EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02015R0534-20200601

Consolidated text: Uredba (EU) 2015/534 Europske središnje banke od 17. ožujka 2015. o izvješćivanju o nadzornim financijskim podacima (ESB/2015/13)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/534/2020-06-01

02015R0534 — HR — 01.06.2020 — 002.001


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

UREDBA (EU) 2015/534 EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE

od 17. ožujka 2015.

o izvješćivanju o nadzornim financijskim podacima (ESB/2015/13)

( L 086 31.3.2015, 13)

Koju je izmijenila:

 

 

  br.

stranica

datum

►M1

UREDBA (EU) 2017/1538 EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE od 25. kolovoza 2017.

  L 240

1

19.9.2017

►M2

UREDBA (EU) 2020/605 EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE od 9. travnja 2020.

  L 145

1

7.5.2020


Koju je ispravio:

►C1

Ispravak,  L 065, 8.3.2018,  48 ((EU) 2017/1538)
▼B

UREDBA (EU) 2015/534 EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE

od 17. ožujka 2015.

o izvješćivanju o nadzornim financijskim podacima (ESB/2015/13)GLAVA I.

PREDMET I DEFINICIJE

▼M1

Članak 1.

Predmet i opća načela

1.  Ova Uredba utvrđuje zahtjeve u vezi s izvješćivanjem o nadzornim financijskim podacima koji se dostavljaju nacionalnim nadležnim tijelima od strane:

(a) 

značajnih kreditnih institucija koje primjenjuju međunarodne računovodstvene standarde u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 za nadzorno izvješćivanje na konsolidiranoj osnovi u skladu s člankom 24. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 575/2013;

(b) 

značajnih kreditnih institucija, osim onih iz točke (a), na koje se primjenjuju nacionalni računovodstveni okviri na konsolidiranoj osnovi na temelju Direktive 86/635/EEZ;

(c) 

značajnih kreditnih institucija na pojedinačnoj osnovi i značajnih podružnica;

(d) 

značajnih kreditnih institucija u odnosu na društva kćeri osnovana u državi članici nesudionici ili u trećoj zemlji;

(e) 

manje značajnih kreditnih institucija koje primjenjuju međunarodne računovodstvene standarde u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 za nadzorno izvješćivanje na konsolidiranoj osnovi u skladu s člankom 24. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 575/2013;

(f) 

manje značajnih kreditnih institucija, osim onih iz točke (e) na koje se primjenjuju nacionalni računovodstveni okviri na konsolidiranoj osnovi na temelju Direktive 86/635/EEZ;

(g) 

manje značajnih kreditnih institucija na pojedinačnoj osnovi i manje značajnih podružnica.

2.  Kao iznimka od članka 7. i članka 14., od kreditnih institucija kojima je u skladu s člankom 7. ili člankom 10. Uredbe (EU) br. 575/2013 odobreno izuzeće u odnosu na primjenu bonitetnih zahtjeva na pojedinačnoj osnovi, ne zahtijeva se izvješćivanje o nadzornim financijskim podacima na pojedinačnoj osnovi u skladu s ovom Uredbom. Ako kreditne institucije ne izvješćuju o nadzornim financijskim podacima na pojedinačnoj osnovi u skladu s ovim stavkom, nacionalna nadležna tijela dostavljaju ESB-u obrazac naveden u Prilogu III. ili IV. Provedbene uredbe (EU) br. 680/2014 koji prikupljaju u odnosu na ove kreditne institucije.

3.  Kada nadležna tijela, uključujući ESB, zahtijevaju od institucija da ispunjavaju obveze utvrđene u dijelu od dva do četiri i dijelu od šest do osam Uredbe (EU) br. 575/2013 i u glavi VII. Direktive 2013/36/EU na potkonsolidiranoj osnovi u skladu s člankom 11. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 575/2013, te institucije ispunjavaju također na potkonsolidiranoj osnovi zahtjeve utvrđene u ovoj Uredbi na konsolidiranoj osnovi.

3.a  Kada matična institucija primjenjuje metodu pojedinačne konsolidacije u skladu s člankom 9. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 575/2013, te institucije ispunjavaju zahtjeve utvrđene u ovoj Uredbi na pojedinačnoj osnovi primjenjujući samo metodu pojedinačne konsolidacije.

4.  Nacionalna nadležna tijela i/ili nacionalne središnje banke mogu koristiti podatke prikupljene u skladu s ovom Uredbom za sve druge zadaće.

5.  Ova Uredba ne utječe na računovodstvene standarde koje primjenjuju nadzirani subjekti u svojim konsolidiranim financijskim izvješćima ili godišnjim financijskim izvješćima, niti mijenja računovodstvene standarde koji se primjenjuju za nadzorno izvješćivanje. Budući da nadzirani subjekti primjenjuju različite računovodstvene standarde, moraju se dostaviti samo podatci povezani s pravilima o vrednovanju, uključujući metode procjene gubitaka od kreditnog rizika, koji postoje temeljem odgovarajućih računovodstvenih standarda i koje primjenjuju odgovarajući nadzirani subjekti na pojedinačnoj ili konsolidiranoj osnovi. U tu svrhu predviđeni su specifični izvještajni obrasci za nadzirane subjekte koji primjenjuju nacionalne računovodstvene okvire na temelju Direktive 86/635/EEZ. Točke podataka unutar obrazaca koje nisu primjenjive na odgovarajuće nadzirane subjekte ne moraju se dostaviti.

6.  Značajne i manje značajne podružnice mogu dostaviti podatke koje su dužne dostaviti na temelju ove Uredbe odgovarajućem nacionalnom nadležnom tijelu putem kreditne institucije koja ih je osnovala.

▼B

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe, primjenjuju se definicije sadržane u Uredbi (EU) br. 468/2014 (ESB/2014/17), osim ako je drugačije propisano, zajedno sa sljedećim definicijama.

1. 

„MRS” i „MSFI” znači „međunarodni računovodstveni standardi” i „međunarodni standardi financijskog izvješćivanja”, kako je navedeno u članku 2. Uredbe (EZ) br. 1606/2002.

2. 

„društvo kći” znači društvo kći kako je definirano u članku 4. stavku 1. točki 16. Uredbe (EU) br. 575/2013 a koje je kreditna institucija u smislu članka 4. stavka 1. točke 1. Uredbe (EU) br. 575/2013;

▼M1 —————

▼B

4. 

„konsolidirana osnova” znači konsolidirana osnova kako je utvrđeno u članku 4. stavku 1. točki 48. Uredbe (EU) br. 575/2013;

5. 

„potkonsolidirana osnova” znači potkonsolidirana osnova kako je utvrđeno u članku 4. stavku 1. točki 49. Uredbe (EU) br. 575/2013;

▼M1

6. 

„značajna kreditna institucija” znači kreditna institucija koja ima status značajnog nadziranog subjekta;

7. 

„manje značajna kreditna institucija” znači kreditna institucija koja nema status značajnog nadziranog subjekta;

8. 

„značajna podružnica” znači podružnica koja ima status značajnog nadziranog subjekta koja nije dio nadzirane grupe i osnovana je u državi članici sudionici od strane kreditne institucije osnovane u državi članici nesudionici;

9. 

„manje značajna podružnica” znači podružnica koja nema status značajnog nadziranog subjekta koja nije dio nadzirane grupe i osnovana je u državi članici sudionici od strane kreditne institucije osnovane u državi članici nesudionici.

▼M1

Članak 3.

Promjena statusa nadziranog subjekta

1.  Za potrebe ove Uredbe, nadzirani subjekt razvrstava se kao značajan 12 mjeseci nakon što mu je dostavljena odluka iz članka 45. stavka 1. Uredbe (EU) br. 468/2014 (ESB/2014/17). Nadzirani subjekt dostavlja podatke u skladu s glavom II. ove Uredbe kao značajni nadzirani subjekt na prvi referentni datum izvješćivanja koji nastupi nakon što je razvrstan kao značajan.

2.  Za potrebe ove Uredbe, nadzirani subjekt razvrstava se kao manje značajan nakon što mu je dostavljena odluka iz članka 46. stavka 1. Uredbe (EU) br. 468/2014 (ESB/2014/17). Nakon toga, nadzirani subjekt dostavlja podatke u skladu s glavom III. ove Uredbe.GLAVA II.

IZVJEŠĆIVANJE OD STRANE ZNAČAJNIH KREDITNIH INSTITUCIJA NA KONSOLIDIRANOJ I NA POJEDINAČNOJ OSNOVI TE OD STRANE ZNAČAJNIH PODRUŽNICA NA POJEDINAČNOJ OSNOVIPOGLAVLJE I.

Izvješćivanje na konsolidiranoj osnovi

Članak 4.

Oblik i učestalost izvješćivanja na konsolidiranoj osnovi te referentni datumi izvješćivanja i datumi dostave podataka za značajne kreditne institucije koje primjenjuju MSFI za nadzorno izvješćivanje u skladu s člankom 24. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 575/2013

U skladu s člankom 99. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 575/2013, značajne kreditne institucije koje primjenjuju MSFI na temelju Uredbe (EZ) br. 1606/2002 za nadzorno izvješćivanje na konsolidiranoj osnovi u skladu s člankom 24. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 575/2013, izvješćuju o nadzornim financijskim podacima kako je propisano u člancima 2., 3. i 10. Provedbene uredbe (EU) br. 6880/2014 na konsolidiranoj osnovi.

Članak 5.

Oblik i učestalost izvješćivanja na konsolidiranoj osnovi te referentni datumi izvješćivanja i datumi dostave podataka za značajne kreditne institucije koje primjenjuju nacionalne računovodstvene okvire na konsolidiranoj osnovi na temelju Direktive 86/635/EEZ

U skladu s člankom 99. stavkom 6. Uredbe (EU) br. 575/2013, značajne kreditne institucije, osim onih iz članka 4., na koje se primjenjuju nacionalni računovodstveni okviri na konsolidiranoj osnovi na temelju Direktive 86/635/EEZ, izvješćuju o nadzornim financijskim podacima na konsolidiranoj osnovi kako je propisano u člancima 2., 3. i 11. Provedbene uredbe (EU) br. 680/2014.POGLAVLJE II.

Izvješćivanje na pojedinačnoj osnovi

Članak 6.

Oblik i učestalost izvješćivanja na pojedinačnoj osnovi za kreditne institucije koje nisu dio značajne nadzirane grupe te za značajne podružnice

1.  Značajne kreditne institucije koje primjenjuju MSFI na temelju Uredbe (EZ) br. 1606/2002, bilo zbog toga što pripremaju svoja godišnja financijska izvješća u skladu s računovodstvenim standardima koji su tamo navedeni, ili zbog toga što ih primjenjuju za nadzorno izvješćivanje u skladu s člankom 24. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 575/2013, a koje nisu dio značajne nadzirane grupe, izvješćuju odgovarajuće nacionalno nadležno tijelo o nadzornim financijskim podacima na pojedinačnoj osnovi. To se također primjenjuje na značajne podružnice.

2.  Nadzorno financijsko izvješćivanje iz stavka 1. uključuje podatke navedene u članku 9. Provedbene uredbe (EU) br. 680/2014, uključujući podatke navedene u obrascu 40.1 Priloga III. toj Uredbi i odvija se s učestalošću određenom u tom članku.

3.  Značajne kreditne institucije, osim onih iz stavka 1., koje nisu dio značajne nadzirane grupe i na koje se primjenjuju nacionalni računovodstveni okviri na temelju Direktive 86/635/EEZ izvješćuju odgovarajuće nacionalno nadležno tijelo o nadzornim financijskim podacima. To se također primjenjuje na značajne podružnice.

4.  Nadzorno financijsko izvješćivanje iz stavka 3. uključuje podatke navedene u članku 11. Provedbene uredbe (EU) br. 680/2014, uključujući podatke navedene u obrascu 40.1 Priloga IV. toj Uredbi i odvija se s učestalošću određenom u tom članku.

5.  Podaci navedeni u stavcima 2. i 4. gore uključuju samo podatke koji se odnose na:

(a) 

imovinu, obveze, vlasničke udjele, prihode i rashode koje nadzirani subjekt priznaje na temelju primjenjivih računovodstvenih standarda;

(b) 

izvanbilančne izloženosti i aktivnosti u koje je uključena nadzirana institucija;

(c) 

transakcije osim onih iz točaka (a) i (b) koje izvršava nadzirani subjekt;

(d) 

pravila vrednovanja, uključujući metode procjene gubitaka od kreditnog rizika, koja postoje na temelju primjenjivih računovodstvenih standarda i koja primjenjuje nadzirani subjekt.

6.  Nacionalna nadležna tijela mogu prikupljati podatke koje treba dostaviti ESB-u, navedene u stavcima 2. i 4. kao dio šireg nacionalnog izvještajnog okvira koji, u skladu s odgovarajućim pravom Unije ili nacionalnim pravom, uključuje dodatne nadzorne financijske podatke koji, osim za potrebe nadzora, služe i za druge potrebe kao što su potrebe statistike.

7.  Kao iznimka od stavaka 2. i 4., značajne kreditne institucije koje nisu dio značajne nadzirane grupe izvješćuju o podacima navedenim u obrascima 17.1, 17.2 i 17.3 u Prilogu III. i Prilogu IV. te u obrascu 40.2 u Prilogu III. i Prilogu IV. Provedbenoj uredbi (EU) br. 680/2014 samo ako pripremaju konsolidirana financijska izvješća.

8.  Kao iznimka od stavaka 2. i 4., od značajnih podružnica ne zahtijeva se da izvješćuju o podacima navedenim u obrascima 17.1, 17.2 i 17.3 u Prilogu III. i Prilogu IV. te u obrascima 40.1 i 40.2 u Prilogu III. i Prilogu IV. Provedbenoj uredbi (EU) br. 680/2014.

Članak 7.

Oblik i učestalost izvješćivanja na pojedinačnoj osnovi za kreditne institucije koje su dio značajne nadzirane grupe

1.  Značajne kreditne institucije koje primjenjuju MSFI na temelju Uredbe (EZ) br. 1606/2002, bilo zbog toga što pripremaju svoja godišnja financijska izvješća u skladu s računovodstvenim standardima koji su tamo navedeni, ili zbog toga što ih primjenjuju za nadzorno izvješćivanje u skladu s člankom 24. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 575/2013, i koje su dio značajne nadzirane grupe, izvješćuju odgovarajuće nacionalno nadležno tijelo o nadzornim financijskim podacima na pojedinačnoj osnovi. Nadzorno financijsko izvješćivanje tih kreditnih institucija odvija se učestalošću određenoj u članku 9. Provedbene uredbe (EU) br. 680/2014 i uključuje opće minimalne podatke navedene u Prilogu I.

▼B

2.  Nacionalna nadležna tijela dostavljaju ESB-u sve dodatne obrasce navedene u Prilogu III. Provedbenoj uredbi (EU) br. 680/2014 koje prikupe. Nacionalna nadležna tijela unaprijed obavješćuju ESB o svakom dodatnom obrascu koji namjeravaju prenijeti.

▼M1

3.  Značajne kreditne institucije, osim onih iz stavka 1., na koje se primjenjuju nacionalni računovodstveni okviri na temelju Direktive 86/635/EEZ i koje su dio značajne nadzirane grupe, dostavljaju nadzorne financijske podatke odgovarajućem nacionalnom nadležnom tijelu.

▼B

4.  Nadzorno financijsko izvješćivanje iz stavka 3. odvija se učestalošću određenom u članku 11. Provedbene uredbe (EU) br. 680/2014 i uključuje opće minimalne podatke navedene u Prilogu I.

