Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0098

Uredba (EU) br. 98/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. siječnja 2013. o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva Tekst značajan za EGP

OJ L 39, 9.2.2013, p. 1–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 065 P. 252 - 262

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/98/oj

13/Sv. 065

HR

Službeni list Europske unije

252


32013R0098


L 039/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

15.01.2013.


UREDBA (EU) br. 98/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 15. siječnja 2013.

o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 114.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

u skladu s uobičajenim zakonodavnim postupkom (2),

budući da:

(1)

Određene tvari i smjese su prekursori ekspoloziva i mogu se zlouporabiti za nezakonitu proizvodnju eksploziva. Akcijskim planom Europske unije za povećanje sigurnosti eksploziva, koji Vijeće je usvojilo 18. travnja 2008., Komisija je pozvana da uspostavi stalni odbor za prekursore kako bi se uzele u obzir mjere i pripremile preporuke za reguliranje prekursora eksploziva dostupnih na tržištu, uzimajući u obzir njihove učinke troškova i koristi.

(2)

Stalni odbor za prekursore, koji je uspostavila Komisija 2008., utvrdio je razne prekursore eksploziva koji bi se mogli koristiti za počinjenje terorističkih napada i preporučio da se poduzme odgovarajuće djelovanje na razini Unije.

(3)

Neke su države članice već donijele zakone i druge propise u vezi sa stavljanjem na tržište, stavljanjem na raspolaganje i posjedovanjem određenih prekursora eksploziva.

(4)

Te zakone i druge propise, koji su raznoliki i mogu izazvati prepreke za trgovanje unutar Unije, trebalo bi uskladiti kako bi se poboljšalo slobodno kretanje kemijskih tvari i smjesa u unutarnjem tržištu i, u mjeri u kojoj je moguće, uklonilo poremećaje u tržišnom natjecanju uz osiguravanje visoke razine zaštite sigurnosti javnosti. Na nacionalnoj razini i na razini Unije utvrđena su ostala pravila vezana uz neke tvari obuhvaćene ovom Uredbom, u pogledu sigurnosti radnika i zaštite okoliša. Ova Uredba ne utječe na ta druga pravila.

(5)

Kako bi se osigurala najveća razina ujednačenosti za gospodarske subjekte, uredba je najprikladniji pravni instrument za uređivanje stavljanja na tržište i uporabe prekursora eksploziva.

(6)

Uredbom (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa (3) određuje se da tvari i smjese koje su razvrstane kao opasne treba ispravno označiti prije stavljanja na tržište. Nadalje se određuje da gospodarski subjekti uključujući trgovce na malo trebaju razvrstati i označiti takve tvari ili se pouzdati u razvrstavanje koje je proveo uzlazni subjekt u lancu nabave. Stoga je prikladno odrediti u ovoj Uredbi da svi gospodarski subjekti, uključujući trgovce na malo, koji javnosti stavljaju na raspolaganje tvari ograničene ovom Uredbom, osiguraju da na pakiranju bude navedeno da je nabava, posjedovanje ili uporabe te tvari ili smjese od strane javnosti podložno ograničenju.

(7)

Kako bi se na nacionalnoj razini postigla zaštita od nezakonite uporabe prekursora eksploziva koja je slična ili veća od one koja je predviđena ovom Uredbom na razini Unije, neke države članice već imaju na snazi zakone i druge propise u pogledu nekih tvari koje su podložne nezakonitoj uporabi. Neke od tih tvari već se nalaze na popisu u ovoj Uredbi, dok bi druge mogle biti ograničene na razini Unije u budućnosti. Budući da bi bilo suprotno ciljevima ove Uredbe da se smanji zaštita za mjere na razini Unije, prikladno je predvidjeti mehanizam kojim bi takve nacionalne mjere mogle ostati na snazi (zaštitna klauzula).

(8)

Nezakonitu proizvodnju eksploziva treba otežati utvrđivanjem graničnih vrijednosti koncentracije za određene prekursore eksploziva. Ispod tih graničnih vrijednosti je osigurano slobodno kretanje prekursora eksploziva podložno zaštitnom mehanizmu; iznad tih vrijednosti treba ograničiti pristup javnosti tim prekursorima eksploziva.

(9)

Stoga pojedinci ne bi smjeli moći nabaviti, unijeti, posjedovati ili koristiti prekursore eksploziva u koncentracijama iznad graničnih vrijednosti. Međutim, prikladno je omogućiti pojedincima da nabave, uvedu, posjeduju ili koriste takve prekursore eksploziva u legitimne svrhe samo ako imaju dozvolu za to.

(10)

Nadalje, s obzirom da neke države članice već imaju čvrsto upostavljene sustave za registraciju koji se koriste za kontroliranje stavljanja na raspolaganje na tržište nekih ili svih tvari koje su ograničene ovom Uredbom, koje ne treba staviti na raspolaganje pojedincima, prikladno je u ovoj Uredbi predvidjeti sustav za registraciju koji se primjenjuje na neke ili sve ove tvari.

(11)

Hidrogen peroksid, nitrometan i dušičnu kiselinu pojedinci uveliko koriste u legitimne svrhe. Stoga državama članicama treba omogućiti da osiguraju pristup tim tvarima unutar navedenog raspona koncentracija primjenom sustava za registraciju prema ovoj Uredbi, radije nego sustava izdavanja dozvola.

(12)

S obzirom na vrlo specifičnu temu, cilj ove Uredbe može se ostvariti, u skladu s načelima supsidijarnosti i proporcionalnosti, dajući državama članicama mogućnost da odaberu hoće li dopustiti ograničeni pristup pojedincima u skladu s ovom Uredbom.

