Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012L0023

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/23/EU, annettu 12 päivänä syyskuuta 2012 , direktiivin 2009/138/EY (Solvenssi II) muuttamisesta direktiivin saattamiselle osaksi kansallista lainsäädäntöä ja soveltamisen aloittamiselle asetettujen määräaikojen ja tiettyjen direktiivien kumoamisajankohdan osalta ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

OJ L 249, 14.9.2012, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 011 P. 268 - 269

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2012/23/oj

14.9.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 249/1


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2012/23/EU,

annettu 12 päivänä syyskuuta 2012,

direktiivin 2009/138/EY (Solvenssi II) muuttamisesta direktiivin saattamiselle osaksi kansallista lainsäädäntöä ja soveltamisen aloittamiselle asetettujen määräaikojen ja tiettyjen direktiivien kumoamisajankohdan osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 53 artiklan 1 kohdan ja 62 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (1),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta (Solvenssi II) 25 päivänä marraskuuta 2009 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2009/138/EY (2) säädetään unionin vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysten uudenaikaisesta riskiperusteisesta sääntely- ja valvontajärjestelmästä. Tämä järjestelmä on olennaisen tärkeä sellaisen turvallisen ja vakaan vakuutusalan varmistamiseksi, joka voi tuottaa kestäviä vakuutustuotteita ja tukea reaalitaloutta edistämällä pitkäaikaisia investointeja ja lisävakautta.

(2)

Direktiivissä 2009/138/EY vahvistetaan 31 päivä lokakuuta 2012 päivämääräksi, johon mennessä direktiivi on saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä, ja 1 päivä marraskuuta 2012 päivämääräksi, jolloin direktiivin soveltaminen alkaa. Lisäksi direktiivissä vahvistetaan 1 päivä marraskuuta 2012 päivämääräksi, jolloin voimassa olevat vakuutus- ja jälleenvakuutusdirektiivit (3), jäljempänä yhteisesti ’Solvenssi I’, kumotaan.

(3)

Komissio hyväksyi 19 päivänä tammikuuta 2011 ehdotuksen, jäljempänä ’Omnibus II -ehdotus’, muun muassa direktiivin 2009/138/EY muuttamiseksi, jotta voidaan ottaa huomioon vakuutusalan uusi valvontarakenne eli Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) perustaminen. Omnibus II -ehdotus sisältää myös säännöksiä, joilla lykätään määräpäiviä, jotka koskevat direktiivin 2009/138/EY saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä ja sen soveltamisen aloittamista sekä Solvenssi I:n kumoamista.

(4)

Kun otetaan huomioon Omnibus II -ehdotuksen monimutkaisuus, vaarana on, ettei direktiivi ole tullut voimaan ennen direktiivin 2009/138/EY saattamiselle osaksi kansallista lainsäädäntöä ja sen soveltamisen aloittamiselle säädettyjä määräpäiviä. Jos kyseiset määräpäivät jätettäisiin ennalleen, direktiivi 2009/138/EY pantaisiin täytäntöön ennen Omnibus II -ehdotuksen mukaisten siirtymäsäännösten ja aiheellisten mukautusten voimaantuloa.

(5)

Jotta vältettäisiin jäsenvaltioille direktiivin 2009/138/EY nojalla ja myöhemmin Omnibus II -ehdotukseen perustuvan uuden rakenteen nojalla aiheutuvat liian raskaat oikeudelliset velvoitteet, on näin ollen aiheellista lykätä määräpäivää, johon mennessä direktiivi 2009/138/EY on saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä.

(6)

Jotta valvojat ja vakuutus- ja jälleenvakuutusyritykset voisivat valmistautua uuden valvontarakenteen soveltamiseen, on myös asianmukaista säätää myöhäisempi päivämäärä direktiivin 2009/138/EY soveltamisen aloittamiselle.

(7)

Solvenssi I:n kumoamispäivää olisi oikeusvarmuuden vuoksi lykättävä vastaavasti.

