EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015L2392

Komission täytäntöönpanodirektiivi (EU) 2015/2392, annettu 17 päivänä joulukuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 596/2014 täytäntöönpanemisesta siltä osin kuin on kyse toimivaltaisille viranomaisille mainitun asetuksen tosiasiallisesta tai mahdollisesta rikkomisesta tehtävistä ilmoituksista

OJ L 332, 18.12.2015, p. 126–132 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2015/2392/oj

18.12.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 332/126


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANODIREKTIIVI (EU) 2015/2392,

annettu 17 päivänä joulukuuta 2015,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 596/2014 täytäntöönpanemisesta siltä osin kuin on kyse toimivaltaisille viranomaisille mainitun asetuksen tosiasiallisesta tai mahdollisesta rikkomisesta tehtävistä ilmoituksista

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon markkinoiden väärinkäytöstä (markkinoiden väärinkäyttöasetus) sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/6/EY ja komission direktiivien 2003/124/EY, 2003/125/EY ja 2004/72/EY kumoamisesta 16 päivänä huhtikuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 596/2014 (1) ja erityisesti sen 32 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EU) N:o 596/2014 tosiasiallisesta tai mahdollisesta rikkomisesta toimivaltaisille viranomaisille ilmoittavat henkilöt (ilmiantajat) voivat antaa kyseisille viranomaisille uutta tietoa ja auttaa niitä havaitsemaan markkinoiden väärinkäyttöön liittyviä rikoksia ja määräämään niistä seuraamuksia. Rikkomisten ilmiantamisesta saatetaan kuitenkin luopua kostotoimien, syrjinnän tai henkilötietojen paljastumisen pelosta. Ilmiantamista koskevat asianmukaiset järjestelyt ovat tämän vuoksi tarpeen ilmiantajien ja rikkomisesta syytettyjen henkilöiden yleiseksi suojaamiseksi ja heidän perusoikeuksiensa kunnioittamiseksi. Henkilöitä, jotka tietoisesti antavat toimivaltaisille viranomaisille virheellistä tai harhaanjohtavaa tietoa, ei pitäisi katsoa ilmiantajiksi eikä näin myöskään ottaa suojamekanismien soveltamisalaan.

(2)

Toimivaltaisten viranomaisten olisi sallittava nimettömät ilmoitukset, ja tässä direktiivissä säädettyjä suojamekanismeja olisi sovellettava myös silloin, kun nimettömänä ilmoituksen tehnyt ilmiantaja päättää myöhemmin paljastaa henkilöllisyytensä toimivaltaiselle viranomaiselle. Ilmiantajien olisi voitava tehdä ilmoitus joko käyttämällä sisäisiä menettelyjä, jos sellaisia on, tai suoraan toimivaltaiselle viranomaiselle.

(3)

Toimivaltaisilla viranomaisilla olisi oltava rikkomista koskevien ilmoitusten käsittelystä vastaavia henkilöstön jäseniä, jotka ovat saaneet myös sovellettavat tietosuojasäännöt kattavan asianmukaisen ammatillisen koulutuksen, jotta viranomaiset voisivat käsitellä asetuksen (EU) N:o 596/2014 rikkomista koskevia ilmoituksia, varmistaa yhteydenpidon ilmoituksen tehneeseen henkilöön ja toteuttaa soveltuvia jatkotoimia ilmoituksen perusteella.

(4)

Henkilöiden, jotka aikovat ilmoittaa asetuksen (EU) N:o 596/2014 tosiasiallisesta tai mahdollisesta rikkomisesta, olisi voitava tehdä tietoon perustuva päätös siitä, tekevätkö he ilmoituksen ja miten ja milloin he sen tekevät. Toimivaltaisten viranomaisten olisi sen vuoksi julkistettava ja asetettava helposti saataville tietoa käytettävissä olevista viestintäkanavistaan, sovellettavista menettelyistä sekä niistä henkilöstönsä jäsenistä, joiden tehtävänä on rikkomista koskevien ilmoitusten käsittely. Kaikkien tietojen, jotka koskevat rikkomisesta tehtyjä ilmoituksia, olisi oltava läpinäkyviä, helposti ymmärrettäviä ja luotettavia, jotta rikkomisesta ilmoittamista voitaisiin tukea ja jotta sitä ei ehkäistäisi.

