EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01986L0109-19910705

Consolidated text: Directive de la Commission du 27 février 1986 limitant la commercialisation des semences de certaines espèces de plantes fourragères et de plantes oléagineuses et à fibres aux semences qui ont été officiellement certifiées «semences de base» ou «semences certifiées» (86/109/CEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1986/109/1991-07-05

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

1986L0109 — BG — 05.07.1991 — 002.001


Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

►B

ДИРЕКТИВА НА КОМИСИЯТА

от 27 февруари 1986 година

относно ограничаване на търговията със семената от някои видове фуражни култури и маслодайни и влакнодайни култури до семена, които са официално сертифицирани като „базови семена“ или „сертифицирани семена“

(86/109/ЕИО)

(ОВ L 093, 8.4.1986, p.21)

Изменен с

 

 

Официален вестник

  No

page

date

►M1

ДИРЕКТИВА НА КОМИСИЯТА 89/424/ЕИО от 30 юни 1989 година

  L 196

50

12.7.1989

►M2

ДИРЕКТИВА НА КОМИСИЯТА 91/376/ЕИО от 25 юни 1991 година

  L 203

108

26.7.1991
▼B

ДИРЕКТИВА НА КОМИСИЯТА

от 27 февруари 1986 година

относно ограничаване на търговията със семената от някои видове фуражни култури и маслодайни и влакнодайни култури до семена, които са официално сертифицирани като „базови семена“ или „сертифицирани семена“

(86/109/ЕИО)КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност,

като взе предвид Директива 66/401/ЕИО на Съвета от 14 юни 1966 г. относно търговията със семена от фуражни култури ( 1 ), последно изменена с Директива 85/38/ЕИО на Комисията ( 2 ), и по-специално член 3, параграф 3 от нея,

като взе предвид Директива 69/208/ЕИО на Съвета от 30 юни 1969 г. относно търговията със семена от маслодайни и влакнодайни култури ( 3 ), последно изменена с Директива 82/859/ЕИО на Комисията ( 4 ) и по-специално член 3, параграф 3 от нея,

като има предвид, че Директива 66/401/ЕИО позволява търговията с базови семена, сертифицирани семена и търговски семена на определени видове фуражни култури;

като има предвид, че Директива 69/208/ЕИО позволява търговията с базови семена, сертифицирани семена от всички видове и търговски семена на определени видове маслодайни и влакнодайни култури;

като има предвид, че член 3, параграф 3 на всяка от горепосочените директиви оправомощава Комисията да забрани търговията със семена, ако не са официално сертифицирани като „базови семена“ или „сертифицирани семена“;

като има предвид, че беше установено, на базата на наличната в момента информация, че държавите-членки ще бъдат в състояние да произведат достатъчно базови семена и сертифицирани семена, така че да задоволят в рамките на Общността търсенето на семена на някои от горепосочените растителни видове със семена от тези категории, считано от 1 юли 1987 г., а за някои други видове – от 1 юли 1989 г. и за други видове – от 1 юли 1991 г.;

като има предвид, че мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по семена и посадъчен материал за земеделие, градинарство и горско стопанство,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:Член 1

1.  Държавите-членки предвиждат, че от 1 юли 1987 г. не се разрешава да се пускат на пазара семената на:—  Vicia faba L. (partim)

—  Бакла

—  Papaver somniferum L.

—  Опиев мак,

освен ако не са официално сертифицирани като „базови семена“ или „сертифицирани семена“.

2.  Държавите-членки гарантират, че от 1 юли 1987 г. не се разрешава да се пускат на пазара семената на:—  Glycine max (L.) Merr.

—  Соя

—  Linum usitatissimum L.

—  Лен,

освен ако не са официално сертифицирани като „базови семена“, „сертифицирани семена първо размножение“ или „сертифицирани семена второ размножение“.

▼M1

Член 2

Държавите-членки предвиждат, че от 1 юли 1989 г. не се разрешава да се пускат на пазара семената на:—  Agrostis gigantea Roth

—  бяла полевица

—  Agrostis stolonifera L.

—  издънкова (бяла) полевица

—  Phleum bertolonii DC

—  тимотейка

—  Poa palustris L.

—  блатна метлица

—  Poa trivialis L.

—  обикновена метлица

—  Lupinus albus L.

—  бяла лупина, видове, различни от горчивите

—  Brassica juncea (L.) Czernj. et Cosson

—  кафяв синап,

освен ако не са били официално сертифицирани като „базови семена“ или „сертифицирани семена“.

