EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0103

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/103, annettu 23 päivänä tammikuuta 2019, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/1998 muuttamisesta tiettyjen ilmailun turvaamista koskevien erityistoimenpiteiden selkiyttämisen, yhdenmukaistamisen, yksinkertaistamisen ja vahvistamisen osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.)

C/2019/136

OJ L 21, 24.1.2019, p. 13–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 02/07/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/103/oj

24.1.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 21/13


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/103,

annettu 23 päivänä tammikuuta 2019,

täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/1998 muuttamisesta tiettyjen ilmailun turvaamista koskevien erityistoimenpiteiden selkiyttämisen, yhdenmukaistamisen, yksinkertaistamisen ja vahvistamisen osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisistä siviili-ilmailun turvaamista koskevista säännöistä ja asetuksen (EY) N:o 2320/2002 kumoamisesta 11 päivänä maaliskuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 300/2008 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/1998 (2) täytäntöönpanosta saatu kokemus on osoittanut, että tiettyjen yhteisten perusvaatimusten täytäntöönpanoa koskeviin yksityiskohtaisiin sääntöihin on tarpeen tehdä vähäisiä muutoksia.

(2)

Kyse on tiettyjen ilmailun turvaamista koskevien erityistoimenpiteiden selkiyttämisestä, yhdenmukaistamisesta ja yksinkertaistamisesta oikeusvarmuuden parantamiseksi, lainsäädännön tulkinnan yhdenmukaistamiseksi ja ilmailun turvaamista koskevien yhteisten perusvaatimusten täytäntöönpanon parantamiseksi entisestään.

(3)

Lisäksi lentoasemien ja lentoyhtiöiden toiminnan, teknologian ja ilmailun turvaamiseen käytettävien laitteiden kehittyminen, jolla vastataan uhka- ja riskikuvan muutoksiin, sekä kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) kansainvälisten standardien ja suositeltujen menettelytapojen kehittyminen edellyttävät täytäntöönpanosääntöjen muuttamista vastaavasti.

(4)

Muutokset koskevat lentoaseman turvaamiseen liittyviä toimenpiteitä, taustan tarkastuksia koskevien sääntöjen tarkistamista turvallisuuskulttuurin ja häiriönsietokyvyn parantamiseksi sekä kengissä olevien räjähteiden ilmaisinten (Shoe Explosive Detection equipment, SED) ja räjähtävien kaasujen ilmaisinten (Explosive Vapour Detection equipment, EVD) käyttöönottoa ja käyttöä sekä niitä koskevien suorituskykystandardien määrittämistä.

(5)

Sen vuoksi täytäntöönpanoasetusta (EU) 2015/1998 olisi muutettava.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 300/2008 19 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/1998 liite tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2019. Tämän asetuksen liitteessä olevia 2, 20, 25, 26, 28–38, 44 ja 45 kohtaa sovelletaan kuitenkin 31 päivästä joulukuuta 2020.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä tammikuuta 2019.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 97, 9.4.2008, s. 72.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/1998, annettu 5 päivänä marraskuuta 2015, yksityiskohtaisista toimenpiteistä ilmailun turvaamista koskevien yhteisten perusvaatimusten täytäntöönpanemiseksi (EUVL L 299, 14.11.2015, s. 1).


LIITE

Muutetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/1998 liite seuraavasti:

1)

Korvataan 1.1.3.4 kohta seuraavasti:

”1.1.3.4

Niissä kriittisissä osissa, joiden koskemattomuus on voinut vaarantua, on suoritettava turvaetsintä mahdollisimman pian, jotta voidaan kohtuudella varmistaa, ettei osissa ole kiellettyjä esineitä, aina kun kriittisiin osiin on voinut päästä kuka tahansa seuraavista:

a)

turvatarkastamattomia henkilöitä;

b)

matkustajia ja miehistön jäseniä, jotka saapuvat muista kuin lisäyksessä 4-B luetelluista kolmansista maista;

c)

matkustajia ja miehistön jäseniä, jotka saapuvat sellaisissa jäsenvaltioissa sijaitsevilta unionin lentoasemilta, jotka ovat poikenneet komission asetuksen (EU) N:o 1254/2009 (*1) 1 artiklassa tarkoitetuista yhteisistä perusvaatimuksista, paitsi jos heitä tullaan vastaan heidän saapuessaan lentoasemalle ja heidät saatetaan kyseisten alueiden ulkopuolelle 1.2.7.3 kohdan mukaisesti.

Tämän kohdan vaatimusten katsotaan täyttyvän sellaisten ilma-alusten osalta, jotka ovat ilma-aluksen turvaetsinnän kohteena, eikä tätä kohtaa sovelleta, kun 1.3.2 ja 4.1.1.7 kohdan soveltamisalaan kuuluvilla henkilöillä on ollut pääsy kriittisiin osiin.

Edellä olevien b ja c alakohdan osalta tätä säännöstä sovelletaan ainoastaan niihin kriittisiin osiin, joissa voi olla turvatarkastettuja ruumaan meneviä matkatavaroita ja/tai joita käyttävät turvatarkastetut lähtevät matkustajat, jotka eivät lähde samalla ilma-aluksella kuin kyseiset matkustajat ja miehistön jäsenet.

