EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019PC0103

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Pohjois-Atlantin lohensuojelujärjestössä (NASCO) Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta ja päätöksen 9450/1/14 REV 1 kumoamisesta

COM/2019/103 final

Bryssel 6.3.2019

COM(2019) 103 final

2019/0052(NLE)

Ehdotus

NEUVOSTON PÄÄTÖS

Pohjois-Atlantin lohensuojelujärjestössä (NASCO) Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta ja päätöksen 9450/1/14 REV 1 kumoamisesta


PERUSTELUT

1.Ehdotuksen kohde

Tämä ehdotus koskee päätöstä Pohjois-Atlantin lohensuojelujärjestön (NASCO) kokouksissa unionin puolesta otettavan kannan vahvistamisesta vuosiksi 2019–2023, silloin kun tämän elimen on määrä hyväksyä säilyttämis- ja hoitotoimenpiteitä.

2.Ehdotuksen tausta

2.1.Yleissopimus lohen suojelusta Pohjois-Atlantilla

Lohen suojelusta Pohjois-Atlantilla tehdyllä yleissopimuksella (NASCO-yleissopimus) pyritään, perustamalla NASCO, suojelemaan, elvyttämään, lisäämään ja järkevästi hoitamaan luonnonvaraista lohta. Yleissopimus tuli voimaan 1. lokakuuta 1983.

Unioni on NASCO-yleissopimuksen osapuoli, ja se on hyväksynyt yleissopimuksen neuvoston päätöksen 82/886/ETY 1 nojalla.

2.2.Pohjois-Atlantin lohensuojelujärjestön neuvosto

NASCO:n neuvosto, jonka tukena on kolme NASCO-komissiota (Pohjois-Amerikan komissio, Koillis-Atlantin komissio ja Länsi-Grönlannin komissio), on elin, joka on perustettu NASCO-yleissopimuksella suojelemaan, elvyttämään, lisäämään ja järkevästi hoitamaan lohta kansainvälisen yhteistyön kautta. Se hyväksyy säilyttämis- ja hoitotoimenpiteitä vastuualueeseensa kuuluvien kalavarojen hoitamiseksi.

NASCO:n neuvoston ja sen kahden komission (Koillis-Atlantin komission ja Länsi-Grönlannin komission) jäsenenä unionilla on osallistumis- ja äänioikeudet. NASCO:n neuvosto tekee päätöksensä yksimielisesti.

2.3.NASCO:n neuvoston päätökset

NASCO:n neuvostolla on toimivalta hyväksyä säilyttämis- ja hoitotoimenpiteitä vastuualueensa kalastusten osalta, ja toimenpiteet sitovat sopimuspuolia.

NASCO-yleissopimuksen 13 artiklan 2 kohdan mukaisesti toimenpiteet tulevat voimaan 60 päivän kuluttua siitä päivästä, jona NASCO on ilmoittanut niistä sopimuspuolille.

3.Unionin puolesta otettava kanta

Alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen vuosikokouksissa unionin puolesta esitettävä kanta vahvistetaan nykyisin kaksiportaisella menettelyllä. Unionin kantaa koskevat monivuotiset pääperiaatteet ja suuntaviivat esitetään neuvoston päätöksessä, ja kantaa mukautetaan ennen kutakin vuosikokousta komission epävirallisilla asiakirjoilla, joista keskustellaan neuvoston työryhmässä.

NASCO:n osalta menettely on pantu täytäntöön 19. toukokuuta 2014 annetulla neuvoston päätöksellä 9450/1/14 REV 1, jossa määritetään NASCO:ssa vuosina 2014–2018 esitettävä unionin kanta. Päätös käsittää yleiset periaatteet ja suuntaviivat, mutta siinä otetaan myös mahdollisuuksien mukaan huomioon NASCO:n erityispiirteet. Lisäksi siinä esitetään jäsenvaltioiden pyynnön mukaisesti vakiomenettely unionin kannan vuosittaista vahvistamista varten.

