EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020Q0626(01)

Odluka Europskog Nadzornika Za Zaštitu Podataka od 15. svibnja 2020. o usvajanju Poslovnika EDPS-a

OJ L 204, 26.6.2020, p. 49–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/proc_rules/2020/626/oj

26.6.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 204/49


ODLUKA EUROPSKOG NADZORNIKA ZA ZAŠTITU PODATAKA

od 15. svibnja 2020.

o usvajanju Poslovnika EDPS-a

EUROPSKI NADZORNIK ZA ZAŠTITU PODATAKA,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke br. 1247/2002/EZ (1), a posebno njezin članak 57. stavak 1. točku (q),

budući da:

(1)

Člankom 8. Povelje Europske unije o temeljnim pravima i člankom 16. Ugovora o funkcioniranju Europske unije predviđeno je da poštovanje pravila o zaštiti pojedinaca u pogledu obrade osobnih podataka koji se na njih odnose podliježe nadzoru neovisnog tijela.

(2)

Uredbom (EU) 2018/1725 predviđa se uspostavljanje neovisnog nadzornog tijela, Europskog nadzornika za zaštitu podataka (EDPS), koji je dužan osigurati da institucije, tijela, uredi i agencije Unije poštuju temeljna prava i slobode fizičkih osoba, osobito njihova prava na zaštitu osobnih podataka s obzirom na obradu osobnih podataka.

(3)

Uredbom (EU) 2018/1725 predviđaju se i dužnosti i ovlasti EDPS-a, kao i imenovanje Europskog nadzornika za zaštitu podataka.

(4)

Uredbom (EU) 2018/1725 dalje se predviđa da bi Europskom nadzorniku za zaštitu podataka trebalo pomagati tajništvo te se utvrđuje niz odredaba o pitanjima osoblja i proračuna.

(5)

Drugim odredbama prava Unije predviđaju se zadaće i ovlasti EDPS-a, konkretno, Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća (2), Direktivom (EU) 2016/680 Europskog parlamenta i Vijeća (3), Uredbom (EU) 2016/794 Europskog parlamenta i Vijeća (4), Uredbom (EU) 2018/1727 Europskog parlamenta i Vijeća (5) i Uredbom (EU) 2017/1939 Europskog parlamenta i Vijeća (6).

(6)

Nakon savjetovanja s Odborom osoblja EDPS-a,

DONIO JE OVU ODLUKU:

GLAVA I.

ZADAĆA, DEFINICIJE, VODEĆA NAČELA I ORGANIZACIJA

POGLAVLJE I.

Zadaća i definicije

Članak 1.

EDPS

Europski nadzornik za zaštitu podataka djeluje u skladu s Uredbom (EU) 2018/1725, bilo kojim drugim mjerodavnim pravnim aktom Unije i ovom Odlukom te slijedi strateške prioritete koje Europski nadzornik za zaštitu podataka može utvrditi.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Odluke primjenjuju se sljedeće definicije:

a)

„Uredba” znači Uredba (EU) 2018/1725;

b)

„Opća uredba o zaštiti podataka” znači Uredba (EU) 2016/679;

c)

„institucija” znači institucija, tijelo, ured ili agencija Unije na koje se primjenjuje Uredba ili bilo koji drugi pravni akt Unije kojim se predviđaju zadaće i ovlasti Europskog nadzornika za zaštitu podataka;

d)

„EDPS” znači Europski nadzornik za zaštitu podataka kao tijelo Unije;

e)

„Europski nadzornik za zaštitu podataka” znači Europski nadzornik za zaštitu podataka kojeg su imenovali Europski parlament i Vijeće u skladu s člankom 53. Uredbe;

f)

„EDPB” znači Europski odbor za zaštitu podataka kao tijelo Unije osnovano na temelju članka 68. stavka 1. Opće uredbe o zaštiti podataka;

g)

„tajništvo EDPB-a” znači tajništvo EDPB-a osnovano na temelju članka 75. Opće uredbe o zaštiti podataka.

POGLAVLJE II.

Vodeća načela

Članak 3.

Dobro upravljanje, integritet i dobro ponašanje zaposlenih u upravi

1.   EDPS djeluje u interesu javnosti kao stručnjak te kao neovisno, pouzdano, proaktivno i mjerodavno tijelo u području zaštite privatnosti i osobnih podataka.