(*1)  Komission asetus (EU) N:o 1254/2009, annettu 18 päivänä joulukuuta 2009, perusteista, joilla jäsenvaltiot saavat poiketa siviili-ilmailun turvaamista koskevista yhteisistä perusvaatimuksista ja ottaa käyttöön vaihtoehtoisia turvatoimenpiteitä (EUVL L 338, 19.12.2009, s. 17).”"

2)

Korvataan 1.2.3 kohta seuraavasti:

”1.2.3   Unionin miehistön henkilökorttia ja lentoaseman henkilökorttia koskevat vaatimukset

1.2.3.1   Unionin lentoliikenteen harjoittajan palveluksessa olevan miehistön jäsenen henkilökortti ja lentoaseman henkilökortti voidaan myöntää ainoastaan henkilölle, joka tarvitsee sitä tehtäviensä toteuttamiseksi ja joka on läpäissyt 11.1.3 kohdan mukaisen laajennetun taustan tarkistuksen.

1.2.3.2   Miehistön henkilökortit ja lentoaseman henkilökortit voidaan myöntää enintään viideksi vuodeksi.

1.2.3.3   Sellaisen henkilön henkilökortti, joka ei läpäise laajennettua taustan tarkistusta, on välittömästi mitätöitävä tai peruttava ja palautettava toimivaltaiselle viranomaiselle, toiminnanharjoittajalle tai kortin myöntäneelle yksikölle.

1.2.3.4   Henkilökortti on pidettävä esillä ainakin haltijan ollessa turvavalvotulla alueella.

Henkilöiden, jotka vastaavat 1.5.1 kohdan c alakohdan täytäntöönpanosta, on tarkastettava henkilö, joka ei pidä henkilökorttiaan esillä muilla turvavalvotuilla alueilla kuin niillä, joilla on matkustajia, ja tarvittaessa ilmoitettava asiasta.

1.2.3.5   Henkilökortti on välittömästi palautettava seuraavissa tapauksissa:

a)

toimivaltaisen viranomaisen, toiminnanharjoittajan tai kortin myöntäneen yksikön pyynnöstä;

b)

työsuhteen päättyessä;

c)

työnantajan vaihtuessa;

d)

kun tarve päästä niille alueille, joille lupa on myönnetty, muuttuu;

e)

kortin voimassaolon päättyessä;

f)

kun kortti perutaan.

1.2.3.6   Kortin myöntäneelle yksikölle on ilmoitettava välittömästi, jos henkilökortti katoaa tai varastetaan tai jos sitä ei palauteta.

1.2.3.7   Sähköinen kortti on mitätöitävä välittömästi sen jälkeen, kun kortti on palautettu, sen voimassaolo päättyy, se on peruttu tai on ilmoitettu sen katoamisesta, varkaudesta tai palauttamatta jättämisestä.”

3)

Korvataan 1.2.6.3 kohdan b alakohta seuraavasti:

”b)

liitettävä yrityksen tai yksittäisen rekisteröidyn ajoneuvon käyttäjään varmennetun ajoneuvorekisteritietokannan kautta”

4)

Korvataan 1.2.6.3 kohdan viimeinen virke seuraavasti:

”Sähköisten ajoneuvolupien on oltava sähköisesti luettavissa myös lentokenttäalueella.”

5)

Korvataan 1.3.1.1 kohdan f alakohta seuraavasti:

”f)

räjähdysainejäämäilmaisimet (ETD) yhdessä käsimetallinilmaisinten kanssa;”

6)

Lisätään 1.3.1.1 kohtaan g ja h alakohta seuraavasti:

”g)

kenkien metallinilmaisimet (SMD);

h)

kengissä olevien räjähteiden ilmaisimet (SED).”

7)

Lisätään 1.3.1.1 kohdan loppuun virke seuraavasti:

”Kenkien metallinilmaisimia ja kengissä olevien räjähteiden ilmaisimia saa käyttää ainoastaan täydentävänä turvatarkastusmenetelmänä.”

8)

Korvataan 1.3.1.3 kohta seuraavasti:

”1.3.1.3

Räjähdekoiria, räjähdysainejäämäilmaisimia ja räjähdysainejäämäilmaisimia yhdessä kengissä olevien räjähteiden ilmaisinten kanssa saa käyttää ainoastaan täydentävänä turvatarkastusmenetelmänä muiden henkilöiden kuin matkustajien turvatarkastuksessa tai ennakoimattomana vaihtoehtona käsin suoritettavalle tarkastukselle, käsin suoritettavalle tarkastukselle yhdessä kenkien metallinilmaisinten kanssa, metallinilmaisinporteille tai turvaskannereille.”

9)

Lisätään 3.1.3 kohdan loppuun virke seuraavasti:

”Edellä esitetyt tallennetut tiedot voidaan säilyttää sähköisessä muodossa.”

