EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1379

Rialachán (AE) Uimh. 1379/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le comheagrú na margaí i dtáirgí iascaigh agus dobharshaothraithe, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1184/2006 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 104/2000 ón gComhairle

IO L 354, 28/12/2013, p. 1–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 25/04/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1379/oj

28.12.2013   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

1


RIALACHÁN (AE) Uimh. 1379/2013 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE

an 11 Nollaig 2013

maidir le comheagrú na margaí i dtáirgí iascaigh agus dobharshaothraithe, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1184/2006 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 104/2000 ón gComhairle

TÁ PARLAIMINT NA hEORPA AGUS COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe Airteagal 42 agus Airteagal 43(2) de,

Ag féachaint don togra ón gCoimisiún Eorpach,

Tar éis dóibh an dréachtghníomh reachtach a chur chuig na parlaimintí náisiúnta,

Ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (1),

Ag féachaint don tuairim ó Choiste na Réigiún (2),

Ag gníomhú dóibh i gcomhréir leis an ngnáthnós imeachta reachtach (3),

De bharr an méid seo a leanas:

(1)

Cumhdaíonn raon feidhme an Chomhbheartais Iascaigh ("CBI") bearta a bhaineann leis leis na margaí i dtáirgí iascaigh agus dobharshaothraithe san Aontas. Cuid dhílis de CBI is ea comheagrú na margaí i dtáirgí iascaigh agus dobharshaothraithe ("CEM") agus ba cheart í a bheith ina cuidiú le cuspóirí an chomhbheartais a bhaint amach. Ós rud é go bhfuil CBI á athbhreithniú, ba cheart CEM a oiriúnú dá réir.

(2)

Is gá Rialachán (CE) Uimh. 104/2000 (4) a athbhreithniú chun easnaimh a braitheadh i gcur chun feidhme na bhforálacha atá i bhfeidhm faoi láthair, athruithe a tharla le déanaí i margaí an Aontais agus i margaí an domhain, agus forás gníomhaíochtaí iascaigh agus dobharshaothraithe a chur san áireamh.

(3)

Tá ról fíorthábhachtach ag cúrsaí iascaireachta i ngeilleagair réigiúin chósta an Aontais, lena n-áirítear na réigiúin is forimeallaí. Ós rud é gcuireann sí slí bheatha ar fáil d'iascairí sna réigiúin sin, ba cheart bearta a dhéanamh chun cobhsaíocht an mhargaidh agus comhghaol níos dlúithe idir soláthar agus éileamh a chothú.

(4)

Ba cheart forálacha CEM a chur chun feidhme i gcomhréir le gealltanais idirnáisiúnta an Aontais, go háirithe ó thaobh a ghealltanas faoi fhorálacha na hEagraíochta Trádála Domhanda. Agus táirgí iascaigh agus dobharshaothraithe á dtrádáil le tríú tíortha, ba cheart na coinníollacha i ndáil le hiomaíochas cothrom a áirithiú, go háirithe trí inbhuanaitheacht a urramú agus trí caighdeáin shóisialta a chur i bhfeidhm atá coibhéiseach leo siúd a bhfuil feidhm acu maidir le táirgí an Aontais a urramú.

(5)

Tá sé tábhachtach go mbainisteofar CEM de réir phrionsabail dea-rialachais CBI

(6)

Chun go mbeidh rath ar CEM, tá sé riachtanach go mbeidh tomhaltóirí ar an eolas, trí fheachtais margaíochta agus oideachais, mar gheall ar an luach atá le hiasc a ithe agus an éagsúlacht leathan speiceas atá ar fáil, chomh maith leis an tábhacht a bhaineann leis an eolas atá ar lipéid a thuiscint.

(7)

Is iad na heagraíochtaí táirgeoirí iascaigh agus na heagraíochtaí táirgeoirí dobharshaothraithe ("eagraíochtaí táirgeoirí") na príomhghníomhaithe ó thaobh cuspóirí CBI a bhaint amach agus bainistíu cuí CEM de. Dá bhrí sin, is gá freagrachtaí na n-eagraíochtaí sin a neartú agus an tacaíocht airgeadais is gá a chur ar fáil ionas go mbeadh ról níos suntasaí acu i leith bhainistíocht na n-iascach ó lá go lá, agus an creat a shainítear le cuspóirí CBI á urramú. Is gá, chomh maith, a áirithiú go rachaidh a mbaill i mbun gníomhaíochtaí iascaigh agus dobharshaothraithe ar bhealach inbhuanaithe, go bhfeabhasóidh siad an chaoi a gcuirtear táirgí ar an margadh, go mbaileoidh siad faisnéis eacnamaíoch faoi dhobharshaothrú agus go ndéanfaidh siad iarracht feabhas ar a n-ioncam. Agus iad ag féachaint leis na cuspóirí sin a bhaint amach, ba cheart d'eagraíochtaí táirgeoirí dálaí éagsúla na hearnála iascaigh agus na hearnála dobharshaothraithe san Aontas a chur san áireamh, lena n-áirítear sna réigiúin is forimeallaí, sainiúlachtaí iascaigh mhionscála agus dobharshaothraithe fhairsing go háirithe. Ba cheart go bhféadfadh údaráis inniúla náisiúnta freagracht a ghlacadh as cur i bhfeidhm na gcuspóirí sin, ag obair go dlúth le heagraíochtaí táirgeoirí maidir le saincheisteanna bainistíochta, lena n-áirítear, i gcás inarb iomchuí, cuótaí a leithdháileadh agus bainistiú na hiarrachta iascaireachta, ag brath ar riachtanais gach iascach ar leith.

(8)

Ba cheart bearta a ghlacadh chun rannpháirtíocht iomchuí, ionadaíoch táirgeoirí ar scála beag a spreagadh.

(9)

Chun iomaíochas agus inmharthanacht na n-eagraíochtaí táirgeoirí a neartú, ba cheart critéir chuí le haghaidh a mbunú a shainiú go soiléir.

(10)

Eagraíochtaí idirchraoibhe ina bhfuil catagóirí éagsúla oibreoirí san earnáil iascaigh agus san earnáil dhobharshaothraithe, d'fhéadfaidís cuidiú le feabhas a chur ar chomhordú gníomhaíochtaí margaíochta feadh an tslabhra soláthair agus le bearta a bheadh le leas na hearnála ina hiomláine a fhorbairt.

(11)

Is iomchuí coinníollacha coiteanna a leagan síos maidir leis na Ballstáit aitheantas a thabhairt d'eagraíochtaí táirgeoirí agus eagraíochtaí idirchraoibhe a aithint, maidir leis na rialacha arna nglacadh ag na heagraíochtaí táirgeoirí agus ag na heagraíochtaí idirchraoibhe a shíneadh, agus maidir leis na costais a eascraíonn as síneadh dá leithéid a roinnt. Ba cheart síneadh na rialacha a bheith faoi réir údarú ón gCoimisiún.

(12)

Ó tharla gur comhacmhainní iad stoic éisc, is fusa, i gcásanna áirithe, d'eagraíochtaí táirgeoirí ina bhfuil comhaltaí ó Bhallstáit éagsúla agus ó réigiúin éagsúla iad a shaothrú ar bhealach inbhuanaithe éifeachtúil. Dá bhrí sin, is gá freisin cur ar bun eagraíochtaí agus comhlachais táirgeoirí ar an leibhéal náisiúnta nó trasnáisiúnta a spreagadh bunaithe, i gcás inarb iomchuí, ar réigiúin bhithgheografaíochta. Ba cheart go mbeadh eagraíochtaí den sórt sin ina gcomhpháirtíochtaí a bhfuil sé mar aidhm acu comhrialacha agus rialacha ceangaltacha a leagan síos, agus cothrom na féinne a chur ar fáil do gach geallsealbhóir atá ag gabháil don iascach. Le linn eagraíochtaí den sórt sin a chur ar bun, tá sé riachtanach a áirithiú go leanfaidh siad de bheith faoi réir na rialacha iomaíochta dá bhforáiltear sa Rialachán seo agus go bhfuil ndéantar an riachtanas go gcoimeádfar ar bun an nasc idir pobail chósta aonair agus na hiascaigh agus na huiscí a ndearna siad dúshaothrú orthu go stairiúil a urramú.

(13)

Ba cheart don Choimisiún bearta tacúla a spreagadh chun rannpháirtíocht na mban a chothú in eagraíochtaí táirgeoirí dobharshaothraithe.

(14)

Ionas go mbeidh eagraíochtaí táirgeoirí in ann a gcuid ball a stiúradh i dtreo gníomhaíochtaí iascaigh agus dobharshaothraithe inbhuanaithe, ba cheart do na heagraíochtaí táirgeoirí plean margaíochta a shainiú ina bhfuil na bearta is gá chun cuspóirí na heagraíochta táirgeora lena mbaineann a bhaint amach a ullmhú agus a chur faoi bhráid údaráis inniúla na mBallstát.

(15)

Chun cuspóirí CBI a bhaint amach i ndáil le hábhar muirí a chaitheamh ar ais san fharraige, tá fíorghá le húsáid fhorleathan a dhéanamh d'fhearas roghnaitheach iascaireachta a chuirfidh cosc ar iasc faoi-mhéid a bheith gafa.

(16)

Ó tharla gur deacair gníomhaíochtaí iascaigh a thuar, is iomchuí sásra a bhunú chun táirgí iascaigh atá ceaptha lena gcaitheamh ag daoine a stóráil d'fhonn breis cobhsaíochta a chothú sa mhargadh agus an brabús a thugann táirgí a mhéadú, go háirithe trí bhreisluach a chruthú. Ba cheart don sásra seo a bheith ina cuidiú le margaí áitiúla an Aontais a chobhsú agus a chóineasú d'fhonn cuspóirí an mhargaidh inmheánaigh a bhaint amach.

(17)

D'fhonn éagsúlacht praghsanna ar fud an Aontais a chur san áireamh, ba cheart gach eagraíocht táirgeoirí a bheith i dteideal moladh a dhéanamh maidir leis an bpraghas ag a gcuirfí ar obair an tsásra stórála. Ba cheart an truicearphraghas sin a shocrú sa tslí go gcoinneofar iomaíochas sláintiúil agus cothrom ar bun idir na hoibreoirí.

(18)

Ba cheart go bhfágfadh cur ar bun agus cur i bhfeidhm comhchaighdeán margaíochta go soláthrófaí táirgí inbhuanaithe don mhargadh, go mbainfí an leas is mó is féidir as an margadh inmheánach i dtáirgí iascaigh agus dobharshaothraithe, agus go n-éascófaí gníomhaíochtaí margaidh atá bunaithe ar iomaíocht chothrom, agus ar an dóigh sin feabhas a chur ar acmhainn brabúis an táirgthe. Chuige sin, ba cheart go leanfadh na caighdeáin margaíochta atá ann cheana d'fheidhm a bheith acu.

(19)

Is gá a áirithiú go gcomhlíonann táirgí a allmhairítear isteach i margadh an Aontais na ceanglais agus na caighdeáin chéanna margaíochta a chaithfidh táirgeoirí an Aontais a chomhlíonadh.

(20)

Chun ardleibhéal cosanta a áirithiú do shláinte an duine, ba cheart go gcomhlíonfaí le táirgí iascaigh agus dobharshaothraithe a chuirtear ar mhargadh an Aontais, na rialacha is infheidhme maidir le sábháilteacht agus sláinteachas bia, gan aird ar a dtír thionscnaimh.

(21)

D'fhonn a chur ar chumas tomhaltóirí roghanna eolasacha a dhéanamh, is gá faisnéis shoiléir, chuimsitheach a chur ar fáil dóibh maidir le, inter alia, tionscnamh agus modh táirgthe na dtáirgí.

(22)

Le húsáid lipéid éiceolaíochta le haghaidh táirgí iascaigh agus dobharshaothraithe, cibé acu an laistigh den Aontas nó lasmuigh de a thionscnaítear iad, tugtar an deis faisnéis shoiléir ar inbhuanaitheacht éiceolaíoch táirgí den sórt sin a chur ar fáil. Mar sin, tá sé riachtanach go ndéanfaidh an Coimisiún scrúdú an féidir critéir íosta a fhorbairt agus a bhunú chun éicilipéid a fhorbairt ar fud an Aontais do tháirgí iascaigh agus dobharshaothraithe.

(23)

Chun críche chosaint an tomhaltóra, ba cheart d'údaráis náisiúnta inniúla atá freagrach as faireachán a dhéanamh ar na hoibleagáidí a leagtar síos sa Rialachán seo agus as comhlíonadh na n-oibleagáidí a fhorfheidhmiú úsáid iomlán a bhaint as an teicneolaíocht atá ar fáil, lena n-áirítear tástáil ADN, d'fhonn oibreoirí a dhíspreagadh ó lipéad bréagach a chur ar ghabhálacha.

