EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1664

Uredba Komisije (EZ) br. 1664/2006 od 6. studenoga 2006. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2074/2005 o provedbenim mjerama za određene proizvode životinjskog podrijetla namijenjene prehrani ljudi i o stavljanju izvan snage određenih provedbenih mjera Tekst značajan za EGP

OJ L 320, 18.11.2006, p. 13–45 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 077 P. 46 - 78
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 077 P. 46 - 78
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 015 P. 157 - 189

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1664/oj

03/Sv. 015

HR

Službeni list Europske unije

157


32006R1664


L 320/13

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

06.11.2006.


UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 1664/2006

od 6. studenoga 2006.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2074/2005 o provedbenim mjerama za određene proizvode životinjskog podrijetla namijenjene prehrani ljudi i o stavljanju izvan snage određenih provedbenih mjera

(Tekst značajan za EGP)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o određivanju posebnih higijenskih pravila za hranu životinjskog podrijetla (1), a posebno njezine članke 9. i 11.,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 854/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o određivanju posebnih pravila organizacije službenih kontrola proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi (2), a posebno njezin članak 16.,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o službenim kontrolama koje se provode radi provjeravanja sukladnosti sa zakonima o hrani za životinje i hrani te propisima o zdravlju i dobrobiti životinja (3), a posebno njezin članak 11. stavak 4.,

budući da:

(1)

Uredbom Komisije (EZ) br. 2074/2005 (4) određuju se provedbene mjere za uredbe (EZ) br. 853/2004, (EZ) br. 854/2004 i (EZ) br. 882/2004.

(2)

Prilogom VI. Uredbi (EZ) br. 2074/2005 određuje se obrazac zdravstvenih certifikata za uvoz određenih proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi. Ovi su certifikati napravljeni na način da budu usklađeni sa stručnim sustavom Traces koji je razvila Komisija radi praćenja svih kretanja životinja i proizvoda životinjskog podrijetla unutar područja Europske unije i iz trećih zemalja. Podaci u vezi s opisom roba nedavno su ažurirani. Postojeće obrasce zdravstvenih certifikata treba stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(3)

Uredbama (EZ) br. 852/2004 Europskog parlamenta i Vijeća (5) i (EZ) br. 853/2004 određuju se pravila o proizvodnji proizvoda ribarstva, živih školjkaša i meda namijenjenih prehrani ljudi. Posebne uvjete za uvoz ovih proizvoda iz trećih zemalja, uključujući i obrasce zdravstvenih certifikata, treba odrediti Uredbom (EZ) br. 2074/2005. Postojeće Odluke o uvoznim potvrdama prema tome treba staviti izvan snage nakon razdoblja odgode kako bi se trećim zemljama omogućila prilagodba vlastitih zakonodavstava.

(4)

Primjereno je, također, pojednostavniti postupak izdavanja certifikata za proizvode ribarstva i žive školjkaše te uključiti uvjete izdavanja certificiranje zdravlja životinja za pošiljke namijenjene prehrani ljudi, navedene u Odluci Komisije 2003/804/EZ od 14. studenoga 2003. o određivanju uvjeta zdravlja životinja i zahtjeva za izdavanje certifikata za uvoz mekušaca, njihove ikre i gameta namijenjenih daljnjem uzgoju, tovu, ponovnom nasadu ili prehrani ljudi (6) te u Odluci Komisije 2003/858/EZ od 21. studenoga 2003. o određivanju uvjeta zdravlja životinja i zahtjeva za izdavanje certifikata za uvoz žive ribe, njihove ikre i gameta namijenjenih daljnjem uzgoju i žive ribe iz akvakulture i njenih proizvoda namijenjenih prehrani ljudi (7).

(5)

U skladu s člankom 11. stavkom 4. Uredbe (EZ) br. 882/2004 treba uspostaviti metode za analizu i testiranje mlijeka i mliječnih proizvoda. U ovom kontekstu, Referentni laboratorij Zajednice sastavio je popis ažuriranih referentnih metoda koji su odobrili nacionalni referentni laboratoriji tijekom svoga sastanka 2005. Stoga je u Uredbi (EZ) br. 2074/2005 potrebno uključiti posljednji dogovoreni popis referentnih metoda za analizu i testiranje koje treba koristiti za nadziranje udovoljavanja zahtjevima određenim Uredbom (EZ) br. 853/2004. Odluku Komisije 91/180/EEZ od 14. veljače 1991. o određivanju nekih metoda za analizu i ispitivanje sirovog i toplinski obrađenog mlijeka (8) stoga treba staviti izvan snage. Državama članicama treba odobriti odgodu primjene kako bi im se dalo vremena za usklađivanje s novim metodama.

(6)

Uredbom (EZ) br. 2074/2005 uspostavlja se analitička metoda za otkrivanje količine biotoksina koji izaziva paralizu (PSP) u jestivim dijelovima školjkaša (u cijelom tijelu ili u svakom jestivom dijelu zasebno). Takozvanu Lawrenceovu metodu, kako je od strane AOAC-a objavljena u Official Method 2005.06 (Paralytic Shellfish Poisoning Toxins in Shellfish), treba smatrati alternativnom metodom za otkrivanje PSP-a u školjkašima. Njezino korištenje treba preispitati u svjetlu analitičkog rada što ga trenutačno obavlja Referentni laboratorij Zajednice za morske biotoksine.

(7)

Uredbu (EZ) br. 2074/2005 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(8)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EZ) br. 2074/2005 mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 6 zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 6.

Obrasci zdravstvenih certifikata za uvoz određenih proizvoda životinjskog podrijetla u smislu Uredbe (EZ) br. 853/2004

Obrasci zdravstvenih certifikata, kako su naznačeni u članku 6. stavku 1. točki (d) Uredbe (EZ) br. 853/2004, koje treba koristiti pri uvozu proizvoda životinjskog podrijetla popisanih Prilogom VI. ovoj Uredbi, određuju se u tom Prilogu VI.”