(5)

Jotta yhteydenpito rikkomista koskevien ilmoitusten käsittelystä vastaavien toimivaltaisen viranomaisen henkilöstön jäsenten kanssa olisi tehokasta, toimivaltaisilla viranomaisilla olisi oltava ja niiden olisi käytettävä tässä yhteydenpidossa erillisiä käyttäjäystävällisiä viestintäkanavia, jotka mahdollistavat kirjallisen ja suullisen viestinnän sekä sähköisen ja muun kuin sähköisen viestinnän.

(6)

On tärkeää, että sellaisia työsopimussuhteessa olevia henkilöitä, jotka ilmoittavat asetuksen (EU) N:o 596/2014 rikkomisesta tai joita syytetään kyseisen asetuksen rikkomisesta, suojataan kostotoimilta, syrjinnältä tai muun tyyppiseltä välittömältä tai välilliseltä epäoikeudenmukaiselta kohtelulta suojamenettelyillä, joita sovelletaan työsuhteen luonteesta ja työn palkallisuudesta riippumatta. Epäoikeudenmukainen kohtelu voi olla hyvin erilaista olosuhteista riippuen. Yksittäistapauksia on näin ollen tarpeen arvioida soveltamalla kansalliseen lainsäädäntöön sisältyviä riidanratkaisumenettelyä koskevia sääntöjä tai oikeudellisia menettelyjä.

(7)

Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että toimivaltaisilla viranomaisilla on käytössään menettelyt, joilla rikkomista koskevien ilmoitusten ja niiden kohteena olevien henkilöiden henkilötietojen käsittelyä suojataan riittävällä tavalla. Tällaisilla menettelyillä olisi varmistettava, että jokaisen ilmoittavan ja ilmoituksen kohteena olevan henkilön henkilöllisyys on suojattu menettelyn kaikissa vaiheissa. Tällä velvollisuudella ei saisi rajoittaa sen tiedonantovelvollisuuden tarpeellisuutta ja oikeasuhteisuutta, jota edellytetään unionin lainsäädännössä tai kansallisessa lainsäädännössä muun muassa silloin, kun on kyse tutkimuksista tai oikeudenkäynneistä tai kun on tarpeen suojata muiden vapauksia, myös ilmoituksen kohteena olevan henkilön oikeutta puolustukseen, ja johon sovelletaan kyseiseen lainsäädäntöön sisältyviä asianmukaisia takeita.

(8)

On erittäin tärkeää ja tarpeellista, että rikkomista koskevien ilmoitusten käsittelystä vastaavat toimivaltaisen viranomaisen henkilöstön jäsenet sekä sellaiset sen henkilöstön jäsenet, jotka saavat oikeuden tutustua ilmoittavan henkilön toimivaltaiselle viranomaiselle antamiin tietoihin, noudattavat salassapitovelvollisuutta ja luottamuksellisuutta siirtäessään tietoja toimivaltaisen viranomaisen sisällä ja sen ulkopuolelle, myös tilanteissa, joissa toimivaltainen viranomainen aloittaa rikkomista koskevaan ilmoitukseen liittyvän tutkinnan tai siihen liittyvät selvittämistoimet tai näitä seuraavat täytäntöönpanotoimet.

(9)

Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että kaikki rikkomista koskevat ilmoitukset säilytetään asianmukaisesti, että jokainen ilmoitus on noudettavissa toimivaltaisen viranomaisen järjestelmistä ja että ilmoitettuja tietoja voidaan tarvittaessa käyttää todisteina täytäntöönpanotoimien yhteydessä. Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 95/46/EY (2) ja kansallista lainsäädäntöä, jolla kyseinen direktiivi on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä, noudatetaan.

(10)

Ilmoittavan ja ilmoituksen kohteena olevan henkilön henkilötietojen suojaaminen on ratkaisevan tärkeää, jotta voidaan välttää epäoikeudenmukainen kohtelu ja maineen vahingoittuminen henkilötietojen, etenkin henkilöllisyyttä koskevien tietojen, paljastumisen seurauksena. Toimivaltaisten viranomaisten olisi tämän vuoksi sen lisäksi, että ne soveltavat kansallista tietosuojalainsäädäntöä, jolla direktiivi 95/46/EY on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä, otettava käyttöön asianmukaiset tietosuojamenettelyt, joiden erityistarkoituksena on ilmoittavan ja ilmoituksen kohteena olevan henkilön suojaaminen. Tällaisten tietosuojamenettelyjen olisi sisällettävä toimivaltaisen viranomaisen sisäinen turvallinen järjestelmä, jota voivat käyttää ainoastaan siihen valtuutetut henkilöstön jäsenet.

