Help Print this page 

Document 32012R0880

Title and reference
Delegirana uredba Komisije (EU) br. 880/2012 od 28. lipnja 2012. o dopuni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 u pogledu transnacionalne suradnje i ugovornih pregovaranja organizacija proizvođača u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda
  • In force
OJ L 263, 28.9.2012, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 055 P. 294 - 295

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2012/880/oj
Multilingual display
Text

03/Sv. 55

HR

Službeni list Europske unije

294


32012R0880


L 263/8

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 880/2012

od 28. lipnja 2012.

o dopuni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 u pogledu transnacionalne suradnje i ugovornih pregovaranja organizacija proizvođača u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 1234/2007 od 22. listopada 2007. o uspostavi zajedničke organizacije poljoprivrednih tržišta i o posebnim odredbama za određene poljoprivredne proizvode (Uredba o jedinstvenom ZOT-u) (1), a posebno njezin članak 126.e stavak 1.,

budući da:

(1)

U odjeljku II.A poglavlja II. glave II. dijela II. Uredbe (EZ) br. 1234/2007, umetnutog Uredbom (EU) br. 261/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (2), sadržana su pravila o organizacijama proizvođača i njihovim udruženjima u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda, posebno u vezi s njihovim priznavanjem i ugovornim pregovorima. Ta pravila trebaju se nadopuniti u odnosu na uvjete za priznavanje transnacionalnih organizacija proizvođača i transnacionalnih udruženja priznatih organizacija proizvođača, uz pojašnjenje odgovornosti uključenih država članica, te uz poštovanje slobode poslovnog nastana i osiguravanje da su pravila koja se primjenjuju pravila države članice u kojoj se odvija veći dio aktivnosti takvih organizacija ili udruženja.

(2)

Povrh toga, treba utvrditi pravila o poslovnom nastanu i uvjetima pružanja upravne pomoći u slučaju transnacionalne suradnje. Takva pomoć ponajprije treba uključivati prijenos podataka kojima se nadležnoj državi članici omogućuje da procijeni ispunjava li organizacija proizvođača ili udruženje priznatih organizacija proizvođača uvjete za priznanje. Navedeni su podaci potrebni kako bi se nadležnoj državi članici omogućilo poduzimanje mjera u slučaju neispunjavanja uvjeta.

(3)

Treba utvrditi dodatna pravila o izračunu količina sirovoga mlijeka obuhvaćenog pregovorima između priznatih organizacija proizvođača i prerađivača ili sakupljača sirovog mlijeka. Kako bi se uzela u obzir sezonska promjenjivost proizvodnje mlijeka, treba kod izračunavanja usporediti količinu mlijeka obuhvaćenu pregovorima za pojedino vremensko razdoblje isporuke s procijenjenom količinom proizvodnje mlijeka koja odgovara tom razdoblju, s ciljem procjene pridržavanja najviših gornjih granica utvrđenih u članku 126.c Uredbe (EZ) br. 1234/2007,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Sjedište

1.   Transnacionalna organizacija proizvođača osniva svoje sjedište u državi članici u kojoj ima značajan broj članova ili značajan obujam utržive proizvodnje.

2.   Transnacionalno udruženje priznatih organizacija proizvođača, dalje u tekstu: „transnacionalna udruženja”, osniva svoje sjedište u državi članici u kojoj ima značajan broj udruga članica ili značajan obujam utržive proizvodnje.

Članak 2.

Odgovornosti država članica

1.   Države članice u kojima su osnovana sjedišta transnacionalnih organizacija proizvođača ili transnacionalnih udruženja odgovorne su za:

(a)

priznavanje transnacionalnih organizacija proizvođača ili transnacionalnih udruženja u skladu s člankom 126.a Uredbe (EZ) br. 1234/2007 i izvršavanje zadaća navedenih iz članka 126.a stavka 4. te Uredbe;

(b)

uspostavu potrebne upravne suradnje s drugim državama članicama u kojima su smješteni članovi ili udruge članice, u vezi s provjerom ispunjavanja uvjeta za priznavanje iz članka 126.a Uredbe (EZ) br. 1234/2007;

(c)

pružanje, na zahtjev drugih država članica, svih mjerodavnih podataka i dokumentacije drugim državama članicama u kojima su smješteni članovi ili udruge članice.

2.   Za potrebe primjene točke (b) stavka 1., druge države članice pružaju svu potrebnu upravnu pomoć državi članici u kojoj transnacionalne organizacije proizvođača ili transnacionalna udruženja imaju poslovni nastan, uključujući prijenos svih mjerodavnih podataka.

3.   U slučaju kada organizacija proizvođača ili udruženje priznatih organizacija proizvođača vodi pregovore kako je navedeno u članku 126.c Uredbe (EZ) br. 1234/2007 u državi članici u kojoj nije osnovano sjedište, uključene države članice osiguravaju pružanje svake potrebne uzajamne upravne pomoći.

Članak 3.

Izračun količina sirovog mlijeka za pregovore

Za potrebe primjene članka 126.c stavka 2. točke (c) i stavka 3. Uredbe (EZ) br. 1234/2007, gornja granica za pregovore se izračunava uzimajući u obzir razdoblje isporuke sirovog mlijeka obuhvaćenog ugovornim pregovorima i sezonsku promjenjivost proizvodnje mlijeka, u slučajevima kad je ta promjenjivost značajna.

Članak 4.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 28. lipnja 2012.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 299, 16.11.2007., str. 1.

(2)  SL L 94, 30.3.2012., str. 38.


Top