EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014DC0703

IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU SEDMO FINANCIJSKO IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU O EUROPSKOM POLJOPRIVREDNOM FONDU ZA RURALNI RAZVOJ (EPFRR) FINANCIJSKA GODINA 2013.

/* COM/2014/0703 final */

52014DC0703

IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU SEDMO FINANCIJSKO IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU O EUROPSKOM POLJOPRIVREDNOM FONDU ZA RURALNI RAZVOJ (EPFRR) FINANCIJSKA GODINA 2013. /* COM/2014/0703 final */


Sadržaj

1............ Proračunski postupak.. 3

1.1......... Nacrt proračuna (NP) za 2013. 3

1.2......... Donošenje proračuna za 2013. 3

1.3......... Donošenje izmjena proračuna. 4

2............ Upravljanje odobrenim sredstvima. 4

2.1......... Upravljanje odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza. 4

2.1.1...... Operativni programi EPFRR-a. 4

2.1.2...... Tehnička pomoć. 4

2.2......... Upravljanje odobrenim sredstvima za plaćanje. 4

2.2.1...... Operativni programi EPFRR-a. 4

2.2.2...... Tehnička pomoć. 5

3............ Izvršenje proračuna EPFRR-a za 2013. 5

3.1......... Uvod. 5

3.2......... Izvršenje odobrenih sredstava za preuzimanje obveza. 6

3.2.1...... Operativni programi EPFRR-a. 6

3.2.2...... Tehnička pomoć. 7

3.3......... Izvršenje odobrenih sredstava za plaćanje. 7

3.3.1...... Operativni programi EPFRR-a. 7

3.3.2...... Tehnička pomoć. 11

3.4......... Analiza prijavljenih rashoda po osima i mjerama. 11

3.5......... Provedba programâ EPFRR-a. 13

1.               Proračunski postupak

1.1.           Nacrt proračuna (NP) za 2013.

Nacrt proračuna (NP) za 2013. Komisija je donijela i predložila ga proračunskom tijelu 15. travnja 2012.

Nacrt proračuna za Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR) u okviru naslova 2. financijskog okvira 2007. – 2013. iznosio je ukupno 14 803 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i 12 744 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za plaćanje.

Tablica 1.

Proračunska stavka || Odobrena sredstva za preuzimanje obveza (u EUR) || Odobrena sredstva za plaćanje (u EUR)

05.040501 (Programi ruralnog razvoja) || 14 788 920 797 || 12 735 000 000

05.040502 (Tehnička pomoć) || 14 535 000 || 8 563 000

Vijeće je 25. srpnja 2012. donijelo stajalište o nacrtu proračuna za 2013. Odobrena sredstva za plaćanje za programe EPFRR-a smanjena su za 100 milijuna EUR u usporedbi s NP-om Komisije, a obveze nisu promijenjene. Europski parlament donio je 23. listopada 2012. svoje stajalište kojim je obnovio prijedlog Komisije povećanjem odobrenih sredstava za plaćanje za 100 milijuna EUR. Postupkom mirenja nije postignut dogovor između dviju institucija. Stoga je od Komisije zatraženo da dostavi novi nacrt proračuna koji je donesen 23. studenoga 2012.

1.2.           Donošenje proračuna za 2013.

Parlament je 12. prosinca 2012. glasovanjem odobrio novi nacrt proračuna. Izglasani proračun za EPFRR u poglavlju 05 04 iznosio je 14 803 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i 12 497 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za plaćanje.

Tablica 2.

Proračunska stavka || Odobrena sredstva za preuzimanje obveza (u EUR) || Odobrena sredstva za plaćanje (u EUR)

05.040501 (Programi ruralnog razvoja) || 14 788 920 797 || 12 488 675 553

05.040502 (Tehnička pomoć) || 14 535 000 || 8 463 833

1.3.           Donošenje izmjena proračuna

U ožujku 2013. Komisija je donijela Nacrt izmjene proračuna br. 2 zbog jasno utvrđenog nedostatka raspoloživih odobrenih sredstava za plaćanje. Proračunsko tijelo odobrilo je 11. rujna 2013. samo dio iznosa zatraženih za programe EPFRR-a u razdoblju 2007. – 2013. u Izmjeni proračuna br. 2. Dodatna odobrena sredstva za plaćanje zatražena su u Nacrtu izmjene proračuna br. 8 koji je Komisija donijela 25. rujna 2013. U toj izmjeni proračuna dio ukupnog zatraženog iznosa usmjeren je prema zatvaranju starijih programa. Proračunsko tijelo odobrilo ju je 19. studenoga 2013. Ukupni iznos dviju izmjena proračuna stavljenih na raspolaganje za programe EPFRR-a u razdoblju 2007. – 2013. bio je 338 milijuna EUR.

