EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0011(01)

2004/525/EZ: Odluka Europske središnje banke od 3. lipnja 2004. o odredbama i uvjetima za istrage Europskog ureda za borbu protiv prijevara Europske središnje banke u području sprečavanja prijevara, korupcije i svih drugih nezakonitih aktivnosti koja štete financijskim interesima Europskih zajednica te o izmjeni Uvjeta zaposlenja za osoblje Europske središnje banke (ESB/2004/11)

OJ L 230, 30.6.2004, p. 56–60 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 267M , 12.10.2005, p. 10–14 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 005 P. 263 - 267
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 005 P. 263 - 267
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 003 P. 78 - 82

No longer in force, Date of end of validity: 18/04/2016; stavljeno izvan snage 32016D0003

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/525/oj

01/Sv. 003

HR

Službeni list Europske unije

78


32004D0011(01)


L 230/56

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

03.06.2004.


ODLUKA EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE

od 3. lipnja 2004.

o odredbama i uvjetima za istrage Europskog ureda za borbu protiv prijevara Europske središnje banke u području sprečavanja prijevara, korupcije i svih drugih nezakonitih aktivnosti koja štete financijskim interesima Europskih zajednica te o izmjeni Uvjeta zaposlenja za osoblje Europske središnje banke

(ESB/2004/11)

(2004/525/EZ)

UPRAVNO VIJEĆE EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1073/1999 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. svibnja 1999. o istragama koje vodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) (1), a posebno njezin članak 4. stavak 1. i članak 4. stavak 6.,

uzimajući u obzir Statut Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke, a posebno njegov članak 12. stavak 3. i članak 36. stavak 1.,

uzimajući u obzir doprinos Općeg vijeća Europske središnje banke (ESB) u skladu s petom alinejom članka 47. stavka 2. Statuta,

uzimajući u obzir mišljenje Odbora za osoblje ESB-a,

budući da:

(1)

Uredba (EZ) br. 1073/1999 (dalje u tekstu „Uredba o OLAF-u”) propisuje da Europski ured za borbu protiv prijevara (dalje u tekstu „Ured”) unutar institucija, tijela, ureda i agencija koji su osnovani Ugovorima o EZ-u i Euratomu ili na temelju tih ugovora pokreće i vodi administrativne istrage o prijevarama (dalje u tekstu „unutarnje istrage”) radi sprečavanja prijevara, korupcije i svih drugih nezakonitih aktivnosti koja štete financijskim interesima Europskih zajednica. Na temelju Uredbe o OLAF-u unutarnje se istrage mogu odnositi na ozbiljne slučajeve u vezi s obavljanjem profesionalnih dužnosti kao što je povreda obveza članova osoblja tih institucija, tijela, ureda i agencija, koja podliježe disciplinskom ili, ovisno o slučaju, kaznenom postupku ili jednako neizvršavanje dužnosti članova institucija i tijela, čelnika ureda i agencija ili članova osoblja institucija, tijela, ureda ili agencija, koji ne podliježu Pravilniku o osoblju za dužnosnike i Uvjetima zaposlenja ostalih službenika Europskih zajednica (dalje u tekstu „Pravilnik o osoblju”).

(2)

Za ESB su takve profesionalne dužnosti i obveze, posebno obveze koje se odnose na profesionalno ponašanje i čuvanje poslovne tajne utvrđene u: (a) Uvjetima zaposlenja za osoblje Europske središnje banke, (b) Pravilniku o osoblju Europske središnje banke, (c) Prilogu I. Uvjetima zaposlenja koji se odnosi na uvjete kratkoročnog zaposlenja i (d) Pravilima Europske središnje banke za kratkoročno zaposlenje, a daljnje smjernice se nalaze u (e) Kodeksu ponašanja Europske središnje banke (2) i (f) Kodeksu ponašanja za članove Upravnog vijeća (3) (dalje u tekstu zajedno se nazivaju „Uvjeti zaposlenja ESB-a”).

