02008R0340 — FI — 21.06.2021 — 005.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 340/2008,

annettu 16 päivänä huhtikuuta 2008,

kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 1907/2006 perustuvista Euroopan kemikaalivirastolle suoritettavista maksuista

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(EUVL L 107 17.4.2008, s. 6)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  N:o

sivu

päivämäärä

►M1

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 254/2013, annettu 20 päivänä maaliskuuta 2013,

  L 79

7

21.3.2013

 M2

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 211/2014, annettu 27 päivänä helmikuuta 2014,

  L 67

1

7.3.2014

►M3

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/864, annettu 4 päivänä kesäkuuta 2015,

  L 139

1

5.6.2015

►M4

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/895, annettu 22 päivänä kesäkuuta 2018,

  L 160

1

25.6.2018

►M5

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2021/876, annettu 31 päivänä toukokuuta 2021,

  L 192

3

1.6.2021
▼B

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 340/2008,

annettu 16 päivänä huhtikuuta 2008,

kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 1907/2006 perustuvista Euroopan kemikaalivirastolle suoritettavista maksuista

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)I

LUKU

AIHE JA MÄÄRITELMÄT

1 artikla

Aihe

Tässä asetuksessa vahvistetaan Euroopan kemikaaliviraston, jäljempänä ’kemikaalivirasto’, perimien maksujen määrät ja maksamista koskevat säännöt asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

a) 

’pk-yrityksellä’ suosituksessa 2003/361/EY tarkoitettua mikroyritystä taikka pientä tai keskisuurta yritystä;

b) 

’keskisuurella yrityksellä’ suosituksessa 2003/361/EY tarkoitettua keskisuurta yritystä;

c) 

’pienyrityksellä’ suosituksessa 2003/361/EY tarkoitettua pienyritystä;

d) 

’mikroyrityksellä’ suosituksessa 2003/361/EY tarkoitettua mikroyritystä.II

LUKU

MAKSUT

3 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 6,7 tai 11 artiklan nojalla toimitetuista rekisteröinneistä perittävät maksut

1.  
Kemikaalivirasto perii tämän artiklan 2, 3 ja 4 kohdan mukaisesti maksun asetuksen (EY) N:o 1907/2006 6,7 tai 11 artiklan mukaisesta aineen rekisteröinnistä.

Määrältään 1–10 tonnia olevan aineen rekisteröinnistä ei kuitenkaan peritä maksua, jos rekisteröintihakemukseen sisältyvät kaikki asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteessä VII vaaditut tiedot mainitun asetuksen 74 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

2.  
Jos määrältään 1–10 tonnia olevan aineen rekisteröintihakemukseen ei sisälly kaikkia asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteessä VII vaadittuja tietoja, kemikaalivirasto perii maksun tämän asetuksen liitteen I mukaisesti.

Kemikaalivirasto perii maksun määrältään vähintään 10 tonnia olevan aineen rekisteröinnistä liitteen I mukaisesti.

3.  
Yhteisesti toimitettujen tietojen tapauksessa kemikaalivirasto perii alennetun maksun jokaiselta rekisteröijältä liitteen I mukaisesti.

Jos rekisteröijä kuitenkin toimittaa erikseen osan asetuksen (EY) N:o 1907/2006 10 artiklan a alakohdan iv, vi, vii ja ix alakohdassa tarkoitetuista asiaankuuluvista tiedoista, kemikaalivirasto perii kyseiseltä rekisteröijältä maksun erikseen toimitetuista tiedoista tämän asetuksen liitteen I mukaisesti.

4.  
Jos rekisteröijä on pk-yritys, kemikaalivirasto perii alennetun maksun liitteessä I olevan taulukon 2 mukaisesti.
5.  
Edellä olevien 1–4 kohdan nojalla perittävät maksut on suoritettava 14 kalenteripäivän kuluessa päivästä, jona kemikaalivirasto on antanut laskun tiedoksi rekisteröijälle.

Esirekisteröidyn aineen rekisteröintiin, joka on jätetty kemikaalivirastolle asetuksen (EY) N:o 1907/2006 23 artiklan mukaista asiaankuuluvaa rekisteröinnin määräaikaa edeltävien kahden kuukauden kuluessa, liittyvät laskut on kuitenkin maksettava 30 päivän kuluessa päivästä, jona kemikaalivirasto on antanut laskun tiedoksi rekisteröijälle.

6.  
Jos maksua ei suoriteta ennen 5 kohdassa säädetyn määräajan päättymistä, kemikaalivirasto vahvistaa toisen määräajan maksun suorittamiselle. Jos maksua ei suoriteta ennen toisen määräajan päättymistä, rekisteröinti hylätään.

▼M1

7.  
Jos rekisteröinti on hylätty sen vuoksi, että rekisteröijä ei ole toimittanut puuttuvia tietoja tai että rekisteröijä ei ole suorittanut maksua ennen määräaikojen päättymistä, kyseiseen rekisteröintiin liittyviä, ennen sen hylkäämistä suoritettuja maksuja ei palauteta tai muutoin hyvitetä rekisteröijälle.

▼B

4 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 17 artiklan 2 kohdan, 18 artiklan 2 kohdan, 18 artiklan 3 kohdan tai 19 artiklan nojalla toimitetuista rekisteröinneistä perittävät maksut

1.  
Kemikaalivirasto perii tämän artiklan 2, 3 ja 4 kohdan mukaisesti maksun asetuksen (EY) N:o 1907/2006 17 artiklan 2 kohdan, 18 artiklan 2 kohdan, 18 artiklan 3 kohdan tai 19 artiklan mukaisesta tuotantopaikalla käytettävän tai kuljetettavan erotetun välituotteen rekisteröinnistä.

Määrältään 1–10 tonnia olevan erotetun välituotteen rekisteröinnistä ei kuitenkaan peritä maksua, jos rekisteröintihakemukseen sisältyvät kaikki asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteessä VII vaaditut tiedot mainitun asetuksen 74 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Tämän artiklan mukaisia maksuja sovelletaan ainoastaan asetuksen (EY) N:o 1907/2006 17 artiklan 2 kohdan, 18 artiklan 2 kohdan, 18 artiklan 3 kohdan tai 19 artiklan mukaisesti jätettyihin tuotantopaikalla käytettävien tai kuljettavien erotettujen välituotteiden rekisteröinteihin. Kun on kyse välituotteiden rekisteröinneistä, joita varten edellytetään asetuksen (EY) N:o 1907/2006 10 artiklassa tarkoitettuja tietoja, sovelletaan tämän asetuksen 3 artiklan mukaisia maksuja.

2.  
Jos määrältään 1–10 tonnia olevan tuotantopaikalla käytettävän tai kuljetettavan erotetun välituotteen rekisteröintihakemukseen ei sisälly kaikkia asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteessä VII vaadittuja tietoja, kemikaalivirasto perii maksun tämän asetuksen liitteen II mukaisesti.

Kemikaalivirasto perii maksun määrältään vähintään 10 tonnia olevan tuotantopaikalla käytettävän tai kuljetettavan erotetun välituotteen rekisteröinnistä liitteen II mukaisesti.

3.  
Yhteisesti toimitettujen tietojen tapauksessa kemikaalivirasto perii alennetun maksun jokaiselta rekisteröijältä liitteen II mukaisesti.