2.               Upravljanje odobrenim sredstvima

2.1.           Upravljanje odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza

2.1.1.       Operativni programi EPFRR-a

Raspoloživa odobrena sredstva za preuzimanje obveza za programe EPFRR-a ukupno su iznosila 14 789 milijuna EUR u 2013. Obveza za taj iznos u cijelosti je preuzeta tijekom godine.

Tablica 3.

Upravljanje odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza u 2013. – EPFRR || Proračunska stavka 05.040501 (iznosi u EUR)

Odobrena sredstva na početku 2013. || 14 788 920 797

Prijenos iz 2012. || –

Odobrena sredstva raspoloživa u 2013. || 14 788 920 797

Odobrena sredstva upotrijebljena u 2013. || 14 788 920 797

2.1.2.       Tehnička pomoć

Člankom 69. stavkom 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 propisano je da je 0,25 % sredstava za potporu Zajednice ruralnom razvoju namijenjeno tehničkoj pomoći za Komisiju. Početni raspoloživi iznos za tu svrhu bio je 14,5 milijuna EUR u proračunu za 2013. Od toga je 4,5 milijuna EUR preraspodijeljeno u druge proračunske stavke. Ukupni iznos za koji je preuzeta obveza na kraju 2013. bio je 7,6 milijuna EUR.

2.2.           Upravljanje odobrenim sredstvima za plaćanje

2.2.1.       Operativni programi EPFRR-a

Odobrena sredstva za plaćanje izglasanog proračuna u 2013. iznosila su 12 489 milijuna EUR. Uz to su namjenski prihodi (povrati) prikupljeni tijekom godine iznosili 212,2 milijuna EUR. Praćenjem izvršenja proračuna i analizom predviđanja rashoda koje su 2013. dostavile države članice utvrđena je dodatna potreba za 338 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za plaćanje. Taj iznos stavljen je na raspolaganje izmjenama proračuna br. 2 i br. 8.

Ukupni iznos isplaćen državama članicama za programe EPFRR-a u 2013. dosegao je 12 951 milijun EUR i tako je osigurana potpuna potrošnja izglasanih odobrenih sredstava za plaćanje raspoloživih u toj godini. Namjenski prihodi u iznosu od 80 milijuna EUR preneseni su u 2014.

Tablica 4.

Upravljanje odobrenim sredstvima za plaćanje u 2013. – EPFRR || Proračunska stavka 05.040501 (iznosi u EUR)

Odobrena sredstva na početku 2013. || 12 488 675 553

Prijenos u starije programe || – 7 215 906

Izmjena proračuna br. 2 || 299 147 246

Izmjena proračuna br. 8 || 39 101 515

Povrat (namjenski prihodi) || 212 191 255

Odobrena sredstva raspoloživa u 2013. || 13 031 899 663

Odobrena sredstva upotrijebljena u 2013. || 12 951 405 528

2.2.2.       Tehnička pomoć

Iznos odobrenih sredstava za plaćanje u proračunu za 2013. bio je 8,5 milijuna EUR. Ukupni iznos plaćanja na kraju godine bio je 6,6 milijuna EUR, a 1,8 milijuna EUR preraspodijeljeno je u druge proračunske stavke, pa je tako samo manji iznos ostao neiskorišten.

3.               Izvršenje proračuna EPFRR-a za 2013.

3.1.           Uvod

Posljednje obveze u programskom razdoblju 2007. – 2013. preuzete su u financijskoj godini 2013. U pogledu plaćanja brzina provedbe programâ ruralnog razvoja zabilježena u 2013. i dalje je na visokoj razini, iako postoji velika promjenjivost u pogledu razina provedbe različitih programa. Za neke od njih stalni učinak gospodarske i financijske krize usporio je postupak provedbe. Ipak se mora napomenuti da se u 2013. ostvario gotovo jednak broj izvršenja kao u 2012., kada je izvršen dosad najveći broj u području programâ ruralnog razvoja u tom programskom razdoblju.

3.2.           Izvršenje odobrenih sredstava za preuzimanje obveza

3.2.1.       Operativni programi EPFRR-a

U tablici 5. prikazani su iznosi za koje je preuzeta obveza po državama članicama u 2013. i dodijeljena sredstva utvrđena Odlukom Komisije 2006/636/EZ (izmjena iz travnja 2010. i dalje je bila na snazi u 2013.).