2.

Dodaje se sljedeći članak 6.a.:

„Članak 6.a.

Metode ispitivanja sirovog i toplinski obrađenog mlijeka

Analitičkim metodama iz Priloga VI.a ovoj Uredbi koriste se nadležna tijela i, prema potrebi, subjekti iz poslovanja s hranom kako bi provjeravali udovoljavanje zahtjevima određenim u Prilogu III. odjeljku IX. poglavlju I. dijelu III. Uredbe (EZ) br. 853/2004 te osigurali odgovarajuću primjenu postupka pasterizacije mliječnih proizvoda navedenog u Prilogu III. odjeljku IX. poglavlju II. dijelu II. te Uredbe.”

3.

Prilog III. mijenja se u skladu s Prilogom I. ovoj Uredbi.

4.

Prilog VI. mijenja se u skladu s Prilogom II. ovoj Uredbi.

5.

Prilog VI.a dodaje se u skladu s Prilogom III. ovoj Uredbi.

Članak 2.

Odluke popisane u Prilogu IV. ovoj Uredbi stavljaju se izvan snage s učinkom od 1. svibnja 2007.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu sedmog dana od objave u Službenom listu Europske unije.

Prilog III. ovoj Uredbi primjenjuje se najdulje šest mjeseci od stupanja na snagu ove Uredbe.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 6. studenoga 2006.

Za Komisiju

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  SL L 139, 30.4.2004., str. 55., ispravljeno u SL L 226, 25.6.2004., str. 22. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom Komisije (EZ) br. 2076/2005 (SL L 338, 22.12.2005., str. 83.).

(2)  SL L 139, 30.4.2004., str. 206., ispravljeno u SL L 226, 25.6.2004., str. 83.

(3)  SL L 165, 30.4.2004., str. 1., ispravljeno u SL L 191, 28.5.2004., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom Komisije (EZ) br. 776/2006 (SL L 136, 24.5.2006., str. 3.).

(4)  SL L 338, 22.12.2005., str. 27.

(5)  SL L 139, 30.4.2004., str. 1., ispravljeno u SL L 226, 25.6.2004., str. 3.

(6)  SL L 302, 20.11.2003., str. 22. Odluka kako zadnje izmijenjena Odlukom 2005/409/EZ (SL L 139, 2.6.2005., str. 16.).

(7)  SL L 324, 11.12.2003., str. 37. Odluka kako je zadnje izmijenjena Odlukom 2006/680/EZ (SL L 279, 11.10.2006., str. 24.).

(8)  SL L 93, 13.4.1991., str. 1.


PRILOG I.

Poglavlje I. Priloga III. Uredbi (EZ) br. 2074/2005 zamjenjuje se sljedećim:

POGLAVLJE I.

METODA ZA OTKRIVANJE BIOTOKSINA KOJI IZAZIVA PARALIZU (PSP) U ŠKOLJKAŠIMA

1.

Sadržaj biotoksina koji izaziva paralizu (PSP) u jestivim dijelovima školjkaša (u cijelom tijelu ili u svakom jestivom dijelu zasebno) mora se otkrivati u skladu s metodom biološkog testiranja ili bilo kojom drugom međunarodno priznatom metodom. Takozvana Lawrenceova metoda također se može koristiti kao alternativna metoda za otkrivanje tih toksina, kako je od strane AOAC-a objavljena u Official Method 2005.06 (Paralytic Shellfish Poisoning Toxins in Shellfish).

2.

Ako su rezultati upitni, referentna metoda mora biti biološka metoda.

3.

Točke 1. i 2. preispitat će Referentni laboratorij Zajednice za morske biotkosine nakon uspješno provedenog usklađivanja provedbenih mjera Lawrenceove metode.”


PRILOG II.

Prilog VI. Uredbi (EZ) br. 2074/2005 zamjenjuje se sljedećim:

„PRILOG VI.

OBRAZAC ZDRAVSTVENIH CERTIFIKATA ZA UVOZ ODREĐENIH PROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA NAMIJENJENIH PREHRANI LJUDI

ODJELJAK I.

ŽABLJI KRACI I PUŽEVI

Zdravstveni certifikati za uvoz žabljih krakova i puževa, kako su navedene u članku 6. stavku 1. točki (d) Uredbe 853/2004, usklađuju se s obrascima određenim u dijelu A i dijelu B Dodatka I. ovom Prilogu.

ODJELJAK II.

ŽELATINA

Ne dovodeći u pitanje ostalo posebno zakonodavstvo Zajednice, posebno zakonodavstvo o transmisivnim spongiformnim encefalopatijama i hormonima, zdravstveni certifikati za uvoz želatine i sirovina za proizvodnju želatine, kako su navedene u članku 6. stavku 1. točki (d) Uredbe (EZ) br. 853/2004, usklađuju se s odgovarajućim obrascima određenim u dijelu A i dijelu B Dodatka II. ovom Prilogu.

ODJELJAK III.

KOLAGEN

Ne dovodeći u pitanje ostalo posebno zakonodavstvo Zajednice, posebno zakonodavstvo o transmisivnim spongiformnim encefalopatijama i hormonima, zdravstveni certifikati za uvoz kolagena i sirovina za proizvodnju kolagena, kako su navedene u članku 6. stavku 1. točki (d) Uredbe (EZ) br. 853/2004, usklađuju se s odgovarajućim obrascima određenim u dijelu A i dijelu B Dodatka III. ovom Prilogu.

ODJELJAK IV.

PROIZVODI RIBARSTVA

Zdravstveni certifikat za uvoz proizvoda ribarstva, kako je navedena u članku 6. stavku 1. točki (d) Uredbe (EZ) br. 853/2004, usklađuje se s obrascem određenim u Dodatku IV. ovom Prilogu.

ODJELJAK V.