(24)

Na rialacha iomaíochta a bhaineann le comhaontuithe, cinntí agus cleachtais dá dtagraítear in Airteagal 101 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE), ba cheart feidhm a bheith acu maidir le táirgeadh nó margaíocht táirgí iascaigh agus dobharshaothraithe, a mhéid nach gcuireann a gcur i bhfeidhm bac ar fheidhmiú CEM nó nach gcuireann a gcur i bhfeidhm baint amach na gcuspóirí atá leagtha síos in Airteagal 39 CFAE i mbaol.

(25)

Is iomchuí rialacha iomaíochta a leagan síos a bheadh infheidme maidir le táirgeadh agus margaíocht táirgí iascaigh agus dobharshaothraithe, ag cur san áireamh saintréithe na hearnála iascaigh agus dobharshaothraithe, lena n-áirítear an earnáil a bheith ilroinnte, éisc a bheith ina gcomhacmhainn agus líon mór na n-allmhairí, ar cheart a bheith faoi réir na rialacha céanna agus atá táirgí iascaigh agus dobharshaothraithe an Aontais. Ar mhaithe le simpliú, ba cheart forálacha ábhartha Rialachán (CE) Uimh. 1184/2006 ón gComhairle (5). a ionchorprú sa Rialachán seo. Níor cheart, dá bhrí sin, go mbeadh feidhm a thuilleadh ag Rialachán (CE) Uimh. 1184/2006 maidir le táirgí iascaigh agus dobharshaothraithe.

(26)

Is gá feabhas a chur ar bhailiú, proiseáil agus scaipeadh na faisnéise eacnamaíche faoi na margaí i dtáirgí iascaigh agus dobharshaothraithe.

(27)

Chun coinníollacha aonfhoirmeacha maidir le cur chun feidhme fhorálacha an Rialacháin seo maidir leis na teorainneacha ama, na nósanna imeachta agus modh chur i bhfeidhm chun táirgeoirí agus eagraíochtaí idirchraoibhe a aithint agus chun aitheantas den sórt sin a aistarraingt, maidir le formáidí, teorainneacha ama agus nósanna imeachta na mBallstát chun cinntí maidir le haitheantas a dheonú nó a aistarraingt a chur in iúl, maidir le formáid agus nós imeachta i dtaca le fógra ag na Ballstáit faoi na rialacha atá ina gceangal ar tháirgeoirí agus ar oibreoirí uile, maidir le formáid agus struchtúr na bpleananna táirgeachta agus margaíochta, chomh maith leis an nós imeachta agus na teorainneacha ama chun iad a thíolacadh agus iad a fhormheas, maidir le formáid foilseachán na bpraghsanna truicir ag na Ballstáit, ba cheart cumhachtaí cur chun feidhme a thabhairt don Choimisiún. Ba cheart na cumhachtaí sin a fheidhmiú i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 (6) ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle.

(28)

Ba cheart Rialachán (CE) Uimh. 104/2000 a aisghairm. Mar sin féin, chun leanúnachas a áirithiú maidir le faisnéis tomhaltóra a sholáthar, ba cheart go leanfadh Airteagal 4 d'fheidhm a bheith aige go dtí 12 Nollaig 2014.

(29)

Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóir an Rialachán seo, eadhon comheagrú margaidh i dtáirgí iascaigh agus dobharshaothraithe a bhunú, a bhaint amach go leordhóthanach ag na Ballstáit mar gheall ar chineál coiteann an mhargaidh i dtáirgí iascaigh agus dobharshaothraithe agus gur fearr is féidir, i ngeall ar a scála agus ar a éifeachtaí agus toisc go bhfuil gá le tuilleadh comhghníomhaíochta, iad a bhaint amach ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta, amhail a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach. I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, amhail a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun an cuspóir sin a bhaint amach.

(30)

Ba cheart, dá bhrí sin, Rialachán (CE) Uimh. 1184/2006 agus Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 a leasú dá réir,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

CAIBIDIL I

FORÁLACHA GINEARÁLTA

Airteagal 1

Ábhar

1.   Bunaítear leis seo comheagrú margaidh i dtáirgí iascaigh agus dobharshaothraithe (CEM).

2.   Is éard a bheidh i CEM na heilimintí seo a leanas:

(a)

eagraíochtaí gairmiúla;

(b)

caighdeáin mhargaíochta;

(c)

faisnéis do thomhaltóirí;

(d)

rialacha iomaíochta

(e)

faisnéis faoin margadh.

3.   Déanfar CEM a fhorlíonadh i ndáil le gnéithe seachtracha le Rialachán (AE) Uimh. 1220/2012 ón gComhairle an 3 Nollaig 2012 (7), agus le Rialachán (AE) Uimh. 1026/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (8).

4.   Beidh tacaíocht airgeadais ar fáil ón Aontas le haghaidh chur chun feidhme CEM i gcomhréir le gníomh dlíthiúil de chuid an Aontais amach anseo lena mbunófar na coinníollacha maidir leis an tacaíocht airgeadais don bheartas muirí agus iascaigh don tréimhse 2014-2020.

Airteagal 2

Raon Feidhme

Beidh feidhm ag CEM maidir leis na táirgí iascaigh agus dobharshaothraithe atá liostaithe in Iarscríbhinn I a ghabhann leis an Rialachán seo, ar táirgí iad a mhargaítear san Aontas.

Airteagal 3

Cuspóirí

Is iad cuspóirí CEM na cuspóirí sin a leagtar síos in Airteagal 35 de Rialachán (AE) 1380/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (9).

Airteagal 4

Prionsabail

Beidh mar threoir ag CEM prionsabail an dea-rialachais a leagtar síos in Airteagal 3 de de Rialachán (AE) 1380/2013.

Airteagal 5

Sainmhínithe

Chun críocha an Rialacháin seo, beidh feidhm ag na sainmhínithe dá dtagraítear in Airteagal 4 de Rialachán (AE) 1380/2013, chomh maith leis na sainmhínithe dá dtagraítear in Airteagal 4 de Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 (10), in Airteagal 2 de Rialachán (AE) Uimh. 1169/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (11), in Airteagal 2 agus in Airteagal 3 de Rialachán (CE) Uimh. 178/2002 ó Pharlaimint na hEorpa agus óngComhairle (12), agus in Airteagal 3 de Rialachán (CE) Uimh. 1333/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (13). Beidh feidhm ag na sainmhínithe seo a leanas freisin:

(a)

ciallaíonn "táirgí iascaigh" orgánaigh uisceacha ar toradh aon ghníomhaíochta iascaigh iad nó táirgí a dhíorthaítear uathu, mar atá liostaithe in Iarscríbhinn I;

(b)

ciallaíonn "táirgí dobharshaothraithe" orgánaigh uisceacha, ag aon chéim dá saolré, ar toradh aon ghníomhaíochta dobharshaothraithe iad nó táirgí a dhíorthaítear uathu, mar atá liostaithe in Iarscríbhinn I;

(c)

ciallaíonn "táirgeoir" aon duine nádúrtha nó dlítheanach a úsáideann modh táirgthe chun táirgí iascaigh nó dobharshaothraithe a fháil d'fhonn iad a chur ar an margadh.

(d)

ciallaíonn "an earnáil iascaigh agus dobharshaothraithe" an earnáil den gheilleagar a chuimsíonn gach gníomhaíocht táirgthe, phróiseála agus mhargaíochta a bhaineann le táirgí iascaigh nó dobharshaothraithe;

(e)

ciallaíonn "cur ar fáil ar an margadh" aon soláthar de tháirge iascaigh nó dobharshaothraithe atá ceaptha lena dháileadh, lena chaitheamh nó lena úsáid ar mhargadh an Aontais le linn gníomhaíochta tráchtála, ar íocaíocht nó saor in aisce;

(f)

ciallaíonn "cur ar an margadh" an chéad uair a chuirtear táirge iascaigh nó dobharshaothraithe ar fáil ar mhargadh an Aontais;

(g)

ciallaíonn "miondíol" láimhseáil agus/nó próiseáil bhia agus é a stóráil ag an bpointe díola leis an tomhaltóir deiridh nó ag an bpointe seachadta ar an tomhaltóir deiridh, lena n-áirítear críochfoirt dáilte, oibríochtaí lónadóireachta, ceaintíní monarchan, lónadóireacht in institiúidí, bialanna agus oibríochtaí comhchosúla eile seirbhísí bia, siopaí, ionaid dáilte ollmhargaí agus asraonta mórdhíola;

(h)

ciallaíonn "táirge iascaigh agus dobharshaothraithe réamhphacáilte" táirgí iascaigh agus dobharshaothraithe ar "bia réamhphacáilte" iad de réir mar a dtagraítear dóibh i bpointe (e) d'Airteagal 2(2) de Rialachán (CE) Uimh. 1169/2011.

CAIBIDIL II

EAGRAÍOCHTAÍ GAIRMIÚLA

ROINN I

Bunú, cuspóirí agus bearta

Airteagal 6

Eagraíochtaí táirgeoirí iascaigh agus eagraíochtaí táirgeoirí dobharshaothraithe a bhunú

1.   Féadfar eagraíochtaí táirgeoirí iascaigh agus eagraíochtaí táirgeoirí dobharshaothraithe ("eagraíochtaí táirgeoirí") a bhunú mar ghrúpa ar thionscnamh ó tháirgeoirí táirgí iascaigh nó táirgí dobharshaothraithe, i mBallstát amháin nó níos mó agus iad a aithint i gcomhréir le Roinn II.

2.   I gcás inarb iomchuí, déanfar staid shonrach táirgeoirí iascaigh cladaigh ar scála beag a chur san áireamh chun eagraíochtaí táirgeoirí a bhunú, i gcás inarb iomchuí.

3.   Féadfar eagraíocht táirgeoirí a bhunú mar ghníomhaíochtaí táirgeoirí iascaigh agus dobharshaothraithe más comheagrú í a dhéanann ionadaíocht ar na hearnálacha iascaigh agus dobharshaothraithe araon.

Airteagal 7

Cuspóirí eagraíochtaí táirgeoirí

1.   Saothróidh eagraíochtaí táirgeoirí iascaigh na cuspóirí seo a leanas:

(a)

gníomhaíochtaí inmharthana agus inbhuanaithe iascaireachta a chur chun cinn ar gníomhaíochtaí iad arna ndéanamh ag a gcuid ball agus an beartas comhshaoil á chomhlíonadh ina iomláine, go háirithe de réir mar a leagtar síos é, i Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013 agus sa dlí comhshaoil, agus an beartas sóisialta á urramú ag an am céanna. I gcás ina ndéanann an Ballstát lena mbaineann foráil don mhéid sin, beidh an eagraíocht táirgeoirí iascaigh rannpháirteach freisin i mbainistiú acmhainní bitheolaíocha na mara.

(b)

gabhálacha stoc tráchtála nach bhfuil de dhíth a sheachaint agus a laghdú a mhéid is féidir agus, i gcás inar gá, an úsáid is fearr is féidir a bhaint as na gabhálacha sin, gan margadh a chruthú dóibh siúd atá faoin íosmhéid tagartha caomhantais, i gcomhréir le hAirteagal 15 de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013.

(c)

rannchuidiú le hinrianaitheacht táirgí iascaigh agus rochtain ar fhaisnéis shoiléir, chuimsitheach do thomhaltóirí.

(d)

rannchuidiú le deireadh a chur le hiascaireacht neamhdhleathach, neamhthuairiscithe agus neamhrialáilte.

2.   Saothróidh eagraíochtaí táirgeoirí dobharshaothraithe na cuspóirí seo a leanas:

(a)

gníomhaíochtaí inbhuanaithe a chur chun cinn ar gníomhaíochtaí iad arna ndéanamh ag a gcuid ball trí dheiseanna a chur ar fáil le haghaidh fhorbairt na ngníomhaíochtaí sin agus an beartas comhshaoil agus, gó háirithe, agus go háirithe de réir mar a leagtar síosRialachán (AE) Uimh. 1380/2013 á chomhlíonadh ina iomláine agus laistigh de dhlí comhshaoil, agus an beartas sóisialta á urramú;

(b)

a fháil amach cibé an bhfuil gníomhaíochtaí a mball ag teacht leis na pleananna náisiúnta straitéiseacha dá dtagraítear in Airteagal 34 de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013;

(c)

iarracht a dhéanamh chun a áirithiú go dtagann táirgí beatha dobharshaothraithe de bhunadh iascaigh ó iascaigh atá á mbainistiú go hinbhuanaithe.

