EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0605

Uredba Komisije (EU) br. 605/2010 od 2. srpnja 2010. o uvjetima zdravlja životinja i javnog zdravlja te uvjetima veterinarskog certificiranja za unošenje sirovog mlijeka i mliječnih proizvoda namijenjenih prehrani ljudi u Europsku uniju Tekst značajan za EGP

SL L 175, 10/07/2010, p. 1–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ovaj dokument objavljen je u određenim posebnim izdanjima (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; stavljeno izvan snage 32020R0692

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/605/oj

03/Sv. 016

HR

Službeni list Europske unije

458


32010R0605


L 175/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

02.07.2010.


UREDBA KOMISIJE (EU) br. 605/2010

od 2. srpnja 2010.

o uvjetima zdravlja životinja i javnog zdravlja te uvjetima veterinarskog certificiranja za unošenje sirovog mlijeka i mliječnih proizvoda namijenjenih prehrani ljudi u Europsku uniju

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 2002/99/EZ od 16. prosinca 2002. o utvrđivanju veterinarskih pravila za životinje kojima se uređuje proizvodnja, prerada, stavljanje u promet i unošenje proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi (1), a posebno uvodnu rečenicu članka 8., prvi podstavak točke (1) i točke (4) članka 8. i članak 9. stavak 4. te Direktive,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 852/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o higijeni hrane (2), a posebno njezin članak 12.,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o utvrđivanju određenih higijenskih pravila za hranu životinjskog podrijetla (3), a posebno njezin članak 9.,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 854/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o utvrđivanju posebnih pravila organizacije službenih kontrola proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi (4), a posebno njezin članak 11. stavak 1., članak 14. stavak 4. i članak 16.,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o službenoj kontroli koji se provodi radi provjere pridržavanja propisa o hrani i hrani za životinje te pravila o zdravlju i dobrobiti životinja (5), a posebno njezin članak 48. stavak 1.,

budući da:

(1)

Direktiva Vijeća 92/46/EEZ od 16. lipnja 1992. o utvrđivanju veterinarskih pravila za proizvodnju i stavljanje na tržište sirovog mlijeka, toplinski obrađenog mlijeka i proizvoda na bazi mlijeka (6) određuje da je potrebno sastaviti popis trećih zemalja ili njihovih dijelova iz kojih države članice moraju odobriti uvoz mlijeka ili proizvoda na bazi mlijeka, te da takve proizvode mora pratiti zdravstveni certifikat, moraju biti sukladni određenim zahtjevima, posebno zahtjevima u pogledu toplinske obrade te nuditi određena jamstva.

(2)

Sukladno tome, donesena je Odluka Komisije 2004/438/EZ od 29. travnja 2004. o utvrđivanju uvjeta veterinarskog certificiranja zdravlja životinja i javnog zdravlja za unos u Europsku uniju toplinski obrađenog mlijeka, proizvoda od mlijeka i sirovog mlijeka namijenjenog prehrani ljudi (7).

(3)

Od datuma donošenja navedene Odluke, doneseni su brojni novi veterinarski zahtjevi i zahtjevi za javno zdravstvo, stvarajući novi regulatorni okvir na ovom području, što treba biti uzeto u obzir u ovoj Uredbi. Nadalje, Direktiva 92/46/EEZ stavljena je izvan snage Direktivom 2004/41/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o stavljanju izvan snage određenih direktiva o higijeni hrane i veterinarskim uvjetima za proizvodnju i stavljanje na tržište određenih proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi (8).

(4)

Uredba (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta propisa o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane i utvrđivanju postupaka o pitanjima sigurnosti hrane (9) propisuje opća načela koja općenito uređuju hranu i hranu za životinje te posebno sigurnost hrane i hrane za životinje na razini Europske unije i nacionalnoj razini.

