EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52015XC0307(02)

Komission ehdotusten peruuttaminen

OJ C 80, 7.3.2015, p. 17–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.3.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 80/17


KOMISSION EHDOTUSTEN PERUUTTAMINEN

(2015/C 80/08)

Peruutettujen ehdotusten luettelo

Asiakirja

Toimielinten välinen menettely

Nimi

Maatalous ja maaseudun kehittäminen

COM(2010) 537

2010/0266/COD

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 muuttamisesta

COM(2010) 539

2010/0267/COD

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi, yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 muuttamisesta

COM(2010) 745

2010/0365/COD

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (EU) N:o …/…, yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1290/2005 muuttamisesta sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 165/94 ja (EY) N:o 78/2008 kumoamisesta

COM(2010) 738

2010/0354/COD

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta kaupan pitämisen vaatimusten osalta

COM(2010) 759

2010/0364/COD

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 muuttamisesta

COM(2010) 761

2010/0366/COD

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan maatalouden tukirahaston rahoitusjärjestelmään kuuluviin toimenpiteisiin kohdistuvista jäsenvaltioiden suorittamista tarkastuksista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 485/2008 muuttamisesta

COM(2010) 799

2010/0385/COD

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (YMJ-asetus)

COM(2011) 193

2011/0075/NLE

Ehdotus neuvoston asetukseksi maatalouden yhteiseen markkinajärjestelyyn liittyvien tiettyjen tukien, vientitukien ja hintojen vahvistamista koskevien toimenpiteiden määrittämisestä

COM(2011) 663

2011/0290/COD

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maataloustuotteita koskevista tiedotus- ja menekinedistämistoimista sisämarkkinoilla ja kolmansissa maissa annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 3/2008 muuttamisesta

COM(2013) 159

2013/0087/COD

Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksessa (EY) N:o 73/2009 säädettyjen suorien tukien mukauttamisasteesta kalenterivuodeksi 2013

COM(2013) 521

2013/0247/COD

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 muuttamisesta

COM(2014) 175

2014/0097/COD

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksessa (EY) N:o 73/2009 säädettyjen suorien tukien mukautusasteesta kalenterivuodeksi 2014

Talousarvio ja henkilöresurssit

COM(2004) 509

2004/0172/COD

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi keskinäisestä hallinnollisesta avunannosta yhteisön taloudellisten etujen suojaamisessa petoksilta ja muulta laittomalta toiminnalta

COM(2010) 71

2010/0047/COD

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 muuttamisesta

COM(2010) 72

2010/0048/APP

Ehdotus neuvoston asetukseksi vuosia 2007–2013 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta

COM(2012) 754

2012/0350/NLE

Ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkojen ja eläkkeiden sekä näihin palkkoihin ja eläkkeisiin liittyvien korjauskertoimien mukauttamisesta 1 päivästä heinäkuuta 2012

COM(2011) 518

2011/0225/NLE

Ehdotus neuvoston asetukseksi yhteisön radioaktiivisten aineiden kuljettajien rekisteröintijärjestelmän perustamisesta

Talous- ja rahoitusasiat, verotus ja tulli

COM(1998) 30

1998/0025/CNS

Ehdotus neuvoston direktiiviksi asuinpaikan muutoksen yhteydessä lopullisesti toiseen jäsenvaltioon siirrettyjen tai väliaikaisesti muussa kuin niiden rekisteröintijäsenvaltiossa käytettävien yksityisten moottoriajoneuvojen verokohtelusta

COM(2002) 456

2002/0246/CNS

Ehdotus neuvoston päätökseksi komission valtuuttamisesta hankkimaan varoja Euratomille ydinlaitosten rahoittamiseen osallistumiseksi tehdyn päätöksen 77/270/Euratom muuttamisesta

COM(2002) 457

2002/0246/NLE

Ehdotus neuvoston päätökseksi komission valtuuttamisesta hankkimaan varoja Euratomille ydinlaitosten rahoittamiseen osallistumiseksi tehdyn päätöksen 77/270/Euratom soveltamisesta tehdyn päätöksen 77/271/Euratom muuttamisesta

COM(2005) 261

2005/0130/CNS

Ehdotus neuvoston direktiiviksi henkilöautojen verotuksesta

COM(2006) 486

2006/0165/CNS

Ehdotus neuvoston direktiiviksi alkoholin ja alkoholijuomien valmisteverojen määrien lähentämisestä annetun direktiivin 92/84/ETY muuttamisesta