2.   EDPS djeluje u skladu sa svojim okvirom za etička pitanja.

Članak 4.

Odgovornost i načelo transparentnosti

1.   EDPS povremeno objavljuje svoje strateške prioritete i godišnje izvješće.

2.   EDPS, kao voditelj obrade podataka, služi kao primjer za poštovanje primjenjivog prava o zaštiti osobnih podataka.

3.   EDPS otvoreno i transparentno surađuje s medijima i dionicima i jasnim jezikom objašnjava svoje aktivnosti javnosti.

Članak 5.

Učinkovitost i djelotvornost

1.   EDPS koristi najsuvremenija administrativna i tehnička sredstva za postizanje najveće moguće učinkovitosti i djelotvornosti u izvršavanju svojih zadaća, uključujući unutarnju komunikaciju i odgovarajuće delegiranje zadaća.

2.   EDPS provodi odgovarajuće mehanizme i alate za osiguravanje najviše razine upravljanja kvalitetom, kao što su standardi unutarnje kontrole, postupak upravljanja rizikom i godišnje izvješće o radu.

Članak 6.

Suradnja

EDPS promiče suradnju među nadzornim tijelima za zaštitu osobnih podataka kao i s bilo kojim drugim javnim tijelom čije aktivnosti mogu utjecati na zaštitu privatnosti i osobnih podataka.

POGLAVLJE III.

Organizacija

Članak 7.

Uloga Europskog nadzornika za zaštitu podataka

Europski nadzornik za zaštitu podataka odlučuje o strateškim prioritetima EDPS-a i donosi dokumente politika koji odgovaraju zadaćama i ovlastima EDPS-a.

Članak 8.

Tajništvo EDPS-a

Europski nadzornik za zaštitu podataka određuje organizacijsku strukturu tajništva EDPS-a. Ne dovodeći u pitanje Memorandum o razumijevanju između EDPS-a i Europskog odbora za zaštitu podataka od 25. svibnja 2018., osobito u odnosu na tajništvo Europskog odbora za zaštitu podataka, struktura odražava strateške prioritete koje utvrdi Europski nadzornik za zaštitu podataka.

Članak 9.

Direktor i tijelo za imenovanje

1.   Ne dovodeći u pitanje Memorandum o razumijevanju između EDPS-a i Europskog odbora za zaštitu podataka od 25. svibnja 2018., posebno točku VI. (5.) Memoranduma, direktor izvršava ovlasti dodijeljene tijelu za imenovanje u smislu članka 2. Pravilnika o osoblju za dužnosnike Europske unije utvrđenog u Uredbi Vijeća (EEZ, Euratom, EZUČ) br. 259/68 (7) i ovlasti dodijeljene osobama koje su ovlaštene za sklapanje ugovora o radu u smislu članka 6. Uvjeta zapošljavanja ostalih službenika Europske unije utvrđenih u Uredbi (EEZ, Euratom, EZUČ) br. 259/68 i sve druge povezane ovlasti koje proizlaze iz drugih upravnih odluka donesenih unutar EDPS-a ili onih međuinstitucijskih, u onoj mjeri u kojoj odlukom Europskog nadzornika za zaštitu podataka o izvršavanju ovlasti dodijeljenih tijelu za imenovanje i osobama koje su ovlaštene za sklapanje ugovora nije drukčije predviđeno.

2.   Direktor može izvršavanje ovlasti iz stavka 1. delegirati dužnosniku odgovornom za upravljanje ljudskim resursima.

3.   Direktor je nadređeni dužnosnik službeniku za zaštitu podataka, lokalnom službeniku za sigurnost, lokalnom službeniku za informacijsku sigurnost, službeniku za transparentnost, službeniku pravne službe, službeniku za etiku i koordinatoru za unutarnju kontrolu za zadaće povezane s tim funkcijama.

4.   Direktor pomaže Europskom nadzorniku za zaštitu podataka osigurati dosljednost i sveukupnu koordinaciju EDPS-a te mu pomaže u svim drugim zadacima koje mu Europski nadzornik za zaštitu podataka delegira.

5.   Direktor može donositi odluke EDPS-a o primjeni ograničenja na temelju unutarnjih pravila EDPS-a o provedbi članka 25. Uredbe.

Članak 10.

Sastanak uprave

1.   Sastanak uprave uključuje Europskog nadzornika za zaštitu podataka, direktora i voditelje odjela i sektora te osigurava strateški nadzor nad radom EDPS-a.