(3)

U članku 4. stavku 1. Uredbe o OLAF-u propisuje se da Ured u vezi sa zaštitom financijskih interesa Europskih zajednica i borbom protiv prijevara i svih drugih nezakonitih aktivnosti koja štete financijskim interesima Europskih zajednica „provodi administrativne istrage unutar institucija, tijela, ureda i agencija”; a u članku 4. stavku 6. da svaka institucija, tijelo, ured i agencija mora donijeti odluku koja „posebno uključuje pravila: (a) o dužnosti članova, dužnosnika i drugih službenika institucija i tijela te rukovoditelja, dužnosnika i službenika ureda i agencija da surađuju sa službenicima Ureda i da im osiguravaju podatke, (b) o postupcima koje trebaju poštovati zaposlenici Ureda tijekom provođenja unutarnjih istraga te osiguranju pravâ osoba koje su predmetom unutarnje istrage”. U skladu sa sudskom praksom Zajednice Ured može pokrenuti istragu samo na temelju dovoljno ozbiljnih sumnji (4).

(4)

Uredbom o OLAF-u propisuje se (drugi podstavak članka 4. stavka 1.) da se unutarnje istrage vode prema pravilima iz Ugovorâ, posebno iz Protokola o povlasticama i imunitetima Europskih zajednica te uz odgovarajuće uvažavanje Pravilnika o osoblju. Unutarnje istrage Ureda također podliježu članku 6. stavku 2. Ugovora o Europskoj uniji i ostalim načelima i temeljnim pravima koja su zajednička državama članicama i koja je priznao Sud, kao što je na primjer povjerljivost pravnog savjetovanja (odvjetnička tajna).

(5)

Unutarnje istrage provode se u skladu s postupcima utvrđenim u Uredbi o OLAF-u i odlukama koje je donijela svaka institucija, tijelo, ured ili agencija za njezinu provedbu. Pri donošenju te provedbene odluke ESB je obvezan opravdati sva ograničenja unutarnjih istraga koja utječu na posebne zadaće i dužnosti povjerene ESB-u na temelju članaka 105. i 106. Ugovora. Takva ograničenja trebaju, s jedne strane, osigurati povjerljivost koja je potrebna za određene informacije ESB-a, a s druge strane, provesti namjeru zakonodavca da jača borbu protiv prijevara. Osim što ima te posebne zadaće i dužnosti, ESB treba, također u smislu ove Odluke, smatrati javnim subjektom sličnim ostalim institucijama i tijelima Zajednice.

(6)

U iznimnim bi slučajevima kolanje izvan ESB-a nekih povjerljivih informacija koje ESB posjeduje za izvršenje svojih zadaća moglo ozbiljno potkopati funkcioniranje ESB-a. U takvim slučajevima odluku kojom se Uredu omogućuje pristup informacijama ili prenošenje informacija Uredu donosi Izvršni odbor. U područjima kao što su na primjer odluke monetarne politike ili operacije povezane s upravljanjem deviznim pričuvama i intervencijama na deviznom tržištu, pristup se omogućuje informacijama starijima od godinu dana. Ograničenja u drugim područjima kao što su na primjer podaci primljeni od bonitetnih supervizora o stabilnosti financijskog sustava ili pojedinim kreditnim institucijama i informacije o zaštitnim obilježjima i tehničkim specifikacijama sadašnjih i budućih euronovčanica ne podliježu privremenom ograničenju. Iako su u ovoj Odluci informacije čije bi kolanje izvan ESB-a moglo ozbiljno potkopati funkcioniranje ESB-a ograničene na određena područja aktivnosti, potrebno je osigurati mogućnost prilagođavanja Odluke svim nepredviđenim događajima kako bi se osiguralo da ESB nastavi ispunjavati zadaće koje su mu dodijeljene Ugovorom.