(11)

Toimivaltaisen viranomaisen saattaa olla tarpeen siirtää rikkomista koskeviin ilmoituksiin liittyviä henkilötietoja, jotta rikkomista koskeva ilmoitus voidaan arvioida ja jotta tarvittavat tutkinta- ja täytäntöönpanotoimet voidaan toteuttaa. Toimivaltaisten viranomaisten olisi tietoja sisäisesti tai kolmansille osapuolille siirtäessään säilytettävä tiedot mahdollisimman pitkälti luottamuksellisina kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti.

(12)

Asetuksen (EU) N:o 596/2014 rikkomisesta syytetyn, ilmoituksen kohteena olevan henkilön oikeuksia olisi suojattava maineelle aiheutuvien vahinkojen tai muiden kielteisten seurausten ehkäisemiseksi. Lisäksi ilmoituksen kohteena olevan henkilön oikeus puolustukseen ja mahdollisuus oikeussuojakeinojen käyttämiseen olisi turvattava täysimääräisesti ilmoituksen seurauksena aloitetun menettelyn kaikissa vaiheissa. Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että ilmoituksen kohteena olevalla henkilöllä on tutkinnan ja sitä seuraavan oikeudenkäynnin yhteydessä oikeus puolustukseen, mukaan lukien oikeus tutustua asiakirjoihin, oikeus tulla kuulluksi ja oikeus hakea muutosta itseään koskevaan päätökseen kansallisen lainsäädännön mukaisia menettelyjä noudattaen.

(13)

Toimivaltaisten viranomaisten menettelyistä säännöllisesti vähintään kahden vuoden välein tehtävällä uudelleentarkastelulla olisi taattava, että kyseiset menettelyt ovat riittäviä ja ajantasaisia ja näin myös tarkoitukseensa soveltuvia. Tätä varten on tärkeää, että toimivaltaiset viranomaiset arvioivat omia kokemuksiaan ja vaihtavat niitä ja hyviä käytänteitä muiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa.

(14)

Koska yksityiskohtaiset säännöt ilmiantajien suojelusta johtaisivat siihen, että jäsenvaltioiden olisi vaikeampi varmistaa kansallisten järjestelmiensä yhteensopivuus ja toiminnallinen yhdenmukaisuus kyseisten sääntöjen kanssa muun muassa hallinnollisten, menettelyllisten ja institutionaalisten näkökohtien osalta, täytäntöönpanosäädökseen tarvitaan tiettyä joustavuutta. Tällainen joustavuus voitaisiin parhaiten saavuttaa antamalla asetuksen sijaan direktiivi, ja tämän vuoksi vaikuttaa siltä, että direktiivillä voitaisiin tarkoituksenmukaisimmin tarjota jäsenvaltioille mahdollisuus tehokkaasti mukauttaa rikkomisten ilmoittamisjärjestely vastaamaan omia kansallisia järjestelmiään, myös institutionaalisia puitteitaan.

(15)

Koska asetusta (EU) N:o 596/2014 aletaan soveltaa 3 päivästä heinäkuuta 2016, jäsenvaltioiden olisi saatettava tämän direktiivin säännökset osaksi kansallista lainsäädäntöään ja aloitettava niiden soveltaminen viimeistään 3 päivänä heinäkuuta 2016.

(16)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat Euroopan arvopaperikomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

I LUKU

KOHDE JA MÄÄRITELMÄT

1 artikla

Kohde

Tässä direktiivissä annetaan säännöt, joissa täsmennetään asetuksen (EU) N:o 596/2014 32 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut menettelyt, myös ilmoittamista ja ilmoituksiin liittyviä jatkotoimia koskevat järjestelyt, sekä toimenpiteet työsopimussuhteisten henkilöiden ja henkilötietojen suojaamiseksi.