(13)

Kako bi se ostvarili legitimni ciljevi javne sigurnosti uz osiguravanje najmanje smetnje pravilnom funkcioniranju unutarnjeg tržišta, prikladno je predvidjeti sustav izdavanja dozvola u skladu s kojim bi pojedinac koji je nabavio tvar ograničenu ovom Uredbom i koja se ne smije dati na raspolaganje javnosti, ili smjesu ili tvar koja je sadrži, u koncentraciji iznad granične vrijednosti mogao unijeti iz druge države članice ili iz treće zemlje u državu članicu koja dozvoljava pristup toj tvari u skladu s bilo kojim sustavom predviđenim ovom Uredbom.

(14)

Kako bi se učinkovito primjenjivale odredbe o uvođenju prekursora eksploziva, države članice se potiču da osiguraju da se međunarodnim putnicima obrati pozornost na ograničenja koja se primjenjuju na uvođenje tvari ograničenih ovom Uredbom koje ne treba staviti na raspolaganje pojedincima. Iz istog razloga se države članice potiču da osiguraju da javnost bude svjesna da se ta ograničenja također primjenjuju na male pošiljke privatnim osobama i pošiljke naručene na daljinu od strane krajnjih potrošača.

(15)

Informacije koje države članice pružaju industriji, posebno malim i srednjim poduzećima, mogu biti vrijedno sredstvo osiguranja sukladnosti s ovom Uredbom, uzimajući u obzir važnost smanjenja administrativnog tereta za mala i srednja poduzeća.

(16)

Budući da bi bilo neproporcionalno zabraniti uporabu prekursora eksploziva u profesionalnim djelatnostima, ograničenja koja se odnose na dostupnost, uvođenje, posjedovanje i uporabu prekursora eksploziva trebala bi se primjenjivati samo na javnost. Međutim, s obzirom na opće ciljeve ove Uredbe, prikladno je omogućiti mehanizam prijavljivanja koji obuhvaća i profesionalne korisnike diljem lanca nabave i pojedince uključene u transakcije koje zbog njihove prirode treba smatrati sumnjivima. U tom bi smislu države članice trebale uspostaviti nacionalne kontaktne točke za prijavljivanje sumnjivih transakcija.

(17)

Razne transakcije u vezi s prekursorima eksploziva mogle bi se smatrati sumnjivima i i stoga podložnim prijavi. Ovo je slučaj, na primjer, kada je potencijalni kupac (profesionalni ili neprofesionalni) nejasan u vezi s namijenjenom uporabom, nije upoznat s namijenjenom uporabom ili je ne može uvjerljivo objasniti, namjerava kupiti neuobičajene količine, neuobičajene koncentracije ili neuobičajenu kombinaciju tvari, ne želi dati dokaz o identitetu ili mjestu boravka, ili inzistira na korištenju neuobičajenih načina plaćanja, uključujući velike iznose u gotovini. Gospodarski subjekti trebali bi moći pridržati pravo da odbiju takvu transakciju.

(18)

S obzirom na opće ciljeve ove Uredbe, nadležna tijela se potiču da informiraju dotičnu nacionalnu kontaktnu točku o svakom odbijanju zahtjeva za izdavanje dozvole ako je odbijanje utemeljeno na razumnim razlozima kojima se sumnja u legitimnost namijenjene uporabe ili namjere korisnika. Također, nadležna se tijela potiču da informiraju nacionalnu kontaktnu točku o privremenom oduzimanju ili oduzimanju dozvole.

(19)

Kako bi se spriječila i otkrila moguća nezakonita uporaba prekursora eksploziva, poželjno je da nacionalne kontaktne točke vode evidenciju o prijavljenim sumnjivim transakcijama i da nadležna tijela poduzimaju potrebne mjere za istraživanje konkretnih okolnosti, uključujući autentičnost relevantne gospodarske djelatnosti koju obavlja profesionalni korisnik uključen u sumnjivu transakciju.

(20)

Ako je izvedivo, trebalo bi odrediti granične vrijednosti koncentracije iznad kojih je ograničen pristup određenim prekursorima eksploziva, budući da bi samo prijavljivanje sumnjivih transakcija trebalo predvidjeti s obzirom na neke druge prekursore eksploziva. Kriterij za određivanje koje bi mjere trebalo primijeniti na koje prekursore eksploziva uključuju razinu prijetnje povezane s dotičnim prekursorom eksploziva, obujam prodaje dotičnog prekursora eksploziva i mogućnost utvrđivanja razine koncentracije ispod koje se prekursor eksploziva i dalje može koristiti u legitimne svrhe za koje je stavljen na raspolaganje. Ti bi kriteriji trebali nastaviti upravljati daljnjim djelatnostima koje se mogu poduzeti u vezi s prekursorima eksploziva koji trenutačno nisu obuhvaćeni područjem primjene ove Uredbe.

(21)

Granične vrijednosti heksamina u tabletama goriva tehnički nisu izvedive. Osim toga, postoje mnogi načini legitimne uporabe sumporne kiseline, acetona, kalijevog nitrata, natrijevog nitrata, kalcijevog nitrata i kalcijevog amonijevog nitrata. Propis na razini Unije o ograničenju prodaje ovih tvari javnosti rezultirao bi nerazmjerno visokim administrativnim troškovima i troškovima usklađivanja za potrošače, tijela javne vlasti i poduzeća. Međutim, s obzirom na ciljeve ove Uredbe, trebalo bi donijeti mjere za olakšavanje prijave sumnjivih transakcija s obzirom na tablete goriva s heksaminom i s obzirom na one druge prekursore eksploziva za koje ne postoje odgovarajuće i sigurne druge mogućnosti.