2.   Ako se sastanak uprave odnosi na pitanja povezana s ljudskim resursima, proračunom, financijskim ili upravnim pitanjima važnima za EDPB ili tajništvo EDPB-a, uključuje i voditelja tajništva EDPB-a.

3.   Sastankom uprave predsjeda Europski nadzornik za zaštitu podataka ili, u slučajevima kada on ili ona ne može prisustvovati sastanku, direktor. U pravilu se sastanak uprave održava jednom tjedno.

4.   Direktor osigurava pravilno funkcioniranje tajništva sastanka uprave.

5.   Sastanci nisu otvoreni za javnost. Rasprave su povjerljive.

Članak 11.

Delegiranje zadaća i zamjenjivanje

1.   Europski nadzornik za zaštitu podataka može, prema potrebi i u skladu s Uredbom, direktoru delegirati ovlast za donošenje i potpisivanje pravno obvezujućih odluka čiji je sadržaj već utvrdio Europski nadzornik za zaštitu podataka.

2.   Europski nadzornik za zaštitu podataka također može, prema potrebi i u skladu s Uredbom, direktoru ili voditelju predmetnog odjela ili voditelju predmetnog sektora delegirati ovlast za donošenje i potpisivanje drugih dokumenata.

3.   Ako su ovlasti delegirane direktoru na temelju stavaka 1. ili 2., direktor ih može dalje delegirati voditelju predmetnog odjela ili voditelju predmetnog sektora.

4.   Ako je Europski nadzornik za zaštitu podataka spriječen u izvršavanju svojih funkcija ili je to mjesto nepopunjeno, a nije imenovan Europski nadzornik za zaštitu podataka, direktor, prema potrebi i u skladu s Uredbom, izvršava zadaće i dužnosti Europskog nadzornika za zaštitu podataka koje su nužne i hitne za osiguravanje kontinuiteta poslovanja.

5.   Ako je direktor spriječen u izvršavanju svojih funkcija ili je to mjesto nepopunjeno, a Europski nadzornik za zaštitu podataka nije imenovao dužnosnika, funkcije direktora izvršava voditelj odjela ili voditelj sektora najvišeg razreda ili, u slučaju istovrijednog razreda, voditelj odjela ili voditelj sektora s najdužim stažem unutar tog razreda ili, u slučaju izjednačenosti, onaj koji je najstariji.

6.   Ako nema voditelja odjela ili voditelja sektora dostupnog za izvršavanje dužnosti direktora kako je utvrđeno u članku 5., a Europski nadzornik za zaštitu podataka nije imenovao dužnosnika, dužnosnik najvišeg razreda ili, u slučaju istovrijednog razreda, dužnosnik s najdužim stažem unutar tog razreda ili, u slučaju izjednačenosti, onaj koji je najstariji zamjenjuje direktora.

7.   Ako je bilo koji drugi hijerarhijski nadređeni dužnosnik spriječen u izvršavanju svojih dužnosti, a Europski nadzornik za zaštitu podataka nije imenovao dužnosnika, direktor imenuje dužnosnika u dogovoru s Europskim nadzornikom za zaštitu podataka. Ako direktor nije imenovao zamjenu, dužnosnik u dotičnom odjelu ili sektoru najvišeg razreda ili, u slučaju istovrijednog razreda, dužnosnik s najdužim stažem unutar tog razreda ili, u slučaju izjednačenosti, onaj koji je najstariji zamjenjuje direktora.

8.   Stavci od 1. do 7. ne dovode u pitanje pravila koja se odnose na delegiranje u pogledu ovlasti dodijeljenih tijelu za imenovanje ili ovlasti koje se odnose na financijska pitanja kako je predviđeno člancima 9. i 12.

Članak 12.

Dužnosnik za ovjeravanje i računovodstveni službenik

1.   Europski nadzornik za zaštitu podataka delegira ovlasti dužnosnika za ovjeravanje direktoru u skladu s dokumentom u kojem se opisuju zadaće i odgovornosti u pogledu proračuna i uprave EDPS-a predviđenim u skladu s člankom 72. stavkom 2. Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća (8).

2.   Kad je riječ o pitanjima proračuna koja se odnose na Europski odbor za zaštitu podataka, dužnosnik za ovjeravanje izvršava svoju funkciju u skladu s Memorandumom o razumijevanju između EDPS-a i Europskog odbora za zaštitu podataka.