3.   I dteannta na gcuspóirí atá leagtha síos i mír 1 agus i mír 2, saothróidh na heagraíochtaí táirgeoirí dhá cheann nó níos mó de na cuspóirí seo a leanas:

(a)

feabhas a chur ar na coinníollacha faoina gcuirtear táirgí iascaigh agus táirgí dobharshaothraithe a gcuid ball ar an margadh;

(b)

feabhas a chur ar shochair eacnamaíocha;

(c)

na margaí a chobhsú;

(d)

rannchuidiú leis an soláthar bia agus ardcháilíocht bia agus ardchaighdeáin sábháilteachta a chur chun cinn; agus ag an am céanna rannchuidiú le fostaíocht sna limistéir feadh an chósta agus faoin tuath;

(e)

tionchar comhshaoil na hiascaireachta a laghdú, lena n-áirítear trí bhearta chun feabhas a chur ar roghnaíocht trealaimh iascaireachta.

4.   Féadfaidh na heagraíochtaí táirgeoirí cuspóirí comhlántacha eile a shaothrú.

Airteagal 8

Bearta a d'fhéadfadh eagraíochtaí táirgeoirí a úsáid

1.   Chun na cuspóirí atá leagtha amach in Airteagal 7 a bhaint amach, féadfaidh eagraíochtaí táirgeoirí úsáid a bhaint as, inter alia, na bearta seo a leanas:

(a)

táirgeadh a chur in oiriúint do riachtanais an mhargaidh;

(b)

soláthar agus margaíocht tháirgí a mball a threorú;

(c)

táirgí iascaigh agus dobharshaothraithe an Aontais dá gcuid ball a chur chun cinn ar bhealach neamh-idirdhealaitheach trí úsáid a bhaint mar shampla as féidearthacht an deimhnithe, go háirithe sonrúcháin tionscnaimh, séalaí cáilíochta, sonrúcháin geografacha, speisaltachtaí traidisúnta atá ráthaithe, agus fiúntas táirgí ó thaobh inbhuanaitheachta de;

(d)

gníomhaíochtaí a gcuid ball a rialú agus bearta comhlíonta a ghlacadh i ndáil leis na rialacha arna mbunú ag an eagraíocht táirgeoirí lena mbaineann agus rialú a dhéanamh ar an gcomhlíonadh sin.

(e)

gairmoiliúint agus cláir chomhair a chur chun cinn chun daoine óga a spreagadh chun dul isteach san earnáil;

(f)

tionchar comhshaoil na hiascaireachta a laghdú, lena n-áirítear trí bhearta chun feabhas a chur ar roghnaíocht trealaimh iascaireachta;

(g)

úsáid na teicneolaíochta faisnéise cumarsáide a chur chun cinn chun feabhas a chur ar mhargaíocht agus ar phraghsanna;

(h)

rochtain tomhaltóirí ar fhaisnéis maidir le táirgí iascaigh agus dobharshaothraithe a éascú.

2.   Féadfaidh eagraíochtaí táirgeoirí iascaigh úsáid a bhaint freisin as na bearta seo a leanas:

(a)

gníomhaíochtaí iascaireachta a gcuid ball a chomhphleanáil agus a chomhbhainistiú as láimh a chéile, faoi réir eagrú bhainistiú acmhainní bitheolaíocha na mara ag na Ballstáit, lena n-áirítear bearta a fhorbairt agus a chur chun feidhme chun roghnaíocht trealaimh iascaireachta a fheabhsú agus chun comhairle a thabhairt d'údaráis inniúla;

(b)

na gabhálacha nach bhfuil de dhíth a sheachaint agus a íoslaghdú trí bheith bainteach le forbairt agus cur i bhfeidhm beart teicniúil, agus an úsáid is fearr is féidir a bhaint as na gabhálacha stoc tráchtála nach bhfuil de dhíth gan margadh a chruthú do na gabhálacha sin atá faoin íosmhéid tagartha caomhantais, i gcomhréir le hAirteagal 15(11) de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013 maidir leis an gComhbheartas Iascaigh agus i gcomhréir le hAirteagal 34(2) den Rialachán seo, de réir mar is iomchuí;

(c)

stóráil shealadach do tháirgí iascaigh a bhainistiú i gcomhréir le hAirteagal 30 agus Airteagal 31 den Rialachán seo.

3.   Féadfaidh eagraíochtaí táirgeoirí dobharshaothraithe úsáid a bhaint freisin as na bearta seo a leanas:

(a)

gníomhaíochta dobharshaothraithe inbhuanaithe a chur chun cinn, go háirithe a fhad a bhaineann siad le cosaint an chomhshaoil, le sláinte ainmhithe agus le leas ainmhithe.

(b)

faisnéis a bhailiú faoi na táirgí a mhargaítear, lena n-áirítear faisnéis eacnamaíoch faoi chéad-díolacháin agus faoi thuartha táirgeachta;

(c)

faisnéis maidir leis an gcomhshaol a bhailiú;

(d)

bainistiú gníomhaíochtaí dobharshaothraithe a gcuid ball a phleanáil; agus

(e)

tacú le cláir le haghaidh daoine gairmiúla chun táirgí dobharshaothraithe inbhuanaithe a chur chun cinn.

Airteagal 9

Comhlachais eagraíochtaí táirgeoirí a bhunú

1.   Féadfar comhlachas eagraíochtaí táirgeoirí a bhunú ar thionscnamh ó eagraíochtaí táirgeoirí atá aitheanta i mBallstáit amháin nó níos mó.

2.   Forálacha an Rialacháin seo atá infheidhme maidir le heagraíochtaí táirgeoirí, beidh feidhm acu maidir le comhlachais eagraíochtaí táirgeoirí freisin mura sonraítear a mhalairt.

Airteagal 10

Cuspóirí na gcomhlachas eagraíochtaí táirgeoirí

1.   Saothróidh comhlachais eagraíochtaí táirgeoirí na cuspóirí seo a leanas:

(a)

aon cheann de na cuspóirí de chuid na n-eagraíochtaí táirgeoirí ar baill iad atá leagtha síos in Airteagal 7, a fheidhmiú ar bhealach níos éifeachtúla agus inbhuanaithe;

(b)

comhordú agus forbairt a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí comhleasa bhall na n-eagraíochtaí táirgeoirí.

2.   Beidh comhlachais eagraíochtaí táirgeoirí incháilithe le haghaidh tacaíochta airgeadais i gcomhréir le gníomh dlíthiúil de chuid an Aontais amach anseo lena mbunófar na coinníollacha maidir leis an tacaíocht airgeadais don bheartas muirí agus iascaigh don tréimhse 2014-2020.

Airteagal 11

Eagraíochtaí idirchraoibhe a bhunú

Maidir le heagraíochtaí idirchraoibhe, féadfar iad a bhunú ar thionscnamh ó oibreoirí táirgí iascaigh agus dobharshaothraithe ar a dtionscnamh féin i mBallstát amháin nó níos mó agus féadfar iad a aithint i gcomhréir le Roinn II.

Airteagal 12

Cuspóirí eagraíochtaí idirchraoibhe

Cuirfidh na heagraíochtaí idirchraoibhe feabhas ar chomhordú chur ar fáil táirgí iascaigh agus dobharshaothraithe ar mhargadh an Aontais agus ar na coinníollacha faoina gcuirtear ar fáil iad.

Airteagal 13

Na bearta is féidir le heagraíochtaí idirchraoibhe a úsáid

Chun na cuspóirí dá dtagraítear in Airteagal 12 a bhaint amach, féadfaidh eagraíochtaí idirchraoibhe úsáid a bhaint as na bearta seo a leanas:

(a)

conarthaí caighdeánacha a luíonn le reachtaíocht an Aontais a tharraingt suas;

(b)

táirgí iascaigh agus dobharshaothraithe an Aontais a chur chun cinn ar bhealach neamh-idirdhealaitheach trí úsáid a bhaint, mar shampla, deimhniúchán, go háirithe sonrúcháin tionscnaimh, séalaí cáilíochta, sonrúcháin geografacha, speisaltachtaí traidisúnta atá ráthaithe, agus fiúntas táirgí ó thaobh inbhuanaitheachta de;

(c)

rialacha a leagan síos maidir le táirgeadh agus margaíocht táirgí iascaigh agus dobharshaothraithe ar rialacha iad atá níos déine ná na rialacha a leagtar síos i reachtaíocht an Aontais nó sa reachtaíocht náisiúnta;

(d)

feabhas a chur ar an táirgeadh agus ar an margadh ó thaobh cáilíochta, eolais, agus trédhearcachta de, chomh maith le gníomhaíochtaí gairmiúla agus gairmoiliúna a dhéanamh, mar shampla maidir le cúrsaí cáilíochta agus inrianaitheachta, maidir le sábháilteacht bia agus chun tionscnaimh taighde a spreagadh;

(e)

taighde agus staidéir ar an margadh a dhéanamh, agus teicnící a fhorbairt chun go bhfeidhmeoidh an margadh ar an mbealach is fearr is féidir, lena n-áirítear trí úsáid a bhaint as teicneolaíocht faisnéise agus cumarsáide chomh maith le sonraí socheacnamaíocha a bhailiú;

(f)

an fhaisnéis is gá a sholáthar agus an taighde is gá a dhéanamh chun soláthairtí a sheachadadh a chomhfhreagróidh do riachtanais an mhargaidh agus d'ionchais tomhaltóirí ó thaobh méid, cáilíochta agus praghais de;

(g)

speicis arna saothrú ó stoic éisc shláintiúla atá i riocht inbhuanaithe, ag a bhfuil luach cothaithe suntasach agus nach gcaitear go forleathan a chur chun cinn i measc tomhaltóirí;

(h)

gníomhaíochtaí a gcuid ball a rialú agus bearta comhlíonta a ghlacadh i ndáil leis na rialacha arna mbunú ag an eagraíocht idirchraoibhe lena mbaineann.

ROINN II

Aitheantas

Airteagal 14

Eagraíochtaí táirgeoirí a aithint

1.   Féadfaidh na Ballstáit aitheantas mar eagraíochtaí a thabhairt do gach grúpa a cuireadh ar bun ar thionscnamh ó tháirgeoirí iascaigh nó dobharshaothraithe a iarrann an t-aitheantas sin, ar choinníoll gur fíor an méid seo a leanas maidir leo:

(a)

go gcomhlíonann siad na prionsabail atá leagtha amach in Airteagal 17 agus na rialacha a glacadh chun na prionsabail sin a chur i bhfeidhm;

(b)

go bhfuil siad gníomhach a ndóthain go heacnamaíoch ar chríoch an Bhallstáit lena mbaineann, nó ar chuid di, go háirithe maidir le líon na mball nó maidir leis an méid táirgeachta is inmhargaithe;

(c)

go bhfuil pearsantacht dhlítheanach acu faoi dhlí náisiúnta an Bhallstáit lena mbaineann, go bhfuil siad bunaithe ann agus go bhfuil a gceanncheathrú oifigiúil ar a chríoch;

(d)

go bhfuil siad in ann na cuspóirí atá leagtha síos in Airteagal 7 a shaothrú;

(e)

go gcomhlíonann siad na rialacha iomaíochta dá dtagraítear i gCaibidil V;

(f)

nach ndéanann siad mí-úsáid a bhaint as seasamh ceannasach sa mhargadh; agus

(g)

go gcuireann siad sonraí ábhartha ar fáil faoina mballraíocht, faoina rialachas agus faoina bhfoinsí maoinithe.

2.   Na heagraíochtaí táirgeoirí a mbeidh aitheantas acu roimh 29 Nollaig 2013, measfar gurb eagraíochtaí aitheanta táirgeoirí iad chun críocha an Rialacháin seo agus beidh siad faoi cheangal a fhorálacha.

Airteagal 15

Tacaíocht airgeadais d'eagraíochtaí táirgeoirí

Maidir le bearta margaíochta le haghaidh táirgí iascaigh agus dobharshaothraithe a bhfuil sé d'aidhm acu eagraíochtaí táirgeoirí nó comhlachais eagraíochtaí táirgeoirí a chruthú nó a athstruchtúrú, féadfar tacaíocht airgeadais a thabhairt i gcomhréir le gníomh dlíthiúil de chuid an Aontais amach anseo lena mbunófar na coinníollacha maidir leis an tacaíocht airgeadais don bheartas muirí agus iascaigh don tréimhse 2014-2020.