10)

Korvataan 4.0.3 kohta seuraavasti:

”4.0.3

Jos matkustajat ja heidän käsimatkatavaransa saapuvat jostakin jäsenvaltiosta, jonka kautta ilma-alus on kulkenut saavuttuaan sinne kolmannesta maasta, jota ei ole lueteltu lisäyksessä 4-B, tai sellaisessa jäsenvaltiossa sijaitsevalta unionin lentoasemalta, joka on poikennut asetuksen (EU) N:o 1254/2009 1 artiklassa tarkoitetuista yhteisistä perusvaatimuksista, matkustajia ja heidän käsimatkatavaroitaan on pidettävä kolmannesta maasta saapuvina matkustajina ja käsimatkatavaroina, ellei ole saatu vahvistusta siitä, että nämä matkustajat ja heidän käsimatkatavaransa on turvatarkastettu tämän luvun mukaisesti.”

11)

Lisätään 4.0.6 kohta seuraavasti:

”4.0.6

Jos matkustajat ja heidän käsimatkatavaransa saapuvat sellaisessa jäsenvaltiossa sijaitsevalta unionin lentoasemalta, joka on poikennut asetuksen (EU) N:o 1254/2009 1 artiklassa tarkoitetuista yhteisistä perusvaatimuksista, matkustajia ja heidän käsimatkatavaroitaan on pidettävä kolmannesta maasta saapuvina matkustajina ja käsimatkatavaroina, ellei ole saatu vahvistusta siitä, että nämä matkustajat ja heidän käsimatkatavaransa on turvatarkastettu tämän luvun mukaisesti.”

12)

Korvataan 4.1.1.2 kohdan f alakohta seuraavasti:

”f)

räjähdysainejäämäilmaisimet yhdessä käsimetallinilmaisinten kanssa;”

13)

Lisätään 4.1.1.2 kohtaan g ja h alakohta seuraavasti:

”g)

kenkien metallinilmaisimet (SMD);

h)

kengissä olevien räjähteiden ilmaisimet (SED).”

14)

Korvataan 4.1.1.9 kohta seuraavasti:

”4.1.1.9

Räjähdekoiria, räjähdysainejäämäilmaisimia, kenkien metallinilmaisimia ja kengissä olevien räjähteiden ilmaisimia saa käyttää ainoastaan täydentävänä turvatarkastusmenetelmänä.”

15)

Korvataan 4.1.3.1 kohta seuraavasti:

”4.1.3.1

Matkustajien kuljettamat nesteet, aerosolit ja geelit voidaan turvavalvotulle alueelle saavuttaessa vapauttaa LEDS-laitteella suoritettavasta turvatarkastuksesta, jos nesteet, aerosolit tai geelit on pakattu yksittäispakkauksiin, joiden tilavuus on enintään 100 millilitraa tai vastaava, yhdessä enintään yhden litran suuruisessa läpinäkyvässä muovipussissa, joka voidaan sulkea uudelleen; sisällön on mahduttava muovipussiin hyvin, ja pussin on oltava kokonaan suljettu.”

16)

Poistetaan 4.1.3.2 kohta.

17)

Muutetaan 5.0.3 kohta seuraavasti:

”5.0.3

Jos ruumassa kuljetettavat matkatavarat saapuvat jostakin jäsenvaltiosta, jonka kautta ilma-alus on kulkenut saavuttuaan sinne kolmannesta maasta, jota ei ole lueteltu lisäyksessä 5-A, tai sellaisessa jäsenvaltiossa sijaitsevalta unionin lentoasemalta, joka on poikennut asetuksen (EU) N:o 1254/2009 1 artiklassa tarkoitetuista yhteisistä perusvaatimuksista, ruumassa kuljetettavia matkatavaroita on pidettävä kolmannesta maasta saapuvina ruumassa kuljetettavina matkatavaroina, ellei ole saatu vahvistusta siitä, että nämä ruumassa kuljetettavat matkatavarat on turvatarkastettu tämän luvun mukaisesti.”

18)

Lisätään 5.0.6 kohta seuraavasti:

”5.0.6

Jos ruumassa kuljetettavat matkatavarat saapuvat sellaisessa jäsenvaltiossa sijaitsevalta unionin lentoasemalta, joka on poikennut asetuksen (EU) N:o 1254/2009 1 artiklassa tarkoitetuista yhteisistä perusvaatimuksista, ruumassa kuljetettavia matkatavaroita on pidettävä kolmannesta maasta saapuvina ruumassa kuljetettavina matkatavaroina, ellei ole saatu vahvistusta siitä, että nämä ruumassa kuljetettavat matkatavarat on turvatarkastettu tämän luvun mukaisesti.”