2 artikla

Määritelmät

Tässä direktiivissä sovelletaan seuraavia määritelmiä:

1)

’ilmoittavalla henkilöllä’ tarkoitetaan henkilöä, joka ilmoittaa toimivaltaiselle viranomaiselle asetuksen (EU) N:o 596/2014 tosiasiallisesta tai mahdollisesta rikkomisesta;

2)

’ilmoituksen kohteena olevalla henkilöllä’ tarkoitetaan henkilöä, jota ilmoittava henkilö syyttää asetuksen (EU) N:o 596/2014 rikkomisesta tai aikomuksesta rikkoa kyseistä asetusta;

3)

’rikkomista koskevalla ilmoituksella’ ilmoittavan henkilön toimivaltaiselle viranomaiselle tekemää ilmoitusta asetuksen (EU) N:o 596/2014 tosiasiallisesta tai mahdollisesta rikkomisesta.

II LUKU

RIKKOMISTA KOSKEVIEN ILMOITUSTEN VASTAANOTTAMISTA JA JATKOTOIMIA KOSKEVAT MENETTELYT

3 artikla

Ilmoitusten käsittelystä vastaavat henkilöstön jäsenet

1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimivaltaisilla viranomaisilla on henkilöstöä, jolle on annettu tehtäväksi rikkomista koskevien ilmoitusten käsittely, jäljempänä ’ilmoitusten käsittelystä vastaavat henkilöstön jäsenet’. Ilmoitusten käsittelystä vastaavat henkilöstön jäsenet on koulutettava käsittelemään rikkomista koskevia ilmoituksia.

2.   Ilmoitusten käsittelystä vastaavat henkilöstön jäsenet hoitavat seuraavia tehtäviä:

a)

he antavat kaikille asianomaisille henkilöille tietoja rikkomista koskevien ilmoitusten tekemisessä noudatettavista menettelyistä;

b)

he vastaanottavat rikkomista koskevia ilmoituksia ja toteuttavat niihin liittyviä jatkotoimia;

c)

he huolehtivat yhteydenpidosta ilmoittavaan henkilöön silloin kun tämä on ilmaissut henkilöllisyytensä.

4 artikla

Rikkomista koskevien ilmoitusten vastaanottamista ja jatkotoimia koskevat tiedot

1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimivaltaiset viranomaiset julkaisevat verkkosivustoillaan erillisessä, helposti tunnistettavissa ja käytettävissä olevassa osiossa 2 kohdassa tarkoitetut tiedot rikkomista koskevien ilmoitusten vastaanottamisesta.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin tietoihin on sisällyttävä kaikki seuraavassa luetellut tiedot:

a)

tiedot viestintäkanavista, joita käytetään rikkomista koskevien ilmoitusten vastaanottamisessa ja jatkotoimissa sekä otettaessa 6 artiklan 1 kohdan mukaisesti yhteyttä ilmoitusten käsittelystä vastaaviin henkilöstön jäseniin, seuraavat tiedot mukaan luettuina:

1)

puhelinnumerot ja ilmoitus siitä, tallennetaanko puhelinkeskustelut numeroon soitettaessa;

2)

turvalliset ja luottamuksellisuuden takaavat erityiset sähköiset osoitteet ja postiosoitteet, joita käytetään otettaessa yhteyttä ilmoitusten käsittelystä vastaaviin henkilöstön jäseniin;

b)

5 artiklassa tarkoitetut rikkomista koskeviin ilmoituksiin sovellettavat menettelyt;

c)

luottamuksellisuutta koskevat järjestelyt, joita sovelletaan rikkomista koskeviin ilmoituksiin 5 artiklassa tarkoitettujen rikkomista koskeviin ilmoituksiin sovellettavien menettelyjen mukaisesti;

d)

menettelyt työsopimussuhteisten henkilöiden suojaamiseksi;

e)

selkeä huomautus siitä, että henkilöiden, jotka antavat toimivaltaiselle viranomaiselle tietoja asetuksen (EU) N:o 596/2014 mukaisesti, ei katsota rikkovan mitään tietojen ilmaisemista koskevaa rajoitusta, joka on asetettu sopimuksella taikka lailla, asetuksella tai hallinnollisella määräyksellä, eikä heitä aseteta minkäänlaiseen vastuuseen tällaisen ilmaisemisen osalta.

3.   Toimivaltaiset viranomaiset voivat julkistaa verkkosivuillaan 2 kohdassa tarkoitettuja tietoja yksityiskohtaisempia tietoja rikkomista koskevien ilmoitusten vastaanottamisesta ja jatkotoimista.