Airteagal 16

Eagraíochtaí idirchraoibhe a aithint

1.   Féadfaidh na Ballstáit aitheantas mar eagraíocht idirchraoibhe a thabhairt do gach grúpa oibreoirí, atá bunaithe ar a gcríoch agus a dhéanann iarratas ar an aitheantas sin, ar an gcoinníoll gur fíor an méid seo a leanas maidir leo:

(a)

go gcomhlíonann siad na prionsabail atá leagtha amach in Airteagal 17 agus na rialacha a glacadh chun na prionsabail sin a chur i bhfeidhm;

(b)

go ndéanann siad cion sonrach den ghníomhaíocht táirgthe agus ceann amháin de na gníomhaíochtaí próiseála agus na gníomhaíochtaí margaíochta nó iad araon, ar gníomhaíochtaí iad a bhaineann le táirgí iascaigh agus dobharshaothraithe nó táirgí a phróiseáiltear as táirgí iascaigh agus dobharshaothraithe;

(c)

nach bhfuil siad féin ag gabháil do tháirgeadh, próiseáil ná margaíocht táirgí iascaigh agus dobharshaothraithe nó táirgí a phróiseáiltear as táirgí iascaigh agus dobharshaothraithe;

(d)

go bhfuil pearsantacht dhlítheanach acu faoi dhlí náisiúnta Ballstáit, go bhfuil siad bunaithe ann agus go bhfuil a gceanncheathrú oifigiúil sa chríoch sin;

(e)

go bhfuil siad ábalta na cuspóirí a leagtar síos in Airteagal 12 a chur i gcrích;

(f)

go gcuireann siad leas na dtomhaltóirí san áireamh;

(g)

nach gcuireann siad bac ar dhea-fheidhmiú CEM; agus

(h)

go gcomhlíonann siad na rialacha iomaíochta is infheidhme.

2.   Maidir leis na heagraíochtaí a bunaíodh roimh 29 Nollaig 2013, féadfar iad a aithint mar eagraíochtaí idirchraoibhe chun críocha an Rialacháin seo ar an gcoinníoll go bhfuil an Ballstát lena mbaineann sásta go gcomhlíonann siad forálacha an Rialacháin seo i ndáil le heagraíochtaí idirchraoibhe.

3.   Na heagraíochtaí idirchraoibhe a mbeidh aitheantas acu roimh 29 Nollaig 2013, measfar gurb eagraíochtaí idirchraoibhe aitheanta iad chun críocha an Rialacháin seo agus go bhfuil siad faoi cheangal a fhorálacha.

Airteagal 17

Feidhmiú inmheánach eagraíochtaí táirgeoirí agus eagraíochtaí idirchraoibhe

Beidh feidhmiú inmheánach eagraíochtaí táirgeoirí agus eagraíochtaí idirchraoibhe dá dtagraítear in Airteagal 14 agus in Airteagal 16 bunaithe ar na prionsabail seo a leanas:

(a)

go gcomhlíonann na baill na rialacha a ghlac an eagraíocht i dtéarmaí saothrú, táirgeadh agus margaíocht iascaigh;

(b)

nach ndéantar idir-dhealú ar bith idir na baill, go háirithe bunaithe ar náisiúntacht nó áit bunaithe;

(c)

go ndéantar ranníocaíocht airgeadais a thobhach ar a mbaill chun an eagraíocht a mhaoiniú;

(d)

feidhmiú daonlathach lena gcuirtear ar cumas na mball dianscrúdú a dhéanamh ar a n-eagraíocht agus ar na cinntí a dhéanann sí;

(e)

go ndéantar pionóis átá éifeachtach, athchomhairleach agus comhréireach a fhorchur le haghaidh shárú na n-oibleagáidí faoi rialacha inmheánacha na heagraíochta lena mbaineann, go háirithe i gcás neamhíocaíocht na ranníocaíochtaí airgeadais;

(f)

go ndéantar na rialacha maidir le cead isteach ball nua agus le baill a tharraingt siar a shainmhíniú;

(g)

go ndéantar na rialacha cuntasaíochta agus buiséadacha atá riachtanach chun an eagraíocht a bhainistiú a shainmhíniú.

Airteagal 18

An t-aitheantas a thugann na Ballstáit a sheiceáil agus a tharraingt siar

1.   Déanfaidh na Ballstáit seiceálacha tráthrialta chun a fhíorú go bhfuil eagraíochtaí táirgeoirí agus eagraíochtaí idirchraoibhe ag comhlíonadh na gcoinníollacha maidir le haitheantas atá leagtha síos in Airteagal 14 agus in Airteagal 16 faoi seach. Féadfar aitheantas a tharraingt siar mar thoradh ar chinneadh gur tharla neamhchomhlíonadh.

2.   Maidir leis an mBallstát ina bhfuil ceanncheathrú oifigiúil eagraíochta táirgeoirí nó eagraíochta idirchraoibhe a bhfuil baill as Ballstáit éagsúla aici, nó maidir le comhlachas eagraíochtaí táirgeoirí atá aitheanta i mBallstáit éagsúla, bunóidh siad, i gcomhar leis na Ballstáit eile lena mbaineann, an comhar riaracháin is gá chun seiceálacha a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí na heagraíochta nó an chomhlachais atá i gceist.

Airteagal 19

Deiseanna iascaireachta a dháileadh

Agus a cúraimí á ndéanamh, comhlíonfaidh eagraíocht táirgeoirí ar náisiúnaigh de chuid Ballstát éagsúla a mbaill nó aon chomhlachas eagraíochtaí táirgeoirí atá aitheanta i mBallstáit éagsúla, na forálacha lena rialaítear leithdháileadh deiseanna iascaireachta ar na Ballstáit i gcomhréir le hAirteagal 16 de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013.

Airteagal 20

Seiceálacha arna ndéanamh ag an gCoimisiún

1.   Chun a áirithiú go gcomhlíonfar na coinníollacha atá leagtha síos in Airteagal 14 agus Airteagal 16 faoi seach maidir le haitheantas a thabhairt d'eagraíochtaí táirgeoirí nó d'eagraíochtaí idirchraoibhe, féadfaidh an Coimisiún seiceálacha a dhéanamh agus, i gcás inarb iomchuí, féadfaidh sé a iarraidh ar an mBallstát lena mbaineann aitheantas eagraíochtaí táirgeoirí nó eagraíochtaí idirchraoibhe a tharraingt siar.

2.   Cuirfidh na Ballstáit in iúl don Choimisiún, trí mheán leictreonach, aon chinneadh an t-aitheantas a thabhairt nó a tharraingt siar. Cuirfidh an Coimisiún an fhaisnéis uile sin ar fáil go poiblí.

Airteagal 21

Gníomhartha cur chun feidhme

1.   Glacfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme maidir leis na nithe seo a leanas:

(a)

na spriocdhátaí agus na nósanna imeachta agus cineál na n-iarratas chun aitheantas a thabhairt d'eagraíochtaí táirgeoirí agus d'eagraíochtaí idirchraoibhe de bhun Airteagal 14 nó Airteagal 16 faoi seach, nó chun an t-aitheantas sin a tharraingt siar de bhun Airteagal 18;

(b)

an fhormáid, na spriocdhátaí agus na nósanna imeachta atá le cur i bhfeidhm ag na Ballstáit agus iad ag cur in iúl don Choimisiún aon chinneadh an t-aitheantas a thabhairt nó a tharraingt siar de bhun Airteagal 20(2).

Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme arna nglacadh faoi phointe (a) a oiriúnú, i gcás inarb iomchuí, do na saintréithe speisialta an iascaigh agus an dobharshaothraithe ar scála beag.

2.   Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme dá dtagraítear i mír 1 a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 43(2).

ROINN III

Rialacha a shíneadh

Airteagal 22

Rialacha eagraíochtaí táirgeoirí a shíneadh

1.   Féadfaidh Ballstát na rialacha a comhaontaíodh laistigh d'eagraíocht táirgeoirí a chur de cheangal ar tháirgeoirí nach baill den eagraíocht iad agus a mhargaíonn aon cheann de na táirgí laistigh den limistéar a bhfuil an eagraíocht táirgeoirí ionadaitheach dó ar choinníoll:

(a)

go bhfuil an eagraíocht táirgeoirí bunaithe le tréimhse bhliain amháin ar a laghad agus go meastar go bhfuil sí ionadaitheach do tháirgeadh agus do mhargaíocht, lena n-áirítear, i gcás inarb iomchuí, an earnáil mhionscála agus cheardaíochta ar mhionscála, i mBallstát amháin agus go gcuireann sí iarratas isteach chuig na húdaráis inniúla náisiúnta

(b)

go mbaineann na rialacha atá le síneadh le haon cheann de na bearta is féidir leis na heagraíochtaí táirgeoirí a dhéanamh atá leagtha síos i bpointe (a), i bpointe (b) agus i bpointe (c) d'Airteagal 8(1), i bpointe (a) agus i bpointe (b) d'Airteagal 8(2) agus pointe (a) go pointe (e) d'Airtegal 8(3);

(c)

go gcomhlíontar na rialacha iomaíochais dá dtagraítear i gCaibidil V.

2.   Chun críocha phointe (a) de mhír 1 meastar go bhfuil eagraíocht táirgeoirí iascaigh ionadaitheach i gcás inarb ionann í agus ar a laghad 55 % de chainníochtaí an táirge i gceist a margaíodh le linn na bliana roimhe sa limistéar a bhfuil sé beartaithe na rialacha a shíneadh chuige.

3.   Chun críocha phointe (a) de mhír 1 meastar go bhfuil eagraíocht táirgeoirí dobarshaothraithe ionadaitheach i gcás inarb ionann í agus ar a laghad 40 % de chainníochtaí an táirge i gceist a margaíodh le linn na bliana roimhe sa limistéar a bhfuil sé beartaithe na rialacha a shíneadh chuige.

4.   Na rialacha atá le síneadh chuig eagraíochtaí nach baill iad, beidh feidhm acu go ceann tréimhse idir 60 lá agus dhá mhí déag.

Airteagal 23

Rialacha eagraíochtaí idirchraoibhe a shíneadh

1.   Féadfaidh Ballstát roinnt de na comhaontuithe, de na cinntí nó de na cleachtais chomhbheartaithe a comhaontaíodh laistigh d' eagraíocht idirchraoibhe a chur de cheangal ar eagraíocht idirchraoibhe eile sa limistéar sonrach nó sna limistéir shonracha, ar oibreoirí nach baill den eagraíocht sin iad, ar an gcoinníoll:

(a)

go gcumhdaíonn an eagraíocht idirchraoibhe ar a laghad 65 % de gach ceann ar a laghad de dhá ghníomhaíocht ar a laghad díobh seo a leanas: táirgeadh, próiseáil nó margaíocht an táirge ábhartha le linn na bliana roimhe sa limistéar nó sna limistéir lena mbaineann de Bhallstát, agus go gcuireann sé iarrtas isteach chuig na húdaráis inniúla náisiúnta; agus

(b)

go mbaineann na rialacha atá le síneadh chun oibreoirí eile le haon cheann de na bearta is féidir le heagraíochtaí idirchraoibhe a dhéanamh atá leagtha síos i bpointe (a) go pointe (g) d'Airteagal 3 agus nach ndéanann siad dochar d'oibreoirí eile sa Bhallstát lena mbaineann ná san Aontas.

2.   Féadfaidh síneadh a chuirtear le rialacha a bheith ina cheangal go ceann tréimhse nach faide ná trí bliana, gan dochar d'Airteagal 25(4).

Airteagal 24

Dliteanas

Nuair a shíntear rialacha chuig eagraíochtaí nach baill iad i gcomhréir le hAirteagal 22 agus Airteagal 23, féadfaidh an Ballstát lena mbaineann cinneadh a dhéanamh go bhfuil eagraíochtaí nach baill iad faoi dhliteanas ag an eagraíocht táirgeoirí nó ag an eagraíocht idirchraoibhe i leith choibhéis na gcostas ar fad nó cuid díobh a d'íoc na baill de thoradh chur i bhfeidhm na rialacha a chuig eagraíochtaí nach baill iad.

Airteagal 25

Údarú ón gCoimisiún

1.   Tabharfaidh na Ballstáit fógra don Choimisiún i leith na rialacha a bhfuil sé beartaithe acu iad a chur de cheangal ar na táirgeoirí nó ar na hoibreoirí uile sa limistéar sonrach nó sna limistéir shonracha de bhun Airteagal 22 agus Airteagal 23.

2.   Glacfaidh an Coimisiún cinneadh lena n-údarófar síneadh na rialacha dá dtagraítear i mír 1, ar choinníoll:

(a)

go gcomhlíontar forálacha Airteagal 22 agus Airteagal 23;

(b)

go gcomhlíontar na rialacha iomaíochta dá dtagraítear i gCaibidil V;

(c)

nach gcuireann an síneadh saorthrádáil i mbaol; agus

(d)

nach gcuirtear baint amach chuspóirí Airteagal 39 CFAE i mbaol.