Odobrena sredstva za preuzimanje obveza raspoloživa za programe EPFRR-a u iznosu od 14 789 milijuna EUR u 2013. podudaraju se s godišnjim dodijeljenim sredstvima s obzirom na to da nije bilo prijenosa iz prethodne godine. Preuzeta je obveza za sva raspoloživa odobrena sredstva (14 789 milijuna EUR).

Tablica 5.

Odluka Komisije 2006/636/EZ (verzija na snazi) u odnosu na iznose za koje je preuzeta obveza krajem 2013.:

Proračunska stavka: 05.040501 || || (u EUR)

Država članica || Odluka Komisije 2006/636/EZ – Sredstva EU-a za 2013. || Iznosi preneseni za preuzimanje obveza u 2013. || Iznosi za koje je preuzeta obveza u proračunskoj godini 2013.

|| (a) || (b) || (c=a+b)

AT || 532 956 948 || – || 532 956 948

BE || 77 776 632 || – || 77 776 632

BG || 395 699 781 || – || 395 699 781

CY || 21 037 942 || – || 21 037 942

CZ || 424 262 250 || – || 424 262 250

DE || 1 429 714 950 || – || 1 429 714 950

DK || 106 488 551 || – || 106 488 551

EE || 113 302 602 || – || 113 302 602

ES || 1 284 264 263 || – || 1 284 264 263

FI || 288 617 053 || – || 288 617 053

FR || 1 278 994 332 || – || 1 278 994 332

GR || 671 747 957 || – || 671 747 957

HU || 584 609 743 || – || 584 609 743

IE || 351 503 589 || – || 351 503 589

IT || 1 441 205 996 || – || 1 441 205 996

LT || 253 898 173 || – || 253 898 173

LU || 13 212 084 || – || 13 212 084

LV || 151 198 432 || – || 151 198 432

MT || 10 663 325 || – || 10 663 325

NL || 102 750 233 || – || 102 750 233

PL || 1 851 146 247 || – || 1 851 146 247

PT || 589 872 156 || – || 589 872 156

RO || 1 356 173 250 || – || 1 356 173 250

SE || 275 759 282 || – || 275 759 282

SI || 113 031 296 || – || 113 031 296

SK || 319 809 578 || – || 319 809 578

UK || 749 224 152 || – || 749 224 152

Ukupno || 14 788 920 797 || – || 14 788 920 797

3.2.2.       Tehnička pomoć

U tablici 6. prikazana su odobrena sredstva za preuzimanje obveza za tehničku pomoć iskorištena u 2013. Najvažniji dio povezan je s Europskom mrežom za ruralni razvoj.

Tablica 6.

Tehnička pomoć – Izvršenje odobrenih sredstava za preuzimanje obveza

Proračunska stavka: 05.040502 ||  (u EUR)

Opis ||  Iznos za koji je preuzeta obveza

Kontaktna točka Europske mreže za ruralni razvoj (EMRR) || 3 680 715

Stručne skupine / Odbor za koordinaciju / Seminari (EMRR) || 993 109

Informacijska tehnologija || 2 234 949

Zaštita simbola || 120 000

Odbor stručnjaka za ocjenu programâ ruralnog razvoja || 200 000

Publikacije || 332 724

Ukupno || 7 561 497

3.3.           Izvršenje odobrenih sredstava za plaćanje

3.3.1.       Operativni programi EPFRR-a

Iskorištena su gotovo sva odobrena sredstva za plaćanje stavljena na raspolaganje u izglasanim proračunima i izmjenama proračuna za 2013., povećana za 212,2 milijuna EUR namjenskim prihodima od povrata. Samo je 80 milijuna EUR namjenskih prihoda preneseno u 2014. Stoga je na kraju 2013. ukupni iznos isplaćen za programe EPFRR-a bio 12 951 milijuna EUR. Iznos plaćanja izvršenih u 2013. bio je samo malo ispod iznosa plaćanja u 2012. (– 1.3 %).

U tablici u nastavku prikazana su raščlanjena plaćanja izvršena u 2013. po razdobljima prijave.

Tablica 7.

