EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0337

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2021/337, annettu 16 päivänä helmikuuta 2021, asetuksen (EU) 2017/1129 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse EU:n elpymisesitteestä ja rahoituksenvälittäjiä koskevista kohdennetuista mukautuksista ja direktiivin 2004/109/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse yhtenäisen sähköisen raportointimuodon käytöstä vuositilinpäätöksissä covid-19-kriisistä elpymisen tukemiseksi (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 68, 26.2.2021, p. 1–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/337/oj

26.2.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 68/1


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2021/337,

annettu 16 päivänä helmikuuta 2021,

asetuksen (EU) 2017/1129 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse EU:n elpymisesitteestä ja rahoituksenvälittäjiä koskevista kohdennetuista mukautuksista ja direktiivin 2004/109/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse yhtenäisen sähköisen raportointimuodon käytöstä vuositilinpäätöksissä covid-19-kriisistä elpymisen tukemiseksi

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 114 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Covid-19-pandemialla on vakavia vaikutuksia ihmisiin, yrityksiin, terveydenhuoltojärjestelmiin ja jäsenvaltioiden talouteen. Komissio korosti 27 päivänä toukokuuta 2020 antamassaan tiedonannossa ”Euroopan h-hetki: korjaamalla ja kehittämällä parempaa seuraavalle sukupolvelle”, että maksuvalmiuden säilyttäminen ja rahoituksen saatavuus ovat jatkuva haaste. Sen vuoksi on ratkaisevan tärkeää tukea elpymistä covid-19-pandemian aiheuttamasta vakavasta talouden häiriöstä tekemällä kohdennettuja muutoksia voimassa olevaan unionin rahoituspalvelualan lainsäädäntöön. Nämä muutokset muodostavat toimenpidepaketin, ja ne hyväksytään pääomamarkkinoiden elpymispaketin nimellä.

(2)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2017/1129 (3) vahvistetaan sellaisen esitteen laatimista, hyväksymistä ja levittämistä koskevat vaatimukset, joka on julkaistava, kun arvopapereita tarjotaan yleisölle tai otetaan kaupankäynnin kohteeksi jäsenvaltiossa sijaitsevalla tai toimivalla säännellyllä markkinalla. Osana toimenpidepakettia, jolla helpotetaan liikkeeseenlaskijoiden elpymistä covid-19-pandemian aiheuttamasta talouden häiriöstä, esitteitä koskeviin tietovaatimuksiin on tarpeen tehdä kohdennettuja muutoksia. Näiden muutosten pitäisi antaa liikkeeseenlaskijoille ja rahoituksenvälittäjille mahdollisuus vähentää kustannuksia ja vapauttaa resursseja elpymisvaiheeseen välittömästi covid-19-pandemian jälkeen. Näiden muutosten olisi vastattava asetuksen (EU) 2017/1129 yleisiä tavoitteita, joita ovat varojen hankinnan edistäminen pääomamarkkinoiden kautta, korkeatasoisen kuluttajan- ja sijoittajansuojan varmistaminen, jäsenvaltioiden valvontakäytäntöjen lähentymisen edistäminen ja sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan varmistaminen. Näissä muutoksissa olisi myös nimenomaisesti otettava kaikilta osin huomioon se, missä määrin covid-19-pandemia on vaikuttanut liikkeeseenlaskijoiden nykytilanteeseen ja niiden tulevaisuudennäkymiin.

(3)

Covid-19-kriisi tekee unionin yrityksistä, erityisesti pienistä ja keskisuurista yrityksistä, jäljempänä ’pk-yritykset’, ja startup-yrityksistä, hauraampia ja haavoittuvampia. Poistamalla perusteettomia esteitä ja liiallista hallinnollista rasitetta silloin, kun se on aiheellista unionin yritysten ja erityisesti pk-yritysten, myös startup-yritysten ja markkina-arvoltaan keskisuurten yritysten, rahoituksen saannin helpottamiseksi ja rahoituslähteiden monipuolistamiseksi, voidaan edistää unionin yritysten mahdollisuuksia päästä pääomamarkkinoille sen lisäksi, että edistetään vähittäis- ja suursijoittajien monipuolisempia ja kilpailukykyisempiä pidemmän aikavälin sijoitusmahdollisuuksia. Tältä osin tällä asetuksella olisi pyrittävä myös siihen, että potentiaaliset sijoittajat saisivat helpommin tietoa mahdollisuuksista sijoittaa yrityksiin, sillä potentiaalisten sijoittajien on usein vaikea arvioida startup-yrityksiä ja pieniä yrityksiä, joilla on ollut liiketoimintaa vasta vähän aikaa, mikä johtaa siihen, että etenkin yritystä perustavilla henkilöillä on vähemmän innovatiivisia mahdollisuuksia.

(4)

Luottolaitokset ovat olleet aktiivisia pyrkimyksissä tukea rahoitusta tarvinneita yrityksiä, ja niillä odotetaan olevan keskeinen rooli elpymisessä. Asetuksessa (EU) 2017/1129 myönnetään luottolaitoksille vapautus esitteen julkaisemisvelvollisuudesta, kun on kyse sellaisten tiettyjen muiden kuin osakesidonnaisten arvopapereiden tarjoamisesta tai säännellyllä markkinalla kaupankäynnin kohteeksi ottamisesta, joita ne laskevat liikkeeseen jatkuvasti tai toistuvasti kokonaisuudessaan alle 75 miljoonan euron edestä 12 kuukauden aikana. Tätä vapautuksen kynnysarvoa olisi korotettava rajoitetuksi ajaksi, jotta voidaan edistää luottolaitosten varojen hankintaa ja antaa niille liikkumavaraa niin, että ne voivat tukea asiakkaitaan reaalitaloudessa. Koska tämän vapautuksen kynnysarvon soveltaminen on rajoitettu elpymisvaiheeseen, sen olisi oltava käytettävissä vain rajoitetun ajan siten, että sen voimassaolo päättyy 31 päivänä joulukuuta 2022.

(5)

Jotta covid-19-pandemian vakaviin taloudellisiin vaikutuksiin voidaan puuttua nopeasti, on tärkeää ottaa käyttöön toimenpiteitä, joilla helpotetaan reaalitalouteen tehtäviä sijoituksia, mahdollistetaan yritysten pääomapohjan nopea vahvistaminen unionissa ja annetaan liikkeeseenlaskijoille mahdollisuus päästä julkisille markkinoille elpymisprosessin varhaisessa vaiheessa. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi on aiheellista luoda EU:n elpymisesitteeksi kutsuttava uusi lyhytmuotoinen esite, joka liikkeeseenlaskijoiden on helppo laatia, liikkeeseenlaskijoiden rahoittamisesta kiinnostuneiden sijoittajien, erityisesti vähittäissijoittajien, helppo ymmärtää ja toimivaltaisten viranomaisten helppo tarkastaa ja hyväksyä ja jolla myös nimenomaisesti puututaan covid-19-pandemian esille tuomiin taloudellisiin ja rahoitukseen liittyviin kysymyksiin. EU:n elpymisesitettä olisi pidettävä ensisijaisesti pääomittamista helpottavana välineenä, ja toimivaltaisten viranomaisten olisi valvottava sitä huolellisesti sen varmistamiseksi, että sijoittajille annettavia tietoja koskevat vaatimukset täyttyvät. Tähän asetukseen sisältyviä asetukseen (EU) 2017/1129 tehtäviä muutoksia ei etenkään saisi käyttää korvaamaan asetuksen (EU) 2017/1129 suunniteltua uudelleentarkastelua ja mahdollista muuttamista, johon olisi liitettävä kattava vaikutustenarviointi. Tältä osin ei olisi tarkoituksenmukaista lisätä tietovaatimuksiin lisätietoja, joita ei jo edellytetä mainitun asetuksen tai komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/980 (4) nojalla, lukuun ottamatta covid-19-pandemian vaikutuksiin liittyviä erityistietoja. Tällaisia vaatimuksia olisi otettava käyttöön vain, jos komissio antaa säädösehdotuksen asetusta (EU) 2017/1129 koskevan uudelleentarkastelunsa perusteella mainitun asetuksen 48 artiklassa säädetyllä tavalla.