19)

Korvataan 5 luvussa oleva lisäys 5-A seuraavasti:

”LISÄYS 5-A

RUUMASSA KULJETETTAVAT MATKATAVARAT

KOLMANNET MAAT SEKÄ MUUT MAAT JA ALUEET, JOIHIN EI EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHDYN SOPIMUKSEN 355 ARTIKLAN MUKAISESTI SOVELLETA KYSEISEN SOPIMUKSEN KOLMANNEN OSAN VI OSASTOA MUTTA JOIDEN TUNNUSTETAAN SOVELTAVAN SIVIILI-ILMAILUN TURVAAMISTA KOSKEVIA YHTEISIÄ PERUSVAATIMUKSIA VASTAAVIA TURVAVAATIMUKSIA

Ruumassa kuljetettavien matkatavaroiden osalta seuraavien kolmansien maiden sekä muiden maiden ja alueiden, joihin ei Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 355 artiklan mukaisesti sovelleta kyseisen sopimuksen kolmannen osan VI osastoa, tunnustetaan soveltavan siviili-ilmailun turvaamista koskevia yhteisiä perusvaatimuksia vastaavia turvavaatimuksia:

Kanada

Färsaaret Vagarin lentoaseman osalta

Grönlanti Kangerlussuaqin lentoaseman osalta

Guernsey

Mansaari

Jersey

Montenegro

Singaporen tasavalta Singaporen Changin lentoaseman osalta

Israelin valtio Ben Gurionin kansainvälisen lentoaseman osalta

Yhdysvallat

Komissio ilmoittaa viipymättä jäsenvaltioiden asianomaisille viranomaisille, jos sillä on hallussaan tietoja, joiden perusteella voidaan olettaa, että asianomaisen kolmannen maan tai muun maan tai alueen soveltamat turvavaatimukset, joilla on huomattava vaikutus ilmailun turvaamisen yleiseen tasoon unionissa, eivät enää vastaa unionin yhteisiä perusvaatimuksia.

Jäsenvaltioiden asianomaisille viranomaisille on ilmoitettava viipymättä, jos komissiolla on tietoa toimista, korvaavat toimet mukaan luettuina, joilla varmistetaan kolmannen maan tai muun maan tai alueen soveltamien turvavaatimusten vastaavuuden palauttaminen.

20)

Poistetaan 6.1.3 kohta.

21)

Korvataan 6.8.3.6 kohdan d alakohta seuraavasti:

”d)

lähetyksen sisältö tai tarvittaessa merkintä yhteislähetyksestä; ja”;

22)

Lisätään 6.8.3.6 kohdan loppuun virke seuraavasti:

”Yhteislähetysten osalta ACC3 tai EU:n turvatoimien osalta varmennettu valvottu edustaja (RA3), joka on toteuttanut yhdistämisen, säilyttää edellä vaaditut tiedot kustakin yksittäisestä lähetyksestä vähintään siihen hetkeen saakka, jona lähetysten arvioidaan saapuvan ensimmäiselle lentoasemalle Euroopan unionissa, tai 24 tunnin ajan sen mukaan, kumpi näistä ajoista on pidempi.”

23)

Lisätään 6.8.3.8 kohta seuraavasti:

”6.8.3.8

Kauttakuljetettavat (transit) tai siirrettävät (transfer) lähetykset, jotka saapuvat lisäyksessä 6-I luetellusta kolmannesta maasta ja joiden mukana seuraavat asiakirjat eivät täytä 6.8.3.6 kohdan vaatimuksia, on käsiteltävä 6.7 luvun mukaisesti ennen seuraavaa lentoa.”

24)

Lisätään 6.8.3.9 kohta seuraavasti:

”6.8.3.9

Kauttakuljetettavat (transit) tai siirrettävät (transfer) lähetykset, jotka saapuvat kolmannesta maasta, jota ei ole lueteltu lisäyksessä 6-I, ja joiden mukana seuraavat asiakirjat eivät täytä 6.8.3.6 kohdan vaatimuksia, on käsiteltävä 6.2 luvun mukaisesti ennen seuraavaa lentoa. Sellaisista kolmansista maista saapuvien lähetysten mukana seuraavien asiakirjojen, jotka on lueteltu lisäyksessä 6-F, on vähintään oltava ICAOn lähetysten turvaluokitusjärjestelmän mukaiset.”

25)

Lisätään 11.0.8 ja 11.0.9 kohta seuraavasti:

11.0.8   Tässä luvussa ’radikalisoitumisella’ tarkoitetaan sitä, että ihmiset sosiaalistuvat ääriajatteluun ja omaksuvat mielipiteitä, näkemyksiä ja ajatuksia, jotka voivat johtaa terrorismiin.

11.0.9   Tässä luvussa ja rajoittamatta sovellettavaa unionin ja kansallista lainsäädäntöä jäsenvaltioiden on 11.1.3 ja 11.1.4 kohdassa kuvattua prosessia läpikäyvän henkilön luotettavuutta määrittäessään otettava huomioon ainakin seuraavat seikat:

a)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/681 (*2) liitteessä II tarkoitetut rikokset;

ja

b)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä (EU) 2017/541 (*3) tarkoitetut rikokset.

Edellä b alakohdassa lueteltuja rikoksia pidetään hylkäämiseen johtavina rikoksina.

(*2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/681, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, matkustajarekisteritietojen (PNR) käytöstä terrorismirikosten ja vakavan rikollisuuden ennalta estämistä, paljastamista ja tutkintaa sekä tällaisiin rikoksiin liittyviä syytetoimia varten (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 132)."