(5)

Direktiva 2002/99/EZ utvrđuje pravila koja uređuju unošenje proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi iz trećih zemalja. Ona predviđa da se takvi proizvodi mogu unositi u Europsku uniju samo ako ispunjavaju zahtjeve koji su važeći za sve stupnjeve proizvodnje, prerade i distribucije tih proizvoda u Europskoj uniji ili ako osiguravaju jednaka jamstva za zdravlje životinja.

(6)

Uredba (EZ) br. 852/2004 utvrđuje opća pravila za subjekte u poslovanju s hranom u pogledu higijene prehrambenih proizvoda na svim stupnjevima hranidbenog lanca, uključujući razinu primarne proizvodnje.

(7)

Uredba (EZ) br. 853/2004 utvrđuje posebna pravila za subjekte u poslovanju s hranom u pogledu higijene hrane životinjskog podrijetla. Ta Uredba predviđa da subjekti u poslovanju s hranom koji proizvode sirovo mlijeko i mliječne proizvode namijenjene prehrani ljudi moraju poštovati relevantne odredbe Priloga III. Uredbi.

(8)

Uredba (EZ) br. 854/2004 utvrđuje posebna pravila za organizaciju službenih kontrola proizvoda životinjskog podrijetla.

(9)

Uredba Komisije (EZ) br. 2073/2005 od 15. studenoga 2005. o mikrobiološkim kriterijima za hranu (10) utvrđuje mikrobiološke kriterije za neke mikroorganizme i provedbena pravila kojih se moraju pridržavati subjekti u poslovanju s hranom pri provedbi općih i posebnih mjera higijene iz članka 4. Uredbe (EZ) br. 852/2004. Uredba (EZ) br. 2073/2005 određuje da subjekti u poslovanju s hranom moraju osigurati da hrana ispunjava relevantne mikrobiološke kriterije iz te Uredbe.

(10)

U skladu s područjem primjene Direktive Vijeća 92/46/EEZ, sirovo mlijeko i proizvodi od sirovog mlijeka mogu biti dobiveni samo od krava, ovaca, koza ili bivolica. Međutim,definicije sirovog mlijeka i mliječnih proizvoda iz Priloga I. Uredbi (EZ) br. 853/2004 proširuju područje primjene higijenskih pravila za mlijeko na sve vrste sisavaca, tako da je sirovo mlijeko definirano kao mlijeko dobiveno lučenjem mliječnih žlijezda farmskih životinja koje nije ugrijano na više od 40 °C ili podvrgnuto drugom postupku s istovrijednim učinkom. Nadalje, mliječni su proizvodi definirani kao prerađeni proizvodi, dobiveni preradom sirovog mlijeka ili daljnjom preradom takvih prerađenih proizvoda.

(11)

S obzirom na početak primjene Uredbi (EZ) br. 852/2004, 853/2004 i 854/2004 i njihovih provedbenih akata, potrebno je izmijeniti te ažurirati uvjete javnog zdravlja i zdravlja životinja Europske unije, kao i uvjete veterinarskog certificiranja za unošenje sirovog mlijeka i mliječnih proizvoda namijenjenih prehrani ljudi u Europsku uniju.

(12)

U interesu usklađenosti prava Unije, ova Uredba mora također uzeti u obzir pravila utvrđena u Uredbi (EZ) br. 470/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. svibnja 2009. o propisivanju postupka Zajednice za određivanje najvećih dopuštenih količina rezidua farmakološki djelatnih tvari u hrani životinjskog podrijetla, o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2377/90 i o izmjeni Direktive 2001/82/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe (EZ) br. 726/2004 Europskog parlamenta i Vijeća (11) i njena provedbena pravila utvrđena Uredbom Komisije (EU) br. 37/2010 od 22. prosinca 2009. o farmakološki djelatnim tvarima i njihovoj klasifikaciji u pogledu najvećih dopuštenih količina rezidua u hrani životinjskog podrijetla (12) i Direktive Vijeća 96/23/EZ od 29. travnja 1996. o mjerama za praćenje određenih tvari i njihovih ostataka u živim životinjama i proizvodima životinjskog podrijetla i o stavljanju izvan snage direktiva 85/358/EEZ i 86/469/EEZ i odluka 89/187/EEZ i 91/664/EEZ (13).