3.   Laistigh de mhí amháin tar éis dó an fógra a fháil, déanfaidh an Coimisiún cinneadh lena ndéanfar síneadh na rialacha a údarú nó a dhiúltú, agus cuirfidh sé an méid sin in iúl do na Ballstáit. I gcás nach mbeidh cinneadh déanta ag an gCoimisiún laistigh d'aon mhí amháin tar éis dó an fógra a fháil, measfar go bhfuil síneadh na rialacha údaraithe ag an gCoimisiún.

4.   Féadfar leanúint de shíneadh údaraithe na rialacha a chur i bhfeidhm tar éis dul in éag na tréimhse ama tosaigh, lena n-áirítear le comhaontú intuigthe, gan an t-údarú a athnuachan go sainráite, ar choinníoll gur chuir an Ballstát lena mbaineann an Coimisiún ar an eolas, mí amháin ar a laghad roimh dhul in éag na tréimhse tosaigh sin, faoin tréimhse bhreise chun iarratas a dhéanamh agus ar choinníoll go bhfuil an t-iarratas breise sin údaraithe ag an gCoimisiún nó nach bhfuil agóid déanta aige ina choinne laistigh de mhí amháin tar éis dó fógra den sórt sin a fháil.

Airteagal 26

Údarú a tharraingt siar

Féadfaidh an Coimisiún seiceálacha a dhéanamh agus féadfaidh sé an t-údarú a thug sé na rialacha a shíneadh a tharraingt siar sa chás ina suíonn sé nach gcomhlíontar aon cheann de na ceanglais maidir leis an údarú. Cuirfidh an Coimisiún na Ballstáit ar an eolas i dtaobh tarraingt siar den sórt sin.

Airteagal 27

Gníomhartha cur chun feidhme

Glacfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme maidir le formáid agus nós imeachta an fhógra dá bhforáiltear in Airteagal 25(1). Glacfar na gníomhartha cur chun feidhme sin i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 43(2).

ROINN IV

Táirgeadh agus margaíocht a phleanáil

Airteagal 28

Plean táirgthe agus margaíochta

1.   Déanfaidh gach eagraíocht táirgeoirí, ar a laghad, plean táirgthe agus margaíochta dá príomhspeiceas a margaíodh ar a laghad a chur faoi bhráid a húdaráis inniúil náisiúnta le go bhformheasfar iad. Le pleananna táirgthe agus margaíochta den chineál sin, díreofar ar na cuspóirí atá leagtha síos in Airteagal 3 agus in Airteagal 7 a bhaint amach.

2.   Beidh na nithe seo a leanas sa phlean táirgthe agus margaíochta:

(a)

clár táirgthe le haghaidh speiceas gafa nó feirme;

(b)

straitéis margaíochta chun cainníocht, cáilíocht agus cur i láthair an tsoláthair a chomhoiriúnú le ceanglais an mhargaidh;

(c)

bearta atá le déanamh ag an eagraíocht táirgeoirí chun cur leis na cuspóirí atá leagtha síos in Airteagal 7;

(d)

réamhbhearta speisialta chun an soláthar speiceas a choigeartú a mbíonn deacrachtaí margaíochta ag baint leo de ghnáth i rith na bliana;

(e)

pionóis is infheidhme maidir le baill a sháraíonn na cinntí a glacadh chun an plean lena mbaineann a chur chun feidhme.

3.   Déanfaidh na húdaráis inniúla náisiúnta an plean táirgthe agus margaíochta a fhormheas. Nuair atá an plean formheasta, cuirfidh an eagraíocht táirgeoirí chun feidhme éláithreach.

4.   Féadfaidh eagraíochtaí táirgeoirí an plean táirgthe agus margaíochta a athbhreithniú, agus i gcás den sórt sin, cuirfidh siad é chuig na húdaráis inniúla náisiúnta lena fhormheas.

5.   Déanfaidh an eagraíocht táirgeoirí tuarascáil bhliantúil a ullmhú i dtaca lena gníomhaíochtaí faoin bplean táirgthe agus margaíochta, agus cuirfidh sé faoi bhráid an údaráis inniúil náisiúnta í lena formheas.

6.   Féadfaidh eagraíochtaí táirgeoirí tacaíocht airgeadais a fháil chun pleananna táirgthe agus margaíochta a ullmhú agus a chur chun feidhme i gcomhréir le Rialachán gníomh dlíthiúil de chuid an Aontais amach anseo lena mbunófar na coinníollacha maidir leis an tacaíocht airgeadais don bheartas muirí agus iascaigh don tréimhse 2014-2020.

7.   Déanfaidh na Ballstáit seiceálacha chun a áirithiú go gcomhlíonfaidh gach eagraíocht táirgeoirí na hoibleagáidí dá bhforáiltear san Airteagal seo. Féadfar aitheantas a tharraingt siar mar thoradh ar chinneadh gur tharla neamhchomhlíonadh.

Airteagal 29

Gníomhartha cur chun feidhme

1.   Glacfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme maidir leis na nithe seo a leanas:

(a)

an formáid agus do struchtúr an phlean táirgthe agus margaíochta dá dtagraítear in Airteagal 28;

(b)

an nós imeachta agus na teorainneacha ama le haghaidh na bpleananna táirgthe agus margaíochta dá dtagraítear in Airteagal 28 a bheith curtha isteach ag eagraíochtaí táirgeoirí agus faofa ag Ballstáit.

2.   Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme dá dtagraítear i mír 1 a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 43(2).

ROINN V

Na margaí a chobhsú

Airteagal 30

Sásra stórála

Féadfaidh eagraíochtaí táirgeoirí iascaigh tacaíocht airgeadais a fháil chun táirgí iascaigh atá liostaithe in Iarscríbhinn II a stóráil, ar choinníoll:

(a)

go gcomhlíontar na coinníollacha maidir le cúnamh stórála a leagtar síos i ngníomh dlíthiúil de chuid an Aontais amach anseo lena mbunaítear na coinníollacha maidir leis an tacaíocht airgeadais don bheartas muirí agus iascaigh don tréimhse 2014-2020;

(b)

gur chuir eagraíochtaí táirgeoirí iascaigh ar an margadh iad agus nach bhfuarthas aon cheannaitheoir dóibh ag an truicearphraghas dá dtagraítear in Airteagal 31;

(c)

go gcomhlíonann na táirgí na caighdeáin chomhargaíochta a bhunaítear i gcomhréir le hAirteagal 33 agus gur de cháilíocht ard go leor iad lena gcaitheamh ag an duine;

(d)

go ndéantar na táirgía chobhsú nó a phróiseáil agus a stóráil in umair nó i gcaighin, nó trína reo, ar bord arthach nó i saoráidí ar tír, trína sailleadh, trína dtriomú, trína maranáidiú, nó, más ábhartha, trína mbruith agus trína bpaistéaradh, cibé acu an ndéantar nó nach ndéantar filléadú nó gearradh, nó i gcás inarb iomchuí, sciotadh cinn, de bhreis ar na próisis sin;

(e)

go ndéantar na táirgí a thabhairt isteach sa mhargadh arís ón stóráil níos faide anonn lena gcaitheamh ag an duine.

(f)

go bhfanann na táirgí sa stóráil ar feadh cúig lá ar a laghad.

Airteagal 31

Praghsanna ag a gcuirfear an sásra stórála ag obair

1.   Roimh thús gach bliana, féadfaidh gach eagraíocht táirgeoirí iascaigh moladh dá chuid féin a dhéanamh maidir le praghas a gcuirfeadh an sásra stórála dá dtagraítear in Airteagal 30 ag obair i gcás na dtáirgí iascaigh atá liostaithe in Iarscríbhinn II.

2.   Ní bheidh an truicearphraghas sin níos airde ná 80 % den mheánphraghas ualaithe a taifeadadh i leith an táirgthe i gceist i réimse gníomhaíochta na heagraíochta táirgeoirí lena mbaineann le linn na dtrí bliana go díreach roimh an mbliain a bhfuil an truicearphraghas socraithe lena haghaidh.

3.   Agus an truicearphraghas á chinneadh, cuirfear an méid seo a leanas san áireamh:

(a)

treochtaí táirgthe agus éilimh;

(b)

cobhsú praghsanna margaidh;

(c)

cóineasú na margaí;

(d)

ioncaim táirgeoirí;

(e)

leasanna tomhaltóirí.

4.   Tar éis dóibh na moltaí a rinne na heagraíochtaí táirgeoirí atá aitheanta ar a gcríoch a scrúdú, cinnfidh na Ballstáit na truicearphraghsanna a bheidh le cur i bhfeidhm ag na heagraíochtaí táirgeoirí sin. Socrófar na praghsanna sin ar bhonn na gcritéar dá dtagraítear i mír 2 agus i mír 3. Cuirfear na praghsanna sin ar fáil go poiblí.

Airteagal 32

Gníomhartha cur chun feidhme

Glacfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme maidir leis an bhformáid ina bhfoilseoidh na Ballstáit na truicearphraghsanna de bhun Airteagal 31(4). Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 43(2).

CAIBIDIL III

COMHCHAIGHDEÁIN MHARGAÍOCHTA

Airteagal 33

Comhchaighdeáin mhargaíochta a bhunú

1.   Gan dochar d'Airteagal 47, féadfar comhchaighdeán margaíochta a leagan síos maidir leis na táirgí iascaigh atá liostaithe in Iarscríbhinn I, beag beann ar a dtionscnamh (cibé acu ón Aontas nó allmhairithe), atá ceaptha lena gcaitheamh ag an duine.

2.   Féadfaidh baint a bheith ag na caighdeáin dá dtagraítear i mír 1 le cáilíocht, méid, meáchan, pacáistiú, cur i láthair nó lipéadú na dtáirgí, agus leis na nithe seo a leanas go háirithe:

(a)

íosmhéideanna margaíochta a ceapadh i bhfianaise na comhairle eolaíche is fearr; beidh íosmhéideanna margaíochta den sórt sin ag teacht, i gcás inarb ábhartha, le híosmhéideanna tagartha caomhantais i gcomhréir le hAirteagal 15(10) de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013;

(b)

sonraíochtaí táirgí leasaithe atá i gcomhréir le ceanglais chaomhantais agus oibleagáidí idirnáisiúnta.

3.   Beidh feidhm ag mír 1 agus mír 2 gan dochar do na nithe seo a leanas:

(a)

Rialachán (CE) Uimh. 178/2002;

(b)

Rialachán (CE) 852/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (14);

(c)

Rialachán (CE) 853/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (15);

(d)

Rialachán (CE) 854/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (16);

(e)

Rialachán (CE) 882/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (17);

(f)

Rialachán (CE) 1005/2008 ón gComhairle (18); agus

(g)

Rialachán (CE) 1224/2009.

Airteagal 34

Comhchaighdeán margaíochta a chomhlíonadh

1.   Na táirgí atá ceaptha lena gcaitheamh ag an duine agus a bhfuil comhchaighdeáin mhargaíochta leagtha síos ina leith, ní fhéadfar iad a chur ar fáil ar mhargadh an Aontais ach i gcomhréir leis na caighdeáin sin.

2.   Féadfar gach táirge iascaigh a chuirtear i dtír, lena n-áirítear táirgí nach gcomhlíonann na comhchaighdeáin mhargaíochta a úsáid chun críche seachas lena gcaitheamh go díreach ag an duine lena n-áirítear mar mhin éisc, ola éisc, bia peataí, breiseáin bhia, táirgí cógaisíochtanó cosmaidí.

CAIBIDIL IV

FAISNÉIS DO THOMHALTÓIRÍ

Airteagal 35

Faisnéis shainordaitheach

1.   Gan dochar do Rialachán (AE) 1169/2011, táirgí iascaigh agus dobharshaothraithe dá dtagraítear i bpointí (a), (b), (c) agus (e) d'Iarscríbhinn I a ghabhann leis an Rialachán seo agus a mhargaítear san Aontas, beag beann ar a dtionscnamh, ná ar a modh margaíochta, ní fhéadfar iad a thairiscint lena ndíol leis an tomhaltóir deiridh ná le holl-lónadóir mura mbeidh curtha in iúl orthu le marcáil nó le lipéad iomchuí an méid seo a leanas:

(a)

ainmníocht tráchtála an speicis agus an t-ainm eolaíoch atá air;

(b)

an modh táirgthe, trí úsáid na bhfrásaí seo a leanas go háirithe: "…arna ghabháil…", "…arna ghabháil i bhfíoruisce", nó "…arna shaothrú…";

(c)

an limistéar inar gabhadh an táirge nó inar saothraíodh é, agus an catagóir trealaimh a úsáideadh le hiascaigh ghabhála, mar a leagtar síos sa chéad cholún d'Iarscríbhinn III a ghabhann leis an Rialachán seo;

(d)

cibé ar dí-reodh an táirge.