(6)

On tärkeää sovittaa yhteen vähittäissijoittajille eri rahoitustuotteiden ja rahoitusalan säädösten yhteydessä annettavat tietoasiakirjat ja avaintietoasiakirjat ja varmistaa kaikilta osin sijoituksiin liittyvät valintamahdollisuudet ja niiden vertailtavuus unionissa. Asetuksen (EU) 2017/1129 tulevassa uudelleentarkastelussa olisi lisäksi otettava huomioon kuluttajansuoja ja vähittäissijoittajien suoja, jotta voitaisiin varmistaa, että tietoasiakirjat ovat yhdenmukaisia, yksinkertaisia ja helppoja ymmärtää kaikille vähittäissijoittajille.

(7)

Yritysten antamista ympäristöä, yhteiskuntaa ja hyvää hallintotapaa koskevista tiedoista on tullut sijoittajille yhä tärkeämpiä, jotta ne voivat mitata sijoitustensa kestävyysvaikutukset ja ottaa huomioon kestävyyteen liittyvät näkökohdat sijoituspäätöksiä tehdessään ja riskinhallinnassa. Yrityksillä on sen vuoksi kasvavia paineita vastata niin sijoittajien kuin luottolaitostenkin näitä asioita koskeviin vaatimuksiin, ja niiden on noudatettava useita ympäristöä, yhteiskuntaa ja hyvää hallintotapaa koskeviin tietovaatimuksiin liittyviä sääntöjä, jotka ovat usein hajanaisia ja keskenään epäjohdonmukaisia. Näin ollen yritysten kestävyyteen liittyvien tietojen antamisen parantamiseksi ja asetuksessa (EU) 2017/1129 säädettyjen tällaisia tietoja koskevien vaatimusten yhdenmukaistamiseksi siten, että samalla otetaan huomioon muu unionin rahoituspalvelualan lainsäädäntö, komission olisi asetuksen (EU) 2017/1129 uudelleentarkastelun yhteydessä arvioitava, onko asetukseen (EU) 2017/1129 tarkoituksenmukaista sisällyttää kestävyyteen liittyviä tietoja, ja arvioitava, onko tarkoituksenmukaista tehdä säädösehdotus, jotta voidaan varmistaa johdonmukaisuus kestävyystavoitteiden kanssa ja kestävyyteen liittyvien tietojen vertailtavuus unionin rahoituspalvelualan lainsäädännössä.

(8)

Yritysten, joiden osakkeet ovat olleet otettuina kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla tai joiden osakkeilla on käyty kauppaa pk-yritysten kasvumarkkinalla yhtäjaksoisesti vähintään viimeisten 18 kuukauden ajan ennen osakkeiden tarjoamista tai kaupankäynnin kohteeksi ottamista, on täytynyt noudattaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 596/2014 (5), Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/109/EY (6) tai pk-yritysten kasvumarkkinalla toimivien liikkeeseenlaskijoiden tapauksessa komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/565 (7) mukaisia säännöllistä ja jatkuvaa tietojen antamista koskevia vaatimuksia. Suuri osa esitteen vaaditusta sisällöstä on siten jo julkisesti saatavilla, ja sijoittajat käyvät kauppaa näiden tietojen perusteella. Sen vuoksi EU:n elpymisesitettä olisi käytettävä ainoastaan listautumisen jälkeisissä osakkeiden liikkeeseenlaskuissa. EU:n elpymisesitteen olisi helpotettava oman pääoman ehtoista rahoitusta ja siten mahdollistettava yrityksille pääomapohjan nopea vahvistaminen. EU:n elpymisesite ei saisi mahdollistaa liikkeeseenlaskijoille siirtymistä pk-yritysten kasvumarkkinalta säännellylle markkinalle. EU:n elpymisesitteessä olisi niin ikään keskityttävä ainoastaan olennaisiin tietoihin, joiden avulla sijoittajat voivat tehdä perusteltuja sijoituspäätöksiä. Liikkeeseenlaskijoiden tai tarjoajien olisi silti soveltuvin osin käsiteltävä sitä, miten covid-19-pandemia on vaikuttanut liikkeeseenlaskijoiden liiketoimintaan, sekä pandemian mahdollista odotettavissa olevaa tulevaa vaikutusta liikkeeseenlaskijoiden liiketoimintaan.

(9)

Jotta EU:n elpymisesite olisi liikkeeseenlaskijoille tehokas väline, sen olisi oltava yhtenä kooltaan rajoitettuna asiakirjana, siihen olisi voitava sisällyttää tietoja viittaamalla niihin ja siihen olisi voitava soveltaa passia, joka koskee Euroopan laajuista osakkeiden yleisölle tarjoamista tai kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla ottamista.

(10)

EU:n elpymisesitteessä olisi oltava lyhytmuotoinen tiivistelmä, joka muodostaa hyödyllisen tietolähteen sijoittajille, erityisesti vähittäissijoittajille. Tiivistelmä olisi esitettävä EU:n elpymisesitteen alussa, ja siinä olisi painotettava keskeisiä tietoja, joiden avulla sijoittajat voivat päättää, mitä osakkeiden yleisölle tarjoamisia ja kaupankäynnin kohteeksi ottamisia ne tutkivat tarkemmin, ja sen jälkeen tutustua koko EU:n elpymisesitteeseen voidakseen tehdä päätöksensä. Keskeisiin tietoihin olisi sisällyttävä tietoja, jotka koskevat erityisesti covid-19-pandemian mahdollisia liiketoimintaan kohdistuvia ja rahoituksellisia vaikutuksia sekä sen mahdollista odotettavissa olevaa tulevaa vaikutusta. EU:n elpymisesitteessä olisi varmistettava vähittäissijoittajien suoja pitäytymällä asetuksen (EU) 2017/1129 asiaa koskevissa säännöksissä siten, että samalla vältetään liiallista hallinnollista rasitetta. Tässä yhteydessä on olennaisen tärkeää, ettei tiivistelmä heikennä sijoittajansuojaa eikä anna sijoittajille harhaanjohtavaa vaikutelmaa. Liikkeeseenlaskijoiden tai tarjoajien olisi sen vuoksi varmistettava, että kyseinen tiivistelmä laaditaan erittäin huolellisesti.

