Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0825

2014/825/EU: Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 20 päivänä marraskuuta 2014 , eurooppalaisen maaseudun kehittämisverkoston ja eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden verkoston organisaatiorakenteesta ja toiminnasta sekä päätöksen 2008/168/EY kumoamisesta

OJ L 334, 21.11.2014, p. 98–103 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/825/oj

21.11.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 334/98


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 20 päivänä marraskuuta 2014,

eurooppalaisen maaseudun kehittämisverkoston ja eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden verkoston organisaatiorakenteesta ja toiminnasta sekä päätöksen 2008/168/EY kumoamisesta

(2014/825/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1305/2013 (1) ja erityisesti sen 52 artiklan 4 kohdan ja 53 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Eurooppalainen maaseudun kehittämisverkosto (ENRD-verkosto) perustettiin asetuksen (EU) N:o 1305/2013 52 artiklan 1 kohdan mukaisesti maaseudun kehittämisen alalla toimivien kansallisten verkostojen, järjestöjen ja viranomaisten verkottamiseksi unionin tasolla.

(2)

Eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden verkosto (EIP-verkosto) perustettiin asetuksen (EU) N:o 1305/2013 53 artiklan 1 kohdan mukaisesti tukemaan kyseisen asetuksen 55 artiklassa tarkoitettua maatalouden tuottavuutta ja kestävyyttä edistävää eurooppalaista innovaatiokumppanuutta ja mahdollistamaan toimijaryhmien, neuvontapalvelujen ja tutkijoiden verkostoituminen.

(3)

Siksi on tarpeen vahvistaa sekä eurooppalaisen maaseudun kehittämisverkoston, jäljempänä ’kehittämisverkosto’, että eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden verkoston, jäljempänä ’innovaatiokumppanuusverkosto’, organisaatiorakennetta ja toimintaa koskevat säännöt.

(4)

Jotta voidaan saavuttaa asetuksen (EU) N:o 1305/2013 52 artiklan 2 kohdassa ja 53 artiklan 2 kohdassa vahvistetut maaseudun Euroopan tasolla tapahtuvan verkostoitumisen tavoitteet ja suorittaa kyseisen asetuksen 52 artiklan 3 kohdassa ja 53 artiklan 3 kohdassa vahvistetut kehittämisverkoston ja innovaatiokumppanuusverkoston tehtävät, on tarpeen perustaa maaseutuverkostojen yleiskokous ja määritellä sen tehtävät ja rakenne eurooppalaista hallintotapaa koskevan komission valkoisen kirjan (2) ja puheenjohtajan komissiolle antaman asiantuntijaryhmien toimintapuitteita koskevan tiedonannon (3) mukaisesti (Komission asiantuntijaryhmiä koskevat puitteet).

(5)

Yleiskokouksen olisi erityisesti edistettävä vaihtoa ja verkostoitumista sellaisten julkisten ja yksityisten yhteisöjen keskuudessa, jotka toimivat maaseudun kehittämisen ja innovoinnin alalla maatalouden tuottavuuden ja kestävyyden edistämiseksi. Yleiskokouksen olisi varmistettava kehittämisverkoston ja innovaatiokumppanuusverkoston välinen koordinointi, tarjottava strategiset puitteet niiden toiminnalle, myös temaattiselle työlle, ja varmistettava niiden toiminnan asianmukainen seuranta ja arviointi. Sen olisi ehdotettava ohjausryhmän jäsenet.

(6)

Yleiskokoukseen olisi kuuluttava kansallisia maaseutuverkostoja, hallintoviranomaisia, maksajavirastoja, maaseudun kehittämisen alalla unionin tasolla toimivia organisaatioita, paikallisia Leader-toimintaryhmiä, toimijaryhmiin liittyvien innovaatiotukipalvelujen alalla toimivia maatalouden neuvontapalvelujen tarjoajia ja toimijaryhmiin liittyvän innovointitoiminnan alalla toimivia tutkimuslaitoksia.