5.  Nacionalna nadležna tijela dostavljaju ESB-u sve dodatne obrasce navedene u Prilogu IV. Provedbenoj uredbi (EU) br. 680/2014 koje prikupe. Nacionalna nadležna tijela unaprijed obavješćuju ESB o svakom dodatnom obrascu koji namjeravaju prenijeti.

6.  Podaci navedeni u stavcima 1., 2. 4. i 5. dostavljaju se kako je propisano u članku 6. stavku 5. ove Uredbe.

7.  Nacionalna nadležna tijela mogu prikupljati podatke koje treba dostaviti ESB-u, navedene u stavcima 1., 2., 4. i 5. kao dio šireg nacionalnog izvještajnog okvira koji, u skladu s odgovarajućim pravom Unije ili nacionalnim pravom, uključuje dodatne nadzorne financijske podatke koji, osim za potrebe nadzora, služe i za druge potrebe kao što su potrebe statistike.

▼M1

Članak 8.

Referentni datumi izvješćivanja i datumi dostave podataka za značajne kreditne institucije i značajne podružnice

1.  Podaci o značajnim kreditnim institucijama i značajnim podružnicama navedeni u člancima 6. i 7. imaju sljedeće referentne datume izvješćivanja:

(a) 

za tromjesečno izvješćivanje: 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca;

(b) 

za polugodišnje izvješćivanje: 30. lipnja i 31. prosinca;

(c) 

za godišnje izvješćivanje: 31. prosinca.

2.  Podaci koji se odnose na razdoblje dostavljaju se kumulativno od prvog dana kalendarske godine do referentnog datuma izvješćivanja.

3.  Kao iznimka od stavka 1. i 2., ako je značajnim kreditnim institucijama dozvoljeno razraditi svoja godišnja financijska izvješća na temelju računovodstvene godine koja se ne podudara s kalendarskom godinom, nacionalna nadležna tijela mogu prilagoditi referentne datume izvješćivanja kraju računovodstvene godine. Prilagođeni referentni datumi izvješćivanja su tri, šest, devet i 12 mjeseci nakon početka računovodstvene godine. Podaci koji se odnose na razdoblje dostavljaju se kumulativno od prvog dana kalendarske godine do referentnog datuma izvješćivanja.

4.  Nacionalna nadležna tijela dostavljaju ESB-u podatke o značajnim kreditnim institucijama i značajnim podružnicama navedene u članku 6. i 7. do kraja poslovanja na sljedeće datume dostave:

(a) 

za značajne kreditne institucije koje nisu dio značajne nadzirane grupe i značajne podružnice, desetog radnog dana nakon datuma za dostavu podataka iz članka 3. Provedbene uredbe (EU) br. 680/2014;

(b) 

za značajne kreditne institucije koje su dio značajne nadzirane grupe, dvadeset i petog radnog dana nakon datuma za dostavu podataka iz članka 3. Provedbene uredbe (EU) br. 680/2014.

5.  Nacionalna nadležna tijela odlučuju kada značajne kreditne institucije i značajne podružnice trebaju dostaviti nadzorne financijske podatke da bi udovoljile ovim rokovima.POGLAVLJE III.

Izvješćivanje od strane značajnih kreditnih institucija u odnosu na društva kćeri osnovana u državi članici nesudinici ili trećoj zemlji

Članak 9.

Oblik i učestalost izvješćivanja od strane značajnih kreditnih institucija u odnosu na društva kćeri osnovana u državi članici nesudionici ili trećoj zemlji

1.  Nadzorni financijski podaci u odnosu na društva kćeri osnovana u državi članici nesudionici ili trećoj zemlji dostavljaju se na sljedeći način:

(a) 

Značajne kreditne institucije koje primjenjuju MSFI na konsolidiranoj osnovi u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 uključujući one koje ih primjenjuju za nadzorno izvješćivanje u skladu s člankom 24. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 575/2013 osiguravaju da se nadzorni financijski podaci navedeni u stavku 1. Priloga II. dostavljaju na pojedinačnoj osnovi odgovarajućem nacionalnom nadležnom tijelu u odnosu na društva kćeri osnovana u državi članici nesudionici ili trećoj državi. Nadzorno financijsko izvješćivanje odvija se učestalošću navedenoj u članku 9. Provedbene uredbe (EU) br. 680/2014.

(b) 

Značajne kreditne institucije, osim onih navedenih u točki a, na koje se primjenjuju nacionalni računovodstveni okviri na konsolidiranoj osnovi na temelju Direktive 86/635/EEZ osiguravaju da se nadzorni financijski podaci navedeni u stavku 2. Priloga II. dostavljaju na pojedinačnoj osnovi odgovarajućem nacionalnom nadležnom tijelu u odnosu na društva kćeri osnovana u državi članici nesudionici ili trećoj državi. Nadzorno financijsko izvješćivanje odvija se učestalošću navedenoj u članku 11. Provedbene uredbe (EU) br. 680/2014.

1.a  Ako više kreditnih institucija u okviru nadzirane grupe primjenjuje bonitetne zahtjeve na konsolidiranoj osnovi, stavak 1. primjenjuje se samo na kreditnu instituciju osnovanu u državi članici sudionici i na najvišu razinu konsolidacije.

2.  Kao iznimka od stavka 1., financijski podaci u odnosu na društva kćeri čija ukupna vrijednost imovine iznosi 3 milijarde eura ili manje ne dostavljaju se. Za tu svrhu, ukupna vrijednost imovine određuje se na osnovi bonitetnog izvješćivanja u skladu s primjenjivim pravom. Ako se ukupna vrijednost imovine ne može utvrditi na osnovi bonitetnog izvješćivanja, ona se utvrđuje na osnovi posljednjih revidiranih godišnjih izvješća, a ako ta godišnja izvješća nisu dostupna, na osnovi godišnjih izvješća izrađenih u skladu s primjenjivim nacionalnim računovodstvenim propisima.

3.  Podaci se dostavljaju u skladu sa stavkom 1. od sljedećeg referentnog datuma izvješćivanja za tromjesečno izvješćivanje kada ukupna vrijednost imovine društva kćeri premašuje 3 milijarde eura na četiri uzastopna referentna datuma izvješćivanja za tromjesečno izvješćivanje. Izvješćivanje u skladu sa stavkom 1. ne zahtijeva se od sljedećeg referentnog datuma izvješćivanja za tromjesečno izvješćivanje kada je ukupna vrijednost imovine društva kćeri 3 milijarde eura ili niža na tri uzastopna referentna datuma izvješćivanja za tromjesečno izvješćivanje.

Članak 10.

Referentni datumi izvješćivanja i datumi dostave za izvješćivanje od strane značajnih kreditnih institucija u odnosu na društva kćeri osnovana u državi članici nesudionici ili trećoj državi

1.  Podaci navedeni u članku 9. prikupljaju se s istim referentnim datumima izvješćivanja kao i nadzorni financijski podaci o povezanim značajnim kreditnim institucijama koje izvješćuju na konsolidiranoj osnovi. Podaci koji se odnose na određeno razdoblje dostavljaju se kumulativno od prvog dana računovodstvene godine koja se koristi za dostavljanje financijskih podataka do referentnog datuma izvješćivanja.

2.  Nacionalna nadležna tijela dostavljaju ESB-u podatke o društvima kćerima koja su osnovana u državi članici nesudionici ili trećoj zemlji kako je navedeno u članku 9. do kraja poslovanja dvadeset i petog radnog dana nakon datuma dostave iz članka 3. Provedbene uredbe (EU) br. 680/2014.

3.  Nacionalna nadležna tijela odlučuju kada kreditne institucije trebaju dostaviti nadzorne financijske podatke da bi udovoljile ovom roku.GLAVA III.

IZVJEŠĆIVANJE OD STRANE MANJE ZNAČAJNIH KREDITNIH INSTITUCIJA NA KONSOLIDIRANOJ I NA POJEDINAČNOJ OSNOVI TE OD STRANE MANJE ZNAČAJNIH PODRUŽNICA NA POJEDINAČNOJ OSNOVIPOGLAVLJE I.

Izvješćivanje na konsolidiranoj osnovi

Članak 11.

Oblik i učestalost izvješćivanja na konsolidiranoj osnovi za manje značajne kreditne institucije

1.  Manje značajne kreditne institucije koje primjenjuju MSFI na temelju Uredbe (EZ) br. 1606/2002 za nadzorno izvješćivanje na konsolidiranoj osnovi u skladu s člankom 24. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 575/2013 dostavljaju nadzorne financijske podatke odgovarajućem nacionalnom nadležnom tijelu na konsolidiranoj osnovi.

2.  Nadzorno financijsko izvješćivanje iz stavka 1. odvija se učestalošću određenom u članku 9. Provedbene uredbe (EU) br. 680/2014 i uključuje opće minimalne podatke navedene u stavku 1. Priloga I.

3.  Nacionalna nadležna tijela dostavljaju ESB-u sve dodatne obrasce navedene u Prilogu III. Provedbenoj uredbi (EU) br. 680/2014 koje prikuplja nacionalno nadležno tijelo. Nacionalna nadležna tijela unaprijed obavješćuju ESB o svakom dodatnom obrascu koji namjeravaju prenijeti.

4.  Manje značajne kreditne institucije, osim onih iz stavka 1., na koje se primjenjuju nacionalni računovodstveni okviri na konsolidiranoj osnovi na temelju Direktive 86/635/EEZ dostavljaju nadzorne financijske podatke odgovarajućem nacionalnom nadležnom tijelu na konsolidiranoj osnovi. To nadzorno financijsko izvješćivanje odvija se učestalošću određenom u članku 11. Provedbene uredbe (EU) br. 680/2014 i uključuje opće minimalne podatke navedene u stavku 2. Priloga I.

5.  Nacionalna nadležna tijela dostavljaju ESB-u sve dodatne obrasce navedene u Prilogu IV. Provedbenoj uredbi (EU) br. 680/2014 koje prikuplja nacionalno nadležno tijelo. Nacionalna nadležna tijela unaprijed obavješćuju ESB o svakom dodatnom obrascu koji namjeravaju prenijeti.

6.  Kao iznimka od stavka 4. i 5. nadzorno financijsko izvješćivanje o manje značajnim kreditnim institucijama s imovinom čija ukupna vrijednost na konsolidiranoj osnovi iznosi 3 milijarde eura ili manje, uključuje podatke navedene u Prilogu III., kao opći minimum, umjesto podataka navedenih u stavku 4. ovog članka. Za tu svrhu, ukupna vrijednost imovine kreditnih institucija na konsolidiranoj osnovi određuje se na osnovi bonitetnog konsolidiranog izvješćivanja u skladu s primjenjivim pravom. Ako se ukupna vrijednost imovine ne može utvrditi na osnovi bonitetnog konsolidiranog izvješćivanja, ona će se utvrditi na osnovi posljednjih revidiranih konsolidiranih godišnjih izvješća, a ako ta godišnja izvješća nisu dostupna, na osnovi konsolidiranih godišnjih izvješća izrađenih u skladu s primjenjivim nacionalnim računovodstvenim propisima.

7.  Manje značajne kreditne institucije počinju dostavljati podatke u skladu sa stavkom 4. i 5. od sljedećeg referentnog datuma izvješćivanja za tromjesečno izvješćivanje kada ukupna vrijednost imovine manje značajne kreditne institucije premašuje na konsolidiranoj osnovi 3 milijarde eura na četiri uzastopna referentna datuma izvješćivanja za tromjesečno izvješćivanje. Manje značajne kreditne institucije počinju dostavljati podatke u skladu sa stavkom 6. kada je ukupna vrijednost imovine manje značajne kreditne institucije na konsolidiranoj osnovi 3 milijarde eura ili niža na tri uzastopna referentna datuma izvješćivanja za tromjesečno izvješćivanje.

8.  Podaci navedeni u stavcima 2., 3. 4., 5. i 6. dostavljaju se kako je propisano u članku 6. stavku 5. ove Uredbe.

9.  Nacionalna nadležna tijela mogu prikupljati podatke koje treba dostaviti ESB-u, navedene u stavcima 2., 3., 4., 5. i 6. kao dio šireg izvještajnog okvira koji, u skladu s mjerodavnim pravom Unije ili nacionalnim pravom uključuje dodatne nadzorne financijske podatke koji, osim za potrebe nadzora, služe i za druge potrebe kao što su potrebe statistike.

Članak 12.

Referentni datumi izvješćivanja i datumi dostave za manje značajne kreditne institucije

1.  Podaci koje dostavljaju manje značajne kreditne institucije na konsolidiranoj osnovi navedeni u članku 11. imaju sljedeće referentne datume izvješćivanja:

(a) 

za tromjesečno izvješćivanje: 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca;

(b) 

za polugodišnje izvješćivanje: 30. lipnja i 31. prosinca;

(c) 

za godišnje izvješćivanje: 31. prosinca.

2.  Podaci koji se odnose na razdoblje dostavljaju se kumulativno od prvog dana kalendarske godine do referentnog datuma izvješćivanja.

3.  Kao iznimka od stavaka 1. i 2., ako nacionalna nadležna tijela dozvole manje značajnim kreditnim institucijama da dostavljaju nadzorne financijske podatke na konsolidiranoj osnovi na temelju računovodstvene godine koja se ne podudara s kalendarskom godinom, nacionalna nadležna tijela mogu prilagoditi referentne datume izvješćivanja kraju računovodstvene godine. Prilagođeni referentni datumi izvješćivanja su tri, šest, devet i 12 mjeseci nakon početka računovodstvene godine. Podaci koji se odnose na razdoblje dostavljaju se kumulativno i obuhvaćaju razdoblje od prvog dana računovodstvene godine do referentnog datuma izvješćivanja.

4.  Nacionalna nadležna tijela dostavljaju ESB-u podatke navedene u članku 11. do kraja poslovanja na sljedeće datume dostave:

(a) 

za manje značajne kreditne institucije osnovane u državi članici sudionici koje izvješćuju na najvišem nivou konsolidacije, dvadeset i petog radnog dana nakon datuma za dostavu podataka iz članka 3. Provedbene uredbe (EU) br. 680/2014;

(b) 

za manje značajne kreditne institucije koje izvješćuju na konsolidiranoj osnovi, osim onih iz točke (a), trideset i petog radnog dana nakon datuma za dostavu podataka iz članka 3. Provedbene uredbe (EU) br. 680/2014.

5.  Nacionalna nadležna tijela odlučuju kada kreditne institucije trebaju dostaviti nadzorne financijske podatke da bi udovoljile ovim rokovima.POGLAVLJE II.

Izvješćivanje na pojedinačnoj osnovi

Članak 13.

Oblik i učestalost izvješćivanja na pojedinačnoj osnovi za manje značajne kreditne institucije koje nisu dio nadzirane grupe te za manje značajne podružnice

1.  Manje značajne kreditne institucije koje primjenjuju MSFI na temelju Uredbe (EZ) br. 1606/2002, bilo zbog toga što pripremaju svoja godišnja financijska izvješća u skladu s računovodstvenim standardima koji su tamo navedeni, ili zbog toga što ih primjenjuju za nadzorno izvješćivanje u skladu s člankom 24. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 575/2013, i koji nisu dio nadzirane grupe, dostavljaju nadzorne financijske podatke odgovarajućem nacionalnom nadležnom tijelu na pojedinačnoj osnovi. To se također primjenjuje na manje značajne podružnice.