(11)

Koska EU:n elpymisesitteessä annettaisiin huomattavasti vähemmän tietoja kuin listautumisen jälkeisiä liikkeeseenlaskuja koskevien yksinkertaistettujen tietovaatimusten mukaisessa yksinkertaistetussa esitteessä, liikkeeseenlaskijoiden ei pitäisi voida käyttää sitä erittäin laimentavissa osakkeiden liikkeeseenlaskuissa, joilla on merkittävä vaikutus liikkeeseenlaskijan pääomarakenteeseen, tulevaisuudennäkymiin ja taloudelliseen asemaan. EU:n elpymisesitteen käyttö olisi näin ollen rajoitettava tarjoamisiin, jotka kattavat enintään 150 prosenttia jäljellä olevasta osakepääomasta. Tarkat perusteet tällaisen kynnysarvon laskemiseksi olisi vahvistettava tässä asetuksessa.

(12)

Jotta voitaisiin kerätä tietoja EU:n elpymisesitettä koskevista tietovaatimuksista tehtävän arvioinnin tueksi, EU:n elpymisesite olisi sisällytettävä asetuksen (EU) 2017/1129 21 artiklan 6 kohdassa tarkoitettuun säilytysjärjestelmään. Kyseisen säilytysjärjestelmän muuttamisesta aiheutuvan hallinnollisen rasitteen rajoittamiseksi EU:n elpymisesitteessä olisi voitava käyttää samoja tietoja kuin asetuksen (EU) 2017/1129 14 artiklassa tarkoitetussa listautumisen jälkeisiä liikkeeseenlaskuja koskevassa esitteessä edellyttäen, että nämä kaksi esitetyyppiä erotetaan selvästi toisistaan.

(13)

EU:n elpymisesitteen olisi täydennettävä asetuksessa (EU) 2017/1129 säädettyjä muun muotoisia esitteitä, kun otetaan huomioon erityyppisten arvopapereiden, liikkeeseenlaskijoiden, tarjoamisten ja kaupankäynnin kohteeksi ottamisten erityispiirteet. Sen vuoksi kaikkien asetuksessa (EU) 2017/1129 olevien viittausten ”esitteeseen” on katsottava viittaavan esitteiden kaikkiin eri muotoihin, tässä asetuksessa säädetty EU:n elpymisesite mukaan lukien, ellei nimenomaisesti toisin mainita.

(14)

Asetuksella (EU) 2017/1129 velvoitetaan rahoituksenvälittäjät ilmoittamaan sijoittajille täydennyksen julkaisumahdollisuudesta ja tietyissä olosuhteissa ottamaan sijoittajiin yhteyttä samana päivänä, jona täydennys julkaistaan. Määräaika, johon mennessä sijoittajiin on otettava yhteyttä, sekä niiden sijoittajien laaja joukko, joihin on otettava yhteyttä, voivat aiheuttaa vaikeuksia rahoituksenvälittäjille. Jotta voitaisiin tarjota helpotuksia rahoituksenvälittäjille ja vapauttaa niiden resursseja samalla kun säilytetään korkeatasoinen sijoittajansuoja, olisi säädettävä suhteutetummista tietovaatimuksista. Olisi erityisesti selvennettävä, että rahoituksenvälittäjien olisi otettava yhteyttä arvopapereita ostaviin tai merkitseviin sijoittajiin viimeistään ensimmäisen tarjousajan päättyessä. Ensimmäisen tarjousajan olisi katsottava tarkoittavan ajanjaksoa, jonka aikana esitteessä mainittu liikkeeseenlaskija tai tarjoaja tarjoaa arvopapereita yleisölle, ja sen ulkopuolelle olisi suljettava myöhemmät ajanjaksot, joiden aikana arvopapereita myydään edelleen markkinalla. Ensimmäisen tarjousajan olisi käsitettävä sekä arvopapereiden ensimmäinen liikkeeseenlasku että niiden listautumisen jälkeiset liikkeeseenlaskut. Tällaisissa tietovaatimuksissa olisi täsmennettävä, mihin sijoittajiin rahoituksenvälittäjien olisi otettava yhteyttä, kun täydennys julkaistaan, ja niissä olisi pidennettävä määräaikaa, johon mennessä kyseisiin sijoittajiin on otettava yhteyttä. Tässä asetuksessa säädetyistä uusista tietovaatimuksista riippumatta asetuksen (EU) 2017/1129 voimassa olevia säännöksiä, joilla varmistetaan, että täydennys on kaikkien sijoittajien saatavilla, edellyttämällä täydennyksen julkaisemista julkisesti saatavilla olevalla verkkosivustolla, olisi sovellettava jatkossakin.

(15)

Koska EU:n elpymisesitettä koskevat tietovaatimukset on rajoitettu elpymisvaiheeseen, näiden tietovaatimusten voimassaolon olisi päätyttävä 31 päivänä joulukuuta 2022. EU:n elpymisesitteiden jatkuvuuden varmistamiseksi niihin EU:n elpymisesitteisiin, jotka on hyväksytty ennen EU:n elpymisesitettä koskevien tietovaatimusten voimassaolon päättymistä, olisi sovellettava voimassaolon jatkamista koskevaa säännöstä.

(16)

Komissio antaa 21 päivään heinäkuuta 2022 mennessä Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen asetuksen (EU) 2017/1129 soveltamisesta sekä tarvittaessa sen ohella säädösehdotuksen. Kertomuksessa olisi muun muassa arvioitava, ovatko EU:n elpymisesitteitä koskevat tietovaatimukset tarkoituksenmukaisia tällä asetuksella asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Arvioinnissa olisi käsiteltävä sitä, saako EU:n elpymisesite aikaan asianmukaisen tasapainon sijoittajansuojan ja hallinnollisen rasitteen vähentämisen välillä.

(17)

Direktiivillä 2004/109/EY velvoitetaan liikkeeseenlaskijat, joiden arvopaperit on otettu kaupankäynnin kohteeksi jäsenvaltiossa sijaitsevilla tai toimivilla säännellyillä markkinoilla, laatimaan ja julkistamaan vuositilinpäätöksensä yhtenäisellä sähköisellä raportointimuodolla 1 päivänä tammikuuta 2020 tai sen jälkeen alkavilta tilikausilta. Kyseinen yhtenäinen sähköinen raportointimuoto määritetään komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2019/815 (8). Koska vuositilinpäätösten laatiminen yhtenäistä sähköistä raportointimuotoa käyttäen edellyttää tähän käytettävien henkilöresurssien ja taloudellisten resurssien lisäämistä, erityisesti ensimmäisen laadintavuoden aikana, ja kun otetaan huomioon liikkeeseenlaskijoiden resursseihin covid-19-pandemian takia kohdistuvat rajoitteet, jäsenvaltion olisi voitava lykätä vuositilinpäätösten laatimista ja julkistamista yhtenäistä sähköistä raportointimuotoa käyttäen koskevan vaatimuksen soveltamista yhdellä vuodella. Jäsenvaltion olisi tätä mahdollisuutta käyttääkseen ilmoitettava komissiolle aikomuksestaan sallia tällainen lykkäys ja perusteltava aikomuksensa asianmukaisesti.