(13)

Direktiva Vijeća 96/93/EZ od 17. prosinca 1996. o izdavanju certifikata za životinje i proizvode životinjskog podrijetla (14) utvrđuje pravila koja je potrebno poštovati pri izdavanju certifikata koje zahtijeva veterinarsko zakonodavstvo radi sprečavanja obmanjujućeg ili neovlaštenog certificiranja. Primjereno je osigurati da nadležna tijela trećih zemalja izvoznica primjenjuju zahtjeve za izdavanje certifikata koji su barem jednaki onima koje utvrđuje ta Direktiva.

(14)

Nadalje, Direktiva Vijeća 90/425/EEZ od 26. lipnja 1990. o veterinarskim i zootehničkim kontrolama koje se primjenjuju u trgovini određenim živim životinjama i proizvodima unutar Zajednice s ciljem uspostave unutarnjeg tržišta (15) predviđa kompjutorizirani sustav razvijen u Europskoj uniji koji povezuje veterinarska tijela. Potrebno je izmijeniti oblik svih obrazaca zdravstvenih certifikata s obzirom na njihovu kompatibilnost s mogućim elektronskim certificiranjem u okviru veterinarskog sustava TRACES iz Direktive 90/425/EEZ. U skladu s tim, pravila utvrđena u ovoj uredbi moraju uzeti u obzir sustav TRACES.

(15)

Direktiva Vijeća 97/78/EZ od 18. prosinca 1997. o utvrđivanju načela organizacije veterinarskih pregleda proizvoda koji ulaze u Zajednicu iz trećih zemalja (16) utvrđuje pravila u vezi s veterinarskim pregledima proizvoda životinjskog podrijetla uvedenih u Europsku uniju iz trećih zemalja zbog uvoza ili provoza, uključujući neke zahtjeve za izdavanje certifikata. Ta se pravila primjenjuju na proizvode koje obuhvaća ova Uredba.

(16)

Potrebno je predvidjeti posebne uvjete za provoz pošiljki koje su namijenjene Rusiji ili iz Rusije preko Europske unije zboga geografskog položaja Kaliningrada, što se odnosi samo na Latviju, Litvu i Poljsku.

(17)

Radi jasnoće europskog prava, Odluku Komisije 2004/438/EZ potrebno je staviti izvan snage i zamijeniti ovom Uredbom.

(18)

Kako bi se spriječio zastoj u trgovini, potrebno je dopustiti korištenje zdravstvenih certifikata izdanih u skladu s Odlukom 2004/438/EZ tijekom prijelaznog razdoblja.

(19)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Predmet i područje primjene

Ovom se Uredbom utvrđuju:

(a)

uvjeti javnog zdravlja i zdravlja životinja te zahtjevi za izdavanje certifikata za unošenje pošiljki sirovog mlijeka i mliječnih proizvoda u Europsku uniju;

(b)

popis trećih zemalja iz kojih se dopušta unošenje takvih pošiljki u Europsku uniju.

Članak 2.

Uvoz sirovog mlijeka i mliječnih proizvoda iz trećih zemalja ili njihovih dijelova navedenih u stupcu A Priloga I.

Države članice odobravaju uvoz pošiljki sirovog mlijeka i mliječnih proizvoda iz trećih zemalja ili njihovih dijelova navedenih u stupcu A Priloga I.

Članak 3.

Uvoz određenih mliječnih proizvoda iz trećih zemalja ili njihovih dijelova navedenih u stupcu B Priloga I.