Jos rekisteröijä kuitenkin toimittaa erikseen osan asetuksen (EY) N:o 1907/2006 17 artiklan 2 kohdan c ja d alakohdassa tai 18 artiklan 2 kohdan c ja d alakohdassa tarkoitetuista asiaankuuluvista tiedoista, kemikaalivirasto perii kyseiseltä rekisteröijältä maksun erikseen toimitetuista tiedoista tämän asetuksen liitteen II mukaisesti.

4.  
Jos rekisteröijä on pk-yritys, kemikaalivirasto perii alennetun maksun liitteessä II olevan taulukon 2 mukaisesti.
5.  
Edellä olevien 1–4 kohdan nojalla perittävät maksut on suoritettava 14 kalenteripäivän kuluessa päivästä, jona kemikaalivirasto on antanut laskun tiedoksi rekisteröijälle.

Esirekisteröidyn aineen rekisteröintiin, joka on jätetty kemikaalivirastolle asetuksen (EY) N:o 1907/2006 23 artiklan mukaista asiaankuuluvaa rekisteröinnin määräaikaa edeltävien kahden kuukauden kuluessa, liittyvät laskut on kuitenkin maksettava 30 päivän kuluessa päivästä, jona kemikaalivirasto on antanut laskun tiedoksi rekisteröijälle.

6.  
Jos maksua ei suoriteta ennen 5 kohdassa säädetyn määräajan päättymistä, kemikaalivirasto vahvistaa toisen määräajan maksun suorittamiselle. Jos maksua ei suoriteta ennen toisen määräajan päättymistä, rekisteröinti hylätään.

▼M1

7.  
Jos rekisteröinti on hylätty sen vuoksi, että rekisteröijä ei ole toimittanut puuttuvia tietoja tai että rekisteröijä ei ole suorittanut maksua ennen määräaikojen päättymistä, kyseiseen rekisteröintiin liittyviä, ennen sen hylkäämistä suoritettuja maksuja ei palauteta tai muutoin hyvitetä rekisteröijälle.

▼B

5 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 22 artiklan nojalla tehdyistä rekisteröinnin ajantasaistuksista perittävät maksut

1.  
Kemikaalivirasto perii tämän artiklan 2, 3 ja 4 kohdan mukaisesti maksun asetuksen (EY) N:o 1907/2006 22 artiklan mukaisista rekisteröinnin ajantasaistuksista.

Kemikaalivirasto ei kuitenkaan peri maksua seuraavista rekisteröinnin ajantasaistuksista:

a) 

muutos suuremmasta pienempään tonnimäärään;

b) 

muutos pienemmästä suurempaan tonnimäärään, jos rekisteröijä on aiemmin suorittanut maksun kyseisestä suuremmasta tonnimäärästä;

c) 

muutos rekisteröijän asemassa tai tunnistetiedoissa, edellyttäen, että rekisteröijän oikeushenkilöllisyys ei muutu;

d) 

muutos aineen koostumuksessa;

e) 

tiedot uusista käytöistä, mukaan lukien uudet käytöt, joita ei suositella;

f) 

tiedot aineen uusista riskeistä;

g) 

muutos aineen luokituksessa ja merkinnöissä;

h) 

muutos kemikaaliturvallisuusraportissa;

i) 

muutos aineen turvallista käyttöä koskevissa ohjeissa;

j) 

ilmoitus siitä, että asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteessä IX tai liitteessä X olevassa luettelossa tarkoitettu testi on laadittava;

k) 

pyyntö aiemmin luottamuksellisina käsiteltyjen tietojen saattamiseksi saataville.

2.  
Kemikaalivirasto perii tonnimäärien ajantasaistuksista maksun liitteessä III olevien taulukoiden 1 ja 2 mukaisesti.

Muista ajantasaistuksista kemikaalivirasto perii maksun liitteessä III olevien taulukoiden 3 ja 4 mukaisesti.

▼M1

Rekisteröinnissä toimitettujen tietojen saatavuuden muutoksesta kemikaalivirasto perii maksun jokaista ajantasaistettua tietoa kohti liitteessä III olevien taulukoiden 3 ja 4 mukaisesti.

Tutkimustiivistelmiä tai yksityiskohtaisia tutkimustiivistelmiä koskevan ajantasaistuksen tapauksessa kemikaalivirasto perii maksun jokaisesta ajantasaistetusta tutkimustiivistelmästä tai yksityiskohtaisesta tutkimustiivistelmästä.

▼B

3.  
Yhteisesti toimitettujen tietojen ajantasaistuksen tapauksessa kemikaalivirasto perii alennetun maksun jokaiselta ajantasaistuksen jättävältä rekisteröijältä liitteen III mukaisesti.

Jos asetuksen (EY) N:o 1907/2006 10 artiklan a alakohdan iv, vi, vii ja ix alakohdassa, 17 artiklan 2 kohdan c ja d alakohdassa tai 18 artiklan 2 kohdan c ja d alakohdassa tarkoitetuista asiaankuuluvista tiedoista osa kuitenkin toimitetaan erikseen, kemikaalivirasto perii maksun erikseen toimitetuista tiedoista tämän asetuksen liitteen III mukaisesti.

4.  
Jos rekisteröijä on pk-yritys, kemikaalivirasto perii alennetun maksun liitteen III mukaisesti.

Kuitenkin rekisteröijän tunnistetietojen muutoksiin liittyvien ajantasaistusten tapauksessa pk-yritysten alennettua maksua sovelletaan vain, jos uusi yksikkö on pk-yritys.

5.  
Edellä olevien 1–4 kohdan nojalla perittävät maksut on suoritettava 14 kalenteripäivän kuluessa päivästä, jona kemikaalivirasto on antanut laskun tiedoksi rekisteröijälle.
6.  
Jos maksua ei suoriteta ennen 5 kohdassa säädetyn määräajan päättymistä, kemikaalivirasto vahvistaa toisen määräajan maksun suorittamiselle.

Jos maksua ei suoriteta ennen toisen määräajan päättymistä, ajantasaistus hylätään, kun on kyse asetuksen (EY) N:o 1907/2006 22 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti tehdyistä tonnimäärän ajantasaistuksista.

▼M1

Jos muiden ajantasaistusten tapauksessa maksua ei suoriteta ennen toisen määräajan päättymistä, kemikaalivirasto hylkää ajantasaistuksen. Kemikaalivirasto pidentää toista määräaikaa hakijan pyynnöstä, jos pidentämistä koskeva pyyntö on toimitettu ennen toisen määräajan päättymistä. Jos maksua ei suoriteta ennen pidennetyn määräajan päättymistä, kemikaalivirasto hylkää ajantasaistuksen.

7.  
Jos ajantasaistus on hylätty sen vuoksi, että rekisteröijä ei ole toimittanut puuttuvia tietoja tai että rekisteröijä ei ole suorittanut maksua ennen määräaikojen päättymistä, kyseiseen ajantasaistukseen liittyviä, ennen sen hylkäämistä suoritettuja maksuja ei palauteta tai muutoin hyvitetä rekisteröijälle.

▼B

6 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 10 artiklan a alakohdan xi alakohdan nojalla esitetyistä pyynnöistä perittävät maksut

1.  
Kemikaalivirasto perii tämän artiklan 2, 3 ja 4 kohdan mukaisesti maksun asetuksen (EY) N:o 1907/2006 10 artiklan a alakohdan xi alakohdan nojalla esitetyistä pyynnöistä.
2.  
Kemikaalivirasto perii maksun jokaisesta pyynnön kohteena olevasta tiedosta liitteen IV mukaisesti.