(e)

an dáta íosmharthanachta.

Ní bheidh feidhm ag an gceanglas i bpointe (d) maidir leis an méid seo a leanas:

(a)

comhábhair atá sa táirgeadh deiridh;

(b)

bianna a bhfuil gá le hiad a reo ó thaobh chéim phróiseála na teicneolaíochta de;

(c)

táirgí iascaigh agus dobarshaothraithe arna reo roimhe sin chun críocha sábháilteachta sláinte, i gcomhréir le hIarscríbhinn III, Roinn VIII, de Rialachán (CE) Uimh. 853/2004;

(d)

táirgí iascaigh agus dobarshaothraithe atá díreoite sula ndéantar an próiseas deataithe, saillidh, cócaráilte, piclithe, triomaithe orthu nó teaglaim aon phróisis de na próisis sin.

2.   Maidir le táirgí iascaigh agus dobharshaothraithe nach bhfuil réamhphacáilte, féadfar an fhaisnéis shainordaitheach a liostaítear i mír 1 a sholáthar le haghaidh miondíola trí bhíthin faisnéis tráchtála amhail cláir fógraí nó póstaeir.

3.   I gcás ina dtairgtear táirge measctha ar an leibhéal miondíola nó oll-lónadóireachta, ar táirge é ina bhfuil an speiceas céanna ach go dtagann sé ó mhodhanna táirgthe éagsúla, déanfar an modh a úsáideadh do gach baisc a lua. I gcás ina dtairgtear táirge measctha ar an leibhéal díola don tomhaltóir deiridh nó d'oll-lónadóir, ar táirge é ina bhfuil an speiceas céanna ach go dtagann sé ó limistéir éagsúla gabhála nó ó thíortha éagsúla feirmeoireachta éisc, déanfar limistéar an bhaisce atá ionadaitheach i dtéarmaí na cainníochta a lua, mar aon le léiriú go dtagann na táirgí ó limistéir dhifriúla gabhála nó saothraithe éisc freisin.

4.   Féadfaidh na Ballstáit cainníochtaí beaga táirgí a dhíoltar díreach ó shoithí iascaireachta le tomhaltóirí a dhíolmhú ó na ceanglais dá dtagraítear i mír 1, ar an gcoinníoll nach sáraíonn siad sin an luach dá dtagraítear in Airteagal 58(8) de Rialachán (CE) 1224/2009.

5.   Táirgí iascaigh agus dobharsaothraithe agus a bpacáistiú ar cuireadh lipéad nó marc orthu roimh an 13 Nollaig 2014 agus nach gcomhlíonann an tAirteagal seo, féadfar iad a mhargú go dtí go mbeidh na stoic sin ídithe.

Airteagal 36

Tuairisciú um éicilipéadú

Tar éis dul i gcomhairle leis na Ballstáit agus leis na geallsealbhóirí, déanfaidh an Coimisiún, faoin 1 Eanáir 2015, tuarascáil féidearthachta a chur faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle, maidir le roghanna le haghaidh scéim éicilipéad do tháirgí iascaigh agus dobharshaothraithe, go háirithe maidir le scéim den chineál sin a bhunú mar scéim ar fud an Aontais agus maidir le híoscháighdeáin a leagan síos d'éicilipéad Aontais a bheadh le húsáid ag na Ballstáit.

Airteagal 37

Sonrúcháin tráchtála

1.   Chun críocha Airteagal 35(1), déanfaidh Ballstáit liosta de shonrúcháin tráchtála a nglactar leo ar a gcríoch a tharraingt suas, agus foilseoidh siad an liosta sin in éineacht lena n-ainmneacha eolaíocha. Beidh an méid seo a leanas sa liosta:

(a)

ainm eolaíoch gach speicis de réir an Chórais Faisnéise FishBase nó bhunachar sonraí AFSIS Eagraíocht Bhia agus Talmhaíochta na Náisiún Aontaithe (EBT), i gcás inarb ábhartha;

(b)

an sonrúchán tráchtála:

(i)

ainm an speicis i dteanga oifigiúil nó i dteangacha oifigiúla an Bhallstáit lena mbaineann;

(ii)

i gcás inarb infheidhme, aon ainm nó aon ainmneacha eile a bhfuil glacadh leo nó a cheadaítear go háitiúil nó go réigiúnach.

2.   Féadfar gach speiceas iasc atá mar chomhábhar i mbia eile a shonrú mar "iasc", ar an gcoinníoll nach ndéanann ainm agus cur i láthair bia dá leithéid tagairt do shainspeiceas iasc.

3.   Aon athruithe ar liosta na sonrúchán tráchtála a ghlac Ballstát leo, cuirfear fógra chuig an gCoimisiún ina leith gan mhoill agus cuirfidh sé na Ballstáit eile ar an eolas faoi.

Airteagal 38

Tásc ar limistéar na gabhála nó ar limistéar an táirgthe

1.   Is éard a bheidh sa tásc ar limistéar na gabhála nó ar limistéar an táirgthe i gcomhréir le pointe (c) d'Airteagal 35(1), na nithe seo a leanas:

(a)

i gcás táirgí iascaigh arna ngabháil ar muir, ainm an fho-limistéir, nó na roinne, i scríbhinn, atá liostaithe i measc limistéir iascaighEBT, chomh maith le hainm zóin den chineál sin arna chur in iúl ar bhealach a dtuigfidh tomhaltóirí é, nó léarscáil nó picteagram a thaispeánann an zón sin nó de mhaolú ar an gceanglas sin, i gcás táirgí iascaigh a gabhadh in uiscí seachas uiscí an Atlantaigh Thoir Thuaidh (Limistéar Iascaigh EBT 27) na Meánmhara nó na Mara Duibhe (Limistéar Iascaigh EBT 37), táscaire ar ainm Limistéir IascaighEBT.

(b)

i gcás táirgí iascaigh arna ngabháil i bhfionnuisce, tagairt do dhobharlach tionscnaimh Bhallstát tionscnaimh nó thríú tír tionscnaimh an táirge;

(c)

I gcás táirgí dobharshaothraithe, tagairt don Bhallstát nó don tríú tír ina bhfuil níos mó ná leath a mheáchain dheiridh bainte amach ag an táirge nó inar fhan sé ar feadh níos mó ná leath dá thréimhse saothraithe, nó, i gcás sliogiasc, gur mhair an chéim dheiridh dá thógáil nó dá shaothrú sé mhí ar a laghad.

2.   Le cois na faisnéise dá dtagraítear i mír 1, féadfaidh oibreoirí faisnéis níos beaichte a thabhairt maidir le limistéar na gabhála nó an táirgthe.

Airteagal 39

Faisnéis bhreise dheonach

1.   De bhreis ar an bhfaisnéis sainordaitheach a cheanglaítear de bhun Airteagal 35, féadfar an fhaisnéis seo a leanas a sholáthar ar bhonn deonach, ar choinníoll go bhfuil an fhaisnéis sin soiléir agus gan athbhrí:

(a)

an dáta gabhála i gcás táirgí iascaigh nó an dáta buainte i gcás táirgí dobharshaothraithe;

(b)

dáta chur i dtír gabhála i gcás táirgí iascaigh nó faisnéise maidir leis an gcalafort ag ar tugadh na táirgí i dtír.

(c)

faisnéis níos mionsonraithe ar chineál an trealaimh iascaigh, mar atá liostaithe sa dara colún d'Iarscríbhinn III;

(d)

i gcás táirgí iascaigh arna ngabháil ar muir, sonraí maidir le bratstát an tsoithigh a rinne na táirgí sin a ghabháil;

(e)

faisnéis maidir leis an gcomhshaol;

(f)

faisnéis eiticiúil nó shóisialta;

(g)

faisnéis maidir le teicnící agus cleachtais táirgthe;

(h)

faisnéis maidir le cion cothaithe an táirge.

2.   Féadfar cód Freagairt Thapa (QR) a úsáid le cuid den fhaisnéis atá liostaithe in Airteagal 35(1) nó an fhaisnéis sin uile a léiriú.

3.   Ní chúngóidh an fhaisnéis dheonach ar an áit atá curtha i leataobh don fhaisnéis shainordaitheach ar an marcáil agus ar an lipéadú.

4.   Ní dhéanfar aon fhaisnéis dheonach a chur san áireamh nach féidir a fhíorú.

CAIBIDIL V

RIALACHA IOMAÍOCHTA

Airteagal 40

Na rialacha iomaíochta a chur chun feidhme

Beidh feidhm ag Airteagal 101 go hAirteagal 106 de CFAE agus ag a bhforálacha cur chun feidhme maidir le comhaontuithe, cinntí, agus cleachtais dá dtagraítear in Airteagal 101(1) agus Airteagal 102 CFAE a bhaineann le táirgeadh nó margaíocht táirgí iascaigh agus dobharshaothraithe.

Airteagal 41

Eisceachtaí ar chur i bhfeidhm na rialacha iomaíochta

1.   D'ainneoin Airteagal 40 den Rialachán seo, ní bheidh feidhm ag Airteagal 101(1) CFAE maidir leis na comhaontuithe, na cinntí agus na cleachtais de chuid eagraíochtaí táirgeoirí a bhaineann le táirgeadh nó díol táirgí iascaigh agus dobharshaothraithe nó le húsáid comhshaoráidí chun táirgí den sórt sin a stóráil, a chóireáil nó a phróiseáil, agus ar comhaontuithe, cinntí agus cleachtais iad:

(a)

atá riachtanach chun na cuspóirí atá leagtha amach in Airteagal 39 CFAE a bhaint amach;

(b)

nach bhfuil aon oibleagáid ag baint leo praghsanna comhionanna a mhuirearú;

(c)

nach mbeidh mar thoradh orthu deighilt de shaghas ar bith sna margaí laistigh den Aontas;

(d)

nach gcuireann cosc ar an iomaíocht; agus

(e)

nach ndíchuireann an iomaíocht i ndáil le sciar mór de na táirgí i gceist;

2.   D'ainneoin Airteagal 40 den Rialachán seo, ní bheidh feidhm ag Airteagal 101(1) CFAE maidir le comhaontuithe, cinntí agus cleachtais de chuid eagraíochtaí idirchraoibhe:

(a)

atá riachtanach chun na cuspóirí atá leagtha amach in Airteagal 39 CFAE a bhaint amach;

(b)

nach bhfuil aon oibleagáid ag baint leo praghas socraithe a chur i bhfeidhm;

(c)

nach mbeidh mar thoradh orthu deighilt de shaghas ar bith sna margaí laistigh den Aontas;

(d)

nach gcuireann coinníollacha neamhchosúla i bhfeidhm maidir le hidirbhearta coibhéiseacha a dhéantar le páirtithe eile trádála i slí go gcuirfear faoi mhíbhuntáiste iomaíochta iad;

(e)

nach ndíchuireann an iomaíocht i ndáil le sciar mór de na táirgí i gceist; agus

(f)

nach gcuireann srian ar an iomaíocht ar bhealaí nach bhfuil sár-riachtanach chun cuspóirí CBI a bhaint amach.

CAIBIDIL VI

FAISNÉIS MAIDIR LEIS AN MARGADH

Airteagal 42

Faisnéis maidir leis an margadh

1.   Déanfaidh an Coimisiún an méid seo a leanas:

(a)

eolas eacnamaíoch agus tuiscint ar mhargadh an Aontais i dtáirgí iascaigh agus dobharshaothraithe a bhailiú, a anailísiú agus a chraobhscaoileadh feadh an tslabhra soláthair, agus an comhthéacs idirnáisiúnta á chur san áireamh;

(b)

tacaíocht phraiticiúil a chur ar fáil d'eagraíochtaí táirgeoirí agus eagraíochtaí idirchraoibhe chun sonraí a chomhordú níos fearr idir oibreoirí agus próiseálaithe.

(c)

suirbhéanna a dhéanamh go tráthrialta ar phraghsanna táirgí iascaigh agus dobharshaothraithe feadh shlabhra soláthair an Aontais, agus a anailísa dhéanamh ar threochtaí margaidh;

(d)

staidéir ad hoc ar an margadh a dhéanamh, mar aon le modheolaíocht a sholáthar chun suirbhéanna ar phraghasmhúnlú a dhéanamh.