Države članice odobravaju uvoz pošiljki mliječnih proizvoda dobivenih od sirovog mlijeka krava, ovaca, koza ili bivolica iz trećih zemalja ili njihovih dijelova navedenih u stupcu B Priloga I. u kojima nema rizika od bolesti slinavke i šapa, pod uvjetom da su takvi mliječni proizvodi bili podvrgnuti postupku pasterizacije jednokratnom toplinskom obradom ili su dobiveni od sirovog mlijeka koje je podvrgnuto postupku pasterizacije jednokratnom toplinskom obradom:

(a)

s toplinskim učinkom koji je barem jednak učinku postignutom postupkom pasterizacije od najmanje 72 °C kroz 15 sekundi;

(b)

gdje je to primjenjivo, koja je dovoljna da osigura negativnu reakciju na test alkalne fosfataze primijenjen neposredno nakon toplinske obrade.

Članak 4.

Uvoz određenih mliječnih proizvoda iz trećih zemalja ili njihovih dijelova navedenih u stupcu C Priloga I.

1.   Države članice odobravaju uvoz pošiljki mliječnih proizvoda dobivenih od sirovog mlijeka krava, ovaca, koza ili bivolica iz trećih zemalja ili njihovih dijelova navedenih u stupcu C Priloga I. u kojima postoji rizik od bolesti slinavke i šapa, pod uvjetom da su takvi mliječni proizvodi bili podvrgnuti toplinskoj obradi ili proizvedeni od sirovog mlijeka podvrgnutog toplinskoj obradi koja uključuje:

(a)

postupak sterilizacije kako bi se postigla vrijednost F0 koja je jednaka ili veća od tri;

(b)

postupak ultra visokom temperaturom (UHT) na temperaturi od najmanje 135 °C u kombinaciji s odgovarajućim vremenom trajanja;

(c)

i.

postupkom kratkotrajne visokotoplinske pasterizacije (HTST) na temperaturi od 72 °C kroz 15 sekundi, primijenjenoj dva puta za mlijeko s pH jednakim ili višim od 7,0 pri čemu se postiže, gdje je primjenjivo, negativna reakcija na test alkalne fosfataze, koji se provodi odmah nakon toplinske obrade; ili

ii.

obradu s jednakim pasterizacijskim učinkom kao iz točke i., pri čemu se postiže, gdje je primjenjivo, negativna reakcija na test alkalne fosfataze, koji se primjenjuje odmah nakon toplinske obrade;

(d)

HTST obradu mlijeka s pH ispod 7,0; ili

(e)

HTST obradu u kombinaciji s drugim fizikalnim postupkom bilo:

i.

snižavanjem vrijednosti pH ispod 6 za jedan sat; ili

ii.

dodatnim zagrijavanjem na temperaturu od 72 °C ili višu u kombinaciji sa sušenjem.

2.   Države članice odobravaju uvoz pošiljki mliječnih proizvoda dobivenih od sirovog mlijeka životinja različitih od onih iz stavka 1. iz trećih zemalja ili njihovih dijelova navedenih u stupcu C Priloga I. u kojima postoji rizik od bolesti slinavke i šapa, pod uvjetom da su takvi mliječni proizvodi bili podvrgnuti toplinskoj obradi ili proizvedeni od sirovog mlijeka podvrgnutog toplinskoj obradi koja uključuje:

(a)

postupak sterilizacije da se postigne vrijednost F0 koja je jednaka ili veća od tri; ili

(b)

postupak ultra visokom temperaturom (UHT) pri temperaturi od najmanje 135 °C u kombinaciji s odgovarajućim vremenom trajanja.

Članak 5.

Certifikati

Pošiljke odobrene za uvoz u skladu s člancima 2., 3. i 4. moraju biti popraćene zdravstvenim certifikatom koji je sastavljen u skladu s odgovarajućim obrascem predviđenim u dijelu 2. Priloga II. za dotični proizvod i ispunjen u skladu s napomenama s pojašnjenjem iz dijela 1. tog Priloga.