(7)

Avoimen, läpinäkyvän ja tasapuolisen edustuksen takaamiseksi yleiskokouksen jäsenten, jotka ovat maaseudun kehittämisen alalla unionin tasolla toimivia organisaatioita, olisi oltava komission päätöksen 2013/767/EU (4) mukaisen maaseudun kehittämistä käsittelevään kansalaisvuoropuheluun osallistuvan ryhmän, jäljempänä ’vuoropuheluryhmä’, nimittämiä.

(8)

Jotta voidaan varmistaa kehittämisverkoston ja innovaatiokumppanuusverkoston toiminnan tuloksekas ja tehokas organisointi yleiskokouksen lausuntojen mukaisesti, on tarpeen perustaa maaseutuverkostojen ohjausryhmä ja määritellä sen tehtävät ja rakenne.

(9)

Ohjausryhmän olisi erityisesti valmisteltava, toteutettava ja seurattava kehittämisverkoston ja innovaatiokumppanuusverkoston toimintaa. Sen olisi koordinoitava verkostojen temaattista työtä ja varmistettava yleiskokouksen työn koordinointi muiden maaseudun kehittämisen ja Euroopan rakenne- ja investointirahastojen puitteissa perustettujen asiantuntijaryhmien ja komiteoiden työn kanssa.

(10)

Ohjausryhmään olisi kuuluttava hallintoviranomaisia ja/tai kansallisia maaseutuverkostoja, maaseudun kehittämisen alalla toimivia EU:n laajuisia organisaatioita, maaseudun kehittämisohjelmien arvioinnista vastaavia kansallisia viranomaisia, maatalouden neuvontapalvelujen tarjoajia ja/tai maatalouden tutkimuslaitoksia.

(11)

Avointen ja säännöllisten yhteyksien ylläpitämiseksi kehittämisverkoston, innovaatiokumppanuusverkoston ja vuoropuheluryhmän välillä vuoropuheluryhmän puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien olisi voitava osallistua tarkkailijoina ohjausryhmän kokouksiin.

(12)

Olisi vahvistettava yleiskokouksen ja ohjausryhmän jäseniä koskevat tietojen luovuttamista koskevat säännöt.

(13)

Henkilötietojen käsittelyssä olisi noudatettava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 45/2001 (5).

(14)

Komission päätöksessä 2008/168/EY (6) säädetään eurooppalaisen maaseudun kehittämisverkoston organisaatiorakenteesta vuosiksi 2007–2013. Kyseinen päätös olisi siksi kumottava.

(15)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat maaseudun kehittämiskomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

I LUKU

KOHDE

1 artikla

Kohde

Tällä päätöksellä vahvistetaan eurooppalaisen maaseudun kehittämisverkoston, jäljempänä ’kehittämisverkosto’, ja maatalouden tuottavuutta ja kestävyyttä edistävän eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden verkoston, jäljempänä ’innovaatiokumppanuusverkosto’, organisaatiorakenne ja toimintaperiaatteet perustamalla yleiskokous ja ohjausryhmä sekä vahvistamalla niiden kokoonpano, tehtävät ja toimintasäännöt.

II LUKU

MAASEUTUVERKOSTOJEN YLEISKOKOUS

2 artikla

Maaseutuverkostojen yleiskokous

Perustetaan kehittämisverkoston ja innovaatiokumppanuusverkoston yleiskokous, jäljempänä ’yleiskokous’.

3 artikla

Yleiskokouksen tehtävät

Yleiskokouksen tehtävänä on erityisesti:

a)

edistää vaihtoa ja verkostoitumista sellaisten julkisten ja yksityisten yhteisöjen keskuudessa, jotka toimivat maaseudun kehittämisen ja innovoinnin alalla maatalouden tuottavuuden ja kestävyyden edistämiseksi;

b)

varmistaa kehittämisverkoston ja innovaatiokumppanuusverkoston välinen koordinointi;

c)

tarjota strategiset puitteet kehittämisverkoston ja innovaatiokumppanuusverkoston toiminnalle, mukaan luettuna temaattinen työ;

d)

varmistaa kehittämisverkoston ja innovaatiokumppanuusverkoston toiminnan asianmukainen seuranta ja arviointi asetuksen (EU) N:o 1305/2013 52 artiklan 2 kohdassa ja 53 artiklan 2 kohdassa vahvistettujen tavoitteiden ja kyseisen asetuksen 52 artiklan 3 kohdassa ja 53 artiklan 3 kohdassa lueteltujen tehtävien suhteen;

e)

ehdottaa maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtajalle, jäljempänä ’pääjohtaja’, ohjausryhmän jäseniä.