Plaćanja u 2013. – Operativni programi EPFRR-a u milijunima EUR

Nadoknada zahtjeva za plaćanje, 2. tromjesečje 2012. || 1.36

Nadoknada zahtjeva za plaćanje, 3. tromjesečje 2012. || 101.41

Nadoknada zahtjeva za plaćanje, 4. tromjesečje 2012. || 4 660.86

Nadoknada zahtjeva za plaćanje, 1. tromjesečje 2013. || 2 816.76

Nadoknada zahtjeva za plaćanje, 2. tromjesečje 2013. || 2 034.25

Nadoknada zahtjeva za plaćanje, 3. tromjesečje 2013. || 3 336.77

Ukupno 2013. || 12 951.41

Ukupna nadoknada izjava o rashodima u 3. tromjesečju 2013. za neke programe EPFRR-a nije bila moguća jer su ukupna prijavljena plaćanja dosegnula 95 % obveza. Dotični iznos bio je 108,1 milijuna EUR.

Mjesečna potrošnja odobrenih sredstava za plaćanje tijekom godine (od siječnja do prosinca 2013.) prikazana je u grafičkom prikazu u nastavku. Ritam potrošnje povezan je s kalendarom za slanje četiri izjave o plaćanju (31. siječnja za 4. tromjesečje 2012., 30. travnja za 1. tromjesečje 2013., 31. srpnja za 2. tromjesečje 2013. i 10. studenoga za 3. tromjesečje 2013. za zahtjeve za plaćanja) u skladu s člankom 16. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 883/2006.

Prema grafičkom prikazu uobičajeni je ritam mjesečnih plaćanja bio pod utjecajem nedostatka raspoložive gotovine za učinkovita plaćanja. Time je uzrokovana odgoda nekih nadoknada u prvom dijelu 2013. (od siječnja do lipnja) i na kraju godine.

Grafički prikaz 1.

Raščlamba po državama članicama i po razdobljima prijave za iznose koje je Komisija platila u proračunskoj godini 2013. prikazana je u tablici 8.

Tablica 8.

Plaćanja u stvarnosti izvršena u razdoblju od 1.1.2013. do 31.12.2013. po izjavama o rashodima || (u EUR)

Država članica || 2. tromjesečje 2012. || 3. tromjesečje 2012. || 4. tromjesečje 2012. || 1. tromjesečje 2013. || 2. tromjesečje 2013. || 3. tromjesečje 2013. || Sveukupno

