EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Cotonoun sopimus

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten sekä EU:n välinen kumppanuussopimus 2000/483/EY

KUMPPANUUSSOPIMUKSEN TARKOITUS

Cotonoun sopimus on Euroopan unionin (EU), EU-maiden sekä kolmella mantereella sijaitsevan 79 Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtion (AKT-valtiot) yhteistyön perusta.

Sen tavoitteena on poistaa köyhyyttä, tukea kumppanimaiden kestävää taloudellista, kulttuurista ja yhteiskunnallista kehitystä sekä edistää kumppanimaiden talouden asteittaista integroitumista maailmantalouteen.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Pääperiaatteet

Cotonoun sopimus on tiivis kumppanuus, joka perustuu moniin periaatteisiin.

 • Sopimusosapuolet ovat tasavertaisia.
 • AKT-maat laativat itse omaa kehitystään koskevat politiikkansa.
 • Yhteistyötä ei tehdä vain hallitusten kesken, vaan siihen osallistuvat myös parlamentit, paikallisviranomaiset, kansalaisyhteiskunta, yksityinen sektori, talouselämän osapuolet ja työmarkkinaosapuolet.
 • Yhteistyösopimukset ja painopisteet vaihtelevat muun muassa maiden kehitystason mukaan.

Organisaatio

Yhteiset elimet tukevat Cotonoun sopimuksen täytäntöönpanoa.

 • AKT-ministerineuvosto yhdessä suurlähettiläskomitean kanssa
  • johtaa poliittista vuoropuhelua,
  • hyväksyy politiikan suuntaviivat
  • ja tekee sopimuksen määräysten täytäntöönpanemiseksi tarvittavat päätökset.
 • Se esittelee vuosittain edistymiskertomuksen AKT:n ja EU:n yhteiselle parlamentaariselle edustajakokoukselle. Tämä neuvoa-antava elin antaa suosituksia sopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi.
 • Yhteinen kaupan alan AKT–EY-ministerikomitea keskustelee kaikkia AKT-maita koskevista kauppaan liittyvistä kysymyksistä. Komitea valvoo talouskumppanuussopimuksista neuvottelua sekä niiden täytäntöönpanoa. Lisäksi komitea tarkastelee AKT:n ja EU:n välistä kauppaa koskevien monenvälisten kauppaneuvottelujen vaikutuksia sekä AKT-maiden talouksien kehittymistä.
 • Kehitysrahoitusyhteistyön AKT–EY-komitea tarkastelee kehitysrahoitusyhteistyön toteuttamista ja seuraa sen edistymistä.

Poliittinen ulottuvuus

Cotonoun sopimuksen poliittinen ulottuvuus on tärkeä, ja siihen kuuluvat seuraavat toimet:

 • kattava poliittinen vuoropuhelu kansallisista, alueellisista ja maailmanlaajuisista asioista
 • ihmisoikeuksien ja demokratian periaatteiden edistäminen
 • rauhan rakentamista koskevien politiikkojen sekä konfliktineston ja -ratkaisun kehittäminen
 • maahanmuutto- ja turvallisuuskysymysten käsittely, mukaan lukien terrorismin torjunta ja joukkotuhoaseiden leviämisen estäminen.

Toimet

Sopimus kattaa yhteistyötoimet, joilla edistetään

 • talouskehitystä keskittyen AKT-maiden teollisuus-, maatalous- ja matkailualoihin
 • sosiaalialan ja yksilön kehitystä terveydenhuolto-, koulutus- ja ravitsemuspalvelujen parantamiseksi ja
 • alueellista yhteistyötä ja yhdentymistä AKT-maiden välisen kaupan edistämiseksi ja kasvattamiseksi.

Toimet rahoitetaan Euroopan kehitysrahastosta.

Sopimus on yhdenmukainen Maailman kauppajärjestön sääntöjen kanssa, ja sen ansiosta AKT-maat voivat osallistua täysipainoisesti kansainväliseen kauppaan.

Sopimuksen tarkistaminen

Sopimus allekirjoitettiin vuonna 2000, ja se päättyy vuoden 2020 lopussa.

Sitä tarkistettiin viimeksi vuonna 2017 (päätös (EU) 2017/435). Vuonna 2010 sopimusta mukautettiin kohdentamalla huomio muun muassa seuraaviin asioihin:

Uutta sopimusta koskevat neuvottelut on käynnistettävä vuoden 2018 elokuuhun mennessä.

Vuonna 2016 hyväksyttiin tiedonanto kumppanuuden jatkumisesta vuoden 2020 jälkeen. Tiedonanto

MISTÄ ALKAEN KUMPPANUUSSOPIMUSTA SOVELLETAAN?

Sopimusta on sovellettu 1. huhtikuu 2003 alkaen, ja soveltaminen päättyy 29. helmikuuta 2020. Päätöksellä N:o 3/2019 jatketaan sopimuksen soveltamista 31. joulukuuta 2020 asti tai uuden 2000/483/EY korvaavan kumppanuussopimuksen voimaantuloon (väliaikaiseen soveltamiseen) asti.

TAUSTAA

Uudesta sopimus EU:n ja AKT-maiden välillä aloitettiin neuvottelut vuonna 2018, ja se korvaa sopimuksen 2000/483/EY.

Lisätietoa:

ASIAKIRJA

Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välinen Cotonoussa 23 päivänä kesäkuuta 2000 allekirjoitettu kumppanuussopimus 2000/483/EY (EYVL L 317, 15.12.2000, s. 3–353)

Kumppanuussopimukseen 2000/483/EY tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen sopimukseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

AKT-EU-suurlähettiläskomitean päätös 3/2019, tehty 17 päivänä joulukuuta 2019, 95 artiklan 4 kohdan mukaisen siirtymätoimenpiteiden hyväksymisestä [2020/2] (EUVL L 1, 3.1.2020, s. 3–4)

Neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien, Euroopan parlamentin ja Euroopan komission yhteinen julkilausuma (OJ C 210, 30.6.2017, s. 1–24)

Neuvoston päätös (EU) 2017/435, annettu 28 päivänä helmikuuta 2017, Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välillä Cotonoussa 23 päivänä kesäkuuta 2000 allekirjoitetun ja ensimmäisen kerran Luxemburgissa 25 päivänä kesäkuuta 2005 muutetun kumppanuussopimuksen muuttamista toisen kerran koskevan sopimuksen tekemisestä (EUVL L 67, 14.3.2017, s. 31–32)

Yhteinen tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle: Uudistettu kumppanuus Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden kanssa (JOIN(2016) 52 final, 22.11.2016)

Viimeisin päivitys: 03.04.2020

Top