(22)

Krađe prekursora eksploziva su sredstvo dobivanja početnih materijala za nezakonitu proizvodnju eksploziva. Stoga je prikladno predvidjeti prijavljivanje značajnih krađa i nestanaka tvari podložnih mjerema iz ove Uredbe. Kako bi se olakšalo praćenje počinitelja i upozorila nadležna tijela drugih država članica na moguće prijetnje, nacionalne kontaktne točke se potiču da, prema potrebi, koriste Europolov sustav ranog uzbunjivanja.

(23)

Države članice trebale bi utvrditi pravila o sankcijama primjenjivim na kršenje odredaba ove Uredbe. Te bi sankcije trebale biti učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće.

(24)

Na temelju Priloga XVII. Uredbi (EZ) br. Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) (4) javnosti je zabranjena nabava amonijevog nitrata koji bi se mogao zlouporabiti kao prekursor eksploziva. Međutim, dozvoljena je nabava amonijevog nitrata nekim profesionalnim korisnicima, posebno poljoprivrednicima. Ta bi nabava stoga trebala biti predmet mehanizma prijave za sumnjive transakcije uspostavljenog ovom Uredbom, budući da nema jednakovrijednog uvjeta u Uredbi (EZ) br. 1907/2006.

(25)

Ovom se uredbom zahtijeva obrada osobnih podataka i njihovo daljnje otkrivanje trećim stranama u slučaju sumnjivih transakcija. Ta obrada i objava podrazumijevaju ozbiljno ometanje temeljnih prava na osobni život i prava na zaštitu osobnih podataka. Direktiva 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom prijenosu takvih podataka (5) upravlja obradom osobnih podataka koja je provedena u okviru ove Uredbe. U skladu s time trebalo bi osigurati da je valjano zaštićeno temeljno pravo na zaštitu osobnih podataka pojedinaca čiji se osobni podaci obrađuju u primjeni ove Uredbe. Konkretno, obradu osobnih podataka koju podrazumijeva izdavanje dozvola, registracija transakcija i prijava sumnjivih transakcija trebalo bi provesti u skladu s Direktivom 95/46/EZ, uključujući opća načela zaštite podataka poput minimizacije podataka, ograničavanja svrhe, proporcionalnosti i neophodnosti te uvjeta da se poštuju prava subjekta podataka na pristup, ispravljanje i brisanje podataka.

(26)

Izbor tvari koje koriste teroristi i drugi kriminalci za nezakonitu proizvodnju eksploziva brzo se mijenja. Stoga bi trebalo biti moguće dodati dodatne tvari u režim predviđen ovom Uredbom, ako je potrebno po hitnom postupku.

(27)

Kako bi se uzeo u obzir razvoj u zlouporabi tvari poput prekursora eksploziva i pod uvjetom da se provede primjereno savjetovanje s relevantnim dionicima kako bi se uzeo u obzir potencijalno značajan utjecaj na gospodarske subjekte, ovlast donošenja akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije trebalo bi prenijeti na Komisiju da izmijeni ograničenja koncentracije iznad kojih određene tvari ograničene ovom Uredbom ne smiju biti dostupne javnosti, te da napravi popis dodatnih tvari s obzirom na koje treba prijaviti sumnjive transakcije. Od osobite je važnosti da Komisija provede odgovarajuća savjetovanja tijekom pripremnog rada, uključujući na razini stručnjaka. Kod pripreme i izrade nacrta delegiranih akata Komisija bi trebala osigurati simultani, pravovremeni i odgovarajući prijenos relevantnih dokumenata Europskom parlamentu i Vijeću.

(28)

Komisija bi trebala stalno nadzirati popis tvari koje ne smiju biti dostupne javnosti iznad određenih graničnih vrijednosti koncentracije i popis tvari s obzirom na koje treba prijaviti sumnjive transakcije. Komisija bi, kad je opravdano, trebala pripremiti zakonske prijedloge u skladu s uobičajenim zakonodavnim postupkom za dodavanje ili brisanje unosa s prvog popisa, ili brisanja unosa s drugog popisa, kako bi uzela u obzir razvoj u zlouporabi tvari kao prekursora eksploziva.

(29)

Kako bi se obuhvatile tvari koje još nisu ograničene ovom Uredbom, s obzirom na koje neka država članica ima opravdan razlog za pretpostavku da bi se mogle koristiti za nezakonitu proizvodnju eksploziva, trebalo bi uvesti zaštitnu klauzulu koja predviđa odgovarajući postupak Unije.

(30)

Nadalje je prikladno, s obzirom na specifične rizike na koje će se naići u ovoj Uredbi, odobriti državama članicama da u određenim uvjetima usvoje zaštitne mjere za tvari, uključujući tvari koje su već predmetom mjera iz ove Uredbe.

(31)

S obzirom na zahtjeve iz ove Uredbe u pogledu informacija koje treba dati Komisiji i državama članicama, bilo bi neprikladno da te nove zaštitne mjere budu podložne odredbama Direktive 98/34/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. lipnja 1998. o utvrđivanju postupka osiguravanja informacija u području tehničkih normi i propisa i pravila o uslugama informacijskog društva (6), bez obzira odnose li se na tvari koje su već predmet mjera iz ove Uredbe ili na tvari koje nisu tako ograničene.