(8)

Koska direktiivissä 2009/138/EY säädettyihin määräpäiviin on vain vähän aikaa, tämän direktiivin olisi tultava voimaan viipymättä,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivi 2009/138/EY seuraavasti:

1)

Muutetaan 309 artiklan 1 kohta seuraavasti:

a)

korvataan ensimmäisessä alakohdassa päivämäärä ”31 päivään lokakuuta 2012” päivämäärällä ”30 päivään kesäkuuta 2013”;

b)

lisätään ensimmäisen alakohdan jälkeen alakohta seuraavasti:

”Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2014.”

2)

Korvataan 310 artiklan ensimmäisessä kohdassa päivämäärä ”1 päivästä marraskuuta 2012” päivämäärällä ”1 päivästä tammikuuta 2014”.

3)

Korvataan 311 artiklan toisessa kohdassa päivämäärä ”1 päivästä marraskuuta 2012” päivämäärällä ”1 päivästä tammikuuta 2014”.

2 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

3 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Strasbourgissa 12 päivänä syyskuuta 2012.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

M. SCHULZ

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 3. heinäkuuta 2012 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 5. syyskuuta 2012.

(2)  EUVL L 335, 17.12.2009, s. 1.

(3)  Neuvoston direktiivi 64/225/ETY, annettu 25 päivänä helmikuuta 1964, sijoittautumisvapauden ja palvelujen tarjoamisen vapauden rajoitusten poistamisesta jälleenvakuutuksen ja edelleenvakuutuksen osalta (EYVL 56, 4.4.1964, s. 878/64); ensimmäinen neuvoston direktiivi 73/239/ETY, annettu 24 päivänä heinäkuuta 1973, muun ensivakuutusliikkeen kuin henkivakuutusliikkeen aloittamista ja harjoittamista koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (EYVL L 228, 16.8.1973, s. 3); neuvoston direktiivi 73/240/ETY, annettu 24 päivänä heinäkuuta 1973, muun ensivakuutusliikkeen kuin henkivakuutusliikkeen sijoittautumisvapauden rajoitusten poistamisesta (EYVL L 228, 16.8.1973, s. 20); neuvoston direktiivi 76/580/ETY, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1976, direktiivin 73/239/ETY muuttamisesta (EYVL L 189, 13.7.1976, s. 13); neuvoston direktiivi 78/473/ETY, annettu 30 päivänä toukokuuta 1978, yhteisön rinnakkaisvakuutusliikettä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (EYVL L 151, 7.6.1978, s. 25); neuvoston direktiivi 84/641/ETY, annettu 10 päivänä joulukuuta 1984, ensimmäisen direktiivin (73/239/ETY) muuttamisesta erityisesti matkailijoille annetun avun osalta (EYVL L 339, 27.12.1984, s. 21); neuvoston direktiivi 87/344/ETY, annettu 22 päivänä kesäkuuta 1987, oikeusturvavakuutusta koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (EYVL L 185, 4.7.1987, s. 77); toinen neuvoston direktiivi 88/357/ETY, annettu 22 päivänä kesäkuuta 1988, muuta ensivakuutusta kuin henkivakuutusta koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta ja säännöksistä, joilla helpotetaan palvelujen tarjoamisen vapauden tehokasta käyttämistä (EYVL L 172, 4.7.1988, s. 1); neuvoston direktiivi 92/49/ETY, annettu 18 päivänä kesäkuuta 1992, muuta ensivakuutusta kuin henkivakuutusta koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (kolmas vahinkovakuutusdirektiivi) (EYVL L 228, 11.8.1992, s. 1); Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/78/EY, annettu 27 päivänä lokakuuta 1998, vakuutusyritysryhmään kuuluvien vakuutusyritysten lisävalvonnasta (EYVL L 330, 5.12.1998, s. 1); Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/17/EY, annettu 19 päivänä maaliskuuta 2001, vakuutusyritysten tervehdyttämisestä ja likvidaatiosta (EYVL L 110, 20.4.2001, s. 28); Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/83/EY, annettu 5 päivänä marraskuuta 2002, henkivakuutuksesta (EYVL L 345, 19.12.2002, s. 1); ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/68/EY, annettu 16 päivänä marraskuuta 2005, jälleenvakuutuksesta (EUVL L 323, 9.12.2005, s. 1).


Top