(7)

Ova Odluka uzima u obzir činjenicu da članovi Upravnog i Općeg vijeća ESB-a koji nisu istodobno i članovi Izvršnog odbora ESB-a osim svojih funkcija u ESSB-u izvršavaju nacionalne funkcije. Izvršavanje nacionalnih funkcija pitanje je nacionalnog prava koje je izvan područja unutarnjih istraga Ureda. Stoga se ova Odluka primjenjuje samo na profesionalne aktivnosti koje su te osobe poduzele u svojstvu članova upravnih tijela ESB-a. U onoj mjeri u kojoj se unutarnje istrage Ureda potencijalno odnose na članove Općeg vijeća, ova je Odluka sastavljena pomoću doprinosa tih članova.

(8)

Članak 38. stavak 1. Statuta propisuje da članovi upravnih tijela i osoblje ESB-a ne smiju otkrivati podatke obuhvaćene obvezom čuvanja poslovne tajne čak ni nakon prestanka njihove dužnosti. Na temelju članka 8. Uredbe o OLAF-u Ured i njegovi zaposlenici podliježu istim uvjetima povjerljivosti i čuvanja poslovne tajne koji se primjenjuju na osoblje ESB-a na temelju Statuta i Uvjeta zapošljavanja ESB-a.

(9)

Na temelju članka 6. stavka 6. Uredbe o OLAF-u, nadležna nacionalna tijela u skladu s nacionalnim odredbama podupiru Ured u istragama ESB-a. Vlada Savezne Republike Njemačke i ESB potpisnici su Sporazuma o sjedištu Europske središnje banke od 18. rujna 1998. (5) kojim se provodi Protokol o povlasticama i imunitetima Europskih zajednica u vezi s ESB-om i koji sadržava odredbe o nepovredivosti prostorija, arhiva i obavijesti ESB-a te o diplomatskim povlasticama i imunitetima članova Izvršnog odbora ESB-a.

(10)

Na temelju članka 14. Uredbe o OLAF-u svaki dužnosnik ili drugi službenik Europskih zajednica može u skladu s postupcima utvrđenim u članku 90. stavku 2. Pravilnika o osoblju direktoru Ureda podnijeti pritužbu na postupak koji nepovoljno utječe na njega, a koji je Ured poduzeo kao dio unutarnje istrage. Iste postupke treba analogijom primjenjivati na pritužbe koje direktoru Ureda podnesu zaposlenici ESB-a ili članovi tijela ESB-a nadležnog za odlučivanje, a članak 91. Pravilnika o osoblju treba primjenjivati na odluke donesene u vezi s tim pritužbama,

ODLUČILO JE:

Članak 1.

Područje primjene

Ova se Odluka primjenjuje:

na članove Upravnog i Općeg vijeća ESB-a u pitanjima koja se odnose na njihovu funkciju članova navedenih tijela ESB-a nadležnih za odlučivanje,

na članove Izvršnog odbora ESB-a,

na članove upravnih tijela i sve članove osoblja nacionalnih središnjih banaka koji sudjeluju na sastancima Upravnog i Općeg vijeća ESB-a kao zamjenici i/ili osobe u pratnji u pitanjima koja se odnose na tu funkciju,

(dalje u tekstu zajedno se nazivaju „sudionici u tijelima nadležnim za odlučivanje”) i

na stalne ili privremene članove osoblja ESB-a koji podliježu Uvjetima zaposlenja ESB-a,

na osobe koje rade za ESB, osim onih koje rade na temelju ugovora o radu, u pitanjima koja se odnose na njihov rad za ESB,

(dalje u tekstu zajedno se nazivaju „zaposlenici ESB-a”).

Članak 2.

Obveza suradnje s Uredom

Ne dovodeći u pitanje relevantne odredbe Ugovora, Protokola o povlasticama i imunitetima Europskih zajednica i Statuta i pridržavajući se postupaka koji su utvrđeni u Uredbi o OLAF-u i pravilima iz ove Odluke, sudionici u tijelima ESB-a nadležnima za odlučivanje i zaposlenici ESB-a u potpunosti surađuju s predstavnicima Ureda koji provode unutarnju istragu te im pružaju svaku pomoć koja je potrebna za istragu.