(32)

S obzirom na ciljeve ove Uredbe i utjecaj koji mogu imati na sigurnost građana i sigurnost na unutarnjem tržištu, Komisija bi, uz uzimanje u obzir neprekidnih savjetovanja u Stalnom odboru za prekursore, trebala predstaviti izvješće Europskom parlamentu i Vijeću u kojem se ispituju svi problemi koji proizlaze iz primjene ove Uredbe, svrhovitost i izvedivost njezinog područja primjene, u pogledu obuhvaćanja profesionalnih korisnika i u pogledu uključivanja u odredbe prijave sumnjivih transakcija, nestanka i krađa tvari za koje je, iako nisu podložne mjerama iz ove direktive, utvrđeno da su korištene za nezakonitu proizvodnju eksploziva (prekursori eksploziva koji nisu na popisu). Nadalje, uzimajući u obzir relevantno iskustvo koje su stekle države članice i uzimajući u obzir troškove i koristi, Komisija bi trebala predstaviti izvješće u kojem ispituje poželjnost i izvedivost daljnjeg ojačanja i usklađivanja sustava s obzirom na prijetnju javnoj sigurnosti. Kao dio revizije, Komisija bi trebala predstaviti izvješće Europskom parlamentu i Vijeću u kojem ispituje mogućnosti prijenosa odredaba o amonijevom nitratu iz Uredbe (EZ) br. 1907/2006 u ovu Uredbu.

(33)

Budući da cilj ove uredbe, naime ograničavanje pristupa javnosti prekursorima eksploziva, ne mogu dostatno ostvariti države članice, nego ga se zbog omjera ograničenja može na bolji način ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti iz članka 5. ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti, kako je utvrđen u tom članku, ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tog cilja.

(34)

U skladu s člankom 28. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka (7), Europski nadzornik za zaštitu podataka dao je svoje mišljenje (8).

(35)

Ova Uredba poštuje temeljna prava i načela priznata posebno Poveljom temeljnih prava Europske unije, posebno zaštitu osobnih podataka, slobodu poduzetništva, pravo na vlasništvo i načelo nediskriminacije. Ovu bi Uredbu trebale primjenjivati države članice u skladu s tim pravima i načelima,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

Predmet

Ovom se Uredbom uspostavljaju usklađena prava o stavljanju na raspolaganje, uvođenju, posjedovanju i uporabi tvari i smjesa koje bi se mogle zlouporabiti za nezakonitu proizvodnju eksploziva, s ciljem ograničavanja njihove dostupnosti javnosti i osiguravajući odgovarajuće prijavljivanje sumnjivih transakcija u lancu nabave.

Ova Uredba ne dovodi u pitanje druge, strožije odredbe prava Unije koje se tiču tvari navedenih u prilozima.

Članak 2.

Područje primjene

1.   Ova se Uredba primjenjuje na tvari na popisu u Prilogu i na smjese i tvari koje ih sadržavaju.

2.   Ova se Uredba ne primjenjuje na:

(a)

proizvode kako su definirani u članku 3. stavku 3. Uredbe (EZ) br. 1907/2006;

(b)

pirotehnička sredstva kako su definirana u članku 2. stavku 1. Direktive 2007/23/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. svibnja 2007. o stavljanju pirotehničkih sredstava na tržište (9), pirotehnička sredstva namijenjena za nekomercijalnu uporabu, u skladu s nacionalnim pravom, od strane vojnih snaga, tijela kaznenog progona ili vatrogasaca, pirotehničku opremu iz područja primjene Direktive Vijeća 96/98/EZ od 20. prosinca 1996. o pomorskoj opremi (10), pirotehnička sredstva namijenjena za uporabu u industriji zračnog prostora, ili udarne kapsule namijenjene za igračke;

(c)

lijekove koji su legitimno stavljeni na raspolaganje pojedincu na temelju recepta u skladu s primjenjivim nacionalnim pravom.

Članak 3.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

(1)

„tvar” znači tvar u smislu točke 1. članka 3. Uredbe (EZ) br. 1907/2006;

(2)

„smjesa” znači smjesa u smislu točke 2. članka 3. Uredbe (EZ) br. 1907/2006;

(3)

„proizvod” znači proizvod u smislu točke 3. članka 3. Uredbe (EZ) br. 1907/2006;

(4)

„stavljanje na raspolaganje” znači nabava, bilo uz naplatu ili besplatno;

(5)

„uvođenje” znači čin donošenja tvari na državno područje države članice bilo iz druge države članice ili iz treće zemlje;

(6)

„uporaba” znači svaka prerada, oblikovanje, skladištenje, obrada ili miješanje, uključujući u proizvodnji proizvoda, ili bilo koje drugo korištenje;

(7)

„pojedinac” znači svaka fizička osoba koja djeluje u svrhe koje nisu u vezi s njegovom poslovnom ni profesionalnom djelatnošću;

(8)

„sumnjiva transakcija” znači bilo koja transakcija s tvarima navedenim u prilozima, ili smjesama ili tvarima koje ih sadrže, uključujući transakcije s profesionalnim korisnicima, kad postoji opravdana sumnja da je tvar ili smjesa namijenjena za nezakonitu proizvodnju eksploziva;

(9)

„gospodarski subjekt” znači svaka fizička ili pravna osoba ili javni subjekt ili skupina takvih osoba i/ili tijela koja isporučuje proizvode ili usluge na tržištu;

(10)

„ograničeni prekursori eksploziva” znači tvar s popisa u Prilogu I., u koncentraciji većoj od odgovarajuće granične vrijednosti uspostavljenoj na popisu i uključuje smjesu ili drugu tvar u kojoj je ta tvar s popisa prisutna u koncentraciji većoj od odgovarajuće granične vrijednosti.

Članak 4.

Stavljanje na raspolaganje, uvođenje, posjedovanje i uporaba

1.   Ograničeni prekursori eksploziva ne stavljaju se na raspolaganje pojedincima, niti ih oni uvode, posjeduju ili koriste.

2.   Neovisno o stavku 1., država članica može zadržati ili uspostaviti režim izdavanja dozvola kojim omogućava stavljanje na raspolaganje pojedincima, uvođenje, posjedovanje ili uporabu ograničenih prekursora eksploziva od strane pojedinaca, pod uvjetom da pojedinac dobije i, na zahtjev, pokaže dozvolu za stjecanje, posjedovanje ili njihovu uporabu, koja je u skladu s člankom 7. izdalo nadležno tijelo države članice u kojoj će se steći, posjedovati ili koristiti taj prekursor eksploziva.