3.   Funkciju računovodstvenog službenika EDPS-a, u skladu s Odlukom Europskog nadzornika za zaštitu podataka od 1. ožujka 2017. (9), izvršava računovodstveni službenik Komisije.

GLAVA II.

PRAĆENJE I OSIGURAVANJE PRIMJENE UREDBE

Članak 13.

Praćenje i osiguravanje primjene Uredbe

EDPS jamči djelotvornu zaštitu prava i sloboda pojedinaca praćenjem i provedbom Uredbe i bilo kojeg drugog pravnog akta Unije kojim se predviđaju zadaće i ovlasti Europskog nadzornika za zaštitu podataka. U tu svrhu, pri izvršavanju istražnih, korektivnih, autorizacijskih i savjetodavnih ovlasti, EDPS može provoditi posjete za provjeru usklađenosti, istraživanja, dvomjesečne posjete, neslužbena savjetovanja ili olakšavati sporazumno rješavanje pritužbi.

Članak 14.

Transparentnost odgovora na savjetovanja institucija o njihovoj obradi osobnih podataka i na zahtjeve za odobrenje

EDPS može objaviti odgovore na savjetovanja institucija o njihovoj obradi osobnih podataka u cijelosti ili djelomično, uzimajući u obzir primjenjive zahtjeve povjerljivosti i sigurnosti informacija. Odluke o odobrenju objavljuju se uzimajući u obzir primjenjive zahtjeve povjerljivosti i sigurnosti informacija.

Članak 15.

Službenici za zaštitu podataka o kojima su obavijestile institucije

1.   EDPS vodi registar imenovanja službenika za zaštitu podataka o kojima su institucije obavijestile EDPS u skladu s Uredbom.

2.   Ažurirani popis službenika za zaštitu podataka institucija objavljuje se na mrežnom mjestu EDPS-a.

3.   EDPS pruža smjernice službenicima za zaštitu podataka, osobito sudjelovanjem na sastancima koje organizira mreža službenika za zaštitu podataka institucija.

Članak 16.

Postupanje s pritužbama

1.   EDPS ne rješava anonimne pritužbe.

2.   EDPS rješava pritužbe podnesene u pisanom obliku, među ostalim one podnesene u elektroničkom obliku, na bilo kojem službenom jeziku Unije u kojima su navedene pojedinosti potrebne za razumijevanje pritužbe.

3.   Ako je podnositelj pritužbe podnio pritužbu Europskom ombudsmanu koja se odnosi na iste činjenice, EDPS će ispitati dopuštenost pritužbe u skladu s Memorandumom o razumijevanju između EDPS-a i Europskog ombudsmana.

4.   EDPS odlučuje kako riješiti pritužbu, uzimajući u obzir:

a)

prirodu i težinu navodnih povreda pravila o zaštiti osobnih podataka;

b)

važnost štete koju su jedan ili više ispitanika pretrpjeli ili mogli pretrpjeti kao posljedicu povrede;

c)

potencijalnu sveukupnu važnost slučaja, i u odnosu na ostale uključene javne i privatne interese;

d)

vjerojatnost utvrđivanja da je došlo do povrede;

e)

točan datum kad su se povezani događaji dogodili, kad je predmetno ponašanje prestalo stvarati učinke, kad su učinci uklonjeni ili je pruženo odgovarajuće jamstvo tog uklanjanja.

5.   Prema potrebi, EDPS olakšava sporazumno rješavanje pritužbe.

6.   EDPS će obustaviti istragu pritužbe do donošenja rješenja suda ili odluke drugog pravosudnog ili upravnog tijela o istoj stvari.

7.   EDPS će otkriti identitet podnositelja pritužbe samo u onoj mjeri u kojoj je to potrebno za pravilno vođenje istrage. EDPS ne smije otkriti nijedan dokument povezan s pritužbom osim anonimiziranih izvadaka ili sažetaka konačne odluke, osim ako dotična osoba ne pristane na takvo otkrivanje.

8.   Ako to zahtijevaju okolnosti pritužbe, EDPS surađuje s nadležnim nadzornim tijelima, među ostalim s nadležnim nacionalnim nadzornim tijelima koja djeluju u području svojih nadležnosti.

Članak 17.

