EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0812

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/812, annettu 20 päivänä toukokuuta 2015, neuvoston asetusten (EY) N:o 850/98, (EY) N:o 2187/2005, (EY) N:o 1967/2006, (EY) N:o 1098/2007, (EY) N:o 254/2002, (EY) N:o 2347/2002 ja (EY) N:o 1224/2009 sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 1379/2013 ja (EU) N:o 1380/2013 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse purkamisvelvoitteesta sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1434/98 kumoamisesta

EUVL L 133, 29/05/2015, p. 1–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/812/oj

29.5.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 133/1


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2015/812,

annettu 20 päivänä toukokuuta 2015,

neuvoston asetusten (EY) N:o 850/98, (EY) N:o 2187/2005, (EY) N:o 1967/2006, (EY) N:o 1098/2007, (EY) N:o 254/2002, (EY) N:o 2347/2002 ja (EY) N:o 1224/2009 sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 1379/2013 ja (EU) N:o 1380/2013 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse purkamisvelvoitteesta sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1434/98 kumoamisesta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 43 artiklan 2 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun ehdotus lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1380/2013 (3) yhtenä tavoitteena on lopettaa asteittain saaliiden poisheittäminen ottamalla käyttöön saaliiden purkamista koskeva velvoite saalisrajoitusten alaisille lajeille sekä lajeille, joihin Välimerellä sovelletaan vähimmäiskokoja. Tietyt voimassa oleviin teknisiä toimenpiteitä ja valvontatoimenpiteitä koskeviin asetuksiin sisältyvät säännökset ovat ristiriidassa purkamisvelvoitteen kanssa ja ne asettavat kalastajille velvoitteen heittää kalaa pois. Näiden asetusten ja purkamisvelvoitteen välisen yhteensopimattomuuden poistamiseksi sekä purkamisvelvoitteen tekemiseksi toimivaksi nämä säännökset olisi muutettava tai kumottava.

(2)

Purkamisvelvoitteen täytäntöönpanon varmistamiseksi olisi erityisesti muutettava neuvoston asetus (EY) N:o 850/98 (4) edellyttämällä, että kaikki purkamisvelvoitteen alaisiin lajeihin kuuluvien meren eliöiden tahattomat saaliit, jotka ovat saaliiden koostumusta koskevien rajoitusten mukaan liian suuret, puretaan aluksesta ja luetaan kiintiöihin, korvaamalla purkamisvelvoitteen alaisten meren eliöiden aluksesta purkamisen vähimmäiskoot säilyttämisen vähimmäisviitekoilla, edellyttämällä, että kaikki tietyillä alueilla, tiettynä aikana ja tietyntyyppisillä pyydyksillä pyydetyt purkamisvelvoitteen alaisiin lajeihin kuuluvien meren eliöiden tahattomat saaliit, jotka ovat sivusaalisrajoitusten mukaan liian suuret, puretaan aluksesta ja luetaan kiintiöihin, ja selventämällä, että saaliin arvon keinotekoisen korottamisen kieltoa ei sovelleta, jos purkamisvelvoitteen nojalla otetaan käyttöön vapautuksia.

(3)

Lisäksi olisi oikeusvarmuuden turvaamiseksi muutettava säännöksiä, jotka koskevat pyyntialueen sulkemista nuorten koljien suojelemiseksi ICES-alueella VI b.

(4)

Purkamisvelvoitteen täytäntöönpanon varmistamiseksi olisi neuvoston asetus (EY) N:o 2187/2005 (5) muutettava edellyttämällä, että kaikki purkamisvelvoitteen alaisiin lajeihin Itämerellä kuuluvien meren eliöiden tahattomat saaliit, jotka ovat saaliiden koostumusta koskevien rajoitusten mukaan liian suuret, puretaan aluksesta ja luetaan kiintiöihin, korvaamalla purkamisvelvoitteen alaisiin lajeihin kuuluvien meren eliöiden aluksesta purkamisen vähimmäiskoot säilyttämisen vähimmäisviitekoilla ja kieltämällä lohen ja meritaimenen pyynti tiettyinä aikoina ja tietyillä alueilla rysäpyyntiä lukuun ottamatta.

(5)

Purkamisvelvoitteen täytäntöönpanon varmistamiseksi olisi neuvoston asetus (EY) N:o 1967/2006 (6) muutettava korvaamalla purkamisvelvoitteen alaisiin lajeihin kuuluvien meren eliöiden vähimmäiskoot säilyttämisen vähimmäisviitekoilla vaarantamatta tällä hetkellä sovellettavien vähimmäispyyntikokojen tarkoitusta ja täytäntöönpanoa.

(6)

Purkamisvelvoitteen täytäntöönpanon varmistamiseksi olisi neuvoston asetus (EY) N:o 1098/2007 (7) muutettava edellyttämällä, että kalastettaessa ajosiimalla, verkolla, pussiverkolla tai riimuverkolla tietyillä alueilla ja tiettyinä aikoina kaikki tahattomat turskasaaliit puretaan ja luetaan kiintiöihin.

(7)

Noudattaen tieteellis-teknis-taloudellisen kalastuskomitean (Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries, jäljempänä ’STECF’) antamaa lausuntoa, jonka mukaan Itämeren turskan voimassa olevassa hoitosuunnitelmassa olevaa pyyntiponnistuksen rajoittamista koskevaa sääntöä ei tarvita uudistetun yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteiden saavuttamiseksi niiden kantojen osalta, joihin sovelletaan purkamisvelvoitetta, Itämeren turskakantoja koskevat pyyntiponnistusrajoitukset olisi poistettava.

(8)

Purkamisvelvoitteen täytäntöönpanon varmistamiseksi olisi neuvoston asetus (EY) N:o 254/2002 (8) muutettava edellyttämällä, että atlantinkampasimpukan troolikalastuksessa kaikki purkamisvelvoitteen alaisiin lajeihin kuuluvien meren eliöiden tahattomat saaliit, jotka ovat sivusaalista koskevien saalisrajoitusten mukaan liian suuret, puretaan ja luetaan kiintiöihin.

(9)

Purkamisvelvoitteen täytäntöönpanon varmistamiseksi olisi neuvoston asetus (EY) N:o 2347/2002 (9) muutettava edellyttämällä, että purkamisvelvoitteen alaisten syvänmeren lajien kaikki tahattomat saaliit puretaan ja luetaan kiintiöihin.

(10)

Purkamisvelvoitteen seurannan ja täytäntöönpanon varmistamiseksi olisi neuvoston asetus (EY) N:o 1224/2009 (10) muutettava edellyttämällä, että säilyttämisen vähimmäisviitekokoa pienemmät saaliit kirjataan erillisenä tietona, edellyttämällä, että saaliit säilytetään erillään ja säilyttämällä siihen säännöksiä vähimmäisviitekokoa pienempien saaliiden kaupan pitämisestä ja valvonnasta vastaavien tarkkailijoiden käytöstä.

(11)

Koska poisheitetyt saaliit ovat suurta tuhlausta ja ne vaikuttavat kielteisesti meren eliöiden ja meriekosysteemien kestävään hyödyntämiseen ja koska purkamisvelvoitteella voidaan saavuttaa hyvät tulokset vain, jos toimijat noudattavat sitä, purkamisvelvoitteen rikkomiset olisi luokiteltava asetuksen (EY) N:o 1224/2009 mukaiseksi vakavaksi rikkomukseksi. Purkamisvelvoite on toimijoille asetettu perustavanlaatuinen velvoite. Tämän johdosta on asianmukaista lykätä kahdella vuodella vakavia rikkomuksia koskevien sääntöjen soveltamista tämäntyyppisiin rikkomuksiin.

(12)

Purkamisvelvoitteen käyttöönotto yhdessä tiettyjen uusien joustavia vuosikiintiöitä koskevien sääntöjen kanssa edellyttää kiintiöiden ja pyyntiponnistuksen vähentämistä koskevien sääntöjen mukauttamista.

(13)

Olisi ehkäistävä sellaisen rinnakkaistoiminnan syntyminen, jossa nimenomaisesti pyydetään säilyttämisen vähimmäisviitekokoa pienempiä meren eliöitä muuhun käyttöön kuin ihmisravinnoksi, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1379/2013 (11) olisi muutettava tämän periaatteen mukaisesti.

(14)

Asetuksessa (EU) N:o 1380/2013 otettiin käyttöön käsite ”säilyttämisen vähimmäisviitekoko” nuorten meren eliöiden suojelemisen varmistamiseksi. Purkamisvelvoitteen alaisiin lajeihin kuuluvia säilyttämisen viitekokoa pienempiä kaloja ei saa käyttää suoraan ihmisravinnoksi. Asetuksessa (EU) N:o 1379/2013 säädetään yhteisten kaupan pitämistä koskevien vaatimusten hyväksymisestä, mukaan lukien kaupalliset vähimmäiskoot. Jotta säilyttämisen vähimmäisviitekokojen tarkoitus ei vaarantuisi, tällaisten kaupallisten vähimmäiskokojen olisi vastattava kyseisten lajien säilyttämisen vähimmäisviitekokoja. Tämän vuoksi kaupalliset vähimmäiskoot on tarpeen mukauttaa säilyttämisen vähimmäisviitekokoihin.

(15)

Asetuksessa (EU) N:o 1380/2013 olisi nimenomaisesti sallittava se, että poisheittämissuunnitelmiin lisätään teknisiä toimenpiteitä, jotka liittyvät tiukasti purkamisvelvoitteen täytäntöönpanoon ja joiden tarkoituksena on lisätä valikoivuutta ja vähentää mahdollisimman paljon tahattomia saaliita.