Međutim, zahtjevi utvrđeni u ovom članku ne isključuju uporabu elektronskih certifikata ili drugih dogovorenih sustava usklađenih na razini Europske unije.

Članak 6.

Uvjeti provoza i skladištenja

Unošenje u Europsku uniju pošiljki sirovog mlijeka i mliječnih proizvoda koji nisu namijenjeni uvozu u Europsku uniju, već trećoj zemlji putem neposrednog provoza ili nakon skladištenja u Europskoj uniji, u skladu s člancima 11., 12. ili 13. Direktive Vijeća 97/78/EZ, dopušteno je samo ako pošiljke udovoljavaju sljedećim uvjetima:

(a)

dolaze iz treće zemlje ili njenog dijela kojem je dopušteno unošenje pošiljki sirovog mlijeka ili mliječnih proizvoda u Europsku uniju i ispunjavaju odgovarajuće uvjete toplinske obrade za takve pošiljke, u skladu s člancima 2., 3. i 4.;

(b)

ispunjavaju posebne uvjete zdravlja životinja za uvoz dotičnog sirovog mlijeka ili mliječnih proizvoda u Europsku uniju, kako je utvrđeno u potvrdi o zdravlju životinja u dijelu II. točki 1. odgovarajućeg obrasca zdravstvenog certifikata predviđenog u dijelu 2. Priloga II.;

(c)

popraćene su zdravstvenim certifikatom koji je sastavljen u skladu s odgovarajućim obrascem predviđenim u dijelu 3. Priloga II. za dotične pošiljke i ispunjen je u skladu s napomenama s pojašnjenjima iz dijela 1. tog Priloga;

(d)

certificirane su kao prihvatljive za provoz, uključujući skladištenje, kad je primjenjivo, na zajedničkom veterinarskom dokumentu o ulazu iz članka 2. stavka 1. Uredbe Komisije (EZ) br. 136/2004 (17), koji potpisuje službeni veterinar na graničnoj inspekcijskoj postaji ulaza u Europsku uniju.

Članak 7.

Odstupanje u vezi s uvjetima provoza i skladištenja

1.   Odstupajući od članka 6., cestovni ili željeznički provoz kroz Europsku uniju između određenih graničnih inspekcijskih postaja u Latviji, Litvi i Poljskoj, koje su navedene u Odluci Komisije 2009/821/EZ (18), pošiljki koje dolaze iz Rusije ili su namijenjene Rusiji izravno ili preko druge treće zemlje može se odobriti ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a)

veterinarske službe nadležnog tijela pošiljku su zapečatile serijski numeriranom plombom na graničnoj inspekcijskoj postaji ulaza u Europsku uniju;

(b)

službeni veterinar nadležnog tijela odgovoran za graničnu inspekcijsku postaju ulaza u Europsku uniju mora dokumente koji prate pošiljku i koji su navedeni u članku 7. Direktive 97/78/EZ na svakoj stranici označiti pečatom „SAMO ZA PROVOZ U RUSIJU PREKO EU”;

(c)

ispunjeni su postupovni zahtjevi iz članka 11. Direktive 97/78/EZ;

(d)

pošiljka je certificirana kao prihvatljiva za provoz na zajedničkom veterinarskom dokumentu o ulasku koji potpisuje službeni veterinar granične inspekcijske postaje ulaza u Europsku uniju.

2.   Istovar ili skladištenje, kako je definirano u članku 12. stavku 4. ili u članku 13. Direktive 97/78/EZ, takvih pošiljki na državnom području Europske unije nije dopušteno.

3.   Nadležno tijelo obavlja redovite revizije kako bi se osiguralo da broj pošiljki i količine proizvoda koje napuštaju državno područje Europske unije odgovaraju broju i količinama koje ulaze u Europsku uniju.

Članak 8.