4 artikla

Yleiskokouksen jäsenyys

1.   Yleiskokous koostuu seuraavista jäsenistä:

a)

asetuksen (EU) N:o 1305/2013 54 artiklassa tarkoitetut kansalliset maaseutuverkostot (yksi jäsen kustakin jäsenvaltiosta);

b)

asetuksen (EU) N:o 1305/2013 66 artiklassa tarkoitetut hallintoviranomaiset (yksi jäsen kustakin jäsenvaltiosta);

c)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 (7) 7 artiklassa tarkoitetut maksajavirastot (yksi jäsen kustakin jäsenvaltiosta);

d)

yhteiseen Euroopan avoimuusrekisteriin merkityt EU:n laajuiset kansalaisjärjestöt, jotka on nimitetty maaseudun kehittämistä käsittelevään kansalaisvuoropuheluun osallistuvan ryhmän jäseniksi päätöksen 2013/767/EU nojalla, jäljempänä ’vuoropuheluryhmä’, ja jotka ovat ilmaisseet kiinnostuksensa osallistua yleiskokoukseen (enintään 29 jäsentä);

e)

EU:n laajuiset organisaatiot, jotka edustavat maaseudun kehittämisen alalla toimivia alue- ja/tai paikallisviranomaisia, mukaan lukien maaseutu- ja kaupunkialueiden väliset yhteydet (enintään 3 jäsentä);

f)

asetuksen (EU) N:o 1305/2013 42 artiklassa tarkoitetut paikalliset Leader-toimintaryhmät (yksi jäsen kustakin jäsenvaltiosta);

g)

toimijaryhmiin liittyvien innovaatiotukipalvelujen alalla toimivat maatalouden neuvontapalvelujen tarjoajat (yksi jäsen kustakin jäsenvaltiosta);

h)

toimijaryhmiin liittyvän innovointitoiminnan alalla toimivat maatalouden tutkimuslaitokset (yksi jäsen kustakin jäsenvaltiosta).

2.   Edellä 1 kohdan a, b, c, f, g ja h alakohdassa tarkoitettujen jäsenten on oltava asianomaisen jäsenvaltion nimeämiä.

Edellä 1 kohdan e alakohdassa tarkoitettujen jäsenten on oltava pääjohtajan nimittämiä hakemuspyynnön perusteella.

3.   Jäsenvaltioiden viranomaisten on nimettävä kunkin 1 kohdan a, b, c, f, g ja h alakohdassa tarkoitetun ryhmän pysyvät edustajat.

Edellä 1 kohdan d ja e alakohdassa tarkoitettujen organisaatioiden on nimettävä pysyvät edustajansa.

4.   Yleiskokouksen jäsenet julkaistaan komission asiantuntijaryhmien ja muiden vastaavanlaisten elinten rekisterissä, jäljempänä ’rekisteri’, sekä kehittämisverkoston ja innovaatiokumppanuusverkoston verkkosivustoilla.

5.   Henkilötietoja kerättäessä, käsiteltäessä ja julkaistaessa noudatetaan asetusta (EY) N:o 45/2001.

5 artikla

Yleiskokouksen toiminta

1.   Yleiskokouksen puheenjohtajana toimii komission edustaja. Puheenjohtaja kutsuu kokouksen koolle vähintään kerran vuodessa.

2.   Sovittuaan asiasta komission kanssa yleiskokous voi perustaa alaryhmiä käsittelemään kehittämisverkoston ja innovaatiokumppanuusverkoston tavoitteisiin ja tehtäviin liittyviä erityisaiheita, mukaan lukien seuraavia aiheita käsitteleviä pysyviä alaryhmiä:

a)

maatalouden tuottavuutta ja kestävyyttä edistävä innovointi;

b)

Leader ja paikallisyhteisöjen omat kehittämishankkeet; ja

c)

maaseudun kehittämisohjelmien arviointi.