(16)

Petoeläinten, kuten kaloja syövien merinisäkkäiden, petokalojen tai lintujen vahingoittamat kalat saattavat muodostaa riskin ihmisille, lemmikkieläimille ja muille kaloille tällaisten petoeläinten mahdollisesti välittämien patogeenien ja bakteerien vuoksi. Purkamisvelvoitetta ei tämän vuoksi olisi sovellettava saaliiksi saatuihin tällaisiin vahingoittuneisiin kaloihin, jotka olisi hävitettävä välittömästi merellä.

(17)

Sen vuoksi neuvoston asetukset (EY) N:o 850/98, (EY) N:o 2187/2005, (EY) N:o 1967/2006, (EY) N:o 1098/2007, (EY) N:o 254/2002, (EY) N:o 2347/2002 ja (EY) N:o 1224/2009 sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukset (EU) N:o 1379/2013 ja (EU) N:o 1380/2013 olisi muutettava tämän mukaisesti.

(18)

Neuvoston asetus (EY) N:o 1434/98 (12) olisi kumottava, koska siihen sisältyvät saaliiden koostumusta koskevat säännöt ja niihin liittyvät sillin ja silakan käyttöä koskevat rajoitukset eivät ole enää purkamisvelvoitteen johdosta tarkoituksenmukaisia, sillä kaikki purkamisvelvoitteen alainen silli ja silakka on purettava ja luettava kiintiöihin, ja säilyttämisen vähimmäisviitekokoa pienempi silli ja silakka on käytettävä muihin tarkoituksiin kuin suoraan ihmisravinnoksi.

(19)

Asetusten (EY) N:o 850/98, (EY) N:o 1967/2006, (EY) N:o 1098/2007, (EY) N:o 2347/2002 ja (EY) N:o 1224/2009 artiklaosassa käytetty sana ”yhteisö” Euroopan yhteisöön viittaavana olisi muutettava 1 päivänä joulukuuta 2009 voimaan tulleen Lissabonin sopimuksen huomioon ottamiseksi,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 850/98 muuttaminen

Muutetaan asetus (EY) N:o 850/98 seuraavasti:

1)

Korvataan 4 artiklan 2 kohdan c alakohdassa, 46 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja liitteessä I olevassa alaviitteessä 5 sana ”yhteisö” sanalla ”unioni” sekä tehdään tarvittavat kieliopilliset muutokset.

2)

Kumotaan 1 a artikla.

3)

Lisätään 3 artiklaan alakohta seuraavasti:

”i)

’tahattomilla saaliilla’ tarkoitetaan sellaisten meren eliöiden satunnaisesti saatuja saaliita, jotka on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1380/2013 (13) 15 artiklan nojalla purettava ja luettava kiintiöihin joko sen vuoksi, että ne ovat alle säilyttämisen vähimmäisviitekoon, tai sen vuoksi, että ne ylittävät saaliiden koostumusta ja sivusaaliita koskevissa säännöissä sallitut määrät.

(13)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1380/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, yhteisestä kalastuspolitiikasta, neuvoston asetusten (EY) N:o 1954/2003 ja (EY) N:o 1224/2009 muuttamisesta sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 2371/2002 ja (EY) N:o 639/2004 ja neuvoston päätöksen 2004/585/EY kumoamisesta (EUVL L 354, 28.12.2013, s. 22).”"

4)

Muutetaan 4 artikla seuraavasti:

a)

lisätään 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

”On kiellettyä kalastaa liitteissä I–V lueteltuja lajeja käyttäen silmäkokoa, joka on kullekin kohdelajille kyseisissä liitteissä määriteltyä luokkaa pienempi.”

;

b)

lisätään 4 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Ensimmäisen alakohdan a ja b alakohtaa ei sovelleta asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklassa asetetun purkamisvelvoitteen alaisten lajien tahattomiin saaliisiin. Nämä tahattomat saaliit on purettava ja luettava kiintiöihin.”

5)

Lisätään 7 artiklan 5 kohtaan alakohdat seuraavasti:

”Ensimmäistä alakohtaa ei sovelleta asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklassa asetetun purkamisvelvoitteen alaisiin Pandalus-suvun äyriäisten tahattomiin saaliisiin. Nämä tahattomat saaliit on purettava ja luettava kiintiöihin.

Pandalus-suvun äyriäisten pyytäminen käyttäen silmäkooltaan 32–54 millimetrin verkkoja ilman ensimmäisessä alakohdassa tarkemmin säädettyä laitetta on kiellettyä.”

6)

Lisätään 10 artiklaan kohta seuraavasti:

”Ensimmäisen kohdan b alakohtaa ei sovelleta asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklassa asetetun purkamisvelvoitteen alaisten lajien tahattomiin saaliisiin. Nämä tahattomat saaliit on purettava ja luettava kiintiöihin.”

7)

Lisätään 11 artiklan 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Ensimmäisen alakohdan a alakohtaa ei sovelleta asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklassa asetetun purkamisvelvoitteen alaisten lajien tahattomiin saaliisiin. Nämä tahattomat saaliit on purettava ja luettava kiintiöihin.”

8)

Korvataan 15 artikla seuraavasti:

”15 artikla

1.   Jos purkamisvelvoitteen alaisiin lajeihin kuuluvan lajin meren eliöiden saalis ylittää tämän asetuksen 20 artiklan 2 kohdassa, 21 artiklan 2 kohdassa, 22 artiklan 2 kohdan b alakohdassa, 27 artiklan 2 kohdassa, 29 artiklan 4 kohdan b alakohdassa, 29 b artiklan 2 kohdassa, 29 b artiklan 4 kohdassa, 29 d artiklan 5 kohdan d alakohdassa, 29 d artiklan 6 kohdan d alakohdassa, 29 d artiklan 7 kohdan c alakohdassa, 29 f artiklan 1 kohdassa, 34 b artiklan 2 kohdan c alakohdassa ja 34 b artiklan 10 kohdassa sekä liitteissä I–VII, X ja XI tarkemmin säädetyt sallitut prosenttiosuudet tai määrät, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklaa. Nämä tahattomat saaliit on purettava ja luettava kiintiöihin.

2.   Asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklassa asetetun purkamisvelvoitteen alaisiin lajeihin kuulumattoman lajin meren eliöiden saalis, joka ylittää tämän asetuksen 20 artiklan 2 kohdassa, 21 artiklan 2 kohdassa, 22 artiklan 2 kohdan b alakohdassa, 27 artiklan 2 kohdassa, 29 artiklan 4 kohdan b alakohdassa, 29 b artiklan 2 kohdassa, 29 b artiklan 4 kohdassa, 29 d artiklan 5 kohdan d alakohdassa, 29 d artiklan 6 kohdan d alakohdassa, 29 d artiklan 7 kohdan c alakohdassa, 29 f artiklan 1 kohdassa, 34 b artiklan 2 kohdan c alakohdassa ja 34 b artiklan 10 kohdassa sekä liitteissä I–VII, X ja XI tarkemmin säädetyt sallitut prosenttiosuudet, ei saa purkaa aluksesta, vaan ne on palautettava heti takaisin mereen.”

9)

Korvataan 17 artikla seuraavasti:

”17 artikla

Meren eliö on alamittainen, jos se on mitoiltaan pienempi kuin liitteissä XII ja XII a asianomaisen maantieteellisen alueen osalta kyseiselle lajille määritetty tai unionin lainsäädännön mukaisesti muutoin vahvistettu säilyttämisen vähimmäisviitekoko. Tämän asetuksen liitteessä XII ja XII a vahvistettuja säilyttämisen vähimmäisviitekokoja on sovellettava, paitsi silloin kun säilyttämisen vähimmäisviitekoot on vahvistettu asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 6 kohdan mukaisesti annetussa säädöksessä.”

10)

Lisätään artikla seuraavasti:

”18 a artikla

Sallittujen viitevähimmäiskokojen vahvistamismenettely poisheittosuunnitelmien yhteydessä

Siirretään komissiolle asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen säädösten hyväksymistä varten ja siinä määrätyksi ajaksi valta vahvistaa säilyttämisen vähimmäisviitekokoja lajeille, jotka ovat mainitun asetuksen 15 artiklassa asetetun purkamisvelvoitteen alaisia. Nämä koot vahvistetaan tämän asetuksen 48 a artiklan ja asetuksen (EU) N:o 1380/2013 18 artiklan mukaisesti annetulla delegoidulla säädöksellä nuorten meren eliöiden suojelemisen varmistamiseksi, ja niissä voidaan tarvittaessa poiketa tämän asetuksen liitteissä XII ja XII a vahvistetuista säilyttämisen vähimmäisviitekoista.”

11)

Korvataan 19 artikla seuraavasti:

”19 artikla

1.   Purkamisvelvoitteen alaiseen lajiin kuuluvien alamittaisten meren eliöiden saaliiden osalta sovelletaan asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklaa.

2.   Jos 1 kohdassa tarkoitetut saaliit on purettu, jäsenvaltioilla on oltava käytössään toimenpiteet, joilla helpotetaan niiden varastointia tai markkinoiden löytämistä niille, kuten purkupaikkojen ja suojien rakentamista ja mukauttamista koskevien investointien tukeminen tai kalastustuotteiden lisäarvoa kehittävien investointien tukeminen.

3.   Asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklassa asetetun purkamisvelvoitteen alaisiin lajeihin kuulumattoman lajin alamittaisia meren eliöitä ei saa pitää aluksella, siirtää toiseen alukseen, purkaa aluksesta, kuljettaa, varastoida, myydä, pitää esillä eikä tarjota myyntiin, vaan ne on palautettava heti takaisin mereen.

