EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0951

Uredba Komisije (EZ) br. 951/2006 od 30. lipnja 2006. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 318/2006 u pogledu trgovine s trećim zemljama u sektoru šećera

OJ L 178, 1.7.2006, p. 24–38 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 312M , 22.11.2008, p. 86–100 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 073 P. 116 - 130
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 073 P. 116 - 130
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 026 P. 192 - 206

No longer in force, Date of end of validity: 27/12/2023; stavljeno izvan snage 32023R2835

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/951/oj

03/Sv. 026

HR

Službeni list Europske unije

192


32006R0951


L 178/24

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

30.06.2006.


UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 951/2006

od 30. lipnja 2006.

o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 318/2006 u pogledu trgovine s trećim zemljama u sektoru šećera

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 318/2006 od 20. veljače 2006. o zajedničkoj organizaciji tržišta u sektoru šećera (1), a posebno njezin članak 23. stavak 4. i članak 40. stavak 1.,

budući da:

(1)

Uredbom (EZ) br. 318/2006 utvrđuju se odredbe koje se primjenjuju na uvozne i izvozne dozvole, dodjelu izvoznih subvencija i upravljanje uvozom u sektoru šećera. Radi poboljšanja transparentnosti pravila koja se primjenjuju na trgovinu s trećim zemljama u sektoru šećera, treba objediniti detaljna pravila za primjenu tih odredbi u jednu jedinstvenu uredbu.

(2)

Člankom 32. Uredbe (EZ) br. 318/2006 predviđena je mogućnost dodjele subvencija za izvoz u treće zemlje kako bi se pokrila razlika između cijena na svjetskom tržištu i cijena u Zajednici.

(3)

Kako bi se osigurao jednak tretman u pogledu određivanja iznosa izvozne subvencije, treba utvrditi standardnu metodu za određivanje sadržaja saharoze u određenim proizvodima. Također treba utvrditi posebne kriterije kako bi se pokrili slučajevi u kojima standardna metoda ne omogućuje određivanje ukupnog sadržaja saharoze. Kod sirupa relativno malog stupnja čistoće, sadržaj saharoze treba utvrditi paušalno na temelju sadržaja šećera koji se može ekstrahirati.

(4)

Kandis šećer, koji se proizvodi od bijelog šećera ili rafiniranog sirovog šećera, vrlo često ima stupanj polarizacije manji od 99,5 %. S obzirom na velik stupanj čistoće korištene sirovine, subvencija za kandis šećer bi trebala biti što je više moguće bliža subvenciji za bijeli šećer. Stoga treba utvrditi preciznu definiciju kandis šećera.

(5)

Ako bi bila donesena odluka o dodjeli izvozne subvencije za izoglukozu, treba utvrditi ograničenja u pogledu sadržaja fruktoze i polisaharida kako bi se osiguralo da se subvencija dodjeljuje samo za izvorni proizvod kao takav.

(6)

Člankom 23. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 318/2006 utvrđuje se da je uvoz u Zajednicu ili izvoz iz nje, svih proizvoda navedenih u članku 1. stavku 1. te Uredbe, osim proizvoda iz točke (h) tog članka, podložan predočenju uvozne ili izvozne dozvole. Treba utvrditi detaljna pravila u svrhu određivanja posebno podataka koji trebaju biti navedeni u zahtjevima za dozvole i u dozvolama, uvjeta primjenjivih na izdavanje dozvola, uključujući i sredstva osiguranja koja treba položiti, kao i rokova važenja izdanih dozvola.

(7)

U skladu s člankom 34. Uredbe (EZ) br. 318/2006 treba osigurati poštivanje obveza u pogledu obujma izvoza, koje proizlaze iz sporazuma sklopljenih u skladu s člankom 300. Ugovora na temelju sustava izvoznih dozvola. U tu bi se svrhu zatražene dozvole trebale izdavati po završetku razdoblja razmatranja što bi Komisiji omogućilo da ocijeni tražene količine i poduzme mjere u slučajevima kada bi prihvaćanje dotičnih zahtjeva uzrokovalo ili moglo uzrokovati prekoračenje obujma i/ili sredstava utvrđenih u tim sporazumima za dotičnu tržišnu godinu. U tu svrhu, države članice bi morale bez odlaganja obavješćivati o svim zahtjevima za dozvole koje uključuju periodičke subvencije. Podnositeljima zahtjeva za izvozne subvencije treba dopustiti da povuku svoj zahtjev pod određenim uvjetima ako je utvrđen postotak prihvatljivosti.

(8)

Točno i redovito praćenje trgovine s trećim zemljama jedini je način da se pomno prate kretanja s obzirom na ograničenja koja proizlaze iz obveza Zajednice u skladu sa sporazumima sklopljenim u skladu s člankom 300. Ugovora te da se, prema potrebi, poduzmu potrebne mjere, posebno za primjenu članka 19. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 318/2006. Stoga Komisija treba redovito dobivati relevantne podatke ne samo o uvozu i izvozu proizvoda za koje su utvrđene subvencije, u skladu s člancima 32. i 33. Uredbe (EZ) br. 318/2006, već i o uvozu i izvozu proizvoda koji se izvoze bez subvencije, sa ili bez dozvole u slobodnom prometu na tržištu Zajednice kao i o proizvodima obuhvaćenim postupcima unutarnje proizvodnje.

(9)

Kako bi se osigurala stabilnost na tržištima šećera u Zajednici i izbjeglo da tržišne cijene padnu ispod referentnih cijena za šećer smatra se potrebnim predvidjeti primjenu dodatnih uvoznih carina.

(10)

Člankom 27. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 318/2006 utvrđuje se da se na uvoz izvršen po cijeni nižoj od inicijalne cijene priopćene Svjetskoj trgovinskoj organizaciji može biti podložan dodatnoj uvoznoj carini.

(11)

Za primjenu dodatne uvozne carine mora se uzeti u obzir CIF uvozna cijena dotične pošiljke. CIF uvozna cijena mora biti provjerena u odnosu na reprezentativne cijene za dotični proizvod na svjetskom tržištu ili na uvoznom tržištu Zajednice za taj proizvod. U tu je svrhu potrebno utvrditi kriterije za određivanje reprezentativnih CIF uvoznih cijena za proizvode na koje se može primijeniti dodatna uvozna carina. Kod određivanja reprezentativnih CIF uvoznih cijena Komisija treba uzeti u obzir sve informacije koje su joj dostupne bilo izravno ili putem priopćavanja takvih relevantnih informacija od strane država članica.

(12)

Uredbom Vijeća (EZ) br. 2286/2002 od 10. prosinca 2002. o aranžmanima koji se primjenjuju na poljoprivredne proizvode i robu nastalu preradom poljoprivrednih proizvoda podrijetlom iz afričkih, karipskih i pacifičkih država (država AKP-a), i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1706/98 (2), otvara se godišnja carinska kvota od 600 000 tona melase podrijetlom iz AKP-a, u okviru koje se uvozne carine smanjuju za 100 %. Imajući to u vidu, i uzimajući u obzir da nije vjerojatno da bi uvoz melase uz ovakvo količinsko ograničenje mogao dovesti od poremećaja na tržištu Zajednice, smatra se neprimjerenim nametanje dodatnih carina na takav uvoz, budući da bi to bilo suprotno samoj svrsi olakšavanja uvoza poljoprivrednih proizvoda iz afričkih, karipskih i pacifičkih država (država AKP-a) u Zajednicu. Stoga ukupnu uvoznu carinu primjenjivu na melasu iz šećerne trske podrijetlom iz tih država treba smanjiti na nulu.

(13)

Uredbom Komisije (EEZ) br. 2454/93 od 2. srpnja 1993. o utvrđivanju odredaba za provedbu Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92 o Carinskom zakoniku Zajednice (3) kodificirana su pravila za upravljanje carinskim kvotama, oblikovana za korištenje kronološkim redoslijedom datuma prihvaćanja carinskih deklaracija.