AT || || 836 515 || 331 814 190 || 127 376 837 || 39 750 259 || 27 148 330 || 526 926 131

BE || 1 356 815 || 12 522 568 || 7 950 799 || 7 798 596 || 18 797 420 || 4 294 812 || 52 721 009

BG || || 1 669 350 || 283 363 404 || 23 677 587 || 36 395 710 || 51 535 641 || 396 641 691

CY || || 119 426 || 8 399 421 || 371 423 || 10 335 087 || 3 807 860 || 23 033 218

CZ || || 1 419 545 || 78 076 553 || 190 292 418 || 69 636 922 || 33 650 485 || 373 075 923

DE || || 15 009 317 || 553 463 531 || 166 761 462 || 125 692 227 || 406 432 805 || 1 267 359 343

DK || || 544 800 || 20 819 553 || 11 508 507 || 7 885 609 || 21 761 441 || 62 519 910

EE || || 690 325 || 22 396 132 || 58 167 979 || 23 229 702 || 22 560 634 || 127 044 772

ES || || 5 250 246 || 436 330 470 || 156 449 969 || 172 123 598 || 268 163 498 || 1 038 317 781

FI || || 6 178 408 || 94 976 540 || 23 490 311 || 26 269 035 || 189 316 579 || 340 230 873

FR || || 11 095 350 || 379 275 505 || 156 574 508 || 109 911 877 || 341 945 860 || 998 803 101

GR || || || 34 521 995 || 18 579 197 || 23 489 616 || 149 202 302 || 225 793 111

HU || || 2 738 423 || 155 530 753 || 141 527 471 || 96 526 426 || 94 911 768 || 491 234 841

IE || || || 138 650 958 || 39 835 609 || 33 102 547 || 45 383 475 || 256 972 589

IT || || 10 817 054 || 615 765 572 || 177 179 662 || 201 988 864 || 269 382 496 || 1 275 133 647

LT || || 1 855 015 || 56 882 872 || 91 036 977 || 60 142 448 || 43 010 510 || 252 927 822

LU || || 18 613 || 3 228 406 || 5 102 824 || 772 913 || 972 148 || 10 094 904

LV || || 1 585 282 || 71 590 110 || 44 718 772 || 30 626 181 || 35 512 482 || 184 032 828

MT || || 59 570 || 4 824 853 || 1 069 305 || 1 789 859 || 1 938 604 || 9 682 192

NL || || 898 205 || 26 105 015 || 13 985 390 || 16 642 169 || 41 854 361 || 99 485 140

PL || || 14 777 345 || 525 534 266 || 592 656 005 || 374 453 575 || 313 551 349 || 1 820 972 541

PT || || || 178 295 471 || 88 154 509 || 147 628 609 || 242 371 875 || 656 450 463

RO || || || 211 380 555 || 402 188 251 || 123 832 849 || 454 235 474 || 1 191 637 130

SE || || 4 894 846 || 85 504 587 || 38 310 454 || 25 814 245 || 28 347 423 || 182 871 555

SI || || 544 448 || 52 726 850 || 10 743 015 || 44 473 003 || 18 147 799 || 126 635 115

SK || || 1 956 562 || 100 475 797 || 32 067 414 || 32 127 021 || 30 682 158 || 197 308 952

UK || || 5 932 692 || 182 971 651 || 197 138 808 || 180 808 724 || 196 647 072 || 763 498 948

Ukupno || 1 356 815 || 101 413 906 || 4 660 855 810 || 2 816 763 260 || 2 034 246 495 || 3 336 769 243 || 12 951 405 528

Ukupni iznos od 12 951 milijuna EUR isplaćen u 2013. odnosi se isključivo na nadoknade. Nijedan predujam nije isplaćen u 2013.

U tablici 9. uspoređena su, za svaku državu članicu, plaćanja EPFRR-a izvršena u 2013. s plaćanjima u 2012. Ukupna plaćanja smanjila su se za 1,3 % (12,95 milijardi EUR u odnosu na 13,12 milijardi EUR).

Tablica 9.

Plaćanja državama članicama - usporedba 2013. s 2012. || || || (u EUR) ||

Država članica || 2012. || 2013. || Razlika između 2013. i 2012.

Privremena plaćanja || Pretfinanciranje || Ukupno || Privremena plaćanja || Pretfinanciranje || Ukupno || (u EUR) || (u %)