2.  Nadzorno financijsko izvješćivanje iz stavka 1. odvija se učestalošću određenom u članku 9. Provedbene uredbe (EU) br. 680/2014 i uključuje opće minimalne podatke navedene u stavku 1. Priloga I.

3.  Nacionalna nadležna tijela dostavljaju ESB-u sve dodatne obrasce navedene u Prilogu III. Provedbenoj uredbi (EU) br. 680/2014 koje prikuplja nacionalno nadležno tijelo. Nacionalna nadležna tijela unaprijed obavješćuju ESB o svakom dodatnom obrascu koji namjeravaju prenijeti.

4.  Manje značajne kreditne institucije, osim onih iz stavka 1., na koje se primjenjuju nacionalni računovodstveni okviri na temelju Direktive 86/635/EEZ i koje nisu dio nadzirane grupe, dostavljaju nadzorne financijske podatke odgovarajućem nacionalnom nadležnom tijelu. To se također primjenjuje na manje značajne podružnice.

5.  Nadzorno financijsko izvješćivanje iz stavka 4. odvija se učestalošću određenom u članku 11. Provedbene uredbe (EU) br. 680/2014 i uključuje opće minimalne podatke navedene u stavku 2. Priloga I.

6.  Nacionalna nadležna tijela dostavljaju ESB-u sve dodatne obrasce navedene u Prilogu IV. Provedbenoj uredbi (EU) br. 680/2014 koje prikuplja nacionalno nadležno tijelo. Nacionalna nadležna tijela unaprijed obavješćuju ESB o svakom dodatnom obrascu koji namjeravaju prenijeti.

7.  Na stavke 2., 3., 5. i 6. primjenjuju se sljedeće iznimke:

(a) 

nadzorno financijsko izvješćivanje o manje značajnim kreditnim institucijama s imovinom čija ukupna vrijednost iznosi 3 milijarde eura ili manje, uključuje podatke navedene u Prilogu III., kao opći minimum, umjesto podataka navedenih u stavcima 2., 3., 5. ili 6.;

(b) 

manje značajna podružnica ne dostavlja nadzorne financijske podatke ako ukupna vrijednost njezine imovine iznosi 3 milijarde eura ili manje.

8.  Za potrebe stavka 7., ukupna vrijednost imovine manje značajne kreditne institucije i manje značajne podružnice određuje se na osnovi bonitetnog izvješćivanja u skladu s primjenjivim pravom. Ako se ukupna vrijednost imovine manje značajne kreditne institucije ne može utvrditi na osnovi bonitetnog izvješćivanja, ona se utvrđuje na osnovi posljednjih revidiranih godišnjih izvješća, a ako ta godišnja izvješća nisu dostupna, na osnovi godišnjih izvješća izrađenih u skladu s primjenjivim nacionalnim računovodstvenim propisima. Ako se ukupna vrijednost imovine manje značajne podružnice ne može utvrditi na osnovi bonitetnog izvješćivanja, ona se utvrđuje na osnovi statističkih podataka dostavljenih u skladu s Uredbom (EU) br. 1071/2013 Europske središnje banke ( 1 ).

9.  Manje značajne kreditne institucije i manje značajne podružnice počinju dostavljati podatke u skladu sa stavcima 2., 3., 5. i 6. od sljedećeg referentnog datuma izvješćivanja za tromjesečno izvješćivanje kada ukupna vrijednost imovine manje značajne kreditne institucije ili manje značajne podružnice premašuje 3 milijarde eura na četiri uzastopna referentna datuma izvješćivanja za tromjesečno izvješćivanje. Manje značajne kreditne institucije i manje značajne podružnice počinju dostavljati podatke u skladu sa stavkom 7. kada je ukupna vrijednost imovine manje značajne kreditne institucije ili manje značajne podružnice 3 milijarde eura ili niža na tri uzastopna referentna datuma izvješćivanja za tromjesečno izvješćivanje.

10.  Podaci navedeni u stavcima 2., 3. 5., 6. i 7. dostavljaju se kako je propisano u članku 6. stavku 5. ove Uredbe.

11.  Nacionalna nadležna tijela mogu prikupljati podatke koje treba dostaviti ESB-u, navedene u stavcima 2., 3., 5., 6. i 7. kao dio šireg nacionalnog izvještajnog okvira koji, u skladu s odgovarajućim pravom Unije ili nacionalnim pravom, uključuje dodatne nadzorne financijske podatke koji, osim za potrebe nadzora, služe i za druge potrebe kao što su potrebe statistike.

Članak 14.

Oblik i učestalost izvješćivanja na pojedinačnoj osnovi za kreditne institucije koje su dio manje značajne nadzirane grupe

1.  Manje značajne kreditne institucije koje primjenjuju MSFI na temelju Uredbe (EZ) br. 1606/2002, bilo zbog toga što pripremaju svoja godišnja izvješća u skladu s računovodstvenim standardima koji su tamo navedeni, ili zbog toga što ih primjenjuju za nadzorno izvješćivanje u skladu s člankom 24. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 575/2013, a koje su dio manje značajne nadzirane grupe, dostavljaju nadzorne financijske podatke odgovarajućem nacionalnom nadležnom tijelu na pojedinačnoj osnovi.

2.  Nadzorno financijsko izvješćivanje iz stavka 1. odvija se učestalošću određenoj u članku 9. Provedbene uredbe (EU) br. 680/2014 i uključuje opće minimalne podatke navedene u Prilogu II.

3.  Nacionalna nadležna tijela dostavljaju ESB-u sve dodatne obrasce navedene u Prilogu III. Provedbenoj uredbi (EU) br. 680/2014 koje prikuplja nacionalno nadležno tijelo. Nacionalna nadležna tijela unaprijed obavješćuju ESB o svakom dodatnom obrascu koji namjeravaju prenijeti.

4.  Manje značajne kreditne institucije, osim onih iz stavka 1., na koje se primjenjuju nacionalni računovodstveni okviri na temelju Direktive 86/635/EEZ i koje su dio manje značajne nadzirane grupe, dostavljaju nadzorne financijske podatke odgovarajućem nacionalnom nadležnom tijelu.

5.  Nadzorno financijsko izvješćivanje iz stavka 4. odvija se učestalošću određenoj u članku 11. Provedbene uredbe (EU) br. 680/2014 i uključuje opće minimalne podatke navedene u Prilogu II.

6.  Nacionalna nadležna tijela dostavljaju ESB-u sve dodatne obrasce navedene u Prilogu IV. Provedbenoj uredbi (EU) br. 680/2014 koje prikuplja nacionalno nadležno tijelo. Nacionalna nadležna tijela unaprijed obavješćuju ESB o svakom dodatnom obrascu koji namjeravaju prenijeti.

7.  Kao iznimka od stavaka 2., 3., 5. i 6. nadzorna financijska izvješća manje značajnih kreditnih institucija s imovinom čija ukupna vrijednost iznosi 3 milijarde eura ili manje uključuju podatke navedene u Prilogu III. Za tu svrhu, ukupna vrijednost imovine manje značajne kreditne institucije određuje se na osnovi bonitetnog izvješćivanja u skladu s primjenjivim pravom. Ako se ukupna vrijednost imovine manje značajne kreditne institucije ne može utvrditi na osnovi bonitetnog izvješćivanja, ona se utvrđuje na osnovi posljednjih revidiranih godišnjih izvješća, a ako ta godišnja izvješća nisu dostupna, na osnovi godišnjih izvješća izrađenih u skladu s primjenjivim nacionalnim računovodstvenim propisima.

8.  Manje značajne kreditne institucije počinju dostavljati podatke u skladu sa stavcima 2., 3., 5. i 6. od sljedećeg referentnog datuma izvješćivanja za tromjesečno izvješćivanje kada ukupna vrijednost imovine manje značajne kreditne institucije premašuje 3 milijarde eura na četiri uzastopna referentna datuma izvješćivanja za tromjesečno izvješćivanje. Manje značajne kreditne institucije počinju dostavljati podatke u skladu sa stavkom 7. kada je ukupna vrijednost imovine manje značajne kreditne institucije 3 milijarde eura ili niža na tri uzastopna referentna datuma izvješćivanja za tromjesečno izvješćivanje.

9.  Podaci navedeni u stavcima 2., 3. 5., 6. i 7. dostavljaju se kako je propisano u članku 6. stavku 5. ove Uredbe.

10.  Nacionalna nadležna tijela mogu prikupljati podatke koje treba dostaviti ESB-u, navedene u stavcima 2., 3., 5., 6. i 7. kao dio šireg nacionalnog izvještajnog okvira koji, u skladu s odgovarajućim pravom Unije ili nacionalnim pravom, uključuje dodatne nadzorne financijske podatke koji, osim za potrebe nadzora, služe i za druge potrebe kao što su potrebe statistike.

Članak 15.

Referentni datumi izvješćivanja i datumi dostave podataka za manje značajne kreditne institucije i manje značajne podružnice

1.  Podaci o manje značajnim kreditnim institucijama i manje značajnim podružnicama navedeni u člancima 13. i 14. imaju sljedeće referentne datume izvješćivanja:

(a) 

za tromjesečno izvješćivanje: 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca;

(b) 

za polugodišnje izvješćivanje: 30. lipnja i 31. prosinca;

(c) 

za godišnje izvješćivanje: 31. prosinca.

2.  Podaci koji se odnose na razdoblje dostavljaju se kumulativno od prvog dana kalendarske godine do referentnog datuma izvješćivanja.

3.  Kao iznimka od stavaka 1. i 2., ako nacionalna nadležna tijela dozvole manje značajnim kreditnim institucijama da dostavljaju svoje nadzorne financijske podatke na temelju računovodstvene godine koja se ne podudara s kalendarskom godinom, nacionalna nadležna tijela mogu prilagoditi referentne datume izvješćivanja kraju računovodstvene godine. Prilagođeni referentni datumi izvješćivanja su tri, šest, devet i 12 mjeseci nakon početka računovodstvene godine. Podaci koji se odnose na određeno razdoblje dostavljaju se kumulativno od prvog dana računovodstvene godine do referentnog datuma izvješćivanja.

4.  Nacionalna nadležna tijela dostavljaju ESB-u nadzorne financijske podatke o manje značajnim kreditnim institucijama i manje značajnim podružnicama navedene u članku 13. i 14. do kraja poslovanja na sljedeće datume dostave:

(a) 

za manje značajne kreditne institucije koje nisu dio nadzirane grupe i manje značajne podružnice, dvadeset i petog radnog dana nakon datuma za dostavu podataka iz Provedbene uredbe (EU) br. 680/2014;

(b) 

za manje značajne kreditne institucije koje su dio manje značajne nadzirane grupe, trideset i petog radnog dana nakon datuma za dostavu podataka iz Provedbene uredbe (EU) br. 680/2014.

5.  Nacionalna nadležna tijela odlučuju kada manje značajne kreditne institucije i manje značajne podružnice trebaju dostaviti nadzorne financijske podatke da bi udovoljile ovim rokovima.

▼BGLAVA IV.

KVALITETA PODATAKA I IT JEZIK

Članak 16.

Provjere kvalitete podataka

Nacionalna nadležna tijela prate i osiguravaju kvalitetu i pouzdanost podataka dostavljenih ESB-u. U tu svrhu, nacionalna nadležna tijela slijede specifikacije iz članka 4. i članka 5. Odluke ESB/2014/29.

▼M1

Članak 17.

Informatički jezik za prijenos podataka od nacionalnih nadležnih tijela ESB-u

Nacionalna nadležna tijela prenose podatke navedene u ovoj Uredbi u skladu s odgovarajućim eXtensible Business Reporting Language taxonomy kako bi osigurala jedinstveni tehnički oblik za razmjenu podataka. U tu svrhu, nacionalna nadležna tijela slijede specifikacije iz članka 6. Odluke ESB/2014/29.

▼BGLAVA V.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

▼M1 —————

▼M1

Članak 19.

Prijelazne odredbe

1.  Ako manje značajan nadzirani subjekt postane značajan prije 1. siječnja 2018. razvrstava se kao značajan nadzirani subjekt za potrebe ove Uredbe 18 mjeseci nakon što mu je bila dostavljena odluka iz članka 45. stavka 1. Uredbe (EU) br. 468/2014 (ESB/2014/17).

2.  Ako ukupna vrijednost imovine manje značajnog nadziranog subjekta na pojedinačnoj ili konsolidiranoj osnovi premaši 3 milijarde eura prije 1. siječnja 2018. on počinje izvješćivati u skladu s odgovarajućim odredbama ove Uredbe prvog referentnog datuma izvješćivanja koji nastupi najmanje 18 mjeseci nakon što je premašen prag.

3.  Ako ukupna vrijednost imovine društva kćeri osnovanog u državi članici nesudionici ili trećoj zemlji premaši 3 milijarde eura prije 1. siječnja 2018., o podacima se izvješćuje u skladu s člankom 9. stavkom 1. prvog referentnog datuma izvješćivanja koji nastupi najmanje 18 mjeseci nakon što je premašen prag.

▼B

Članak 20.

Završna odredba

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Uredba je u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u državama članicama u skladu s Ugovorima.
PRILOG I.

Pojednostavljeno nadzorno financijsko izvješćivanje

1. Za ►M1  ————— ◄ nadzirane subjekte koji primjenjuju MSFI temeljem Provedbene uredbe (EZ) br. 1606/2002 i za nadzirane subjekte koji primjenjuju nacionalne računovodstvene okvire temeljem Direktive 86/635/EEZ koji su usklađeni s MSFI-jem, „Pojednostavljeno nadzorno financijsko izvješćivanje” uključuje obrasce iz Priloga III. Provedbenoj uredbi (EU) br. 680/2014 navedene u tablici 1.

2. Za ►M1  ————— ◄ nadzirane subjekte koji primjenjuju nacionalne računovodstvene okvire temeljem Direktive 86/635/EEZ, osim onih iz stavka 1., „Pojednostavljeno nadzorno financijsko izvješćivanje” uključuje obrasce iz Priloga IV. Uredbi (EU) br. 680/2014 navedene u tablici 2.

▼M1

2.a Kao iznimka od stavka 2., svako nacionalno nadležno tijelo može odlučiti da subjekti iz stavka 2., a koji su osnovani u državi članici izvješćuju:

(a) 

o podacima navedenim u predlošku 9.1 ili o podacima navedenim u predlošku 9.1.1 iz Priloga IV. Provedbenoj uredbi (EU) br. 680/2014;

(b) 

o podacima navedenim u predlošku 11.1 ili o podacima navedenim u predlošku 11.2 iz Priloga IV. Provedbenoj uredbi (EU) br. 680/2014;

(c) 

o podacima navedenim u predlošku 12.0 ili o podacima navedenim u predlošku 12.1 iz Priloga IV. Provedbenoj uredbi (EU) br. 680/2014; i

(d) 

o podacima navedenim u predlošku 16.3 ili o podacima navedenim u predlošku 16.4 iz Priloga IV. Provedbenoj uredbi (EU) br. 680/2014.

▼B

3. Podaci iz stavaka 1. i 2. dostavljaju se u skladu s uputama iz Priloga V. Provedbenoj uredbi (EU) br. 680/2014.

▼M1

4. Predlošci 17.1, 17.2 i 17.3 u tablici 1. i tablici 2. odnose se samo na kreditne institucije koje izvješćuju na konsolidiranoj osnovi. Predložak 40.1 u tablici 1. i tablici 2. odnosi se samo na kreditne institucije koje izvješćuju na konsolidiranoj osnovi i kreditne institucije koje nisu dio grupe koja izvješćuje na pojedinačnoj osnovi.