Članak 3.

Obveza prijavljivanja informacija o nezakonitoj aktivnosti

1.   Zaposlenici ESB-a koji imaju saznanja o dokazima koji izazivaju sumnju glede postojanja mogućih slučajeva prijevare, korupcije ili neke druge nezakonite aktivnosti koje šteti financijskim interesima Europskih zajednica ili ozbiljnih pitanja koja utječu na te financijske interese i odnose se na obavljanje profesionalnih dužnosti kao što je povreda obveza zaposlenika ESB-a ili sudionika u tijelima nadležnim za odlučivanje, koja podliježe disciplinskom ili, ovisno o slučaju, kaznenom postupku, takve dokaze bez odgađanja dostavljaju direktoru Uprave za unutarnju reviziju, višem rukovoditelju zaduženom za njihovo područje poslovanja ili članu Izvršnog odbora koji je prvenstveno odgovoran za njihovo područje poslovanja. Oni dokaze bez odgađanja prosljeđuju glavnom direktoru Glavne uprave za tajništvo i jezičnu službu. Zaposlenici ESB-a ne smiju biti izloženi nejednakom ili diskriminirajućem postupanju zbog dostave informacija iz ovog članka.

2.   Sudionici u tijelima nadležnim za odlučivanje koji imaju saznanja o dokazima iz stavka 1. obavješćuju glavnog direktora Glavne uprave za tajništvo i jezičnu službu ili predsjednika ESB-a.

3.   Kada glavni direktor Glavne uprave za tajništvo i jezičnu službu ili, prema potrebi, predsjednik ESB-a primi dokaze u skladu sa stavkom 1. ili 2., prosljeđuje ih Uredu bez odgađanja pridržavajući se članka 4. ove Odluke te obavješćuje Upravu za unutarnju reviziju i, prema potrebi, predsjednika ESB-a.

4.   Kada zaposlenik ESB-a ili sudionik u tijelima nadležnim za odlučivanje raspolaže konkretnim dokazom koji potkrepljuje sumnju glede postojanja slučaja prijevare ili korupcije ili neke druge nezakonite aktivnosti u smislu stavka 1., a istodobno opravdano smatra da bi postupak predviđen u gore navedenim stavcima u tom konkretnom slučaju spriječio pravilno prijavljivanje takvog dokaza Uredu, on te podatke smije prijaviti izravno Uredu ne pridržavajući se članka 4.

Članak 4.

Suradnja s Uredom u odnosu na osjetljive informacije

1.   U iznimnim slučajevima, u kojima bi kolanje određenih informacija izvan ESB-a moglo ozbiljno potkopati funkcioniranje ESB-a, Izvršni odbor odlučuje hoće li Uredu omogućiti pristup takvim informacijama ili mu proslijediti takve informacije. To se primjenjuje na informacije koje se odnose na odluke monetarne politike ili operacije povezane s upravljanjem deviznim pričuvama i intervencijama na deviznom tržištu, pod uvjetom da su te informacije stare manje od godinu dana, na podatke koje je ESB primio od bonitetnih supervizora glede stabilnosti financijskog sustava ili pojedinih kreditnih institucija te na informacije koje se odnose na zaštitna obilježja i tehničke specifikacije euronovčanica.

2.   Kod svake takve odluke Izvršnog odbora u obzir se uzimaju svi relevantni aspekti, kao što su stupanj osjetljivosti informacija koje Ured treba za istragu, njihova važnost za istragu i ozbiljnost sumnje koju su Ured, zaposlenik ESB-a ili sudionik u tijelima nadležnim za odlučivanje predstavili predsjedniku ESB-a te stupanj rizika za buduće funkcioniranje ESB-a. Ako se pristup ne omogući, odluka se mora obrazložiti. S obzirom na podatke o stabilnosti financijskog sustava ili pojedinih kreditnih institucija koje ESB dobiva od bonitetnih supervizora, Izvršni odbor može donijeti odluku o omogućavanju pristupa Uredu, osim ako nadležni bonitetni supervizor smatra da bi otkrivanje dotičnih informacija ugrozilo stabilnost financijskog sustava ili pojedine kreditne institucije.