5 artikla

Rikkomista koskeviin ilmoituksiin sovellettavat menettelyt

1.   Edellä 4 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetuissa rikkomista koskeviin ilmoituksiin sovellettavissa menettelyissä on esitettävä selkeästi kaikki seuraavassa luetellut tiedot:

a)

tieto siitä, että ilmoitus voidaan tehdä myös nimettömänä;

b)

se, millä tavoin toimivaltainen viranomainen voi edellyttää, että ilmoittava henkilö selventää ilmoittamiaan tietoja tai antaa saatavillaan olevia lisätietoja;

c)

ilmoittavalle henkilölle rikkomista koskevan ilmoituksen seurauksista annettavan palautteen tyyppi, sisältö ja aikataulu;

d)

luottamuksellisuutta koskevat järjestelyt, joita sovelletaan rikkomista koskeviin ilmoituksiin, mukaan lukien yksityiskohtainen kuvaus olosuhteista, joissa ilmoittavan henkilön luottamukselliset tiedot voidaan luovuttaa asetuksen (EU) N:o 596/2014 27, 28 ja 29 artiklan mukaisesti.

2.   Edellä 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetulla yksityiskohtaisella kuvauksella on varmistettava, että ilmoittava henkilö on tietoinen poikkeustapauksista, joissa tietojen luottamuksellisuutta ei välttämättä voida taata; tällaisiin kuuluvat muun muassa tilanteet, joissa tietojen ilmaiseminen on tarpeellinen ja oikeasuhteinen velvollisuus, joka on asetettu unionin lainsäädännössä tai kansallisessa lainsäädännössä silloin, kun on kyse tutkimuksista tai niitä seuraavista oikeudenkäynneistä tai kun on tarpeen suojata muiden vapauksia, myös ilmoituksen kohteena olevan henkilön oikeutta puolustukseen, ja johon sovelletaan kussakin tapauksessa kyseiseen lainsäädäntöön sisältyviä asianmukaisia takeita.

6 artikla

Erityiset viestintäkanavat

1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimivaltaiset viranomaiset ottavat rikkomista koskevien ilmoitusten vastaanottamista ja jatkotoimia varten käyttöön riippumattomat ja erilliset viestintäkanavat, jotka ovat turvallisia ja joilla varmistetaan luottamuksellisuus, jäljempänä ’erityiset viestintäkanavat’.

2.   Erityisiä viestintäkanavia on pidettävä riippumattomina ja erillisinä, jos ne täyttävät kaikki seuraavat vaatimukset:

a)

ne on erotettu toimivaltaisen viranomaisen yleisistä viestintäkanavista, myös niistä, joiden avulla toimivaltainen viranomainen viestii sisäisesti ja kolmansien osapuolten kanssa tavanomaisessa toiminnassaan;

b)

ne on suunniteltu ja niitä käytetään siten, että varmistetaan tietojen täydellisyys, eheys ja luottamuksellisuus sekä estetään sellaisten toimivaltaisen viranomaisen henkilöstön jäsenten pääsy tietoihin, joille pääsyä ei ole myönnetty;

c)

ne mahdollistavat tiedon tallentamisen pysyvällä välineellä jatkotutkimuksia varten 7 artiklan mukaisesti.

3.   Erityisten viestintäkanavien on mahdollistettava tosiasiallisen tai mahdollisen rikkomisen ilmoittaminen vähintään kaikilla seuraavassa luetuilla tavoilla:

a)

sähköisesti tai paperilla tehty rikkomista koskeva kirjallinen ilmoitus;

b)

puhelimitse tehty rikkomista koskeva suullinen ilmoitus, joka on voitu nauhoittaa tai jättää nauhoittamatta;

c)

fyysinen kokous ilmoitusten käsittelystä vastaavien toimivaltaisen viranomaisen henkilöstön jäsenten kanssa.

4.   Toimivaltaisen viranomaisen on annettava 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tiedot ilmoittavalle henkilölle ennen rikkomista koskevan ilmoituksen vastaanottamista tai viimeistään ilmoituksen vastaanottamisajankohtana.

5.   Toimivaltaisten viranomaisten on huolehdittava siitä, että rikkomista koskeva ilmoitus, joka on saatu muiden kuin tässä artiklassa tarkoitettujen erityisten viestintäkanavien kautta, toimitetaan viipymättä alkuperäisessä muodossaan ilmoitusten käsittelystä vastaaville toimivaltaisen viranomaisen henkilöstön jäsenille käyttämällä erityisiä viestintäkanavia.