▼B

5. Za potrebe izračunavanja praga navedenog u dijelu 2. tablica 1. i 2. u ovom Prilogu, primjenjuje se članak 5. stavak (a) točka 4. Provedbene uredbe (EU) 680/2014.

▼M2Tablica 1.

Broj obrasca

Naziv obrasca ili skupine obrasca

 

DIO 1. [TROMJESEČNO IZVJEŠĆIVANJE]

 

Bilanca [Izvješće o financijskom položaju]

1.1.

Bilanca: imovina

1.2.

Bilanca: obveze

1.3.

vlasnički udjeli

2.

Račun dobiti i gubitka

 

Raščlamba financijske imovine prema instrumentu i prema sektoru druge ugovorne strane

4.1.

Raščlamba financijske imovine prema instrumentu i prema sektoru druge ugovorne strane: financijska imovina koja se drži radi trgovanja

4.2.1.

Raščlamba financijske imovine prema instrumentu i prema sektoru druge ugovorne strane: financijska imovina kojom se ne trguje koja se obvezno mjeri po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak

4.2.2.

Raščlamba financijske imovine prema instrumentu i prema sektoru druge ugovorne strane: financijska imovina po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak

4.3.1.

Raščlamba financijske imovine prema instrumentu i prema sektoru druge ugovorne strane: financijska imovina po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit

4.4.1.

Raščlamba financijske imovine prema instrumentu i prema sektoru druge ugovorne strane: financijska imovina po amortiziranom trošku

4.5.

Podređena financijska imovina

5.1.

Raščlamba kredita i predujmova kojima se ne trguje prema proizvodu

6.1.

Raščlamba kredita i predujmova, osim onih koji se drže radi trgovanja, nefinancijskim društvima prema šiframa djelatnosti NACE

 

Raščlamba financijskih obveza

8.1.

Raščlamba financijskih obveza prema proizvodu i prema sektoru druge ugovorne strane

8.2.

Podređene financijske obveze

 

Obveze po kreditima, financijska jamstva i ostale obveze

9.1.1.

Izvanbilančne izloženosti: obveze po kreditima, financijska jamstva i ostale preuzete obveze

9.2.

Obveze po kreditima, financijska jamstva i ostale primljene obveze

10.

Izvedenice – trgovanje i ekonomska ograničavanja rizika

 

Računovodstvo zaštite od rizika

11.1.

Izvedenice – računovodstvo ograničavanja rizika: Raščlamba prema vrsti rizika i vrsti ograničavanja rizika

 

Kretanje ispravaka vrijednosti i rezervacije za kreditne gubitke

12.1.

Kretanje ispravaka vrijednosti i rezervacije za kreditne gubitke

 

Primljeni kolateral i primljena jamstva

13.1.

Raščlamba kolaterala i jamstava prema kreditima i predujmovima osim onih koji se drže radi trgovanja

13.2.1.

Kolateral dobiven u posjed tijekom razdoblja [u posjedu na referentni datum]

13.3.1.

Kolateral dobiven u posjed kumulativno

14.

Hijerarhija fer vrijednosti: financijski instrumenti po fer vrijednosti

 

Raščlamba odabranih stavki računa dobiti i gubitka

16.1.

Kamatni prihodi i rashodi prema instrumentu i sektoru druge ugovorne strane

16.3.

Dobici i gubici po financijskoj imovini i financijskim obvezama koji se drže radi trgovanja, financijskoj imovini kojom se trguje i financijskim obvezama kojima se trguje prema instrumentu

 

Usklađivanje između opsega računovodstvene konsolidacije i bonitetne (CRR) konsolidacije: Bilanca

17.1.

Usklađivanje između opsega računovodstvene konsolidacije i bonitetne (CRR) konsolidacije: Imovina

17.2.

Usklađivanje između opsega računovodstvene konsolidacije i bonitetne (CRR) konsolidacije: izvanbilančne izloženosti – obveze po kreditima, financijska jamstva i ostale preuzete obveze

17.3.

Usklađivanje između opsega računovodstvene konsolidacije i bonitetne (CRR) konsolidacije: Obveze

 

Informacije o prihodujućim i neprihodujućim izloženostima

18.0

Informacije o prihodujućim i neprihodujućim izloženostima

18.1.

Priljevi i odljevi neprihodujućih izloženosti - krediti i predujmovi prema sektoru druge ugovorne strane

18.2.

Krediti za poslovne nekretnine i dodatne informacije za kredite osigurane nekretninama

19.

Restrukturirane izloženosti

 

DIO 2. [TROMJESEČNO IZVJEŠĆIVANJE S PRAGOM: TROMJESEČNO IZVJEŠĆIVANJE ILI BEZ OBVEZE IZVJEŠĆIVANJA]

 

Geografska raščlamba

20.4.

Geografska raščlamba imovine prema rezidentnosti druge ugovorne strane

20.5.

Geografska raščlamba izvanbilančnih izloženosti prema rezidentnosti druge ugovorne strane

20.6.

Geografska raščlamba obveza prema rezidentnosti druge ugovorne strane

 

4. DIO [GODIŠNJE]

 

Grupna struktura

40.1.

Grupna struktura: „prema pojedinom subjektu”Tablica 2.

Broj obrasca

Naziv obrasca ili skupine obrasca

 

DIO 1. [TROMJESEČNO IZVJEŠĆIVANJE]

 

Bilanca [Izvješće o financijskom položaju]

1.1.

Bilanca: imovina

1.2.

Bilanca: obveze

1.3.

vlasnički udjeli

2.

Račun dobiti i gubitka

 

Raščlamba financijske imovine prema instrumentu i prema sektoru druge ugovorne strane

4.1.

Raščlamba financijske imovine prema instrumentu i prema sektoru druge ugovorne strane: financijska imovina koja se drži radi trgovanja

4.2.1.

Raščlamba financijske imovine prema instrumentu i prema sektoru druge ugovorne strane: financijska imovina kojom se ne trguje koja se obvezno mjeri po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak

4.2.2.

Raščlamba financijske imovine prema instrumentu i prema sektoru druge ugovorne strane: financijska imovina po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak

4.3.1.

Raščlamba financijske imovine prema instrumentu i prema sektoru druge ugovorne strane: financijska imovina po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit

4.4.1.

Raščlamba financijske imovine prema instrumentu i prema sektoru druge ugovorne strane: financijska imovina po amortiziranom trošku

4.5.

Podređena financijska imovina

4.6.

Raščlamba financijske imovine prema instrumentu i prema sektoru druge ugovorne strane: financijska imovina za trgovanje

4.7.

Raščlamba financijske imovine prema instrumentu i prema sektoru druge ugovorne strane: neizvedena financijska imovina kojom se ne trguje mjerena po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak

4.8.

Raščlamba financijske imovine prema instrumentu i prema sektoru druge ugovorne strane: neizvedena financijska imovina kojom se ne trguje mjerena po fer vrijednosti prema vlasničkim udjelima

4.9.

Raščlamba financijske imovine prema instrumentu i prema sektoru druge ugovorne strane: neizvedena financijska imovina kojom se ne trguje mjerena po troškovnoj metodi

4.10.

Raščlamba financijske imovine prema instrumentu i prema sektoru druge ugovorne strane: ostala neizvedena financijska imovina kojom se ne trguje

5.1.

Raščlamba kredita i predujmova kojima se ne trguje prema proizvodu

6.1.

Raščlamba kredita i predujmova, osim onih koji se drže radi trgovanja, nefinancijskim društvima prema šiframa djelatnosti NACE

 

Raščlamba financijskih obveza

8.1.

Raščlamba financijskih obveza prema proizvodu i prema sektoru druge ugovorne strane

8.2.

Podređene financijske obveze

 

Obveze po kreditima, financijska jamstva i ostale obveze

9.1.

Izvanbilančne izloženosti na temelju nacionalnih općeprihvaćenih računovodstvenih načela: obveze po kreditima, financijska jamstva i ostale preuzete obveze

9.1.1.

Izvanbilančne izloženosti: obveze po kreditima, financijska jamstva i ostale preuzete obveze

9.2.

Obveze po kreditima, financijska jamstva i ostale primljene obveze

10.

Izvedenice – trgovanje i ekonomska ograničavanja rizika

 

Računovodstvo zaštite od rizika

11.1.

Izvedenice – računovodstvo ograničavanja rizika: Raščlamba prema vrsti rizika i vrsti ograničavanja rizika

11.2.

Izvedenice – računovodstvo ograničavanja rizika na temelju nacionalnih općeprihvaćenih računovodstvenih načela: raščlamba prema vrsti rizika

 

Kretanje ispravaka vrijednosti i rezervacije za kreditne gubitke

12.

Kretanje ispravaka vrijednosti za kreditne gubitke i umanjenje vrijednosti vlasničkih instrumenata na temelju nacionalnih općeprihvaćenih računovodstvenih načela

12.1.

Kretanje ispravaka vrijednosti i rezervacije za kreditne gubitke

 

Primljeni kolateral i primljena jamstva

13.1.

Raščlamba kolaterala i jamstava prema kreditima i predujmovima osim onih koji se drže radi trgovanja

13.2.1.

Kolateral dobiven u posjed tijekom razdoblja [u posjedu na referentni datum]

13.3.1.

Kolateral dobiven u posjed kumulativno

14.

Hijerarhija fer vrijednosti: financijski instrumenti po fer vrijednosti

 

Raščlamba odabranih stavki računa dobiti i gubitka

16.1.

Kamatni prihodi i rashodi prema instrumentu i sektoru druge ugovorne strane

16.3.

Dobici i gubici po financijskoj imovini i financijskim obvezama koji se drže radi trgovanja, financijskoj imovini kojom se trguje i financijskim obvezama kojima se trguje prema instrumentu

16.4.

Dobici i gubici po financijskoj imovini i financijskim obvezama koji se drže radi trgovanja, financijskoj imovini kojom se trguje i financijskim obvezama kojima se trguje prema riziku

 

Usklađivanje između opsega računovodstvene konsolidacije i bonitetne (CRR) konsolidacije: Bilanca

17.1.

Usklađivanje između opsega računovodstvene konsolidacije i bonitetne (CRR) konsolidacije: Imovina

17.2.

Usklađivanje između opsega računovodstvene konsolidacije i bonitetne (CRR) konsolidacije: izvanbilančne izloženosti – obveze po kreditima, financijska jamstva i ostale preuzete obveze

17.3.

Usklađivanje između opsega računovodstvene konsolidacije i bonitetne (CRR) konsolidacije: Obveze

 

Informacije o prihodujućim i neprihodujućim izloženostima

18.0

Informacije o prihodujućim i neprihodujućim izloženostima

18.1.

Priljevi i odljevi neprihodujućih izloženosti - krediti i predujmovi prema sektoru druge ugovorne strane

18.2.

Krediti za poslovne nekretnine i dodatne informacije za kredite osigurane nekretninama

19.

Restrukturirane izloženosti

 

DIO 2. [TROMJESEČNO IZVJEŠĆIVANJE S PRAGOM: TROMJESEČNO IZVJEŠĆIVANJE ILI BEZ OBVEZE IZVJEŠĆIVANJA]

 

Geografska raščlamba

20.4.

Geografska raščlamba imovine prema rezidentnosti druge ugovorne strane

20.5.

Geografska raščlamba izvanbilančnih izloženosti prema rezidentnosti druge ugovorne strane

20.6.

Geografska raščlamba obveza prema rezidentnosti druge ugovorne strane

 

4. DIO [GODIŠNJE]

 

Grupna struktura

40.1.

Grupna struktura: „prema pojedinom subjektu”

▼B
PRILOG II.

Izuzetno pojednostavljeno nadzorno financijsko izvješćivanje

1. Za nadzirane subjekte koji primjenjuju MSFI temeljem Uredbe (EZ) br. 1606/2002 i za nadzirane subjekte koji primjenjuju nacionalne računovodstvene okvire temeljem Direktive 86/635/EEZ koji su usklađeni s MSFI-jem, „Izuzetno pojednostavljeno nadzorno financijsko izvješćivanje” uključuje obrasce iz Priloga III. Provedbenoj uredbi (EU) br. 680/2014 navedene u tablici 3.

▼M2Tablica 3.

Broj obrasca

Naziv obrasca ili skupine obrasca

 

DIO 1. [TROMJESEČNO IZVJEŠĆIVANJE]

 

Bilanca [Izvješće o financijskom položaju]

1.1.

Bilanca: imovina

1.2.

Bilanca: obveze

1.3.

vlasnički udjeli

2.

Račun dobiti i gubitka

 

Raščlamba financijske imovine prema instrumentu i prema sektoru druge ugovorne strane

4.1.

Raščlamba financijske imovine prema instrumentu i prema sektoru druge ugovorne strane: financijska imovina koja se drži radi trgovanja

4.2.1.

Raščlamba financijske imovine prema instrumentu i prema sektoru druge ugovorne strane: financijska imovina kojom se ne trguje koja se obvezno mjeri po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak

4.2.2.

Raščlamba financijske imovine prema instrumentu i prema sektoru druge ugovorne strane: financijska imovina po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak

4.3.1.

Raščlamba financijske imovine prema instrumentu i prema sektoru druge ugovorne strane: financijska imovina po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit

4.4.1.

Raščlamba financijske imovine prema instrumentu i prema sektoru druge ugovorne strane: financijska imovina po amortiziranom trošku

4.5.

Podređena financijska imovina

5.1.

Raščlamba kredita i predujmova kojima se ne trguje prema proizvodu

 

Raščlamba financijskih obveza

8.1.

Raščlamba financijskih obveza prema proizvodu i prema sektoru druge ugovorne strane

8.2.

Podređene financijske obveze

 

Obveze po kreditima, financijska jamstva i ostale obveze

9.1.1.

Izvanbilančne izloženosti: obveze po kreditima, financijska jamstva i ostale preuzete obveze

10.

Izvedenice – trgovanje i ekonomska ograničavanja rizika

 

Računovodstvo zaštite od rizika

11.1.

Izvedenice – računovodstvo ograničavanja rizika: Raščlamba prema vrsti rizika i vrsti ograničavanja rizika

 

Kretanje ispravaka vrijednosti i rezervacije za kreditne gubitke

12.1.

Kretanje ispravaka vrijednosti i rezervacije za kreditne gubitke

14.

Hijerarhija fer vrijednosti: financijski instrumenti po fer vrijednosti

 

Informacije o prihodujućim i neprihodujućim izloženostima

18.0

Informacije o prihodujućim i neprihodujućim izloženostima

18.1.

Priljevi i odljevi neprihodujućih izloženosti - krediti i predujmovi prema sektoru druge ugovorne strane

18.2.

Krediti za poslovne nekretnine i dodatne informacije za kredite osigurane nekretninama

19.

Restrukturirane izloženosti

▼B

2. Za nadzirane subjekte koji primjenjuju nacionalne računovodstvene okvire temeljem Direktive 86/635/EEZ, osim onih iz stavka 1., „Izuzetno pojednostavljeno nadzorno financijsko izvješćivanje” uključuje obrasce iz Priloga IV. Provedbenoj uredbi (EU) br. 680/2014 navedene u tablici 4.

▼M2Tablica 4.

Broj obrasca

Naziv obrasca ili skupine obrasca

 

DIO 1. [TROMJESEČNO IZVJEŠĆIVANJE]

 

Bilanca [Izvješće o financijskom položaju]

1.1.