Päätöksen 9450/1/14 REV 1 mukaan unionin kantaa tarkastellaan uudelleen ennen vuoden 2019 vuosikokousta. Sen vuoksi tässä ehdotuksessa määritetään NASCO:ssa vuosina 2019–2023 esitettävä unionin kanta, ja näin ollen sillä korvataan päätös 9450/1/14 REV 1.

Päätöksellä 9450/1/14 REV 1 sisällytettiin kantaan uuden yhteisen kalastuspolitiikan periaatteet ja suuntaviivat, joista säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1380/2013 2 , ottaen myös huomioon yhteisen kalastuspolitiikan ulkoista ulottuvuutta käsittelevän komission tiedonannon 3 tavoitteet. Sillä myös mukautettiin unionin kantaa Lissabonin sopimuksen mukaisesti.

Nyt käsillä olevassa tarkistuksessa otetaan huomioon kalastukseen kohdistuvien vaikutusten osalta komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – EU:n strategia muoveista kiertotaloudessa 4 , unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja Euroopan komission yhteinen tiedonanto – Kansainvälinen valtamerten hallinnointi: valtamerten tulevaisuusohjelma 5  sekä kyseistä yhteistä tiedonantoa koskevat neuvoston päätelmät 6 .

4.Oikeusperusta

4.1.Menettelyllinen oikeusperusta

4.1.1.Periaatteet

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’SEUT-sopimus’, 218 artiklan 9 kohdassa määrätään päätöksistä ”sopimuksella perustetussa elimessä unionin puolesta esitettävien kantojen vahvistamisesta, silloin kun tämän elimen on annettava säädöksiä, joilla on oikeusvaikutuksia, lukuun ottamatta säädöksiä, joilla täydennetään tai muutetaan sopimuksen institutionaalisia rakenteita”.

”Säädökset, joilla on oikeusvaikutuksia” kattaa myös säädökset, joilla on oikeusvaikutuksia kyseiseen elimeen sovellettavien kansainvälisen oikeuden sääntöjen nojalla, sekä välineet, joilla ei ole sitovaa vaikutusta kansainvälisen oikeuden nojalla mutta jotka ”voivat vaikuttaa ratkaisevasti sen säännöstön sisältöön, jonka unionin lainsäätäjä antaa” 7 .

4.1.2.Soveltaminen tässä asiassa

NASCO:n neuvosto, jota sen komissiot tukevat, on sopimuksella eli NASCO-yleissopimuksella perustettu elin.

Säädökset, jotka NASCO:n on määrä antaa, ovat säädöksiä, joilla on oikeusvaikutuksia. Suunnitellut säännökset ovat sitovia kansainvälisen oikeuden nojalla NASCO-yleissopimuksen 13 artiklan mukaisesti, ja ne voivat vaikuttaa ratkaisevasti EU:n lainsäädännön sisältöön erityisesti seuraavien osalta:

·neuvoston asetus (EY) N:o 1005/2008 laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen ehkäisemistä, estämistä ja poistamista koskevasta yhteisön järjestelmästä 8 ;

·neuvoston asetus (EY) N:o 1224/2009 yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen 9 , ja

·Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/2403, annettu 12 päivänä joulukuuta 2017, ulkoisten kalastuslaivastojen kestävästä hallinnoinnista 10 .

Suunnitelluilla säädöksillä ei täydennetä eikä muuteta NASCO-yleissopimuksen institutionaalisia rakenteita.

Tämän vuoksi ehdotetun päätöksen menettelyllinen oikeusperusta on SEUT-sopimuksen 218 artiklan 9 kohta.

4.2.Aineellinen oikeusperusta

4.2.1.Periaatteet

SEUT-sopimuksen 218 artiklan 9 kohdan nojalla annettavan päätöksen aineellinen oikeusperusta määräytyy ensisijaisesti sen suunnitellun säädöksen tavoitteen ja sisällön perusteella, jota unionin puolesta otettava kanta koskee. Jos mainitulla säädöksellä on kaksi tavoitetta tai siihen sisältyy kaksi osatekijää ja jos näistä tavoitteista tai osatekijöistä toinen on mahdollista määritellä pääasialliseksi tavoitteeksi tai osatekijäksi, johon nähden toinen tavoite tai osatekijä on liitännäinen, SEUT-sopimuksen 218 artiklan 9 kohdan nojalla hyväksyttävällä päätöksellä on oltava vain yksi aineellinen oikeusperusta, eli se, jota pääasiallinen tai ensisijainen tavoite tai osatekijä edellyttää.