3.   U vrlo iznimnim slučajevima koji se odnose na informacije povezane s određenim područjem aktivnosti ESB-a, a koje su jednako osjetljive kao kategorije informacija iz stavka 1., Izvršni odbor može donijeti privremenu odluku da se Uredu ne omogući pristup takvim informacijama. Na te odluke, koje su valjane najviše šest mjeseci, primjenjuje se stavak 2. Nakon toga Uredu se omogućuje pristup dotičnim informacijama, osim ako Upravno vijeće u međuvremenu izmijeni ovu Odluku tako da kategoriju dotičnih informacija doda kategorijama iz stavka 1. Upravno vijeće obrazlaže izmjenu ove Odluke.

Članak 5.

Pomoć ESB-a u unutarnjim istragama

1.   Pri pokretanju unutarnje istrage ESB-a, rukovoditelj zadužen za sigurnost ESB-a omogućuje agentima Ureda pristup prostorijama ESB-a nakon predočenja pisanog ovlaštenja kojim se dokazuje njihov identitet i svojstvo agenta Ureda te pisanog ovlaštenja direktora Ureda u kojem se navodi predmet istrage. O tome se odmah obavješćuju predsjednik, potpredsjednik i direktor Uprave za unutarnju reviziju.

2.   Uprava za unutarnju reviziju pomaže Uredu pri praktičnoj organizaciji istraga.

3.   Zaposlenici ESB-a i sudionici u tijelima nadležnim za odlučivanje dostavljaju sve tražene informacije agentima Ureda koji vode istragu, osim ako su tražene informacije osjetljive u smislu članka 4., a u tom slučaju odluku donosi Izvršni odbor. Uprava za unutarnju reviziju evidentira sve dostavljene informacije.

Članak 6.

Obavješćivanje zainteresiranih stranaka

1.   Kada postoji mogućnost da je zaposlenik ESB-a ili sudionik u tijelima nadležnim za odlučivanje upleten, zainteresirana strana hitno se obavješćuje ako to ne šteti istrazi. Ni u kojem slučaju, nakon završetka istrage ne smiju se donositi zaključci u kojima se navodi ime zaposlenika ESB-a ili sudionika u tijelima nadležnim za odlučivanje, a da se zainteresiranoj strani ne omogući iskazivanje njezinih stavova o svim činjenicama koje se odnose na nju, uključujući dokaze koji je terete. Zainteresirane strane imaju pravo na šutnju, na nedavanje iskaza protiv sebe i imaju pravo zatražiti osobnu pravnu pomoć.

2.   U slučajevima u kojima je za potrebe istrage nužno potpuno čuvanje tajnosti i primjena istražnih postupaka koji potpadaju pod ovlast nacionalnih pravosudnih tijela, ispunjavanje obveze pozivanja zaposlenika ESB-a ili sudionika u tijelu nadležnom za odlučivanje na iskazivanje svojih stavova može se u dogovoru s predsjednikom ili potpredsjednikom odgoditi na ograničeno razdoblje.

Članak 7.

Informacija o zatvaranju istrage bez poduzimanja daljnjih mjera

Ako nakon unutarnje istrage nije moguće pokrenuti postupak protiv zaposlenika ESB-a ili sudionika u tijelu nadležnom za odlučivanje koji je bio predmet istrage, odlukom direktora Ureda unutarnja se istraga zatvara bez poduzimanja daljnjih mjera, a direktor Ureda obavješćuje o tome u pisanom obliku dotičnog zaposlenika ESB-a ili sudionika u tijelu nadležnom za odlučivanje.