3.   Neovisno o stavcima 1. i 2., država članica može zadržati ili uspostaviti režim za registraciju koji omogućava stavljanje na raspolaganje pojedincima, uvođenje, posjedovanje ili uporabu sljedećih ograničenih prekursora eksploziva od strane pojedinaca ako gospodarski subjekt koji ih stavlja na raspolaganje registrira svaku transakciju u skladu s detaljnim postupcima utvrđenim u članku 8.:

(a)

hidrogen peroksid (CAS RN 7722-84-1) u koncentracijama većim od granične vrijednosti iz Priloga I., ali manjim od 35 % m/m;

(b)

nitrometan (CAS RN 75-52-5) u koncentracijama većim od granične vrijednosti iz Priloga I., ali manjim od 40 % m/m;

(c)

dušična kiselina (CAS RN 7697-37-2) u koncentracijama većim od granične vrijednosti iz Priloga I., ali manjim od 10 % m/m.

4.   Države članice prijavljuju Komisiji sve mjere koje poduzmu kako bi primijenile bilo koji od režima predviđenih u stavcima 2. i 3. U prijavi se navode ograničeni prekursori eksploziva za koje država članica predviđa izuzeće.

5.   Komisija objavljuje popis mjera koje su države članice prijavile u skladu sa stavkom 4.

6.   Kad pojedinac namjerava unijeti ograničeni prekursor eksploziva na državno područje države članice koja odstupa od stavka 1. primjenom režima izdavanja dozvola u skladu sa stavkom 2. i/ili režimom registracije u skladu sa stavkom 3. ili člankom 17., ta osoba dobiva i, na zahtjev, predstavlja nadležnom tijelu dozvolu izdanu u skladu s pravilima iz članka 7. i koja je valjana u toj državi članici.

7.   Gospodarski subjekt koji stavlja na raspolaganje ograničeni prekursor eksploziva pojedincu u skladu sa stavkom 2. za svaku transakciju zahtijeva pokazivanje dozvole ili, ako je stavljen na raspolaganje u skladu sa stavkom 3., vodi evidenciju o transakciji u skladu s režimom koji je uspostavila država članica ako je ograničeni prekursor eksploziva stavljen na raspolaganje.

Članak 5.

Označivanje

Gospodarski subjekt koji namjerava staviti na raspolaganje pojedincu ograničene prekursore eksploziva stavljanjem odgovarajuće oznake ili provjerom da je stavljena odgovarajuća oznaka, osigurava da je na pakiranju jasno navedeno da je stjecanje, posjedovanje ili uporaba ograničenog prekursora eksploziva od strane pojedinaca podložno ograničenju iz članka 4. stavaka 1., 2., i 3.

Članak 6.

Slobodno kretanje

Ne dovodeći u pitanje drugi stavak članka 1. i članak 13. i osim ako je drukčije predviđeno u ovoj Uredbi ili u drugim pravnim aktima Unije, države članice ne zabranjuju, ograničavaju ili sprečavaju stavljanje na raspolaganje, zbog razloga koji se odnose na sprečavanje nezakonite proizvodnje eksploziva:

(a)

tvari s popisa u Prilogu I. u koncentracijama koje nisu veće od graničnih vrijednosti s popisa; ili

(b)

tvari s popisa u Prilogu II.

Članak 7.

Dozvole

1.   Svaka država članica koja izdaje dozvole pojedincima s legitimnim interesom za stjecanje, uvođenje, posjedovanje ili uporabu ograničenih prekursora eksploziva utvrđuje pravila za izdavanje dozvole predviđeno u članku 4. stavcima 2 i 6. Kod odlučivanja hoće li izdati dozvolu, nadležno tijelo države članice uzima u obzir sve relevantne okolnosti, a posebno legitimnost namjeravane uporabe tvari. Dozvola se odbija ako postoji opravdana sumnja u legitimnost namjeravane uporabe ili u namjere korisnika da će ih koristiti u legitimne svrhe.

2.   Nadležno tijelo može odabrati način ograničenja valjanosti dozvole odobravajući jednokratnu ili višekratnu uporabu u razdoblju koje nije dulje od tri godine. Nadležno tijelo može obvezati nositelja dozvole da do utvrđenog isteka dozvole dokaže da su još uvijek ispunjeni uvjeti pod kojima je dozvola izdana. Na dozvoli se navode ograničeni prekursori eksploziva za koje je izdana.

3.   Nadležna tijela mogu tražiti od podnositelja zahtjeva da plate naknadu za prijavu za dozvolu. Takva naknada nije veća od troškova obrade zahtjeva.

4.   Nadležno tijelo može privremeno oduzeti ili oduzeti dozvolu ako postoje utemeljeni razlozi da više nisu ispunjeni uvjeti pod kojima je dozvola izdana.

5.   Žalbe na bilo koju odluku nadležnog tijela i sporovi o sukladnosti s uvjetima za dozvolu saslušavaju se pred odgovarajućim tijelom odgovornim prema nacionalnom pravu.

6.   Dozvole izdane od nadležnih tijela države članice mogu se priznavati u drugim državama članicama. Komisija će nakon savjetovanja sa Stalnim odborom za prekursore do 2. rujna 2014. izraditi smjernice o tehničkim detaljima za dozvole kako bi se olakšalo njihovo uzajamno priznavanje. Te će smjernice također sadržavati informacije o tome koji se podaci trebaju nalaziti na dozvolama koje vrijede za uvođenje ograničenih prekursora eksploziva, uključujući nacrt obrasca za dozvole.

Članak 8.