AT || 535 931 653 || – || 535 931 653 || 526 926 131 || – || 526 926 131 || – 9 005 523 || – 1,68 %

BE || 68 498 081 || – || 68 498 081 || 52 721 009 || – || 52 721 009 || – 15 777 072 || – 23,03 %

BG || 306 792 409 || – || 306 792 409 || 396 641 691 || – || 396 641 691 || 89 849 282 || 29,29 %

CY || 19 857 677 || – || 19 857 677 || 23 033 218 || – || 23 033 218 || 3 175 541 || 15,99 %

CZ || 418 986 335 || – || 418 986 335 || 373 075 923 || – || 373 075 923 || – 45 910 412 || – 10,96 %

DE || 1 311 026 530 || – || 1 311 026 530 || 1 267 359 343 || – || 1 267 359 343 || – 43 667 188 || – 3,33 %

DK || 62 641 099 || – || 62 641 099 || 62 519 910 || – || 62 519 910 || – 121 189 || – 0,19 %

EE || 129 243 153 || – || 129 243 153 || 127 044 772 || – || 127 044 772 || – 2 198 381 || – 1,70 %

ES || 821 119 814 || – || 821 119 814 || 1 038 317 781 || – || 1 038 317 781 || 217 197 967 || 26,45 %

FI || 302 322 832 || – || 302 322 832 || 340 230 873 || – || 340 230 873 || 37 908 041 || 12,54 %

FR || 933 171 846 || – || 933 171 846 || 998 803 101 || – || 998 803 101 || 65 631 255 || 7,03 %

GR || 330 814 548 || – || 330 814 548 || 225 793 111 || – || 225 793 111 || – 105 021 437 || – 31,75 %

HU || 441 382 786 || – || 441 382 786 || 491 234 841 || – || 491 234 841 || 49 852 055 || 11,29 %

IE || 325 682 973 || – || 325 682 973 || 256 972 589 || – || 256 972 589 || – 68 710 384 || – 21,10 %

IT || 1 307 832 848 || – || 1 307 832 848 || 1 275 133 647 || – || 1 275 133 647 || – 32 699 201 || – 2,50 %

LT || 235 267 314 || – || 235 267 314 || 252 927 822 || – || 252 927 822 || 17 660 509 || 7,51 %

LU || 10 362 740 || – || 10 362 740 || 10 094 904 || – || 10 094 904 || – 267 836 || – 2,58 %

LV || 213 228 656 || – || 213 228 656 || 184 032 828 || – || 184 032 828 || – 29 195 829 || – 13,69 %

MT || 8 942 564 || – || 8 942 564 || 9 682 192 || – || 9 682 192 || 739 628 || 8,27 %

NL || 102 291 084 || – || 102 291 084 || 99 485 140 || – || 99 485 140 || – 2 805 944 || – 2,74 %

PL || 2 027 038 643 || – || 2 027 038 643 || 1 820 972 541 || – || 1 820 972 541 || – 206 066 103 || – 10,17 %

PT || 679 279 269 || – || 679 279 269 || 656 450 463 || – || 656 450 463 || – 22 828 806 || – 3,36 %

RO || 1 101 919 904 || – || 1 101 919 904 || 1 191 637 130 || – || 1 191 637 130 || 89 717 226 || 8,14 %

SE || 293 194 504 || – || 293 194 504 || 182 871 555 || – || 182 871 555 || – 110 322 949 || – 37,63 %

SI || 122 065 747 || – || 122 065 747 || 126 635 115 || – || 126 635 115 || 4 569 367 || 3,74 %

SK || 272 943 075 || – || 272 943 075 || 197 308 952 || – || 197 308 952 || – 75 634 124 || – 27,71 %

UK || 734 754 138 || – || 734 754 138 || 763 498 948 || – || 763 498 948 || 28 744 810 || 3,91 %

Ukupno || 13 116 592 223 || – || 13 116 592 223 || 12 951 405 528 || – || 12 951 405 528 || – 165 186 695 || – 1,26 %

3.3.2.       Tehnička pomoć

Iznos za odobrena sredstva za plaćanje u proračunu za 2013. bio je 6,6 milijuna EUR. U tablici 10. u nastavku prikazana su plaćanja grupirana prema najvećim ciljevima. Najvažniji dio povezan je s Europskom mrežom za ruralni razvoj.

Tablica 10.

Tehnička pomoć – Izvršenje odobrenih sredstava za plaćanje

Proračunska stavka: 05.040502 || (u EUR)

Opis || Isplaćen iznos

Kontaktna točka u Europskoj mreži za ruralni razvoj (EMRR) || 4 587 788

Stručne skupine / Odbor za koordinaciju / Seminari (EMRR) || 610 428

Informacijska tehnologija || 983 786

Odbor stručnjaka za ocjenu programâ ruralnog razvoja || 88 323

Zaštita simbola || 108 000

Publikacije || 177 499

Ukupno || 6 555 824

3.4.           Analiza prijavljenih rashoda po osima i mjerama

U tablici 11. prikazani su zahtjevi za plaćanje koje je prijavila država članica i po osima/mjerama za ruralni razvoj u 2013. (od 4. tromjesečja 2012. do 3. tromjesečja 2013.), kumulativni prijavljeni rashodi od 2007. do 2013. (od 4. tromjesečja 2006. do 3. tromjesečja 2013.) i financijski planovi programâ EPFRR-a (2007. – 2013.; EU-27).

Rashodi su u 2013. i dalje usmjereni na os 2. (47,9 %), a slijede os 1. s 29,8 %, os 3. s 14,2 % i os 4. sa 6,6 %. Ta raspodjela rashoda i dalje se ponešto razlikuje od raspodjele u financijskim planovima za programsko razdoblje 2007. – 2013. (32,7 % za os 1., 45,5 % za os 2., 13,5 % za os 3. i 6,3 % za os 4.).

Mjere osi 2. uglavnom se odnose na godišnja plaćanja (npr. poljoprivredno-okolišne mjere), dok se osi 1., 3. i, u manjoj mjeri, os 4. uglavnom odnose na višegodišnje mjere koje zahtijevaju duži postupak odobravanja i provedbe (npr. investicijski projekti).

Tablica 11.

Prijavljeni rashodi EPFRR-a za 2013. (od 4. tromjesečja 2012. do 3. tromjesečja 2013.) i ukupni kumulativni rashodi (od 4. tromjesečja 2006. do 3. tromjesečja 2013.) u usporedbi s financijskim planovima*

|| Prijavljeni rashodi za 2013. (od 4. tromjesečja 2012. do 3. tromjesečja 2013.) || Kumulativni prijavljeni rashodi (od 4. tromjesečja 2006. do 3. tromjesečja 2013.) || Financijski planovi 2007. – 2013.