2.   Chun mír 1 a chur chun feidhme, úsáidfidh an Coimisiún na bearta seo a leanas:

(a)

rochtain a éascú ar na sonraí atá ar fáil maidir le táirgí iascaigh agus dobharshaothraithe arna mbailiú de bhun dhlí an Aontais;

(b)

faisnéis margaidh amhail suirbhéanna praghais, anailís margaidh agus staidéir a chur ar fáil do na geallshealbhóirí uile agus don phobal i gcoitinne ar bhealach inrochtana agus intuigthe, faoi réir Rialachán (CE) 45/2001ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (19)

3.   Rannchuideoidh na Ballstáit le baint amach na gcuspóirí dá dtagraítear i mír 1.

CAIBIDIL VII

FORÁLACHA NÓS IMEACHTA

Airteagal 43

Nós imeachta coiste

1.   Beidh coiste de chúnamh ag an gCoimisiún. Coiste de réir bhrí Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 a bheidh sa choiste sin.

2.   I gcás ina ndéanfar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5 de Rialachán (AE) Uimh. 182/2011.

CAIBIDIL VIII

FORÁLACHA CRÍOCHNAITHEACHA

Airteagal 44

Leasú ar Rialachán (CE) Uimh. 1184/2006

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 1 de Rialachán (CE) Uimh. 1184/2006:

"Airteagal 1

Leis an Rialachán seo, leagtar síos rialacha maidir le hinfheidhmeacht Airteagail 101 go 106 agus Airteagal 108(1) agus (3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE) i ndáil leis na táirgí a liostaítear in Iarscríbhinn I a ghabhann le CFAE a tháirgeadh nó trádáil a dhéanamh iontu cé is moite de na tairgí a liostaítear in Rialachán (CE) Uimh. 1234/2007 (20) agus i Rialachán (AE) Uimh. 1379/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (21).

Airteagal 45

Leasuithe ar Rialachán (CE) 1224/2009

Leis seo leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 mar seo a leanas:

(1)

cuirtear na habairtí seo a leanas le hAirteagal 57(1):

"Déanfaidh na Ballstáit seiceálacha chun comhlíonadh a áirithiú. Féadfar na seiceálacha a dhéanamh ag gach céim den mhargú agus le linn an iompair.";

(2)

leasaítear Airteagal 58(5) mar a leanas:

(a)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (g):

"(g)

an fhaisnéis do thomhaltóirí dá bhforáiltear in Airteagal 35 de Rialachán (AE) 1379/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (22);

(b)

scriostar pointe (h).

Airteagal 46

Aisghairm

Aisghairtear leis seo Rialachán (CE) Uimh. 104/2000. Beidh feidhm ag Airteagal 4 go dtí an 12 Nollaig 2014, áfach.

Déanfar tagairtí don Rialachán aisghairthe a fhorléiriú mar thagairtí don Rialachán seo agus léifear iad i gcomhréir leis an tábla comhghaoil a leagtar amach in Iarscríbhinn IV.

Airteagal 47

Rialacha lena mbunaítear comhchaighdeáin mhargaíochta

Maidir le rialacha lena mbunaítear comhchaighdeáin mhargaíochta, go háirithe Rialachán (CEE) Uimh. 2136/89 ón gComhairle (23), Rialachán (CEE) Uimh. 1536/92 ón gComhairle (24), Rialachán (CE)Uimh. 2406/96 ón gComhairle (25), chomh maith le rialacha eile a glacadh chun comhchaighdeáin mhargaíochta a chur i bhfeidhm amhail Rialachán (CEE) Uimh. 3703/85 ón gCoimisiún (26), leanfaidh siad d'fheidhm a bheith acu.

Airteagal 48

Athbhreithniú

Tuairisceoidh an Coimisiún do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle maidir le torthaí chur i bhfeidhm an Rialacháin seo faoin 31 Nollaig 2022.

Airteagal 49

Teacht i bhfeidhm

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh feidhm aige ón 1 Eanáir 2014, cé is moite de Chaibidil IV agus d'Airteagal 45 a mbeidh feidhm acu ón 13 Nollaig 2014.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh in Strasbourg an 11 Nollaig 2013.

Thar ceann Pharlaimint na hEorpa

An tUachtarán

M. SCHULZ

Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  IO C 181, 21.6.2012, lch. 183.

(2)  IO C 225, 27.7.2012, lch. 20.

(3)  Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa an 12 Meán Fómhair 2012 (nár foilsíodh fós san Iris Oifigiúil). Seasamh ón Chomhairle ar an gcéad léamh an 17 Deireadh Fómhair 2013 (nár foilsíodh fós san Iris Oifigiúil). Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa an … (nár foilsíodh fós san Iris Oifigiúil) an 9 Nollaig 2013.

(4)  Rialachán (CE) Uimh. 104/2000 ón gComhairle an 17 Nollaig 1999 maidir le comheagrú na margaí i dtáirgí iascaigh agus dobharshaothraithe (IO L 17, 21.1.2000, lch. 22).

(5)  Rialachán (CE) Uimh. 1184/2006 ón gComhairle an 24 Iúil 2006 lena gcuirtear rialacha áirithe maidir le hiomaíocht i bhfeidhm maidir le táirgeadh agus trádáil táirgí talmhaíochta(IO L 214, 4.8.2006, lch 7)

(6)  Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Feabhra 2011 lena leagtar síos na rialacha agus na prionsabail ghinearálta a bhaineann leis na sásraí maidir le rialú ag na Ballstáit ar fheidhmiú cumhachtaí cur chun feidhme ag an gCoimisiún (IO L 55, 28.2.2011, lch 13)

(7)  Rialachán (AE) Uimh. 1220/2012 ón gComhairle an 3 Nollaig 2012 maidir le bearta a bhaineann le trádáil chun an soláthar táirgí áirithe iascaigh le próiseálaithe an Aontais a áirithiú ó 2013 go dtí 2015 (IO L 349, 19.12.2012, lch. 4.)

(8)  Rialachán (AE) Uimh. 1026/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir le bearta áirithe d'fhonn stoic éisc a chaomhnú i ndáil le tíortha a cheadaíonn iascaireacht neamh-inbhuanaithe (IO L 316, 14.11.2012, lch. 18).

(9)  Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013 ó Parlaimint na hEorpa agus ón Chomhairle an 11 Nollaig 2013 ar an Comhbheartas Iascaigh, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1954/2003 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2371/2002 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 639/2004 ón gComhairle agus Cinneadh 2004/585/CE ón gComhairle (Féach leathanach 22 den Iris Oifigiúil seo).

(10)  Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle an 20 Samhain 2009, lena mbunaítear córas rialaithe Comhphobail chun comhlíonadh rialacha an chomhbheartais iascaigh a áirithiú, lena leasaítear Rialacháin (CE)847/96, (CE) Uimh. 2371/2002, (CE) Uimh. 811/2004, (CE) Uimh. 768/2005, (CE) Uimh. 2115/2005, (CE) Uimh. 2166/2005, (CE) Uimh. 388/2006. (CE) Uimh. 509/2007, (CE) Uimh. 676/2007, (CE) Uimh. 1098/2007, (CE) Uimh. 1300/2008, (CE) Uimh. 1342/2008, agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CEE) Uimh. 2847/93, (CE) Uimh. 1627/94 agus (CE) Uimh. 1966/2006, (IO L 343, 22.12.2009, p. 1).

(11)  Rialachán (AE) Uimh. 1169/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2011 maidir le faisnéis bhia a sholáthar do thomhaltóirí, lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 1924/2006 agus (CE) Uimh. 1925/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón Chomhairle, agus lena n-aisghairtear Treoir 87/250/CEE ón Choimisiún Eorpach, Treoir 90/496/CEE ón gComhairle, Treoir 1999/10/CE ón Choimisiún Eorpach, Treoir 200/13/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoracha 2002/67/CE agus 2008/5/CE ón Choimisiún agus Rialachán (CE) Uimh. 608/2004 ón gCoimisiún (IO L 304, 22.11.2011, lch. 18).

(12)  Rialachán (CE) Uimh. 178/2002 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Eanáir 2002 lena leagtar síos prionsabail agus ceanglais ghinearálta dhlí an bhia, lena mbunaítear an tÚdarás Eorpach um Shábháilteacht Bia agus lena leagtar síos nósanna imeachta i dtaca le sábháilteacht bia (IO L 31, 1.2.2002, lch. 1).

(13)  Rialachán (CE) Uimh. 1333/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le breiseáin bhia (IO L 354, 31.12 2008, lch. 16).

(14)  Rialachán (CE) 852/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le sláinteachas earraí bia (IO L 139, 30.4.2004, lch. 1).

(15)  Rialachán (CE) 853/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ag leagan síos rialacha sonracha sláinteachais do bhia de thionscnamh ainmhíoch (IO L 139, 30.4.2004, lch. 55).

(16)  Rialachán (CE) 854/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leagtar síos na rialacha sonracha maidir le rialuithe oifigiúla a eagrú i dtaca le táirgí de bhunadh ainmhíoch le caitheamh ag an duine (IO L 226, 25.6.2004, lch. 83).

(17)  Rialachán (CE) 882/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le feidhmiú rialuithe oifigiúla chun comhlíonadh dlí beatha agus bia, rialacha sláinte ainmhithe agus leasa ainmhithe a áirithiú (IO L 165, 30.4.2004, lch. 1).

(18)  Rialachán (CE) 1005/2008 ón gComhairle lena mbunaítear córas Comhphobail chun iascaireacht neamhdhleathach, neamhthuairiscthe agus neamhrialáilte a chosc, a dhíspreagadh agus a dhíothú agus lena leasaítear Rialacháin (CEEE) Uimh. 2847/93, (CE) Uimh. 1936/2001 agus (CE) Uimh. 601/2004 agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CE) Uimh. 1093/94 agus (CE) Uimh. 1447/1999 (IO L 286, 29.10.2008, lch. 1).

(19)  Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Nollaig 2000 maidir le daoine aonair a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil ag institiúidí agus ag comhlachtaí an Chomhphobail agus maidir le saorghluaiseacht na sonraí sin (IO L 8, 12.1.2001, lch. 1)

(20)  Rialachán (CE) Uimh. 1234/2007 ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2007 ón gComhairle lena mbunaítear comheagrú na margaí talmhaíochta agus maidir le forálacha sonracha do tháirgí talmhaíochta áirithe (an Rialachán CEM aonair) (IO L 299, 16.11.2007, lch. 1).

(21)  Rialachán (AE) Uimh. 1379/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le comheagrú na margaí i dtáirgí iascaigh agus dobharshaothraithe, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1184/2006 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 104/2000 (IO L 354, 28.12.2013, lch. 1)".

(22)  Rialachán (AE) Uimh. 1379/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le comheagrú na margaí i dtáirgí iascaigh agus dobharshaothraithe (IO L 354, 28.12.2013, lch. 1).)";

(23)  Rialachán (CEE) Uimh. 2136/89 ón gComhairle an 21 Meitheamh 1989 lena leagtar síos comhchaighdeáin mhargaíochta maidir le sairdíní leasaithe agus maidir le tuairiscí trádála le haghaidh sairdíní leasaithe agus táirgí de chineál sairdín (IO L 212, 22.7.1989, lch. 79).

(24)  Rialachán (CEE) Uimh. 1536/92 ón gComhairle an 9 Meitheamh 1992 lena leagtar síos comhchaighdeáin mhargaíochta maidir le tuinníní agus boiníotó leasaithe(IO L 163, 17.6.1992, lch. 1).

(25)  Rialachán (CE)Uimh. 2406/96 ón gComhairle lena leagtar síos comhchaighdeáin mhargaíochta maidir le táirgí áirithe iascaigh(IO L 334, 23.12.1996, lch. 1).

(26)  Rialachán (CEE) Uimh. 3703/85 ón gCoimisiún lena leagtar síos rialacha mionsonraithe maidir leis na comhchaighdeáin mhargaíochta a chur i bhfeidhm maidir le héisc áirithe atá úr nó fuaraithe(IO L 351, 28.12.1985, lch. 63).