Članak 8.

Ukidanje imuniteta

Svaki zahtjev nacionalnoga policijskog ili pravosudnog tijela u vezi s ukidanjem imuniteta glede sudskog postupka zaposleniku ESB-a ili članu Izvršnog odbora, Upravnog vijeća ili Općeg vijeća u mogućim slučajevima prijevare, korupcije ili bilo kojeg drugog nezakonitog djelovanja koje šteti financijskim interesima Europskih zajednica dostavlja se direktoru Ureda na mišljenje. Predsjednik ili potpredsjednik ESB-a odlučuje o imunitetu zaposlenika ESB-a, a Upravno vijeće odlučuje o imunitetu članova Izvršnog odbora, Upravnog vijeća ili Općeg vijeća.

Članak 9.

Izmjene Uvjeta zaposlenja za osoblje ESB-a

Uvjeti zaposlenja za osoblje ESB-a mijenjaju se kako slijedi:

1.

nakon druge rečenice članka 4. točke (a) dodaje se sljedeća rečenica:

„Obvezuju ih odredbe Odluke ESB/2004/11 o odredbama i uvjetima za istrage Europskog ureda za borbu protiv prijevara Europske središnje banke u području sprečavanja prijevara, korupcije i svih drugih nezakonitih djelovanja koja štete financijskim interesima Europskih zajednica te o izmjeni Uvjeta zaposlenja za osoblje Europske središnje banke.”;

2.

uvodna rečenica članka 5. točke (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b)

Osim ako je drukčije predviđeno u Odluci ESB/2004/11 o odredbama i uvjetima za istrage Europskog ureda za borbu protiv prijevara Europske središnje banke u području sprečavanja prijevara, korupcije i svih drugih nezakonitih aktivnosti koja štete financijskim interesima Europskih zajednica te o izmjeni Uvjeta zaposlenja za osoblje Europske središnje banke, članovi osoblja bez prethodnog odobrenja Izvršnog odbora ne smiju:”.

Članak 10.

Izmjena Priloga I. Uvjetima zaposlenja za osoblje ESB-a

Prilog I. Uvjetima zaposlenja ESB-a koji se odnosi na uvjete kratkoročnog zaposlenja mijenja se kako slijedi:

1.

nakon druge rečenice članka 4. dodaje se sljedeća rečenica:

„Obvezuju ih odredbe Odluke ESB/2004/11 o odredbama i uvjetima za istrage Europskog ureda za borbu protiv prijevara Europske središnje banke u području sprečavanja prijevara, korupcije i svih drugih nezakonitih aktivnosti koja štete financijskim interesima Europskih zajednica te o izmjeni Uvjeta zaposlenja za osoblje Europske središnje banke.”;

2.

uvodna rečenica članka 10. točke (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b)

Osim ako je drukčije predviđeno u Odluci ESB/2004/11 o odredbama i uvjetima za istrage Europskog ureda za borbu protiv prijevara Europske središnje banke u području sprečavanja prijevara, korupcije i svih drugih nezakonitih aktivnosti koja štete financijskim interesima Europskih zajednica te o izmjeni Uvjeta zaposlenja za osoblje Europske središnje banke, zaposlenici s kratkoročnim ugovorima o radu bez prethodnog odobrenja Izvršnog odbora ne smiju:”.

Članak 11.

Završna odredba

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Frankfurtu na Majni 3. lipnja 2004.

Predsjednik ESB-a

Jean-Claude TRICHET


(1)  SL L 136, 31.5.1999., str. 1.

(2)  SL C 76, 8.3.2001., str. 12.

(3)  SL C 123, 24.5.2002., str. 9.

(4)  Predmet C-11/00 Komisija Europskih zajednica protiv Europske središnje banke, [2003.] ECR I-7147.

(5)  Savezni službeni list (Bundesgesetzblatt) br. 45, 1998. od 27.10.1998. i br. 12, 1999. od 6.5.1999.


Top