4.   Edellä olevaa 1 ja 3 kohtaa ei sovelleta sardiiniin, sardelliin, silliin, piikkimakrilliin ja makrilliin, jos niitä kutakin on enintään 10 prosenttia aluksella pidettyjen saaliiden kokonaiselopainosta.

Alamittaisten sardiinien, sardellien, sillien, piikkimakrillien tai makrillien prosenttiosuus lasketaan osuutena kaikkien aluksella lajittelun jälkeen olevien tai aluksesta purettavien meren eliöiden elopainosta.

Prosenttiosuus voidaan laskea yhden tai useamman edustavan otoksen perusteella. Mainittua 10 prosentin rajaa ei saa ylittää toiseen alukseen siirron, aluksesta purkamisen, kuljetuksen, varastoinnin, esillä pidon tai myynnin aikana.

5.   Edellä olevaa 3 kohtaa ei sovelleta alamittaisiin sardiineihin, sardelleihin, piikkimakrilleihin ja makrilleihin, jotka on pyydetty käytettäväksi elävänä syöttinä; niitä saa pitää aluksella edellyttäen, että ne pidetään elävinä.”

12)

Lisätään 19 a artiklaan kohta seuraavasti:

”3.   Edellä olevia 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta saaliisiin tai lajeihin, jotka on vapautettu asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 4 kohdan mukaisesti purkamisvelvoitteen soveltamisesta.”

13)

Lisätään 20 artiklaan kohta seuraavasti:

”4.   Jos silliin sovelletaan asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklassa asetettua purkamisvelvoitetta, tämän artiklan 1 kohtaa ei sovelleta.

Sillin pyynti 1 kohdassa tarkoitetuilla maantieteellisillä alueilla ja siinä tarkoitettuina aikoina on kiellettyä, kun käytetään:

a)

vedettäviä pyydyksiä, joiden silmäkoko on pienempi kuin 55 mm;

b)

kurenuottia;

c)

verkkoja, pussiverkkoja tai riimuverkkoja, joiden silmäkoko on pienempi kuin 55 mm; tai

d)

ajoverkkoja, joiden silmäkoko on pienempi kuin 55 mm, paitsi jos tämä tapahtuu 3 kohdan mukaisesti.”

14)

Lisätään 20 a artiklaan kohdat seuraavasti:

”Jos silliin sovelletaan asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklassa asetettua purkamisvelvoitetta, tämän artiklan ensimmäistä kohtaa ei sovelleta. Sillin tahattomat saaliit on purettava ja luettava kiintiöihin.

Sillin pyynti ensimmäisessä kohdassa tarkoitetulla maantieteellisellä alueella ja siinä tarkoitettuina aikoina on kiellettyä, kun käytetään:

a)

vedettäviä pyydyksiä, joiden silmäkoko on pienempi kuin 55 mm;

b)

kurenuottia; tai

c)

verkkoja, pussiverkkoja, riimuverkkoja ja ajoverkkoja, joiden silmäkoko on pienempi kuin 55 mm.”

15)

Lisätään 21 artiklaan kohta seuraavasti:

”3.   Jos kilohailiin sovelletaan asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklassa asetettua purkamisvelvoitetta, tämän artiklan 1 kohtaa ei sovelleta.

Kilohailin pyynti 1 kohdassa tarkoitetuilla maantieteellisillä alueilla ja siinä tarkoitettuina aikoina on kiellettyä, kun käytetään:

a)

vedettäviä pyydyksiä, joiden silmäkoko on pienempi kuin 32 mm;

b)

kurenuottia; tai

c)

verkkoja, pussiverkkoja, riimuverkkoja ja ajoverkkoja, joiden silmäkoko on pienempi kuin 30 mm.”

16)

Lisätään 22 artiklan 1 kohtaan alakohdat seuraavasti:

”Jos makrilliin sovelletaan asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklassa asetettua purkamisvelvoitetta, tämän kohdan ensimmäistä alakohtaa ei sovelleta.

Makrillin pyynti ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetulla maantieteellisellä alueella on kiellettyä, jos yli 15 prosenttia tuon lajin saaliista pyydetään käyttämällä

a)

vedettäviä pyydyksiä, joiden silmäkoko on pienempi kuin 70 mm; tai

b)

kurenuottia.”

17)

Lisätään 23 artiklan 1 kohtaan alakohdat seuraavasti:

”Jos sardelliin sovelletaan asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklassa asetettua purkamisvelvoitetta, tämän kohdan ensimmäistä alakohtaa ei sovelleta. Sardellin tahattomat saaliit on purettava ja luettava kiintiöihin.

Sardellin pyynti pelagisella troolilla mainitussa alakohdassa tarkoitetulla maantieteellisellä alueella on kiellettyä.”

18)

Lisätään 27 artiklaan kohta seuraavasti:

”3.   Jos harmaaturskaan sovelletaan asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklassa asetettua purkamisvelvoitetta, tämän artiklan 1 kohtaa ei sovelleta.

Harmaaturskan pyynti 1 kohdassa tarkoitetulla maantieteellisellä alueella on kiellettyä, kun käytetään vedettäviä pyydyksiä, joiden silmäkoko on pienempi kuin 32 mm.”

19)

Lisätään 29 artiklan 4 kohdan b alakohtaan alakohdat seuraavasti:

”Jos tuulenkalaan ja/tai kilohailiin ja punakampelaan ja/tai merianturaan sovelletaan asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklassa asetettua purkamisvelvoitetta, tämän alakohdan i, ii ja iii alakohtaa ei sovelleta.

Tuulenkalan ja/tai kilohailin ja punakampelan ja/tai merianturan pyynti aluksilla, jotka käyttävät pyydyksiä, joita ei mainita tässä alakohdassa, on kiellettyä.”

20)

Lisätään 29 a artiklan 1 kohtaan alakohdat seuraavasti:

”Jos tuulenkalaan sovelletaan asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklassa asetettua purkamisvelvoitetta, tämän kohdan ensimmäistä alakohtaa ei sovelleta. Tuulenkalan tahattomat saaliit on purettava ja luettava kiintiöihin.

Tuulenkalan pyynti vedettävällä pyydyksellä, jonka silmäkoko on alle 32 mm, ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetulla maantieteellisellä alueella on kiellettyä.”

21)

Muutetaan 29 b artikla seuraavasti:

a)

lisätään 2 kohtaan alakohdat seuraavasti:

”Jos keisarihummeriin sovelletaan asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklassa asetettua purkamisvelvoitetta, tämän kohdan ensimmäistä alakohtaa ei sovelleta.

Keisarihummerin pyynti 1 kohdassa tarkoitetulla pyydyksellä ja siinä tarkoitetuilla maantieteellisillä alueilla on kiellettyä.”

;

b)

lisätään 4 kohtaan alakohdat seuraavasti:

”Jos keisarihummeriin sovelletaan asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklassa asetettua purkamisvelvoitetta, tämän kohdan ensimmäistä alakohtaa ei sovelleta.

Keisarihummerin pyynti tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetuilla maantieteellisillä alueilla ja muulloin kuin siinä tarkoitettuina aikoina on kiellettyä.”

22)

Korvataan 29 c artikla seuraavasti:

”29 c artikla

Rockallin koljan kalastuskieltoalue ICES-suuralueella VI

Pitkäsiimakalastusta lukuun ottamatta kaikenlainen kalastus on kiellettyä alueella, joka jää seuraavien WGS84-järjestelmää käyttäen mitattujen peräkkäisten koordinaattien kautta kulkevien loksodromien sisäpuolelle:

57°00′ N, 15°00′ W

57°00′ N, 14°00′ W

56°30′ N, 14°00′ W

56°30′ N, 15°00′ W

57°00′ N, 15°00′ W.”

23)

Muutetaan 29 d artikla seuraavasti:

a)

lisätään 3 kohtaan alakohdat seuraavasti:

”Jos ensimmäisen alakohdan b alakohdassa tarkoitettuihin lajeihin sekä muihin saalisrajoitusten alaisiin lajeihin, jotka jäävät saaliiksi ensimmäisen alakohdan a alakohdassa tarkoitetuilla pyydyksillä, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklassa asetettua purkamisvelvoitetta, ensimmäisen alakohdan b alakohtaa ei sovelleta. Näiden lajien tahattomat saaliit on purettava ja luettava kiintiöihin.

Niiden lajien pyynti, joita ei ole lueteltu ensimmäisen alakohdan b alakohdassa, on kiellettyä.”

;

b)

lisätään 4 kohtaan alakohdat seuraavasti:

”Jos ensimmäisen alakohdan b alakohdassa tarkoitettuihin lajeihin sekä muihin saalisrajoitusten alaisiin lajeihin, jotka jäävät saaliiksi ensimmäisen alakohdan a alakohdassa tarkoitetuilla pyydyksillä, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklassa asetettua purkamisvelvoitetta, ensimmäisen alakohdan b alakohtaa ei sovelleta. Näiden lajien tahattomat saaliit on purettava ja luettava kiintiöihin.

Niiden lajien pyynti, joita ei ole lueteltu ensimmäisen alakohdan b alakohdassa, on kiellettyä.”

24)

Lisätään 29 e artiklan 2 kohtaan alakohdat seuraavasti:

”Jos ensimmäisen alakohdan b alakohdassa tarkoitettuihin lajeihin sekä muihin saalisrajoitusten alaisiin lajeihin, jotka jäävät saaliiksi ensimmäisen alakohdan a alakohdassa tarkoitetuilla pyydyksillä, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklassa asetettua purkamisvelvoitetta, ensimmäisen alakohdan b alakohtaa ei sovelleta. Näiden lajien tahattomat saaliit on purettava ja luettava kiintiöihin.