ŽIVI ŠKOLJKAŠI

Zdravstveni certifikat za uvoz živih školjkaša, kako je navedena u članku 6. stavku 1. točki (d) Uredbe (EZ) br. 853/2004, usklađuje se s obrascem određenim u Dodatku V. ovom Prilogu.

ODJELJAK VI.

MED I DRUGI PČELARSKI PROIZVODI

Zdravstveni certifikat za uvoz meda i drugih pčelarskih proizvoda, kako je navedena u članku 6. stavku 1. točki (d) Uredbe (EZ) br. 853/2004, usklađuje se s obrascem određenim u Dodatku VI. ovom Prilogu.

Dodatak I. Prilogu VI.

DIO A

OBRAZAC ZDRAVSTVENOG CERTIFIKATA ZA UVOZ RASHLAĐENIH, SMRZNUTIH ILI PRIPREMLJENIH ŽABLJIH KRAKOVA NAMIJENJENIH PREHRANI LJUDI

Image

Image

DIO B

OBRAZAC ZDRAVSTVENOG CERTIFIKATA ZA UVOZ RASHLAĐENIH, SMRZNUTIH, OČIŠĆENIH, KUHANIH, PRIPREMLJENIH ILI KONZERVIRANIH PUŽEVA NAMIJENJENIH PREHRANI LJUDI

Image

Image

Dodatak II. Prilogu VI.

DIO A

OBRAZAC ZDRAVSTVENOG CERTIFIKATA ZA UVOZ ŽELATINE NAMIJENJENE PREHRANI LJUDI

Image

Image

DIO B

OBRAZAC ZDRAVSTVENOG CERITIFIKATA ZA UVOZ SIROVINA ZA PROIZVODNJU ŽELATINE NAMIJENJENE PREHRANI LJUDI

Image

Image

Dodatak III. Prilogu VI.

DIO A

OBRAZAC ZDRAVSTVENOG CERTIFIKATA ZA UVOZ KOLAGENA NAMIJENJENOG PREHRANI LJUDI

Image

Image

DIO B

OBRAZAC ZDRAVSTVENOG CERTIFIKATA ZA UVOZ SIROVINA ZA PROIZVODNJU KOLAGENA NAMIJENJENOG PREHRANI LJUDI

Image

Image

Dodatak IV. Prilogu VI.

OBRAZAC ZDRAVSTVENOG CERTIFIKATA ZA UVOZ PROIZVODA RIBARSTVA NAMIJENJENIH PREHRANI LJUDI

Image

Image

Image

Dodatak V. Prilogu VI.

DIO A

OBRAZAC ZDRAVSTVENOG CERTIFIKATA ZA UVOZ ŽIVIH ŠKOLJKAŠA NAMIJENJENIH PREHRANI LJUDI

Image

Image

Image

DIO B.

DODATNI OBRAZAC ZDRAVSTVENE POTVRDE ZA PRERAĐENE ŠKOLJKAŠE PRIPADNIKE VRSTE ACANTHOCARDIA TUBERCULATUM

Službeni inspektor ovime potvrđuje da su prerađeni školjkaši vrste Acanthocardia tuberculatum, ovjereni zdravstvenim certifikatom pod referentnim brojem: …

1.

pobrani u proizvodnim područjima koje je nadležno tijelo jasno identificiralo, nadziralo i odobrilo u smislu Odluke Komisije 2006/766/EZ (1), gdje je razina PSP-a u jestivim dijelovima ovih školjkaša niža od 300 μg na 100 g;

2.

prevezeni izravno u objekt u kontejnerima ili vozilima koje je zapečatilo nadležno tijelo:

(naziv i broj službenog odobrenja objekta koji je nadležno tijelo posebno ovlastilo za postupak njihove obrade);

3.

prevezeni u ovaj objekt uz prateći dokument koji je izdalo nadležno tijelo, kojim se odobrava prijevoz te potvrđuje priroda i količina proizvoda, područje podrijetla i odredišni objekt;

4.

podvrgnuti toplinskoj obradi prema Prilogu Odluci 96/77/EZ;

5.

ne sadrže razinu PSP-a koja bi se mogla otkriti biološkom metodom, kako je to i prikazano u priloženom analitičkom izvješću o ispitivanju provedenom na svakoj od partija sadržanih u pošiljci obuhvaćenoj ovom potvrdom.

Službeni inspektor ovime potvrđuje da se nadležno tijelo uvjerilo kako se „vlastite zdravstvene” kontrole provedene u objektu iz točke 2. odnose na toplinsku obradu navedenu u točki 4.

Dolje potpisani službeni inspektor ovime izjavljuje da je on/ona upoznat(a) s odredbama Odluke 96/77/EZ te da priloženo analitičko izvješće odgovara ispitivanjima provedenim na proizvodima nakon prerade.

Službeni inspektor

Ime (velikim tiskanim slovima):

Datum:

Pečat:

Kvalifikacija i titula:

Potpis:

Dodatak VI. Prilogu VI.

OBRAZAC ZDRAVSTVENOG CERTIFIKATA ZA UVOZ MEDA I DRUGIH PČELARSKIH PROIZVODA NAMIJENJENIH PREHRANI LJUDI

Image

Image


(1)  SL L 320, 18.11.2006., str. 53.


PRILOG III.

Uredbi (EZ) br. 2074/2005 se dodaje sljedeći Prilog VI.a o metodama ispitivanja sirovog i toplinski obrađenog mlijeka:

„PRILOG VI.a

METODE ISPITIVANJA SIROVOG I TOPLINSKI OBRAĐENOG MLIJEKA

POGLAVLJE I.

UTVRĐIVANJE BROJA MIKROORGANIZAMA I BROJA SOMATSKIH STANICA

1.

Kod provjere prema kriterijima navedenim u Prilogu III. odjeljku IX. poglavlju I. dijelu III. Uredbe (EZ) br. 853/2004 primjenjuju se sljedeće norme kao referentne metode:

(a)

EN ISO 4833 za broj mikororganizama na 30 °C;

(b)

ISO 13366-1 za brojanje somatskih stanica.