COM(2010) 32

2010/0018/NLE

Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimuksen soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden kaupasta tehdyllä Euroopan hiili- ja teräsyhteisön ja Turkin tasavallan sopimuksella perustetussa sekakomiteassa ilmaistavasta unionin kannasta, joka koskee vuoden 2007 harmonoidun järjestelmän voimaantulon edellyttämiä muutoksia mainitun sopimuksen pöytäkirjan N:o 1 liitteeseen II

COM(2010) 34

2010/0019/NLE

Ehdotus neuvoston päätökseksi assosiaationeuvostossa ilmaistavasta unionin kannasta, joka koskee vuoden 2007 harmonoidun järjestelmän voimaantulon edellyttämiä muutoksia maataloustuotteiden kauppajärjestelmästä 25 päivänä helmikuuta 1998 tehdyn EY–Turkki-assosiaationeuvoston päätöksen N:o 1/98 pöytäkirjan 3 liitteessä II olevaan luetteloon ei alkuperäaineksiin sovellettavista valmistus- ja käsittelytoimista, jotka on tehtävä, jotta valmistettu tuote voi saada alkuperäaseman

COM(2010) 778

2010/0378/NLE

Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kroatian tasavallan välisellä vakautus- ja assosiaatiosopimuksella perustetussa vakautus- ja assosiaationeuvostossa ilmaistavasta Euroopan unionin kannasta ”peräisin olevien tuotteiden” (alkuperätuotteiden) käsitteen määrittelyä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmiä koskevan mainitussa sopimuksessa olevan pöytäkirjan nro 4 muuttamiseen

COM(2011) 169

2011/0092/CNS

Ehdotus neuvoston direktiiviksi energiatuotteiden verotusta koskevan yhteisön kehyksen uudistamisesta annetun neuvoston direktiivin 2003/96/EY muuttamisesta

Työllisyys, sosiaaliasiat, osaaminen ja työvoiman liikkuvuus

COM(2014) 239

2014/0131/NLE

Ehdotus neuvoston päätökseksi Kansainvälisen työkonferenssin 103. istunnossa Euroopan unionin puolesta noudatettavasta kannasta suositukseen, jolla täydennetään vuonna 1930 annettua Kansainvälisen työjärjestön (ILO) pakollista työtä koskevaa yleissopimusta (nro 29)

Ympäristö-, meri- ja kalastusasiat

COM(2009) 189

2009/0057/COD

Ehdotus neuvoston asetukseksi piikkimakrillin läntisen kannan ja mainittua kalakantaa hyödyntävien kalastusten monivuotisesta suunnitelmasta

COM(2009) 399

2009/0112/COD

Ehdotus neuvoston asetukseksi pitkän aikavälin suunnitelman vahvistamisesta Biskajanlahden sardellikannalle ja kyseistä kantaa hyödyntäville kalastuksille

COM(2010) 572

2010/0290/NLE

Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Mikronesian liittovaltion kalastuskumppanuussopimukseen kuuluvan pöytäkirjan tekemisestä

COM(2012) 155

2012/0077/COD

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Itämeren turskakantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskevasta monivuotisesta suunnitelmasta 18 päivänä syyskuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1098/2007 muuttamisesta

COM(2012) 471

2012/0232/COD

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eräistä teknisistä ja valvontatoimenpiteistä Skagerrakissa sekä asetuksen (EY) N:o 850/98 ja asetuksen (EY) N:o 1342/2008 muuttamisesta

COM(2012) 591

2012/0285/COD

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kalavarojen säilyttämisestä teknisten toimenpiteiden avulla Itämeren, Belttien ja Juutinrauman vesialueilla annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2187/2005 muuttamisesta

COM(2013) 300

2013/0153/NLE

Ehdotus neuvoston päätökseksi HELCOM:issa ja IMO:ssa esitettävästä kannasta Itämeren nimeämiseen typen oksidien päästöjen valvonta-alueeksi (NECA)

COM(2014) 397

2014/0201/COD

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi jätteistä annetun direktiivin 2008/98/EY, pakkauksista ja pakkausjätteistä annetun direktiivin 94/62/EY, kaatopaikoista annetun direktiivin 1999/31/EY, romuajoneuvoista annetun direktiivin 2000/53/EY, paristoista ja akuista sekä käytetyistä paristoista ja akuista annetun direktiivin 2006/66/EY ja sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun direktiivin 2012/19/EU muuttamisesta

