EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1333

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1333/2013 оd 13. prosinca 2013. o izmjeni uredaba (EZ) br. 1709/2003, (EZ) br. 1345/2005, (EZ) br. 972/2006, (EZ) br. 341/2007, (EZ) br. 1454/2007, (EZ) br. 826/2008, (EZ) br. 1296/2008, (EZ) br. 1130/2009, (EU) br. 1272/2009 i (EU) br. 479/2010 u pogledu obveze obavješćivanja u okviru zajedničke organizacije poljoprivrednih tržišta

OJ L 335, 14.12.2013, p. 8–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1333/oj

14.12.2013   

HR

Službeni list Europske unije

L 335/8


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1333/2013

оd 13. prosinca 2013.

o izmjeni uredaba (EZ) br. 1709/2003, (EZ) br. 1345/2005, (EZ) br. 972/2006, (EZ) br. 341/2007, (EZ) br. 1454/2007, (EZ) br. 826/2008, (EZ) br. 1296/2008, (EZ) br. 1130/2009, (EU) br. 1272/2009 i (EU) br. 479/2010 u pogledu obveze obavješćivanja u okviru zajedničke organizacije poljoprivrednih tržišta

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 1234/2007 od 22. listopada 2007. o uspostavljanju zajedničke organizacije poljoprivrednih tržišta i o posebnim odredbama za određene poljoprivredne proizvode (Uredba o jedinstvenom ZOT-u) (1), a posebno njezin članak 192. stavak 2., u vezi s člankom 4.,

budući da:

(1)

Uredbom Komisije (EZ) br. 792/2009 (2) utvrđuju se zajednička pravila prema kojima države članice Komisiji dostavljaju podatke i dokumente. Ta se pravila posebno odnose na obvezu država članica da koriste informacijske sustave koje im je Komisija stavila na raspolaganje i na potvrđivanje prava pristupa tijela ili osoba ovlaštenih za slanje obavijesti. Uredbom (EZ) br. 792/2009 utvrđuju se i zajednička načela koja se primjenjuju na informacijske sustave kako bi se njima jamčila vjerodostojnost, cjelovitost i čitljivost dokumenata tijekom vremena te se propisuje zaštita osobnih podataka. Obveza korištenja tih informacijskih sustava mora se predvidjeti svakom uredbom kojom se utvrđuje određena obveza obavješćivanja.

(2)

Komisija je u okviru svojih unutarnjih radnih postupaka i u odnosima s tijelima koja su uključena u zajedničku poljoprivrednu politiku razvila informacijski sustav kojim se omogućuje elektroničko upravljanje dokumentima i postupcima.

(3)

Putem tog sustava može se ispuniti više obveza priopćivanja i obavješćivanja, osobito onih koje su predviđene uredbama Komisije (EZ) br. 1709/2003 (3), (EZ) br. 1345/2005 (4), (EZ) br. 972/2006 (5), (EZ) br. 341/2007 (6), (EZ) br. 1454/2007 (7), (EZ) br. 826/2008 (8), (EZ) br. 1296/2008 (9), (EZ) br. 1130/2009 (10), (EU) br. 1272/2009 (11) i (EU) br. 479/2010 (12).

(4)

Radi učinkovitog upravljanja i uzimajući u obzir stečeno iskustvo, trebalo bi pojednostavniti ili precizirati određena priopćenja i obavijesti.

(5)

Kako bi se pojačao nadzor stanja na tržištu u sektoru maslinovog ulja i uzimajući u obzir iskustvo stečeno u tom području, potrebno je razjasniti određene obveze obavješćivanja država članica navedene u dijelu A Priloga III. Uredbi (EZ) br. 826/2008. U tu svrhu potrebno je učestalije dostavljati procjenu proizvodnje i potrošnje maslinovog ulja te isteka zaliha, ali obveza obavješćivanja ograničava se na države članice koje proizvode maslinovo ulje. Izmjena bi se trebala primjenjivati od 1. siječnja 2014. budući da je to očekivani datum primjene nove zajedničke organizacije tržišta.

(6)

Uredbe (EZ) br. 1709/2003, (EZ) br. 1345/2005, (EZ) br. 972/2006, (EZ) br. 341/2007, (EZ) br. 1454/2007, (EZ) br. 826/2008, (EZ) br. 1296/2008, (EZ) br. 1130/2009, (EU) br. 1272/2009 i (EU) br. 479/2010 treba stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(7)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Upravljačkog odbora za zajedničku organizaciju poljoprivrednih tržišta,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EZ) br. 1709/2003 mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 3.

1.   Države članice s proizvođačima riže i ljuštionicama riže obavješćuju Komisiju:

(a)

do 15. studenoga o podacima navedenima u prilozima I. i II. koji proizlaze iz sažetka podataka sadržanih u izjavama iz članka 1. točke (a) i članka 2.;

(b)

do 15. prosinca, o podacima navedenima u Prilogu III. koji proizlaze iz sažetka podataka sadržanih u izjavama iz članka 1. točke (b) i procjene predviđenog prinosa cjelovitog zrna za žetvu.