Os/mjera EPFRR-a ||  (milijuni EUR) || (%) ||  (milijuni EUR) || (%) || (milijuni EUR) || (%)

111 Strukovna izobrazba i mjere informiranja || 132,4 || 1,0 % || 518,6 || 0,8 % || 947,0 || 1,0 %

112 Pomoć mladim poljoprivrednicima pri… || 392,0 || 3,0 % || 2096,2 || 3,2 % || 2 841,2 || 3,0 %

113 Prijevremeno umirovljenje || 349,3 || 2,7 % || 2051,9 || 3,1 % || 2 491,0 || 2,6 %

114 Korištenje savjetodavnim službama || 26,7 || 0,2 % || 89,3 || 0,1 % || 198,0 || 0,2 %

115 Uspostava službi za upravljanje, pomoć i ... || 5,7 || 0,0 % || 24,8 || 0,0 % || 50,3 || 0,1 %

121 Modernizacija poljoprivrednih gospodarstava || 1470,1 || 11,3 % || 8203,3 || 12,5 % || 11 636,0 || 12,1 %

122 Povećanje ekonomske vrijednosti šuma || 44,5 || 0,3 % || 211,2 || 0,3 % || 369,4 || 0,4 %

123 Dodavanje vrijednosti poljoprivrednim i… || 576,2 || 4,4 % || 2991,0 || 4,5 % || 5 540,0 || 5,8 %

124 Suradnja za razvoj novih proizvoda || 37,5 || 0,3 % || 113,3 || 0,2 % || 295,4 || 0,3 %

125 Infrastruktura povezana s razvojem... || 591,3 || 4,5 % || 2338,4 || 3,6 % || 4 786,7 || 5,0 %

126 Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog… || 78,3 || 0,6 % || 348,6 || 0,5 % || 654,1 || 0,7 %