Euroopan naapuruuspolitiikka ja laajentumisneuvottelut

COM(2008) 308

2008/0095/COD

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaista naapuruuden ja kumppanuuden välinettä koskevista yleisistä määräyksistä annetun asetuksen (EY) N:o 1638/2006 muuttamisesta

COM(2012) 92

2012/0041/NLE

Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin puolesta Turkin ja EU:n assosiaationeuvostossa omaksuttavasta kannasta

COM(2012) 133

2012/0063/NLE

Ehdotus neuvoston päätökseksi ETA:n sekakomiteassa esitettävästä Euroopan unionin kannasta ETA-sopimuksen pöytäkirjan 4 (Alkuperäsäännöt) muuttamisesta

COM(2012) 329

2012/0159/COD

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi liittymistä valmistelevasta tukivälineestä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1085/2006 muuttamisesta

Ulkoasiat ja turvallisuuspolitiikka

COM(2005) 281

2005/0121/CNS

Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan välisen kauppaa ja yhteistyötä koskevan puitesopimuksen pöytäkirjan allekirjoittamisesta Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi

COM(2013) 289

2013/0155/NLE

Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välisen assosiaatiosopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta ja sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta

COM(2013) 653

 

Suositus neuvoston päätökseksi komission Euroopan atomienergiayhteisön puolesta tekemän Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välisen assosiaatiosopimuksen hyväksymisestä

Terveys ja elintarviketurvallisuus

COM(2007) 90

2007/0037/COD

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen 79 artiklan 3 kohdan täytäntöönpanosta syrjinnän poistamiseksi kuljetusmaksuista ja -ehdoista annetun asetuksen N:o 11 sekä elintarvikehygieniasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 852/2004 muuttamisesta

COM(2013) 262

2013/0137/COD

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kasvien lisäysaineiston tuottamisesta ja asettamisesta saataville markkinoilla (asetus kasvien lisäysaineistosta)

Sisämarkkinat, teollisuus, yrittäjyys ja pk-yritykset

COM(2010) 371

2010/0199/COD

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sijoittajien korvausjärjestelmiä koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 97/9/EY muuttamisesta

COM(2012) 84

2012/0035/COD

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden hintojen sääntelytoimenpiteiden avoimuudesta ja kyseisten lääkkeiden sisällyttämisestä yleisen sairausvakuutuksen korvausjärjestelmien piiriin

COM(2012) 241

2012/0124/NLE

Ehdotus neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden valtuuttamisesta neuvottelemaan asekauppasopimusta käsittelevässä Yhdistyneiden kansakuntien konferenssissa (New York, 2–27 päivänä heinäkuuta 2012) asioista, jotka kuuluvat unionin yksinomaiseen toimivaltaan

COM(2014) 85

2014/0043/NLE

Ehdotus neuvoston suositukseksi Euroopan matkailualan laatuperiaatteista

Kansainvälinen yhteistyö ja kehitysasiat

COM(2008) 244

2008/0270/NLE

Ehdotus neuvoston päätökseksi vuoden 2007 kansainvälisen kahvisopimuksen allekirjoittamista ja tekemistä Euroopan yhteisön puolesta koskevan neuvoston päätösehdotuksen muuttamisesta

Toimielinten väliset suhteet

COM(2013) 451

2013/0218/COD

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eräiden säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn käyttämisestä, mukauttamisesta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklaan

COM(2013) 452

2013/0220/COD

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eräiden oikeusalan säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn käyttämisestä, mukauttamisesta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklaan

COM(2013) 751

2013/0365/COD

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eräiden säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn käyttämisestä, mukauttamisesta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 ja 291 artiklaan

Oikeusasiat, kuluttaja-asiat ja sukupuolten tasa-arvo

COM(2010) 82

2010/0050/COD

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi oikeudesta tulkkaukseen ja käännöksiin rikosoikeudellisissa menettelyissä

COM(2012) 35

2012/0022/APP

Ehdotus neuvoston asetukseksi eurooppalaisen säätiön (FE) perussäännöstä

Muuttoliike-, sisä- ja kansalaisasiat

COM(2009) 102

2009/0033/CNS

Ehdotus neuvoston asetukseksi arviointimekanismin perustamisesta Schengenin säännöstön soveltamisen varmistamista varten