Tutkimustiivistelmiä tai yksityiskohtaisia tutkimustiivistelmiä koskevan pyynnön tapauksessa kemikaalivirasto perii maksun jokaisesta pyynnön kohteena olevasta tutkimustiivistelmästä tai yksityiskohtaisesta tutkimustiivistelmästä.

▼M1

3.  
Yhteisesti toimitettuihin tietoihin liittyvän pyynnön tapauksessa kemikaalivirasto perii alennetun maksun liitteen IV mukaisesti. Kun pyynnön tekee päärekisteröijä, kemikaalivirasto perii alennetun maksun ainoastaan päärekisteröijältä liitteen IV mukaisesti.

▼B

4.  
Jos pyynnön esittäjä on pk-yritys, kemikaalivirasto perii alennetun maksun liitteessä IV olevan taulukon 2 mukaisesti.
5.  
Pyynnön vastaanottopäivänä pidetään päivää, jona kemikaalivirasto vastaanottaa pyynnöstä perittävän maksun.

7 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 9 artiklan nojalla tehdyistä ilmoituksista perittävät maksut

1.  
Kemikaalivirasto perii tämän asetuksen liitteessä V olevan taulukon 1 mukaisesti maksun ilmoituksesta, joka koskee asetuksen (EY) N:o 1907/2006 9 artiklaan perustuvaa vapautusta yleisestä rekisteröintivelvollisuudesta tuote- ja prosessisuuntautuneen tutkimuksen ja kehittämisen tapauksessa.

Jos ilmoituksen tekijä on pk-yritys, kemikaalivirasto perii alennetun maksun liitteessä V olevan taulukon 1 mukaisesti.

2.  
Kemikaalivirasto perii tämän asetuksen liitteessä V olevan taulukon 2 mukaisesti maksun pyynnöstä jatkaa asetuksen (EY) N:o 1907/2006 9 artiklaan perustuvaa vapautusta yleisestä rekisteröintivelvollisuudesta tuote- ja prosessisuuntautuneen tutkimuksen ja kehittämisen tapauksessa.

Jos pyynnön esittäjä on pk-yritys, kemikaalivirasto perii alennetun maksun liitteessä V olevan taulukon 2 mukaisesti.

3.  
Edellä olevan 1 kohdan nojalla perittävät maksut on suoritettava seitsemän kalenteripäivän kuluessa päivästä, jona kemikaalivirasto on antanut laskun tiedoksi ilmoituksen tehneelle valmistajalle, maahantuojalle tai esineiden tuottajalle.

Edellä olevan 2 kohdan nojalla perittävät maksut on suoritettava 30 kalenteripäivän kuluessa päivästä, jona kemikaalivirasto on antanut laskun tiedoksi jatkamista pyytäneelle valmistajalle, maahantuojalle tai esineiden tuottajalle.

4.  
Jos maksua ei suoriteta ennen 3 kohdassa säädetyn määräajan päättymistä, kemikaalivirasto vahvistaa toisen määräajan maksun suorittamiselle.

Jos maksua ei suoriteta ennen toisen määräajan päättymistä, ilmoitus tai jatkamista koskeva pyyntö hylätään.

▼M1

5.  
Jos ilmoitus tai jatkamista koskeva pyyntö on hylätty sen vuoksi, että esineiden valmistaja, maahantuoja tai tuottaja ei ole toimittanut puuttuvia tietoja tai suorittanut maksua ennen määräaikojen päättymistä, kyseiseen ilmoitukseen tai jatkamista koskevaan pyyntöön liittyviä, ennen niiden hylkäämistä suoritettuja maksuja ei palauteta tai muutoin hyvitetä ilmoituksen tekijälle tai pyynnön esittäjälle.

▼B

8 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 62 artiklan nojalla jätetyistä hakemuksista perittävät maksut

1.  
Kemikaalivirasto perii tämän artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti maksun asetuksen (EY) N:o 1907/2006 62 artiklan mukaisista ainetta koskevista lupahakemuksista.

▼M4

2.  
Kemikaalivirasto perii ainetta koskevasta lupahakemuksesta perusmaksun liitteen VI mukaisesti. Perusmaksu kattaa yhtä ainetta ja yhtä käyttöä koskevan lupahakemuksen.

Kemikaalivirasto perii lisämaksun tämän asetuksen liitteen VI mukaisesti kustakin ylimääräisestä käytöstä ja kustakin ylimääräisestä aineesta, joka kuuluu asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteessä XI olevassa 1.5 kohdassa annetun, hakemuksen kattaman aineryhmän määritelmän soveltamisalaan. Jos lupahakemuksen jättäneitä osapuolia on useampia kuin yksi, lisämaksua ei peritä.

Jos yhteisen lupahakemuksen jättäneet osapuolet kuuluvat eri kokoluokkiin, hakijoihin sovellettavista hakemusta koskevista maksuista peritään korkein.

Yhteisen lupahakemuksen jättämisen yhteydessä hakijoiden on pyrittävä kaikin tavoin jakamaan maksu tasapuolisella, avoimella ja syrjimättömällä tavalla, erityisesti pk-yrityksiä silmällä pitäen.

▼M5

Kemikaalivirasto perii tämän asetuksen liitteessä VI olevan 2 kohdan mukaisen alennetun maksun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/876 ( 1 ) mukaisesti toimitettavista lupahakemuksista, jotka koskevat aineiden käyttöä mainitun täytäntöönpanoasetuksen 1 artiklan a alakohdassa tarkoitetussa alkuperäisten varaosien tuotannossa sellaisten esineiden tai moniosaisten tuotteiden korjaamista varten, joita ei enää tuoteta, sekä mainitun täytäntöönpanoasetuksen 1 artiklan b alakohdassa tarkoitetussa sellaisten esineiden tai moniosaisten tuotteiden korjaamisessa, joita ei enää tuoteta.

▼M4

Kemikaalivirasto esittää yhden ainoan laskun, joka kattaa perusmaksun ja tarvittaessa sovellettavat lisämaksut.

▼B

3.  
Jos hakemuksen jättää keskisuuri yritys tai useita pk-yrityksiä, joista suurin on keskisuuri yritys, kemikaalivirasto perii alennetun perusmaksun ja alennetut lisämaksut liitteessä VI olevan taulukon 2 mukaisesti.

Jos hakemuksen jättää pienyritys tai useita pk-yrityksiä, joista suurin on pienyritys, kemikaalivirasto perii alennetun perusmaksun ja alennetut lisämaksut liitteessä VI olevan taulukon 3 mukaisesti.

Jos hakemuksen jättää mikroyritys tai useita mikroyrityksiä, kemikaalivirasto perii alennetun perusmaksun ja alennetut lisämaksut liitteessä VI olevan taulukon 4 mukaisesti.

4.  
Lupahakemuksen vastaanottopäivänä pidetään päivää, jona kemikaalivirasto vastaanottaa lupahakemuksesta perittävän maksun.

9 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 61 artiklan nojalla tehdyistä lupien uudelleentarkasteluista perittävät maksut

1.  
Kemikaalivirasto perii maksun asetuksen (EY) N:o 1907/2006 61 artiklan mukaisesti jätetystä tarkistusraportista tämän artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti.