Registracija transakcija

1.   Za potrebe registracije u skladu s člankom 4. stavkom 3., pojedinci se identificiraju pomoću službenog identifikacijskog dokumenta.

2.   Evidencija sadrži najmanje sljedeće informacije:

(a)

ime, adresu i, prema potrebi, identifikacijski broj pojedinca ili tip i broj njegovog identifikacijskog dokumenta;

(b)

naziv tvari ili smjese, uključujući njihovu koncentraciju;

(c)

količinu tvari ili smjese;

(d)

namjeravanu uporabu tvari ili smjese kako ju je prijavio pojedinac;

(e)

datum i mjesto transakcije;

(f)

potpis pojedinca.

3.   Evidencija se čuva pet godina od datuma transakcije. Tijekom tog vremena evidencija je raspoloživa za inspekciju na zahtjev nadležnih tijela.

4.   Evidencija se vodi na papiru ili na drugom trajnom mediju i raspoloživa je za inspekciju u bilo koje vrijeme tijekom cijelog razdoblja predviđenog u stavku 3. Svi elektronički pohranjeni podaci:

(a)

odgovaraju obliku i sadržaju odgovarajućim papirnatim dokumentima; i

(b)

raspoloživi su u bilo koje vrijeme tijekom cijelog razdoblja predviđenog u stavku 3.

Članak 9.

Prijava sumnjivih transakcija, nestanaka i krađa

1.   Sumnjive transakcije koje uključuju tvari s popisa u prilozima, ili uključuju smjese ili tvari koje ih sadržavaju, prijavljuju se u skladu s ovim člankom.

2.   Svaka država članica uspostavlja jednu ili više nacionalnih kontaktnih točaka s jasno obilježenim telefonskim brojem i adresom elektroničke pošte za prijavu sumnjivih transakcija.

3.   Gospodarski subjekti mogu zadržati pravo da odbiju sumnjivu transakciju i trebaju prijaviti transakciju ili pokušaj transakcije bez odgađanja, uključujući ako je moguće identitet kupca, državnoj kontaktnoj točki države članice gdje je transakcija izvršena ili pokušana u slučaju da imaju utemeljene razloge da vjeruju da je predložena transakcija koja uključuje jednu ili više tvari s popisa u prilozima ili uključuje smjese ili tvari koje ih sadržavaju, sumnjiva transakcija, uzimajući u obzir sve okolnosti a posebno ako potencijalni kupac:

(a)

je nejasan u vezi s namjeravanom uporabom tvari ili smjese;

(b)

nije upoznat s namjeravanom uporabom tvari ili smjese ili je ne može uvjerljivo objasniti;

(c)

namjerava kupiti tvari u količinama, kombinacijama ili koncentracijama neuobičajenim za privatnu uporabu;

(d)

ne želi dati dokaz o identitetu ili mjestu boravka; ili

(e)

ustraje na korištenju neuobičajenih metoda plaćanja, uključujući velike količine gotovine.

4.   Gospodarski subjekti također trebaju prijaviti značajne nestanke i krađe tvari s popisa u prilozima i smjesa ili tvari koje ih sadrže nacionalnoj kontaktnoj točki države članice u kojoj se dogodio nestanak ili krađa.

5.   Kako bi se olakšala suradnja između nadležnih tijela i gospodarskih subjekata, Komisija će nakon savjetovanja sa Stalnim odborom za prekursore do 2. rujna 2014. izraditi smjernice za podršku lancu nabave kemikalija i, prema potrebi, nadležnim tijelima. Smjernice posebno obuhvaćaju:

(a)

informacije kako prepoznati i prijaviti sumnjive transakcije, posebno što se tiče koncentracija i/ili količina tvari s popisa u Prilogu II. ispod za koje uobičajeno nisu potrebne mjere;

(b)

informacije kako prepoznati i prijaviti značajan nestanak i krađe;

(c)

ostale informacije koje mogu biti korisne.

Komisija redovito ažurira smjernice.

6.   Nadležna tijela osiguravaju da se smjernice iz stavka 5. redovito distribuiraju na način koji nadležna tijela smatraju prikladnim u skladu s ciljevima smjernica.

Članak 10.

Zaštita podataka

Države članice osiguravaju da je obrada osobnih podataka provedena u primjeni ove Uredbe u skladu s Direktivom 95/46/EZ. Države članice posebno osiguravaju da je obrada osobnih podataka potrebna za izdavanje dozvola u skladu s člankom 4. stavcima 2. i 6. i člankom 7. ove Uredbe za registraciju sumnjivih transakcija u skladu s člankom 4. stavkom 3. i člancima 8. i 17. ove uredbe i prijavom sumnjivih transakcija u skladu s člankom 9. ove Uredbe u skladu s Direktivom 95/46/EZ.

Članak 11.

Sankcije

Države članice utvrđuju pravila o sankcijama primjenjivim na kršenja odredaba ove Uredbe i poduzimaju sve potrebne mjere kako bi osigurale da se one provode. Predviđene sankcije moraju biti učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće.

Članak 12.

Izmjene priloga

1.   Komisija ima ovlast za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 14. u vezi s izmjenama graničnih vrijednosti u Prilogu I. u mjeri potrebnoj za uključivanje razvoja u zlouporabi tvari poput prekursora eksploziva, ili na temelju istraživanja i ispitivanja, kao i u vezi s dodavanjem tvari u Prilog II., ako je potrebno za uključivanje razvoja zlouporabe tvari poput prekursora eksploziva. Kao dio pripreme delegiranih akata Komisija se nastoji savjetovati s relevantnim dionicima, posebno u kemijskoj industriji i sektoru maloprodaje.

Ako u slučaju nagle promjene u procjeni rizika što se tiče zlouporabe tvari za nezakonitu proizvodnju eksploziva hitni razlozi to zahtijevaju, postupak predviđen člankom 15. primjenjuje se na delegirane akte donesene u skladu s ovim člankom.