▼M1

Член 2а

Държавите-членки предвиждат, че от 1 юли 1990 г. не се разрешава да се пускат на пазара семената на:—  Agrostis capillaris L.

—  тънка полевица

—  Lotus corniculatus L.

—  обикновен звездан

—  Medicago lupulina L.

—  хмеловидна люцерна

—  Trifolium hybridum L.

—  хибридна детелина,

освен ако не са били официално сертифицирани като „базови семена“ или „сертифицирани семена“.

▼M2

Член 3

Държавите-членки предвиждат от 1 юли 1991 г. да не се търгуват семена от:—  Alopecurus pratensis L.

—  ливадна лисича опашка

—  Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J. S. and K. B. Presl

—  висок френски райграс

—  Bromus catharticus Vahl

—  овсига

—  Bromus sitchensis Trin.

—  овсига

—  Lupinus luteus

—  жълта лупина, всички други освен горчива

—  Lupinus angustifolius L.

—  синя лупина

—  Poa nemoralis L.

—  горска метлица

—  Trisetum flavescens (L.) Beauv.

—  златна трева

—  Phacelia tanacetifolia Benth.

—  калифорнийски див зюмбюл

—  Sinapis alba L.

—  бяла камбанка,

освен ако не са официално сертифицирани като „базови семена“ или като „сертифицирани семена“;

▼M2

Член 3а

1.  Освен когато е предвидено друго в параграф 5, държавите-членки предвиждат от 1 юли 1991 г. да не се разрешава търгуването на семена от:—  Agrostis canina L.

—  кучешка полевица

—  Festuca ovina L.

—  овча власатка

—  Lupinus albus L.

—  бяла лупина, горчивите сортове

—  Lupinus luteus L.

—  жълта лупина, горчивите сортове

—  Trifolium alexandringum L.

—  александрийска детелина

—  Trifolium incarnatum L.

—  инкарнатcка детелина

—  Trifolium resupinatum L.

—  персийска детелина

—  Vicia sativa L.

—  обикновен фий

—  Vicia villosa Roth.

—  пясъчен фий,

освен ако не са официално сертифицирани като „базови семена“ или като „сертифицирани семена“.

2.  Държавите-членки информират Комисията преди датата, посочена в параграф 1, за количеството семена от видовете, посочени в параграф 1, които са необходими за засаждане на техните територии преди 31 декември 1991 г., доколкото тези количества не превишават наличните количества от семената, официално сертифицирани като „базови семена“ или като „сертифицирани семена“.

3.  Държавите-членки, които са информирали Комисията съгласно параграф 2 относно възможния недостиг на семена, официално сертифицирани като „базови семена“ или като „сертифицирани семена“,

 събират всичката налична информация относно пригодността на техните територии към сортове на съответните видове, изброени в общия каталог на сортовете от земеделски растителни видове и информират съответно Комисията, най-късно до 1 октомври 1991 г.,

 насърчават подходяща поддръжка за съществуващи екотипове от съответните видове, които да отговарят на условията за официалното им признаване като сортове.

4.  Държавите-членки, които са приели сортовете на съответните видове, насърчават производството на семена за официално сертифицирани като „базови семена“ или „сертифицирани семена“. Комисията проучва и препоръчва подходящи способи за насърчаване на търговията на така произведени семена.

5.  Държавите-членки, посочени в параграф 3, се упълномощават да разрешават пукането на пазара, до 31 декември 1991 г., на семена, официално сертифицирани като „търговски семена“, за количества, достатъчни да покрият недостига, посочен съгласно параграф 2. В добавка към информацията, която се изисква в приложение IV от Директива 66/401/ЕИО, официалният етикет посочва:

 типа на материала, за който става дума, и

 че семената са предназначени само за въпросната държава-членка.

6.  В случай на недостиг след 31 декември 1991 г., се прилагат разпоредбите на член 17 от Директива 66/401/ЕИО.

▼B

Член 4

Държавите-членки въвеждат в сила:

 законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с член 1, не по-късно от 1 юли 1987 г.,

 законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с член 2, не по-късно от 1 юли 1989 г.,и

▼M1

 законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с член 2а, не по-късно от 1 юли 1990 г., и

▼B

 законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с член 3, не по-късно от 1 юли 1991 г.

Те незабавно информират Комисията за това.

Член 5

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.( 1 ) ОВ 125, 11.7.1966 г., стр. 2298/66.

( 2 ) ОВ L 16, 19.1.1985 г., стр. 41.

( 3 ) ОВ L 169, 10.7.1969 г., стр. 3

( 4 ) ОВ L 357, 18.12.1982 г., стр. 31.

Top