▼M4

2.  
Kemikaalivirasto perii tarkistusraportin jättämisestä perusmaksun liitteen VII mukaisesti. Perusmaksu kattaa yhtä ainetta ja yhtä käyttöä koskevan tarkistusraportin jättämisen.

Kemikaalivirasto perii lisämaksun tämän asetuksen liitteen VII mukaisesti kustakin ylimääräisestä käytöstä ja kustakin ylimääräisestä aineesta, joka kuuluu asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteessä XI olevassa 1.5 kohdassa annetun, tarkistusraportin kattaman aineryhmän määritelmän soveltamisalaan. Jos tarkistusraportin osapuolia on useampia kuin yksi, lisämaksua ei peritä.

Jos yhteisen tarkistusraportin jättäneet osapuolina olevat yksiköt kuuluvat eri kokoluokkiin, hakijoihin sovellettavista tarkistusraportin jättämistä koskevista maksuista peritään korkein.

Yhteisen tarkistusraportin jättämisen yhteydessä luvanhaltijoiden on pyrittävä kaikin tavoin jakamaan maksu tasapuolisella, avoimella ja syrjimättömällä tavalla, erityisesti pk-yrityksiä silmällä pitäen.

▼M5

Kemikaalivirasto perii tämän asetuksen liitteessä VII olevan 2 kohdan mukaisen alennetun maksun täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/876 mukaisesti toimitettavista lupahakemuksista, jotka koskevat aineiden käyttöä mainitun täytäntöönpanoasetuksen 1 artiklan a alakohdassa tarkoitetussa alkuperäisten varaosien tuotannossa sellaisten esineiden tai moniosaisten tuotteiden korjaamista varten, joita ei enää tuoteta, sekä mainitun täytäntöönpanoasetuksen 1 artiklan b alakohdassa tarkoitetussa sellaisten esineiden tai moniosaisten tuotteiden korjaamisessa, joita ei enää tuoteta.

▼M4

Kemikaalivirasto esittää yhden ainoan laskun, joka kattaa perusmaksun ja tarvittaessa sovellettavat lisämaksut.

▼B

3.  
Jos hakemuksen jättää pk-yritys yksinään tai useita pk-yrityksiä, joista suurin on keskisuuri yritys, kemikaalivirasto perii alennetun perusmaksun ja alennetut lisämaksut liitteessä VII olevan taulukon 2 mukaisesti.

Jos hakemuksen jättää pk-yritys yksinään tai useita pk-yrityksiä, joista suurin on pienyritys, kemikaalivirasto perii alennetun perusmaksun ja alennetut lisämaksut liitteessä VII olevan taulukon 3 mukaisesti.

Jos hakemuksen jättää mikroyritys yksinään tai useita mikroyrityksiä, kemikaalivirasto perii alennetun perusmaksun ja alennetut lisämaksut liitteessä VII olevan taulukon 4 mukaisesti.

4.  
Tarkistusraportin vastaanottopäivänä pidetään päivää, jona kemikaalivirasto vastaanottaa tarkistusraportin jättämisestä perittävän maksun.

10 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 92 artiklan nojalla kemikaaliviraston päätökseen tehdystä muutoksenhausta perittävät maksut

1.  
Kemikaalivirasto perii maksun tämän asetuksen liitteen VIII mukaisesti asetuksen (EY) N:o 1907/2006 92 artiklan mukaisesta muutoksenhausta kemikaaliviraston päätökseen.
2.  
Jos muutoksenhakija on pk-yritys, kemikaalivirasto perii alennetun maksun liitteessä VIII olevan taulukon 2 mukaisesti.
3.  
Jos valituslautakunta katsoo, että valitusta ei voida ottaa käsiteltäväksi, maksua ei palauteta.
4.  
Kemikaalivirasto palauttaa tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti perityn maksun, jos kemikaaliviraston pääjohtaja oikaisee päätöksen asetuksen (EY) N:o 1907/2006 93 artiklan 1 kohdan mukaisesti tai jos valitus ratkaistaan valittajan eduksi.
5.  
Valituslautakunnan katsotaan vastaanottaneen valituksen, kun kemikaalivirasto on vastaanottanut asianmukaisen maksun.

11 artikla

Muut maksut

1.  
Osapuolen pyynnöstä suoritetuista kemikaaliviraston hallinnollisista ja teknisistä palveluista, jotka eivät kuulu tässä asetuksessa säädettyjen muiden maksujen piiriin, voidaan periä maksu. Maksun määrän määrittämisessä otetaan huomioon tarvittava työmäärä.

Maksuja ei kuitenkaan peritä asetuksen (EY) N:o 1907/2006 77 artiklan 2 kohdan h ja i alakohdassa säädetyistä kemikaaliviraston käyttäjätukipalveluista ja jäsenvaltioiden avustamisesta.

Kemikaaliviraston pääjohtaja voi päättää olla perimättä maksua kansainvälisiltä järjestöiltä tai mailta, jotka pyytävät kemikaalivirastolta apua.

2.  
Hallinnollisista palveluista perittävät maksut on suoritettava 30 kalenteripäivän kuluessa päivästä, jona kemikaalivirasto on antanut laskun tiedoksi.
3.  
Jos maksua ei suoriteta ennen 2 kohdassa säädetyn määräajan päättymistä, kemikaalivirasto vahvistaa toisen määräajan maksun suorittamiselle.

Jos maksua ei suoriteta ennen toisen määräajan päättymistä, kemikaalivirasto hylkää pyynnön.

4.  
Jollei toisin ole sovittu, teknisistä palveluista perittävä maksu on suoritettava ennen palvelun tuottamista.
5.  
Kemikaaliviraston hallintoneuvosto laatii palvelujen ja maksujen luokituksen, joka hyväksytään komission annettua asiasta myönteisen lausunnon.

12 artikla

Ainoat edustajat

Kun kyseessä on asetuksen (EY) N:o 1907/2006 8 artiklassa tarkoitettu ainoa edustaja, sen arvioiminen, sovelletaanko pk-yrityksiä koskevaa alennettua maksua, tehdään suhteessa sen yhteisön ulkopuolelle sijoittautuneen valmistajan, valmisteen formuloijan tai esineen tuottajan henkilöstömäärään, liikevaihtoon ja tasetietoihin, jota kyseinen ainoa edustaja edustaa asianomaisen maksutapahtuman yhteydessä, ja huomioon otetaan myös yhteisön ulkopuolelle sijoittautuneen valmistajan, valmisteen formuloijan tai esineen tuottajan sidos- ja kumppaniyrityksiä koskevat asiaankuuluvat tiedot suosituksen 2003/361/EY mukaisesti.

13 artikla

Alennetut maksut ja maksuista luopuminen

1.  
Alennettuun maksuun 3–10 artiklan nojalla oikeutetun luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön on ilmoitettava oikeudestaan kemikaalivirastolle maksun perusteena olevan rekisteröinnin, rekisteröinnin ajantasaistuksen, pyynnön, ilmoituksen, hakemuksen, tarkistusraportin tai valituksen jättämisen ajankohtana.
2.  
Maksusta luopumiseen asetuksen (EY) N:o 1907/2006 74 artiklan 2 kohdan nojalla oikeutetun luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön on ilmoitettava oikeudestaan kemikaalivirastolle rekisteröinnin jättämisen ajankohtana.
3.  
Kemikaalivirasto voi milloin tahansa pyytää esittämään näyttöä siitä, että maksujen alentamisen tai maksusta luopumisen edellytykset täyttyvät.