(18)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitteita eli ottaa käyttöön toimenpiteitä, joilla helpotetaan reaalitalouteen tehtäviä sijoituksia, mahdollistetaan yritysten pääomapohjan nopea vahvistaminen unionissa ja annetaan liikkeeseenlaskijoille mahdollisuus päästä julkisille markkinoille elpymisprosessin varhaisessa vaiheessa, vaan ne voidaan niiden laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

(19)

Asetus (EU) 2017/1129 ja direktiivi 2004/109/EY olisi sen vuoksi muutettava tämän mukaisesti,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EU) 2017/1129 muuttaminen

Muutetaan asetus (EU) 2017/1129 seuraavasti:

1)

Lisätään 1 artiklan 4 kohtaan alakohta seuraavasti:

”l)

18 päivästä maaliskuuta 2021 alkaen 31 päivään joulukuuta 2022 saakka muut kuin osakesidonnaiset arvopaperit, joita luottolaitos laskee liikkeeseen jatkuvasti tai toistuvasti, kun tarjottujen arvopapereiden yhteenlasketut vastikkeet kokonaisuudessaan unionissa 12 kuukauden aikana ovat luottolaitosta kohti alle 150 000 000 euroa, edellyttäen, että kyseiset arvopaperit

i)

eivät ole etuoikeusasemaltaan huonompia eivätkä muunnettavissa tai vaihdettavissa; ja

ii)

eivät oikeuta merkitsemään tai hankkimaan muuntyyppisiä arvopapereita eivätkä ole johdannaisiin kytkettyjä.”

2)

Lisätään 1 artiklan 5 kohdan ensimmäiseen alakohtaan alakohta seuraavasti:

”k)

18 päivästä maaliskuuta 2021 alkaen 31 päivään joulukuuta 2022 saakka muut kuin osakesidonnaiset arvopaperit, joita luottolaitos laskee liikkeeseen jatkuvasti tai toistuvasti, kun tarjottujen arvopapereiden yhteenlasketut vastikkeet kokonaisuudessaan unionissa 12 kuukauden aikana ovat luottolaitosta kohti alle 150 000 000 euroa, edellyttäen, että kyseiset arvopaperit

i)

eivät ole etuoikeusasemaltaan huonompia eivätkä muunnettavissa tai vaihdettavissa; ja

ii)

eivät oikeuta merkitsemään tai hankkimaan muuntyyppisiä arvopapereita eivätkä ole johdannaisiin kytkettyjä.”

3)

Korvataan 6 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan johdantokappale seuraavasti:

”1.   Rajoittamatta 14 artiklan 2 kohdan, 14 a artiklan 2 kohdan ja 18 artiklan 1 kohdan soveltamista esitteen on sisällettävä tarpeelliset tiedot, jotka ovat sijoittajan kannalta olennaisia perustellun arvion tekemiseksi”.

4)

Lisätään 7 artiklaan kohta seuraavasti:

”12 a.   Poiketen siitä, mitä tämän artiklan 3–12 kohdassa säädetään, 14 a artiklan mukaisesti laaditussa EU:n elpymisesitteessä on oltava tämän kohdan mukaisesti laadittu tiivistelmä.

EU:n elpymisesitteen tiivistelmä on laadittava lyhyenä, ytimekkäästi kirjoitettuna asiakirjana, jonka pituus tulostettuna on enintään kaksi A4-kokoista sivua.

EU:n elpymisesitteen tiivistelmä ei saa sisältää viittauksia esitteen muihin osiin eikä viittaamalla esitettyjä tietoja, ja

a)

sen on oltava esitystapansa, asettelunsa ja kirjasinkokonsa puolesta helppolukuinen;

b)

sen on oltava kirjoitettu sellaisella selkeällä, ytimekkäällä ja helppotajuisella yleiskielellä ja tyylillä, joka auttaa sijoittajia ymmärtämään tiedot;

c)

siinä on oltava seuraavat neljä osiota:

i)

johdanto, joka sisältää kaikki tämän artiklan 5 kohdassa tarkoitetut tiedot, mukaan lukien varoitukset ja EU:n elpymisesitteen hyväksymispäivä;

ii)

keskeiset tiedot liikkeeseenlaskijasta, mukaan lukien soveltuvin osin vähintään 200 sanan mittainen nimenomainen maininta covid-19-pandemian vaikutuksesta liikkeeseenlaskijan liiketoimintaan ja rahoitukseen;

iii)

keskeiset tiedot osakkeista, mukaan lukien kyseisiin osakkeisiin liittyvät oikeudet ja näihin oikeuksiin mahdollisesti kohdistuvat rajoitukset;

iv)

keskeiset tiedot osakkeiden yleisölle tarjoamisesta ja/tai kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla ottamisesta.”

5)

Lisätään artikla seuraavasti:

”14 a artikla

EU:n elpymisesite

1.   Seuraavat henkilöt voivat päättää laatia EU:n elpymisesitteen tässä artiklassa säädettyjä yksinkertaistettuja tietovaatimuksia noudattaen, kun osakkeita tarjotaan yleisölle tai otetaan kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla:

a)

liikkeeseenlaskijat, joiden osakkeet ovat olleet otettuina kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla yhtäjaksoisesti vähintään viimeisten 18 kuukauden ajan ja jotka laskevat liikkeeseen aikaisemmin liikkeeseenlaskettujen, olemassa olevien osakkeiden kanssa samanlajisia osakkeita;

b)

liikkeeseenlaskijat, joiden osakkeilla on jo käyty kauppaa pk-yritysten kasvumarkkinalla yhtäjaksoisesti vähintään viimeisten 18 kuukauden ajan, edellyttäen, että kyseisten osakkeiden tarjoamisesta on julkaistu esite, ja jotka laskevat liikkeeseen aikaisemmin liikkeeseenlaskettujen, olemassa olevien osakkeiden kanssa samanlajisia osakkeita;

c)

tarjoajat, jotka tarjoavat osakkeita, jotka on otettu kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla tai pk-yritysten kasvumarkkinalla yhtäjaksoisesti vähintään viimeisten 18 kuukauden ajan.

Liikkeeseenlaskijat voivat laatia EU:n elpymisesitteen vain edellyttäen, että niiden osakkeiden lukumäärä, joita on tarkoitus tarjota, yhdessä EU:n elpymisesitteen kautta 12 kuukauden aikana mahdollisesti jo tarjottujen osakkeiden lukumäärän kanssa on enintään 150 prosenttia niiden osakkeiden lukumäärästä, jotka on jo otettu kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla tai, tapauksen mukaan, pk-yritysten kasvumarkkinalla EU:n elpymisesitteen hyväksymispäivänä.

Toisessa alakohdassa tarkoitettu 12 kuukauden ajanjakso alkaa EU:n elpymisesitteen hyväksymispäivänä.

2.   Poiketen siitä, mitä 6 artiklan 1 kohdassa säädetään, ja rajoittamatta 18 artiklan 1 kohdan soveltamista, EU:n elpymisesitteeseen on sisällyttävä merkitykselliset suppeammat tiedot, jotka ovat tarpeen, jotta sijoittajat voivat ymmärtää

a)

liikkeeseenlaskijan näkymät ja taloudellisen tuloksen sekä viimeksi kuluneen tilikauden päättymisen jälkeen mahdollisesti tapahtuneet merkittävät muutokset liikkeeseenlaskijan taloudellisessa asemassa ja liiketoiminnassa sekä sen pitkän aikavälin liiketoimintastrategian ja tavoitteet taloudellisten ja muiden kuin taloudellisten seikkojen osalta, mukaan lukien soveltuvin osin vähintään 400 sanan mittainen nimenomainen maininta covid-19-pandemian vaikutuksesta liikkeeseenlaskijan liiketoimintaan ja rahoitukseen sekä sen odotettavissa olevasta tulevasta vaikutuksesta;

b)

olennaiset tiedot osakkeista, mukaan lukien kyseisiin osakkeisiin liittyvät oikeudet ja näihin oikeuksiin mahdollisesti kohdistuvat rajoitukset, liikkeeseenlaskun syyt ja sen vaikutukset liikkeeseenlaskijaan, myös sen pääomarakenteeseen, sekä pääomarakennetta ja velkaantuneisuutta koskevat tiedot, käyttöpääomaa koskevat tiedot sekä varojen käyttö.