Bilanca: imovina

1.2.

Bilanca: obveze

1.3.

Bilanca: vlasnički udjeli

2.

Račun dobiti i gubitka

 

Raščlamba financijske imovine prema instrumentu i prema sektoru druge ugovorne strane

4.1.

Raščlamba financijske imovine prema instrumentu i prema sektoru druge ugovorne strane: financijska imovina koja se drži radi trgovanja

4.2.1.

Raščlamba financijske imovine prema instrumentu i prema sektoru druge ugovorne strane: financijska imovina kojom se ne trguje koja se obvezno mjeri po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak

4.2.2.

Raščlamba financijske imovine prema instrumentu i prema sektoru druge ugovorne strane: financijska imovina po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak

4.3.1.

Raščlamba financijske imovine prema instrumentu i prema sektoru druge ugovorne strane: financijska imovina po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit

4.4.1.

Raščlamba financijske imovine prema instrumentu i prema sektoru druge ugovorne strane: financijska imovina po amortiziranom trošku

4.5.

Podređena financijska imovina

4.6.

Raščlamba financijske imovine prema instrumentu i prema sektoru druge ugovorne strane: financijska imovina za trgovanje

4.7.

Raščlamba financijske imovine prema instrumentu i prema sektoru druge ugovorne strane: neizvedena financijska imovina kojom se ne trguje mjerena po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak

4.8.

Raščlamba financijske imovine prema instrumentu i prema sektoru druge ugovorne strane: neizvedena financijska imovina kojom se ne trguje mjerena po fer vrijednosti prema vlasničkim udjelima

4.9.

Raščlamba financijske imovine prema instrumentu i prema sektoru druge ugovorne strane: neizvedena financijska imovina kojom se ne trguje mjerena po troškovnoj metodi

4.10.

Raščlamba financijske imovine prema instrumentu i prema sektoru druge ugovorne strane: ostala neizvedena financijska imovina kojom se ne trguje

5.1.

Raščlamba kredita i predujmova kojima se ne trguje prema proizvodu

 

Raščlamba financijskih obveza

8.1.

Raščlamba financijskih obveza prema proizvodu i prema sektoru druge ugovorne strane

8.2.

Podređene financijske obveze

 

Obveze po kreditima, financijska jamstva i ostale obveze

9.1.

Izvanbilančne izloženosti na temelju nacionalnih općeprihvaćenih računovodstvenih načela: obveze po kreditima, financijska jamstva i ostale preuzete obveze

9.1.1.

Izvanbilančne izloženosti: obveze po kreditima, financijska jamstva i ostale preuzete obveze

10.

Izvedenice – trgovanje i ekonomska ograničavanja rizika

 

Računovodstvo zaštite od rizika

11.1.

Izvedenice – Računovodstvo ograničavanja rizika: Raščlamba prema vrsti rizika i vrsti ograničavanja rizika

11.2.

Izvedenice – računovodstvo ograničavanja rizika na temelju nacionalnih općeprihvaćenih računovodstvenih načela: Raščlamba prema vrsti rizika

 

Kretanje ispravaka vrijednosti i rezervacije za kreditne gubitke

12.

Kretanje ispravaka vrijednosti za kreditne gubitke i umanjenje vrijednosti vlasničkih instrumenata na temelju nacionalnih općeprihvaćenih računovodstvenih načela

12.1.

Kretanje ispravaka vrijednosti i rezervacije za kreditne gubitke

 

Informacije o prihodujućim i neprihodujućim izloženostima

18.0.

Informacije o prihodujućim i neprihodujućim izloženostima

18.1.

Priljevi i odljevi neprihodujućih izloženosti - krediti i predujmovi prema sektoru druge ugovorne strane

18.2.

Krediti za poslovne nekretnine i dodatne informacije za kredite osigurane nekretninama

19.

Restrukturirane izloženosti

▼B

3. Podaci iz stavaka 1. i 2. dostavljaju se u skladu s uputama iz Priloga V. Provedbenoj uredbi (EU) br. 680/2014.

▼C1

4. Kao iznimka od stavka 2., svako nacionalno nadležno tijelo može odlučiti da subjekti na koje se poziva stavak 2., a koji su osnovani u državi članici izvješćuju:

(a) 

o podacima navedenim u predlošku 9.1 ili o podacima navedenim u predlošku 9.1.1 iz Priloga IV. Provedbenoj uredbi (EU) br. 680/2014;

(b) 

o podacima navedenim u predlošku 11.1 ili o podacima navedenim u predlošku 11.2 iz Priloga IV. Provedbenoj uredbi (EU) br. 680/2014;

(c) 

o podacima navedenim u predlošku 12.0 ili o podacima navedenim u predlošku 12.1 iz Priloga IV. Provedbenoj uredbi (EU) br. 680/2014.

▼B
PRILOG III.

Podatkovne točke nadzornog financijskog izvješćivanja

1. Za nadzirane subjekte koji primjenjuju MSFI temeljem Uredbe (EZ) br. 1606/2002 i za nadzirane subjekte koji primjenjuju nacionalne računovodstvene okvire temeljem Direktive 86/635/EEZ koji su usklađeni s MSFI-jem, „Podatkovne točke izuzetno pojednostavljenog nadzornog financijskog izvješćivanja” uključuje podatkovne točke iz Priloga III. Provedbenoj uredbi (EU) br. 680/2014 navedene u Prilogu IV.

2. Za nadzirane subjekte koji primjenjuju nacionalne računovodstvene okvire temeljem Direktive 86/635/EEZ, osim onih iz stavka 1., „Podatkovne točke nadzornog financijskog izvješćivanja” uključuje podatkovne točke iz Priloga IV. Provedbenoj uredbi (EU) br. 680/2014 navedene u Prilogu V.

3. Podaci iz stavaka 1. i 2. dostavljaju se u skladu s uputama iz Priloga V. Provedbenoj uredbi (EU) br. 680/2014.

▼M2
PRILOG IV.Obrasci financijskog izvješćivanja za MSFI

Broj obrasca

Oznaka obrasca

Naziv obrasca ili skupine obrasca

 

 

DIO 1. [TROMJESEČNO IZVJEŠĆIVANJE]

 

 

Bilanca [Izvješće o financijskom položaju]

1.1

F 01.01

Bilanca: imovina

1.2

F 01.02

Bilanca: obveze

1.3

F 01.03

Bilanca: kapital

2

F 02.00

Račun dobiti i gubitka

5.1

F 05.01

Raščlamba kredita i predujmova kojima se ne trguje prema proizvodu

 

 

Raščlamba financijskih obveza

8.1

F 08.01

Raščlamba financijskih obveza prema proizvodu i prema sektoru druge ugovorne strane

8.2

F 08.02

Podređene financijske obveze

10

F 10.00

Izvedenice – trgovanje i ekonomske zaštite

 

 

Računovodstvo zaštite

11.1

F 11.01

Izvedenice – računovodstvo zaštite: raščlamba prema vrsti rizika i vrsti zaštite

 

 

Informacije o prihodujućim i neprihodujućim izloženostima

18

F 18.00

Informacije o prihodujućim i neprihodujućim izloženostima

19

F 19.00

Restrukturirane izloženosti

BOJE U OBRASCIMA 

Točke podataka koje se dostavljaju

1.    Bilanca [Izvješće o financijskom položaju]

1.1    Imovina 

Osnova

Raščlamba iu tablici

Knjigovodstvena vrijednost

Prilog V. dio 1.27.

010

010

Novčana sredstva, novčana potraživanja i obveze u središnjim bankama i ostali depoziti po viđenju

MRS 1.54.(i)

 

 

020

Novac u blagajni

Prilog V. dio 2.1.

 

 

030

Novčana potraživanja i obveze u središnjim bankama

Prilog V. dio 2.2.

 

 

040

Ostali depoziti po viđenju

Prilog V. dio 2.3.

5

 

050

Financijska imovina koja se drži radi trgovanja

MSFI 9 Dodatak A

 

 

060

Izvedenice

MSFI 9 Dodatak A

10

 

070

Vlasnički instrumenti

MRS 32.11.

4

 

080

Dužnički vrijednosni papiri

Prilog V. dio 1.31.

4

 

090

Krediti i predujmovi

Prilog V. dio 1.32.

4

 

096

Financijska imovina kojom se ne trguje koja se obvezno mjeri po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak

MSFI 7.8.(a)(ii); MSFI 9.4.1.4.

4

 

097

Vlasnički instrumenti

MRS 32.11.

4

 

098

Dužnički vrijednosni papiri

Prilog V. dio 1.31.

4

 

099

Krediti i predujmovi

Prilog V. dio 1.32.

4

 

100

Financijska imovina po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak

MSFI 7.8.(a)(i); MSFI 9.4.1.5.

4

 

120

Dužnički vrijednosni papiri

Prilog V. dio 1.31.

4

 

130

Krediti i predujmovi

Prilog V. dio 1.32.

4

 

141

Financijska imovina po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit

MSFI 7.8.(h); MSFI 9.4.1.2.A

4

 

142

Vlasnički instrumenti

MRS 32.11.

4

 

143

Dužnički vrijednosni papiri

Prilog V. dio 1.31.

4

 

144

Krediti i predujmovi

Prilog V. dio 1.32.

4

 

181

Financijska imovina po amortiziranom trošku

MSFI 7.8.(f); MSFI 9.4.1.2.

4

 

182

Dužnički vrijednosni papiri

Prilog V. dio 1.31.

4

 

183

Krediti i predujmovi

Prilog V. dio 1.32.

4

 

240

Izvedenice – računovodstvo zaštite

MSFI 9.6.2.1.; Prilog V. dio 1.22.

11

 

250

Promjene fer vrijednosti zaštićenih stavki u zaštiti portfelja od kamatnog rizika

MRS 39.89.A(a); MSFI 9.6.5.8.

 

 

260

Ulaganja u društva kćeri, zajedničke pothvate i pridružena društva

MRS 1.54.(e); Prilog V. dio 1.21., dio 2.4.

40

 

270

Materijalna imovina

 

 

 

280

Nekretnine, postrojenja i oprema

MRS 16.6.; MRS 1.54.(a); MSFI 16.47.(a)

21, 42

 

290

Ulaganje u nekretnine

MRS 40.5.; MRS 1.54.(b); MSFI 16.48.

21, 42

 

300

Nematerijalna imovina

MRS 1.54.(c) članak 4. stavak 1. točka 115. CRR-a

 

 

310

Goodwill

MSFI 3.B67.(d); članak 4. stavak 1. točka 113. CRR-a

 

 

320

Ostala nematerijalna imovina

MRS 38.8., 118.; MSFI 16.47.(a)

21, 42

 

330

Porezna imovina

MRS 1.54.(n-o)

 

 

340

Tekuća porezna imovina

MRS 1.54.(n); MRS 12.5.

 

 

350

Odgođena porezna imovina

MRS 1.54.(o); MRS 12.5.; članak 4. stavak 1. točka 106. CRR-a

 

 

360

Ostala imovina

Prilog V. dio 2.5.

 

 

370

Dugotrajna imovina i grupe za otuđenje klasificirane kao namijenjene za prodaju

MRS 1.54.(j); MSFI 5.38., Prilog V. dio 2.7.

 

 

380

UKUPNA IMOVINA

MRS 1.9.(a), UP 6.

 

 

1.2    Obveze 

Osnova

Raščlamba u tablici

Knjigovodstvena vrijednost

Prilog V. dio 1.27.

010

010

Financijske obveze koje se drže radi trgovanja

MSFI 7.8.(e) (ii); MSFI 9.BA.6.

8

 

020

Izvedenice

MSFI 9. Dodatak A; MSFI 9.4.2.1(a); MSFI 9.BA.7(a)

10

 

030

Kratke pozicije

MSFI 9.BA7(b);

8

 

040

Depoziti

ESB/2013/33 Prilog 2. dio 2.9.; Prilog V. dio 1.36.

8

 

050

Izdani dužnički vrijednosni papiri

Prilog V. dio 1.37.

8

 

060

Ostale financijske obveze

Prilog V. dio 1.38-41.

8

 

070

Financijske obveze po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak

MSFI 7.8.(e) (i); MSFI 9.4.2.2.

8

 

080

Depoziti

ESB/2013/33 Prilog 2. dio 2.9.; Prilog V. dio 1.36.

8

 

090

Izdani dužnički vrijednosni papiri

Prilog V. dio 1.37.

8

 

100

Ostale financijske obveze

Prilog V. dio 1.38-41.

8

 

110

Financijske obveze koje se mjere po amortiziranom trošku

MSFI 7.8.(g); MSFI 9.4.2.1.

8

 

120

Depoziti

ESB/2013/33 Prilog 2. dio 2.9.; Prilog V. dio 1.36.

8

 

130

Izdani dužnički vrijednosni papiri

Prilog V. dio 1.37.

8

 

140

Ostale financijske obveze

Prilog V. dio 1.38-41.

8

 

150

Izvedenice – računovodstvo zaštite

MSFI 9.6.2.1.; Prilog V. dio 1.26.

11

 

160

Promjene fer vrijednosti zaštićenih stavki u zaštiti portfelja od kamatnog rizika

MRS 39.89.A(b), MSFI 9.6.5.8.

 

 

170

Rezervacije

MRS 37.10.; MRS 1.54.(l)

43

 

180

Mirovine i ostale obveze za definirana primanja nakon prestanka radnog odnosa

MRS 19.63.; MRS 1.78.(d); Prilog V. dio 2.9.

43

 

190

Ostala dugoročna primanja zaposlenih

MRS 19.153.; MRS 1.78.(d); Prilog V. dio 2.10.

43

 

200

Restrukturiranje

MRS 37.71., 84.(a)

43

 

210

Pravni i porezni postupci u tijeku

MRS 37. Dodatak C. primjeri 6. i 10.

43

 

220

Preuzete obveze i jamstva

MSFI 9.4.2.1.(c),(d), 9.5.5., 9.B2.5; MRS 37., MSFI 4., Prilog V. dio 2.11.

9

12

43

 

230

Ostale rezervacije

MRS 37.14.

43

 

240

Porezne obveze

MRS 1.54.(n-o)

 

 

250

Tekuće porezne obveze

MRS 1.54.(n); MRS 12.5.

 

 

260

Odgođene porezne obveze

MRS 1.54.(o); MRS 12.5.; članak 4. stavak 1. točka 108. CRR-a

 

 

270

Temeljni kapital koji se vraća na zahtjev

MRS 32. IP 33.; MOTFI 2; Prilog V. dio 2.12.

 

 

280

Ostale obveze

Prilog V. dio 2.13.

 

 

290

Obveze uključene u grupe za otuđenje klasificirane kao namijenjene za prodaju

MRS 1.54.(p); MSFI 5.38., Prilog V. dio 2.14.

 

 

300

UKUPNE OBVEZE

MRS 1.9.(b);VP 6.

 

 

1.3    Kapital 

Osnova

Raščlamba u tablici

Knjigovodstvena vrijednost

010

010

Kapital

MRS 1.54.(r), članak 22. BAD-a

46

 

020

Uplaćeni kapital

MRS 1.78.(e)

 

 

030

Neuplaćeni kapital koji je pozvan na plaćanje

Prilog V. dio 2.14.

 

 

040

Premija na dionice

MRS 1.78.(e); članak 4. stavak 1. točka 124. CRR-a

46

 

050

Izdani vlasnički instrumenti osim kapitala

Prilog V. dio 2.18-19.