▼M1

Jos kemikaalivirastolle toimitettavaa näyttöä ei ole laadittu kielellä, joka on jokin unionin virallisista kielistä, näytön mukana on oltava oikeaksi todistettu käännös, joka on tehty jollekin mainituista virallisista kielistä.

▼B

4.  
Jos luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka väittää olevansa oikeutettu alennettuun maksuun tai maksusta luopumiseen, ei pysty osoittamaan olevansa oikeutettu tällaiseen alennettuun maksuun tai maksusta luopumiseen, kemikaalivirasto perii maksun täysimääräisenä sekä hallinnollisen maksun.

Jos luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka on väittänyt olevansa oikeutettu alennettuun maksuun, on jo suorittanut alennetun maksun mutta ei pysty osoittamaan olevansa oikeutettu tällaiseen alennettuun maksuun, kemikaalivirasto perii täysimääräisen maksun ja jo suoritetun maksun välisen erotuksen sekä hallinnollisen maksun.

Sovelletaan 11 artiklan 2, 3 ja 5 kohtaa soveltuvin osin.III

LUKU

KEMIKAALIVIRASTON MAKSAMA PALKKIO

14 artikla

Varojen siirrot jäsenvaltioille

1.  

Osa tämän asetuksen nojalla perityistä maksuista siirretään jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille seuraavissa tapauksissa:

a) 

kun jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen ilmoittaa kemikaalivirastolle aineen arviointimenettelyn päättymisestä asetuksen (EY) N:o 1907/2006 46 artiklan 4 kohdan mukaisesti;

b) 

kun toimivaltainen viranomainen on nimittänyt riskinarviointikomitean jäsenen, joka toimii lupamenettelyssä sekä uudelleentarkastelussa esittelijänä;

c) 

kun jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on nimittänyt sosioekonomisesta analyysista vastaavan komitean jäsenen, joka toimii lupamenettelyssä sekä uudelleentarkastelussa esittelijänä;

d) 

kun jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on nimittänyt riskinarviointikomitean jäsenen, joka toimii rajoitusmenettelyssä esittelijänä;

e) 

kun jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on nimittänyt sosioekonomisesta analyysista vastaavan komitean jäsenen, joka toimii rajoitusmenettelyssä esittelijänä;

f) 

kun toimivaltaiset viranomaiset suorittavat mahdollisesti muita tehtäviä kemikaaliviraston pyynnöstä.

Jos tässä kohdassa tarkoitetut komiteat päättävät nimittää esittelijän avustajan, siirrettävä määrä jaetaan esittelijän ja hänen avustajansa kesken.

2.  
Kemikaaliviraston hallintoneuvosto vahvistaa komission myönteisen lausunnon saatuaan tämän artiklan 1 kohdassa yksilöityjä tehtäviä vastaavat määrät, jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille siirrettävän maksujen enimmäisosuuden sekä siirron edellyttämät järjestelyt. Siirrettäviä määriä vahvistaessaan kemikaaliviraston hallintoneuvosto noudattaa taloudellisuuden, tehokkuuden ja vaikuttavuuden periaatteita sellaisina kuin ne määritellään asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 27 artiklassa. Lisäksi se varmistaa, että kemikaalivirastolla on edelleen käytettävissä asetuksessa (EY) N:o 1907/2006 määriteltyjen tehtäviensä suorittamiseen tarvittavat riittävät varat sen nykyisten talousarviomäärärahojen ja monivuotisten tuloarvioiden sekä yhteisön tuen puitteissa, ja ottaa huomioon jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille aiheutuvan työmäärän.
3.  
Edellä olevassa 1 kohdassa säädetyt siirrot suoritetaan sen jälkeen, kun kemikaaliviraston saataville on saatettu asiaa koskeva raportti.

Kemikaaliviraston hallintoneuvosto voi kuitenkin päättää antaa luvan ennakko- tai välimaksujen suorittamiseen asetuksen (EY) N:o 1605/2002 81 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

4.  
Edellä olevan 1 kohdan b–e alakohdassa säädetyt varainsiirrot on tarkoitettu korvaukseksi jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille esittelijän ja hänen avustajansa työstä sekä asiaankuuluvasta tieteellisestä ja teknisestä tuesta, eivätkä siirrot vaikuta jäsenvaltioiden velvoitteeseen olla antamatta ohjeita, jotka ovat ristiriidassa kemikaaliviraston riippumattomuuden kanssa.

15 artikla

Muut palkkiot

Asiantuntijoille tai komiteoiden lisäjäsenille asetuksen (EY) N:o 1907/2006 87 artiklan 3 kohdan mukaisesti kemikaalivirastolle tehdystä työstä maksettavien korvausten määriä vahvistaessaan kemikaaliviraston hallintoneuvosto ottaa huomioon tarvittavan työmäärän ja noudattaa taloudellisuuden, tehokkuuden ja vaikuttavuuden periaatteita sellaisina kuin ne määritellään asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 27 artiklassa. Lisäksi hallintoneuvosto varmistaa, että kemikaalivirastolla on käytettävissä asetuksessa (EY) N:o 1907/2006 määriteltyjen tehtäviensä suorittamiseen tarvittavat riittävät varat ottaen huomioon sen nykyiset talousarviomäärärahat ja monivuotiset tuloarviot sekä yhteisön tuki.IV

LUKU

MAKSUT

16 artikla

Maksutapa

1.  
Maksut maksetaan euroina.
2.  
Maksut suoritetaan ainoastaan kemikaaliviraston laskua vastaan, lukuun ottamatta 10 artiklan nojalla suoritettavia maksuja.
3.  
Maksut suoritetaan kemikaaliviraston pankkitilille tehtävinä siirtoina.

17 artikla

Maksun tunnistetiedot

1.  
Jokaisen maksun viitekentässä on ilmoitettava laskun numero, lukuun ottamatta 10 artiklan nojalla suoritettavia maksuja.

Edellä olevan 10 artiklan nojalla suoritettavien maksujen viitekentässä on ilmoitettava muutoksenhakijan tai muutoksenhakijoiden tunnistetiedot ja sen päätöksen numero, johon haetaan muutosta, jos kyseinen numero on saatavilla.

2.  
Jos maksun tarkoitusta ei voida määrittää, kemikaalivirasto asettaa määräajan, jonka kuluessa maksajan on ilmoitettava sille maksun tarkoitus kirjallisesti. Jos kemikaalivirasto ei saa ilmoitusta maksun tarkoituksesta ennen määräajan päättymistä, maksua pidetään mitättömänä ja kyseinen määrä palautetaan maksajalle.

18 artikla

Maksupäivä

1.  
Maksun suorituspäivänä pidetään päivää, jona maksun koko määrä talletetaan kemikaaliviraston pankkitilille.
2.  
Maksua pidetään ajallaan suoritettuna, kun esitetään riittävät kirjalliset todisteet siitä, että maksaja on antanut määräyksen maksun siirtämiseksi laskussa ilmoitetulle pankkitilille asianmukaisessa määräajassa.