Tutkimus, tiede ja innovointi

COM(2011) 931

2011/0460/NLE

Ehdotus neuvoston päätökseksi ITER-hankkeen lisätutkimusohjelmasta (2014–2018)

Kauppa

COM(2011) 380

2011/0167/NLE

Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden, Amerikan yhdysvaltojen, Australian, Japanin, Kanadan, Korean tasavallan, Marokon kuningaskunnan, Meksikon yhdysvaltojen, Singaporen tasavallan, Sveitsin valaliiton sekä Uuden-Seelannin välisen väärentämisenvastaisen kauppasopimuksen tekemisestä

Liikenne

COM(2000) 802

2000/0326/COD

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan vesillä tapahtuvien öljyvahinkojen korvausrahaston perustamisesta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä

COM(2005) 353

2005/0141/APP

Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Serbia ja Montenegron välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen allekirjoittamisesta ja väliaikaisesta soveltamisesta

COM(2008) 700

 

Ehdotus neuvoston päätökseksi Tonavan vesiliikenteestä 18 päivänä elokuuta 1948 tehdyn yleissopimuksen (Belgradin yleissopimus) muutospöytäkirjan allekirjoittamisesta

COM(2009) 217

2009/0063/COD

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ilmailun turvamaksuista

COM(2009) 229

2009/0066/APP

Ehdotus neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätökseksi Amerikan yhdysvaltojen, Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden, Islannin sekä Norjan kuningaskunnan välisen lentoliikennesopimuksen tekemisestä sekä Amerikan yhdysvaltojen, Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden, Islannin sekä Norjan kuningaskunnan välisen lentoliikennesopimuksen soveltamista koskevan Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden, Islannin ja Norjan kuningaskunnan välisen lisäsopimuksen tekemisestä

COM(2010) 653

2010/0320/NLE

Ehdotus neuvoston päätökseksi ensimmäisen siirtymäkauden päätökseen saattamiselle asetettujen ehtojen täyttymisestä Kroatian tasavallassa Euroopan yhteisen ilmailualueen perustamista koskevan Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden, Albanian tasavallan, Bosnia ja Hertsegovinan, Bulgarian tasavallan, entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian, Islannin tasavallan, Kroatian tasavallan, Montenegron tasavallan, Norjan kuningaskunnan, Romanian, Serbian tasavallan ja Yhdistyneiden Kansakuntien väliaikaisen Kosovon-siviilioperaation monenvälisen sopimuksen nojalla

COM(2011) 824

2011/0397/COD

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maahuolintapalveluista unionin lentoasemilla ja neuvoston direktiivin 96/67/EY kumoamisesta

Kodifioinnit

COM(2008) 761

2008/0225/COD

Ehdotus neuvoston asetukseksi luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske

COM(2009) 446

2009/0123/COD

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi …/…/EY annettu […] yhtenäisestä menettelystä vaarallisten aineiden tiekuljetusten tarkastuksissa (kodifioitu toisinto)

COM(2009) 535

2009/0151/COD

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (EU) N:o …/… annettu […] jätetilastoista (kodifioitu toisinto)

COM(2009) 634

2009/0176/COD

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lähtö- ja saapumisaikojen jakamista yhteisön lentoasemilla koskevista yhteisistä säännöistä (kodifioitu toisinto)

COM(2010) 179

2010/0095/COD

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi teknisiä standardeja ja määräyksiä ja tietoyhteiskunnan palveluja koskevia määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä (kodifikaatio)

COM(2010) 184

2010/0098/CNS

Ehdotus neuvoston asetukseksi (Euratom) elintarvikkeiden ja rehujen radioaktiivisen saastumisen sallituista enimmäistasoista ydinonnettomuuden tai muun säteilytilan jälkeen (uudelleenlaatiminen)

COM(2010) 507

2010/0260/COD

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi mittayksikköjä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (kodifikaatio)

COM(2010) 691

2010/0338/NLE

Ehdotus neuvoston asetukseksi liikkeeseen tarkoitettujen eurometallirahojen yksikköarvoista ja teknisistä eritelmistä

COM(2012) 8

2012/0007/COD

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi vaarallisten valmisteiden luokituksesta, pakkaamisesta ja merkinnöistä (uudelleenlaatiminen)


Top