Alaryhmät suorittavat temaattisia tehtäviä yleiskokouksen määrittelemän toimeksiannon perusteella.

Määräaikaiset alaryhmät lakkautetaan heti, kun ne ovat täyttäneet toimeksiantonsa.

3.   Komission edustaja voi kutsua yleissopimuksen ulkopuolisia asialistalla olevan alan asiantuntijoita ja tarkkailijoita osallistumaan tilapäisesti yleiskokouksen tai alaryhmien työskentelyyn.

4.   Yleiskokouksen jäsenten sekä kutsuttujen asiantuntijoiden ja tarkkailijoiden on noudatettava perussopimuksissa ja niiden täytäntöönpanosäännöissä vahvistettuja salassapitovelvollisuuksia sekä EU:n turvaluokiteltujen tietojen suojelua koskevia komission turvallisuussääntöjä, jotka on vahvistettu komission päätöksen 2001/844/EY, EHTY, Euratom (8) liitteessä. Komissio toteuttaa kaikki aiheelliset toimenpiteet, jos kyseiset henkilöt eivät noudata näitä velvoitteita.

5.   Yleiskokouksen ja sen alaryhmien kokoukset pidetään komission toimitiloissa, jollei puheenjohtaja toisin päätä. Komissio huolehtii sihteeripalveluista. Komission virkamiehet, joita asia koskee, voivat olla läsnä yleiskokouksen ja sen alaryhmien kokouksissa.

6.   Yleiskokous vahvistaa työjärjestyksensä komission asiantuntijaryhmiä varten vahvistaman työjärjestysmallin pohjalta.

7.   Komissio julkaisee kaikki olennaiset asiakirjat yleiskokouksen toiminnasta (kuten kokousten asialistat, pöytäkirjat ja osallistujien lausunnot) joko rekisterissä tai erityisesti tätä varten luodulla verkkosivustolla, jolle rekisteristä on linkki.

8.   Yleiskokouksen työtä koordinoidaan muiden asiantuntijaryhmien ja komiteoiden työn kanssa maaseudun kehittämisestä käytävän kansalaisvuoropuhelun puitteissa sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013 (9) ja mainitussa asetuksessa tarkoitettujen rahastokohtaisten asetusten puitteissa.

6 artikla

Kustannusten korvaaminen

1.   Yleiskokouksen jäsenet eivät saa palkkiota tehtäviensä hoitamisesta.

2.   Komissio korvaa yleiskokouksen ja alaryhmien kokouksiin osallistuvien jäsenten matka- ja oleskelukustannukset voimassa olevien komission säännösten mukaisesti.

3.   Edellä olevassa 2 kohdassa tarkoitetut kustannukset korvataan vuosittaisessa määrärahojen kohdentamismenettelyssä käytettävissä olevien määrärahojen rajoissa.

III LUKU

MAASEUTUVERKOSTOJEN OHJAUSRYHMÄ

7 artikla

Maaseutuverkostojen ohjausryhmä

Perustetaan kehittämisverkoston ja innovaatiokumppanuusverkoston ohjausryhmä, jäljempänä ’ohjausryhmä’.

8 artikla

Ohjausryhmän tehtävät

Ohjausryhmän tehtävänä on erityisesti:

a)

valmistella, panna täytäntöön ja seurata kehittämisverkoston ja innovaatiokumppanuusverkoston toimintaa yleiskokouksen vahvistamien strategisten puitteiden mukaisesti;

b)

koordinoida temaattista työtä yleiskokouksen vahvistamien puitteiden mukaisesti ja seurata työn toteuttamista;

c)

arvioida jatkuvasti kehittämisverkoston ja innovaatiokumppanuusverkoston toiminnan vaikuttavuutta ja tehokkuutta;

d)

varmistaa yleiskokouksen työn koordinointi muiden asiantuntijaryhmien ja komiteoiden työn kanssa maaseudun kehittämisestä käytävän kansalaisvuoropuhelun puitteissa sekä asetuksen (EU) N:o 1303/2013 ja mainitussa asetuksessa tarkoitettujen rahastokohtaisten asetusten puitteissa;

e)

raportoida toiminnastaan yleiskokoukselle.