Niiden lajien pyynti, joita ei ole lueteltu ensimmäisen alakohdan b alakohdassa, on kiellettyä.”

25)

Lisätään 29 f artiklaan kohta seuraavasti:

”1 a.   Jos tylppäpyrstömolvaan sovelletaan asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklassa asetettua purkamisvelvoitetta, tämän artiklan 1 kohtaa ei sovelleta.

Tylppäpyrstömolvan pyynti millä tahansa pyydyksellä 1 kohdassa tarkoitettuina aikoina ja siinä tarkoitetuilla alueilla on kiellettyä.”

26)

Kumotaan 35 artikla.

27)

Lisätään artikla seuraavasti:

”47 artikla

Teknisten toimenpiteiden hyväksymismenettely poisheittosuunnitelmien yhteydessä

Siirretään komissiolle asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen säädösten hyväksymistä varten ja siinä määrätyksi ajaksi valta hyväksyä purkamisvelvoitteen alaisia kalastuksia tai lajeja koskevia erityisiä säännöksiä, jotka käsittävät mainitun asetuksen 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja teknisiä toimenpiteitä. Nämä toimenpiteet hyväksytään tämän asetuksen 48 a artiklan ja asetuksen (EU) N:o 1380/2013 18 artiklan mukaisesti annetulla delegoidulla säädöksellä pyydysten valikoivuuden lisäämiseksi tai tahattomien saaliiden vähentämiseksi tai mahdollisuuksien mukaan välttämiseksi; toimenpiteet voivat tarvittaessa poiketa tässä asetuksessa säädetyistä toimenpiteistä.”

28)

Lisätään artikla seuraavasti:

”48 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.   Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.   Siirretään komissiolle 1 päivästä kesäkuuta 2015 viiden vuoden ajaksi 18 a ja 47 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

3.   Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 18 a ja 47 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.   Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

5.   Edellä 18 a ja 47 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.”

29)

Korvataan liitteessä XII ja XII a oleva ilmaisu ”Vähimmäiskoko/-koot” ilmaisulla ”Säilyttämisen vähimmäisviitekoko/-koot”.

2 artikla

Asetuksen (EY) N:o 2187/2005 muuttaminen

Muutetaan asetus (EY) N:o 2187/2005 seuraavasti:

1)

Lisätään 2 artiklaan alakohta seuraavasti:

”p)

’tahattomilla saaliilla’ tarkoitetaan sellaisten meren eliöiden satunnaisesti saatuja saaliita, jotka on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1380/2013 (14) 15 artiklan nojalla purettava ja luettava kiintiöihin joko sen vuoksi, että ne ovat alle säilyttämisen vähimmäisviitekoon, tai sen vuoksi, että ne ylittävät saaliiden koostumusta ja sivusaaliita koskevissa säännöissä sallitut määrät.

(14)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1380/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, yhteisestä kalastuspolitiikasta, neuvoston asetusten (EY) N:o 1954/2003 ja (EY) N:o 1224/2009 muuttamisesta sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 2371/2002 ja (EY) N:o 639/2004 ja neuvoston päätöksen 2004/585/EY kumoamisesta (EUVL L 354, 28.12.2013, s. 22).”"

2)

Muutetaan 3 artikla seuraavasti:

a)

lisätään 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Kunkin liitteissä II ja III luetellun lajin pyynnissä on kiellettyä käyttää trooleja, ankkuroituja kierrenuottia ja muita vastaavia pyydyksiä, verkkoja, pussiverkkoja ja riimuverkkoja, joiden silmäkoko on pienempi kuin kohdelajille kyseisissä liitteissä määritelty luokka.”

;

b)

lisätään 3 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Ensimmäistä alakohtaa ei sovelleta asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklassa asetetun purkamisvelvoitteen alaisten lajien tahattomiin saaliisiin. Nämä tahattomat saaliit on purettava ja luettava kiintiöihin.”

;

c)

lisätään 6 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Ensimmäistä alakohtaa ei sovelleta asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklassa asetetun purkamisvelvoitteen alaisten lajien tahattomiin saaliisiin. Nämä tahattomat saaliit on purettava ja luettava kiintiöihin.”

3)

Korvataan 12 artikla seuraavasti:

”12 artikla

Vaadittavat saalisosuudet

1.   Jos purkamisvelvoitteen alaisiin lajeihin kuuluvan lajin meren eliöiden saalis ylittää liitteissä II ja III säädetyt sallitut prosenttiosuudet, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklaa. Nämä tahattomat saaliit on purettava ja luettava kiintiöihin.

2.   Asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklassa asetetun purkamisvelvoitteen alaisiin lajeihin kuulumattoman lajin meren eliöitä, joiden saalis ylittää tämän asetuksen liitteissä II ja III säädetyt sallitut prosenttiosuudet, ei saa purkaa aluksesta, vaan ne on palautettava heti takaisin mereen.”

4)

Korvataan 14 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Meren eliö on alamittainen, jos se on mitoiltaan pienempi kuin liitteessä IV asianomaisen maantieteellisen alueen osalta kyseiselle lajille säädetty tai unionin lainsäädännön mukaisesti muutoin vahvistettu säilyttämisen vähimmäisviitekoko. Tämän asetuksen liitteessä IV vahvistettuja säilyttämisen vähimmäisviitekokoja on sovellettava, paitsi silloin kun säilyttämisen vähimmäisviitekoot on vahvistettu asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 6 kohdan mukaisesti annetussa säädöksessä.”

5)

Lisätään artikla seuraavasti:

”14 a artikla

Sallittujen viitevähimmäiskokojen määrittämismenettely poisheittosuunnitelmien yhteydessä

Siirretään komissiolle asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen säädösten hyväksymistä varten ja siinä määrätyksi ajaksi valta vahvistaa säilyttämisen vähimmäisviitekokoja lajeille, jotka ovat mainitun asetuksen 15 artiklan mukaisen purkamisvelvoitteen alaisia. Nämä koot vahvistetaan tämän asetuksen 28 b artiklan ja asetuksen (EU) N:o 1380/2013 18 artiklan mukaisesti annetulla delegoidulla säädöksellä nuorten meren eliöiden suojelemisen varmistamiseksi, ja niissä voidaan tarvittaessa poiketa tämän asetuksen liitteessä IV säädetyistä säilyttämisen vähimmäisviitekoista.”

6)

Korvataan 15 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Purkamisvelvoitteen alaiseen lajiin kuuluvien alamittaisten meren eliöiden saaliiden osalta sovelletaan asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklaa.

1 a.   Jos 1 kohdassa tarkoitettuja saaliita on purettu, jäsenvaltioilla on oltava käytössään toimenpiteet, joilla helpotetaan niiden varastointia tai markkinoiden löytämistä niille, kuten purkupaikkojen ja suojien rakentamista ja mukauttamista koskevien investointien tukeminen tai kalastustuotteiden lisäarvoa kehittävien investointien tukeminen.

1 b.   Asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklassa asetetun purkamisvelvoitteen alaisiin lajeihin kuulumattoman lajin alamittaisia meren eliöitä ei saa pitää aluksella, siirtää toiseen alukseen, purkaa aluksesta, kuljettaa, varastoida, myydä, pitää esillä eikä tarjota myyntiin, vaan ne on palautettava heti takaisin mereen.”

7)

Muutetaan 17 artikla seuraavasti:

a)

lisätään 1 kohtaan alakohdat seuraavasti:

”Jos loheen (Salmo salar) sovelletaan asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklassa asetettua purkamisvelvoitetta, tämän kohdan ensimmäistä alakohtaa ei sovelleta lohisaaliisiin. Jos meritaimeneen (Salmo trutta) sovelletaan asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 3 kohdassa asetettua purkamisvelvoitetta, tämän kohdan ensimmäistä alakohtaa ei sovelleta meritaimensaaliisiin. Tahattomat lohen (Salmo salar) tai meritaimenen (Salmo trutta) saaliit on purettava ja ne on lohen osalta luettava kiintiöön.

Lohen (Salmo salar) ja meritaimenen (Salmo trutta) pyynti on kiellettyä millä tahansa pyydyksellä tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuilla maantieteellisillä alueilla siinä tarkoitettuina aikoina ja 2 kohdassa asetettujen rajojen mukaisesti.”

;

b)

korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, lohen (Salmo salar) ja meritaimenen (Salmo trutta) pyynti rysällä on sallittua.”

8)

Lisätään artiklat seuraavasti:

”28 a artikla

Teknisten toimenpiteiden hyväksymismenettely poisheittosuunnitelmien yhteydessä

Siirretään komissiolle asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen säädösten hyväksymistä varten ja siinä määrätyksi ajaksi valta hyväksyä purkamisvelvoitteen alaisia kalastuksia tai lajeja koskevia erityisiä säännöksiä, jotka käsittävät mainitun asetuksen 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja teknisiä toimenpiteitä. Nämä toimenpiteet hyväksytään tämän asetuksen 28 b artiklan ja asetuksen (EU) N:o 1380/2013 18 artiklan mukaisesti annetulla delegoidulla säädöksellä pyydysten valikoivuuden lisäämiseksi tai tahattomien saaliiden vähentämiseksi tai mahdollisuuksien mukaan välttämiseksi; toimenpiteet voivat tarvittaessa poiketa tässä asetuksessa säädetyistä toimenpiteistä.