2.

Primjena alternativnih analitičkih metoda je prihvatljiva:

(a)

Za broj mikororganizama na 30 °C, kada su metode validirane prema referentnoj metodi navedenoj u točki 1.(a) u skladu s protokolom navedenim u normi EN ISO 16140 ili u skladu s drugim sličnim međunarodno priznatim protokolima.

Odnos između alternativne metode i referentne metode navedene u točki 1.(a) uspostavlja se u skladu s ISO normom 21187.

(b)

Za brojanje somatskih stanica, kada su metode validirane prema referentnoj metodi navedenoj u točki 1.(b) u skladu s protokolom navedenim u normi ISO 8196 i kada se primjenjuje u skladu s ISO normom 13366-2 ili u skladu s drugim sličnim međunarodno priznatim protokolima.

POGLAVLJE II.

ODREĐIVANJE AKTIVNOSTI ALKALNE FOSFATAZE

1.

Kod određivanja aktivnosti alkalne fosfataze primjenjuje se ISO norma 11816-1 kao referentna metoda.

2.

Aktivnost alkalne fosfataze izražava se u milijedinicama enzimske aktivnosti po litri (mU/l). Jedinica aktivnosti alkalne fosfataze je količina enzima alkalne fosfataze koji katalizira transformaciju 1 mikromola supstrata po minuti.

3.

Negativnim rezultatom testa na alkalnu fosfatazu smatra se izmjerena aktivnost u kravljem mlijeku ne veća od 350 mU/l.

4.

Primjena alternativnih analitičkih metoda je prihvatljiva kada su metode validirane prema referentnoj metodi navedenoj u točki 1. u skladu s međunarodno priznatim protokolima.”


PRILOG IV.

1.

Odluka Komisije 91/180/EEZ od 14. veljače 1991. o određivanju nekih metoda za analizu i ispitivanje sirovog i toplinski obrađenog mlijeka (1).

2.

Odluka Komisije 2000/20/EZ od 10. prosinca 1999. o uvođenju zdravstvenih certifikata za uvoz želatine namijenjene prehrani ljudi i za uvoz sirovina predviđenih za proizvodnju želatine namijenjene prehrani ljudi iz trećih zemalja (2).

3.

Odluke kojima se određuju uvjeti za uvoz proizvoda ribarstva:

1.

Odluka Komisije 93/436/EEZ od 30. lipnja 1993. o određivanju posebnih uvjeta za uvoz proizvoda ribarstva podrijetlom iz Čilea (3).

2.

Odluka Komisije 93/437/EEZ od 30. lipnja 1993. o određivanju posebnih uvjeta za uvoz proizvoda ribarstva podrijetlom iz Argentine (4).

3.

Odluka Komisije 93/494/EEZ od 23. srpnja 1993. o određivanju posebnih uvjeta za uvoz proizvoda ribarstva podrijetlom s Ovčjih otoka (5).

4.

Odluka Komisije 93/495/EEZ od 26. srpnja 1993. o određivanju posebnih uvjeta za uvoz proizvoda ribarstva podrijetlom iz Kanade (6).

5.

Odluka Komisije 94/198/EZ od 7. travnja 1994. o određivanju posebnih uvjeta za uvoz proizvoda ribarstva i akvakulture podrijetlom iz Brazila (7).

6.

Odluka Komisije 94/200/EZ od 7. travnja 1994. o određivanju posebnih uvjeta za uvoz proizvoda ribarstva i akvakulture podrijetlom iz Ekvadora (8).

7.

Odluka Komisije 94/269/EZ od 8. travnja 1994. o određivanju posebnih uvjeta za uvoz proizvoda ribarstva i akvakulture podrijetlom iz Kolumbije (9).

8.

Odluka Komisije 94/323/EZ od 19. svibnja 1994. o određivanju posebnih uvjeta za uvoz proizvoda ribarstva podrijetlom iz Singapura (10).

9.

Odluka Komisije 94/324/EZ od 19. svibnja 1994. o određivanju posebnih uvjeta za uvoz proizvoda ribarstva i akvakulture podrijetlom iz Indonezije (11).

10.

Odluka Komisije 94/325/EZ od 19. svibnja 1994. o određivanju posebnih uvjeta za uvoz proizvoda ribarstva i akvakulture podrijetlom iz Tajlanda (12).

11.

Odluka Komisije 94/448/EZ od 20. lipnja 1994. o određivanju posebnih uvjeta za uvoz proizvoda ribarstva i akvakulture podrijetlom iz Novog Zelanda (13).

12.

Odluka Komisije 94/766/EZ od 21. studenoga 1994. o određivanju posebnih uvjeta za uvoz proizvoda ribarstva i akvakulture podrijetlom iz Tajvana (14).

13.

Odluka Komisije 95/30/EZ od 10. veljače 1995. o određivanju posebnih uvjeta za uvoz proizvoda ribarstva i akvakulture podrijetlom iz Maroka (15).

14.

Odluka Komisije 95/90/EZ od 17. ožujka 1995. o određivanju posebnih uvjeta za uvoz proizvoda ribarstva i akvakulture podrijetlom iz Albanije (16).

15.

Odluka Komisije 95/173/EZ od 7. ožujka 1995. o određivanju posebnih uvjeta za uvoz proizvoda ribarstva i akvakulture podrijetlom iz Perua (17).

16.

Odluka Komisije 95/190/EZ od 17. svibnja 1995. o određivanju posebnih uvjeta za uvoz proizvoda ribarstva i akvakulture podrijetlom s Filipina (18).

17.

Odluka Komisije 95/454/EZ od 23. listopada 1995. o određivanju posebnih uvjeta za uvoz proizvoda ribarstva i akvakulture podrijetlom iz Republike Koreje (19).

18.