Dostavljeni podaci mogu se mijenjati najkasnije do 15. siječnja.

2.   Obavijesti iz stavka 1. i članka 4. dostavljaju se u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 792/2009 (13).

2.

U prilozima I., II. i III., u uvodnoj rečenici, riječi „na sljedeću adresu elektroničke pošte u skladu s člankom 3. stavkom 2.: AGRI-C2-RICE-STOCKS@CEC.EU.INT” brišu se.

Članak 2.

U članku 4. Uredbe (EZ) br. 1345/2005 stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Obavijesti iz stavka 1. dostavljaju se u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 792/2009 (14).

Članak 3.

Članak 5. Uredbe (EZ) br. 972/2006 zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 5.

Države članice obavješćuju Komisiju:

(a)

najkasnije dva radna dana nakon odbijanja, o količinama za koje su zahtjevi za izdavanje uvozne dozvole za Basmati rižu odbijeni, uz navođenje datuma i razloga odbijanja, oznake KN, zemlje podrijetla, tijela koje je izdalo potvrdu o autentičnosti i broja potvrde, kao i imena i adrese nositelja;

(b)

najkasnije dva radna dana nakon izdavanja, o količinama za koje su zahtjevi za izdavanje uvozne dozvole za Basmati rižu izdani, uz navođenje datuma, oznake KN, zemlje podrijetla, tijela koje je izdalo potvrdu o autentičnosti i broja potvrde, kao i imena i adrese nositelja;

(c)

u slučaju ukidanja dozvole, najkasnije dva radna dana nakon ukidanja, o količinama za koje su dozvole ukinute te imena i adrese nositelja ukinutih dozvola;

(d)

posljednji radni dan svakog mjeseca koji slijedi nakon mjeseca stavljanja u slobodni promet, o količinama koje su stvarno stavljene u slobodni promet, uz navođenje oznake KN, zemlje podrijetla, tijela koje je izdalo potvrdu o autentičnosti i broja potvrde.

Obavijesti se dostavljaju u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 792/2009 (15).

Članak 4.

Članak 12. Uredbe (EZ) br. 341/2007 zamjenjuje se sljedećim:

1.

Naslov se zamjenjuje sljedećim:

„Obavijesti i priopćenja Komisiji”.

2.

Posljednja rečenica stavka 2. briše se.

3.

Dodaje se sljedeći stavak 3.:

„3.   Obavijesti i priopćenja dostavljaju se u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 792/2009 (16)

Članak 5.

U članku 10. Uredbe (EZ) br. 1454/2007 dodaje se sljedeći stavak 4.:

„4.   Obavješćivanje o informacijama iz stavka 3. provodi se u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 792/2009 (17).

Članak 6.

Uredba (EZ) br. 826/2008 mijenja se kako slijedi:

1.

U članku 35., stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Obavijesti iz stavka 1. dostavljaju se u skladu s Uredbom (EZ) br. 792/2009.”

2.

U Prilogu III., dio A mijenja se kako slijedi:

(a)

drugi stavak točke (b) briše se;

(b)

točka (c) zamjenjuje se sljedećim:

„(c)

od listopada do svibnja svake tržišne godine, najkasnije do 15. dana svakog mjeseca, proizvodne države članice obavješćuju Komisiju:

i.

o mjesečnoj procjeni količina maslinovog ulja proizvedenog od početka tržišne godine do prethodnog mjeseca uključujući i prethodni mjesec;

ii.

o procjeni ukupne proizvodnje i domaće potrošnje maslinovog ulja za cijelu tržišnu godinu i procjeni o stanju zaliha na kraju tržišne godine.”

Članak 7.

Uredba (EZ) br. 1296/2008 mijenja se kako slijedi:

1.

U poglavlju IV. umeće se sljedeći članak 21.a:

„Članak 21.a

Obavijesti iz članaka 3., 14. i 16. dostavljaju se u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 792/2009 (18).

2.

U Prilogu I. riječi „(obrazac treba dostaviti na sljedeću adresu: agri-cl@ec.europa.eu)” brišu se.

Članak 8.

U članku 25. Uredbe (EZ) br. 1130/2009 dodaje se sljedeći stavak 4.:

„4.   Priopćenja i obavijesti o informacijama iz članaka 2. i 7. i ovog članka dostavljaju se u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 792/2009 (19).

Članak 9.

Članak 58. Uredbe (EU) br. 1272/2009 zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 58.

Metode koje se primjenjuju na obveze obavješćivanja

1.   Obavijesti iz ove Uredbe uz iznimku članka 16. stavka 7., članaka 18., 45., članka 56. stavka 3. i članka 56. stavka 4. dostavljaju se u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 792/2009 (20).

2.   Obavijesti iz članka 16. stavka 7., članaka 18., 45., članka 56. stavka 3. i članka 56. stavka 4. države članice dostavljaju elektroničkim putem upotrebom obrasca koji im Komisija stavlja na raspolaganje. Oblik i sadržaj izvješća određuju se na temelju uzoraka ili metoda koje Komisija stavlja na raspolaganje nadležnim tijelima. Ti se uzorci i metode prilagođavaju i ažuriraju nakon što se, prema potrebi, o tome obavijeste Odbor iz članka 195. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1234/2007 i predmetna nadležna tijela. Za dostavljanje obavijesti odgovorna su nadležna tijela koja odrede države članice.