3.   EU:n elpymisesitteen tiedot on laadittava ja esitettävä helposti analysoitavassa, ytimekkäässä ja ymmärrettävässä muodossa, jotta sijoittajat, erityisesti vähittäissijoittajat, voivat tehdä perustellun sijoituspäätöksen, ottaen huomioon direktiivin 2004/109/EY ja tapauksen mukaan asetuksen (EU) N:o 596/2014 mukaisesti jo julkistetut säännellyt tiedot ja tapauksen mukaan komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2017/565 (*1) tarkoitetut tiedot.

4.   EU:n elpymisesite on laadittava yhtenä asiakirjana, jossa on liitteessä V a säädetyt vähimmäistiedot. Sen pituus tulostettuna saa olla enintään 30 A4-kokoista sivua, ja sen on oltava esitystapansa, asettelunsa ja kirjasinkokonsa puolesta helppolukuinen.

5.   Tämän artiklan 4 kohdassa tarkoitetussa enimmäispituudessa ei oteta huomioon tiivistelmää eikä 19 artiklan mukaisesti esitteeseen viittaamalla sisällytettyjä tietoja.

6.   Liikkeeseenlaskijat voivat päättää, missä järjestyksessä liitteessä V a säädetyt tiedot esitetään EU:n elpymisesitteessä.

(*1)  Komission delegoitu asetus (EU) 2017/565, annettu 25 päivänä huhtikuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU täydentämisestä sijoituspalveluyritysten toiminnan järjestämistä koskevien vaatimusten, toiminnan harjoittamisen edellytysten ja kyseisessä direktiivissä määriteltyjen käsitteiden osalta (EUVL L 87, 31.3.2017, s. 1).”"

6)

Lisätään 20 artiklaan kohta seuraavasti:

”6 a.   Poiketen siitä, mitä 2 ja 4 kohdassa säädetään, 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa ja 4 kohdassa säädetyt määräajat on lyhennettävä seitsemään työpäivään, kun kyse on EU:n elpymisesitteestä. Liikkeeseenlaskijan on ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle hakemuksen suunnitellusta jättämisestä vähintään viisi työpäivää ennen päivää, jona se aikoo jättää hakemuksen hyväksyttäväksi.”

7)

Lisätään 21 artiklaan kohta seuraavasti:

”5 a.   EU:n elpymisesite on luokiteltava tämän artiklan 6 kohdassa tarkoitetussa säilytysjärjestelmässä. Edellä olevan 14 artiklan mukaisesti laadittujen esitteiden luokittelemisessa käytettyjä tietoja voidaan käyttää 14 a artiklan mukaisesti laadittujen EU:n elpymisesitteiden luokittelemisessa edellyttäen, että nämä kaksi esitetyyppiä erotetaan toisistaan kyseisessä säilytysjärjestelmässä.”

8)

Muutetaan 23 artikla seuraavasti:

a)

lisätään kohta seuraavasti:

”2 a.   Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa säädetään, mikäli esite liittyy arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle, sijoittajilla, jotka ovat jo päättäneet ostaa tai merkitä arvopapereita ennen täydennyksen julkaisemista, on 18 päivästä maaliskuuta 2021 alkaen 31 päivään joulukuuta 2022 saakka oltava oikeus perua sitoumuksensa kolmen työpäivän kuluessa täydennyksen julkaisemisesta edellyttäen, että 1 kohdassa tarkoitettu merkittävä uusi seikka, olennainen virhe tai olennainen epätarkkuus ilmeni tai havaittiin ennen tarjousajan päättymistä tai arvopapereiden toimittamista, sen mukaan, kumpi näistä tapahtuu ensin. Liikkeeseenlaskija tai tarjoaja voi pidentää tätä määräaikaa. Perumisoikeuden päättymispäivä on ilmoitettava täydennyksessä.

Täydennyksen on sisällettävä perumisoikeutta koskeva selkeästi havaittava teksti, jossa todetaan selvästi seuraavaa:

a)

perumisoikeus myönnetään vain niille sijoittajille, jotka olivat jo päättäneet ostaa tai merkitä arvopapereita ennen täydennyksen julkaisemista, jos arvopapereita ei ollut vielä toimitettu sijoittajille ajankohtana, jona merkittävä uusi seikka, olennainen virhe tai olennainen epätarkkuus ilmeni tai havaittiin;

b)

ajanjakso, jolloin sijoittajat voivat käyttää perumisoikeuttaan; ja

c)

kehen sijoittajat voivat ottaa yhteyttä, jos ne haluavat käyttää perumisoikeuttaan.”;

b)

lisätään kohta seuraavasti:

”3 a.   Poiketen siitä, mitä 3 kohdassa säädetään, jos sijoittajat ovat ostaneet tai merkinneet arvopapereita rahoituksenvälittäjän kautta kyseisiä arvopapereita koskevan esitteen hyväksymisen ja ensimmäisen tarjousajan päättymisen välisenä aikana, kyseisen rahoituksenvälittäjän on 18 päivästä maaliskuuta 2021 alkaen 31 päivään joulukuuta 2022 saakka ilmoitettava näille sijoittajille täydennyksen julkaisumahdollisuudesta ja siitä, missä ja milloin täydennys julkaistaisiin, sekä siitä, että rahoituksenvälittäjä avustaa niitä tällöin sitoumuksen perumisoikeuden käytössä.

Jos tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuilla sijoittajilla on 2 a kohdassa tarkoitettu perumisoikeus, rahoituksenvälittäjän on otettava yhteyttä näihin sijoittajiin ensimmäistä työpäivää, jona täydennys julkaistaan, seuraavan työpäivän päättymiseen mennessä.

Jos arvopaperit on ostettu tai merkitty suoraan liikkeeseenlaskijalta, kyseisen liikkeeseenlaskijan on ilmoitettava sijoittajille täydennyksen julkaisumahdollisuudesta ja siitä, missä täydennys julkaistaisiin, sekä siitä, että niillä voisi tällöin olla oikeus perua sitoumus.”

9)

Lisätään artikla seuraavasti:

”47 a artikla

EU:n elpymisesitettä koskevien tietovaatimusten aikarajoitus

Edellä 7 artiklan 12 a kohdassa, 14 a artiklassa, 20 artiklan 6 a kohdassa ja 21 artiklan 5 a kohdassa säädettyjen EU:n elpymisesitettä koskevien tietovaatimusten voimassaolo päättyy 31 päivänä joulukuuta 2022.