Odluka Komisije 95/538/EZ od 6. prosinca 1995. o određivanju posebnih uvjeta za uvoz proizvoda ribarstva i akvakulture podrijetlom iz Japana (20).

19.

Odluka Komisije 96/355/EZ od 30. svibnja 1996. o određivanju posebnih uvjeta za uvoz proizvoda ribarstva i akvakulture podrijetlom iz Senegala (21).

20.

Odluka Komisije 96/356/EZ od 30. svibnja 1996. o određivanju posebnih uvjeta za uvoz proizvoda ribarstva i akvakulture podrijetlom iz Gambije (22).

21.

Odluka Komisije 96/425/EZ od 28. lipnja 1996. o određivanju posebnih uvjeta za uvoz proizvoda ribarstva i akvakulture podrijetlom iz Mauritanije (23).

22.

Odluka Komisije 96/606/EZ od 11. listopada 1996. o određivanju posebnih uvjeta za uvoz proizvoda ribarstva i akvakulture podrijetlom iz Urugvaja (24).

23.

Odluka Komisije 96/607/EZ od 11. listopada 1996. o određivanju posebnih uvjeta za uvoz proizvoda ribarstva i akvakulture podrijetlom iz Južne Afrike (25).

24.

Odluka Komisije 96/608/EZ od 11. listopada 1996. o određivanju posebnih uvjeta za uvoz proizvoda ribarstva i akvakulture podrijetlom iz Malezije (26).

25.

Odluka Komisije 96/609/EZ od 14. listopada 1996. o određivanju posebnih uvjeta za uvoz proizvoda ribarstva i akvakulture podrijetlom iz Obale Bjelokosti (27).

26.

Odluka Komisije 97/102/EZ od 16. siječnja 1997. o određivanju posebnih uvjeta za uvoz proizvoda ribarstva i akvakulture podrijetlom iz Rusije (28).

27.

Odluka Komisije 97/426/EZ od 25. lipnja 1997. o određivanju posebnih uvjeta za uvoz proizvoda ribarstva i akvakulture podrijetlom iz Australije (29).

28.

Odluka Komisije 97/757/EZ od 6. studenoga 1997. o određivanju posebnih uvjeta za uvoz proizvoda ribarstva i akvakulture podrijetlom s Madagaskara (30).

29.

Odluka Komisije 97/876/EZ od 23. prosinca 1997. o određivanju posebnih uvjeta za uvoz proizvoda ribarstva i akvakulture podrijetlom iz Indije (31).

30.

Odluka Komisije 98/147/EZ od 13. veljače 1998. o određivanju posebnih uvjeta za uvoz proizvoda ribarstva i akvakulture podrijetlom iz Bangladeša (32).

31.

Odluka Komisije 98/420/EZ od 30. lipnja 1998. o određivanju posebnih uvjeta za uvoz proizvoda ribarstva i akvakulture podrijetlom iz Nigerije (33).

32.

Odluka Komisije 98/421/EZ od 30. lipnja 1998. o određivanju posebnih uvjeta za uvoz proizvoda ribarstva i akvakulture podrijetlom iz Gane (34).

33.

Odluka Komisije 98/422/EZ od 30. lipnja 1998. o određivanju posebnih uvjeta za uvoz proizvoda ribarstva i akvakulture podrijetlom iz Tanzanije (35).

34.

Odluka Komisije 98/423/EZ od 30. lipnja 1998. o određivanju posebnih uvjeta za uvoz proizvoda ribarstva i akvakulture podrijetlom s Falklandskih otoka (36).

35.

Odluka Komisije 98/424/EZ od 30. lipnja 1998. o određivanju posebnih uvjeta za uvoz proizvoda ribarstva i akvakulture podrijetlom s Maldiva (37).

36.

Odluka Komisije 98/568/EZ od 6. listopada 1998. o određivanju posebnih uvjeta za uvoz proizvoda ribarstva i akvakulture podrijetlom iz Gvatemale (38).

37.

Odluka Komisije 98/570/EZ od 7. listopada 1998. o određivanju posebnih uvjeta za uvoz proizvoda ribarstva i akvakulture podrijetlom iz Tunisa (39).

38.

Odluka Komisije 98/572/EZ od 12. listopada 1998. o određivanju posebnih uvjeta za uvoz proizvoda ribarstva i akvakulture podrijetlom iz Kube (40).

39.

Odluka Komisije 98/695/EZ od 24. studenoga 1998. o određivanju posebnih uvjeta za uvoz proizvoda ribarstva i akvakulture podrijetlom iz Meksika (41).

40.

Odluka Komisije 1999/245/EZ od 26. ožujka 1999. o određivanju posebnih uvjeta za uvoz proizvoda ribarstva i akvakulture podrijetlom sa Sejšela (42).

41.

Odluka Komisije 1999/276/EZ od 23. travnja 1999. o određivanju posebnih uvjeta za uvoz proizvoda ribarstva i akvakulture podrijetlom s Mauricijusa (43).

42.

Odluka Komisije 1999/526/EZ od 14. srpnja 1999. o određivanju posebnih uvjeta za uvoz proizvoda ribarstva i akvakulture podrijetlom iz Paname (44).

43.

Odluka Komisije 1999/527/EZ od 14. srpnja 1999. o određivanju posebnih uvjeta za uvoz proizvoda ribarstva i akvakulture podrijetlom iz Omana (45).

44.

Odluka Komisije 1999/528/EZ od 14. srpnja 1999. o određivanju posebnih uvjeta za uvoz proizvoda ribarstva i akvakulture podrijetlom iz Jemena (46).

45.

Odluka Komisije 1999/813/EZ od 16. studenoga 1999. o određivanju posebnih uvjeta za uvoz proizvoda ribarstva i akvakulture podrijetlom iz Socijalističke Republike Vijetnama (47).

46.

Odluka Komisije 2000/83/EZ od 21. prosinca 1999. o određivanju posebnih uvjeta za uvoz proizvoda ribarstva i akvakulture podrijetlom iz Pakistana (48).