(14)

Detaljna pravila utvrđena u ovoj Uredbi zamjenjuju pravila utvrđena u uredbama Komisije (EEZ) br. 784/68 od 26. lipnja 1968. o utvrđivanju detaljnih pravila za izračunavanje CIF cijena za bijeli šećer i sirovi šećer (4), (EEZ) br. 785/68 od 26. lipnja 1968. o određivanju standardne kvalitete i utvrđivanju detaljnih pravila za izračunavanje CIF cijene melase (5), (EZ) br. 1422/95 (6), (EZ) br. 1423/95 od 23. lipnja 1995. o utvrđivanju detaljnih provedbenih pravila za uvoz proizvoda iz sektora šećera osim melase (7), (EZ) br. 1464/95 od 27. lipnja 1995. o posebnim detaljnim pravilima za primjenu sustava uvoznih i izvoznih dozvola u sektoru šećera (8) i (EZ) br. 2135/95 od 7. rujna 1995. o utvrđivanju detaljnih pravila primjene za dodjelu izvoznih subvencija u sektoru šećera (9). Te uredbe stoga treba staviti izvan snage radi transparentnosti i pravne jasnoće.

(15)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Upravljačkog odbora za šećer,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

POGLAVLJE I.

PODRUČJE PRIMJENE I DEFINICIJE

Članak 1.

Područje primjene

Ovom se Uredbom utvrđuju, u skladu s glavom III. Uredbe (EZ) br. 318/2006, posebna detaljna pravila za primjenu sustava uvoznih i izvoznih dozvola, dodjelu izvoznih subvencija i upravljanje uvozom, uključujući primjenu dodatnih uvoznih carina u sektoru šećera.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe:

1.

„periodička subvencija” znači izvozna subvencija koji se utvrđuje u redovnim vremenskim razdobljima kako je navedeno u članku 33. stavku 2. točki (a) Uredbe (EZ) br. 318/2006;

2.

„kandis šećer” znači šećer koji:

(a)

sadrži velike kristale duljine najmanje 5 mm, koji se dobivaju hlađenjem i polaganom kristalizacijom dovoljno koncentrirane otopine šećera; i

(b)

sadrži 96 % ili više saharoze težinski u suhom stanju, određenim u skladu s polarimetrijskom metodom.

POGLAVLJE II.

IZVOZNE SUBVENCIJE

Članak 3.

Određivanje sadržaja saharoze u različitim šećernim sirupima prihvatljivim za izvoznu subvenciju

1.   Izvozna subvencija za 100 kilograma proizvoda navedenih u članku 1. stavku 1. točki (c) Uredbe (EZ) br. 318/2006 jednaka je osnovnom iznosu pomnoženom s utvrđenim sadržajem saharoze dotičnog proizvoda, uvećanom, prema potrebi, za sadržaj drugih šećera izračunan kao ekvivalent saharoze.

2.   Ne dovodeći u pitanje stavke 3. i 4., sadržaj saharoze, uvećan, prema potrebi, za sadržaj drugih šećera izraženih kao saharoza, je ukupni sadržaj šećera dobiven primjenom Lane-Eynonove metode (metode redukcije bakra) na invertnu otopinu prema Clerger-Herzfeldu. Ukupni sadržaj šećera određen u skladu s tom metodom se pretvara u saharozu množenjem s koeficijentom 0,95.

3.   Za sirup čistoće od najmanje 85 % ali manje od 94,5 %, sadržaj saharoze, uvećan, prema potrebi, za sadržaj drugih šećera izraženih kao saharoza, utvrđuje se paušalno na 73 % težinski u suhom stanju. Postotak čistoće sirupa računa se dijeljenjem ukupnog sadržaja šećera sa sadržajem suhe tvari i množenjem rezultata sa 100. Ukupni sadržaj šećera određuje se u skladu s metodom iz stavka 2., a sadržaj suhe tvari u skladu s areometrijskom metodom.

4.   Za karamel dobiven isključivo iz nedenaturiranog šećera obuhvaćenog oznakom KN 1701, sadržaj saharoze, uvećan, prema potrebi, za sadržaj drugih šećera izraženih kao saharoza, određuje se na temelju sadržaja suhe tvari. Sadržaj suhe tvari se određuje na temelju gustoće razrijeđene otopine u ponderiranom omjeru 1:1. Rezultat određivanja sadržaja suhe tvari izražava se kao saharoza tako da se pomnoži s koeficijentom 1.

Međutim, na zahtjev, kako bi se uzeo u obzir karamel iz prvog podstavka, stvarna korištena količina saharoze, uvećana, prema potrebi, za sadržaj drugih šećera izraženih kao saharoza, može se odrediti ako je kandis šećer proizveden u skladu s postupkom u carinskom skladištu ili slobodnoj zoni, koji daje jednaka jamstava.

5.   Osnovni iznos iz stavka 1. ne primjenjuje se na sirupe čistoće manje od 85 %.

Članak 4.

Izvozna subvencija za izoglukozu

Izvozne subvencije se mogu dodijeliti samo za proizvode navedene u članku 1. stavku 1. točkama (d) i (g) Uredbe (EZ) br. 318/2006 ako:

(a)

su proizvodi dobiveni izomerizacijom glukoze;

(b)

je sadržaj fruktoze u proizvodima u suhom stanju najmanje 41 % težinski;

(c)

je ukupan sadržaj polisaharida i oligosaharida, uključujući di- i trisaharide, u proizvodima u suhom stanju najviše 8,5 % težinski.

Sadržaj suhe tvari u izoglukozi određuje se na temelju gustoće razrijeđene otopine u težinskom omjeru 1:1 ili, u slučaju proizvoda vrlo velike konzistencije, sušenjem.

POGLAVLJE III.

IZVOZNE DOZVOLE

Članak 5.

Nužnost dozvole

1.   Za svaki izvoz proizvoda navedenih u članku 1. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 318/2006, uz izuzetak onih iz točke (h) tog članka, potrebno je izdavanje izvozne dozvole.

2.   Za potrebe primjene članka 4. stavka 2. Uredbe Komisije (EZ) br. 800/1999 (10) utvrđuju se sljedeće skupine proizvoda:

(a)

I. skupina proizvoda: proizvodi navedeni u članku 1. stavku 1. točki (b) Uredbe (EZ) br. 318/2006;

(b)

II. skupina proizvoda: proizvodi navedeni u članku 1. stavku 1 točki (c). Uredbe (EZ) br. 318/2006;

(c)

III. skupina proizvoda: proizvodi navedeni u članku 1. stavku 1. točkama (d) i (g) Uredbe (EZ) br. 318/2006.

Članak 6.

Izvozne dozvole sa subvencijom

1.   Ako se subvencija utvrdi u skladu s pozivom za podnošenje ponuda koji se održava unutar Zajednice, zahtjev za izvoznu dozvolu se podnosi nadležnom tijelu države članice u kojoj je izdana izjava o dodjeli ugovora po natječaju.

2.   Odjeljak 20. zahtjeva za dozvolu i dozvole sadržava sljedeći navod:

„Uredba (EZ) br. 951/2006 (SL L 178 od 1.7.2006., str. 24.), rok za predavanje ponuda: …”

3.   Izvozna dozvola se izdaje za količinu navedenu u odgovarajućoj izjavi o dodjeli ugovora. U odjeljku 22. dozvole navodi se stopa izvozne subvencije, kako je navedena u izjavi, izražena u EUR. Sadržava sljedeći navod:

„Stopa primjenjive subvencije: …”.

4.   Članak 49. Uredbe Komisije (EZ) br. 1291/2000 (11) se ne primjenjuje.

Članak 7.

Izvozna dozvola za šećer, izoglukozu ili inulin sirup bez subvencije

Ako se šećer, izoglukoza ili inulin sirup u slobodnom prometu na tržištu Zajednice, a koji se ne smatraju „izvan kvote”, izvoze bez subvencije, odjeljak 22. zahtjeva za dozvolu i dozvole sadržava sljedeći navod, ovisno o dotičnom proizvodu već prema slučaju:

„(Šećer) ili (izoglukoza) ili (inulin sirup), koji se ne smatraju ‚izvan kvote’, za izvoz bez subvencije.”

Članak 8.

Važenje izvoznih dozvola

1.   Izvozne dozvole za proizvode navedene u članku 1. stavku 1. točkama (b) i (c) Uredbe (EZ) br. 318/2006 koje se odnose na količine koje premašuju 10 tona vrijede od stvarnog dana izdavanja do kraja trećeg mjeseca koji slijedi nakon mjeseca izdavanja.