131 Ispunjivanje normi utemeljenih na zakonodav… || 3,9 || 0,0 % || 59,5 || 0,1 % || 69,1 || 0,1 %

132 Sudjelovanje poljoprivrednika u programima… || 16,3 || 0,1 % || 65,4 || 0,1 % || 131,1 || 0,1 %

133 Aktivnosti informiranja i promicanja || 20,1 || 0,2 % || 66,8 || 0,1 % || 167,3 || 0,2 %

141 Nekomercijalna poljoprivreda || 73,7 || 0,6 % || 609,7 || 0,9 % || 807,3 || 0,8 %

142 Proizvođačke skupine || 34,7 || 0,3 % || 153,0 || 0,2 % || 240,7 || 0,3 %

143 Izravno plaćanje (BG + RO) || 1,3 || 0,0 % || 7,1 || 0,0 % || 15,8 || 0,0 %

144 Gospodarstva u postupku restrukturiranja || 14,2 || 0,1 % || 146,9 || 0,2 % || 200,4 || 0,2 %

Os 1. || 3 868,3 || 29,8 % || 20 095,0 || 30,5 % || 31 440,6 || 32,7 %

211 Plaćanja poljoprivrednicima zbog prirodnih… || 1079,7 || 8,3 % || 6 265,6 || 9,5 % || 6 725,5 || 7,0 %

212 Plaćanja poljoprivrednicima u područjima s... || 993,7 || 7,6 % || 6 357,2 || 9,7 % || 7 500,9 || 7,8 %

213 Plaćanja u okviru mreže Natura 2000. i plaćanja... || 40,8 || 0,3 % || 165,9 || 0,3 % || 583,2 || 0,6 %

214 Plaćanja za agrookoliš || 3338,0 || 25,7 % || 18 599,1 || 28,2 % || 22 929,9 || 23,9 %

215 Plaćanja za dobrobit životinja || 95,7 || 0,7 % || 399,0 || 0,6 % || 885,1 || 0,9 %

216 Neproizvodna ulaganja || 113,1 || 0,9 % || 328,8 || 0,5 % || 544,2 || 0,6 %

221 Prvo pošumljavanje poljoprivrednog zemljišta || 194,6 || 1,5 % || 1 225,6 || 1,9 % || 1 710,9 || 1,8 %

222 Prva uspostava poljoprivredno-šumarskih... || 0,2 || 0,0 % || 0,5 || 0,0 % || 10,7 || 0,0 %

223 Prvo pošumljavanje nepoljoprivrednog… || 25,2 || 0,2 % || 116,0 || 0,2 % || 256,6 || 0,3 %

224 Plaćanja u okviru mreže Natura 2000. || 15,6 || 0,1 % || 33,2 || 0,1 % || 74,9 || 0,1 %

225 Plaćanja za šumski okoliš || 11,4 || 0,1 % || 40,9 || 0,1 % || 134,4 || 0,1 %

226 Obnavljanje šumskog potencijala i... || 199,1 || 1,5 % || 962,2 || 1,5 % || 1 622,1 || 1,7 %

227 Neproizvodna ulaganja || 120,1 || 0,9 % || 380,4 || 0,6 % || 772,6 || 0,8 %

Os 2. || 6 227,14 || 47,9 % || 34 874,30 || 53,0 % || 43 751,13 || 45,5 %

311 Proširenje na nepoljoprivredne djelatnosti || 183,9 || 1,4 % || 714,0 || 1,1 % || 1 236,8 || 1,3 %

312 Osnivanje i razvoj poduzeća || 249,0 || 1,9 % || 881,3 || 1,3 % || 2 046,0 || 2,1 %

313 Poticanje turističkih djelatnosti || 140,7 || 1,1 % || 482,8 || 0,7 % || 1 227,0 || 1,3 %

321 Osnovne usluge za gospodarstvo i ruralno ... || 561,7 || 4,3 % || 1963,2 || 3,0 % || 3 649,8 || 3,8 %

322 Obnova i razvoj sela || 503,1 || 3,9 % || 2299,1 || 3,5 % || 3 338,9 || 3,5 %

323 Očuvanje i unapređenje ruralnog... || 183,4 || 1,4 % || 682,2 || 1,0 % || 1 201,6 || 1,2 %

331 Obuka i informiranje || 15,5 || 0,1 % || 58,6 || 0,1 % || 112,7 || 0,1 %

341 Stjecanje vještina, animiranje i provedba || 9,7 || 0,1 % || 73,6 || 0,1 % || 121,9 || 0,1 %

Os 3. || 1 847,15 || 14,2 % || 7 154,7 || 10,9 % || 12 934,5 || 13,5 %

411 Provedba lokalnih razvojnih strategija... || 61,5 || 0,5 % || 145,4 || 0,2 % || 530,7 || 0,6 %

412 Provedba lokalnih razvojnih strategija... || 10,5 || 0,1 % || 21,3 || 0,0 % || 152,7 || 0,2 %

413 Provedba lokalnih razvojnih strategija... || 624,0 || 4,8 % || 1707,6 || 2,6 % || 4143,7 || 4,3 %

421 Provedba projekata suradnje || 19,3 || 0,1 % || 47,0 || 0,1 % || 232,3 || 0,2 %

431 Upravljanje lokalnom akcijskom grupom,... || 148,4 || 1,1 % || 545,8 || 0,8 % || 973,9 || 1,0 %

Os 4. || 863,6 || 6,6 % || 2467,1 || 3,7 % || 6 033,4 || 6,3 %

511 Tehnička pomoć || 191,3 || 1,5 % || 833,5 || 1,3 % || 1533,2 || 1,6 %

611 Izravna plaćanja za BG i RO || – 0,3 || 0,0 % || 437,0 || 0,7 % || 437,8 || 0,5 %

Sveukupno || 12 997,1 || 100,0 % || 65 861,7 || 100,0 % || 96 130,7 || 100,0 %

*Države članice prijavljuju svoje rashode tromjesečno. Međutim za godinu n, prijave za 4. tromjesečje podnose se u siječnju godine n+1. Slijedom toga odgovarajuće nadoknade državama članicama od Komisije u godini n izvršava se od 4. tromjesečja godine n-1 do 3. tromjesečja godine n.

3.5.           Provedba programâ EPFRR-a

U grafičkom prikazu 2. prikazana je stopa financijskog izvršenja programâ ruralnog razvoja po državama članicama: plaćanja od početka programskog razdoblja do 2013., uključujući 4. tromjesečje 2013. koje se nadoknađuje u financijskoj godini 2014., u usporedbi s obvezama iz razdoblja 2007. – 2013. prema financijskom planu. Budući da je 2013. bila posljednja godina kada su preuzete obveze, stopa izvršenja jednaka je stopi apsorpcije (plaćanja izvršena od početka programskog razdoblja u usporedbi s ukupnim dodijeljenim sredstvima u razdoblju 2007. – 2013.). Prosječna stopa financijskog izvršenja EPFRR-a za sve programe EPFRR-a jest 80 %.

Prema grafičkom prikazu 2. većina država članica apsorbirala je više od 80 % obveza za razdoblje 2007. – 2013.

Do kraja 2013. primjena pravila N+2 rezultirala je slučajevima opoziva sredstava u relativno malom iznosu za programe ruralnog razvoja. Ti opozivi ukupno iznose 164,6 milijuna EUR i odnose se na godine 2008., 2009. i 2010. Opozivi povezani s godinom 2011. izvršit će se u 2014.

Top