47.

Odluka Komisije 2000/86/EZ od 21. prosinca 1999. o određivanju posebnih uvjeta za uvoz proizvoda ribarstva podrijetlom iz Kine i o stavljanju izvan snage Odluke 97/368/EZ (49).

48.

Odluka Komisije 2000/672/EZ od 20. listopada 2000. o određivanju posebnih uvjeta za uvoz proizvoda ribarstva podrijetlom iz Venezuele (50).

49.

Odluka Komisije 2000/673/EZ od 20. listopada 2000. o određivanju posebnih uvjeta za uvoz proizvoda ribarstva podrijetlom iz Namibije (51).

50.

Odluka Komisije 2000/675/EZ od 20. listopada 2000. o određivanju posebnih uvjeta za uvoz proizvoda ribarstva podrijetlom iz Islamske Republike Irana (52).

51.

Odluka Komisije 2001/36/EZ od 22. prosinca 2000. o određivanju posebnih uvjeta za uvoz proizvoda ribarstva podrijetlom s Jamajke (53).

52.

Odluka Komisije 2001/632/EZ od 16. kolovoza 2001. o određivanju posebnih uvjeta za uvoz proizvoda ribarstva podrijetlom iz Nikaragve (54).

53.

Odluka Komisije 2001/633/EZ od 16. kolovoza 2001. o određivanju posebnih uvjeta za uvoz proizvoda ribarstva podrijetlom iz Ugande (55).

54.

Odluka Komisije 2001/634/EZ od 16. kolovoza 2001. o određivanju posebnih uvjeta za uvoz proizvoda ribarstva podrijetlom iz Gvineje (56).

55.

Odluka Komisije 2002/25/EZ od 11. siječnja 2002. o određivanju posebnih uvjeta za uvoz proizvoda ribarstva podrijetlom iz Republike Hrvatske (57).

56.

Odluka Komisije 2002/26/EZ od 11. siječnja 2002. o određivanju posebnih uvjeta za uvoz proizvoda ribarstva podrijetlom iz Republike Gabona (58).

57.

Odluka Komisije 2002/27/EZ od 11. siječnja 2002. o određivanju posebnih uvjeta za uvoz proizvoda ribarstva podrijetlom iz Republike Turske (59).

58.

Odluka Komisije 2002/472/EZ od 20. lipnja 2002. o određivanju posebnih uvjeta za uvoz proizvoda ribarstva podrijetlom iz Republike Bugarske (60).

59.

Odluka Komisije 2002/854/EZ od 29. listopada 2002. o određivanju posebnih uvjeta za uvoz proizvoda ribarstva iz Kostarike (61).

60.

Odluka Komisije 2002/855/EZ od 29. listopada 2002. o određivanju posebnih uvjeta za uvoz proizvoda ribarstva iz Nove Kaledonije (62).

61.

Odluka Komisije 2002/856/EZ od 29. listopada 2002. o određivanju posebnih uvjeta za uvoz proizvoda ribarstva s Grenlanda (63).

62.

Odluka Komisije 2002/857/EZ od 29. listopada 2002. o određivanju posebnih uvjeta za uvoz proizvoda ribarstva iz Surinama (64).

63.

Odluka Komisije 2002/858/EZ od 29. listopada 2002. o određivanju posebnih uvjeta za uvoz proizvoda ribarstva iz Mozambika (65).

64.

Odluka Komisije 2002/859/EZ od 29. listopada 2002. o određivanju posebnih uvjeta za uvoz proizvoda ribarstva podrijetlom iz Papue Nove Gvineje (66).

65.

Odluka Komisije 2002/860/EZ od 29. listopada 2002. o određivanju posebnih uvjeta za uvoz proizvoda ribarstva iz Švicarske (67).

66.

Odluka Komisije 2002/861/EZ od 29. listopada 2002. o određivanju posebnih uvjeta za uvoz proizvoda ribarstva iz Hondurasa (68).

67.

Odluka Komisije 2002/862/EZ od 29. listopada 2002. o određivanju posebnih uvjeta za uvoz proizvoda ribarstva iz Kazahstana (69).

68.

Odluka Komisije 2003/302/EZ od 25. travnja 2003. o određivanju posebnih uvjeta za uvoz proizvoda ribarstva iz Šri Lanke (70).

69.

Odluka Komisije 2003/608/EZ od 18. kolovoza 2003. o određivanju posebnih uvjeta za uvoz proizvoda ribarstva podrijetlom s Mayottea (71).

70.

Odluka Komisije 2003/609/EZ od 18. kolovoza 2003. o određivanju posebnih uvjeta za uvoz proizvoda ribarstva sa Svetog Petra i Mikelona (72).

71.

Odluka Komisije 2003/759/EZ od 15. listopada 2003. o određivanju posebnih uvjeta za uvoz proizvoda ribarstva iz Belizea (73).

72.

Odluka Komisije 2003/760/EZ od 15. listopada 2003. o određivanju posebnih uvjeta za uvoz proizvoda ribarstva iz Francuske Polinezije (74).

73.

Odluka Komisije 2003/761/EZ od 15. listopada 2003. o određivanju posebnih uvjeta za uvoz proizvoda ribarstva iz Ujedinjenih Arapskih Emirata (75).

74.

Odluka Komisije 2003/762/EZ od 15. listopada 2003. o određivanju posebnih uvjeta za uvoz proizvoda ribarstva s Nizozemskih Antila (76).

75.

Odluka Komisije 2003/763/EZ od 15. listopada 2003. o određivanju posebnih uvjeta za uvoz proizvoda ribarstva iz Zelenortske Republike (77).

76.

Odluka Komisije 2004/37/EZ od 23. prosinca 2003. o određivanju posebnih uvjeta za uvoz proizvoda ribarstva iz Srbije i Crne Gore (78).

77.