4.2.2.Soveltaminen käsillä olevassa asiassa

Suunnitellun säädöksen pääasiallinen tarkoitus ja sisältö liittyvät kalastukseen. Asetus (EU) N:o 1380/2013 on oikeusperusta, jossa määritellään periaatteet otettavaksi huomioon tässä kannassa.

Sen vuoksi ehdotetun päätöksen aineellinen oikeusperusta on SEUT-sopimuksen 43 artiklan 2 kohta. Päätöksellä on tarkoitus korvata päätös 9450/1/14 REV 1, joka koskee vuosia 2014–2018.

4.3.Päätelmät

Ehdotetun päätöksen oikeusperustana tulisi olla Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 43 artiklan 2 kohta yhdessä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 218 artiklan 9 kohdan kanssa.

2019/0052 (NLE)

Ehdotus

NEUVOSTON PÄÄTÖS

Pohjois-Atlantin lohensuojelujärjestössä (NASCO) Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta ja päätöksen 9450/1/14 REV 1 kumoamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 43 artiklan 2 kohdan yhdessä sen 218 artiklan 9 kohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)Euroopan yhteisö hyväksyi neuvoston päätöksellä 82/886/ETY 11 lohen suojelua Pohjois-Atlantilla koskevan yleissopimuksen, jäljempänä ’NASCO-yleissopimus’, jolla perustettiin Pohjois-Atlantin lohensuojelujärjestö (NASCO).

(2)NASCO:n neuvosto, jonka tukena on kolme komissiota (Pohjois-Amerikan komissio, Koillis-Atlantin komissio ja Länsi-Grönlannin komissio), on elin, joka on perustettu NASCO-yleissopimuksella suojelemaan, elvyttämään, lisäämään ja järkevästi hoitamaan lohta kansainvälisen yhteistyön kautta. NASCO:n neuvosto hyväksyy säilyttämis- ja hoitotoimenpiteet vastuualueeseensa kuuluvien kalavarojen hoitamiseksi. Tällaisista toimenpiteistä voi tulla unionia sitovia.

(3)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1380/2013 12 edellytetään, että unioni varmistaa kalastus- ja vesiviljelytoimien olevan ekologisesti kestäviä pitkällä aikavälillä sekä varmistaa niiden hoitamisen johdonmukaisesti taloudellisten, sosiaalisten ja työllisyyteen liittyvien etujen saavuttamista ja elintarvikkeiden saatavuuden parantamista koskevien tavoitteiden kanssa. Siinä edellytetään myös, että unioni soveltaa kalastuksenhoitoon ennalta varautuvaa lähestymistapaa ja pyrkii varmistamaan, että meren elollisia luonnonvaroja hyödynnetään siten, että pyydettävien lajien kannat palautetaan kestävän enimmäistuoton mahdollistavia tasoja suuremmiksi ja pidetään näillä tasoilla. Lisäksi säädetään, että unioni toteuttaa parhaiden käytettävissä olevien tieteellisten lausuntojen perusteella säilyttämis- ja hoitotoimenpiteitä, tukee tieteellisen tiedon ja tieteellisten lausuntojen tuottamista, lopettaa asteittain saaliiden poisheittämisen ja tukee kalastusmenetelmiä, jotka lisäävät kalastuksen valikoivuutta ja joilla vältetään ja vähennetään tahattomia saaliita mahdollisimman paljon ja joita käytettäessä kalastuksesta meriekosysteemiin ja kalavaroihin kohdistuvat vaikutukset jäävät pieniksi. Asetuksessa (EU) N:o 1380/2013 säädetään vielä nimenomaisesti, että unioni soveltaa edellä mainittuja tavoitteita ja periaatteita ulkoisia kalastussuhteitaan harjoittaessaan.