46

 

060

Komponenta kapitala u složenim financijskim instrumentima

MRS 32.28.-29.; Prilog V. dio 2.18.

 

 

070

Ostali izdani vlasnički instrumenti

Prilog V. dio 2.19.

 

 

080

Druge stavke kapitala

MSFI 2.10; Prilog V. dio 2.20.

 

 

090

Akumulirana ostala sveobuhvatna dobit

članak 4. stavak 1. točka 100. CRR-a

46

 

095

Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak

MRS 1.82. A(a)

 

 

100

Materijalna imovina

MRS 16.39.-41.

 

 

110

Nematerijalna imovina

MRS 38.85.-87.

 

 

120

Aktuarski dobici ili (–) gubici po planovima definiranih mirovinskih primanja

MRS 1.7., UP6.; MRS 19.120.(c)

 

 

122

Dugotrajna imovina i grupe za otuđenje klasificirane kao namijenjene za prodaju

MSFI 5.38., UP primjer 12.

 

 

124

Udjel ostalih priznatih prihoda i rashoda od ulaganja u društva kćeri, zajedničke pothvate i pridružena društva

MRS 1.UP6.; MRS 28.10.

 

 

320

Promjene fer vrijednosti vlasničkih instrumenata koji se mjere po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit

MRS 1.7.(d); MSFI 9 5.7.5, B5.7.1; Prilog V. dio 2.21.

 

 

330

Neučinkovitost zaštite fer vrijednosti od rizika za vlasničke instrumente koji se mjere po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit

MRS 1.7.(e); MSFI 9.5.7.5.;.6.5.3.; MSFI 7.24C; Prilog V. dio 2.22.

 

 

340

Promjene fer vrijednosti vlasničkih instrumenata koji se mjere po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit [zaštićena stavka]

MSFI 9.5.7.5;.6.5.8(b); Prilog V. dio 2.22.

 

 

350

Promjene fer vrijednosti vlasničkih instrumenata koji se mjere po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit [instrument zaštite]

MRS 1.7.(e); MSFI 9.5.7.5.;.6.5.8.(a);Prilog V. dio 2.57.

 

 

360

Promjene fer vrijednosti financijskih obveza koje se mjere po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak koje se mogu pripisati promjenama u kreditnom riziku

MRS 1.7.(f); MSFI 9 5.7.7.;Prilog V. dio 2.23.

 

 

128

Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak

MRS 1.82.A(a) (ii)

 

 

130

Zaštita neto ulaganja u inozemno poslovanje [učinkoviti dio]

MSFI 9.6.5.13(a); MSFI 7.24B(b)(ii)(iii); MSFI 7.24C(b)(i)(iv),.24E(a); Prilog V. dio 2.24.

 

 

140

Zamjena strane valute

MRS 21.52.(b); MRS 21.32., 38.-49.

 

 

150

Izvedenice namijenjene zaštiti od rizika. Rezerva na osnovi zaštite novčanih tokova [učinkoviti dio]

MRS 1.7.(e); MSFI 7.24B(b)(ii)(iii); MSFI 7.24C(b)(i);.24E; MSFI 9.6.5.11(b); Prilog V. dio 2.25.

 

 

155

Promjene fer vrijednosti dužničkih instrumenata koji se mjere po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit

MRS 1.7.(da); MSFI 9.4.1.2A; 5.7.10; Prilog V. dio 2.26.

 

 

165

Instrumenti zaštite od rizika [elementi koji nisu određeni]

MRS 1.7.(g)(h); MSFI 9.6.5.15.,.6.5.16.; MSFI 7.24.E(b)(c); Prilog V. dio 2.60.

 

 

170

Dugotrajna imovina i grupe za otuđenje klasificirane kao namijenjene za prodaju

MSFI 5.38., UP primjer 12.

 

 

180

Udjel ostalih priznatih prihoda i rashoda od ulaganja u društva kćeri, zajedničke pothvate i pridružena društva

MRS 1.UP6.; MRS 28.10.

 

 

190

Zadržana dobit

članak 4. stavak 1. točka 123. CRR-a

 

 

200

Revalorizacijske rezerve

MSFI 1.30, D5-D8; Prilog V. dio 2.28.

 

 

210

Ostale rezerve

MRS 1.54.; MRS 1.78.(e)

 

 

220

Rezerve ili akumulirani gubici od ulaganja u društva kćeri, zajedničke pothvate i pridružena društva obračunati metodom udjela

MRS 28.11.; Prilog V. dio 2.29.

 

 

230

Ostalo

Prilog V. dio 2.29.

 

 

240

(-) Trezorske dionice

MRS 1.79.(a)(vi); MRS 32.33-34., VP 14., VP 36.; Prilog V. dio 2.30.

46

 

250

Dobit ili gubitak koji pripadaju vlasnicima matičnog društva

MRS 1.81.B (b)(ii)

2

 

260

(-) Dividende tijekom poslovne godine

MRS 32.35.

 

 

270

Manjinski udjeli [nekontrolirajući udjeli]

MRS 1.54.(q)

 

 

280

Akumulirana ostala sveobuhvatna dobit

članak 4. stavak 1. točka 100. CRR-a

46

 

290

Ostale stavke

 

46

 

300

UKUPNI KAPITAL

MRS 1.9.(c), UP6.

46

 

310

UKUPNI KAPITAL I UKUPNE OBVEZE

MRS 1. UP6

 

 

2.    Račun dobiti i gubitka 

Osnova

Raščlamba u tablici

Tekuće razdoblje

010

010

Kamatni prihodi

MRS 1.97.; Prilog V. dio 2.31.

16

 

020

Financijska imovina koja se drži radi trgovanja

MSFI 7.20(a)(i), B5(e); Prilog V. dio 2.33., 34.

 

 

025

Financijska imovina kojom se ne trguje koja se obvezno mjeri po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak

MSFI 7.20(a)(i), B5(e); MSFI 9.5.7.1

 

 

030

Financijska imovina po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak

MSFI 7.20(a)(i), B5(e)

 

 

041

Financijska imovina po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit

MSFI 7.20(b); MSFI 9.5.7.10-11; MSFI 9.4.1.2A

 

 

051

Financijska imovina po amortiziranom trošku

MSFI 7.20(b); MSFI 9.4.1.2; MSFI 9.5.7.2.

 

 

070

Izvedenice – računovodstvo zaštite, kamatni rizik

MSFI 9 Dodatak A; .B6.6.16; Prilog V. dio 2.35.

 

 

080

Ostala imovina

Prilog V. dio 2.36.

 

 

085

Kamatni prihodi po obvezama

MSFI 9.5.7.1, Prilog V. dio 2.37

 

 

090

(Kamatni rashodi)

MRS 1.97.; Prilog V. dio 2.31.

16

 

100

(Financijske obveze koje se drže radi trgovanja)

MSFI 7.20(a)(i), B5(e); Prilog V. dio 2.33., 34.

 

 

110

(Financijske obveze po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak)

MSFI 7.20.(a)i., B5.(e)

 

 

120

(Financijske obveze koje se mjere po amortiziranom trošku)

MSFI 7.20(b); MSFI 9.5.7.2.

 

 

130

(Izvedenice – računovodstvo zaštite, kamatni rizik)

MRS 39.9.; Prilog V. dio 2.35.

 

 

140

(Ostale obveze)

Prilog V. dio 2.38.

 

 

145

(Kamatni rashodi po imovini)

MSFI 9.5.7.1, Prilog V. dio 2.39

 

 

150

(Rashodi od temeljnog kapitala koji se vraća na zahtjev)

MOTFI 2.11

 

 

160

Prihodi od dividende

Prilog V. dio 2.40.

31

 

170

Financijska imovina koja se drži radi trgovanja

MSFI 7.20(a)(i), B5(e); Prilog V. dio 2.40.

 

 

175

Financijska imovina kojom se ne trguje koja se obvezno mjeri po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak

MSFI 7.20(a)(i), B5(e), MSFI 9.5.7.1A; Prilog V. dio 2.40.

 

 

191

Financijska imovina po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit

MSFI 7.20(a)(ii); MSFI 9.4.1.2A; MSFI 9.5.7.1A; Prilog V. dio 2.41.

 

 

192

Ulaganja u društva kćeri, zajedničke pothvate i pridružena društva koja se obračunavaju metodom koja nije metoda udjela

Prilog V. dio 2.42.

 

 

200

Prihodi od naknada i provizija

MSFI 7.20(c)

22

 

210

(Rashodi od naknada i provizija)

MSFI 7.20(c)

22

 

220

Dobici ili (–) gubici po prestanku priznavanja financijske imovine i financijskih obveza koje nisu mjerene po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak, neto

Prilog V. dio 2.45.

16

 

231

Financijska imovina po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit

MSFI 9.4.12A; MSFI 9.5.7.10-11

 

 

241

Financijska imovina po amortiziranom trošku

MSFI 7.20(a)(v);MSFI 9.4.1.2; MSFI 9.5.7.2.

 

 

260

Financijske obveze koje se mjere po amortiziranom trošku

MSFI 7.20(a)(v); MSFI 9.5.7.2.

 

 

270

Ostalo

 

 

 

280

Dobici ili (-) gubici po financijskoj imovini i financijskim obvezama koje se drže radi trgovanja, neto

MSFI 7.20(a)(i); MSFI 9.5.7.1.; Prilog V. dio 2.43., 46.

16

 

287

Dobici ili gubici po financijskoj imovini kojom se ne trguje koja se obvezno mjeri po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak, neto

MSFI 7.20(a)(i); MSFI 9.5.7.1.; Prilog V. dio 2.46.

 

 

290

Dobici ili (-) gubici po financijskoj imovini i financijskim obvezama po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak, neto

MSFI 7.20(a)(i); MSFI 9.5.7.1.; Prilog V. dio 2.44.

16, 45

 

300

Dobici ili (-) gubici od računovodstva zaštite, neto

Prilog V. dio 2.47.

16

 

310

Tečajne razlike [dobit ili (-) gubitak], neto

MRS 21.28., 52.(a)

 

 

330

Dobici ili (-) gubici po prestanku priznavanja nefinancijske imovine, neto

MRS 1.34.; Prilog V. dio 2.48.

45

 

340

Ostali prihodi iz poslovanja

Prilog V. dio 2.314-316.

45

 

350

(Ostali rashodi iz poslovanja)

Prilog V. dio 2.314-316.

45

 

355

UKUPNI PRIHODI IZ POSLOVANJA, NETO

 

 

 

360

(Administrativni rashodi)

 

 

 

370

(Rashodi za zaposlenike)

MRS 19.7.; MRS 1.102., UP6.

44

 

380

(Ostali administrativni rashodi)

 

16

 

385

(Doprinosi u novcu sanacijskim odborima i sustavima osiguranja depozita)

Prilog V. dio 2.48.i

 

 

390

(Amortizacija)

MRS 1.102., 104.

 

 

400

(Nekretnine, postrojenja i oprema)

MRS 1.104.; MRS 16.73.(e)(vii)

 

 

410

(Ulaganja u nekretnine)

MRS 1.104.; MRS 40.79.(d)(iv)

 

 

420

(Ostala nematerijalna imovina)

MRS 1.104.; MRS 38.118.(e)(vi)

 

 

425

Dobici ili (–) gubici zbog promjena, neto

MSFI 9.5.4.3, MSFI 9 Dodatak A; Prilog V. dio 2.49.

 

 

426

Financijska imovina po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit

MSFI 7.35J

 

 

427

Financijska imovina po amortiziranom trošku

MSFI 7.35J

 

 

430

(Rezervacije ili (-) ukidanje rezervacija)

MRS 37.59., 84.; MRS 1.98.(b)(f)(g)

9

12

43

 

435

(obveze plaćanja sanacijskim odborima i sustavima osiguranja depozita)

Prilog V. dio 2.48.i.

 

 

440

(Preuzete obveze i jamstva)

MSFI 9.4.2.1(c),(d),9.B2.5; MRS 37., MSFI 4., Prilog V. dio 2.50.

 

 

450

(Ostale rezervacije)

 

 

 

460

(Umanjenje vrijednosti ili (-) ukidanje umanjenja vrijednosti po financijskoj imovini koja se ne mjeri po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak)

MSFI 7.20(a)(viii); MSFI 9.5.4.4.; Prilog V. dio 2.51, 53

12

 

481

(Financijska imovina po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit)

MSFI 9.5.4.4, 9.5.5.1, 9.5.5.2, 9.5.5.8

12

 

491

(Financijska imovina po amortiziranom trošku)

MSFI 9.5.4.4, 9.5.5.1, 9.5.5.8

12

 

510

(Umanjenje vrijednosti ili (–) ukidanje umanjenja vrijednosti ulaganja u društva kćeri, zajedničke pothvate i pridružena društva)

MRS 28.40-43.

16

 

520

(Umanjenje vrijednosti ili (-) ukidanje umanjenja vrijednosti po nefinancijskoj imovini)

MRS 36.126(a)(b)

16

 

530

(Nekretnine, postrojenja i oprema)

MRS 16.73(e)(v-vi)

 

 

540

(Ulaganja u nekretnine)

MRS 40.79(d)(v)

 

 

550

(Goodwill)

MSFI 3. Dodatak B67(d)(v); MRS 36.124

 

 

560

(Ostala nematerijalna imovina)

MRS 38.118 (e)(iv)(v)

 

 

570

(Ostalo)

MRS 36.126 (a)(b)

 

 

580

Negativni goodwill priznat u dobiti ili gubitku

MSFI 3. Dodatak B64(n)(i)

 

 

590

Dio dobiti ili (–) gubitaka od ulaganja u društva kćeri, zajedničke pothvate i pridružena društva obračunat metodom udjela

Prilog V. dio 2.54.

 

 

600

Dobit ili (–) gubitak od dugotrajne imovine i grupe za otuđenje klasificirane kao namijenjene za prodaju koje nisu kvalificirane kao poslovanje koje se neće nastaviti

MSFI 5.37; Prilog V. dio 2.55.

 

 

610

DOBIT ILI (-) GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA IZ POSLOVANJA KOJE ĆE SE NASTAVITI

MRS 1.102, UP 6; MSFI 5.33 A

 

 

620

(Porezni rashodi ili (-) prihodi povezani s dobiti ili gubitkom iz poslovanja koje će se nastaviti)

MRS 1.82(d); MRS 12.77

 

 

630

DOBIT ILI (-) GUBITAK NAKON OPOREZIVANJA IZ POSLOVANJA KOJE ĆE SE NASTAVITI

MRS 1, UP 6

 

 

640

Dobit ili (-) gubitak nakon oporezivanja iz poslovanja koje se neće nastaviti

MRS 1.82(ea); MSFI 5.33(a), 5.33 A; Prilog V. dio 2.56.

 

 

650

Dobit ili (-) gubitak prije oporezivanja iz poslovanja koje se neće nastaviti

MSFI 5.33(b)(i)

 

 

660

(Porezni rashodi ili (-) prihodi povezani s poslovanjem koje se neće nastaviti)

MSFI 5.33 (b)(ii),(iv)

 

 

670

DOBIT ILI (-) GUBITAK TEKUĆE GODINE

MRS 1.81 A(a)

 

 

680

Pripada manjinskom udjelu [nekontrolirajući udjeli]

MRS 1.81B (b)(i)

 

 

690

Pripada vlasnicima matičnog društva

MRS 1.81 B (b)(ii)

 

 

5.    Raščlamba kredita i predujmova kojima se ne trguje prema proizvodu

5.1    Krediti i predujmovi osim onih koje se drži radi trgovanja i imovina kojom se trguje prema proizvodu 

 

Osnova

Bruto knjigovodstvena vrijednost

Knjigovodstvena vrijednost Prilog V. dio 1.27.