Članak 10.

Uredba (EU) br. 479/2010 mijenja se kako slijedi:

1.

U članku 7. stavak 3. briše se.

2.

Članak 8. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 8.

1.   Obavijesti iz članaka 1., 3., 5. i 7. dostavljaju se u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 792/2009 (21)

2.   Obavijesti iz članaka 2., 4. i 6. države članice dostavljaju Komisiji elektroničkim putem uz primjenu metoda koje im Komisija daje na raspolaganje. Oblik i sadržaj obavijesti određuje se na temelju obrazaca, odnosno postupaka koje Komisija stavlja na raspolaganje nadležnim tijelima. Ti obrasci i postupci prilagođavaju se i ažuriraju nakon što su o tome obaviješteni Odbor iz članka 195. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1234/2007 i dotična nadležna tijela, prema potrebi.

Članak 11.

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. travnja 2014.

Međutim, članak 3. primjenjuje se od 1. rujna 2014., članak 6. stavak 2. primjenjuje se od 1. siječnja 2014., a članak 9. primjenjuje se od 1. srpnja 2014.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 13. prosinca 2013.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 299, 16.11.2007., str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EZ) br. 792/2009 od 31. kolovoza 2009. o detaljnim pravilima u skladu s kojima države članice moraju Komisiji dostavljati podatke i dokumente pri provedbi zajedničke organizacije tržišta, sustava izravnih plaćanja, promidžbe poljoprivrednih proizvoda i režima koji se primjenjuju na najudaljenije regije i manje otoke u Egejskom moru (SL L 228, 1.9.2009., str. 3.).

(3)  Uredba Komisije (EZ) br. 1709/2003 od 26. rujna 2003. o izjavama o prinosu i zalihama riže (SL L 243, 27.9.2003., str. 92.).

(4)  Uredba Komisije (EZ) br. 1345/2005 od 16. kolovoza 2005. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu sustava uvoznih dozvola za maslinovo ulje (SL L 212, 17.8.2005., str. 13.).

(5)  Uredba Komisije (EZ) br. 972/2006 od 29. lipnja 2006. o utvrđivanju posebnih pravila za uvoz Basmati riže i o prijelaznom sustavu kontrole za utvrđivanje njezina podrijetla (SL L 176, 30.6.2006., str. 53.).

(6)  Uredba Komisije (EZ) br. 341/2007 od 29. ožujka 2007. o otvaranju i predviđanju upravljanja carinskim kvotama te uvođenju sustava uvoznih dozvola i potvrda o podrijetlu za češnjak i druge poljoprivredne proizvode uvezene iz trećih zemalja (SL L 90, 30.3.2007., str. 12.).

(7)  Uredba Komisije (EZ) br. 1454/2007 od 10. prosinca 2007. o utvrđivanju zajedničkih pravila za utvrđivanje natječajnog postupka za utvrđivanje izvoznih subvencija za određene poljoprivredne proizvode (SL L 325, 11.12.2007., str. 69.).

(8)  Uredba Komisije (EZ) br. 826/2008 od 20. kolovoza 2008. o utvrđivanju zajedničkih pravila za dodjelu potpore za privatno skladištenje određenih poljoprivrednih proizvoda (SL L 223, 21.8.2008., str. 3.).

(9)  Uredba Komisije (EZ) br. 1296/2008 od 18. prosinca 2008. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu carinskih kvota za uvoz kukuruza i sirka u Španjolsku te za uvoz kukuruza u Portugal (SL L 340, 19.12.2008., str. 57.).

(10)  Uredba Komisije (EZ) br. 1130/2009 od 24. studenoga 2009. o utvrđivanju zajedničkih detaljnih pravila za provjeru upotrebe i/ili odredišta interventnih proizvoda (SL L 310, 25.11.2009., str. 5.).

(11)  Uredba Komisije (EU) br. 1272/2009 od 11. prosinca 2009. o utvrđivanju zajedničkih detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 u pogledu otkupa i prodaje poljoprivrednih proizvoda u okviru javne intervencije (SL L 349, 29.12.2009., str. 1.).

(12)  Uredba Komisije (EU) br. 479/2010 od 1. lipnja 2010. o utvrđivanju pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 u pogledu obavješćivanja Komisije od strane država članica u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda (SL L 135, 2.6.2010., str. 26.).

(13)  SL L 228, 1.9.2009., str. 3.”

(14)  SL L 228, 1.9.2009., str. 3.”

(15)  SL L 228, 1.9.2009., str. 3.”

(16)  SL L 228, 1.9.2009., str. 3.”

(17)  SL L 228, 1.9.2009., str. 3.”

(18)  SL L 228, 1.9.2009., str. 3.”

(19)  SL L 228, 1.9.2009., str. 3.”

(20)  SL L 228, 1.9.2009., str. 3.”

(21)  SL L 228, 1.9.2009., str. 3.”


Top