28 b artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.   Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.   Siirretään komissiolle 1 päivästä kesäkuuta 2015 viiden vuoden ajaksi 14 a ja 28 a artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

3.   Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 14 a ja 28 a artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.   Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

5.   Edellä 14 a ja 28 a artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.”

9)

Korvataan liitteessä IV oleva ilmaisu ”Aluksesta purettavien kalojen Alimmat mitat” ilmaisulla ”Säilyttämisen vähimmäisviitekoot” ja ilmaisu ”Alin mitta” ilmaisulla ”Säilyttämisen vähimmäisviitekoko”.

3 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1967/2006 muuttaminen

Muutetaan asetus (EY) N:o 1967/2006 seuraavasti:

1)

Korvataan 1 artiklan 1 kohdan a alakohdan ii alakohdassa, 6 artiklan otsikossa, 7 artiklan 1 kohdassa, 8 artiklan 2 kohdassa, 18 artiklan otsikossa, 26 artiklan 1 kohdassa, 27 artiklan 3 kohdassa ja liitteessä I olevan B jakson 7 kohdassa sana ”yhteisö” sanalla ”unioni” sekä tehdään tarvittavat kieliopilliset muutokset.

2)

Lisätään 2 artiklaan alakohta seuraavasti:

”18)

’tahattomilla saaliilla’ sellaisten meren eliöiden satunnaisesti saatuja saaliita, jotka Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1380/2013 (15) 15 artiklan nojalla on purettava sen vuoksi, että ne ovat alle säilyttämisen vähimmäisviitekoon.

(15)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1380/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, yhteisestä kalastuspolitiikasta, neuvoston asetusten (EY) N:o 1954/2003 ja (EY) N:o 1224/2009 muuttamisesta sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 2371/2002 ja (EY) N:o 639/2004 ja neuvoston päätöksen 2004/585/EY kumoamisesta (EUVL L 354, 28.12.2013, s. 22).”"

3)

Lisätään artikla seuraavasti:

”14 a artikla

Teknisten toimenpiteiden hyväksymismenettely poisheittosuunnitelmien yhteydessä

Siirretään komissiolle asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen säädösten hyväksymistä varten ja siinä määrätyksi ajaksi valta hyväksyä purkamisvelvoitteen alaisia kalastuksia tai lajeja koskevia erityisiä säännöksiä, jotka käsittävät mainitun asetuksen 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja teknisiä toimenpiteitä. Nämä toimenpiteet hyväksytään tämän asetuksen 29 a artiklan ja asetuksen (EU) N:o 1380/2013 18 artiklan mukaisesti annetulla delegoidulla säädöksellä pyydysten valikoivuuden lisäämiseksi tai tahattomien saaliiden vähentämiseksi tai mahdollisuuksien mukaan välttämiseksi; toimenpiteet voivat tarvittaessa poiketa tässä asetuksessa säädetyistä toimenpiteistä.”

4)

Muutetaan 15 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Meren eliö on alamittainen, jos se on mitoiltaan pienempi kuin liitteessä III asianomaisen maantieteellisen alueen osalta kyseiselle lajille säädetty tai unionin lainsäädännön mukaisesti muutoin vahvistettu säilyttämisen vähimmäisviitekoko. Tämän asetuksen liitteessä III vahvistettuja säilyttämisen vähimmäisviitekokoja on sovellettava, paitsi silloin kun säilyttämisen vähimmäisviitekoot on vahvistettu asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 6 kohdan mukaisesti annetussa säädöksessä.

1 a.   Purkamisvelvoitteen alaiseen lajiin kuuluvien alamittaisten meren eliöiden saaliiden osalta sovelletaan asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklaa.

1 b.   Jos 1 a kohdassa tarkoitetut saaliit on purettu, jäsenvaltioilla on oltava käytössään toimenpiteet, joilla helpotetaan niiden varastointia tai markkinoiden löytämistä niille, kuten purkupaikkojen ja suojien rakentamista ja mukauttamista koskevien investointien tukeminen ja kalastustuotteiden lisäarvoa kehittävien investointien tukeminen.

1 c.   Asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklassa asetetun purkamisvelvoitteen alaisiin lajeihin kuulumattoman lajin alamittaisia meren eliöitä ei saa pitää aluksella, siirtää toiseen alukseen, purkaa aluksesta, kuljettaa, varastoida, myydä, pitää esillä eikä tarjota myyntiin, vaan ne on palautettava heti takaisin mereen.”

;

b)

korvataan 3 kohdassa ilmaus ”Edellä 1 kohtaa” ilmaisulla ”Edellä olevaa 1 a kohtaa”.

5)

Lisätään artikla seuraavasti:

”15 a artikla

Sallittujen viitevähimmäiskokojen määrittämismenettely poisheittosuunnitelmien yhteydessä

Siirretään komissiolle asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen säädösten hyväksymistä varten ja siinä määrätyksi ajaksi valta vahvistaa säilyttämisen vähimmäisviitekokoja lajeille, jotka ovat mainitun asetuksen 15 artiklan mukaisen purkamisvelvoitteen alaisia. Nämä koot vahvistetaan tämän asetuksen 29 a artiklan ja asetuksen (EU) N:o 1380/2013 18 artiklan mukaisesti annetulla delegoidulla säädöksellä nuorten meren eliöiden suojelemisen varmistamiseksi, ja niissä voidaan tarvittaessa poiketa tämän asetuksen liitteessä III säädetyistä säilyttämisen vähimmäisviitekoista.”

6)

Korvataan 16 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Poiketen siitä, mitä 15 artiklan 1 kohdassa säädetään, alamittaisia meren eliöitä saa pyytää, pitää aluksella, jälleenlaivata, purkaa aluksesta, siirtää, varastoida, myydä ja asettaa tai tarjota myyntiin elävänä kantojen suoran elvyttämisen tai siirtoistutuksen tarkoituksessa ja sen jäsenvaltion luvalla ja valvonnassa, jossa näitä toimia toteutetaan.”

7)

Lisätään artikla seuraavasti:

”29 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.   Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.   Siirretään komissiolle 1 päivästä kesäkuuta 2015 viiden vuoden ajaksi 14 a ja 15 a artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

3.   Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 14 a ja 15 a artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.   Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

5.   Edellä 14 a ja 15 a artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.”

8)

Korvataan liitteessä III oleva ilmaisu ”Meren eliöiden alimmat mitat” ilmaisulla ”Säilyttämisen vähimmäisviitekoot” ja ilmaisu ”Alin mitta” ilmaisulla ”Säilyttämisen vähimmäisviitekoko”.

4 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1098/2007 muuttaminen

Muutetaan asetus (EY) N:o 1098/2007 seuraavasti:

1)

Korvataan 2 artiklassa, 10 artiklassa, 11 artiklan 1 kohdassa, 16 artiklan 2 kohdassa sekä 17 artiklan 1, 2 ja 5 kohdassa sana ”yhteisö” sanalla ”unioni” sekä tehdään tarvittavat kieliopilliset muutokset.

2)

Lisätään 3 artiklaan alakohta seuraavasti:

”g)

’tahattomilla saaliilla’ tarkoitetaan sellaisten meren eliöiden satunnaisesti saatuja saaliita, jotka on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1380/2013 (16) 15 artiklan nojalla purettava ja luettava kiintiöihin joko sen vuoksi, että ne ovat alle säilyttämisen vähimmäisviitekoon, tai sen vuoksi, että ne ylittävät saaliiden koostumusta ja sivusaaliita koskevissa säännöissä sallitut määrät.

(16)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1380/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, yhteisestä kalastuspolitiikasta, neuvoston asetusten (EY) N:o 1954/2003 ja (EY) N:o 1224/2009 muuttamisesta sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 2371/2002 ja (EY) N:o 639/2004 ja neuvoston päätöksen 2004/585/EY kumoamisesta (EUVL L 354, 28.12.2013, s. 22).”"

3)

Korvataan IV luvun otsikko seuraavasti:

”KALASTUSKAUDET”

.

4)

Muutetaan 8 artikla seuraavasti:

a)

korvataan otsikko seuraavasti:

”Kaudet, jolloin kalastus tietyillä pyydystyypeillä ei ole sallittua”

;

b)

lisätään 2 kohtaan alakohdat seuraavasti:

”Jos turskaan sovelletaan asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklassa asetettua purkamisvelvoitetta, tämän kohdan ensimmäistä alakohtaa ei sovelleta. Turskan tahattomat saaliit on purettava ja luettava kiintiöihin.

Turskan pyynti ajosiimoilla on kiellettyä 1 kohdassa tarkoitetuilla alueilla siinä tarkoitettuina aikoina.”

;

c)

kumotaan 3, 4 ja 5 kohta;

d)

korvataan 6 kohta seuraavasti:

”6.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, kokonaispituudeltaan alle 12-metristen alusten sallitaan kalastaa 1 kohdassa tarkoitettuina kalastuskieltoaikoina enintään viisi päivää kuukaudessa, vähintään kahden peräkkäisen päivän muodostamiin jaksoihin jaettuna. Kyseisinä päivinä kalastusalukset saavat laskea verkkonsa ja purkaa kalaa ainoastaan saman viikon maanantaista klo 6.00 perjantaihin klo 18.00.

Tämän asetuksen 16 artiklaa sovelletaan tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuihin kalastusaluksiin, joilla ei ole lupaa turskan pyyntiin.”

;

e)

kumotaan 7 kohta.

5)

Lisätään 9 artiklan 3 kohtaan alakohdat seuraavasti:

”Jos turskaan sovelletaan asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklassa asetettua purkamisvelvoitetta, tämän kohdan ensimmäistä alakohtaa ei sovelleta. Turskan tahattomat saaliit on purettava ja luettava kiintiöihin.