Rahoituslaitoksen vahvistusta maksumääräyksestä pidetään riittävänä todisteena. Jos siirto kuitenkin edellyttää sähköisen SWIFT-pankkimaksumenetelmän käyttöä, maksumääräyksen vahvistuksena voidaan esittää rahoituslaitoksen asianmukaisesti valtuutetun virkailijan leimaama ja allekirjoittama jäljennös SWIFT-raportista.

19 artikla

Riittämätön maksu

1.  
Maksun määräaikaa katsotaan noudatetun ainoastaan, jos maksun koko määrä on maksettu määräajassa.
2.  
Jos yhteen laskuun liittyy useita maksutapahtumia, kemikaalivirasto voi yhdistää määrältään vajaan maksun mihin tahansa asiaankuuluvista tapahtumista. Kemikaaliviraston hallintoneuvosto vahvistaa maksujen ja tapahtumien yhdistämistä koskevat perusteet.

20 artikla

Liikaa maksettujen määrien palautus

1.  
Kemikaaliviraston pääjohtaja vahvistaa suoritettavaan maksuun nähden liikaa maksettujen määrien palautusta koskevat järjestelyt, jotka julkaistaan kemikaaliviraston verkkosivustolla.

Jos kuitenkin liikaa maksettu määrä on alle 100 euroa eikä asianomainen osapuoli ole nimenomaisesti pyytänyt palautusta, liikaa maksettua määrää ei palauteta.

2.  
Liikaa maksettuja määriä ei ole mahdollista lukea osaksi kemikaalivirastolle suoritettavia tulevia maksuja.V

LUKU

LOPPUSÄÄNNÖKSET

21 artikla

Alustava arvio

Kemikaaliviraston hallintoneuvosto sisällyttää asetuksen (EY) N:o 1907/2006 96 artiklan 5 kohdan mukaisesti kemikaaliviraston tuloista ja menoista seuraavaa varainhoitovuotta varten laatimaansa arvioon erityisen maksuista saatavia tuloja koskevan alustavan arvion, jossa ei ole mukana yhteisön tuesta johtuvia tuloja.

22 artikla

Uudelleentarkastelu

1.  
Tässä asetuksessa säädettyjä maksuja tarkistetaan vuosittain Eurostatin asetuksen (EY) N:o 2494/95 mukaisesti julkaiseman Euroopan kuluttajahintaindeksillä mitatun inflaatioasteen perusteella. Ensimmäinen tarkistus tehdään viimeistään 1 päivänä kesäkuuta 2009.

▼M1

2.  
Komissio myös tarkastelee tätä asetusta jatkuvasti ottaen huomioon saataville tulevat merkittävät tiedot, jotka koskevat kemikaaliviraston ennakoitujen tulojen ja menojen perustana olevia olettamuksia. Komissio tarkastelee tätä asetusta uudelleen viimeistään 31 päivänä tammikuuta 2015 sen muuttamiseksi tarvittaessa ottaen huomioon erityisesti kemikaaliviraston kulut ja jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten tuottamista palveluista aiheutuvat kulut.

▼B

23 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

▼M3
LIITE I

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 6, 7 tai 11 artiklan nojalla toimitetuista rekisteröinneistä perittävät maksutTaulukko 1

Vakiomaksut

 

Erikseen toimitetut tiedot

Yhteisesti toimitetut tiedot

Määrältään 1–10 tonnia olevista aineista perittävä maksu

1 739  EUR

1 304  EUR

Määrältään 10–100 tonnia olevista aineista perittävä maksu

4 674  EUR

3 506  EUR

Määrältään 100–1 000 tonnia olevista aineista perittävä maksu

12 501  EUR

9 376  EUR

Määrältään yli 1 000 tonnia olevista aineista perittävä maksu

33 699  EUR

25 274  EURTaulukko 2

Pk-yrityksiin sovellettavat alennetut maksut

 

Keskisuuri yritys

(Erikseen toimitetut tiedot)

Keskisuuri yritys

(Yhteisesti toimitetut tiedot)

Pienyritys

(Erikseen toimitetut tiedot)

Pienyritys

(Yhteisesti toimitetut tiedot)

Mikroyritys

(Erikseen toimitetut tiedot)

Mikroyritys

(Yhteisesti toimitetut tiedot)

Määrältään 1–10 tonnia olevista aineista perittävä maksu

1 131  EUR

848  EUR

609  EUR

457  EUR

87  EUR

65  EUR

Määrältään 10–100 tonnia olevista aineista perittävä maksu

3 038  EUR

2 279  EUR

1 636  EUR

1 227  EUR

234  EUR

175  EUR

Määrältään 100–1 000 tonnia olevista aineista perittävä maksu

8 126  EUR

6 094  EUR

4 375  EUR

3 282  EUR

625  EUR

469  EUR

Määrältään yli 1 000 tonnia olevista aineista perittävä maksu

21 904  EUR

16 428  EUR

11 795  EUR

8 846  EUR

1 685  EUR

1 264  EUR
LIITE II

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 17 artiklan 2 kohdan, 18 artiklan 2 kohdan, 18 artiklan 3 kohdan tai 19 artiklan nojalla toimitetuista rekisteröinneistä perittävät maksutTaulukko 1

Vakiomaksut

 

Erikseen toimitetut tiedot

Yhteisesti toimitetut tiedot

Maksu

1 739  EUR

1 304  EURTaulukko 2

Pk-yrityksiin sovellettavat alennetut maksut

 

Keskisuuri yritys

(Erikseen toimitetut tiedot)

Keskisuuri yritys

(Yhteisesti toimitetut tiedot)

Pienyritys

(Erikseen toimitetut tiedot)

Pienyritys

(Yhteisesti toimitetut tiedot)

Mikroyritys

(Erikseen toimitetut tiedot)

Mikroyritys

(Yhteisesti toimitetut tiedot)

Maksu

1 131  EUR

848  EUR

609  EUR

457  EUR

87  EUR

65  EUR
LIITE III

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 22 artiklan nojalla rekisteröintien ajantasaistuksesta perittävät maksutTaulukko 1

Tonnimäärän ajantasaistuksesta perittävät vakiomaksut

 

Erikseen toimitetut tiedot

Yhteisesti toimitetut tiedot

1–10 tonnista 10–100 tonniin

2 935  EUR

2 201  EUR

1–10 tonnista 100–1 000 tonniin

10 762  EUR

8 071  EUR

1–10 tonnista yli 1 000 tonniin

31 960  EUR

23 970  EUR

10–100 tonnista 100–1 000 tonniin

7 827  EUR

5 870  EUR

10–100 tonnista yli 1 000 tonniin

29 025  EUR

21 768  EUR

100–1 000 tonnista yli 1 000 tonniin

21 198  EUR

15 898  EURTaulukko 2

Tonnimäärän ajantasaistuksesta perittävät pk-yrityksiin sovellettavat alennetut maksut

 

Keskisuuri yritys

(Erikseen toimitetut tiedot)

Keskisuuri yritys

(Yhteisesti toimitetut tiedot)

Pienyritys

(Erikseen toimitetut tiedot)

Pienyritys

(Yhteisesti toimitetut tiedot)

Mikroyritys

(Erikseen toimitetut tiedot)

Mikroyritys

(Yhteisesti toimitetut tiedot)