(*3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2017/541, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2017, terrorismin torjumisesta sekä neuvoston puitepäätöksen 2002/475/YOS korvaamisesta sekä neuvoston päätöksen 2005/671/YOS muuttamisesta (EUVL L 88, 31.3.2017, s. 6).”"

26)

Korvataan 11.1 kohta seuraavasti:

”11.1   PALVELUKSEEN OTTAMINEN

11.1.1   Henkilöiden, jotka otetaan palvelukseen toteuttamaan turvatarkastuksia, kulunvalvontaa tai muita turvavalvontatoimenpiteitä tai olemaan vastuussa niiden toteuttamisesta turvavalvotulla alueella, on läpäistävä laajennettu taustan tarkistus.

11.1.2   Henkilöiden, jotka otetaan palvelukseen toteuttamaan turvatarkastuksia, kulunvalvontaa tai muita turvavalvontatoimenpiteitä tai olemaan vastuussa niiden toteuttamisesta muualla kuin turvavalvotulla alueella tai jotka ilman saattajaa pääsevät käsiksi lentorahtiin ja -postiin, lentoliikenteen harjoittajan postilähetyksiin ja materiaaleihin sekä lennon aikana käytettäviin tarvikkeisiin ja lentoasematarvikkeisiin, joihin on sovellettu vaadittuja turvavalvontatoimenpiteitä, on läpäistävä laajennettu tai perustason taustan tarkistus. Jollei tässä asetuksessa toisin säädetä, asianomainen viranomainen määrittää sovellettavien kansallisten sääntöjen mukaisesti, onko tehtävä laajennettu vai perustason taustan tarkistus.

11.1.3   Unionin lainsäädännön ja kansallisen lainsäädännön sovellettavien sääntöjen mukaisesti laajennettuun taustan tarkistukseen on kuuluttava vähintään

a)

henkilöllisyyden varmentaminen asiakirjatodisteiden pohjalta;

b)

rikosrekisterit kaikissa asuinvaltioissa vähintään viiden edeltävän vuoden ajalta;

c)

työpaikat, koulutus ja mahdolliset koulutus- ja työhistorian aukot vähintään viiden edeltävän vuoden ajalta;

d)

tiedustelutiedot ja mahdolliset muut olennaiset tiedot, jotka ovat toimivaltaisten kansallisten viranomaisten saatavilla ja joiden nämä katsovat mahdollisesti olevan olennaisia arvioitaessa henkilön soveltuvuutta tiettyyn työtehtävään, joka edellyttää laajennettua taustan tarkistusta.

11.1.4   Unionin lainsäädännön ja kansallisen lainsäädännön sovellettavien sääntöjen mukaisesti perustason taustan tarkistukseen on kuuluttava vähintään

a)

henkilöllisyyden varmentaminen asiakirjatodisteiden pohjalta;

b)

rikosrekisterit kaikissa asuinvaltioissa vähintään viiden edeltävän vuoden ajalta;

c)

työpaikat, koulutus ja mahdolliset koulutus- ja työhistorian aukot vähintään viiden edeltävän vuoden ajalta.

11.1.5   Perustason taustan tarkistus tai laajennetun taustan tarkistuksen alakohdat a–c on saatettava loppuun ennen kuin henkilölle annetaan turva-asioita koskevaa peruskoulutusta, jonka yhteydessä hänellä on pääsy tietoihin, jotka eivät ole julkisesti saatavilla turvallisuussyistä. Tarvittaessa on saatettava loppuun laajennetun taustan tarkistuksen d alakohta ennen kuin henkilön sallitaan toteuttaa turvatarkastuksia, kulunvalvontaa tai muita turvavalvontatoimenpiteitä tai olla vastuussa niiden toteuttamisesta.

11.1.6   Laajennettuja tai perustason taustan tarkistuksia ei katsota läpäistyiksi, ellei kaikista 11.1.3 ja 11.1.4 kohdassa esitetyistä seikoista ole saatu tyydyttävää tulosta tai jos nämä seikat eivät jossakin vaiheessa takaa riittävää varmuutta henkilön luotettavuudesta.

Jäsenvaltioiden on pyrittävä ottamaan käyttöön soveltuvat ja tehokkaat mekanismit, joilla varmistetaan tietojen jakaminen kansallisella tasolla ja muiden valtioiden kanssa taustan tarkistuksen kannalta merkityksellisten tietojen kokoamiseksi ja arvioimiseksi.

11.1.7   Taustan tarkistuksiin on sovellettava jompaakumpaa seuraavista:

a)

mekanismi 11.1.3 ja 11.1.4 kohdissa vahvistettujen seikkojen jatkuvaa arviointia varten ilmoittamalla viipymättä toimivaltaiselle viranomaiselle, toiminnanharjoittajalle tai kortin myöntäneelle yksikölle mistä tahansa tapahtumasta, joka voi vaikuttaa yksilön luotettavuuteen. Toimivaltaisten viranomaisten, toiminnanharjoittajien ja yksiköiden välistä ilmoittamista ja tietojenvaihtoa sekä näiden tietojen sisältöä koskevat säännöt on vahvistettava ja niitä on valvottava kansallisen lainsäädännön mukaisesti; tai

b)

tarkistusten uusiminen säännöllisin väliajoin siten, että laajennetut taustan tarkistukset uusitaan vähintään 12 kuukauden välein ja perustason taustan tarkistukset vähintään kolmen vuoden välein.