2.   Izvozne dozvole za količine proizvoda navedenih u članku 1. stavku 1. točkama (b) i (c) Uredbe (EZ) br. 318/2006, koje ne premašuju 10 tona vrijede od dana izdavanja u smislu članka 23. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1291/2000 do kraja trećeg mjeseca koji slijedi nakon mjeseca izdavanja.

U slučaju iz prvog podstavka, dotična stranka ne može koristiti više od jedne takve dozvole za isti izvoz.

3.   Izvozne dozvole za proizvode navedene u članku 1. stavku 1. točkama (a), (d), (e), (f) i (g) Uredbe (EZ) br. 318/2006 vrijede od dana izdavanja u smislu članka 23. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1291/2000 do kraja trećeg mjeseca koji slijedi nakon mjeseca izdavanja.

Članak 9.

Suspenzija izdavanja izvoznih dozvola

1.   Ako postoji opasnost da bi izdavanje izvoznih dozvola moglo uzrokovati prekoračenje raspoloživih proračunskih sredstava ili maksimalnih količina i/ili obveza u vezi s potrošnjom utvrđenih u Sporazumu o poljoprivredi WTO-a (12) za dotično razdoblje, Komisija može:

(a)

utvrditi postotak prihvatljivosti za tražene količine, za koje još nisu izdane dozvole;

(b)

odbiti zahtjeve za koje još nisu izdane izvozne dozvole;

(c)

suspendirati podnošenje zahtjeva za dozvolom za pet radnih dana; može odrediti suspenziju na dulji rok u skladu s postupkom iz članka 39. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 318/2006.

2.   Mjere predviđene stavkom 1. mogu se usvojiti kad se zahtjevi za izvozne dozvole odnose na količine koje premašuju ili bi mogle premašiti redovne trgovinske tijekove za određeno odredište ili skupinu odredišta, te bi izdavanje traženih dozvola moglo dovesti do rizika špekuliranja, narušavanja tržišnog natjecanja među subjektima ili poremećaje u dotičnoj trgovini ili na tržištu Zajednice.

3.   Ako bi tražene količine bile smanjene ili odbijene, sredstvo osiguranja za dozvolu se odmah oslobađa za nedodijeljene količine.

4.   Podnositelji zahtjeva mogu povući svoje zahtjeve za dozvole u roku od 10 radnih dana od objave u Službenom listu Europske unije postotka prihvatljivosti, kako je navedeno u stavku 1. točki (a) ako on iznosi manje od 80 %,. Države članice tada oslobađaju sredstvo osiguranja.

POGLAVLJE IV.

UVOZNE DOZVOLE

Članak 10.

Uvozne dozvole i njihovo važenje

1.   Sav uvoz u Zajednicu proizvoda navedenih u članku 1. stavku 1. osim onih navedenih u točki (h) Uredbe (EZ) br. 318/2006 podložan je predočenju uvozne dozvole.

2.   Uvozne dozvole za količine koje premašuju 10 tona proizvoda navedenih u članku 1. stavku 1. točki (b) Uredbe (EZ) br. 318/2006 vrijede od stvarnog dana izdavanja do kraja mjeseca koji slijedi nakon mjeseca izdavanja.

Uvozne dozvole za količine koje ne premašuju 10 tona proizvoda navedenih u članku 1. stavku 1. točki (b) Uredbe (EZ) br. 318/2006 i uvozne dozvole za proizvode navedene u članku 1. stavku 1. točkama (a), (c), (d), (e), (f) i (g) te Uredbe vrijede od dana izdavanja u smislu članka 23. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1291/2000 do kraja mjeseca koji slijedi nakon mjeseca izdavanja.

POGLAVLJE V.

ZAJEDNIČKA PRAVILA ZA IZVOZNE I UVOZNE DOZVOLE

ODJELJAK 1.

Izdavanje dozvola i sredstvo osiguranja

Članak 11.

Predavanje zahtjeva i izdavanje izvoznih i uvoznih dozvola

1.   Dozvole za šećer obuhvaćen oznakom KN 1701 za količine koje premašuju 10 tona izdaju se:

(a)

ako se radi o uvoznim dozvolama, na treći radni dan nakon dana kad je zahtjev podnesen;

(b)

ako se radi o izvoznim dozvolama, na peti radni dan nakon dana kad je zahtjev podnesen;

(c)

ako se radi o izvoznim dozvolama s unaprijed utvrđenim subvencijom, na peti radni dan nakon dana kad je zahtjev podnesen pod uvjetom da u međuvremenu Komisija nije poduzela posebne radnje u skladu s člankom 9. stavkom 1. ove Uredbe.

Prvi podstavak se ne primjenjuje na:

(a)

kandis šećer;

(b)

aromatizirani šećer; šećer s dodanim bojilima;

(c)

preferencijalni šećer za uvoz u Zajednicu u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 950/2006 (13).

2.   Kad se zahtjev za dozvolu za proizvode na koje se primjenjuje stavak 1. podstavak 1. odnosi na količine koje ne premašuju 10 tona, dotična stranka ne može predati na isti dan i istom nadležnom tijelu više od jednog takvog zahtjeva.

Članak 12.

Sredstvo osiguranja

1.   Sredstvo osiguranja za dozvole za proizvode navedene u članku 1. stavku 1. osim onih navedenih u točki (h) Uredbe (EZ) br. 318/2006 za 100 kilograma neto proizvoda ili za 100 kilograma neto suhe tvari izoglukoze, ili za 100 kilograma inulin sirupa izraženog kao neto suha tvar ekvivalenta šećera/izoglukoze iznosi:

(a)

ako se radi o uvoznoj dozvoli:

0,30 EUR za proizvode obuhvaćene oznakama KN 1701, 1702 i 2106, isključujući oznake KN 1702 50 00 i 1702 90 10 i inulin sirup,

0,06 EUR za proizvode obuhvaćene oznakama KN 1212 91, 1212 99 20 i 1703,

0,60 EUR za inulin sirup obuhvaćen oznakama KN ex 1702 60 80 i 1702 90 80;

(b)

ako se radi o izvoznoj dozvoli:

11,00 EUR za proizvode obuhvaćene oznakom KN 1701,

0,90 EUR za proizvode obuhvaćene oznakama KN 1212 91, 1212 99 20 i 1703,

4,20 EUR za proizvode obuhvaćene oznakama KN 1702 20, 1702 60 95, 1702 90 60, 1702 90 71, 1702 90 99 i 2106 90 59, isključujući inulin sirup,

4,20 EUR za proizvode obuhvaćene oznakama KN 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10, 1702 90 30 i 2106 90 30,

8,00 EUR za inulin sirup obuhvaćen oznakama KN 1702 60 80 i 0.60 EUR za inulin sirup obuhvaćen oznakama KN 1702 90 80.

2.   Za proizvode obuhvaćene oznakom KN 1701, korisnik dozvole polaže dodatno sredstvo osiguranja ako:

(a)

obveza izvoza koja proizlazi iz izvoznih dozvola, osim onih koje su izdane u okviru poziva za podnošenje ponuda raspisanog u Zajednici nije ispunjena, osim u slučaju više sile; i

(b)

je iznos sredstva osiguranja, kako je navedeno u prvoj i drugoj alineji stavke 1. točke (b) manji od iznosa izvozne subvencije na snazi zadnjeg dana važenja dozvole, nakon smanjenja subvencije navedene na dozvoli.

Iznos dodatnog sredstva osiguranja jednak je razlici između iznosa navedenih u točki (b) prvog podstavka.

ODJELJAK 2.

Dozvole za posebne postupke rafiniranja („EX/IM”)

Članak 13.

Opća pravila

1.   Iznimno od članka 2. Uredbe (EZ) br. 1291/2000, ako, na temelju odobrenja iz članka 116. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92 (14) nakon izvoza bijelog šećera obuhvaćenog oznakom KN 1701 99 10 slijedi uvoz sirovog šećera obuhvaćenog oznakama KN 1701 11 10, 1701 11 90, 1701 12 10 i 1701 12 90, potrebne su dozvole za izvoz bijelog šećera i uvoz sirovog šećera.

2.   Iznimno od članka 9. Uredbe (EZ) br. 1291/2000 prava koja proizlaze iz izvoznih i uvoznih dozvola iz stavka 1. nisu prenosiva.