EU:n elpymisesitteitä, jotka on hyväksytty 18 päivän maaliskuuta 2021 ja 31 päivän joulukuuta 2022 välisenä aikana, säännellään edelleen 14 a artiklan mukaisesti niiden voimassaoloajan päättymiseen asti tai siihen saakka, kun on kulunut 12 kuukautta 31 päivästä joulukuuta 2022, sen mukaan, kumpi näistä tapahtuu ensin.”

10)

Korvataan 48 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Kertomuksessa on arvioitava muun muassa, ovatko esitteen tiivistelmä, 14, 14 a ja 15 artiklassa säädetyt tietovaatimukset sekä 9 artiklassa tarkoitettu yleinen rekisteröintiasiakirja yhä tarkoituksenmukaisia niille asetettujen tavoitteiden saavuttamisen kannalta. Kertomuksessa on oltava erityisesti

a)

kuhunkin 15 artiklan 1 kohdan a–d alakohdassa tarkoitettuun luokkaan kuuluvia henkilöitä koskevien EU:n kasvuesitteiden lukumäärä ja analyysi kunkin lukumäärän kehityksestä sekä EU:n kasvuesitteen käyttöön oikeutettujen henkilöiden kauppapaikkojen valinnan suuntauksista;

b)

analyysi siitä, saako EU:n kasvuesite aikaan asianmukaisen tasapainon sijoittajansuojan ja sen käyttöön oikeutettujen henkilöiden hallinnollisten rasitteiden vähentämisen välillä;

c)

hyväksyttyjen EU:n elpymisesitteiden lukumäärä ja analyysi lukumäärän kehityksestä sekä arvio EU:n elpymisesitteillä tosiasiallisesti aikaansaadusta markkina-arvon lisäyksestä liikkeeseenlaskupäivänä, jotta voidaan kerätä kokemuksia EU:n elpymisesitteestä jälkiarviointia varten;

d)

EU:n elpymisesitteen laatimisesta ja hyväksyttämisestä aiheutuvat kustannukset verrattuna vakiomuotoisen esitteen, listautumisen jälkeistä liikkeeseenlaskua koskevan esitteen ja EU:n kasvuesitteen nykyisiin laatimis- ja hyväksymiskustannuksiin sekä tiedot saavutetuista kokonaissäästöistä ja siitä, mitä kustannuksia voitaisiin edelleen vähentää, ja liikkeeseenlaskijoille, tarjoajille ja rahoituksenvälittäjille tämän asetuksen noudattamisesta aiheutuvat kokonaiskustannukset sekä laskelma kyseisistä kustannuksista prosenttiosuutena toimintakustannuksista;

e)

analyysi siitä, saako EU:n elpymisesite aikaan asianmukaisen tasapainon sijoittajansuojan ja sen käyttöön oikeutettujen henkilöiden hallinnollisten rasitteiden vähentämisen välillä, sekä sijoitusten kannalta olennaisten tietojen saatavuudesta;

f)

analyysi siitä, olisiko EU:n elpymisesitettä koskevien tietovaatimusten kestoa tarkoituksenmukaista pidentää, mukaan lukien siitä, onko 14 a artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettu kynnysarvo, jonka ylittyessä EU:n elpymisesitettä ei voida käyttää, tarkoituksenmukainen;

g)

analyysi siitä, onko 23 artiklan 2 a kohdassa ja 23 artiklan 3 a kohdassa säädetyillä toimenpiteillä saavutettu tavoite selkeyden ja joustavuuden lisäämisestä sekä rahoituksenvälittäjien että sijoittajien kannalta ja olisiko näistä toimenpiteistä tarkoituksenmukaista tehdä pysyviä.”

11)

Lisätään tämän asetuksen liitteessä oleva teksti liitteeksi V a.

2 artikla

Direktiivin 2004/109/EY muuttaminen

Korvataan 4 artiklan 7 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”7.   Kaikki vuositilinpäätökset on 1 päivänä tammikuuta 2020 tai sen jälkeen alkavilta tilikausilta laadittava yhtenäisessä sähköisessä raportointimuodossa edellyttäen, että Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1095/2010 (*2) perustettu Euroopan valvontaviranomainen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) (EAMV) on suorittanut kustannus–hyötyanalyysin. Jäsenvaltio voi kuitenkin sallia, että liikkeeseenlaskijat soveltavat kyseistä raportointivaatimusta 1 päivänä tammikuuta 2021 tai sen jälkeen alkavilta tilikausilta, edellyttäen, että kyseinen jäsenvaltio ilmoittaa komissiolle aikomuksestaan sallia tällainen lykkäys viimeistään 19 päivänä maaliskuuta 2021 ja että sen aikomus on asianmukaisesti perusteltu.

3 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 16 päivänä helmikuuta 2021.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

D. M. SASSOLI

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. P. ZACARIAS


(1)  EUVL C 10, 11.1.2021, s. 30.

(2)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 11. helmikuuta 2021 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 15. helmikuuta 2021.

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/1129, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2017, arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla ottamisen yhteydessä julkaistavasta esitteestä ja direktiivin 2003/71/EY kumoamisesta (EUVL L 168, 30.6.2017, s. 12).

(4)  Komission delegoitu asetus (EU) 2019/980, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2019, arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla ottamisen yhteydessä julkaistavasta esitteestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1129 täydentämisestä esitteen muodon, sisällön, tarkastuksen ja hyväksymisen osalta sekä komission asetuksen (EY) N:o 809/2004 kumoamisesta (EUVL L 166, 21.6.2019, s. 26).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 596/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, markkinoiden väärinkäytöstä (markkinoiden väärinkäyttöasetus) sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/6/EY ja komission direktiivien 2003/124/EY, 2003/125/EY ja 2004/72/EY kumoamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 1).

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/109/EY, annettu 15 päivänä joulukuuta 2004, säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien arvopaperien liikkeeseenlaskijoita koskeviin tietoihin liittyvien avoimuusvaatimusten yhdenmukaistamisesta ja direktiivin 2001/34/EY muuttamisesta (EUVL L 390, 31.12.2004, s. 38).

(7)  Komission delegoitu asetus (EU) 2017/565, annettu 25 päivänä huhtikuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU täydentämisestä sijoituspalveluyritysten toiminnan järjestämistä koskevien vaatimusten, toiminnan harjoittamisen edellytysten ja kyseisessä direktiivissä määriteltyjen käsitteiden osalta (EUVL L 87, 31.3.2017, s. 1).

(8)  Komission delegoitu asetus (EU) 2019/815, annettu 17 päivänä joulukuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/109/EY täydentämisestä yhtenäisen sähköisen raportointimuodon määrittämistä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (EUVL L 143, 29.5.2019, s. 1).


LIITE

”LIITE V a

EU:N ELPYMISESITTEESEEN SISÄLLYTETTÄVÄT VÄHIMMÄISTIEDOT

I.   Tiivistelmä

EU:n elpymisesitteessä on oltava 7 artiklan 12 a kohdan mukaisesti laadittu tiivistelmä.