11.1.8   Kaikkien 11.1.1 ja 11.1.2 kohdan mukaisesti palvelukseen otettavien henkilöiden rekrytointiprosessiin on sisällyttävä vähintään kirjallinen hakemus ja haastatteluvaihe, jonka pohjalta taitoja ja valmiuksia voidaan alustavasti arvioida.

11.1.9   Henkilöillä, jotka otetaan palvelukseen toteuttamaan turvavalvontatoimenpiteitä, on oltava tarvittavat henkiset ja fyysiset taidot ja valmiudet, jotta he voivat hoitaa heille määrätyt tehtävät tehokkaasti, ja heille on kerrottava näiden vaatimusten luonteesta heti rekrytointiprosessin alussa.

Näitä taitoja ja valmiuksia on arvioitava rekrytointiprosessin aikana ja ennen mahdollisen koeajan päättymistä.

11.1.10   Kaikkien 11.1.1 ja 11.1.2 kohdan mukaisesti palvelukseen otettujen henkilöiden rekrytointiasiakirjat, mukaan luettuina mahdollisten arviointitestien tulokset, on säilytettävä vähintään heidän työsopimuksensa keston ajan.

11.1.11   Sisäpiiriuhkien torjumiseksi ja vaikuttamatta kuitenkaan 11.2 kohdassa lueteltuihin henkilöstön koulutuksen sisältöihin ja henkilöstön valmiuksiin asetuksen (EY) N:o 300/2008 12 ja 13 artiklassa tarkoitetun toiminnanharjoittajien turvaohjelman ja mainitun asetuksen 14 artiklassa tarkoitetun yksiköiden turvaohjelman on sisällettävä asianmukaiset sisäiset käytännöt ja niihin liittyvät toimenpiteet, joilla lisätään henkilöstön tietoisuutta turva-asioista ja edistetään turvallisuuskulttuuria.

11.1.12   Taustan tarkistukset, jotka on läpäisty ennen 31 päivää joulukuuta 2020, pysyvät voimassa niiden viimeiseen voimassaolopäivään saakka tai korkeintaan 30 päivään kesäkuuta 2023 saakka sen mukaan, kumpi näistä ajankohdista on aiempi.”

27)

Lisätään 11.1.2. alakohdan loppuun virke seuraavasti:

”Työhönottoa edeltävien tarkastusten tekeminen lakkaa 31 päivään heinäkuuta 2019 mennessä. Työhönottoa edeltävän tarkastuksen läpäisseiden henkilöiden osalta on saatettava loppuun taustan tarkistus viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2020.”

28)

Korvataan 11.2.2 kohdan k alakohta seuraavasti:

”k)

kyky kommunikoida selkeästi ja varmasti; ja”

29)

Lisätään 11.2.2 kohtaan l alakohta seuraavasti:

”l)

vankan ja kestävän turvallisuuskulttuurin luomista työpaikalla ja ilmailun alalla edistävien seikkojen tuntemus, mukaan lukien muun muassa sisäpiiriuhkien ja radikalisoitumisen tuntemus.”

30)

Korvataan 11.2.3.2 kohdan b alakohta seuraavasti:

”b)

tieto asiaankuuluvista oikeudellisista vaatimuksista sekä vankan ja kestävän turvallisuuskulttuurin luomista työpaikalla ja ilmailun alalla edistävien seikkojen tuntemus, mukaan lukien muun muassa sisäpiiriuhkien ja radikalisoitumisen tuntemus;”

31)

Korvataan 11.2.3.3 kohdan b alakohta seuraavasti:

”b)

tieto asiaankuuluvista oikeudellisista vaatimuksista sekä vankan ja kestävän turvallisuuskulttuurin luomista työpaikalla ja ilmailun alalla edistävien seikkojen tuntemus, mukaan lukien muun muassa sisäpiiriuhkien ja radikalisoitumisen tuntemus;”

32)

Korvataan 11.2.3.6 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

tietämys ilma-alusten turvaetsintöjä koskevista oikeudellisista vaatimuksista sekä vankan ja kestävän turvallisuuskulttuurin luomista työpaikalla ja ilmailun alalla edistävien seikkojen tuntemus, mukaan lukien muun muassa sisäpiiriuhkien ja radikalisoitumisen tuntemus;”

33)

Korvataan 11.2.3.7 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

tieto siitä, kuinka ilma-alus suojataan ja estetään luvaton pääsy siihen, sekä vankan ja kestävän turvallisuuskulttuurin luomista työpaikalla ja ilmailun alalla edistävien seikkojen tuntemus, mukaan lukien muun muassa sisäpiiriuhkien ja radikalisoitumisen tuntemus.”

34)

Korvataan 11.2.3.8 kohdan b alakohta seuraavasti:

”b)

tieto asiaankuuluvista oikeudellisista vaatimuksista sekä vankan ja kestävän turvallisuuskulttuurin luomista työpaikalla ja ilmailun alalla edistävien seikkojen tuntemus, mukaan lukien muun muassa sisäpiiriuhkien ja radikalisoitumisen tuntemus.”