Posebni postupci

Pošiljke mliječnih proizvoda koje su odobrene za unošenje u Europsku uniju u skladu s člancima 2., 3., 4., 6. ili 7. iz trećih zemalja ili njihovih dijelova u kojima je bolest slinavke i šapa izbila u razdoblju od 12 mjeseci prije izdavanja zdravstvenog certifikata, ili u kojima je provedeno cijepljenje protiv te bolesti u tom razdoblju, mogu se uvesti u Europsku uniju samo ako su bili podvrgnuti jednom od postupaka obrade iz članka 4.

Članak 9.

Stavljanje izvan snage

Odluka 2004/438/EZ stavlja se izvan snage.

Upućivanja na Odluku 2004/438/EZ smatraju se upućivanjima na ovu Uredbu.

Članak 10.

Prijelazne odredbe

Tijekom prijelaznog razdoblja do 30. studenoga 2010. pošiljke sirovog mlijeka i proizvoda na bazi mlijeka, kako su definirani u Odluci 2004/438/EZ, za koje su izdani relevantni zdravstveni certifikati u skladu s Odlukom 2004/438/EZ mogu se i dalje unositi u Europsku uniju.

Članak 11.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. kolovoza 2010.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 2. srpnja 2010.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 18, 23.1.2003., str. 11.

(2)  SL L 139, 30.4.2004., str. 1.

(3)  SL L 139, 30.4.2004., str. 55.

(4)  SL L 139, 30.4.2004., str. 206.

(5)  SL L 165, 30.4.2004., str. 206.

(6)  SL L 268, 14.9.1992., str. 1.

(7)  SL L 154, 30.4.2004., str. 72.

(8)  SL L 157, 30.4.2004., str. 33.

(9)  SL L 31, 1.2.2002., str. 1.

(10)  SL L 338, 22.12.2005., str. 1.

(11)  SL L 152, 16.6.2009., str. 11.

(12)  SL L 15, 20.1.2010., str. 1.

(13)  SL L 125, 23.5.1996., str. 10.

(14)  SL L 13, 16.1.1997., str. 28.

(15)  SL L 224, 18.8.1990., str. 29.

(16)  SL L 24, 30.1.1998., str. 9.

(17)  SL L 21, 28.1.2004., str. 11.

(18)  SL L 296, 12.11.2009., str. 1.


PRILOG I.

Popis trećih zemalja ili njihovih dijelova kojima je odobreno unošenje pošiljki sirovog mlijeka i mliječnih proizvoda u Europsku uniju uz navođenje vrste termičke obrade koja se zahtijeva za takve proizvode

„+”

:

treća zemlja je odobrena

„0”

:

treća zemlja nije odobrena


Oznaka ISO treće zemlje

Treća zemlja ili njezin dio

Stupac A

Stupac B

Stupac C

AD

Andora

+

+

+

AL

Albanija

0

0

+

AN

Nizozemski Antili

0

0

+

AR

Argentina

0

0

+

AU

Australija

+

+

+

BR

Brazil

0

0

+

BW

Bocvana

0

0

+

BY

Bjelarus

0

0

+

BZ

Belize

0

0

+

BA

Bosna i Hercegovina

0

0

+

CA

Kanada

+

+

+

CH

Švicarska (1)

+

+

+

CL

Čile

0

+

+

CN

Kina

0

0

+

CO

Kolumbija

0

0

+

CR

Kostarika

0

0

+

CU

Kuba

0

0

+

DZ

Alžir

0

0

+

ET

Etiopija

0

0

+

GL

Grenland

0

+

+

GT

Gvatemala

0

0

+

HK

Hong Kong

0

0

+

HN

Honduras

0

0

+

HR

Hrvatska

0

+

+

IL

Izrael

0

0

+

IN

Indija

0

0

+

IS

Island

+

+

+

KE

Kenija

0

0

+

MA

Maroko

0

0

+

MG

Madagaskar

0

0

+

MK (2)