Odluka Komisije 2004/38/EZ od 23. prosinca 2003. o određivanju posebnih uvjeta za uvoz proizvoda ribarstva iz Egipta (79).

78.

Odluka Komisije 2004/39/EZ od 23. prosinca 2003. o određivanju posebnih uvjeta za uvoz proizvoda ribarstva iz Kenije i o stavljanju izvan snage Odluke 2000/759/EZ (80).

79.

Odluka Komisije 2004/40/EZ od 23. prosinca 2003. o određivanju posebnih uvjeta za uvoz proizvoda ribarstva podrijetlom iz Gvajane (81).

80.

Odluka Komisije 2004/360/EZ od 13. travnja 2004. o određivanju posebnih uvjeta za uvoz proizvoda ribarstva iz Zimbabvea (82).

81.

Odluka Komisije 2004/361/EZ od 13. travnja 2004. o određivanju posebnih uvjeta za uvoz proizvoda ribarstva iz Rumunjske (83).

82.

Odluka Komisije 2005/72/EZ od 28. siječnja 2005. o određivanju posebnih uvjeta za uvoz proizvoda ribarstva iz Antigve i Barbude (84).

83.

Odluka Komisije 2005/73/EZ od 28. siječnja 2005. o određivanju posebnih uvjeta za uvoz proizvoda ribarstva iz Hong Konga (85).

84.

Odluka Komisije 2005/74/EZ od 28. siječnja 2005. o određivanju posebnih uvjeta za uvoz proizvoda ribarstva iz Salvadora (86).

85.

Odluka Komisije 2005/218/EZ od 11. ožujka 2005. o određivanju posebnih uvjeta za uvoz proizvoda ribarstva iz Saudijske Arabije (87).

86.

Odluka Komisije 2005/498/EZ od 12. srpnja 2005. o određivanju posebnih uvjeta za uvoz proizvoda ribarstva iz Alžira (88).

87.

Odluka Komisije 2005/499/EZ od 12. srpnja 2005. o određivanju posebnih uvjeta za uvoz proizvoda ribarstva s Bahama (89).

88.

Odluka Komisije 2005/500/EZ od 12. srpnja 2005. o određivanju posebnih uvjeta za uvoz proizvoda ribarstva iz Grenade (90).

4.

Odluke kojima se određuju uvjeti za uvoz školjkaša, bodljikaša, plaštenjaka i morskih puževa:

1.

Odluka Komisije 93/387/EEZ od 7. lipnja 1993. o određivanju posebnih uvjeta za uvoz živih školjkaša, bodljikaša, plaštenjaka i morskih puževa podrijetlom iz Maroka (91).

2.

Odluka Komisije 94/777/EZ od 30. studenoga 1994. o određivanju posebnih uvjeta za uvoz živih školjkaša, bodljikaša, plaštenjaka i morskih puževa podrijetlom iz Turske (92).

3.

Odluka Komisije 95/453/EZ od 23. listopada 1995. o određivanju posebnih uvjeta za uvoz živih školjkaša, bodljikaša, plaštenjaka i morskih puževa podrijetlom iz Republike Koreje (93).

4.

Odluka Komisije 96/675/EZ od 25. studenoga 1996. o određivanju posebnih uvjeta za uvoz živih školjkaša, bodljikaša, plaštenjaka i morskih puževa podrijetlom iz Čilea (94).

5.

Odluka Komisije 97/427/EZ od 25. lipnja 1997. o određivanju posebnih uvjeta za uvoz živih školjkaša, bodljikaša, plaštenjaka i morskih puževa podrijetlom iz Australije (95).

6.

Odluka Komisije 97/562/EZ od 28. srpnja 1997. o određivanju posebnih uvjeta za uvoz školjkaša, bodljikaša, plaštenjaka i morskih puževa podrijetlom iz Tajlanda (96).

7.

Odluka Komisije 98/569/EZ od 6. listopada 1998. o određivanju posebnih uvjeta za uvoz živih školjkaša, bodljikaša, plaštenjaka i morskih puževa podrijetlom iz Tunisa (97).

8.

Odluka Komisije 2000/333/EZ od 25. travnja 2000. o određivanju posebnih uvjeta za uvoz školjkaša, bodljikaša, plaštenjaka i morskih puževa podrijetlom iz Socijalističke Republike Vijetnama (98).

9.

Odluka Komisije 2001/37/EZ od 22. prosinca 2000. o određivanju posebnih uvjeta za uvoz morskih puževa podrijetlom s Jamajke (99).

10.

Odluka Komisije 2002/19/EZ od 11. siječnja 2002. o određivanju posebnih uvjeta za uvoz školjkaša, bodljikaša, plaštenjaka i morskih puževa podrijetlom iz Urugvaja (100).

11.

Odluka Komisije 2002/470/EZ od 20. lipnja 2002. o određivanju posebnih uvjeta za uvoz prerađenih ili smrznutih školjkaša, bodljikaša, plaštenjaka i morskih puževa podrijetlom iz Japana (101).

12.

Odluka Komisije 2004/30/EZ od 23. prosinca 2003. o određivanju posebnih uvjeta za uvoz prerađenih ili smrznutih školjkaša, bodljikaša, plaštenjaka i morskih puževa podrijetlom iz Perua i o stavljanju izvan snage odluka 2001/338/EZ i 95/174/EZ (102).


(1)  SL L 93, 13.4.1991., str. 1.

(2)  SL L 6, 11.1.2000., str. 60.

(3)  SL L 202, 12.8.1993., str. 31.

(4)  SL L 202, 12.8.1993., str. 42.

(5)  SL L 232, 15.9.1993., str. 37.

(6)  SL L 232, 15.9.1993., str. 43.

(7)  SL L 93, 12.4.1994., str. 26.

(8)  SL L 93, 12.4.1994., str. 34.

(9)  SL L 115, 6.5.1994., str. 38.

(10)  SL L 145, 10.6.1994., str. 19.

