajništva osigurava usklađenost svoje metodologije s najnovijim znanstvenim standardima i njenu provedbu.

5.   Ne dovodeći u pitanje odredbe o povjerljivosti iz članka 9. stavka 3., Komisija objavljuje ažuriranu metodologiju, zajedno s donesenim preporukama i mišljenjima Odbora, na dijelu svog web-mjesta posvećenog Odboru.

Članak 9.

Etička načela

Članovi Odbora obvezuju se djelovati neovisno o vanjskim utjecajima. Ne delegiraju ovlasti drugim osobama.

Oni daju izjavu kojom preuzimaju obveze djelovanja u javnom interesu i niječu izravan ili neizravan interes koji može dovesti u pitanje njihovu neovisnost ili ga prijavljuju.

Službe Komisije bilježe prijavljene interese i odlučuju o njihovoj važnosti.

Odbor osigurava da njegove preporuke i mišljenja jasno predstavljaju argumente primijenjene u postupku donošenja odluke, kao što je naznačeno u metodologiji.

Ne dovodeći u pitanje članak 339. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i članak 12. ove Odluke, članovi Odbora ne otkrivaju informacije koje doznaju tijekom rada u Odboru, tematskih radionica, radnih skupina ili drugih aktivnosti povezanih s ovom Odlukom.

Članovi Odbora na početku svakog mandata potpisuju pisanu izjavu o povjerljivosti.

Članak 10.

Promatrači i vanjski stručnjaci

1.   Službe Komisije pozivaju države EGP-a/EFTA-e da podnesu prijedloge kako bi znanstvenici mogli sudjelovati na sastancima kao promatrači.

2.   Službe Komisije prema potrebi mogu pozvati znanstvene stručnjake koji nisu članovi Odbora, a imaju znanje o temi koja je na dnevnom redu, da sudjeluju u radu Odbora ili u radnoj skupini na ad hoc osnovi.

Članak 11.

Posebne naknade

1.   Članovi Odbora i vanjski stručnjaci pozvani na inicijativu Komisije imaju pravo na posebnu naknadu u najvišem iznosu od 450 EUR u obliku dnevnog jediničnog troška za svaki puni radni dan. Ukupna naknada izračunava se i zaokružuje na iznos koji najpribližnije odgovara naknadi za pola radnog dana. Isplata se vrši u eurima.

2.   Komisija vrši naknadu troškova puta i dnevnica sudionika u aktivnostima Odbora u skladu s primjenjivim odredbama (7). Naknada tih troškova vrši se u okviru raspoloživih sredstava dodijeljenih u okviru godišnjeg postupka raspodjele sredstava.

3.   Članak 11. stavak 1. stupa na snagu na datum imenovanja članova Odbora na sljedeći mandat u skladu s postupkom navedenim u članku 3.

Članak 12.

Transparentnost

1.   Komisija objavljuje sve relevantne dokumente (kao što su dnevni redovi, zapisnici i podnesci sudionika) u Registru ili putem poveznice iz Registra na posebno web-mjesto.

2.   Iznimke su moguće ako se analizom pojedinačnog slučaja procijeni da bi objava dokumenta narušila zaštitu javnog ili privatnog interesa prema definiciji u članku 4. Uredbe (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća (8).

Članak 13.

Stavljanje izvan snage

1.   Odluka 95/320/EZ stavlja se izvan snage.

2.   Upućivanja na Odluku stavljenu izvan snage tumače se kao upućivanja na ovu Odluku.

Članak 14.

Stupanje na snagu

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 3. ožujka 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  Odluka Komisije 95/320/EZ od 12. srpnja 1995. o osnivanju Znanstvenog odbora za ograničenja profesionalne izloženosti kemijskim sredstvima (SL L 188, 9.8.1995., str. 14.).

(2)  Direktiva Vijeća 98/24/EZ od 7. travnja 1998. o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika na radu od rizika povezanih s kemijskim sredstvima (četrnaesta pojedinačna direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive 89/391/EEZ) (SL L 131, 5.5.1998., str. 11.).

(3)  Direktiva 2004/37/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim ili mutagenim tvarima na radu (šesta pojedinačna direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive Vijeća 89/391/EEZ) (SL L 158, 30.4.2004., str. 50.).

(4)  Odluka Komisije 2009/985/EU od 18. prosinca 2009. o imenovanju članova Znanstvenog odbora za ograničenja profesionalne izloženosti kemijskim sredstvima na novi mandat (SL L 338, 19.12.2009., str. 98.).

(5)  COM(2002) 713 završna verzija od 11. prosinca 2002.

(6)  Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka (SL L 8, 12.1.2001., str. 1.).

(7)  Odluka Komisije C(2007) 5858 Pravila o naknadi troškova osobama izvan Komisije, pozvanima na sudjelovanje u sastancima u svojstvu stručnjaka.

(8)  Uredba (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije (SL L 145, 31.5.2001., str. 43.). Te su iznimke namijenjene zaštiti javne sigurnosti, vojnih poslova, međunarodnih odnosa, financijske, monetarne ili gospodarske politike, privatnosti i integriteta pojedinca, poslovnih interesa, sudskih postupaka i pravnih savjeta, inspekcija/istraga/revizija i postupka donošenja odluka institucije.


Top