Članak 14.

Zahtjevi za dozvole

1.   Zahtjev za izvoznu dozvolu za bijeli šećer ne prihvaća se osim ako nije predočeno odobrenje iz članka 13. stavka 1. i istodobno predan zahtjev za uvoznu dozvolu za sirovi šećer.

2.   Zahtjev za uvoznu dozvolu se odnosi na količinu sirovog šećera standardne kvalitete koji, u pogledu njegovog prinosa, odgovara količini bijelog šećera navedenoj na zahtjevu za izvoznu dozvolu. Prinos sirovog šećera se računa tako da se oduzme 100 od iznosa dobivenog množenjem stupnja polarizacije šećera s dva.

Ako uvezeni sirovi šećer nije standardne kvalitete, količina sirovog šećera koji se uvozi u okviru dozvole se računa tako da se pomnoži količina sirovog šećera standardne kvalitete navedena na dozvoli s korektivnim faktorom. Korektivni se faktor dobiva tako da se podijeli 92 s postotkom prinosa stvarno uvezenog sirovog šećera.

3.   Odjeljak 20. zahtjeva za izvoznu dozvolu i izvozne dozvole za bijeli šećer, te zahtjeva za uvoznu dozvolu i uvozne dozvole za sirovi šećer sadržava sljedeći navod:

„EX/IM, članak 116. Uredbe (EEZ) br. 2913/92 – dozvola vrijedi u … (država članica koja je izdala dozvolu).”

Odjeljak 20. izvozne dozvole također sadržava broj odgovarajuće uvozne dozvole, a u odgovarajućem odjeljku uvozne dozvole se navodi broj odgovarajuće izvozne dozvole.

4.   Ukidanje u skladu s člankom 13. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1291/2000 primjenjuje se istodobno i na uvoznu i na izvoznu dozvolu kako je navedeno u stavku 1.

Članak 15.

Važenje dozvola

1.   Iznimno od odredaba članaka 9. i 11., izvozna dozvola za bijeli šećer i uvozna dozvola za sirovi šećer vrijede:

(a)

do 30. lipnja, ako je zahtjev podnesen, u smislu članka 17. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1291/2000, na dan 1. listopada ili nakon tog dana u dotičnoj tržišnoj godini;

(b)

do 30. rujna, ako je zahtjev podnesen, u smislu članka 17. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1291/2000, na dan 1. srpnja ili nakon tog dana u dotičnoj tržišnoj godini.

2.   Primjenjujući članak 561. Uredbe (EEZ) br. 2454/93, rok do kojeg uvoz sirovog šećera koji odgovara prethodnom izvozu bijelog šećera mora biti proveden jednak je razdoblju važenja uvozne dozvole za sirovi šećer.

Članak 16.

Sredstvo osiguranja

1.   Iznimno od članka 12. stavka 1. i ne dovodeći u pitanje sljedeće stavke, sredstvo osiguranja za uvozne dozvole iz članka 13. stavka 1. iznosi 11,50 EUR za 100 kilograma neto.

2.   Članak 8. stavak 4. Uredbe (EZ) br. 1291/2000 se ne primjenjuje na izvozne dozvole iz članka 13. stavka 1. ove Uredbe. Članak 35. stavak 4. Uredbe (EZ) br. 1291/2000 se ne primjenjuje na uvozne dozvole iz članka 13. stavka 1. ove Uredbe.

3.   Iznimno od članka 8. stavka 5. i članka 35. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1291/2000:

(a)

ukupno sredstvo osiguranja za uvoznu dozvolu se oslobađa samo ako je količina stvarno uvezenog sirovog šećera jednaka ili veća od količine stvarno izvezenog bijelog šećera, uzimajući u obzir prinos sirovog šećera;

(b)

ako je količina stvarno uvezenog sirovog šećera manja od količine stvarno izvezenog bijelog šećera, sredstvo osiguranja se gubi u iznosu koji odgovara razlici između količine stvarno izvezenog bijelog šećera i količine stvarno uvezenog sirovog šećera.

Točka (b) prvog podstavka se primjenjuje s obzirom na prinos uključenog sirovog šećera.

POGLAVLJE VI.

PRIOPĆENJA DRŽAVA ČLANICA

Članak 17.

Priopćenja o izdanim izvoznim dozvolama

U pogledu izvoza u treće zemlje, sve države članica priopćuju Komisiji do 15-og svakog mjeseca za prethodni mjesec:

(a)

količine za koje su stvarno izdane dozvole i iznose izvoznih subvencija utvrđenih u skladu s člankom 33. stavkom 2. točkom (a) Uredbe (EZ) br. 318/2006 raščlanjene na:

bijeli šećer obuhvaćen oznakama KN 1701 91 00, 1701 99 10 i 1701 99 90,

sirovi šećer tel quel obuhvaćen oznakama KN 1701 11 90 i 1701 12 90,

saharozne sirupe, izražene kao bijeli šećer, obuhvaćen oznakama KN 1702 60 90, 1702 90 60, 1702 90 71, 1702 90 99 i 2106 90 59,

izoglukozu, izraženu kao suha tvar, obuhvaćenu oznakama KN 1702 40 10, 1702 60 10, 1702 90 30 i 2106 90 30,

inulin sirup, izražen kao ekvivalent šećera/izoglukoze u suhoj tvari, obuhvaćen oznakom KN ex 1702 60 90;

(b)

količine bijelog šećera obuhvaćen oznakama KN 1701 99 10 za koji je stvarno izdana dozvola i iznose izvoznih subvencija utvrđene u skladu s člankom 33. stavkom 2. točkom (b) Uredbe (EZ) br. 318/2006;

(c)

količine i odgovarajuće iznose izvoznih subvencija utvrđene u skladu s člankom 33. stavkom 2. točkom (a) Uredbe (EZ) br. 318/2006 za bijeli šećer, količine sirovog šećera i saharoznog sirupa, izražene kao bijeli šećer, i količine izoglukoze izražene kao suha tvar, za koje je stvarno izdana izvozna dozvola za izvoz u obliku proizvoda iz članka 1. stavka 2. točke (b) Uredbe Vijeća (EZ) br. 2201/96 (15).

Članak 18.

Priopćenja o izvezenim količinama

Sve države članice priopćuju Komisiji:

1.

Najkasnije do kraja svakog kalendarskog mjeseca za prethodni kalendarski mjesec, količine bijelog šećera iz članka 17. točke (b) izvezene u skladu s člankom 8. stavcima 4. i 5. Uredbe (EZ) br. 1291/2000;

2.

Za svaki kalendarski mjesec, a najkasnije do kraja trećeg kalendarskog mjeseca koji slijedi dotični kalendarski mjesec:

(a)

količine i odgovarajuće iznose izvoznih subvencija za šećer i sirup, izražene kao bijeli šećer, iz članka 5. stavka 1. četvrte alineje Uredbe (EZ) br. 1291/2000 koje su izvezene bez daljnje prerade i bez izvozne dozvole;

(b)

količine šećera pokrivene kvotama izvezene kao bijeli šećer ili u obliku prerađenih proizvoda, izražene kao bijeli šećer, za koje je izdana izvozna dozvola za provedbu pomoći u hrani Zajednice i nacionalnih pomoći u hrani u skladu s međunarodnim konvencijama ili drugim komplementarnim programima, te za provedbu drugih mjera Zajednice za slobodnu opskrbu hranom;

(c)

u pogledu izvoza iz drugog stavka članka 4. Uredbe (EZ) br. 800/1999, količine šećera i saharoznih sirupa, izražene kao bijeli šećer, i izoglukoze, izražene kao suha tvar, koje su izvezene bez daljnje prerade, s iznosima odgovarajućih subvencija;

(d)

količine i odgovarajuće iznose izvoznih subvencija utvrđene u skladu s člankom 33. stavkom 2. točkom (a) Uredbe (EZ) br. 318/2006 za bijeli šećer, količine sirovog šećera i saharoznog sirupa, izražene kao bijeli šećer, i količine izoglukoze, izražene kao suha tvar, koje su izvezene u obliku proizvoda iz Priloga II. Uredbi Vijeća (EZ) br. 1255/1999 (16) i u obliku proizvoda iz Priloga II. Uredbi Komisije (EZ) br. 1043/2005 (17);

(e)

u pogledu izvoza iz članka 17. točke (c) i točke (d) ovog članka, količine izvezene bez subvencije.