(11)  SL L 145, 10.6.1994., str. 23.

(12)  SL L 145, 10.6.1994., str. 30.

(13)  SL L 184, 20.7.1994., str. 16.

(14)  SL L 305, 30.11.1994., str. 31.

(15)  SL L 42, 24.2.1995., str. 32. kako je ispravljeno u SL L 48, 3.3.1995.

(16)  SL L 70, 30.3.1995., str. 27.

(17)  SL L 116, 23.5.1995., str. 41.

(18)  SL L 123, 3.6.1995., str. 20.

(19)  SL L 264, 7.11.1995., str. 37.

(20)  SL L 304, 16.12.1995., str. 52.

(21)  SL L 137, 8.6.1996., str. 24.

(22)  SL L 137, 8.6.1996., str. 31.

(23)  SL L 175, 13.7.1996., str. 27.

(24)  SL L 269, 22.10.1996., str. 18.

(25)  SL L 269, 22.10.1996., str. 23.

(26)  SL L 269, 22.10.1996., str. 32.

(27)  SL L 269, 22.10.1996., str. 37.

(28)  SL L 35, 5.2.1997., str. 23.

(29)  SL L 183, 11.7.1997., str. 21.

(30)  SL L 307, 12.11.1997., str. 33.

(31)  SL L 356, 31.12.1997., str. 57.

(32)  SL L 46, 17.2.1998., str. 13.

(33)  SL L 190, 4.7.1998., str. 59.

(34)  SL L 190, 4.7.1998., str. 66.

(35)  SL L 190, 4.7.1998., str. 71.

(36)  SL L 190, 4.7.1998., str. 76.

(37)  SL L 190, 4.7.1998., str. 81.

(38)  SL L 277, 14.10.1998., str. 26. kako je ispravljeno u SL L 325, 3.12.1998.

(39)  SL L 277, 14.10.1998., str. 36.

(40)  SL L 277, 14.10.1998., str. 44.

(41)  SL L 33, 8.12.1998., str. 9.

(42)  SL L 91, 7.4.1999., str. 40.

(43)  SL L 108, 27.4.1999., str. 52.

(44)  SL L 203, 3.8.1999., str. 58.

(45)  SL L 203, 3.8.1999., str. 63.

(46)  SL L 203, 3.8.1999., str. 68.

(47)  SL L 315, 9.12.1999., str. 39.

(48)  SL L 26, 2.2.2000., str. 13.

(49)  SL L 26, 2.2.2000., str. 26.

(50)  SL L 280, 4.11.2000., str. 46.

(51)  SL L 280, 4.11.2000., str. 52.

(52)  SL L 280, 4.11.2000., str. 63.

(53)  SL L 10, 13.1.2000., str. 59.

(54)  SL L 221, 17.8.2001., str. 40.

(55)  SL L 221, 17.8.2001., str. 45.

(56)  SL L 221, 17.8.2001., str. 50.

(57)  SL L 11, 15.1.2002., str. 25.

(58)  SL L 11, 15.1.2002., str. 31.

(59)  SL L 11, 15.1.2002., str. 36.

(60)  SL L 163, 21.6.2002., str. 24.

(61)  SL L 301, 5.11.2002., str. 1.

(62)  SL L 301, 5.11.2002., str. 6.

(63)  SL L 301, 5.11.2002., str. 11.

(64)  SL L 301, 5.11.2002., str. 19.

(65)  SL L 301, 5.11.2002., str. 24.

(66)  SL L 301, 5.11.2002., str. 33.

(67)  SL L 301, 5.11.2002., str. 38.

(68)  SL L 301, 5.11.2002., str. 43.

(69)  SL L 301, 5.11.2002., str. 48.

(70)  SL L 110, 3.5.2003., str. 6.

(71)  SL L 210, 20.8.2003., str. 25.

(72)  SL L 210, 20.8.2003., str. 30.

(73)  SL L 273, 24.10.2003., str. 18.

(74)  SL L 273, 24.10.2003., str. 23.

(75)  SL L 273, 24.10.2003., str. 28.

(76)  SL L 273, 24.10.2003., str. 33.

(77)  SL L 273, 24.10.2003., str. 38.

(78)  SL L 8, 14.1.2004., str. 12.

(79)  SL L 8, 14.1.2004., str. 17.

(80)  SL L 8, 14.1.2004., str. 22.

(81)  SL L 8, 14.1.2004., str. 27.

(82)  SL L 113, 20.4.2004., str. 48.

(83)  SL L 113, 20.4.2004., str. 54.

(84)  SL L 28, 1.2.2005., str. 45.

(85)  SL L 28, 1.2.2005., str. 54.

(86)  SL L 28, 1.2.2005., str. 59.

(87)  SL L 69, 16.3.2005., str. 50.

(88)  SL L 183, 14.7.2005., str. 92.

(89)  SL L 183, 14.7.2005., str. 99.

(90)  SL L 183, 14.7.2005., str. 104.

(91)  SL L 166, 8.7.1993., str. 40. Odluka kako je zadnje izmijenjena Odlukom 96/31/EZ.

(92)  SL L 312, 6.12.1994., str. 35.

(93)  SL L 264, 7.11.1995., str. 35. Odluka kako je zadnje izmijenjena Odlukom 2001/676/EZ.

(94)  SL L 313, 3.12.1996., str. 38.

(95)  SL L 183, 11.7.1997., str. 38.

(96)  SL L 232, 23.8.1997., str. 9.

(97)  SL L 277, 14.10.1998., str. 31. Odluka kako je zadnje izmijenjena Odlukom 2002/819/EZ.

(98)  SL L 114, 13.5.2000., str. 42.

(99)  SL L 10, 13.1.2001., str. 64.

(100)  SL L 10, 12.1.2002., str. 73.

(101)  SL L 163, 21.6.2002., str. 19.

(102)  SL L 6, 10.1.2004., str. 53.


Top