(4)Kuten unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja Euroopan komission yhteisessä tiedonannossa – Kansainvälinen valtamerten hallinnointi: valtamerten tulevaisuusohjelma 13 ja neuvoston yhteisestä tiedonannosta antamissa päätelmissä 14 todetaan, toimenpiteiden edistäminen alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen tukemiseksi ja niiden tehokkuuden ja tarvittaessa hallinnoinnin parantamiseksi on keskeisellä sijalla unionin toiminnassa näillä foorumeilla.

(5)Komission tiedonannossa Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – EU:n strategia muoveista kiertotaloudessa 15 – viitataan erityisiin toimenpiteisiin, joilla vähennetään muovijätettä ja merten pilaantumista sekä pyydysten katoamista tai hylkäämistä merellä.

(6)On aiheellista vahvistaa NASCO:n neuvoston kokouksissa unionin puolesta otettava kanta, koska NASCO:n säilyttämis- ja täytäntöönpanotoimenpiteet sitovat unionia ja voivat vaikuttaa ratkaisevasti unionin säännöstön sisältöön erityisesti seuraavien osalta: neuvoston asetus (EY) N:o 1005/2008 16 , neuvoston asetus (EY) N:o 1224/2009 17 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/2403 18 .

(7)NASCO:n neuvoston kokouksissa unionin puolesta otettava kanta on nyt vahvistettu neuvoston päätöksellä 9450/1/14 REV 1 19 . On aiheellista kumota päätös 9450/1/14 REV 1 ja korvata se uudella päätöksellä, joka kattaa vuodet 2019–2023.

(8)Ottaen huomioon, että NASCO-yleissopimusalueen kalavarat ovat muutostilassa ja että näin ollen unionin kannassa on otettava huomioon viimeaikainen kehitys, mukaan lukien ennen NASCO:n kokouksia tai niiden aikana esitetyt uudet tieteelliset ja muut olennaiset tiedot, olisi vuosiksi 2019–2023 vahvistettava SEU-sopimuksen 13 artiklan 2 kohdassa esitetyn unionin toimielinten keskenään tekemän vilpittömän yhteistyön periaatteen mukaisesti menettelyt unionin kannan vuosittain tehtävää tarkennusta varten,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Pohjois-Atlantin lohensuojelujärjestön (NASCO) neuvoston kokouksissa unionin puolesta otettava kanta määritetään liitteessä I.

2 artikla

NASCO:n neuvoston kokouksissa unionin puolesta otettavan kannan vuosittain tehtävä tarkennus suoritetaan liitteen II mukaisesti.

3 artikla

Komission ehdotuksesta neuvosto arvioi ja tarvittaessa tarkistaa liitteessä I määritettyä unionin kantaa viimeistään vuonna 2024 pidettävää NASCO:n neuvoston vuosikokousta varten.

4 artikla

Kumotaan 19 päivänä toukokuuta 2014 annettu päätös 9450/1/14 REV 1.

5 artikla

Tämä päätös on osoitettu komissiolle.

Tehty Brysselissä

   Neuvoston puolesta

   Puheenjohtaja

(1)

   Neuvoston päätös 82/886/ETY, tehty 13 päivänä joulukuuta 1982, yleissopimuksen tekemisestä lohen suojelusta Pohjois-Atlantilla (EYVL L 378, 31.12.1982, s. 24).