7 artikla

Vastaanotettujen ilmoitusten säilyttäminen

1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimivaltaiset viranomaiset säilyttävät kaikki vastaanottamansa rikkomista koskevat ilmoitukset.

2.   Toimivaltaisten viranomaisten on viipymättä ilmoitettava rikkomista koskevan kirjallisen ilmoituksen vastaanottamisesta ilmoittavan henkilön antamaan postiosoitteeseen tai sähköiseen osoitteeseen, ellei ilmoittava henkilö ole nimenomaisesti pyytänyt toisin tai ellei toimivaltainen viranomainen perustellusti usko, että kirjallista ilmoitusta koskevan vastaanottoilmoituksen antaminen vaarantaisi ilmoittavan henkilön henkilöllisyyden suojan.

3.   Jos rikkomisesta ilmoittamiseen käytetään nauhoittavaa puhelinlinjaa, toimivaltaisella viranomaisella on oikeus dokumentoida suullinen ilmoitus seuraavissa muodoissa:

a)

äänite keskustelusta pysyvällä välineellä uudelleen kuunneltavassa muodossa; tai

b)

ilmoitusten käsittelystä vastaavien toimivaltaisen viranomaisen henkilöstön jäsenten laatima täydellinen ja tarkka selostus keskustelusta. Jos ilmoittava henkilö on ilmaissut henkilöllisyytensä, toimivaltaisen viranomaisen on annettava hänelle mahdollisuus tarkistaa, korjata ja hyväksyä allekirjoituksellaan puhelinkeskustelusta laadittu selostus.

4.   Jos rikkomisesta ilmoittamiseen käytetään puhelinlinjaa, joka ei nauhoita keskustelua, toimivaltaisella viranomaisella on oikeus dokumentoida suullinen ilmoitus käyttämällä ilmoitusten käsittelystä vastaavien henkilöstön jäsentensä keskustelusta laatimaa tarkkaa pöytäkirjaa. Jos ilmoittava henkilö on ilmaissut henkilöllisyytensä, toimivaltaisen viranomaisen on annettava hänelle mahdollisuus tarkistaa, korjata ja hyväksyä allekirjoituksellaan puhelinkeskustelusta laadittu pöytäkirja.

5.   Kun henkilö pyytää fyysistä kokousta ilmoitusten käsittelystä vastaavien toimivaltaisen viranomaisen henkilöstön jäsenten kanssa ilmoittaakseen rikkomisesta 6 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaisesti, toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava, että kokouksesta laaditaan täydellinen ja tarkka pöytäkirja, joka on pysyvällä välineellä uudelleen luettavassa muodossa. Toimivaltaisella viranomaisella on oikeus laatia fyysisestä kokouksesta pöytäkirja seuraavissa muodoissa:

a)

äänite keskustelusta pysyvällä välineellä uudelleen kuunneltavassa muodossa; tai

b)

ilmoitusten käsittelystä vastaavien toimivaltaisen viranomaisen henkilöstön jäsenten laatima tarkka kokouspöytäkirja. Jos ilmoittava henkilö on ilmaissut henkilöllisyytensä, toimivaltaisen viranomaisen on annettava hänelle mahdollisuus tarkistaa, korjata ja hyväksyä allekirjoituksellaan kokouspöytäkirja.

8 artikla

Menettelyt työsopimussuhteisten henkilöiden suojaamiseksi

1.   Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön menettelyt, joilla varmistetaan tehokas tietojenvaihto ja yhteistyö toimivaltaisten viranomaisten ja sellaisten työsopimussuhteisten henkilöiden suojaamiseen osallistuvien asianomaisten muiden viranomaisten välillä, jotka ilmoittavat toimivaltaiselle viranomaiselle asetuksen (EU) N:o 596/2014 rikkomisesta tai joita syytetään tällaisesta rikkomisesta, jotta asetuksen (EU) N:o 596/2014 rikkomista koskevien ilmoitusten tekemisestä seurauksena olevat tai tällaiseen ilmoittamiseen liittyvät kostotoimet, syrjintä ja muuntyyppinen epäoikeudenmukainen kohtelu voitaisiin estää.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetuilla menettelyillä on varmistettava vähintäänkin, että