2.   Komisija donosi poseban delegirani akt s obzirom na svaku promjenu graničnih vrijednosti u Prilogu I. i svaku novu tvar dodanu u Prilog II. Svaki delegirani akt se temelji na analizi koja prikazuje da izmjena vjerojatno neće dovesti do neproporcionalnih tereta za gospodarske subjekte ili potrošače, uzimajući u obzir ciljeve koje treba ostvariti.

Članak 13.

Zaštitna klauzula

1.   Kad država članica ima opravdan razlog da bi se određena tvar koja nije na popisu u prilozima mogla koristiti za nezakonitu proizvodnju eksploziva, ona može ograničiti ili zabraniti stavljanje na raspolaganje, posjedovanje ili uporabu te tvari ili svake smjese ili tvari koja je sadrži, ili može odrediti da tvar bude podložna prijavi sumnjivih transakcija u skladu s člankom 9.

2.   Kad država članica ima opravdan razlog da bi se određena tvar koja je na popisu u Prilogu I. mogla koristiti za nezakonitu proizvodnju eksploziva, u koncentraciji manjoj od granične vrijednosti iz Priloga I., ona može dalje ograničiti ili zabraniti stavljanje na raspolaganje, posjedovanje ili uporabu te tvari smanjenjem granične vrijednosti koncentracije.

3.   Kad država članica ima opravdan razlog za utvrđivanje granične vrijednosti koncentracije iznad koje tvar s popisa u Prilogu II. treba biti podložna ograničenjima koja se inače primjenjuju na ograničene prekursore eksploziva, ona može ograničiti ili zabraniti stavljanje na raspolaganje, posjedovanje ili uporabu te tvari određivanjem najviše dozvoljene koncentracije.

4.   Država članica koja ograničava ili zabranjuje tvari u skladu sa stavkom 1., 2. ili 3. odmah o tome obavješćuje Komisiju i druge države članice, navodeći svoje razloge.

5.   S obzirom na informacije priopćene prema stavku 4. Komisija odmah ispituje treba li pripremiti izmjene Priloga u skladu s člankom 12. stavkom 1. ili zakonodavni prijedlog za izmjenu priloga. Dotična država članica, ako je potrebno, izmjenjuje ili stavlja izvan snage svoje nacionalne mjere kako bi uzela u obzir svaku izmjenu priloga.

6.   Do 2. lipnja 2013. države članice obavješćuju Komisiju o svim postojećim nacionalnim mjerama kojima se ograničava ili zabranjuje stavljanje na raspolaganje, posjedovanje ili uporabu tvari ili svake smjese ili tvari koja je sadrži jer bi se mogla koristiti za nezakonitu proizvodnju eksploziva.

Članak 14.

Izvršavanje delegiranja

1.   Ovlast donošenja delegiranih akata dodijeljena Komisiji podložna je uvjetima utvrđenim ovim člankom.

2.   Ovlast donošenja delegiranih akata iz članka 12. dodjeljuje se Komisiji za razdoblje od pet godina od 1. ožujka 2013. Komisija sastavlja izvješće s obzirom na delegiranje ovlasti ne kasnije od devet mjeseci prije kraja petogodišnjeg razdoblja. Delegacija ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament i Vijeće usprotive takvom produljenju ne kasnije od tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja

3.   Europski parlament i Vijeće mogu bilo kada opozvati delegaciju ovlasti iz članka 12. Odluka o opozivu okončava delegaciju ovlasti navedenu u toj odluci. Ona stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave odluke u Službenom listu Europske unije ili na dan koji je naveden u njoj. Ona ne utječe na valjanost bilo kojih delegiranih akata koji su već na snazi.

4.   Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćava Europskom parlamentu i Vijeću.

5.   Delegirani akt donesen prema članku 12. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće nisu uložili prigovor u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću, ili ako su prije isteka tog razdoblja Europski parlament i Vijeće izvijestili Komisiju da neće uložiti prigovor. To se razdoblje produljuje na dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Članak 15.

Hitni postupak

1.   Delegirani akti doneseni prema ovom članku stupaju na snagu bez odgode i primjenjuju se sve dok nije uložen prigovor u skladu sa stavkom 2. U priopćenju akta Europskom parlamentu i Vijeću navode se razlozi za korištenje hitnog postupka.

2.   Europski parlament ili Vijeće mogu uložiti prigovor na delegirani akt u skladu s postupkom iz članka 14. stavka 5. U takvom slučaju Komisija stavlja akt izvan snage bez odgode nakon što Europski parlament ili Vijeće priopće odluku o ulaganju prigovora.

Članak 16.

Prijelazna odredba

Posjedovanje i korištenje ograničenih prekursora eksploziva dopušteno je pojedincima do 2. ožujka 2016.

Članak 17.

Postojeći režimi registracije

Država članica koja na dan 1. ožujka 2013. ima uspostavljen režim koji zahtijeva od gospodarskih subjekata registraciju transakcija koje omogućavaju pojedincima stavljanje na raspolaganje jednog ili više ograničenih prekursora eksploziva može odstupati od članka 4. stavka 1. ili 2. primjenjujući taj režim registracije u skladu s člankom 8. na neke ili sve tvari s popisa u Prilogu I. Pravila uspostavljena u članku 4. stavcima 4. do 7. primjenjuju se mutatis mutandis.

Članak 18.

