Unionin tuomioistuimen määräys (yhdeksäs jaosto) 21.10.2014 – BestWater International

(asia C‑348/13) ( 1 )

”Ennakkoratkaisupyyntö — Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen — Tekijänoikeus ja lähioikeudet — Direktiivi 2001/29/EY — Tietoyhteiskunta — Tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistaminen — 3 artiklan 1 kohta — Yleisölle välittäminen — Käsite — Internetlinkit, joiden kautta on mahdollista saada suojattuja teoksia saataviin — Kehystekniikan (framing) käyttäminen”

1. 

Ennakkoratkaisukysymykset — Vastaus, joka on selvästi johdettavissa oikeuskäytännöstä — Työjärjestyksen 99 artiklan soveltaminen (Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 99 artikla) (ks. 12 kohta)

2. 

Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen — Tekijänoikeus ja lähioikeudet — Direktiivi 2001/29 — Tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistaminen tietoyhteiskunnassa — Yleisölle välittäminen — Käsite — Sellaisten klikattavien linkkien yleisön saataville saattaminen internetsivustolla, jotka johtavat toisella internetsivustolla vapaasti käytettävissä oleviin suojattuihin teoksiin, ei kuulu käsitteen alaan — Kehystekniikan (framing) käyttämisellä sivustolta saadun teoksen sijoittamiseksi toiselle sivustolle ei ole merkitystä (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/29 3 artiklan 1 kohta) (ks. 14–19 kohta ja määräysosa)

Ratkaisu

Pelkästään sitä, että suojattu teos, joka on vapaasti käytettävissä internetsivustolla, sijoitetaan linkittämällä toiselle internetsivustolle pääasiassa käytetyn kaltaista kehystekniikkaa (framing) käyttäen, ei voida pitää tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa 22.5.2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/29/EY 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuna yleisölle välittämisenä siltä osin kuin kyseistä teosta ei siirretä uudelle yleisölle eikä sitä välitetä sellaisen erityisen teknisen prosessin mukaisesti, joka eroaa välittämiseen alun perin käytetystä prosessista.


( 1 )   EUVL C 325, 9.11.2013.