Turskan pyynti 2 kohdassa tarkoitetuilla pyydystyypeillä on kiellettyä 1 kohdassa tarkoitetuilla alueilla siinä tarkoitettuina aikoina.”

5 artikla

Asetuksen (EY) N:o 254/2002 muuttaminen

Muutetaan asetus (EY) N:o 254/2002 seuraavasti:

1)

Lisätään artikla seuraavasti:

”1 a artikla

’Tahattomilla saaliilla’ tarkoitetaan sellaisten meren eliöiden satunnaisesti saatuja saaliita, jotka on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1380/2013 (17) 15 artiklan nojalla purettava ja luettava kiintiöihin joko sen vuoksi, että ne ovat alle säilyttämisen vähimmäisviitekoon, tai sen vuoksi, että ne ylittävät saaliiden koostumusta ja sivusaaliita koskevissa säännöissä sallitut määrät.

(17)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1380/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, yhteisestä kalastuspolitiikasta, neuvoston asetusten (EY) N:o 1954/2003 ja (EY) N:o 1224/2009 muuttamisesta sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 2371/2002 ja (EY) N:o 639/2004 ja neuvoston päätöksen 2004/585/EY kumoamisesta (EUVL L 354, 28.12.2013, s. 22).”"

2)

Lisätään 3 artiklan 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Käytettäessä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua pyydystä kaikki asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklassa asetetun purkamisvelvoitteen alaisten lajien kaikki tahattomat saaliit on kuitenkin purettava ja luettava kiintiöihin.”

3)

Lisätään 4 artiklaan kohta seuraavasti:

”Ensimmäistä kohtaa ei sovelleta asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklassa asetetun purkamisvelvoitteen alaisten meren eliöiden tahattomiin saaliisiin. Nämä tahattomat saaliit on purettava ja luettava kiintiöihin.”

6 artikla

Asetuksen (EY) N:o 2347/2002 muuttaminen

Muutetaan asetus (EY) N:o 2347/2002 seuraavasti:

1)

Korvataan 1 ja 5 artiklassa sana ”yhteisö” sanalla ”unioni” sekä tehdään tarvittavat kieliopilliset muutokset.

2)

Lisätään 2 artiklaan alakohta seuraavasti:

”f)

’tahattomilla saaliilla’ tarkoitetaan sellaisten meren eliöiden satunnaisesti saatuja saaliita, jotka on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1380/2013 (18) 15 artiklan nojalla purettava ja luettava kiintiöihin joko sen vuoksi, että ne ovat alle säilyttämisen vähimmäisviitekoon, tai sen vuoksi, että ne ylittävät saaliiden koostumusta ja sivusaaliita koskevissa säännöissä sallitut määrät.

(18)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1380/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, yhteisestä kalastuspolitiikasta, neuvoston asetusten (EY) N:o 1954/2003 ja (EY) N:o 1224/2009 muuttamisesta sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 2371/2002 ja (EY) N:o 639/2004 ja neuvoston päätöksen 2004/585/EY kumoamisesta (EUVL L 354, 28.12.2013, s. 22).”"

3)

Korvataan 3 artiklan 1 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Kalastusalusten, joilla ei ole syvänmeren kalastuslupaa, on kiellettyä pyytää yhdellä merimatkalla yli 100 kilogramman määrää syvänmeren lajeja. Tällaisten alusten pyytämien syvänmeren lajien 100 kilogrammaa ylittäviä määriä ei saa pitää aluksella, jälleenlaivata eikä purkaa aluksesta.

Toista alakohtaa ei sovelleta asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklassa asetetun purkamisvelvoitteen alaisten syvänmeren lajien tahattomiin saaliisiin. Nämä tahattomat saaliit on purettava ja luettava kiintiöihin.”

7 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1224/2009 muuttaminen

Muutetaan asetus (EY) N:o 1224/2009 seuraavasti:

1)

Korvataan 1 artiklassa, 2 artiklan 1 kohdassa, 3 artiklassa, 4 artiklan 2, 7, 9, 10, 18 ja 24 alakohdassa, 5 artiklan 2, 6 ja 7 kohdassa, 6 artiklan 1 kohdassa, 7 artiklan 1 kohdassa, 9 artiklan 4–7 kohdassa, 10 artiklan 2 kohdassa, 12 artiklassa, 14 artiklan 1 ja 4–8 kohdassa, 15 artiklan 1–5 kohdassa, 17 artiklan 1 ja 2 kohdassa, 18 artiklan 1 kohdassa, 20 artiklan 1 ja 3 kohdassa, 21 artiklan 1 kohdassa, 22 artiklan 1–3 ja 5 kohdassa, 23 artiklan 1 ja 3 kohdassa, 24 artiklan 1–5 kohdassa, 28 artiklan 1 kohdassa, 33 artiklan 2, 5 ja 8 kohdassa, 36 artiklan 2 kohdassa, 37 artiklan 1 kohdassa, 40 artiklan 1 kohdassa, 43 artiklan 2 kohdassa, 44 artiklan 1–3 kohdassa, 48 artiklan 1, 2 ja 5 kohdassa, 49 artiklan 1 kohdassa, 50 artiklan 1 ja 5 kohdassa, 55 artiklan 1 kohdassa, 56 artiklan 2 kohdassa, 58 artiklan 2 ja 7 kohdassa, 62 artiklan 5 kohdassa, 65 artiklan 1 kohdassa, 68 artiklan 1 kohdassa, 71 artiklan 1 kohdassa, 73 artiklan 1 ja 7 kohdassa, 74 artiklan 2 kohdassa, 77 ja 79 artiklassa, 80 artiklan 1–4 kohdassa, 81 artiklan 1 kohdassa, 83 artiklan 1 ja 2 kohdassa, 87 artiklassa, 102 artiklan 2 kohdan c alakohdassa, 112 artiklan 1 ja 2 kohdassa sekä 113 artiklan 2, 4 ja 5 kohdassa sana ”yhteisö” sanalla ”unioni” sekä tehdään tarvittavat kieliopilliset muutokset.

2)

Muutetaan 14 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Monivuotisiin suunnitelmiin sisältyvien erityismääräysten soveltamista rajoittamatta kunkin kokonaispituudeltaan vähintään 10 metrin pituisen unionin kalastusaluksen päällikön on pidettävä toiminnasta kalastuspäiväkirjaa, jossa kunkin pyyntimatkan osalta eritellään kunkin pyydetyn ja aluksella pidetyn lajin kaikki määrät, jotka ylittävät 50 kilogrammaa elopainona ilmaistuna. Tätä 50 kilogramman kynnysarvoa sovelletaan, kun yhden lajin saaliit ovat yli 50 kilogrammaa.”

;

b)

korvataan 2 kohdan f alakohta seuraavasti:

”f)

kunkin lajin arvioidut määrät kilogrammoina elopainona ilmaistuna tai tapauksen mukaan kappalemäärä ja omana kohtanaan määrät tai kappalemäärät, joissa koko on sovellettavaa säilyttämisen vähimmäisviitekokoa pienempi;”

;

c)

korvataan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Unionin kalastusalusten päälliköiden on kirjattava kalastuspäiväkirjaansa kaikkien lajien, jotka eivät ole purkamisvelvoitteen alaisia, kaikki arvioidut poisheitetyt määrät, jotka ylittävät 50 kilogrammaa elopainona ilmaistuna.

Unionin kalastusalusten päälliköiden on kirjattava kalastuspäiväkirjaansa myös kaikkien sellaisten lajien kaikki arvioidut poisheitetyt määrät, jotka eivät ole purkamisvelvoitteen alaisia Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1380/2013 (19) 15 artiklan 4 ja 5 kohdan perusteella.

(19)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1380/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, yhteisestä kalastuspolitiikasta, neuvoston asetusten (EY) N:o 1954/2003 ja (EY) N:o 1224/2009 muuttamisesta sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 2371/2002 ja (EY) N:o 639/2004 ja neuvoston päätöksen 2004/585/EY kumoamisesta (EUVL L 354, 28.12.2013, s. 22).”"

3)

Korvataan 17 artiklan 1 kohdan e ja f alakohta seuraavasti:

”e)

kustakin lajista kalastuspäiväkirjaan kirjatut määrät ja omana kohtanaan ne määrät, joissa koko on sovellettavaa säilyttämisen vähimmäisviitekokoa pienempi;

f)

kustakin lajista purettavat tai jälleenlaivattavat määrät ja omana kohtanaan ne määrät, joissa koko on sovellettavaa säilyttämisen vähimmäisviitekokoa pienempi.”

4)

Korvataan 21 artiklan 2 kohdan c alakohta seuraavasti:

”c)

kunkin lajin arvioidut määrät kilogrammoina tuotteen painoa, eriteltyinä tuotteiden tarjontamuodon mukaan, tai tapauksen mukaan kappalemäärinä, ja omana kohtanaan ne määrät tai kappalemäärät, joissa koko on sovellettavaa säilyttämisen vähimmäisviitekokoa pienempi;”

.

5)

Korvataan 23 artiklan 2 kohdan c alakohta seuraavasti:

”c)

kunkin lajin määrät kilogrammoina tuotteen painoa, eriteltyinä tuotteiden tarjontamuodon mukaan, tai tapauksen mukaan kappalemäärinä, ja omana kohtanaan ne määrät tai kappalemäärät, joissa koko on sovellettavaa säilyttämisen vähimmäisviitekokoa pienempi;”

.