Ishod pritužbi

1.   EDPS što prije obavještava podnositelja pritužbe o ishodu pritužbe i poduzetim radnjama.

2.   Ako se utvrdi da je pritužba nedopuštena ili je istraga prekinuta, EDPS će, prema potrebi, savjetovati podnositelju pritužbe da se obrati drugom nadležnom tijelu.

3.   EDPS može odlučiti prekinuti istragu na zahtjev podnositelja pritužbe. To ne sprječava EDPS da dalje istražuje predmet pritužbe.

4.   EDPS može zatvoriti istragu ako podnositelj pritužbe ne dostavi zatražene informacije. EDPS će obavijestiti podnositelja pritužbe o toj odluci.

Članak 18.

Preispitivanje pritužbi i pravni lijekovi

1.   Ako EDPS donese odluku o pritužbi, podnositelj pritužbe ili dotična institucija može zatražiti da EDPS preispita svoju odluku. Taj se zahtjev mora podnijeti u roku od mjesec dana od donošenja odluke. EDPS će preispitati svoju odluku ako podnositelj pritužbe ili institucija iznese nove činjenične dokaze ili pravne argumente.

2.   Nakon donošenja odluke o pritužbi, EDPS će obavijestiti podnositelja pritužbe i predmetnu instituciju da imaju pravo i zatražiti preispitivanje njegove odluke i osporiti odluku pred Sudom Europske unije u skladu s člankom 263. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

3.   Ako povodom zahtjeva za preispitivanje odluke o pritužbi EDPS donese novu, izmijenjenu odluku, EDPS će obavijestiti podnositelja pritužbe i predmetnu instituciju da imaju pravo osporiti tu novu odluku pred Sudom Europske unije u skladu s člankom 263. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

Članak 19.

Obavješćivanje EDPS-a od strane institucija o povredi osobnih podataka

1.   EDPS osigurava sigurnu platformu za obavješćivanje od strane institucije o povredi osobnih podataka i provodi sigurnosne mjere za razmjenu informacija o povredi osobnih podataka.

2.   Nakon obavješćivanja EDPS će predmetnoj instituciji potvrditi primitak.

GLAVA III.

ZAKONODAVNO SAVJETOVANJE, PRAĆENJE TEHNOLOŠKOG NAPRETKA, ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI, SUDSKI POSTUPAK

Članak 20.

Zakonodavno savjetovanje

1.   Kao odgovor na zahtjeve Komisije u skladu s člankom 42. stavkom 1. Uredbe, EDPS daje mišljenja ili službene primjedbe.

2.   Mišljenja se objavljuju na mrežnom mjestu EDPS-a na engleskom, francuskom i njemačkom jeziku. Sažeci mišljenja objavljuju se u Službenom listu Europske unije (serija C). Službene primjedbe objavljuju se na mrežnom mjestu EDPS-a.

3.   EDPS može odbiti sudjelovati u savjetovanju ako nisu ispunjeni uvjeti utvrđeni u članku 42. Uredbe, među ostalim, ako nema utjecaja na zaštitu prava i sloboda pojedinaca u pogledu zaštite osobnih podataka.

4.   Ako se unatoč svim nastojanjima zajedničko mišljenje EDPS-a i EDPB-a u skladu s člankom 42. stavkom 2. Uredbe ne može dati u zadanom roku, EDPS može dati mišljenje o istoj stvari.

5.   Ako Komisija skrati rok primjenjiv na zakonodavno savjetovanje u skladu s člankom 42. stavkom 3. Uredbe, EDPS će nastojati poštovati postavljen rok u onoj mjeri u kojoj je to razumno i izvedivo, osobito uzimajući u obzir složenost predmeta, duljinu dokumentacije i potpunost informacija koje je navela Komisija.

Članak 21.

Praćenje tehnološkog napretka

Pri praćenju razvoja informacijskih i komunikacijskih tehnologija u onoj mjeri u kojoj one utječu na zaštitu osobnih podataka, EDPS promiče podizanje svijesti i daje savjete osobito o načelima tehničke i integrirane zaštite podataka.

Članak 22.

Istraživački projekti

EDPS može odlučiti doprinijeti okvirnim programima Unije i sudjelovati u savjetodavnim odborima istraživačkih projekata.

Članak 23.