Priopćenja iz točaka (d) i (e) se dostavljaju Komisiji odvojeno za svaku Uredbu koja se primjenjuje na dotični prerađeni proizvod.

Članak 19.

Priopćenja o uvoznim dozvolama

Sve države članice priopćuju Komisiji:

1.

Svaki mjesec, za prethodni mjesec, količine bijelog šećera tel quel i sirovog šećera osim za preferencijalni šećer, ili šećerne sirupe, izoglukoze i inulin sirupa za koje je stvarno izdana uvozna dozvola;

2.

Svaki tjedan za prethodni tjedan, količine bijelog šećera i sirovog šećera tel quel za koje je izdana izvozna dozvola u skladu s člankom 13.;

3.

Za svako tromjesečje i, odvojeno najkasnije do kraja drugog kalendarskog mjeseca koji slijedi nakon dotičnog tromjesečja, količine šećera uvezene iz trećih zemalja i izvezene u obliku kompenzirajućih proizvoda u okviru aranžmana unutarnje proizvodnje iz članka 116. Uredbe (EEZ) br. 2913/92.

Članak 20.

Ad hoc priopćenja o izvoznim dozvolama uz subvenciju

Na zahtjev Komisije i za navedeno razdoblje, države članice odmah započinju dnevno obavješćivanje Komisije o:

(a)

za količine koje premašuju 10 tona, svim zahtjevima za izvozne dozvole za proizvode prihvatljive za periodičku subvenciju;

(b)

količinama na koje se odnose mjere poduzete u skladu s člankom 9. stavkom 1.

Članak 21.

Način priopćavanja

Priopćenja država članica predviđena u ovom poglavlju dostavljaju se elektroničkim putem korištenjem obrazaca koje je Komisija stavila na raspolaganje državama članicama.

POGLAVLJE VII.

UPRAVLJANJE UVOZIMA

ODJELJAK 1.

Računanje CIF cijena za bijeli šećer i sirovi šećer

Članak 22.

Određivanje CIF cijena

Komisija određuje CIF cijene za bijeli šećer i sirovi šećer na temelju najpovoljnijih prilika za kupnju na svjetskom tržištu. Te se cijene računaju u skladu s člancima od 23. do 26.

Članak 23.

Podaci koje treba uzeti u obzir

Kod utvrđivanja najpovoljnijih prilika za kupnju na svjetskom tržištu, uzimaju se u obzir svi podaci koji su Komisiji dostupni izravno ili putem nadležnih agencija država članica, koji se odnose na:

(a)

ponude na svjetskom tržištu;

(b)

burzovne kotacije koje su važne za međunarodnu trgovinu šećerom;

(c)

cijene zabilježene na važnim tržištima u trećim zemljama;

(d)

prodaje sklopljene u okviru međunarodne trgovine.

Članak 24.

Podaci koji se ne uzimaju u obzir

Kod utvrđivanja najpovoljnijih prilika za kupnju sljedeći se podaci ne uzimaju u obzir:

(a)

da li roba nije dobre i primjerene tržišne kvalitete; ili

(b)

da li se mogućnost kupnje robe po cijeni navedenoj u ponudi odnosi samo na malu količinu koja nije reprezentativna za tržište; ili

(c)

da li opći trend cijena ili podaci dostupni Komisiji navode Komisiju na pretpostavku da cijena navedena u ponudi nije reprezentativna za stvarne trendove na tržištu.

Članak 25.

Prilagodba na luku Rotterdam

1.   Cijene koje ne vrijede za isporuku u rasutom stanju CIF Rotterdam prilagođavaju se.

Kod prilagodbe posebno se uzima u obzir razlika između troškova prijevoza robe između luke utovara i luke odredišta, te između luke utovara i Rotterdama.

2.   Ako se cijena odnosi na robu u vrećama, smanjuje se za 0,88 EUR za 100 kilograma.

Članak 26.

Prilagodba na standardnu kvalitetu

1.   Kod prilagodbe cijena koje se odnose na kvalitetu koja nije standardna kvaliteta:

(a)

na bijeli šećer se primjenjuju povećanja ili smanjenja utvrđena u skladu s člankom 18. Uredbe (EEZ) br. 318/2006;

(b)

na sirovi šećer se primjenjuju korektivni faktori dobiveni tako da se 92 podijeli s postotkom prinosa šećera na koji se cijena odnosi.

2.   Prinos se računa u skladu s metodom opisanom u Prilogu I. stavku 3. točki III. Uredbe (EZ) br. 318/2006.

ODJELJAK 2.

Određivanje standardne kvalitete i računanje CIF cijene za melasu

Članak 27.

Standardna kvaliteta melase

Standardna kvaliteta melase:

(a)

ima dobru i primjerenu tržišnu kvalitetu;

(b)

ima ukupan sadržaj šećera od 48 %.

Članak 28.

Određivanje CIF cijena

Komisija određuje CIF cijene melase na temelju najpovoljnijih prilika za kupnju na svjetskom tržištu. Te se cijene računaju u skladu s člancima od 29. do 33.

Članak 29.

Podaci koje treba uzeti u obzir

Kod utvrđivanja najpovoljnijih prilika za kupnju na svjetskom tržištu, u obzir se uzimaju svi podaci koji se odnose na:

(a)

ponude na svjetskom tržištu;

(b)

cijene zabilježene na važnim tržištima u trećim zemljama;

(c)

prodaje sklopljene u međunarodnoj trgovini, koje su dostupne Komisiji bilo izravno ili putem nadležnih agencija u državama članicama.

Članak 30.

Podaci koji se ne uzimaju u obzir

Pri utvrđivanju najpovoljnijih prilika za kupnju na svjetskom tržištu sljedeći se podaci ne uzimaju u obzir:

(a)

da li roba nije dobre i primjerene tržišne kvalitete; ili

(b)

da li se mogućnost kupnje robe po cijeni navedenoj u ponudi odnosi samo na malu količinu koja nije reprezentativna za tržište; ili

(c)

da li opći trend cijena ili podaci dostupni Komisiji navode Komisiju na pretpostavku da cijena navedena u ponudi nije reprezentativna za stvarne trendove na tržištu.

Članak 31.

Prilagodbe na luku Amsterdam

Cijene koje ne vrijede za isporuku u rasutom stanju CIF Amsterdam prilagođavaju se.

Kod prilagodbe posebno se uzima u obzir razlika između troškova prijevoza robe između luke utovara i luke odredišta, te između luke utovara i Amsterdama.

Članak 32.

Prilagodbe na standardnu kvalitetu

Cijene koje se određuju kod utvrđivanja najpovoljnijih prilika za kupnju, a koje se ne odnose na standardnu kvalitetu:

(a)

povećavaju se za jednu četrdesetosminu za svaki postotni poen ukupnog sadržaja šećera ako je sadržaj šećera dotične melase manji od 48 %;

(b)

smanjuju se za jednu četrdesetosminu za svaki postotni poen ukupnog sadržaja šećera ako je sadržaj šećera dotične melase veći od 48 %.

Članak 33.

Prosječna cijena

Kod utvrđivanja najpovoljnijih prilika za kupnju na svjetskom tržištu, može se kao osnovu uzeti prosjek nekoliko cijena, pod uvjetom da se taj prosjek može smatrati reprezentativnim za stvarne trendove na tržištu.

ODJELJAK 3.

Dodatna uvozna carina

Članak 34.

Dodatna carina za melasu

1.   Dodatne uvozne carine iz članka 27. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 318/2006 primjenjuju se na melasu obuhvaćenu oznakama KN 1703 10 00 i 1703 90 00.

2.   Za potrebe ove Uredbe, reprezentativne cijene za melasu na svjetskom tržištu ili na uvoznom tržištu Zajednice, kako je navedeno u članku 27. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 318/2006, znače CIF cijene za te proizvode koje određuje Komisija u skladu s odjeljkom 2. (dalje u tekstu: „reprezentativne cijene melase”).

Te cijene se utvrđuju za svaku tržišnu godinu u skladu s postupkom iz članka 39. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 318/2006. Komisija ih može izmijeniti tijekom tog razdoblja ako podaci dostupni Komisiji ukazuju na promjenu prethodno utvrđenih reprezentativnih cijena od najmanje 0,5 EUR za 100 kilograma.