Preispitivanje

1.   Komisija će do 2. rujna 2017. predstaviti izvješće Europskom parlamentu i Vijeću u kojem ispituje:

(a)

sve probleme nastale kao rezultat primjene ove Uredbe;

(b)

poželjnost i izvedivost daljnjeg jačanja i usklađivanja sustava s obzirom na prijetnje javnoj sigurnosti izazvane terorizmom i drugim ozbiljnim kriminalnim djelatnostima, uzimajući u obzir iskustvo koje su države članice stekle u primjeni ove Uredbe, uključujući sve otkrivene nedostatke u području sigurnosti, uzimajući u obzir troškove i koristi za države članice, gospodarske subjekte i druge relevantne dionike;

(c)

poželjnost i izvedivost širenja područja primjene ove uredbe na profesionalne korisnike, uzimajući u obzir terete za gospodarske subjekte i uzimajući u obzir cilj ove Uredbe;

(d)

poželjnost i izvedivost uključenja prekursora eksploziva koji nisu na popisu u odredbe o prijavi sumnjivih transakcija, nestanaka i krađa.

2.   Komisija će do 2. ožujka 2015. predstaviti izvješće Europskom parlamentu i Vijeću u kojem će ispitati mogućnosti prijenosa relevantnih odredaba o amonijevom nitratu iz Uredbe (EZ) br. 1907/2006 u ovu Uredbu.

3.   Prema potrebi, s obzirom na izvješća iz stavaka 1. i 2., Komisija dostavlja zakonodavni prijedlog Europskom parlamentu i Vijeću s ciljem izmjene ove Uredbe na odgovarajući način.

Članak 19.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 2. rujna 2014.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 15. siječnja 2013.

Za Europski parlament

Predsjednik

M. SCHULZ

Za Vijeće

Predsjednica

L. CREIGHTON


(1)  SL C 84, 17.3.2011., str. 25.

(2)  Stajalište Europskog parlamenta od 20. studenoga 2012. (još nije objavljeno u Službenom listu) i odluka Vijeća od 11. prosinca 2012.

(3)  SL L 353, 31.12.2008., str. 1.

(4)  SL L 396, 30.12.2006., str. 1.

(5)  SL L 281, 23.11.1995., str. 31.

(6)  SL L 204, 21.7.1998., str. 37.

(7)  SL L 8, 12.1.2001., str. 1.

(8)  SL C 101, 1.4.2011., str. 1.

(9)  SL L 154, 14.6.2007., str. 1.

(10)  SL L 46, 17.2.1997., str. 25.


PRILOG I.

Tvari koje neće biti stavljene na raspolaganje pojedincima kao takve ili u smjesama ili tvarima koje ih sadrže, osim ako je njihova koncentracija jednaka ili manja od graničnih vrijednosti utvrđenih ispod

Naziv tvari i registarski broj međunarodnog registra kemikalija

(CAS RN)

Granična vrijednost

Oznaka kombinirane nomenklature (KN) za posebni kemijski definirani sastojak koji ispunjava zahtjeve bilješke 1 poglavlja 28. odnosno 29. KN (1)

Oznaka kombinirane nomenklature (KN) za smjesu bez sastojaka (npr. živa, plemenite kovine, kovine rijetkih zemalja ili radioaktivne tvari) koje bi odredile razvrstavanje pod drugom KN oznakom (1)

Hidrogen peroksid

(CAS RN 7722-84-1)

12 % m/m

2847 00 00

3824 90 97

Nitrometan

(CAS RN 75-52-5)

30 % m/m

2904 20 00

3824 90 97

Dušična kiselina

(CAS RN 7697-37-2)

3 % m/m

2808 00 00

3824 90 97

Kalijev klorat

(CAS RN 3811-04-9)

40 % m/m

2829 19 00

3824 90 97

Kalijev perklorat

(CAS RN 7778-74-7)

40 % m/m

2829 90 10

3824 90 97

Natrijev klorat

(CAS RN 7775-09-9)

40 % m/m

2829 11 00

3824 90 97

Natrijev perklorat

(CAS RN 7601-89-0)

40 % m/m

2829 90 10

3824 90 97


(1)  Uredba Komisije (EZ) br. 948/2009 (SL L 287, 31.10.2009., str. 1.).


PRILOG II.

Tvari kao takve ili u smjesama ili u tvarima za koje se prijavljuju sumnjive transakcije

Naziv tvari i registarski broj međunarodnog registra kemikalija

(CAS RN)

Oznaka kombinirane nomenklature (KN) za posebni kemijski definirani sastojak koji ispunjava zahtjeve bilješke 1 poglavlja 28., bilješke 1 poglavlja 29. odnosno bilješke 1(b) poglavlja 31. KN (1)

Oznaka kombinirane nomenklature (KN) za smjesu bez sastojaka (npr. živa, plemenite kovine, kovine rijetkih zemalja ili radioaktivne tvari) koje bi odredile razvrstavanje pod drugom KN oznakom (1)

Heksamin

(CAS RN 100-97-0)

2921 29 00

3824 90 97

Sumporna kiselina

(CAS RN 7664-93-9)

2807 00 10

3824 90 97

Aceton

(CAS RN 67-64-1)

2914 11 00

3824 90 97

Kalijev nitrat

(CAS RN 7757-79-1)

2834 21 00

3824 90 97

Natrijev nitrat

(CAS RN 7631-99-4)

3102 50 10 (prirodan)

3824 90 97

3102 50 90 (koji nije prirodan)

3824 90 97

Kalcijev nitrat

(CAS RN 10124-37-5)

2834 29 80

3824 90 97

Kalcijev amonijev nitrat

(CAS RN 15245-12-2)

3102 60 00

3824 90 97

Amonijev nitrat

(CAS RN 6484-52-2) [u koncentraciji 16 % masenog udjela dušika u odnosu na amonijev nitrat ili većoj]

3102 30 10 (u vodenoj otopini)

3824 90 97

3102 30 90 (ostali)


(1)  Uredba (EZ) br. 948/2009.


Top