1–10 tonnista 10–100 tonniin

1 908  EUR

1 431  EUR

1 027  EUR

770  EUR

147  EUR

110  EUR

1–10 tonnista 100–1 000 tonniin

6 995  EUR

5 246  EUR

3 767  EUR

2 825  EUR

538  EUR

404  EUR

1–10 tonnista yli 1 000 tonniin

20 774  EUR

15 580  EUR

11 186  EUR

8 389  EUR

1 598  EUR

1 198  EUR

10–100 tonnista 100–1 000 tonniin

5 087  EUR

3 816  EUR

2 739  EUR

2 055  EUR

391  EUR

294  EUR

10–100 tonnista yli 1 000 tonniin

18 866  EUR

14 150  EUR

10 159  EUR

7 619  EUR

1 451  EUR

1 088  EUR

100–1 000 tonnista yli 1 000  tonniin

13 779  EUR

10 334  EUR

7 419  EUR

5 564  EUR

1 060  EUR

795  EURTaulukko 3

Muista ajantasaistuksista perittävät maksut

Ajantasaistuksen tyyppi

Rekisteröijän tunnistetietojen muutos, johon liittyy rekisteröijän oikeushenkilön aseman muuttuminen

1 631  EUR

Ajantasaistuksen tyyppi

Erikseen toimitetut tiedot

Yhteisesti toimitetut tiedot

Toimitettujen tietojen saatavuuden muutos:

Puhtausaste ja/tai epäpuhtauksien tai lisäaineiden tunnistetiedot

4 892  EUR

3 669  EUR

Asiaankuuluva tonnimäärä

1 631  EUR

1 223  EUR

Tutkimustiivistelmä tai yksityiskohtainen tutkimustiivistelmä

4 892  EUR

3 669  EUR

Käyttöturvallisuustiedotteen sisältämät tiedot

3 261  EUR

2 446  EUR

Aineen kauppanimi

1 631  EUR

1 223  EUR

IUPAC-nimi asetuksen (EY) N:o 1907/2006 119 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen muiden kuin vaiheittain rekisteröitävien aineiden osalta

1 631  EUR

1 223  EUR

IUPAC-nimi niiden asetuksen (EY) N:o 1907/2006 119 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen aineiden osalta, joita käytetään välituotteina, tieteellisessä tutkimuksessa ja kehittämisessä tai tuote- ja prosessisuuntautuneessa tutkimuksessa ja kehittämisessä

1 631  EUR

1 223  EURTaulukko 4

Muista ajantasaistuksista perittävät pk-yrityksiin sovellettavat alennetut maksut

Ajantasaistuksen tyyppi

Keskisuuri yritys

Pienyritys

Mikroyritys

Rekisteröijän tunnistetietojen muutos, johon liittyy rekisteröijän oikeushenkilön aseman muuttuminen

1 060  EUR

571  EUR

82  EUR

Ajantasaistuksen tyyppi

Keskisuuri yritys

(Erikseen toimitetut tiedot)

Keskisuuri yritys

(Yhteisesti toimitetut tiedot)

Pienyritys

(Erikseen toimitetut tiedot)

Pienyritys

(Yhteisesti toimitetut tiedot)

Mikroyritys

(Erikseen toimitetut tiedot)

Mikroyritys

(Yhteisesti toimitetut tiedot)

Toimitettujen tietojen saatavuuden muutos:

Puhtausaste ja/tai epäpuhtauksien tai lisäaineiden tunnistetiedot

3 180  EUR

2 385  EUR

1 712  EUR

1 284  EUR

245  EUR

183  EUR

Asiaankuuluva tonnimäärä

1 060  EUR

795  EUR

571  EUR

428  EUR

82  EUR

61  EUR

Tutkimustiivistelmä tai yksityiskohtainen tutkimustiivistelmä

3 180  EUR

2 385  EUR

1 712  EUR

1 284  EUR

245  EUR

183  EUR

Käyttöturvallisuustiedotteen sisältämät tiedot

2 120  EUR

1 590  EUR

1 141  EUR

856  EUR

163  EUR

122  EUR

Aineen kauppanimi

1 060  EUR

795  EUR

571  EUR

428  EUR

82  EUR

61  EUR

IUPAC-nimi asetuksen (EY) N:o 1907/2006 119 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen muiden kuin vaiheittain rekisteröitävien aineiden osalta

1 060  EUR

795  EUR

571  EUR

428  EUR

82  EUR

61  EUR

IUPAC-nimi niiden asetuksen (EY) N:o 1907/2006 119 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen aineiden osalta, joita käytetään välituotteina, tieteellisessä tutkimuksessa ja kehittämisessä tai tuote- ja prosessisuuntautuneessa tutkimuksessa ja kehittämisessä

1 060  EUR

795  EUR

571  EUR

428  EUR

82  EUR

61  EUR
LIITE IV

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 10 artiklan a kohdan xi alakohdan nojalla esitetyistä pyynnöistä perittävät maksutTaulukko 1

Vakiomaksut

Tiedot, joille pyydetään luottamuksellista käsittelyä

Erikseen toimitetut tiedot

Yhteisesti toimitetut tiedot

Puhtausaste ja/tai epäpuhtauksien tai lisäaineiden tunnistetiedot

4 892  EUR

3 669  EUR

Asiaankuuluva tonnimäärä

1 631  EUR

1 223  EUR

Tutkimustiivistelmä tai yksityiskohtainen tutkimustiivistelmä

4 892  EUR

3 669  EUR

Käyttöturvallisuustiedotteen sisältämät tiedot

3 261  EUR

2 446  EUR

Aineen kauppanimi

1 631  EUR

1 223  EUR

IUPAC-nimi asetuksen (EY) N:o 1907/2006 119 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen muiden kuin vaiheittain rekisteröitävien aineiden osalta

1 631  EUR

1 223  EUR

IUPAC-nimi niiden asetuksen (EY) N:o 1907/2006 119 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen aineiden osalta, joita käytetään välituotteina, tieteellisessä tutkimuksessa ja kehittämisessä tai tuote- ja prosessisuuntautuneessa tutkimuksessa ja kehittämisessä

1 631  EUR

1 223  EURTaulukko 2

Pk-yrityksiin sovellettavat alennetut maksut

Tiedot, joille pyydetään luottamuksellista käsittelyä

Keskisuuri yritys

(Erikseen toimitetut tiedot)

Keskisuuri yritys

(Yhteisesti toimitetut tiedot)

Pienyritys

(Erikseen toimitetut tiedot)

Pienyritys

(Yhteisesti toimitetut tiedot)

Mikroyritys

(Erikseen toimitetut tiedot)

Mikroyritys

(Yhteisesti toimitetut tiedot)

Puhtausaste ja/tai epäpuhtauksien tai lisäaineiden tunnistetiedot

3 180  EUR

2 385  EUR

1 712  EUR

1 284  EUR

245  EUR

183  EUR

Asiaankuuluva tonnimäärä

1 060  EUR

795  EUR

571  EUR

428  EUR

82  EUR

61  EUR

Tutkimustiivistelmä tai yksityiskohtainen tutkimustiivistelmä

3 180  EUR

2 385  EUR

1 712  EUR

1 284  EUR

245  EUR

183  EUR

Käyttöturvallisuustiedotteen sisältämät tiedot

2 120  EUR

1 590  EUR

1 141  EUR

856  EUR

163  EUR

122  EUR

Aineen kauppanimi

1 060  EUR

795  EUR

571  EUR

428  EUR

82  EUR

61  EUR

IUPAC-nimi asetuksen (EY) N:o 1907/2006 119 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen muiden kuin vaiheittain rekisteröitävien aineiden osalta