(2)    Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1380/2013 yhteisestä kalastuspolitiikasta, neuvoston asetusten (EY) N:o 1954/2003 ja (EY) N:o 1224/2009 muuttamisesta sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 2371/2002 ja (EY) N:o 639/2004 ja neuvoston päätöksen 2004/585/EY kumoamisesta (EUVL L 354, 28.12.2013, s. 22).
(3)    KOM(2011) 424, 13.7.2011.
(4)    COM(2018) 28 final, 16.1.2018.
(5)    JOIN(2016) 49 final, 10.11.2016.
(6)    7348/1/17 REV 1, 24.3.2017.
(7)    Unionin tuomioistuimen tuomio 7.10.2014, Saksa v. neuvosto, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, 61–64 kohta.
(8)    EUVL L 286, 29.10.2008, s. 1.
(9)    EUVL L 343, 22.12.2009, s. 1.
(10)    EUVL L 347, 28.12.2017, s. 81.
(11)    Neuvoston päätös, tehty 13 päivänä joulukuuta 1982, yleissopimuksen tekemisestä lohen suojelusta Pohjois-Atlantilla (EYVL L 378, 31.12.1982, s. 24).
(12)    Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1380/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, yhteisestä kalastuspolitiikasta, neuvoston asetusten (EY) N:o 1954/2003 ja (EY) N:o 1224/2009 muuttamisesta sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 2371/2002 ja (EY) N:o 639/2004 ja neuvoston päätöksen 2004/585/EY kumoamisesta (EUVL L 354, 28.12.2013, s. 22).
(13)    JOIN(2016) 49 final, 10.11.2016.
(14)    7348/1/17 REV 1, 24.3.2017.
(15)    COM(2018) 28 final, 16.1.2018.
(16)    Neuvoston asetus (EY) N:o 1005/2008 laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen ehkäisemistä, estämistä ja poistamista koskevasta yhteisön järjestelmästä, asetusten (ETY) N:o 2847/93, (EY) N:o 1936/2001 ja (EY) N:o 601/2004 muuttamisesta sekä asetusten (EY) N:o 1093/94 ja (EY) N:o 1447/1999 kumoamisesta (EUVL L 286, 29.10.2008, s. 1).
(17)    Neuvoston asetus (EY) N:o 1224/2009, annettu 20 päivänä marraskuuta 2009, yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, asetusten (EY) N:o 847/96, (EY) N:o 2371/2002, (EY) N:o 811/2004, (EY) N:o 768/2005, (EY) N:o 2115/2005, (EY) N:o 2166/2005, (EY) N:o 388/2006, (EY) N:o 509/2007, (EY) N:o 676/2007, (EY) N:o 1098/2007, (EY) N:o 1300/2008 ja (EY) N:o 1342/2008 muuttamisesta sekä asetusten (ETY) N:o 2847/93, (EY) N:o 1627/94 ja (EY) N:o 1966/2006 kumoamisesta (EUVL L 343, 22.12.2009, s. 1).
(18)    Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/2403, annettu 12 päivänä joulukuuta 2017, ulkoisten kalastuslaivastojen kestävästä hallinnoinnista ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1006/2008 kumoamisesta (EUVL L 347, 28.12.2017, s. 81).
(19)    Neuvoston päätös, annettu 19 päivänä toukokuuta 2014, Pohjois-Atlantin lohensuojelujärjestössä (NASCO) unionin puolesta esitettävästä kannasta.
Top

Bryssel 6.3.2019

COM(2019) 103 final

LIITTEET

asiakirjaan

Ehdotus neuvoston päätökseksi

Pohjois-Atlantin lohensuojelujärjestössä Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta ja päätöksen 9450/1/14 REV 1 kumoamisesta


LIITE I

Pohjois-Atlantin lohensuojelujärjestössä (NASCO) unionin puolesta otettava kanta

1.PERIAATTEET

NASCO:n puitteissa unioni

a)toimii yhteisen kalastuspolitiikan yhteydessä soveltamiensa tavoitteiden ja periaatteiden mukaisesti, erityisesti soveltamalla asetuksen (EU) N:o 1380/2013 2 artiklan 2 kohdan mukaisesti ennalta varautuvaa lähestymistapaa ja kestävän enimmäistuoton mahdollistaviin tasoihin liittyviä tavoitteita ekosysteemilähtöisen lähestymistavan käytön edistämiseksi kalastuksenhoidossa ja kalastustoiminnan ympäristövaikutusten rajoittamiseksi, tahattomien saaliiden välttämiseksi ja vähentämiseksi niin pitkälle kuin mahdollista, saaliiden poisheittämisen lopettamiseksi asteittain ja kalastustoiminnasta meriekosysteemeihin ja niiden luontotyyppeihin kohdistuvien kielteisten vaikutusten minimoimiseksi sekä edistämällä taloudellisesti kannattavaa ja kilpailukykyistä unionin kalastusalaa kohtuullisen elintason turvaamiseksi kalastustoiminnasta riippuvaisille tahoille ottaen samalla huomioon kuluttajien edut;