Bivša jugoslavenska republika Makedonija

0

+

+

MR

Mauritanija

0

0

+

MU

Mauricijus

0

0

+

MX

Meksiko

0

0

+

NA

Namibija

0

0

+

NI

Nikaragva

0

0

+

NZ

Novi Zeland

+

+

+

PA

Panama

0

0

+

PY

Paragvaj

0

0

+

RS (3)

Srbija

0

+

+

RU

Rusija

0

0

+

SG

Singapur

0

0

+

SV

Salvador

0

0

+

SZ

Svazi

0

0

+

TH

Tajland

0

0

+

TN

Tunis

0

0

+

TR

Turska

0

0

+

UA

Ukrajina

0

0

+

US

Sjedinjene Američke Države

+

+

+

UY

Urugvaj

0

0

+

ZA

Južna Afrika

0

0

+

ZW

Zimbabve

0

0

+


(1)  Certifikati u skladu sa Sporazumom između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o trgovini poljoprivrednim proizvodima (SL L 114, 30.4.2002., str. 132.).

(2)  Bivša jugoslavenska republika Makedonija: konačna nomenklatura za ovu zemlju će se odrediti nakon zaključenja pregovora koji su trenutačno u tijeku po tom pitanju na razini UN-a.

(3)  Bez Kosova, koje je trenutačno pod međunarodnom upravom u skladu s Rezolucijom Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 1244 od 10. lipnja 1999.


PRILOG II.

DIO 1.

Obrasci zdravstvenih certifikata

„Mlijeko-RM”

:

Zdravstveni certifikat za sirovo mlijeko iz trećih zemalja ili njihovih dijelova odobrenih prema stupcu A Priloga I. za daljnju obradu u Europskoj uniji prije uporabe za prehranu ljudi.

„Mlijeko-RMP”

:

Zdravstveni certifikat za mliječne proizvode dobivene od sirovog mlijeka iz trećih zemalja ili njihovih dijelova, odobrenih prema stupcu A Priloga I. namijenjene prehrani ljudi i za uvoz u Europsku uniju.

„Mlijeko-HTB”

:

Zdravstveni certifikat za mliječne proizvode od mlijeka krava, ovaca, koza i bivolica iz trećih zemalja ili njihovih dijelova, odobrenih prema stupcu B Priloga I. namijenjene prehrani ljudi i za uvoz u Europsku uniju.

„Mlijeko-HTC”

:

Zdravstveni certifikat za mliječne proizvode iz trećih zemalja ili njihovih dijelova, odobrenih prema stupcu C Priloga I, namijenjene prehrani ljudi i za uvoz u Europsku uniju.

„Mlijeko-T/S”

:

Zdravstveni certifikat za sirovo mlijeko ili mliječne proizvode namijenjene prehrani ljudi i za provoz/skladištenje u Europskoj uniji.

Napomene za pojašnjenje

(a)

Zdravstvene certifikate izdaje nadležno tijelo treće zemlje podrijetla u skladu s odgovarajućim obrascem iz dijela 2. ovog Priloga i u skladu s izgledom obrasca koji se upotrebljava za sirovo mlijeko ili dotične mliječne proizvode. Certifikati sadrže u brojčanom nizu navedenom u obrascu, potvrde koje su potrebne za svaku treću zemlju i prema potrebi dodatna jamstva koja se zahtijevaju za treću zemlju izvoznicu o kojoj je riječ.

(b)

Izvornik zdravstvenog certifikata mora se sastojati od jednog lista papira s dvostranim tiskom ili, u slučaju kada se zahtijeva više teksta, mora biti takav da listovi tvore cjelinu i da se ne mogu odvojiti.

(c)

Za svaku predmetnu pošiljku proizvoda koji se izvozi u isto odredište iz treće zemlje iz stupca 2 Priloga I. te koji se prevozi istim željezničkim vagonom, cestovnim prijevoznim sredstvom, zrakoplovom ili brodom potrebno je predočiti poseban zdravstveni certifikat.