Tužba protiv institucija zbog povrede Uredbe

EDPS može uputiti predmet Sudu Europske unije u slučaju neusklađenosti institucije s Uredbom, osobito ako EDPS nije uključen u savjetovanje u slučajevima predviđenim člankom 42. stavkom 1. Uredbe i u slučaju izostanka učinkovitog odgovora na provedbenu mjeru koju je EDPS poduzeo u skladu s člankom 58. Uredbe.

Članak 24.

Intervencija EDPS-a u postupcima pred Sudom Europske unije

1.   EDPS može intervenirati u postupcima pred Sudom Europske unije u skladu s člankom 58. stavkom 4. Uredbe, člankom 43. stavkom 3. točkom i. Uredbe (EU) 2016/794, člankom 85. stavkom 3. točkom (g) Uredbe (EU) 2017/1939 i člankom 40. stavkom 3. točkom (g) Uredbe (EU) 2018/1727.

2.   Kad odlučuje hoće li zatražiti intervenciju ili prihvatiti poziv Suda Europske unije za intervenciju, EDPS će osobito uzeti u obzir:

a)

pitanje je li EDPS bio izravno uključen u činjenice predmeta pri obavljanju svojih nadzornih zadaća;

b)

pitanje otvaraju li se u predmetu pitanja zaštite osobnih podataka koja su sama po sebi bitna ili presudna za njegov ishod; i

c)

pitanje postoji li vjerojatnost da će intervencija EDPS-a utjecati na ishod postupka.

GLAVA IV.

SURADNJA S NACIONALNIM NADZORNIM TIJELIMA I MEĐUNARODNA SURADNJA

Članak 25.

EDPS kao član Europskog odbora za zaštitu podataka

EDPS će kao član Europskog odbora za zaštitu podataka nastojati promicati stajalište Unije, a osobito zajedničke vrijednosti iz članka 2. Ugovora o Europskoj uniji.

Članak 26.

Suradnja s nacionalnim nadzornim tijelima na temelju članka 61. Uredbe

1.   EDPS surađuje s nacionalnim nadzornim tijelima te sa zajedničkim nadzornim tijelom osnovanim u skladu s člankom 25. Odluke Vijeća 2009/917/PUP (10) osobito s ciljem:

a)

međusobne razmjene svih relevantnih informacija, među ostalim razmjene najboljih praksi, kao i informacija o zahtjevima nadležnih nacionalnih nadzornih tijela za izvršavanje ovlasti praćenja, istražnih ovlasti i provedbenih ovlasti;

b)

razvijanja i održavanja kontakta s relevantnim članovima i osobljem nacionalnih nadzornih tijela.

2.   Prema potrebi, EDPS sudjeluje u uzajamnoj pomoći i u zajedničkim operacijama s nacionalnim nadzornim tijelima, pri čemu svatko djeluje u području svojih nadležnosti kako je utvrđeno u Uredbi, Općoj uredbi o zaštiti podataka i drugim mjerodavnim aktima prava Unije.

3.   EDPS može sudjelovati u istrazi na poziv nadzornog tijela ili pozvati nadzorno tijelo da sudjeluje u istrazi u skladu s pravnim i postupovnim pravilima koja se primjenjuju na stranku koja je uputila poziv.

Članak 27.

Međunarodna suradnja

1.   EDPS promiče najbolje prakse, usklađenost i sinergije u zaštiti osobnih podataka između Europske unije i trećih zemalja i međunarodnih organizacija, među ostalim sudjelovanjem u relevantnim regionalnim i međunarodnim mrežama i događajima.

2.   Prema potrebi, EDPS sudjeluje u uzajamnoj pomoći u istražnim i provedbenim mjerama nadzornih tijela trećih zemalja ili međunarodnih organizacija.

GLAVA V.

OPĆE ODREDBE

Članak 28.

Savjetovanje s Odborom osoblja

1.   S Odborom osoblja, koji predstavlja osoblje EDPS-a, uključujući tajništvo Europskog odbora za zaštitu podataka, pravodobno se savjetuje o nacrtima odluka koje se odnose na provedbu Pravilnika o osoblju za dužnosnike Europske unije i Uvjeta zapošljavanja ostalih službenika Europske unije utvrđenih u Uredbi (EEZ, Euratom, EZUČ) br. 259/68, a s odborom se može savjetovati o bilo kojim drugim pitanjima od općeg interesa koja se odnose na osoblje. Odbor osoblja mora biti obaviješten o svim pitanjima povezanima s izvršavanjem njegovih zadaća. Svoja mišljenja donosi u roku od deset radnih dana od savjetovanja.