35)

Korvataan 11.2.3.9 kohdan b alakohta seuraavasti:

”b)

tieto asiaankuuluvista oikeudellisista vaatimuksista sekä vankan ja kestävän turvallisuuskulttuurin luomista työpaikalla ja ilmailun alalla edistävien seikkojen tuntemus, mukaan lukien muun muassa sisäpiiriuhkien ja radikalisoitumisen tuntemus.”

36)

Korvataan 11.2.3.10 kohdan b alakohta seuraavasti:

”b)

tieto asiaankuuluvista oikeudellisista vaatimuksista sekä vankan ja kestävän turvallisuuskulttuurin luomista työpaikalla ja ilmailun alalla edistävien seikkojen tuntemus, mukaan lukien muun muassa sisäpiiriuhkien ja radikalisoitumisen tuntemus.”

37)

Korvataan 11.2.6.2 kohdan b alakohta seuraavasti:

”b)

tieto asiaankuuluvista oikeudellisista vaatimuksista sekä vankan ja kestävän turvallisuuskulttuurin luomista työpaikalla ja ilmailun alalla edistävien seikkojen tuntemus, mukaan lukien muun muassa sisäpiiriuhkien ja radikalisoitumisen tuntemus.”

38)

Korvataan 11.2.7 kohdan b alakohta seuraavasti:

”b)

tieto asiaankuuluvista oikeudellisista vaatimuksista sekä vankan ja kestävän turvallisuuskulttuurin luomista työpaikalla ja ilmailun alalla edistävien seikkojen tuntemus, mukaan lukien muun muassa sisäpiiriuhkien ja radikalisoitumisen tuntemus.”

39)

Korvataan 11.3.1 kohdan b alakohta seuraavasti:

”b)

läpivalaisulaitteita tai räjähdysaineilmaisimia käyttävien henkilöiden osalta uudelleensertifiointi vähintään kolmen vuoden välein; ja”

40)

Korvataan 11.3.2 kohta seuraavasti:

”11.3.2

Läpivalaisulaitteita tai räjähdysaineilmaisimia käyttävien henkilöiden on ensimmäisessä sertifiointi- tai hyväksymisprosessissa läpäistävä standardoitu kuvantulkintakoe.”

41)

Korvataan 11.3.3 kohta seuraavasti:

”11.3.3

Läpivalaisulaitteita tai räjähdysaineilmaisimia käyttävien henkilöiden uudelleensertifiointi- tai uudelleenhyväksymisprosessiin on sisällyttävä sekä standardoitu kuvantulkintakoe että suoritustason arviointi.”

42)

Poistetaan 11.4.1 kohdasta kappale seuraavasti:

”Kokeen tulokset on annettava henkilölle ja kirjattava, ja ne voidaan ottaa huomioon uudelleensertifiointi- tai uudelleenhyväksyntäprosessissa.”

43)

Korvataan 11.4.2 kohta seuraavasti:

”11.4.2

Yksittäisten turvatarkastajien suorituskyvyn arviointi on suoritettava kunkin 6 kuukauden jakson lopussa. Arvioinnin tulokset

a)

on annettava henkilölle ja kirjattava;

b)

on otettava huomioon puutteiden havaitsemiseksi ja tulevan koulutuksen ja testauksen mukauttamiseksi siten, että nämä puutteet voidaan korjata; ja

c)

voidaan ottaa huomioon uudelleensertifiointi- tai uudelleenhyväksyntäprosessissa.”

44)

Korvataan 11.5.1 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

11.1.3 kohdan mukaisen laajennetun taustan tarkistuksen läpäiseminen;”

45)

Korvataan 11.6.3.5 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

heistä on oltava tehtynä 11.1.3 kohdan mukaisesti laajennettu taustan tarkistus;”

46)

Lisätään 11.6.5.5 kohtaan virke seuraavasti:

”Jokaisella sivulla oleva parafointi voidaan korvata koko asiakirjan sähköisellä allekirjoituksella.”

47)

Lisätään 12.0.4 ja 12.0.5 kohta seuraavasti:

12.0.4   Kun useita erityyppisiä turvalaitteita yhdistetään, kunkin niistä on oltava määrättyjen eritelmien mukainen ja täytettävä tässä luvussa esitetyt vaatimukset sekä erikseen että yhdistettyinä.

12.0.5   Laitteet on sijoitettava ja asennettava ja niitä on huollettava laitteiden valmistajien vaatimusten mukaisesti.”

48)

Poistetaan 12.1.1.8 kohta.

49)

Korvataan 12.5.1.1 kohdan viimeinen virke seuraavasti:

”Jos yhdistettyjä uhkakuvia hyödyntävää uhkakuvaprojisointia käytetään yhdessä sellaisten EDS-laitteiden kanssa, joita käytetään ainoastaan ruumassa kuljetettavien matkatavaroiden turvatarkastuksiin, b kohdan vaatimusta sovelletaan vasta 1 päivästä syyskuuta 2020.”