(d)

Izvornik zdravstvenog certifikata i oznake iz obrasca certifikata moraju biti sastavljeni na najmanje jednom službenom jeziku države članice u kojoj se provodi granična kontrola i na službenom jeziku države članice odredišta. Međutim, te države članice mogu dopustiti uporabu drugog službenog jezika Europske unije umjesto svog uz koji se prilaže, ako je potrebno, službeni prijevod.

(e)

U slučaju kada su uz zdravstveni certifikat priloženi dodatni listovi za potrebe identifikacije proizvoda, takvi dodatni listovi će se smatrati dijelom izvornog certifikata pod uvjetom da se potpis i pečat službenog veterinara koji je izdao certifikat nalaze na svakoj stranici.

(f)

U slučaju kada se zdravstveni certifikat sastoji od više od jedne stranice, svaka se stranica mora numerirati na dnu „-x (broj stranica) od y (ukupan broj stranica)-”, a na vrhu se mora nalaziti referentni broj certifikata koji dodjeljuje nadležno tijelo.

(g)

Izvornik veterinarske svjedodžbe mora ispuniti i potpisati predstavnik nadležnog tijela odgovornog za provjeru i potvrdu da sirovo mlijeko ili mliječni proizvodi ispunjavaju veterinarske uvjete utvrđene u odjeljku IX. poglavlju I. Priloga III. Uredbi (EZ) br. 853/2004 i Direktivi 2002/99/EZ.

(h)

Nadležna tijela treće zemlje izvoznice moraju osigurati da se poštuju načela certificiranja koja su istovjetna onima utvrđenima u Direktivi 96/93/EZ (1).

(i)

Boja potpisa službenog veterinara mora se razlikovati od boje tiska na zdravstvenom certifikatu. Taj zahtjev vrijedi i za pečate, osim za reljefne ili vodene žigove.

(j)

Izvornik zdravstvenog certifikata mora pratiti pošiljku do granične inspekcijske postaje ulaza u Europsku uniju.

(k)

Ako se u obrascu certifikata navodi da neke izjave nisu potrebne, izjave koje nisu relevantne mogu se prekrižiti, a osoba službeno ovlaštena za certificiranje ih parafira i stavi na njih pečat ili se u cijelosti mogu izbrisati iz certificira.

DIO 2.

Obrazac za mlijeko –RM

Zdravstveni certifikat za sirovo mlijeko iz trećih zemalja ili njihovih dijelova odobreni prema stupcu A Priloga I. Uredbi (EU) br. 605/2010, namijenjen za daljnju preradu u Europskoj uniji prije uporabe za prehranu ljudi

Image

Image

Image

Obrazac za mlijeko – RMP

Zdravstveni certifikat za mliječne proizvode od sirovog mlijeka iz trećih zemalja i njihovih dijelova odobrenih prema stupcu A Priloga I. Uredbi (EU) br. 605/2010, namijenjene prehrani ljudi i uvozu u Europsku uniju

Image

Image

Image

Obrazac za mlijeko – HTB

Zdravstveni certifikat za mliječne proizvode od mlijeka krava, ovaca, koza i bivolica iz trećih zemalja ili njihovih dijelova, odobrenih prema stupcu B Priloga I. Uredbi (EU) br. 605/2010, namijenjene prehrani ljudi i uvozu u Europsku uniju

Image

Image

Image

Obrazac za mlijeko – HTC

Zdravstveni certifikat za mliječne proizvode iz trećih zemalja ili njihovih dijelova, odobrenih prema stupcu C Priloga I. Uredbi (EU) br. 605/2010, namijenjene prehrani ljudi i uvozu u Europsku uniju

Image

Image

Image

Image

DIO 3.

Obrazac za mlijeko – T/S

Zdravstveni certifikat za sirovo mlijeko ili mliječne proizvode namijenjene prehrani ljudi za provoz/skladištenje (1) (2) u Europskoj uniji

Image

Image

Image


(1)  SL L 13, 16.1.1997., str. 28.


Top