2.   Odbor osoblja doprinosi dobrom funkcioniranju EDPS-a, među ostalim tajništva EDPB-a, davanjem prijedloga o organizacijskim pitanjima i radnim uvjetima.

3.   Odbor osoblja sastoji se od triju članova i triju zamjenika, a sve osoblje EDPS-a, uključujući tajništvo EDPB-a, bira ga na razdoblje od dvije godine.

Članak 29.

Službenik za zaštitu podataka

1.   EDPS imenuje službenika za zaštitu podataka.

2.   Sa službenikom za zaštitu podataka savjetuje se osobito kada EDPS kao voditelj obrade podataka namjerava primijeniti neko ograničenje na temelju unutarnjih pravila EDPS-a o provedbi članka 25. Uredbe.

3.   U skladu s točkom IV. (2.)(viii.) Memoranduma o razumijevanju između EDPS-a i Europskog odbora za zaštitu podataka, Europski odbor za zaštitu podataka ima zasebnog službenika za zaštitu podataka. U skladu s točkom IV. (4.) Memoranduma o razumijevanju između EDPS-a i Europskog odbora za zaštitu podataka, službenik za zaštitu podataka EDPS-a i službenik za zaštitu podataka Europskog odbora za zaštitu podataka redovno se sastaju kako bi osigurali da njihove odluke budu dosljedne.

Članak 30.

Javni pristup dokumentima i službenik za transparentnost EDPS-a

EDPS imenuje službenika za transparentnost kako bi se osigurala usklađenost s Uredbom (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća (11), ne dovodeći u pitanje rješavanje zahtjeva tajništva Europskog odbora za zaštitu podataka za pristup dokumentima u skladu s točkom IV. (2.)(iii.) Memoranduma o razumijevanju između EDPS-a i Europskog odbora za zaštitu podataka.

Članak 31.

Jezici

1.   EDPS je posvećen načelu višejezičnosti jer je kulturna i jezična raznolikost jedan od temelja i jedno od najvećih bogatstava Europske unije. EDPS nastoji pronaći ravnotežu između načela višejezičnosti i obveze osiguranja dobrog financijskog upravljanja i ušteda za proračun Europske unije te pragmatično koristi svoje ograničene resurse.

2.   Svakoj osobi koja mu se obrati u vezi s pitanjem koje spada u njegovu nadležnost na jednom od službenih jezika Europske unije EDPS će odgovoriti na istom jeziku na kojem mu se osoba obratila. Sve pritužbe, zahtjevi za informacijama i bilo koji drugi zahtjevi mogu se poslati EDPS-u na bilo kojem od službenih jezika Europske unije, a na njih će se odgovoriti na istom jeziku.

3.   Mrežno mjesto EDPS-a dostupno je na engleskom, francuskom i njemačkom jeziku. Strateški dokumenti EDPS-a, kao što je strategija za mandat Europskog nadzornika za zaštitu podataka, objavljuju se na engleskom, francuskom i njemačkom jeziku.

Članak 32.

Usluge potpore

EDPS može sklapati sporazume o suradnji ili sporazume o razini usluga s drugim institucijama i može sudjelovati u međuinstitucijskim natječajima koji dovode do sklapanja okvirnih ugovora s trećim stranama za pružanje usluga potpore EDPS-u i Europskom odboru za zaštitu podataka. EDPS može i potpisati ugovor s vanjskim pružateljima usluga u skladu s pravilima o javnoj nabavi koja se primjenjuju na institucije.

Članak 33.

Ovjeravanje odluka

1.   Odluke EDPS-a ovjeravaju se stavljanjem potpisa Europskog nadzornika za zaštitu podataka ili direktora kako je predviđeno ovom Odlukom. Taj potpis može biti napisan rukom ili može biti u elektroničkom obliku.

2.   U slučaju delegiranja ili zamjenjivanja u skladu s člankom 11., odluke se ovjeravaju stavljanjem potpisa osobe kojoj je ta ovlast delegirana ili osobe koja je imenovana zamjenikom. Taj potpis može biti napisan rukom ili može biti u elektroničkom obliku.

Članak 34.