a)

ilmoittavien henkilöiden saatavilla on kattavaa tietoa ja neuvontaa kansallisen lainsäädännön mukaisesti tarjolla olevista oikeussuojakeinoista ja menettelyistä, joilla heitä suojataan epäoikeudenmukaiselta kohtelulta, myös menettelyistä rahallisen korvauksen hakemiseksi;

b)

ilmoittavien henkilöiden saatavilla on toimivaltaisten viranomaisten tarjoamaa tehokasta apua, jota nämä antavat ilmoittavien henkilöiden suojaamiseen epäoikeudenmukaiselta kohtelulta osallistuvan viranomaisen suorittaman käsittelyn yhteydessä, muun muassa todistamalla työriita-asioissa, että ilmoittava henkilö on ilmiantajan asemassa.

9 artikla

Menettelyt henkilötietojen suojaamiseksi

1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimivaltaiset viranomaiset tallentavat 7 artiklassa tarkoitetut säilytettävät tiedot luottamukselliseen ja turvattuun järjestelmään.

2.   Pääsyä 1 kohdassa tarkoitettuun järjestelmään on rajoitettava sen varmistamiseksi, että siihen tallennetut tiedot ovat ainoastaan sellaisten toimivaltaisen viranomaisen henkilöstön jäsenten saatavilla, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja ammatillisten tehtäviensä hoitamiseksi.

10 artikla

Tietojen siirtäminen toimivaltaisen viranomaisen sisällä ja sen ulkopuolelle

1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimivaltaisilla viranomaisilla on käytössään asianmukaiset menettelyt ilmoittavan ja ilmoituksen kohteena olevan henkilön henkilötietojen siirtämiseksi toimivaltaisen viranomaisen sisällä ja sen ulkopuolelle.

2.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että siirrettäessä rikkomista koskevaan ilmoitukseen liittyviä tietoja toimivaltaisen viranomaisen sisällä tai sen ulkopuolelle, ei suoraan tai välillisesti paljasteta ilmoittavan henkilön tai ilmoituksen kohteena olevan henkilön henkilöllisyyttä tai mitään muita olosuhteita, joiden perusteella voitaisiin päätellä ilmoittavan tai ilmoituksen kohteena olevan henkilön henkilöllisyys, paitsi jos tällainen tietojen siirtäminen on 5 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettujen luottamuksellisuutta koskevien järjestelyjen mukaista.

11 artikla

Menettelyt ilmoituksen kohteena olevien henkilöiden suojaamiseksi

1.   Silloin kun ilmoituksen kohteena olevien henkilöiden henkilöllisyys ei ole julkisesti tiedossa, asianomaisen jäsenvaltion on varmistettava, että heidän henkilöllisyyttään suojataan vähintään samalla tavalla kuin sellaisten henkilöiden henkilöllisyyttä, jotka ovat toimivaltaisen viranomaisen tutkinnan kohteena.

2.   Edellä 9 artiklassa säädettyjä menettelyjä sovelletaan myös ilmoituksen kohteena olevien henkilöiden henkilöllisyyden suojaamiseen.

12 artikla

Toimivaltaisten viranomaisten toteuttama menettelyjen uudelleentarkastelu

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden toimivaltaiset viranomaiset tarkastelevat rikkomista koskevien ilmoitusten vastaanottamiseen ja jatkotoimiin soveltamiaan menettelyjä uudelleen säännöllisesti vähintään kahden vuoden välein. Tarkastellessaan uudelleen tällaisia menettelyjä toimivaltaisten viranomaisten on otettava huomioon kokemuksensa ja muiden toimivaltaisten viranomaisten kokemukset ja mukautettava menettelyjään näitä kokemuksia sekä markkinoiden ja teknologian kehitystä vastaavasti.

III LUKU

LOPPUSÄÄNNÖKSET

13 artikla

Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 3 päivänä heinäkuuta 2016. Niiden on viipymättä toimitettava nämä säännökset kirjallisina komissiolle.

Jäsenvaltioiden on sovellettava näitä säännöksiä 3 päivästä heinäkuuta 2016.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

14 artikla

Voimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

15 artikla

Osoitus

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä17 päivänä joulukuuta 2015.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 173, 12.6.2014, s. 1.

(2)  EUVL L 281, 23.11.1995, s. 31.


Top