Središnje banke

Opće države

Kreditne institucije

Ostala financijska društva

Nefinancijska društva

Kućanstva

Prilog V. dio 1.34.

Prilog V. dio 1.42.(a)

Prilog V. dio 1.42.(b)

Prilog V. dio 1.42.(c)

Prilog V. dio 1.42.(d)

Prilog V. dio 1.42.(e)

Prilog V. dio 1.42.(f)

005

010

020

030

040

050

060

Prema proizvodu

010

Po viđenju [na zahtjev] i s kratkim otkaznim rokom [tekući račun]

Prilog V. dio 2.85.(a)

 

 

 

 

 

 

 

020

Dugovanje po kreditnoj kartici

Prilog V. dio 2.85.(b)

 

 

 

 

 

 

 

030

Potraživanja od kupaca

Prilog V. dio 2.85.(c)

 

 

 

 

 

 

 

040

Financijski najmovi

Prilog V. dio 2.85.(d)

 

 

 

 

 

 

 

050

Obratni repo krediti

Prilog V. dio 2.85.(e)

 

 

 

 

 

 

 

060

Ostali dugoročni krediti

Prilog V. dio 2.85.(f)

 

 

 

 

 

 

 

070

Predujmovi koji nisu krediti

Prilog V. dio 2.85.(g)

 

 

 

 

 

 

 

080

KREDITI I PREDUJMOVI

Prilog V. dio 1.32., 44.(a)

 

 

 

 

 

 

 

Prema kolateralu

090

od čega: krediti s nekretninom kao kolateralom

Prilog V. dio 2.86.(a), 87.

 

 

 

 

 

 

 

100

od čega: ostali krediti s kolateralom

Prilog V. dio 2.86.(b), 87.

 

 

 

 

 

 

 

Prema namjeni

110

od čega: potrošački krediti

Prilog V. dio 2.88.(a)

 

 

 

 

 

 

 

120

od čega: kreditiranje kupnje stana ili kuće

Prilog V. dio 2.88.(b)

 

 

 

 

 

 

 

Prema podređenosti

130

od čega: krediti za financiranje projekata

Prilog V. dio 2.89.; članak 147. stavak 8. CRR-a

 

 

 

 

 

 

 

8.    Raščlamba financijskih obveza

8.1    Raščlamba financijskih obveza prema proizvodu i prema sektoru druge ugovorne strane 

 

Knjigovodstvena vrijednost Prilog V. dio 1.27.

Akumulirane promjene fer vrijednosti zbog kreditnog rizika

Držanje radi trgovanja

Po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak

Amortizirani trošak

Računovodstvo zaštite

MSFI u skladu s nacionalnim općeprihvaćenim računovodstvenim načelima

MSFI 7.8.(e)(ii); MSFI 9 Dodatak A, MSFI 9.BA.6-BA.7, MSFI 9.6.7

MSFI 7.8.(e)(i); MSFI 9.4.2.2, MSFI 9.4.3.5

MSFI 7.8.(g); MSFI 9.4.2.1.

MSFI 7.24A(a); MSFI 9.6

članak 33. stavak 1. točka (b), članak 33. stavak 1. točka (c) CRR-a; Prilog V. dio 2.101.

010

020

030

037

040

010

Izvedenice

MSFI 9.BA.7(a)

 

 

 

 

 

020

Kratke pozicije

MSFI 9.BA.7(b)

 

 

 

 

 

030

Vlasnički instrumenti

MRS 32.11

 

 

 

 

 

040

Dužnički vrijednosni papiri

Prilog V. dio 1.31.

 

 

 

 

 

050

Depoziti

ESB/2013/33 Prilog 2. dio 2.9; Prilog V. dio 1.36.

 

 

 

 

 

060

Središnje banke

Prilog V. dio 1.42.(a), 44.(c)

 

 

 

 

 

070

Tekući računi / prekonoćni depoziti

ESB/2013/33 Prilog 2. dio 2.9.1.

 

 

 

 

 

080

Depoziti s ugovorenim dospijećem

ESB/2013/33 Prilog 2. dio 2.9.2.

 

 

 

 

 

090

Depoziti otkupivi uz najavu

ESB/2013/33 Prilog 2. dio 2.9.3; Prilog V. dio 2.97.

 

 

 

 

 

100

Repo ugovori

ESB/2013/33 Prilog 2. dio 2.9.4.

 

 

 

 

 

110

Opće države

Prilog V. dio 1.42.(b), 44.(c)

 

 

 

 

 

120

Tekući računi / prekonoćni depoziti

ESB/2013/33 Prilog 2. dio 2.9.1.

 

 

 

 

 

130

Depoziti s ugovorenim dospijećem

ESB/2013/33 Prilog 2. dio 2.9.2.

 

 

 

 

 

140

Depoziti otkupivi uz najavu

ESB/2013/33 Prilog 2. dio 2.9.3; Prilog V. dio 2.97.

 

 

 

 

 

150

Repo ugovori

ESB/2013/33 Prilog 2. dio 2.9.4.

 

 

 

 

 

160

Kreditne institucije

Prilog V. dio 1.42(c), 44(c)

 

 

 

 

 

170

Tekući računi / prekonoćni depoziti

ESB/2013/33 Prilog 2. dio 2.9.1.

 

 

 

 

 

180

Depoziti s ugovorenim dospijećem

ESB/2013/33 Prilog 2. dio 2.9.2.

 

 

 

 

 

190

Depoziti otkupivi uz najavu

ESB/2013/33 Prilog 2. dio 2.9.3; Prilog V. dio 2.97.

 

 

 

 

 

200

Repo ugovori

ESB/2013/33 Prilog 2. dio 2.9.4.

 

 

 

 

 

210

Ostala financijska društva

Prilog V. dio 1.42.(d), 44.(c)

 

 

 

 

 

220

Tekući računi / prekonoćni depoziti

ESB/2013/33 Prilog 2. dio 2.9.1.

 

 

 

 

 

230

Depoziti s ugovorenim dospijećem

ESB/2013/33 Prilog 2. dio 2.9.2.

 

 

 

 

 

240

Depoziti otkupivi uz najavu

ESB/2013/33 Prilog 2. dio 2.9.3; Prilog V. dio 2.97.

 

 

 

 

 

250

Repo ugovori

ESB/2013/33 Prilog 2. dio 2.9.4.

 

 

 

 

 

260

Nefinancijska društva

Prilog V. dio 1.42.(e), 44.(c)

 

 

 

 

 

270

Tekući računi / prekonoćni depoziti

ESB/2013/33 Prilog 2. dio 2.9.1.

 

 

 

 

 

280

Depoziti s ugovorenim dospijećem

ESB/2013/33 Prilog 2. dio 2.9.2.

 

 

 

 

 

290

Depoziti otkupivi uz najavu

ESB/2013/33 Prilog 2. dio 2.9.3; Prilog V. dio 2.97.

 

 

 

 

 

300

Repo ugovori

ESB/2013/33 Prilog 2. dio 2.9.4.

 

 

 

 

 

310

Kućanstva

Prilog V. dio 1.42.(f), 44.(c)

 

 

 

 

 

320

Tekući računi / prekonoćni depoziti

ESB/2013/33 Prilog 2. dio 2.9.1.

 

 

 

 

 

330

Depoziti s ugovorenim dospijećem

ESB/2013/33 Prilog 2. dio 2.9.2.

 

 

 

 

 

340

Depoziti otkupivi uz najavu

ESB/2013/33 Prilog 2. dio 2.9.3; Prilog V. dio 2.97.

 

 

 

 

 

350

Repo ugovori

ESB/2013/33 Prilog 2. dio 2.9.4.

 

 

 

 

 

360

Izdani dužnički vrijednosni papiri

Prilog V. dio 1.37., dio 2.98.

 

 

 

 

 

370

Certifikati o depozitu

Prilog V. dio 2.98.(a)

 

 

 

 

 

380

Vrijednosni papiri osigurani imovinom

članak 4. stavak 1. točka 61. CRR-a

 

 

 

 

 

390

Pokrivene obveznice

članak 129. CRR-a

 

 

 

 

 

400

Hibridni ugovori

Prilog V. dio 2.98.(d)

 

 

 

 

 

410

Ostali izdani dužnički vrijednosni papiri

Prilog V. dio 2.98.(e)

 

 

 

 

 

420

Konvertibilni složeni financijski instrumenti

MRS 32.VP 31

 

 

 

 

 

430

Nekonvertibilni

 

 

 

 

 

 

440

Ostale financijske obveze

Prilog V. dio 1.38-41.

 

 

 

 

 

445

od čega: obveze po najmu

MSFI 16.22, 26-28, 47(b)

 

 

 

 

 

450

FINANCIJSKE OBVEZE

 

 

 

 

 

 

8.2    Podređene financijske obveze 

Osnova

Knjigovodstvena vrijednost

Po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak

Po amortiziranom trošku

MSFI 7.8.(e)(i); MSFI 9.4.2.2, MSFI 9.4.3.5

MSFI 7.8.(g); MSFI 9.4.2.1.

010

020

010

Depoziti

ESB/2013/33 Prilog 2. dio 2.9; Prilog V. dio 1.36.

 

 

020

Izdani dužnički vrijednosni papiri

Prilog V. dio 1.37.

 

 

030

PODREĐENE FINANCIJSKE OBVEZE

Prilog V. dio 2.99.-100.

 

 

10.    Izvedenice – trgovanje i ekonomske zaštitePrema vrsti rizika / prema proizvodu ili vrsti tržišta

Osnova

Knjigovodstvena vrijednost

Zamišljeni iznos

Financijska imovina koja se drži radi trgovanja i kojom se trguje

Financijske obveze koje se drže radi trgovanja i kojima se trguje

Ukupno trgovanje

od čega: prodano

Prilog V. dio 2.120., 131.

MSFI 9.BA.7 (a); Prilog V. dio 2.120., 131.

Prilog V. dio 2.133.-135.

Prilog V. dio 2.133.-135.

010

020

030

040

010

Kamatna stopa

Prilog V. dio 2.129.(a)

 

 

 

 

020

od čega: ekonomske zaštite

Prilog V. dio 2.137-139.

 

 

 

 

030

OTC opcije

Prilog V. dio 2.136.

 

 

 

 

040

OTC ostalo

Prilog V. dio 2.136.

 

 

 

 

050

Opcije organiziranog tržišta

Prilog V. dio 2.136.

 

 

 

 

060

Organizirano tržište ostalo

Prilog V. dio 2.136.

 

 

 

 

070

Kapital

Prilog V. dio 2.129.(b)

 

 

 

 

080

od čega: ekonomske zaštite

Prilog V. dio 2.137.-139.

 

 

 

 

090

OTC opcije

Prilog V. dio 2.136.

 

 

 

 

100

OTC ostalo

Prilog V. dio 2.136.

 

 

 

 

110

Opcije organiziranog tržišta

Prilog V. dio 2.136.

 

 

 

 

120

Organizirano tržište ostalo

Prilog V. dio 2.136.

 

 

 

 

130

Devize i zlato

Prilog V. dio 2.129.(c)

 

 

 

 

140

od čega: ekonomske zaštite

Prilog V. dio 2.137-139.

 

 

 

 

150

OTC opcije

Prilog V. dio 2.136.

 

 

 

 

160

OTC ostalo

Prilog V. dio 2.136.

 

 

 

 

170

Opcije organiziranog tržišta

Prilog V. dio 2.136.

 

 

 

 

180

Organizirano tržište ostalo

Prilog V. dio 2.136.

 

 

 

 

190

Kredit

Prilog V. dio 2.129.(d)

 

 

 

 

195

od čega: ekonomske zaštite uz primjenu opcije fer vrijednosti

MSFI 9.6.7.1.; Prilog V. dio 2.140.

 

 

 

 

201

od čega: ostale ekonomske zaštite

Prilog V. dio 2.137-140.

 

 

 

 

210

Ugovor o razmjeni na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza

 

 

 

 

 

220

Opcija kreditnog raspona

 

 

 

 

 

230

Ugovor o razmjeni ukupnog prinosa

 

 

 

 

 

240

Ostalo

 

 

 

 

 

250

Roba

Prilog V. dio 2.129.(e)

 

 

 

 

260

od čega: ekonomske zaštite

Prilog V. dio 2.137-139.

 

 

 

 

270

Ostalo

Prilog V. dio 2.129.(f)

 

 

 

 

280

od čega: ekonomske zaštite

Prilog V. dio 2.137.-139.

 

 

 

 

290

IZVEDENICE

MSFI 9 Dodatak A

 

 

 

 

300

od čega: OTC – kreditne institucije

Prilog V. dio 1.42.(c), 44.(e), dio 2.141.(a), 142.

 

 

 

 

310

od čega: OTC – ostala financijska društva

Prilog V. dio 1.42.(d), 44.(e), dio 2.141.(b)

 

 

 

 

320

od čega: OTC – ostalo

Prilog V. dio 1.44.(e), dio 2.141.(c)

 

 

 

 

11.    Računovodstvo zaštite

11.1    Izvedenice – računovodstvo zaštite: raščlamba prema vrsti rizika i vrsti zaštitePrema proizvodu i prema vrsti tržišta

 

Knjigovodstvena vrijednost

Zamišljeni iznos

Imovina

Obveze

Ukupna zaštita

od čega: prodano

Osnova

MSFI 7.24A; Prilog V. dio 2.120., 131.

MSFI 7.24A; Prilog V. dio 2.120., 131.

Prilog V. dio 2.133.-135.

Prilog V. dio 2.133.-135.

010

020

030

040

010

Kamatna stopa

Prilog V. dio 2.129.(a)

 

 

 

 

020

OTC opcije

Prilog V. dio 2.136.

 

 

 

 

030

OTC ostalo

Prilog V. dio 2.136.

 

 

 

 

040

Opcije organiziranog tržišta

Prilog V. dio 2.136.

 

 

 

 

050

Organizirano tržište ostalo

Prilog V. dio 2.136.

 

 

 

 

060

Kapital

Prilog V. dio 2.129.(b)

 

 

 

 

070

OTC opcije

Prilog V. dio 2.136.

 

 

 

 

080

OTC ostalo

Prilog V. dio 2.136.

 

 

 

 

090

Opcije organiziranog tržišta

Prilog V. dio 2.136.

 

 

 

 

100

Organizirano tržište ostalo

Prilog V. dio 2.136.

 

 

 

 

110

Devize i zlato

Prilog V. dio 2.129.(c)

 

 

 

 

120

OTC opcije

Prilog V. dio 2.136.

 

 

 

 

130

OTC ostalo

Prilog V. dio 2.136.

 

 

 

 

140

Opcije organiziranog tržišta

Prilog V. dio 2.136.

 

 

 

 

150

Organizirano tržište ostalo

Prilog V. dio 2.136.

 

 

 

 

160

Kredit

Prilog V. dio 2.129.(d)

 

 

 

 

170

Ugovor o razmjeni na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza

Prilog V. dio 2.136.

 

 

 

 

180

Opcija kreditnog raspona

Prilog V. dio 2.136.

 

 

 

 

190

Ugovor o razmjeni ukupnog prinosa

Prilog V. dio 2.136.