Rad na daljinu pri EDPS-u i elektronički dokumenti

1.   Odlukom Europskog nadzornika za zaštitu podataka, EDPS može uspostaviti sustav rada na daljinu cijelog ili dijela svojeg osoblja. Ta se odluka priopćava osoblju i objavljuje na mrežnim mjestima EDPS-a i Europskog odbora za zaštitu podataka.

2.   Odlukom Europskog nadzornika za zaštitu podataka, EDPS može odrediti uvjete valjanosti elektroničkih dokumenata, elektroničkih postupaka i elektroničkih sredstava slanja dokumenata za potrebe EDPS-a. Ta se odluka priopćava osoblju i objavljuje na mrežnom mjestu EDPS-a.

3.   Ako se te odluke odnose na tajništvo Europskog odbora za zaštitu podataka, savjetuje se s predsjednikom Europskog odbora za zaštitu podataka.

Članak 35.

Pravila za izračunavanje razdoblja, datuma i rokova

EDPS primjenjuje pravila za izračunavanje razdoblja, datuma i rokova utvrđena u Uredbi Vijeća (EEZ, Euratom) br. 1182/71 (12).

GLAVA VI.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 36.

Dodatne mjere

Europski nadzornik za zaštitu podataka može dodatno precizirati odredbe ove odluke donošenjem provedbenih pravila i dodatnih mjera koje se odnose na funkcioniranje EDPS-a.

Članak 37.

Stavljanje izvan snage Odluke 2013/504/EU Europskog nadzornika za zaštitu podataka

Odluka 2013/504/EU Europskog nadzornika za zaštitu podataka (13) stavlja se izvan snage i zamjenjuje ovom Odlukom.

Članak 38.

Stupanje na snagu

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 15. svibnja 2020.

Za EDPS

Wojciech Rafał WIEWIÓROWSKI

Europski nadzornik za zaštitu podataka


(1)  SL L 295, 21.11.2018., str. 39.

(2)  Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4.5.2016., str. 1.).

(3)  Direktiva (EU) 2016/680 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka od strane nadležnih tijela u svrhe sprečavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Okvirne odluke Vijeća 2008/977/PUP (SL L 119, 4.5.2016., str. 89.).

(4)  Uredba (EU) 2016/794 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o Agenciji Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) te zamjeni i stavljanju izvan snage odluka Vijeća 2009/371/PUP, 2009/934/PUP, 2009/935/PUP, 2009/936/PUP i 2009/968/PUP (SL L 135, 24.5.2016., str. 53.).

(5)  Uredba (EU) 2018/1727 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. studenoga 2018. o Agenciji Europske unije za suradnju u kaznenom pravosuđu (Eurojust) te zamjeni i stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 2002/187/PUP (SL L 295, 21.11.2018., str. 138.).

(6)  Uredba Vijeća (EU) 2017/1939 od 12. listopada 2017. o provedbi pojačane suradnje u vezi s osnivanjem Ureda europskog javnog tužitelja („EPPO”) (SL L 283, 31.10.2017., str. 1.).

(7)  Uredba Vijeća (EEZ, Euratom, EZUČ) br. 259/68 od 29. veljače 1968. o Pravilniku o osoblju za dužnosnike Europskih zajednica i Uvjetima zapošljavanja koji se primjenjuju na ostale službenike tih Zajednica (Uvjeti zapošljavanja ostalih službenika) (SL L 56, 4.3.1968., str. 1.).

(8)  Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 (SL L 193, 30.7.2018., str. 1.).

(9)  Odluka Europskog nadzornika za zaštitu podataka (EDPS) od 1. ožujka 2017. o imenovanju računovodstvenog službenika Europske komisije računovodstvenim službenikom EDPS-a.

(10)  Odluka Vijeća 2009/917/PUP od 30. studenoga 2009. o uporabi informacijske tehnologije u carinske svrhe (SL L 323, 10.12.2009., str. 20.).

(11)  Uredba (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije (SL L 145, 31.5.2001., str. 43.).

(12)  Uredba Vijeća (EEZ, Euratom) br. 1182/71 od 3. lipnja 1971. o utvrđivanju pravila koja se primjenjuju na razdoblja, datume i rokove (SL L 124, 8.6.1971., str. 1.).

(13)  Odluka 2013/504/EU Europskog nadzornika za zaštitu podataka od 17. prosinca 2012. o usvajanju Poslovnika EDPS-a (SL L 273, 15.10.2013., str. 41.).


Top