II.   Liikkeeseenlaskijan nimi, perustamismaa, linkki liikkeeseenlaskijan verkkosivustolle

Ilmoitetaan osakkeet liikkeeseen laskeva yritys, mukaan lukien sen oikeushenkilötunnus (LEI), sen virallinen nimi ja muu liiketoiminnassa käytetty toiminimi, sen perustamismaa ja verkkosivusto, jolta sijoittajat voivat löytää tietoja yrityksen liiketoimista, sen tarjoamista tuotteista tai palveluista, sen pääasiallisista kilpailumarkkinoista, sen suurimmista osakkeenomistajista, sen hallinto-, johto- tai valvontaelinten sekä sen ylimmän johdon kokoonpanosta ja soveltuvin osin esitteeseen viittaamalla sisällytetyt tiedot (sisältäen vastuuvapauslausekkeen, jonka mukaan verkkosivustolla olevat tiedot eivät ole osa esitettä, paitsi jos kyseiset tiedot sisällytetään esitteeseen viittaamalla).

III.   Vastuulausuma ja lausuma toimivaltaisesta viranomaisesta

1.   Vastuulausuma

Ilmoitetaan ne henkilöt, jotka ovat vastuussa EU:n elpymisesitteen laatimisesta, ja sisällytetään esitteeseen näiden henkilöiden antama lausuma, joka koskee sitä, että EU:n elpymisesitteen sisältö vastaa heidän parhaan ymmärryksensä mukaan tosiseikkoja ja että EU:n elpymisesitteestä ei ole jätetty pois mitään asiaan todennäköisesti vaikuttavaa.

Lausuman on tapauksen mukaan sisällettävä kolmansilta osapuolilta peräisin olevia tietoja, mukaan lukien käytetyt tietolähteet, ja asiantuntijana toimivan henkilön laatimia lausuntoja tai kertomuksia sekä seuraavat kyseistä henkilöä koskevat tiedot:

a)

nimi;

b)

työpaikan osoite;

c)

tutkinnot ja todistukset; ja

d)

(mahdolliset) merkittävät liikkeeseenlaskijaan liittyvät intressit.

2.   Lausuma toimivaltaisesta viranomaisesta

Lausumassa on ilmoitettava toimivaltainen viranomainen, joka on hyväksynyt tämän asetuksen mukaisesti EU:n elpymisesitteen, täsmennettävä, että tällainen hyväksyminen ei ole osoitus sen liikkeeseenlaskijan tai niiden osakkeiden laadun hyväksynnästä, jota tai joita EU:n elpymisesite koskee, ja että toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt EU:n elpymisesitteen vain siltä osin, että se täyttää tämän asetuksen mukaiset kattavuutta, ymmärrettävyyttä ja johdonmukaisuutta koskevat vaatimukset, ja täsmennettävä, että EU:n elpymisesite on laadittu 14 a artiklan mukaisesti.

IV.   Riskitekijät

Kuvaus olennaisista riskeistä, jotka liittyvät liikkeeseenlaskijaan, ja kuvaus olennaisista riskeistä, jotka liittyvät yleisölle tarjottaviin ja/tai kaaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla otettaviin osakkeisiin; riskit, jaoteltuina muutamaan luokkaan, merkitään jaksoon, jonka otsikko on ”Riskitekijät”.

Kussakin luokassa on esitettävä ensin olennaisimmat riskit, jotka liikkeeseenlaskija, tarjoaja tai kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla ottamista hakeva henkilö on tekemässään arvioinnissa havainnut, ottaen huomioon kielteisen vaikutuksen liikkeeseenlaskijaan ja yleisölle tarjottaviin ja/tai kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla otettaviin osakkeisiin, sekä riskien toteutumisen todennäköisyys. Riskit on vahvistettava EU:n elpymisesitteen sisällössä.

V.   Tilinpäätökset

EU:n elpymisesitteessä on oltava vuotuiset tilinpäätökset ja puolivuotiskatsaukset, jotka on julkaistu EU:n elpymisesitteen hyväksymistä edeltävän 12 kuukauden jakson aikana. Jos sekä vuotuisia tilinpäätöksiä että puolivuotiskatsauksia on julkaistu, vain vuotuiset tilinpäätökset tarvitaan, jos ne ovat tuoreempia kuin puolivuosittaiset osavuosikatsaukset.

Vuosittaiset tilinpäätökset on tarkastettava riippumattomasti. Tilintarkastuskertomus on laadittava Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/43/EY (1) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 537/2014 (2) mukaisesti.

Jos direktiiviä 2006/43/EY ja asetusta (EU) N:o 537/2014 ei sovelleta, vuosittaisille tilinpäätöksille on tehtävä tilintarkastus tai yleisluonteinen tarkastus, ja niistä on annettava jäsenvaltiossa sovellettavien tilintarkastusstandardien tai vastaavien standardien mukaisesti lausunto siitä, antaako tilinpäätös EU:n elpymisesitettä varten oikean ja riittävän kuvan. Muussa tapauksessa EU:n elpymisesitteessä on annettava seuraavat tiedot:

a)

selkeä maininta siitä, mitä tilintarkastusstandardeja on sovellettu;

b)

selvitys sovellettujen tilintarkastusstandardien ja kansainvälisten tilintarkastusstandardien (International Standards on Auditing, ISA) välisistä merkittävistä eroista.

Jos tilintarkastajat eivät ole puoltaneet tilinpäätöksen vahvistamista tai jos tilintarkastuskertomuksessa on esitetty varaumia, tarkastuslausunnon muutoksia, vastuuvapauslausekkeita tai lisätietoja, on ilmoitettava syy tähän, ja tällaiset varaumat, muutokset, vastuuvapauslausekkeet tai lisätiedot on toistettava täydellisinä.

On myös annettava selvitys merkittävistä muutoksista konsernin taloudellisessa asemassa sen jälkeen kun viimeisin tilikausi, jolta on julkaistu tarkastettu tilinpäätös tai osavuosikatsaus, päättyi, tai asianmukainen maininta siitä, ettei tällaisia muutoksia ole tapahtunut.

Tarvittaessa on annettava myös pro forma -tiedot.

VI.   Osingonjakopolitiikka

On esitettävä kuvaus liikkeeseenlaskijan osingonjakoperiaatteista ja mahdollisista osingonjakoon kohdistuvista nykyisistä rajoituksista sekä osakkeiden takaisinostoista.

VII.   Kehityssuuntaukset

Kuvaus seuraavista:

a)

tuotannon, myynnin, varastojen, kustannusten ja myyntihintojen kehityksen merkittävimmät viimeaikaiset suuntaukset edeltävän tilikauden lopusta EU:n elpymisesitteen päiväykseen asti;

b)

ainakin kuluvan tilikauden osalta tiedossa olevat suuntaukset, epävarmuustekijät, vaateet, sitoumukset tai tapahtumat, joiden voidaan kohtuullisen todennäköisesti odottaa vaikuttavan merkittävällä tavalla liikkeeseenlaskijan tulevaisuudennäkymiin;

c)

liikkeeseenlaskijan lyhyen ja pitkän aikavälin liiketoimintastrategia ja tavoitteet taloudellisten ja muiden kuin taloudellisten seikkojen osalta, mukaan lukien tarvittaessa erityinen vähintään 400 sanan pituinen viittaus covid-19-pandemiasta liikkeeseenlaskijalle aiheutuviin liiketoiminta- ja rahoitusvaikutuksiin ja covid-19-pandemian ennakoituihin tuleviin vaikutuksiin.

Jos tämän jakson a tai b alakohdassa tarkoitetuissa kehityssuuntauksissa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia, tästä on mainittava.