6)

Muutetaan 33 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 2 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

edellisen kuukauden aikana puretuista määristä TACien tai kiintiöiden piiriin kuuluvien kantojen tai kantaryhmien osalta mukaan luettuina omana kohtanaan määrät, joissa koko on sovellettavaa säilyttämisen vähimmäisviitekokoa pienempi; ja”

;

b)

korvataan 6 kohta seuraavasti:

”6.   Tieteellisen tutkimuksen puitteissa pyydetyt kaupan pidettävät ja myytävät saaliit, tapauksen mukaan myös ne, jossa koko on sovellettavaa säilyttämisen vähimmäisviitekokoa pienempi, luetaan lippujäsenvaltioon sovellettavaan kiintiöön, siltä osin kun niiden määrä on yli 2 prosenttia asianomaisista kiintiöistä. Neuvoston asetuksen (EY) N:o 199/2008 (20) 12 artiklan 2 kohtaa ei sovelleta tieteellisiin tutkimusmatkoihin, joiden aikana pyydetään tällaisia saaliita.

(20)  Neuvoston asetus (EY) N:o 199/2008, annettu 25 päivänä helmikuuta 2008, kalatalousalan tietojen keruuta, hallintaa ja käyttöä koskevista yhteisön puitteista sekä yhteistä kalastuspolitiikkaa koskevien tieteellisten lausuntojen tukemisesta (EUVL L 60, 5.3.2008, s. 1).”"

7)

Lisätään artiklat seuraavasti:

”49 a artikla

Säilyttämisen vähimmäisviitekokoa pienempien kalojen saaliiden erillissäilytys

1.   Kaikki unionin kalastusaluksilla pidetyt sovellettavan säilyttämisen vähimmäisviitekokoa pienempien kalojen saaliit on sijoitettava laatikkoihin, osastoihin tai kontteihin siten, että ne ovat erotettavissa muista laatikoista, osastoista tai konteista. Näitä saaliita ei saa sekoittaa yhteen minkään muun kalastustuotteen kanssa.

2.   Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta

a)

jos saaliista yli 80 prosenttia koostuu yhdestä tai useammasta asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 1 kohdan a alakohdassa luetellusta pienestä pelagisesta lajista tai teollisessa tarkoituksessa harjoitetun kalastuksen lajista;

b)

kokonaispituudeltaan alle 12 metrin kalastusaluksiin, jos säilyttämisen vähimmäisviitekokoa pienempien kalojen saaliit on lajiteltu, arvioitu ja kirjattu tämän asetuksen 14 artiklan mukaisesti.

3.   Edellä 2 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa jäsenvaltioiden on seurattava saaliin koostumusta ottamalla näytteitä.

49 b artikla

De minimis -sääntö

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että saaliit, joita koskee asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 5 kohdan c alakohdassa tarkoitettu de minimis -poikkeus, eivät ylitä asianomaisessa unionin toimenpiteessä kyseiselle poikkeukselle vahvistettua prosenttiosuutta.

49 c artikla

Säilyttämisen vähimmäisviitekokoja pienempien kalojen saaliiden purkaminen

Sovellettavaa säilyttämisen vähimmäisviitekokoa pienempien kalojen saaliita purettaessa kyseiset saaliit on varastoitava erilleen muista saaliista ja niitä on käsiteltävä siten, että ne ovat erillään suoraan ihmisravinnoksi tarkoitetuista kalastustuotteista. Jäsenvaltioiden on valvottava tämän velvoitteen noudattamista 5 artiklan mukaisesti.”

8)

Muutetaan 56 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Kunkin jäsenvaltion vastuulla on valvoa, että sen alueella sovelletaan yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjä kaikissa kalastus- ja vesiviljelytuotteiden kaupan pitämisen vaiheissa ensimyynnistä vähittäiskauppaan, kuljetus mukaan luettuna. Jäsenvaltioiden on erityisesti varmistettava, että sovellettavaa säilyttämisen vähimmäisviitekokoa pienempien ja asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklassa asetetun purkamisvelvoitteen alaisten kalastustuotteiden käyttö rajoitetaan muihin tarkoituksiin kuin suoraan ihmisravinnoksi.”

;

b)

lisätään kohta seuraavasti:

”5.   Sellaiset useaa eri lajia sisältävien kalastustuotteiden määrät, jotka koostuvat sovellettavaa säilyttämisen vähimmäisviitekokoa pienemmistä yksilöistä, jotka ovat peräisin kyseessä olevalta samalta alueelta ja samasta kalastusaluksesta tai kalastusalusten ryhmästä, voidaan jakaa eriin ennen ensimyyntiä.”

9)

Lisätään 58 artiklan 5 kohtaan alakohta seuraavasti:

”e a)

kun e alakohdassa tarkoitetuissa määrissä on kaloja, joiden koko on sovellettavaa säilyttämisen vähimmäisviitekokoa pienempi, erillisenä tietona kunkin lajin määrät kilogrammoina nettopainona ilmaistuina tai kappalemäärä;”

.

10)

Korvataan 64 artiklan 1 kohdassa h alakohta seuraavasti:

”h)

tarvittaessa markkinoilta poistettujen ja asetuksen (EU) N:o 1379/2013 30 artiklan mukaisesti varastoitavien kalastustuotteiden käyttötarkoitus;

h a)

tarvittaessa nettopainona ilmaistuina kilogrammoina määrät tai kappalemäärät, joissa koko on sovellettavaa säilyttämisen vähimmäisviitekokoa pienempi, ja niiden käyttötarkoitus;”

.

11)

Lisätään 66 artiklan 3 kohtaan alakohta seuraavasti:

”h)

tarvittaessa nettopainona ilmaistuina kilogrammoina määrät tai kappalemäärät, joissa koko on sovellettavaa säilyttämisen vähimmäisviitekokoa pienempi;”

.

12)

Lisätään 68 artiklan 5 kohtaan alakohta seuraavasti:

”g)

tarvittaessa nettopainona ilmaistuina kilogrammoina määrät tai kappalemäärät, joissa koko on sovellettavaa säilyttämisen vähimmäisviitekokoa pienempi;”

.

13)

Lisätään artikla seuraavasti:

”73 a artikla

Valvonnasta vastaavien tarkkailijoiden käyttö purkamisvelvoitteen seurantaan

Jäsenvaltiot voivat käyttää oman lippunsa alla purjehtivilla kalastusaluksilla olevia valvonnasta vastaavia tarkkailijoita sellaisen kalastuksen seurantaan, joka on asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklassa asetetun purkamisvelvoitteen alaista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän asetuksen 73 artiklan 1 kohdan soveltamista. Tämän asetuksen 73 artiklan 2–9 kohtaa sovelletaan näihin valvonnasta vastaaviin tarkkailijoihin.”

14)

Korvataan 90 artiklan 1 kohdan c alakohta seuraavasti:

”c)

saaliin kalastusalukselle tuomatta, aluksella pitämättä ja aluksesta purkamatta jättäminen, kun on kyse lajeista, jotka ovat asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklassa asetetun purkamisvelvoitteen alaisia, jollei tällaisten saaliiden alukselle tuominen, aluksella pitäminen ja aluksesta purkaminen olisi vastoin yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen mukaisia velvoitteita taikka kuuluisi niiden mukaisten poikkeusten piiriin kalastuksessa tai kalastusvyöhykkeillä, joihin tällaisia sääntöjä sovelletaan.”

15)

Korvataan 92 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Jäsenvaltioiden on sovellettava asetuksen (EY) N:o 1005/2008 42 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettuihin vakaviin rikkomuksiin ja tämän asetuksen 90 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettuun purkamisvelvoitteen rikkomisiin pisteytysjärjestelmää, jonka perusteella kalastuslisenssin haltijalle määrätään asianmukainen pistemäärä yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen rikkomisen johdosta.”

16)

Muutetaan 105 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 2 kohdassa oleva taulukko seuraavasti:

”Liikakalastuksen laajuus suhteessa sallittuihin purettuihin määriin

Kerroin

Enintään 10 %

Liikakalastus * 1,0

Yli 10 % ja enintään 20 %

Liikakalastus * 1,2

Yli 20 % ja enintään 40 %

Liikakalastus * 1,4

Yli 40 % ja enintään 50 %

Liikakalastus * 1,8

Liikakalastus, jonka laajuus on yli 50 %

Liikakalastus * 2,0”

b)

korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Edellä 2 kohdassa tarkoitetun kertoimen lisäksi ja edellyttäen, että liikakalastuksen laajuus suhteessa sallittuihin purettuihin määriin on yli 10 prosenttia, sovelletaan kerrointa 1,5, jos:

a)

jäsenvaltio on viimeisten kahden vuoden aikana toistuvasti ylittänyt kiintiönsä, osuutensa tai määräosansa tietyn kalakannan tai kalakantaryhmän osalta ja tähän liikakalastukseen on sovellettu 2 kohdassa tarkoitettuja alennuksia;

b)

käytettävissä olevissa tieteellisissä, teknisissä ja taloudellisissa lausunnoissa ja erityisesti tieteellis-teknis-taloudellisen kalastuskomitean (STECF) laatimissa selvityksissä on todettu, että liikakalastus muodostaa vakavan uhan kyseisen kannan säilymiselle; tai

c)

kanta kuuluu monivuotisen suunnitelman piiriin.”

;

c)

kumotaan 3 a kohta.