3.   Države članice dostavljaju Komisiji do 15-og svakog mjeseca raspoložive podatke iz članka 29.

Članak 35.

Inicijalne cijene melase

Za 100 kilograma melase standardne kvalitete iz članka 27. ove Uredbe, inicijalna cijena iz članka 27. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 318/2006, iznosi:

(a)

7,90 EUR za melasu obuhvaćenu oznakom KN 1703 10 00;

(b)

8,20 EUR za melasu obuhvaćenu oznakom KN 1703 90 00.

Članak 36.

Dodatna carina za proizvode od šećera

1.   Dodatne uvozne carine iz članka 27. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 318/2006 se primjenjuju na proizvode obuhvaćene oznakama KN 1701 11 10, 1701 11 90, 1701 12 10, 1701 12 90, 1701 91 00, 1701 99 10, 1701 99 90 i 1702 90 99.

2.   Za potrebe ove Uredbe, reprezentativne cijene za bijeli šećer i sirovi šećer na svjetskom tržištu ili na uvoznom tržištu Zajednice, kako je navedeno u članku 27. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 318/2006, znači CIF cijene za te proizvode utvrđene u skladu s odjeljkom 1. (dalje u tekstu „reprezentativne cijene šećera”).

Te se cijene utvrđuju za svaku tržišnu godinu u skladu s postupkom uz članka 39. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 318/2006. Komisija ih može izmijeniti tijekom tog razdoblja ako fluktuacija u elementima izračuna uzrokuje pad ili rast od 1,20 EUR za 100 kilograma ili više u odnosu na prethodno utvrđene reprezentativne cijene šećera.

3.   Reprezentativna cijena šećera za proizvode obuhvaćene oznakom KN 1702 90 99 je reprezentativna cijena utvrđena za bijeli šećer, koja se primjenjuje za 1 % sadržaja saharoze za 100 kilograma dotičnog neto proizvoda.

Članak 37.

Incijalne cijene za proizvode od šećera

Za 100 kilograma neto proizvoda, inicijalna cijena iz članka 27. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 318/2006 iznosi:

(a)

53,10 EUR za bijeli šećer obuhvaćen oznakama KN 1701 99 10 i 1701 99 90 standardne kvalitete iz Priloga I. točke II. Uredbe (EZ) br. 318/2006;

(b)

64,7 EUR za šećer obuhvaćen oznakom KN 1701 91 00;

(c)

54,10 EUR za sirovi šećer iz šećerne repe obuhvaćen oznakom KN 1701 12 90 standardne kvalitete iz Priloga I. točke III. Uredbe (EZ) br. 318/2006;

(d)

41,30 EUR za sirovi šećer iz šećerne repe obuhvaćen oznakom KN 1701 12 10 standardne kvalitete iz Priloga I. točke III. Uredbe (EZ) br. 318/2006;

(e)

55,20 EUR za sirovi šećer iz šećerne trske obuhvaćen oznakom KN 1701 11 90 standardne kvalitete iz Priloga I. točke III. Uredbe (EZ) br. 318/2006;

(f)

41,80 EUR za sirovi šećer iz šećerne trske obuhvaćen oznakom KN 1701 11 10 standardne kvalitete iz Priloga I. točke III. Uredbe (EZ) br. 318/2006;

(g)

1 184 EUR za proizvode obuhvaćene oznakom KN 1702 90 99 za 1 % sadržaja saharoze.

Članak 38.

Dokazi

1.   Iznos dodatnih uvoznih carina za sve vrste melase iz članka 34. stavka 1. i proizvode od šećera iz članka 36. stavka 1. se utvrđuje na temelju CIF uvozne cijene dotične pošiljke u skladu s člankom 39.

U pogledu melase, CIF uvozna cijena dotične pošiljke pretvara se u cijenu melase standardne kvalitete prilagodbom iz članka 32.

U pogledu bijelog ili sirovog šećera, CIF uvozna cijena dotične pošiljke pretvara se u cijenu šećera standardne kvalitete kako je definirana u Prilogu I. točki II. odnosno III. Uredbe (EZ) br. 318/2006 ili u ekvivalentnu cijenu proizvoda obuhvaćenog oznakom KN 1702 90 99, ovisno o slučaju.

2.   Kad je CIF uvozna cijena za 100 kilograma pošiljke veća od primjenjive reprezentativne cijene melase iz članka 34. stavka 2. ili od reprezentativne cijene šećera iz članka 36. stavka 2., uvoznik dostavlja nadležnim tijelima države članice uvoznice sljedeće dokaze:

(a)

ugovor o kupnji ili drugi jednakovrijedni dokument;

(b)

ugovor o osiguranju;

(c)

račun;

(d)

potvrdu o podrijetlu (prema potrebi);

(e)

ugovor o prijevozu;

(f)

u slučaju pomorskog prijevoza, teretnicu.

U svrhu ovjere CIF uvozne cijene dotične pošiljke, tijela države članice uvoznice mogu zatražiti sve druge podatke i dokumente koje smatraju potrebnima.

3.   U slučaju iz stavka 2. uvoznik polaže sredstvo osiguranja iz članka 248. stavka 1. Uredbe (EEZ) br. 2454/93, koje je jednako razlici između iznosa dodatne uvozne carine izračunane na temelju reprezentativne cijene koja se primjenjuje na dotični proizvod i iznosa dodatne uvozne carine izračunate na temelju CIF uvozne cijene dotične pošiljke.

4.   Položeno sredstvo osiguranja se oslobađa u onoj mjeri u kojoj je nadležnim tijelima pružen zadovoljavajući dokaz o uvjetima prodaje. U suprotnom, sredstvo osiguranja se gubi plaćanjem dodatnih uvoznih carina.

5.   Ako kod ovjere nadležna tijela ustanove da nije udovoljeno uvjetima ovog članka, ona osiguravaju povrat dospjele carine u skladu s člankom 220. Uredbe (EEZ) br. 2913/92. Iznos carine koja se vraća ili treba biti vraćena uključuje kamate od dana kad je roba bila puštena u slobodan promet do datuma povrata. Primjenjuje se kamatna stopa koja na snazi za postupke povrata u okviru nacionalnog prava.

Članak 39.

Računanje dodatne uvozne carine

Ako razlika između dotične inicijalne cijene iz članka 34. za melasu ili iz članka 37. za proizvode od šećera i CIF uvozne cijene dotične pošiljke iznosi:

(a)

10 % ili manje od inicijalne cijene, dodatna carina je jednaka nuli;

(b)

više od 10 %, ali manje ili jednako 40 % inicijalne cijene, dodatna carina iznosi 30 % iznosa koji premašuje 10 %;

(c)

više od 40 %, ali manje ili jednako 60 % inicijalne cijene, dodatna carina iznosi 50 % iznosa koji premašuje 40 %, kojemu se dodaje dodatna carina iz točke (b);

(d)

više od 60 %, ali manje ili jednako 75 % inicijalne cijene, dodatna carina iznosi 70 % iznosa koji premašuje 60 %, kojemu se dodaju dodatne carine iz točaka (b) i (c);

(e)

više od 75 % inicijalne cijene, dodatna carina iznosi 90 % iznosa koji premašuje 75 %, kojemu se dodaju dodatne carina iz točaka (b), (c) i (d).

ODJELJAK 4.

Suspenzija ili smanjenje uvoznih carina za melasu

Članak 40.

Suspenzija primjene uvoznih carina za melasu

Ako reprezentativna cijena melase iz članka 34. stavka 2., uvećana za uvoznu pristojbu za melasu iz šećerne trske obuhvaćenu oznakom KN 1703 10 00 ili za melasu iz šećerne repe obuhvaćenu oznakom KN 1703 90 00, premašuje za dotični proizvod 8,21 EUR/100 kg, uvozne se carine suspendiraju i zamjenjuju iznosom razlike koju utvrđuje Komisija. Taj se iznos utvrđuje istodobno kad i reprezentativne cijene iz članka 34. stavka 2.

Međutim, ako postoji rizik da bi suspenzija uvoznih carina mogla imati negativan učinak na tržište melase u Zajednici, mogu se poduzeti mjere u skladu s postupkom iz članka 39. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 318/2006, čime se ta suspenzija ne primjenjuje u određenom razdoblju.