 

 

 

 

200

Ostalo

Prilog V. dio 2.136.

 

 

 

 

210

Roba

Prilog V. dio 2.129.(e)

 

 

 

 

220

Ostalo

Prilog V. dio 2.129.(f)

 

 

 

 

230

ZAŠTITE FER VRIJEDNOSTI

MSFI 7.24A; MRS 39.86.(a); MSFI 9.6.5.2(a)

 

 

 

 

240

Kamatna stopa

Prilog V. dio 2.129.(a)

 

 

 

 

250

OTC opcije

Prilog V. dio 2.136.

 

 

 

 

260

OTC ostalo

Prilog V. dio 2.136.

 

 

 

 

270

Opcije organiziranog tržišta

Prilog V. dio 2.136.

 

 

 

 

280

Organizirano tržište ostalo

Prilog V. dio 2.136.

 

 

 

 

290

Kapital

Prilog V. dio 2.129.(b)

 

 

 

 

300

OTC opcije

Prilog V. dio 2.136.

 

 

 

 

310

OTC ostalo

Prilog V. dio 2.136.

 

 

 

 

320

Opcije organiziranog tržišta

Prilog V. dio 2.136.

 

 

 

 

330

Organizirano tržište ostalo

Prilog V. dio 2.136.

 

 

 

 

340

Devize i zlato

Prilog V. dio 2.129.(c)

 

 

 

 

350

OTC opcije

Prilog V. dio 2.136.

 

 

 

 

360

OTC ostalo

Prilog V. dio 2.136.

 

 

 

 

370

Opcije organiziranog tržišta

Prilog V. dio 2.136.

 

 

 

 

380

Organizirano tržište ostalo

Prilog V. dio 2.136.

 

 

 

 

390

Kredit

Prilog V. dio 2.129.(d)

 

 

 

 

400

Ugovor o razmjeni na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza

Prilog V. dio 2.136.

 

 

 

 

410

Opcija kreditnog raspona

Prilog V. dio 2.136.

 

 

 

 

420

Ugovor o razmjeni ukupnog prinosa

Prilog V. dio 2.136.

 

 

 

 

430

Ostalo

Prilog V. dio 2.136.

 

 

 

 

440

Roba

Prilog V. dio 2.129.(e)

 

 

 

 

450

Ostalo

Prilog V. dio 2.129.(f)

 

 

 

 

460

ZAŠTITE NOVČANOG TOKA

MSFI 7.24.A; MRS 39.86.(b); MSFI 9.6.5.2.(b)

 

 

 

 

470

ZAŠTITA NETO ULAGANJA U INOZEMNO POSLOVANJE

MSFI 7.24.A; MRS 39.86.(c) MSFI 9.6.5.2(c)

 

 

 

 

480

ZAŠTITE FER VRIJEDNOSTI PORTFELJA OD KAMATNOG RIZIKA

MRS 39.71., 81.A, 89.A, VP 114.-132.

 

 

 

 

490

ZAŠTITE NOVČANOG TOKA PORTFELJA OD KAMATNOG RIZIKA

MRS 39.71.

 

 

 

 

500

IZVEDENICE – RAČUNOVODSTVO ZAŠTITE

MSFI 7.24A; MRS 39.9.; MSFI 9.6.1;

 

 

 

 

510

od čega: OTC – kreditne institucije

Prilog V. dio 1.42(c), 44(e), dio 2.141(a), 142

 

 

 

 

520

od čega: OTC – ostala financijska društva

Prilog V. dio 1.42(d), 44(e), dio 2.141(b)

 

 

 

 

530

od čega: OTC – ostalo

Prilog V. dio 1.44.(e), dio 2.141.(c)

 

 

 

 

18    Informacije o prihodujućim i neprihodujućim izloženostima

18.0    Informacije o prihodujućim i neprihodujućim izloženostima 

Upućivanja

Bruto knjigovodstvena vrijednost/nominalni iznos

Akumulirano umanjenje vrijednosti, akumulirane negativne promjene fer vrijednosti zbog kreditnog rizika i rezervacije

Najviši iznos kolaterala ili jamstva koji se može razmatrati Prilog V. dio 2.119.

 

Prihodujuće

Neprihodujuće

 

Prihodujuće izloženosti – akumulirano umanjenje vrijednosti i rezervacije

Neprihodujuće izloženosti – akumulirano umanjenje vrijednosti, akumulirane negativne promjene fer vrijednosti zbog kreditnog rizika i rezervacije

Primljeni kolateral i primljena financijska jamstva

 

Nisu dospjela ili dospjela <= 30 dana

Dospjela > 30 dana ≤ 90 dana

Od čega: Instrumenti bez značajnog povećanja kreditnog rizika nakon početnog priznavanja (faza 1)

Od čega: Instrumenti sa značajnim povećanjem kreditnog rizika nakon početnog priznavanja, ali za koju nije umanjena vrijednost za kreditne gubitke (faza 2)

 

Mala vjerojatnost podmirenja koji nisu dospjeli ili koji su dospjeli < =90 dana

Dospjela > 90 dana <= 180 dana

Dospjela > 180 dana <= 1 godina

Dospjeli > 1 godina <= 2 godina

Dospjeli > 2 godina <= 5 godina

Dospjeli > 5 godina <= 7 godina

Dospjela > 7 godina

Od čega: Instrumenti sa značajnim povećanjem kreditnog rizika nakon početnog priznavanja, ali kojima vrijednost nije umanjena za kreditne gubitke (faza 2)

Od čega: sa statusom neispunjavanja obveza

od čega: Instrumenti kojima je vrijednost umanjena za kreditne gubitke (faza 3)

 

od čega: Instrumenti bez značajnog povećanja kreditnog rizika nakon početnog priznavanja (faza 1)

od čega: Instrumenti sa značajnim povećanjem kreditnog rizika nakon početnog priznavanja, ali kojima vrijednost nije umanjena za kreditne gubitke (faza 2)

 

Mala vjerojatnost podmirenja koji nisu dospjeli ili koji su dospjeli < =90 dana

Dospjela > 90 dana <= 180 dana

Dospjeli > 180 dana <= 1 godina

Dospjeli > 1 godina < = 2 godina

Dospjeli > 2 godine <= 5 godina

Dospjeli > 5 godina <= 7 godina

Dospjeli > 7 godina

Od čega: Instrumenti sa značajnim povećanjem kreditnog rizika nakon početnog priznavanja, ali kojima vrijednost nije umanjena za kreditne gubitke (faza 2)

Od čega: Instrumenti kojima je vrijednost umanjena za kreditne gubitke (faza 3)

Primljeni kolaterali po prihodujućim izloženostima

Primljeni kolaterali po neprihodujućim izloženostima

Financijska jamstva primljena po prihodujućim izloženostima

Financijska jamstva primljena po neprihodujućim izloženostima

010

020

030

055

056

057

060

070

080

090

101

102

106

107

109

110

121

130

140

141

142

150

160

170

180

191

192

196

197

950

951

201

200

205

210

Prilog V. dio 1.34., dio 2.118., 221.

Prilog V. dio 2. 213–216, 223–239

Prilog V. dio 2. 222, 235

Prilog V. dio 2. 222, 235

MSFI 9.5.5.5.; MSFI 7.35.M(a); Prilog V. dio 2. 237.(d)

MSFI 9.5.5.3.; MSFI 7.35.M(b)(i) Prilog V. dio 2. 237.(c)

Prilog V. dio 2. 213–216, 223–239

Prilog V. dio 2. 222, 235–236

Prilog V. dio 2. 222, 235–236

Prilog V. dio 2. 222, 235–236

Prilog V. dio 2. 222, 235–236

Prilog V. dio 2. 222, 235–236

Prilog V. dio 2. 222, 235–236

Prilog V. dio 2. 222, 235–236

MSFI 9.5.5.3.; MSFI 7.35.M(b)i. Prilog V. dio 2. 237.(c)

članak 178. CRR-a; Prilog V. dio 2.237.(b)

MSFI 9.5.5.1.; MSFI 9 Dodatak A; Prilog V. dio 2.237.(a)

Prilog V. dio 2. 238

Prilog V. dio 2. 238

MSFI 9.5.5.5.; MSFI 7.35.M(a); Prilog V. dio 2. 237.(d)

MSFI 9.5.5.3.; MSFI 7.35.M(b)i. Prilog V. dio 2. 237.(c)

Prilog V. dio 2. 238

Prilog V. dio 2. 236, 238

Prilog V. dio 2. 236, 238

Prilog V. dio 2. 236, 238

Prilog V. dio 2. 236, 238

Prilog V. dio 2. 236, 238

Prilog V. dio 2. 236, 238

Prilog V. dio 2. 236, 238

MSFI 9.5.5.3.; MSFI 7.35.M(b)i. Prilog V. dio 2. 237.(c)

MSFI 9.5.5.1.; MSFI 9 Dodatak A; Prilog V. dio 2.237.(a)

Prilog V. dio 2. 239

Prilog V. dio 2. 239

Prilog V. dio 2. 239

Prilog V. dio 2. 239

005

Sredstva u središnjim bankama i ostali depoziti po viđenju

Prilog V. dio 2.2., 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010

Dužnički vrijednosni papiri

Prilog V. dio 1.31., 44.(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Središnje banke

Prilog V. dio 1.42.(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Opće države

Prilog V. dio 1.42.(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Kreditne institucije

Prilog V. dio 1.42.(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Ostala financijska društva

Prilog V. dio 1.42.(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Nefinancijska društva

Prilog V. dio 1.42.(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Krediti i predujmovi

Prilog V. dio 1.32., 44.(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Središnje banke

Prilog V. dio 1.42.(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Opće države

Prilog V. dio 1.42.(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Kreditne institucije

Prilog V. dio 1.42.(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Ostala financijska društva

Prilog V. dio 1.42.(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Nefinancijska društva

Prilog V. dio 1.42.(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Od čega: mala i srednja poduzeća

MSP čl. 1. stavak 2. točka (a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Od čega: krediti s poslovnim nekretninama kao kolateralom

Prilog V. dio 2.86.(a), 87., 234.i. (a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Kućanstva

Prilog V. dio 1.42.(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Od čega: krediti sa stambenim nekretninama kao kolateralom

Prilog V. dio 2.86.(a), 87., 234.i. (a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Od čega: potrošački kredit

Prilog V. dio 2.88.(a), 234.i. (b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

DUŽNIČKI INSTRUMENTI PO TROŠKU ILI PO AMORTIZIRANOM TROŠKU

Prilog V. dio 2.233.(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

181

Dužnički vrijednosni papiri

Prilog V. dio 1.31., 44.(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

182

Središnje banke

Prilog V. dio 1.42.(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

183

Opće države

Prilog V. dio 1.42.(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

184

Kreditne institucije

Prilog V. dio 1.42.(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

185

Ostala financijska društva

Prilog V. dio 1.42.(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

186

Nefinancijska društva

Prilog V. dio 1.42.(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

191

Krediti i predujmovi

Prilog V. dio 1.32., 44.(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

192

Središnje banke

Prilog V. dio 1.42.(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

193

Opće države

Prilog V. dio 1.42.(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

194

Kreditne institucije

Prilog V. dio 1.42.(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

195

Ostala financijska društva

Prilog V. dio 1.42.(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

196

Nefinancijska društva

Prilog V. dio 1.42.(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

900

Od čega: mala i srednja poduzeća

MSP čl. 1. stavak 2. točka (a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

903

Od čega: krediti s poslovnim nekretninama kao kolateralom

Prilog V. dio 2.86.(a), 87., 234.i (a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

197

Kućanstva

Prilog V. dio 1.42.(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

910

Od čega: krediti sa stambenim nekretninama kao kolateralom

Prilog V. dio 2.86.(a), 87., 234.i (a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

913

Od čega: potrošački kredit

Prilog V. dio 2.88.(a), 234.i (b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

DUŽNIČKI INSTRUMENTI PO FER VRIJEDNOSTI KROZ OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT ILI KROZ KAPITAL KOJI PODLIJEŽU UMANJENJU VRIJEDNOSTI

Prilog V. dio 2.233.(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

211

Dužnički vrijednosni papiri

Prilog V. dio 1.31., 44.(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

212

Središnje banke

Prilog V. dio 1.42.(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

Opće države

Prilog V. dio 1.42.(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

214

Kreditne institucije

Prilog V. dio 1.42.(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

215

Ostala financijska društva

Prilog V. dio 1.42.(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

216

Nefinancijska društva

Prilog V. dio 1.42.(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

Krediti i predujmovi

Prilog V. dio 1.32., 44.(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

222

Središnje banke

Prilog V. dio 1.42.(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

223

Opće države

Prilog V. dio 1.42.(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

224

Kreditne institucije

Prilog V. dio 1.42.(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

225

Ostala financijska društva

Prilog V. dio 1.42.(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

226

Nefinancijska društva

Prilog V. dio 1.42.(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

920

Od čega: mala i srednja poduzeća

MSP čl. 1. stavak 2. točka (a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

923

Od čega: krediti s poslovnim nekretninama kao kolateralom

Prilog V. dio 2.86.(a), 87., 234.i. (a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

227

kućanstva

Prilog V. dio 1.42.(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

930

Od čega: krediti sa stambenim nekretninama kao kolateralom

Prilog V. dio 2.86.(a), 87., 234.i. (a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

933

Od čega: potrošački kredit

Prilog V. dio 2.88.(a), 234.i. (b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

231

DUŽNIČKI INSTRUMENTI PO STROGOM LOCOM-U ILI PO FER VRIJEDNOSTI KROZ OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT ILI KROZ KAPITAL KOJI PODLIJEŽU UMANJENJU VRIJEDNOSTI

Prilog V. dio 2.233(c), 234

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330

DUŽNIČKI INSTRUMENTI OSIM ONIH KOJI SE DRŽE RADI TRGOVANJA ILI KOJIMA SE TRGUJE

Prilog V. dio 2.217.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

335

DUŽNIČKI INSTRUMENTI KOJI SE DRŽE RADI PRODAJE

Prilog V. dio 2.220.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340

Preuzete obveze po kreditima

Prilog I. CRR-u; Prilog V. dio 1.44.(g), dio 2.102.–105., 113., 116., 224.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350

Središnje banke

Prilog V. dio 1.42.(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360

Opće države

Prilog V. dio 1.42.(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

370

Kreditne institucije

Prilog V. dio 1.42.(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380

Ostala financijska društva

Prilog V. dio 1.42.(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

390

Nefinancijska društva

Prilog V. dio 1.42.(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400

Kućanstva

Prilog V. dio 1.42.(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

410

Preuzeta financijska jamstva

MSFI 4 Prilog A; Prilog I. CRR-u; Prilog V. dio 1.44.(f), dio 2.102.–105., 114., 116., 225.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

420

Središnje banke

Prilog V. dio 1.42.(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

430

Opće države

Prilog V. dio 1.42.(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

440

Kreditne institucije

Prilog V. dio 1.42.(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450

Ostala financijska društva

Prilog V. dio 1.42.(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

460

Nefinancijska društva

Prilog V. dio 1.42.(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470

Kućanstva

Prilog V. dio 1.42.(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

480

Ostale preuzete obveze

Prilog I.CRR-u; Prilog V. dio 1.44.(g), dio 2.102.–105., 115., 116., 224.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

490

Središnje banke

Prilog V. dio 1.42.(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500

Opće države

Prilog V. dio 1.42.(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

510

Kreditne institucije

Prilog V. dio 1.42.(c)