b)varmistaa, että NASCO:n puitteissa toteutettavat toimenpiteet ovat NASCO-yleissopimuksen mukaisia;

c)varmistaa, että NASCO:n puitteissa hyväksytyt toimenpiteet ovat kansainvälisen oikeuden, ja erityisesti YK:n merioikeusyleissopimuksen ja sen 66 artiklan, aavan meren kalastusalusten kansainvälisten suojelu- ja hoitotoimenpiteiden noudattamisen edistämisestä tehdyn sopimuksen sekä satamavaltion toimenpiteistä vuonna 2009 tehdyn elintarvike- ja maatalousjärjestön sopimuksen määräysten, mukaisia;

d)pyrkii ottamaan kantoja, jotka vastaavat alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen samalla alueella soveltamia parhaita käytäntöjä;

e)pyrkii yhtenäisyyteen ja synergiaan unionin kahdenvälisissä kalastussuhteissaan kolmansien maiden kanssa harjoittaman politiikan kanssa ja varmistaa johdonmukaisuuden suhteessa muuhun politiikkaansa, erityisesti ulkosuhteiden, työllisyyden, ympäristön, kaupan, kehityksen sekä tutkimuksen ja innovoinnin aloilla;

f)varmistaa unionin kansainvälisten sitoumusten noudattamisen;

g)toimii yhteisen kalastuspolitiikan ulkoisesta ulottuvuudesta annetusta komission tiedonannosta 19. maaliskuuta 2012 annettujen neuvoston päätelmien 1 mukaisesti;

h)pyrkii luomaan tasapuoliset toimintaedellytykset unionin laivastolle yleissopimusalueella samojen periaatteiden ja vaatimusten perusteella kuin sovelletaan unionin lainsäädännön mukaan, sekä edistämään näiden periaatteiden ja vaatimusten yhdenmukaista soveltamista;

i)noudattaa unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja Euroopan komission yhteistä tiedonantoa – Kansainvälinen valtamerten hallinnointi: valtamerten tulevaisuusohjelma 2 ja neuvoston yhteisestä tiedonannosta antamia päätelmiä 3 sekä edistää toimenpiteitä NASCO:n tukemiseksi ja sen tehokkuuden ja tarvittaessa hallinnon ja toimintakyvyn parantamiseksi (esimerkiksi tieteellisen toiminnan, vaatimusten noudattamisen, läpinäkyvyyden ja päätöksenteon osalta) panoksena valtamerten kestävään hallinnointiin sen kaikissa ulottuvuuksissa;

j)edistää koordinointia alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen ja meriä koskevien alueellisten yleissopimusten välillä ja tapauksen mukaan yhteistyötä maailmanlaajuisten organisaatioiden kanssa kunkin tahon toimeksiannon puitteissa ja edistää erityisesti koordinointia OSPAR:n kanssa, jonka sopimuspuoli unioni myös on;

k)edistää muiden kuin tonnikalaan liittyvien alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen kesken samanlaisia yhteistyömekanismeja kuin niin kutsuttu Koben prosessi tonnikalaan liittyvillä alueellisilla kalastuksenhoitojärjestöillä.

2.SUUNTAVIIVAT

Unioni pyrkii tapauksen mukaan tukemaan sitä, että NASCO toteuttaa seuraavat toimenpiteet:

a)kalavarojen säilyttämis- ja hoitotoimenpiteet yleissopimusalueella parhaiden käytettävissä olevien tieteellisten lausuntojen perusteella; mukaan lukien sellaiset NASCO:n säätelemiin meren elollisiin luonnonvaroihin liittyvät suurimpia sallittuja saaliita (TACit) ja kiintiöitä tai pyyntiponnistuksen säätelyä koskevat toimenpiteet, joiden avulla saavutetaan kestävää enimmäistuottoa vastaava taso mahdollisuuksien mukaan asteittain viimeistään vuonna 2020. Tarvittaessa on harkittava liikakalastuksesta kärsivien kantojen osalta erityistoimenpiteitä pyyntiponnistuksen pitämiseksi käytettävissä olevien kalastusmahdollisuuksien mukaisena;