50)

Lisätään 12.11.2.3 kohta seuraavasti:

”12.11.2.3

Standardia 2.1 sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2021 alkaen asennettaviin turvaskannereihin.”

51)

Korvataan 12.12 kohta seuraavasti:

”12.12   KENKÄSKANNERIT

12.12.1   Yleiset periaatteet

12.12.1.1   Kenkien metallinilmaisimen on kyettävä havaitsemaan ja ilmaisemaan hälytyksellä vähintään määrätyt metalliesineet sekä yksittäin että yhdessä.

12.12.1.2   Kengissä olevien räjähteiden ilmaisimen on kyettävä havaitsemaan ja ilmaisemaan hälytyksellä vähintään määrätyt räjähteet.

12.12.1.3   Kenkien metallinilmaisimen ja kengissä olevien räjähteiden ilmaisimen on havaittava metalliesine tai räjähde sen sijainnista ja suunnasta riippumatta.

12.12.1.4   Kenkien metallinilmaisin ja kengissä olevien räjähteiden ilmaisin on asetettava kiinteälle alustalle.

12.12.1.5   Kenkien metallinilmaisimessa ja kengissä olevien räjähteiden ilmaisimessa on oltava näkyvä ilmaisin, joka osoittaa laitteen olevan toiminnassa.

12.12.1.6   Kenkien metallinilmaisimen ja kengissä olevien räjähteiden ilmaisinten herkkyysasetusten muuttaminen on suojattava niin, että sen voivat tehdä ainoastaan valtuutetut henkilöt.

12.12.1.7   Kenkien metallinilmaisimen on annettava ainakin näkyvä hälytys ja kuuluva hälytys, kun se havaitsee 12.12.1.1 kohdassa tarkoitettuja metalliesineitä. Molemmat hälytykset on voitava havaita yhden metrin säteellä.

12.12.1.8   Kengissä olevien räjähteiden ilmaisimen on annettava ainakin näkyvä hälytys ja kuuluva hälytys, kun se havaitsee 12.12.1.2 kohdassa tarkoitettuja räjähteitä. Molemmat hälytykset on voitava havaita yhden metrin säteellä.

12.12.2   Kenkien metallinilmaisimia koskevat standardit

12.12.2.1   Kenkien metallinilmaisimille on kaksi standardia. Näitä standardeja koskevat yksityiskohtaiset vaatimukset esitetään komission täytäntöönpanopäätöksessä C(2015) 8005.

12.12.2.2   Yksinomaan muiden henkilöiden kuin matkustajien turvatarkastamiseen käytettävien kenkien metallinilmaisinten on oltava vähintään standardin 1 mukaisia.

12.12.2.3   Matkustajien turvatarkastamiseen käytettävien kenkien metallinilmaisinten on oltava standardin 2 mukaisia.

12.12.2.4   Kenkien metallinilmaisinten avulla on voitava selvittää metallinilmaisinportin antamien hälytysten syyt vähintään 35 cm sen pinnan yläpuolelle ulottuvalla alueella, jolla kenkä on.

12.12.3   Kengissä olevien räjähteiden ilmaisimia (SED) koskeva standardi

12.12.3.1   Tätä standardia koskevat yksityiskohtaiset vaatimukset esitetään komission täytäntöönpanopäätöksessä C(2015) 8005.”

52)

Lisätään 12.14 kohta seuraavasti:

”12.14   RÄJÄHTÄVIEN KAASUJEN ILMAISIMET (EVD)

12.14.1   Räjähtävien kaasujen ilmaisimia koskevat standardit

12.14.1.1   Ruumassa kuljetettavien matkatavaroiden tai rahdin turvatarkastamiseen käytettävien räjähtävien kaasujen ilmaisinten on oltava vähintään standardin 1 mukaisia.

12.14.1.2   Henkilöiden tai käsimatkatavaroiden turvatarkastamiseen käytettävien räjähtävien kaasujen ilmaisinten on oltava vähintään standardin 3 mukaisia.

12.14.1.3   Näitä standardeja koskevat yksityiskohtaiset vaatimukset esitetään komission täytäntöönpanopäätöksessä C(2015) 8005.”


(*1)  Komission asetus (EU) N:o 1254/2009, annettu 18 päivänä joulukuuta 2009, perusteista, joilla jäsenvaltiot saavat poiketa siviili-ilmailun turvaamista koskevista yhteisistä perusvaatimuksista ja ottaa käyttöön vaihtoehtoisia turvatoimenpiteitä (EUVL L 338, 19.12.2009, s. 17).”

(*2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/681, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, matkustajarekisteritietojen (PNR) käytöstä terrorismirikosten ja vakavan rikollisuuden ennalta estämistä, paljastamista ja tutkintaa sekä tällaisiin rikoksiin liittyviä syytetoimia varten (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 132).

(*3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2017/541, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2017, terrorismin torjumisesta sekä neuvoston puitepäätöksen 2002/475/YOS korvaamisesta sekä neuvoston päätöksen 2005/671/YOS muuttamisesta (EUVL L 88, 31.3.2017, s. 6).””


Top