17)

Korvataan 106 artiklan 2 kohdassa oleva taulukko seuraavasti:

”Käytettävissä olevan pyyntiponnistuksen ylitys

Kerroin

Enintään 10 %

Liiallinen pyyntiponnistus * 1,0

Yli 10 % ja enintään 20 %

Liiallinen pyyntiponnistus * 1,2

Yli 20 % ja enintään 40 %

Liiallinen pyyntiponnistus * 1,4

Yli 40 % ja enintään 50 %

Liiallinen pyyntiponnistus * 1,8

Pyyntiponnistuksen ylitys, jonka suuruus on yli 50 %

Liiallinen pyyntiponnistus * 2,0”

8 artikla

Asetuksen (EU) N:o 1379/2013 muuttaminen

Muutetaan asetus (EU) N:o 1379/2013 seuraavasti:

1)

Lisätään 28 artiklaan kohta seuraavasti:

”8.   Edellä 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun tavoitteen mukaisesti tuottajaorganisaatioiden on varmistettava niiden tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti toimittamissa tuotantoa ja kaupan pitämistä koskevissa suunnitelmissa, että säilyttämisen vähimmäisviitekokoa pienempien meren eliöiden purkaminen ei johda erityisesti tällaisten meren eliöiden pyyntiin tähtäävän toiminnan kehittämiseen.

Tämän artiklan 7 kohdassa vaadittuja tarkastuksia tehdessään jäsenvaltioiden on varmistettava, että tuottajaorganisaatiot täyttävät tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa asetetun velvoitteen.”

2)

Korvataan 47 artikla seuraavasti:

”47 artikla

Kaupan pitämistä koskevien yhteisten vaatimusten vahvistamista koskevat säännöt

1.   Rajoittamatta 2 kohdan soveltamista on edelleen sovellettava kaupan pitämistä koskevien yhteisten vaatimusten vahvistamista koskevia sääntöjä, erityisesti niitä, joista on säädetty neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2136/89 (21), neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 1536/92 (22) ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2406/96 (23) sekä muita kaupan pitämistä koskevien yhteisten vaatimusten soveltamiseksi vahvistettuja sääntöjä, kuten niitä, joista on säädetty komission asetuksessa (ETY) N:o 3703/85 (24).

2.   Jos säilyttämisen vähimmäisviitekoot on vahvistettu, ne muodostavat kaupalliset vähimmäiskoot.

(21)  Neuvoston asetus (ETY) N:o 2136/89, annettu 21 päivänä kesäkuuta 1989, sardiinisäilykkeiden kaupan pitämistä koskevista yhteisistä vaatimuksista (EYVL L 212, 22.7.1989, s. 79)."

(22)  Neuvoston asetus (ETY) N:o 1536/92, annettu 9 päivänä kesäkuuta 1992, tonnikala- ja sardasäilykkeiden kaupan pitämistä koskevista yhteisistä vaatimuksista (EYVL L 163, 17.6.1992, s. 1)."

(23)  Neuvoston asetus (EY) N:o 2406/96 annettu 26 päivänä marraskuuta 1996, tiettyjen kalastustuotteiden kaupan pitämistä koskevien yhteisten vaatimusten vahvistamisesta (EYVL L 334, 23.12.1996, s. 1)."

(24)  Komission asetus (ETY) N:o 3703/85, annettu 23 päivänä joulukuuta 1985, yksityiskohtaisista säännöistä tiettyjen tuoreiden tai jäähdytettyjen kalojen kaupan pitämistä koskevien yhteisten vaatimusten soveltamisesta (EYVL L 351, 28.12.1985, s. 63).”"

9 artikla

Asetuksen (EU) N:o 1380/2013 muuttaminen

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artikla seuraavasti:

a)

lisätään alakohta seuraavasti:

”d)

kalat, joissa on havaittavissa petoeläinten aiheuttamaa vahinkoa.”

;

b)

korvataan 5 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

erityiset säännökset sellaisia kalastuksia tai lajeja varten, joita koskee 1 kohdassa tarkoitettu purkamisvelvoite; näitä ovat esimerkiksi 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tekniset toimenpiteet pyydysten valikoivuuden lisäämiseksi taikka tahattomien saaliiden vähentämiseksi tai mahdollisuuksien mukaan välttämiseksi;”

;

c)

lisätään kohta seuraavasti:

”14.   Komissio toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle jäsenvaltioiden, neuvoa-antavien toimikuntien ja muiden asiaankuuluvien lähteiden komissiolle toimittamiin tietoihin perustuvan vuotuisen kertomuksen purkamisvelvoitteen täytäntöönpanosta viimeistään 31 päivänä toukokuuta 2016 ja tämän jälkeen vuosittain viimeistään 31 päivänä toukokuuta, vuoteen 2020 asti.

Vuotuisiin kertomuksiin on sisällytettävä

jäsenvaltioiden ja tuottajaorganisaatioiden toteuttamat toimenpiteet purkamisvelvoitteen noudattamiseksi;

jäsenvaltioiden toteuttamat toimenpiteet purkamisvelvoitteen noudattamisen valvomiseksi;

tiedot purkamisvelvoitteen taloudellisista ja yhteiskunnallisista vaikutuksista;

tiedot purkamisvelvoitteen vaikutuksesta turvallisuuteen kalastusaluksilla;

tiedot purkamisvelvoitteen alaisten lajien säilyttämisen vähimmäisviitekokoa pienempien saaliiden käytöstä ja markkinoista;

tiedot satamainfrastruktuurista ja alusten varustuksesta purkamisvelvoitetta silmällä pitäen;

kunkin kyseessä olevan kalastuksen osalta tiedot purkamisvelvoitteen täytäntöönpanossa havaituista vaikeuksista ja suositukset niiden ratkaisemiseksi.”

10 artikla

Kumoaminen

Kumotaan asetus (EY) N:o 1434/98.

Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina tähän asetukseen.

11 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Edellä olevan 7 artiklan 14 ja 15 kohtaa sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2017.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Strasbourgissa 20 päivänä toukokuuta 2015.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

M. SCHULZ

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA


(1)  EUVL C 311, 12.9.2014, s. 68.

(2)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 28. huhtikuuta 2015 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 11. toukokuuta 2015.

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1380/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, yhteisestä kalastuspolitiikasta, neuvoston asetusten (EY) N:o 1954/2003 ja (EY) N:o 1224/2009 muuttamisesta sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 2371/2002 ja (EY) N:o 639/2004 ja neuvoston päätöksen 2004/585/EY kumoamisesta (EUVL L 354, 28.12.2013, s. 22).

(4)  Neuvoston asetus (EY) N:o 850/98, annettu 30 päivänä maaliskuuta 1998, kalavarojen säilyttämisestä nuorten meren eliöiden suojelemiseksi toteutettavien teknisten toimenpiteiden avulla (EYVL L 125, 27.4.1998, s. 1).

(5)  Neuvoston asetus (EY) N:o 2187/2005, annettu 21 päivänä joulukuuta 2005, kalavarojen säilyttämisestä teknisten toimenpiteiden avulla Itämeren, Belttien ja Juutinrauman vesialueilla, asetuksen (EY) N:o 1434/98 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 88/98 kumoamisesta (EUVL L 349, 31.12.2005, s. 1).

(6)  Neuvoston asetus (EY) N:o 1967/2006, annettu 21 päivänä joulukuuta 2006, kalavarojen kestävää hyödyntämistä koskevista hoitotoimenpiteistä Välimerellä, asetuksen (ETY) N:o 2847/93 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1626/94 kumoamisesta (EUVL L 409, 30.12.2006, s. 11).

(7)  Neuvoston asetus (EY) N:o 1098/2007, annettu 18 päivänä syyskuuta 2007, Itämeren turskakantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskevasta monivuotisesta suunnitelmasta, asetuksen (ETY) N:o 2847/93 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 779/97 kumoamisesta (EUVL L 248, 22.9.2007, s. 1).

(8)  Neuvoston asetus (EY) N:o 254/2002, annettu 12 päivänä helmikuuta 2002, vuonna 2002 sovellettavista toimenpiteistä Irlanninmeren (ICES-alue VII a) turskakannan elvyttämiseksi (EYVL L 41, 13.2.2002, s. 1).

(9)  Neuvoston asetus (EY) N:o 2347/2002, annettu 16 päivänä joulukuuta 2002, syvänmeren kantojen kalastukseen sovellettavista kalastusmahdollisuuksien saamista koskevista erityisistä vaatimuksista ja niihin liittyvistä edellytyksistä (EYVL L 351, 28.12.2002, s. 6).

(10)  Neuvoston asetus (EY) N:o 1224/2009, annettu 20 päivänä marraskuuta 2009, yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, asetusten (EY) N:o 847/96, (EY) N:o 2371/2002, (EY) N:o 811/2004, (EY) N:o 768/2005, (EY) N:o 2115/2005, (EY) N:o 2166/2005, (EY) N:o 388/2006, (EY) N:o 509/2007, (EY) N:o 676/2007, (EY) N:o 1098/2007, (EY) N:o 1300/2008 ja (EY) N:o 1342/2008 muuttamisesta sekä asetusten (ETY) N:o 2847/93, (EY) N:o 1627/94 ja (EY) N:o 1966/2006 kumoamisesta (EUVL L 343, 22.12.2009, s. 1).

(11)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1379/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (EY) N:o 1184/2006 ja (EY) N:o 1224/2009 muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 104/2000 kumoamisesta (EUVL L 354, 28.12.2013, s. 1).

(12)  Neuvoston asetus (EY) N:o 1434/98, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1998, erityisedellytyksistä, joilla silliä ja silakkaa voidaan purkaa aluksesta muihin teollisiin tarkoituksiin kuin suoraan ihmisravinnoksi (EYVL L 191, 7.7.1998, s. 10).


Top