b)toimenpiteet laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen (LIS-kalastuksen) ehkäisemiseksi, estämiseksi ja poistamiseksi yleissopimusalueella, mukaan lukien LIS-alusten luettelointi;

c)seuranta-, valvonta- ja tarkkailutoimenpiteet NASCO-yleissopimusalueella, jotta voidaan varmistaa valvonnan tehokkuus sekä vastaavuus NASCO:n hyväksymien toimenpiteiden kanssa;

d)toimenpiteet kalastus- ja vesiviljelytoiminnasta meriluonnon monimuotoisuuteen ja meriekosysteemeihin ja niiden luontotyyppeihin kohdistuvien kielteisten vaikutusten minimoimiseksi, mukaan lukien toimenpiteet, joilla pyritään vähentämään merten pilaantumista, estämään muovin päästämistä mereen ja vähentämään meressä olevasta muovista meriluonnon monimuotoisuudelle ja meriekosysteemeille aiheutuvia vaikutuksia, NASCO-yleissopimusalueella oleviin haavoittuviin meriekosysteemeihin liittyvät suojelutoimenpiteet valtamerillä harjoitettavan syvänmeren kalastuksen hallinnointia koskevien FAO:n kansainvälisten suuntaviivojen mukaisesti sekä toimenpiteet tahattomien saaliiden, erityisesti vaarantuneiden meressä elävien lajien saaliiden, välttämiseksi ja vähentämiseksi niin pitkälle kuin mahdollista ja saaliiden poisheittämisen lopettamiseksi asteittain;

e)toimenpiteet hylättyjen, kadonneiden tai muuten poisheitettyjen pyydysten vaikutusten vähentämiseksi valtameressä ja kyseisten pyydysten tunnistamisen ja talteenoton helpottamiseksi;

f)toimenpiteet pelkästään hainevien keräämiseksi harjoitettavan kalastuksen kieltämiseksi sekä sen edellyttämiseksi, että kaikki hait puretaan aluksesta siten, että jokainen evä on niissä luonnollisesti kiinni;

g)tapauksen mukaan yhteiset toimintamallit muiden, erityisesti samalla alueella kalastuksenhoitoa harjoittavien, alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen kanssa;

h)suositukset, tarvittaessa ja asiaankuuluvien perustamisasiakirjojen sallimassa laajuudessa, kalastusalan työtä koskevan Kansainvälisen työjärjestön (ILO) yleissopimuksen täytäntöönpanon tukemiseksi;

i)muut tekniset toimenpiteet NASCO:n alaisten elinten ja työryhmien lausuntojen perusteella.

LIITE II

Pohjois-Atlantin lohensuojelujärjestön kokouksissa

otettavan unionin kannan vuosittain tehtävä tarkennus

Ennen jokaista NASCO:n neuvoston kokousta, kun kyseisen elimen on tehtävä päätöksiä, joilla on unioniin kohdistuvia oikeudellisia vaikutuksia, on toteutettava tarvittavat toimenpiteet, jotta unionin puolesta esitettävässä kannassa voidaan ottaa huomioon uusimmat komissiolle toimitetut tieteelliset ja muut olennaiset tiedot, liitteessä I esitettyjen periaatteiden ja suuntaviivojen mukaisesti.

Tätä tarkoitusta varten komissio toimittaa neuvostolle tai sen valmisteluelimille riittävän aikaisin ennen kutakin NASCO:n neuvoston kokousta kyseisiin tietoihin perustuvan asiakirjan, jossa esitetään unionin kannan ehdotetun tarkennuksen erityispiirteet unionin puolesta esitettävän kannan yksityiskohdista käytävää keskustelua ja niiden hyväksymistä varten.

Jos jossakin NASCO:n neuvoston kokouksessa, mukaan lukien paikalla pidettävät kokoukset, ei päästä yksimielisyyteen uusien seikkojen ottamisesta huomioon unionin kannassa, asia saatetaan neuvoston tai sen valmisteluelinten käsiteltäväksi.

(1)    7087/12 REV 1 ADD 1 COR 1.
(2)    JOIN(2016) 49 final, 10.11.2016.
(3)    7348/1/17 REV 1, 24.3.2017.
Top