Članak 41.

Preferencijalni uvoz melase

1.   Ukupna uvozna carina za melasu iz šećerne trske obuhvaćene oznakom KN 1703 10 00 ili melasu od šećerne repe obuhvaćenu oznakom KN 1703 90 00 podrijetlom iz afričkih, karipskih i pacifičkih država (država AKP-a) smanjuje se na nulu do ograničenja kvote od 600 000 tona za tržišnu godinu. Međutim, ova kvota će iznositi 750 000 tona u tržišnoj godini 2006./2007.

2.   Za potrebe ovog članka koncept „proizvod s podrijetlom” i metode upravne suradnje su metode utvrđene Protokolom br. 1 priloženom Sporazumu iz Cotonoua.

3.   Carinskom kvotom iz prvog stavka upravlja Komisija u skladu s člancima 308.a, 308.b i 308.c Uredbe (EEZ) br. 2454/93.

ODJELJAK 5.

Računanje sadržaja saharoze u sirovom šećeru i određenim sirupima

Članak 42.

Metode računanja

1.   Ako se prinos uvezenog sirovog šećera kako je utvrđen u skladu s Prilogom I. točkom III. Uredbe (EZ) br. 318/2006, razlikuje od prinosa utvrđenog za standardnu kvalitetu, carinska tarifa za proizvode obuhvaćene oznakom KN 1701 11 10 i 1701 12 10 i dodatna carina za proizvode obuhvaćene oznakom KN 1701 11 10, 1701 11 90, 1701 12 10 i 1701 12 90, koje se naplaćuju za 100 kilograma dotičnog sirovog šećera, računaju se tako da se pomnoži odgovarajuća carina utvrđena za sirovi šećer standardne kvalitete s korektivnim faktorom. Korektivni faktor se dobiva dijeljenjem postotka prinosa uvezenog sirovog šećera s 92.

2.   Za proizvode iz članka 1. stavka 1. točke (c) Uredbe (EZ) br. 318/2006 sadržaj saharoze, uključujući druge šećere izražene kao saharoza, određuje se primjenom metode Lane i Eynon (metoda redukcije bakrom) na otopini invertiranoj u skladu s Clerger-Herzfeldom. Tako određen ukupni sadržaj šećera se izražava kao saharoza množenjem s 0,95.

Međutim, sadržaj saharoze, uključujući druge šećere izražene kao saharoza, u proizvodima koji sadrže manje od 85 % saharoze ili drugih šećera izraženih kao saharoza, i invertni šećer izražen kao saharoza određuje se tako da se utvrdi sadržaj suhe tvari. Sadržaj suhe tvari određuje se na temelju specifične gustoće otopine razrijeđene u težinskom omjeru 1:1, a u krutim proizvodima, sušenjem. Sadržaj suhe tvari izražava se kao saharoza množenjem s koeficijentom 1.

3.   Za proizvode iz članka 1. stavka 1. točaka (d) i (g) Uredbe (EZ) br. 318/2006 sadržaj suhe tvari se određuje u skladu s drugim podstavkom stavka 2. ovog članka.

4.   Za proizvode iz članka 1. stavka 1. točke (e) Uredbe (EZ) br. 318/2006 konverzija u ekvivalent saharoze se dobiva množenjem suhe tvari određene u skladu s drugim podstavkom stavkom 2. ovog članka s koeficijentom 1,9.

POGLAVLJE VIII.

STAVLJANJE IZVAN SNAGE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 43.

Stavljanje izvan snage

Uredba (EEZ) br. 784/68, Uredba (EEZ) br. 785/68, Uredba (EZ) br. 1422/95, Uredba (EZ) br. 1423/95, Uredba (EZ) br. 1464/95 i Uredba (EZ) br. 2135/95 se stavljaju izvan snage.

Međutim, Uredba (EZ) br. 1464/95 se i dalje primjenjuje na dozvole izdane u skladu s njenim odredbama prije 1. srpnja 2006.

Članak 44.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. srpnja 2006.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 30. lipnja 2006.

Za Komisiju

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  SL L 58, 28.2.2006., str. 1.

(2)  SL L 348, 21.12.2002., str. 5.

(3)  SL L 253, 11.10.1993., str. 1.

(4)  SL L 145, 27.6.1968., str. 10. Uredba kako je izmijenjena Uredbom (EZ) br. 260/96 (SL L 34, 13.2.1996., str. 16.).

(5)  SL L 145, 27.6.1968., str. 12. Uredba kako je izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1422/95.

(6)  SL L 141, 24.6.1995., str. 12. Uredba kako je izmijenjena Uredbom (EZ) br. 79/2003 (SL L 13., 18.1.2003., str. 4.).

(7)  SL L 141, 24.6.1995., str. 16. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1951/2005 (SL L 312, 29.11.2005., str. 45.).

(8)  SL L 144, 28.6.1995., str. 14. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 96/2004 (SL L 15, 22.1.2004., str. 3.).

(9)  SL L 214, 8.9.1995., str. 16.

(10)  SL L 102, 17.4.1999., str. 11.

(11)  SL L 152, 24.6.2000., str. 1.

(12)  SL L 336, 23.12.1994., str. 22.

(13)  SL L 178, 1.7.2006., str. 1.

(14)  SL L 302, 19.10.1992., str. 1.

(15)  SL L 297, 21.11.1996., str. 29.

(16)  SL L 160, 26.6.1999., str. 48.

(17)  SL L 172, 5.7.2005., str. 24.


PRILOG I.

A.   Navod iz članka 6. stavka 2.:

na španjolskom:„Reglamento (CE) no 951/2006 (DO L 178 de 1.7.2006., str. 24), plazo para la presentación de ofertas:…”,

na češkom:„Nařízení (ES) č. 951/2006 (Úř. věst. L 178, 1.7.2006., s. 24), lhůta pro předložení nabídek vyprší:…”,

na danskom:„Forordning (EF) nr. 951/2006 (EUT L 178 af 1.7.2006., s. 24), frist for indgivelse af tilbud:…”,

na njemačkom:„Verordnung (EG) Nr. 951/2006 (ABl. L 178 vom 1.7.2006., S. 24), Ablauf der Angebotsfrist am:…”,

na estonskom:„Määrus (EÜ) nr 951/2006 (ELT L 178, 1.7.2006., lk 24), pakkumiste esitamise tähtaeg:…”,

na grčkom:„Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 951/2006 (ΕΕ L 178 της 1.7.2006., σ. 24), προθεσμία για την υποβολή προσφορών:…”,

na engleskom:„Regulation (EC) No 951/2006 (OJ L 178, 1.7.2006., str. 24), time limit for submission of tenders:…”,

na francuskom:„Règlement (CE) no 951/2006 (JO L 178 du 1.7.2006., str. 24), délai de présentation des offres:…”

na talijanskom:„Regolamento (CE) n. 951/2006 (GU L 178 del 1.7.2006., pag. 24), termine per la presentazione delle offerte:…”,

na latvijskom:„Regula (EK) Nr. 951/2006 (OV L 178, 1.7.2006., 24. lpp.), piedāvājumu iesniegšanas termiņš:…”,

na litavskom:„Reglamentas (EB) Nr. 951/2006 (OL L 178, 2006 7 1, str. 24), galutinis paraiškų pateikimo terminas:…”,

na mađarskom:„951/2006/EK rendelet (HL L 178, 2006.7.1., 24. o.), a pályázatok benyújtásának határideje:…”,

na nizozemskom:„Verordening (EG) nr. 951/2006 (PB L 178 van 1.7.2006., str. 24), termijn voor het indienen van de aanbiedingen:…”,

na poljskom:„Rozporządzenie (WE) nr 951/2006 (Dz.U. L 178 z 1.7.2006., str. 24), termin składania ofert:…”,

na portugalskom:„Regulamento (CE) n.o 951/2006 (JO L 178 de 1.7.2006., str. 24), prazo para apresentação de propostas:…”,

na slovačkom:„Nariadenie (ES) č. 951/2006 (Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006., s. 24), lehota na predkladanie ponúk:…”,

na slovenskom:„Uredba (ES) št. 951/2006 (UL L 178, 1.7.2006., str. 24), rok za oddajo predlogov:…”,

na finskom:„Asetus (EY) N:o 951/2006 (EUVL L 178, 1.7.2006., s. 24), tarjousten tekemiselle asetettu määräaika päättyy:…”,

na švedskom:„Förordning (EG) nr 951/2006 (EUT L 178, 1.7.2006., s. 24), tidsgräns för inlämnande av anbudsinfordran:…”.