1 060  EUR

795  EUR

571  EUR

428  EUR

82  EUR

61  EUR

IUPAC-nimi niiden asetuksen (EY) N:o 1907/2006 119 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen aineiden osalta, joita käytetään välituotteina, tieteellisessä tutkimuksessa ja kehittämisessä tai tuote- ja prosessisuuntautuneessa tutkimuksessa ja kehittämisessä

1 060  EUR

795  EUR

571  EUR

428  EUR

82  EUR

61  EUR
LIITE V

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 9 artiklan nojalla tehdyistä tuote- ja prosessisuuntautunutta tutkimusta ja kehittämistä koskevista ilmoituksista perittävät maksutTaulukko 1

Tuote- ja prosessisuuntautunutta tutkimusta ja kehittämistä koskevista ilmoituksista perittävät maksut

Vakiomaksu

544  EUR

Keskisuuriin yrityksiin sovellettava alennettu maksu

353  EUR

Pienyrityksiin sovellettava alennettu maksu

190  EUR

Mikroyrityksiin sovellettava alennettu maksu

27  EURTaulukko 2

Tuote- ja prosessisuuntautunutta tutkimusta ja kehittämistä koskevan vapautuksen jatkamisesta perittävät maksut

Vakiomaksu

1 087  EUR

Keskisuuriin yrityksiin sovellettava alennettu maksu

707  EUR

Pienyrityksiin sovellettava alennettu maksu

380  EUR

Mikroyrityksiin sovellettava alennettu maksu

54  EUR

▼M5
LIITE VI

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 62 artiklan nojalla jätetyistä lupahakemuksista perittävät maksut

1. Lupahakemuksista perittävät maksutTaulukko 1

Vakiomaksut

Perusmaksu

54 100  EUR

Lisämaksu/aine

10 820  EUR

Lisämaksu/käyttö

48 690  EURTaulukko 2

Keskisuuriin yrityksiin sovellettavat alennetut maksut

Perusmaksu

40 575  EUR

Lisämaksu/aine

8 115  EUR

Lisämaksu/käyttö

36 518  EURTaulukko 3

Pienyrityksiin sovellettavat alennetut maksut

Perusmaksu

24 345  EUR

Lisämaksu/aine

4 869  EUR

Lisämaksu/käyttö

21 911  EURTaulukko 4

Mikroyrityksiin sovellettavat alennetut maksut

Perusmaksu

5 410  EUR

Lisämaksu/aine

1 082  EUR

Lisämaksu/käyttö

4 869  EUR

2. Asetuksen 8 artiklan 2 kohdan viidennessä alakohdassa tarkoitetut maksut, jotka peritään aineen käyttöä alkuperäisten varaosien tuotannossa tai sellaisten esineiden tai moniosaisten tuotteiden korjaamisessa, joita ei enää tuoteta, koskevista lupahakemuksistaTaulukko 1

Vakiomaksut

Perusmaksu

27 050  EUR

Lisämaksu/aine

5 410  EUR

Lisämaksu/käyttö

24 345  EURTaulukko 2

Keskisuuriin yrityksiin sovellettavat alennetut maksut

Perusmaksu

20 287  EUR

Lisämaksu/aine

4 057  EUR

Lisämaksu/käyttö

18 259  EURTaulukko 3

Pienyrityksiin sovellettavat alennetut maksut

Perusmaksu

12 172  EUR

Lisämaksu/aine

2 434  EUR

Lisämaksu/käyttö

10 955  EURTaulukko 4

Mikroyrityksiin sovellettavat alennetut maksut

Perusmaksu

2 705  EUR

Lisämaksu/aine

541 EUR

Lisämaksu/käyttö

2 434  EUR
LIITE VII

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 61 artiklan nojalla tehdystä luvan uudelleentarkastelusta perittävät maksut

1. Luvan uudelleentarkastelusta perittävät maksutTaulukko 1

Vakiomaksut

Perusmaksu

54 100  EUR

Lisämaksu/aine

10 820  EUR

Lisämaksu/käyttö

48 690  EURTaulukko 2

Keskisuuriin yrityksiin sovellettavat alennetut maksut

Perusmaksu

40 575  EUR

Lisämaksu/aine

8 115  EUR

Lisämaksu/käyttö

36 518  EURTaulukko 3

Pienyrityksiin sovellettavat alennetut maksut

Perusmaksu

24 345  EUR

Lisämaksu/aine

4 869  EUR

Lisämaksu/käyttö

21 911  EURTaulukko 4

Mikroyrityksiin sovellettavat alennetut maksut

Perusmaksu

5 410  EUR

Lisämaksu/aine

1 082  EUR

Lisämaksu/käyttö

4 869  EUR

2. Asetuksen 9 artiklan 2 kohdan viidennessä alakohdassa tarkoitetut maksut, jotka peritään aineen käyttöä alkuperäisten varaosien tuotannossa tai sellaisten esineiden tai moniosaisten tuotteiden korjaamisessa, joita ei enää tuoteta, koskevien lupien uudelleentarkastelustaTaulukko 1

Vakiomaksut

Perusmaksu

27 050  EUR

Lisämaksu/aine

5 410  EUR

Lisämaksu/käyttö

24 345  EURTaulukko 2

Keskisuuriin yrityksiin sovellettavat alennetut maksut

Perusmaksu

20 287  EUR

Lisämaksu/aine

4 057  EUR

Lisämaksu/käyttö

18 259  EURTaulukko 3

Pienyrityksiin sovellettavat alennetut maksut

Perusmaksu

12 172  EUR

Lisämaksu/aine

2 434  EUR

Lisämaksu/käyttö

10 955  EURTaulukko 4

Mikroyrityksiin sovellettavat alennetut maksut

Perusmaksu

2 705  EUR

Lisämaksu/aine

541 EUR

Lisämaksu/käyttö

2 434  EUR

▼M3
LIITE VIII

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 92 artiklan nojalla tehdyistä muutoksenhauista perittävät maksutTaulukko 1

Vakiomaksut

Säännös, jonka nojalla tehtyyn päätökseen haetaan muutosta

Maksu

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 9 tai 20 artikla

2 392  EUR

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 27 tai 30 artikla

4 783  EUR

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 51 artikla

7 175  EURTaulukko 2

Pk-yrityksiin sovellettavat alennetut maksut

Säännös, jonka nojalla tehtyyn päätökseen haetaan muutosta

Maksu

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 9 tai 20 artikla

1 794  EUR

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 27 tai 30 artikla

3 587  EUR

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 51 artikla

5 381  EUR( 1 ) Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/876, annettu 31 päivänä toukokuuta 2021, asetuksen (EY) N:o 1907/2006 soveltamissäännöistä siltä osin kuin on kyse lupahakemuksista ja tarkistusraporteista, jotka koskevat aineiden käyttöä alkuperäisten varaosien tuotannossa sekä sellaisten esineiden ja moniosaisten tuotteiden korjaamisessa, joita ei enää tuoteta, sekä asetuksen (EY) N:o 340/2008 muuttamisesta (EUVL 192).