9 artikla

Ohjausryhmän jäsenyys

1.   Ohjausryhmä koostuu seuraavista yleiskokouksen jäsenistä:

a)

hallintoviranomaiset ja/tai kansalliset maaseutuverkostot (yksi jäsen kustakin jäsenvaltiosta);

b)

4 artiklan 1 kohdan d ja e alakohdassa tarkoitetut EU:n laajuiset organisaatiot (enintään 12 jäsentä);

c)

maaseudun kehittämisohjelmien arvioinnista vastaavat kansalliset viranomaiset (enintään 4 jäsentä);

d)

4 artiklan 1 kohdan g ja h alakohdassa tarkoitetut maatalouden neuvontapalvelujen tarjoajat ja/tai maatalouden tutkimuslaitokset (enintään 4 jäsentä).

2.   Pääjohtaja nimittää ohjausryhmän jäsenet yleiskokouksen ehdotuksesta, jossa otetaan huomioon kehittämisverkoston ja innovaatiokumppanuusverkoston jäsenten maantieteellinen ja temaattinen moninaisuus ja joka perustuu ehdotettujen jäsenten vapaaehtoiseen sitoutumiseen.

Yleiskokous voi ehdottaa ohjausryhmän jäsenten vuorottelua kussakin 1 kohdassa tarkoitetussa ryhmässä.

3.   Pääjohtaja voi yleiskokouksen ehdotuksesta korvata ohjausryhmän jäsenen, jos

a)

se eroaa ohjausryhmästä;

b)

se ei nimeä säännöllisesti edustajia ohjausryhmän kokouksiin;

c)

se ei enää pysty osallistumaan tehokkaasti ohjausryhmän työhön;

d)

se ei noudata Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 339 artiklassa määrättyä vaatimusta tietojen salassapitovelvollisuudesta.

4.   Vuoropuheluryhmän puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat voivat osallistua ohjausryhmän kokouksiin tarkkailijoina.

10 artikla

Ohjausryhmän toiminta ja kokouskulut

Ohjausryhmän toiminta- ja kokouskustannuksiin sovelletaan soveltuvin osin 5 ja 6 artiklaa.

IV LUKU

LOPPUSÄÄNNÖKSET

11 artikla

Kumoaminen

Kumotaan päätös 2008/168/EY.

12 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 20 päivänä marraskuuta 2014.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 487.

(2)  Komission valkoinen kirja — ”Eurooppalainen hallintotapa”, 25. heinäkuuta 2001, KOM(2001) 428 lopullinen.

(3)  Communication from the President to the Commission — Framework for Commission expert groups: horizontal rules and public register, 10. marraskuuta 2012, C(2010) 7649 final.

(4)  Komission päätös 2013/767/EU, annettu 16 päivänä joulukuuta 2013, yhteiseen maatalouspolitiikkaan kuuluvia kysymyksiä koskevan kansalaisvuoropuhelun puitteiden vahvistamisesta ja päätöksen 2004/391/EY kumoamisesta (EUVL L 338, 17.12.2013, s. 115).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1).

(6)  Komission päätös 2008/168/EY, tehty 20 päivänä helmikuuta 2008, eurooppalaisen maaseudun kehittämisverkoston organisaatiorakenteesta (EUVL L 56, 29.2.2008, s. 31).

(7)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1306/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 352/78, (EY) N:o 165/94, (EY) N:o 2799/98, (EY) N:o 814/2000, (EY) N:o 1290/2005 ja (EY) N:o 485/2008 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 549).

(8)  Komission päätös 2001/844/EY, EHTY, Euratom, tehty 29 päivänä marraskuuta 2001, komission sisäisten menettelysääntöjen muuttamisesta (EYVL L 317, 3.12.2001, s. 1).

(9)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1303/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, yhteenkuuluvuudenrahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 320).


Top