B.   Navod iz članka 6. stavka 3.

na španjolskom:„Tasa de la restitución aplicable: …”,

na češkom:„sazba použitelné náhrady”,

na danskom:„Restitutionssats”,

na njemačkom:„Anwendbarer Erstattungssatz”,

na estonskom:„Kohaldatav toetuse määr”,

na grčkom:„Ύψος της ισχύουσας επιστροφής”,

na engleskom:„rate of applicable refund”,

na francuskom:„Taux de la restitution applicable”,

na talijanskom:„Tasso della restituzione applicabile: …”,

na latvijskom:„Piemērojamā eksporta kompensācijas likme”,

na litavskom:„Taikoma grąžinamosios išmokos norma”,

na mađarskom:„Alkalmazandó visszatérítés mértéke: …”,

na nizozemskom:„Toe te passen restitutiebedrag: …”,

na poljskom:„stawka stosowanej refundacji”,

na portugalskom:„Taxa da restituição aplicável: …”,

na slovačkom:„výška uplatniteľnej náhrady”,

na slovenskom:„višina nadomestila”,

na finskom:„Tuetta vietävä [sokeri] tai [isoglukoosi] tai [inuliinisiirappi], jota ei pidetä kiintiön ulkopuolisena”,

na švedskom:„Exportbidragssatsen: …”.

C.   Navodi iz članka 7.:

na španjolskom:„[Azúcar] o [Isoglucosa] o [Jarabe de inulina] no considerado ‚al margen de cuota’ para la exportación sin restitución”,

na češkom:„(Cukr) nebo (Isoglukosa) nebo (Inulinový sirup), (který/která) se nepovažuje za produkt ‚mimo rámec kvót’, pro vývoz bez náhrady.”,

na danskom:„[Sukker] eller [Isoglucose] eller [Inulinsirup], der ikke anses for at være ‚uden for kvote’ til eksport uden restitution”,

na njemačkom:„[Nicht als ‚Nichtquotenerzeugung’ geltender Zucker]/[Nicht als ‚Nichtquotenerzeugung’ geltende Isoglukose]/[Nicht als ‚Nichtquotenerzeugung’ geltender Inulinsirup] für die Ausfuhr ohne Erstattung”,

na estonskom:„Kvoodivälisena mittekäsitatava [suhkru] või [isoglükoosi] või [inuliinisiirupi] eksportimiseks ilma toetuseta.”,

na grčkom:„[Ζάχαρη] ή [Ισογλυκόζη] ή [Σιρόπι ινουλίνης] που δεν θεωρείται ‚εκτός ποσόστωσης’ προς εξαγωγή χωρίς επιστροφή.”,

na engleskom:„(Sugar) or (Isoglucose) or (Inulin syrup) not considered as ‚out-of-quota’ for export without refund.”,

na francuskom:„[Sucre] ou [isoglucose] ou [sirop d’inuline] non considéré ‚hors quota’ pour les exportations sans restitution.”,

na talijanskom:„[Zucchero] o [isoglucosio] o [sciroppo di inulina] non considerato ‚fuori quota’ per le esportazioni senza restituzione”,

na latvijskom:„[Cukurs] vai [izoglikoze] vai [inulīna sīrups], kas nav uzskatāms par ‚ārpuskvotu’ produkciju eksportam bez kompensācijas.”,

na litavskom:„Virškvotiniu nelaikomas (cukrus) ar (izogliukozė) ar (inulino sirupas) eksportui be grąžinamosios išmokos.”,

na mađarskom:„A [cukrot] vagy az [izoglükózt] vagy az [inulinszirupot] nem tekintik ‚kvótán felülinek’ a visszatérítés nélküli kivitel tekintetében.”,

na nizozemskom:„[Suiker] of [Isoglucose] of [Inulinestroop] die niet als ‚buiten het quotum geproduceerd’ wordt beschouwd, bestemd voor uitvoer zonder restitutie.”,

na poljskom:„[Cukier] lub [Izoglukoza] lub [Syrop inulinowy] niezaliczany/-a do produktów ‚pozakwotowych’, przeznaczony/-a na wywóz bez refundacji.”,

na portugalskom:„[Açúcar] ou [Isoglucose] ou [Xarope de inulina] não considerado(a) ‚extra-quota’ para exportação sem restituição.”,

na slovačkom:„[Cukor] alebo [izoglukóza] alebo [inulínový sirup], ktorý sa nepovažuje za ‚nad rámec kvóty’ na vývoz bez náhrady.”,

na slovenskom:„[Sladkor] ali [izoglukoza] ali [inulinski sirup] se ne štejejo kot ‚izven kvote’ za izvoz brez nadomestila.”,

na finskom:„Tuetta vietävä [sokeri] tai [isoglukoosi] tai [inuliinisiirappi], jota ei pidetä kiintiön ulkopuolisena”.,

na švedskom:„[Socker] eller [isoglukos] eller [inulinsirap] som inte anses vara ‚utomkvotsprodukter’ för export utan bidrag.”.

D.   Navod iz članka 14. stavka 3.:

na španjolskom:„EX/IM, artículo 116 del Reglamento (CEE) no 2913/92 — certificado válido en … (Estado miembro de emisión).”,

na češkom:„EX/IM, článek 116 nařízení (EHS) č. 2913/92 — licence platná v … (vydávající členský stát)”,

na danskom:„EX/IM, artikel 116 i forordning (EØF) nr. 2913/92 — licens gyldig i … (udstedende medlemsstat)”,

na njemačkom:„EX/IM, Artikel 116 der Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 — Lizenz gültig in … (erteilender Mitgliedstaat)”,

na estonskom:„EX/IM, määruse (EMÜ) nr 2913/92 artikkel 116 — litsents kehtib … (väljaandev liikmesriik).”,

na grčkom:„EX/IM, άρθρο 116 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 — πιστοποιητικό που ισχύει στ … (κράτος μέλος έκδοσης).”,

na engleskom:„EX/IM, Article 116 of Regulation (EEC) No 2913/92 — licence valid in … (issuing Member State)”,

na francuskom:„EX/IM, article 116 du règlement (CEE) no 2913/92 — certificat valable au/en (État membre d’émission)”,

na talijanskom:„EX/IM, articolo 116 del regolamento (CEE) n. 2913/92 — titolo valido in … (Stato membro di rilascio)”,

na latvijskom:„EX/IM, Regulas (EEK) Nr. 2913/92 116. pants — licence ir derīga … (izsniedzēja dalībvalsts)”,

na litavskom:„EX/IM, Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 116 straipsnis — licencija galioja … (išduodanti valstybė narė)”,

na mađarskom:„EX/IM, a 2913/92/EGK rendelet 116. cikke — az engedély …-ban/-ben (kibocsátó tagállam) érvényes.”,

na nizozemskom:„EX/IM, artikel 116 van Verordening (EEG) nr. 2913/92 — certificaat geldig in … (lidstaat van afgifte)”,

na poljskom:„EX/IM, art. 116 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92 — pozwolenie ważne w (państwo członkowskie wydające pozwolenie).”,

na portugalskom:„EX/IM, Artigo 116.o do Regulamento (CEE) n.o 2913/92 — certificado eficaz em … (Estado-Membro de emissão).”,

na slovačkom:„vývoz/dovoz, článok 116 nariadenia (EHS) č. 2913/92 — licencia platná v … (vydávajúci členský štát)”,

na slovenskom:„IZ/UV, člen 116 Uredbe (EGS) št. 2913/92 — dovoljenje veljavno v … (država članica izdajateljica).”

na finskom:„EX/IM, asetuksen (ETY) N:o 2913/92 116 artikla — Todistus on voimassa … (myöntäjäjäsenvaltio).”,

na švedskom:„EX/IM, artikel 116 i förordning (EEG) nr 2913/92 — licens giltig i … (utfärdande medlemsstat).”.


Top