VIII.   Tarjouksen ehdot, merkintätakaukset (kiinteät sitoumukset) ja merkintää koskevat aikomukset sekä merkintäsitoumusta ja liikkeeseenlaskun toteuttamista koskevien sopimusten keskeiset piirteet

Ilmoitetaan tarjoushinta, tarjottavien osakkeiden lukumäärä, liikkeeseenlaskun/tarjouksen määrä, tarjouksen ehdot ja mahdollisen merkintäetuoikeuden käyttämisessä noudatettava menettely.

Jos liikkeeseenlaskija on asiasta tietoinen, annetaan tiedot siitä, aikovatko suurimmat osakkeenomistajat tai liikkeeseenlaskijan hallinto-, johto- tai valvontaelinten jäsenet merkitä tarjottuja osakkeita tai aikooko joku henkilö merkitä yli viisi prosenttia tarjotuista osakkeista.

Esitetään mahdolliset kiinteät sitoumukset merkitä yli viisi prosenttia tarjotuista osakkeista ja merkintäsitoumusta ja liikkeeseenlaskun toteuttamista koskevien sopimusten kaikki pääpiirteet, mukaan lukien sellaisten yhteisöjen nimi ja osoite, jotka ovat sitoutuneet antamaan liikkeeseenlaskulle merkintäsitoumuksen kiinteän sitoumuksen pohjalta tai toteuttamaan liikkeeseenlaskun ilman kiinteää sitoumusta tai parhaan yrityksen pohjalta (”best efforts”), ja kiintiöt.

IX.   Olennaiset tiedot osakkeista ja niiden merkinnästä

Annetaan seuraavat olennaiset tiedot yleisölle tarjottavista tai kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla otettavista osakkeista:

a)

ISIN (International Security Identification Number) -koodi;

b)

osakkeisiin liittyvät oikeudet, kyseisten oikeuksien käyttöön sovellettava menettely ja näille oikeuksille mahdollisesti asetetut rajoitukset;

c)

se, missä osakkeet voidaan merkitä, sekä ajanjakso, jonka tarjous on voimassa, siihen mahdollisesti tehtävät muutokset mukaan luettuina, ja kuvaus merkintämenettelystä sekä uusien osakkeiden liikkeeseenlaskupäivä.

X.   Syyt tarjouksen esittämiseen ja tuottojen käyttö

Annetaan tietoja syistä tarjouksen esittämiseen ja soveltuvin osin arvio liikkeeseenlaskijalle kertyvistä nettotuotoista sekä tärkeysjärjestykseen perustuva erittely tuottojen pääasiallisista käyttötarkoituksista.

Jos liikkeeseenlaskija on tietoinen siitä, etteivät ennakoidut tuotot riitä kaikkien suunniteltujen käyttötarkoitusten rahoittamiseen, sen on ilmoitettava muun tarvittavan rahoituksen määrä ja lähteet. Lisäksi tuottojen käytöstä on annettava yksityiskohtainen selvitys erityisesti siinä tapauksessa, että tuotot käytetään omaisuuserien hankkimiseen muun kuin tavanomaisen liiketoiminnan harjoittamisen yhteydessä, julkistettujen yrityskauppojen rahoittamiseen tai velkojen maksamiseen tai vähentämiseen.

XI.   Saatu valtiontuki

Annetaan lausunto, jossa on tietoja siitä, onko liikkeeseenlaskija saanut valtiontukea missä tahansa muodossa elpymisen yhteydessä, sekä tietoja tuen tarkoituksesta, välineen tyypistä ja saadun tuen määrästä ja siihen mahdollisesti liittyvistä ehdoista.

Lausunnossa siitä, onko liikkeeseenlaskija saanut valtiontukea, on oltava lausuma, että tiedot annetaan yksinomaan 11 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen esitteestä vastuussa olevien henkilöiden vastuulla, että toimivaltaisen viranomaisen tehtävänä esitteen hyväksymisessä on tarkastaa sen kattavuus, johdonmukaisuus ja ymmärrettävyys ja että sen vuoksi toimivaltainen viranomainen ei ole velvollinen valtiontukea koskevan lausunnon osalta riippumattomasti varmentamaan kyseistä lausuntoa.

XII.   Käyttöpääomaa koskeva lausunto

Liikkeeseenlaskijan lausunto siitä, että liikkeeseenlaskijan käyttöpääoman määrä vastaa sen mielestä tämänhetkisiä tarpeita, tai jos näin ei ole, siitä, miten liikeeseenlaskija aikoo hankkia tarvittavan lisäkäyttöpääoman.

XIII.   Pääomarakenne ja velkaantuneisuus

Lausunto pääomarakenteesta ja velkaantuneisuudesta (toisistaan erotetaan taatut ja takaamattomat sekä vakuudelliset ja vakuudettomat velat) enintään 90 päivää ennen EU:n elpymisesitteen päiväystä. Ilmaus ”velkaantuneisuus” kattaa myös välilliset ja ehdolliset sitoumukset.

Jos liikkeeseenlaskijan pääomarakenteessa ja velkaantuneisuudessa tapahtuu merkittäviä muutoksia 90 päivän ajanjaksolla, lisätiedot on annettava esittämällä sanallinen kuvaus tällaisista muutoksista tai päivittämällä luvut, joita nämä muutokset koskevat.

XIV.   Eturistiriidat

Annetaan tietoja liikkeeseenlaskuun liittyvistä mahdollisista eduista, myös eturistiriidoista, ja yksityiskohtaiset tiedot asianomaisista henkilöistä ja etujen luonteesta.

XV.   Omistuksen laimentuminen ja osakeomistus liikkeeseenlaskun jälkeen

Esitetään vertailu nykyisten osakkeenomistajien osuudesta pääomasta ja äänioikeuksista ennen julkisesta tarjouksesta johtuvaa osakepääoman korottamista ja sen jälkeen, sillä oletuksella, että nykyiset osakkeenomistajat eivät merkitse uusia osakkeita, ja erikseen sillä oletuksella, että nykyiset osakkeenomistajat käyttävät merkintäoikeuttaan.

XVI.   Saatavilla olevat asiakirjat

Lausunto siitä, että EU:n elpymisesitteen voimassaolon ajan on tarvittaessa mahdollista tutustua seuraaviin asiakirjoihin:

a)

liikkeeseenlaskijan ajan tasalla oleva perustamiskirja ja yhtiöjärjestys;

b)

kaikki lausunnot, kirjeet ja muut asiakirjat sekä liikkeeseenlaskijan pyynnöstä laaditut asiantuntija-arviot ja -lausunnot, jotka sisältyvät kokonaan tai osittain EU:n elpymisesitteeseen tai joihin siinä viitataan.

Tiedot verkkosivustosta, jolla asiakirjoihin voi tutustua.


(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/43/EY, annettu 17 päivänä toukokuuta 2006, tilinpäätösten ja konsolidoitujen tilinpäätösten lakisääteisestä tilintarkastuksesta, direktiivien 78/660/ETY ja 83/349/ETY muuttamisesta sekä neuvoston direktiivin 84/253/ETY kumoamisesta (EUVL L 157, 9.6.2006, s. 87).

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 537/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen lakisääteistä tilintarkastusta koskevista erityisvaatimuksista ja komission päätöksen 2005/909/EY kumoamisesta (EUVL L 158, 27.5.2014, s. 77).


Top