IARSCRÍBHINN I

TÁIRGÍ IASCAIGH AGUS DOBARSHAOTHRAITHE A CHUMHDAÍTEAR LE CEM

Cód AC

Tuairisc ar na hearraí

(a)

0301

Iasc beo

0302

Iasc úr nó fuaraithe, seachas filléid éisc agus feoil eile éisc atá faoi cheannteideal 0304

0303

Iasc reoite, seachas filléid éisc agus feoil eile éisc atá faoi cheannteideal 0304

0304

Filléid éisc agus feoil eile éisc (bíodh sí mionaithe nó ná bíodh) atá úr, fuaraithe nó reoite

(b)

0305

Iasc triomaithe, saillte nó faoi sháile; iasc deataithe, bíodh sé cócaráilte roimh an bpróiseas deataithe nó lena linn; plúir, min agus millíní éisc, atá oiriúnach lena gcaitheamh ag an duine

(c)

0306

Crústaigh bheo, úra, fuaraithe, reoite, triomaithe, saillte nó faoi sháile, bídís sa bhlaosc nó ná bíodh; crústaigh sa bhlaosc, cócaráilte le gal nó beirithe in uisce, bídís fuaraithe, reoite, triomaithe, saillte nó faoi sháile nó ná bíodh; plúir, min agus millíní crústach, atá oiriúnach lena gcaitheamh ag an duine

0307

Moilisc bheo, úra, fuaraithe, reoite, triomaithe, saillte nó faoi sháile, bídís sa bhlaosc nó ná bíodh; inveirteabraigh uisce, seachas crústaigh agus moilisc, bheo, úra, fuaraithe, reoite, triomaithe, saillte nó faoi sháile; plúir, min agus millíní inveirteabrach uisce, seachas crústaigh, atá oiriúnach lena gcaitheamh ag an duine

(d)

 

Táirgí ainmhíocha nach bhfuil sonraithe ná áirithe in áit eile; ainmhithe marbha dá dtagraítear i gCaibidil 1 nó i gCaibidil 3, atá mí-oiriúnach lena gcaitheamh ag an duine:

Eile:

Táirgí éisc nó crústach, moileasc nó inveirteabrach eile uisce; ainmhithe marbha dá dtagraítear i gCaibidil 3:

0511 91 10

Dramhaíl éisc

0511 91 90

Eile

(e)

1212 20 00

Cineálacha feamainne agus algaí eile

(f)

 

Saill agus olaí éisc agus a gcodáin, bídís scagtha nó ná bíodh, nach bhfuil modhnú ceimiceach déanta orthu:

1504 10

Olaí aenna éisc agus a gcodáin

1504 20

Saill agus olaí éisc, agus a gcodáin, seachas olaí aenna

(g)

1603 00

Úisc agus súnna ó fheoil, éisc nó crústach, moileasc nó inveirteabrach eile uisce

(h)

1604

Iasc ullmhaithe nó leasaithe; caibheár agus caibheár ionaid a ullmhaíodh ó uibheacha éisc

(i)

1605

Crústaigh, moilisc agus inveirteabraigh eile uisce, ullmhaithe nó leasaithe

(j)

 

Pasta, bíodh sé cócaráilte nó stuáilte (le feoil nó le substaintí eile), nó bíodh sé ullmhaithe ar bhealaí eile nó ná bíodh, mar shampla spaigití, macarón, núdail, lasáinne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cúscús, bíodh sé ullmhaithe nó ná bíodh

1902 20

Pasta stuáilte, bíodh sé cócaráilte nó ullmhaithe ar bhealach eile:

1902 20 10

ina bhfuil níos mó ná 20 %, de réir meacháin, iasc, crústach, moileasc nó inveirteabrach eile uisce

(k)

 

Plúir, min agus millíní, ó fheoil agus ó mhiodamas feola, éisc nó crústach, moileasc nó inveirteabrach eile uisce, nach bhfuil oiriúnach lena gcaitheamh ag an duine; geirdheascadh:

2301 20 00

Plúir, min agus millíní, éisc nó crústach, moileasc nó inveirteabrach eile uisce

(l)

 

Ullmhóidí den chineál a úsáidtear i mbeathú ainmhithe

2309 90

Eile:

ex 2309 90 10

Ábhair intuaslagtha éisc


IARSCRÍBHINN II

TÁIRGÍ IASCAIGH FAOI RÉIR NA MEICNÍOCHTA STÓRÁLA

Cód AC

Tuairisc ar na hearraí

0302 22 00

Leathóga (Pleonectes platessa)

ex 0302 29 90

Dabaí (Limanda limanda)

0302 29 10

Scaoilteáin (Lepidorhombus spp.)

ex 0302 29 90

Leitheanna (Platichthys flesus)

0302 31 10

agus

0302 31 90

Tuinníní colgacha (Thunnus alalunga)

ex 0302 40

Scadáin de chuid an speicis Clupea harengus

0302 50 10

Troisc de chuid an speicis Gadus morhua

0302 61 10

Sairdíní de chuid an speicis Sardina pilchardus

ex 0302 61 80

Salán (Sprattus Sprattus)

0302 62 00

Cadóga (Melanogrammus aeglefinus)

0302 63 00

Glasáin (Pollachius virens)

ex 0302 64

Ronnaigh de chuid an speicis Scomber scombrus agus Scomber japonicus

0302 65 20

agus

0302 65 50

Fíogaigh (Squalus acanthias agus Scyliorhinus spp.)

0302 69 31

agus

0302 69 33

Péirsí mhara (Sebastes spp.)

0302 69 41

Faoitíní (Merlangius merlangus)

0302 69 45

Langaí (Molva spp.)

0302 69 55

Ainseabhaithe (Engraulis spp.)

ex 0302 69 68

Colmóirí de chuid an speicis Merluccius merluccius

0302 69 81

Láimhínigh (Lophius spp.)

ex 0302 69 99

Dorád (Coryphaena hippurus)

ex 0307 41 10

Cudail (Sepia officinalis agus Rossia macrosoma)

ex 0306 23 10

ex 0306 23 31

ex 0306 23 39

Séaclaí de chuid an speicis Crangon crangon agus séaclaí Artacha (Pandalus borealis)

0302 23 00

Sóil (Solea spp.)

0306 24 30

Portáin dhearga (Cancer pagurus)

0306 29 30

Gliomaigh na hIorua (Nephrops norvegicus)

0303 31 10

Haileabónna Graonlannacha (Reinhardtius hipoglossoides)

0303 78 11

0303 78 12

0303 78 13

0303 78 19

agus

0303 29 55

0304 29 56

0304 29 58

Colmóirí de chuid an speicis Merluccius

0303 79 71

Garbhánaigh (Dentex dentex agus Pagellus spp.)

0303 61 00

0304 21 00

0304 91 00

Colgáin (Xiphias gladius)

0306 13 40

0306 13 50

ex 0306 13 80

Séaclaí de chuid na fine Penaeidae

0307 49 18

0307 49 01

Cudail de chuid na speiceas Sepia officinalis, Rossia macrosoma agus Sepiola rondeletti

0307 49 31

0307 49 33

0307 49 35

agus

0307 49 38

Scuideanna (Loligo spp.)

0307 49 51

Scuideanna (Ommastrephes sagittatus)

0307 59 10

Ochtapais (Octopus spp.)

0307 99 11

Illex spp.

0303 41 10

Tuinní colgacha (Thunnus alalunga)

0302 32 10

0303 42 12

0303 42 18

0303 42 42

0303 42 48

Tuinníní buí (Thunnus albacares)

0302 33 10

0303 43 10

Boiníotó aigéanach (Katsuwomus pelamis)

0303 45 10

Tuinníní gorma (Thunnus thynnus)

0302 39 10

0302 69 21

0303 49 30

0303 79 20

Speicis eile de chuid na ngéineas Thunnus agus Euthynnus

ex 0302 29 90

Leathóga míne (Microstomus kitt)

0302 35 10

agus

0302 35 90

Tuinníní gorma (Thunnus thynnus)

ex 0302 69 51

Mangaigh (Pollachius pollachius)

0302 69 75

Sáimhíní (Brama spp.)

ex 0302 69 82

Faoitíní gorma (Micromesistius poutassou)

ex 0302 69 99

Troscáin stopóige (Trisopterus luscus) agus miontroisc (Trisopterus minutus)

ex 0302 69 99

Bogue (Boops boops)

ex 0302 69 99

Picréil (Spicara smaris)

ex 0302 69 99

Eascanna concair (Conger conger)

ex 0302 69 99

Cnúdáin (Trigla spp.)

ex 0302 69 91

ex 0302 69 99

Bolmáin (Trachurus spp.)

ex 0302 69 99

Milléid (Mugil spp.)

ex 0302 69 99

agus

ex 0304 19 99

Sciataí (Raja spp.)

ex 0302 69 99

Scabairdí (Lepidopus caudatus agus Aphanopus carbo)

ex 0307 21 00

Muiríní móra (Pecten maximus)

ex 0307 91 00

Cuachmaí (Buccinum undatum)

ex 0302 69 99

Milléid cheannchothroma nó milléid dhearga (Mullus surmuletus, Mullus barbatus)

ex 0302 69 99

Sáimhíní (Spondyliosoma cantharus)


IARSCRÍBHINN III

FAISNÉIS MAIDIR LE TREALAMH IASCAIGH

Faisnéis shainordaitheach maidir le cineál an trealaimh iascaigh

Faisnéis atá níos mionsonraithe ar threalamh agus cóid atá comhfhreagrach, i gcomhréir le Rialachán (CE) Uimh. 26/2004 (1) agus Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 404/2011 ón gCoimisiún (2)

Saighní

Saighní trá

SB

Saighní Danmhargacha

SDN

Saighní Albanacha

SSC

Saighní péire

SPR

Tráil

Trál bíoma

TBB

Tráil dobharchú íochtair

OTB

Tráil phéire íochtair

PTB

Tráil dobharchúnna láruisce

OTM

Tráil phéire pheiligeacha

PTM

Dé-thráil dobharchú

OTT

Eangacha geolbhaigh agus eangacha cosúla

Eangacha geolbhaigh socraithe (ar ancaire)

GNS

Sruthlíonta

GND

Eangacha geolbhaigh timpeallaithe

GNC

Traimlí

GTR

Traimlí agus Eangacha geolbhaigh cumasctha

GTN

Eangacha timpeallacha agus líonta ardaithe

Saighní Peaslíon

PS

Eangacha Lampara

LA

Líonta ardaithe le bád

LNB

Líonta ardaithe do-aistrithe ar chladach

LNS

Duáin agus doruithe

Doruithe láimhe agus doruithe cuaille (láimhe)

LHP

Doruithe láimhe agus doruithe cuaille (meicniúla)

LHM

Doruithe fada socraithe

LLS

Doruithe fada (aistreacha)

LLD

Doruite trálála

LTL

Dreidirí

Dreidirí báid

DRB

Dreidirí láimhe arna n-úsáid ar bord arthaigh

DRH

Dreidirí meicniúla lena n-áirítear dreidirí súite

HMD

Potaí agus gaistí

Pótaí (gaistí)

FPO


(1)  Rialachán (CE) Uimh. 26/2004 ón gCoimisiún an 30 Nollaig 2003 maidir le clár cabhlaigh iascaireachta an Chomhphobail (IO L 5, 9.1.2004, lch. 25).

(2)  Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 404/2011 ón gCoimisiún lena leagtar síos rialacha mionsonraithe chun Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle lena mbunaítear córas rialaithe Comhphobail chun comhlíonadh rialacha an chomhbheartais iascaigh a áirithiú. (IO: L 112, 30.4.2011, lch. 1).


IARSCRÍBHINN IV

TÁBLA COMHGHAOIL

Rialachán (CE) Uimh. 104/2000

An Rialachán seo

Airteagal 1

Airteagail 1 go 5

Airteagal 2, Airteagal 3

Airteagal 33, Airteagal 34

Airteagal 4

Airteagail 35 go 39,

Airteagal 5(1)

Airteagal 6, Airteagal 7 agus Airteagal 8

Airteagail 5(2), 5(3), 5(4), agus Airteagal 6

Airteagail 14, 18 go 21

Airteagal 7

Airteagal 22 agus Airteagail 24 go 27

Airteagal 8

Airteagail 9 go 12,

Airteagal 28, Airteagal 29,

Airteagal 13

Airteagail 11, 12, 13, 16, 18, 20 agus 21

Airteagal 14

Airteagal 41(2)

Airteagal 15

Airteagal 23

Airteagal 16

Airteagail 24 go 27

Airteagail 17go 27

Airteagal 30, Airteagal 31 agus Airteagal 32

Airteagal 33

Airteagal 34

Airteagal 20(2), Airteagal 21 agus Airteagal 32

Airteagal 35

Airteagal 36

Airteagal 37

Airteagal 43

Airteagal 38, Airteagal 39

Airteagal 43

Airteagal 40

Airteagal 41

Airteagal 48

Airteagal 42

Airteagal 44, Airteagal 45, Airteagal 46

Airteagal 43

Airteagal 49

Airteagal 40

Airteagal 41(1)

Airteagal 42


Top