EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995R2868

Komission asetus (EY) N:o 2868/95, annettu 13 päivänä joulukuuta 1995, yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 täytäntöönpanosta

OJ L 303, 15.12.1995, p. 1–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 17 Volume 001 P. 189 - 220
Special edition in Estonian: Chapter 17 Volume 001 P. 189 - 220
Special edition in Latvian: Chapter 17 Volume 001 P. 189 - 220
Special edition in Lithuanian: Chapter 17 Volume 001 P. 189 - 220
Special edition in Hungarian Chapter 17 Volume 001 P. 189 - 220
Special edition in Maltese: Chapter 17 Volume 001 P. 189 - 220
Special edition in Polish: Chapter 17 Volume 001 P. 189 - 220
Special edition in Slovak: Chapter 17 Volume 001 P. 189 - 220
Special edition in Slovene: Chapter 17 Volume 001 P. 189 - 220
Special edition in Bulgarian: Chapter 17 Volume 001 P. 189 - 220
Special edition in Romanian: Chapter 17 Volume 001 P. 189 - 220
Special edition in Croatian: Chapter 17 Volume 001 P. 84 - 115

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2017; Kumoaja 32017R1430 . Latest consolidated version: 23/03/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/2868/oj

31995R2868

Komission asetus (EY) N:o 2868/95, annettu 13 päivänä joulukuuta 1995, yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 täytäntöönpanosta

Virallinen lehti nro L 303 , 15/12/1995 s. 0001 - 0032


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2868/95,

annettu 13 päivänä joulukuuta 1995,

yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 täytäntöönpanosta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (1), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 3288/94 (2), ja erityisesti sen 140 artiklan,

sekä katsoo, että

asetuksella (EY) N:o 40/94, jäljempänä "asetus", perustetaan uusi tavaramerkkijärjestelmä, joka tekee mahdolliseksi koko yhteisön alueella vaikuttavan tavaramerkin saamisen hakemuksesta, joka jätetään sisämarkkinoilla toimivalle yhdenmukaistamisvirastolle (tavaramerkit ja mallit), jäljempänä "virasto",

tässä tarkoituksessa asetuksessa (EY) N:o 40/94 säädetään erityisesti yhteisön tavaramerkin rekisteröintimenettelystä ja tavaramerkkien hallinnoinnista, viraston päätöksestä valittamisesta ja yhteisön tavaramerkin menettämisestä ja mitättömyydestä,

asetuksen (EY) N:o 40/94 140 artiklassa säädetään, että asetuksen täytäntöönpanoa koskevat säännöt annetaan täytäntöönpanoasetuksessa,

täytäntöönpanoasetus annetaan asetuksen (EY) N:o 40/94 141 artiklassa vahvistetun menettelyn mukaisesti,

tässä asetuksessa sen vuoksi vahvistetaan tarvittavat säännöt yhteisön tavaramerkkiä koskevien säännösten täytäntöönpanoa varten,

näiden sääntöjen tarkoituksena on varmistaa tavaramerkkiasioiden joustava ja tehokas käsittely virastossa,

asetuksen (EY) N:o 40/94 116 artiklan 1 kohdan mukaisesti kaikki sen 26 artiklan 1 kohdassa määritellyt yhteisön tavaramerkin hakemuksen osatekijät sekä kaikki muut sellaiset tiedot, joiden julkaisemisesta määrätään tämän täytäntöönpanoasetuksen 12 säännössä, olisi julkaistava kaikilla yhteisön virallisilla kielillä,

kuitenkaan ei ole tarpeen, että itse tavaramerkki, nimet, osoitteet, päivämäärät ja muut vastaavanlaiset tiedot käännetään kaikille yhteisön virallisille kielille, eikä julkaiseminen niillä ole tarpeen,

viraston olisi pidettävä saatavilla vakiolomakkeita virastossa tapahtuvaa käsittelyä varten kaikilla yhteisön virallisilla kielillä, ja

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 40/94 141 artiklan mukaisesti perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen täytäntöönpanoa koskevat säännöt ovat seuraavat:

I OSASTO HAKEMUSMENETTELY

1 sääntö Hakemuksen sisältö

1) Hakemuksessa on oltava seuraavat tiedot:

a) pyyntö merkin rekisteröimisestä yhteisön tavaramerkiksi,

b) hakijan nimi, osoite ja kansallisuus sekä valtio, jossa hänen kotipaikkansa tai liikkeensä sijaitsee. Luonnollisten henkilöiden nimestä on ilmoitettava sukunimi ja etunimet. Oikeushenkilöiden ja asetuksen 3 artiklassa tarkoitettujen oikeudellisten kokonaisuuksien nimet on ilmoitettava niiden virallisessa muodossa, joka voidaan lyhentää yleisesti käytössä olevalla tavalla; on myös ilmoitettava valtio, jonka oikeuden alaisia oikeushenkilöt ovat. Sähke-, teleksi-, puhelin- ja telekopionumerot ja tiedot muista tietoliikenneyhteyksistä voidaan myös ilmoittaa. Ainoastaan yksi osoite ilmoitetaan periaatteessa hakijaa kohti; jos useita osoitteita ilmoitetaan, otetaan ainoastaan ensimmäisenä mainittu huomioon, jollei hakija ilmoita muuta osoitetta yhteysosoitteeksi,

c) jäljempänä olevan 2 säännön mukainen luettelo tavaroista ja palveluista, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä haetaan,

d) jäljempänä olevan 3 säännön mukainen merkin kuvaus,

e) jos hakija on nimennyt edustajan, tämän nimi ja liikeosoite b alakohdan mukaisesti; jos edustajalla on useita liikeosoitteita tai edustajia on kaksi tai useampia eri liikeosoitteissa, hakemuksessa on ilmoitettava, mitä osoitetta käytetään yhteysosoitteena; jos tällaista ilmoitusta ei ole tehty, ainoastaan ensimmäisenä mainittu otetaan huomioon yhteysosoitteena,

f) vedottaessa asetuksen (EY) N:o 40/94 30 artiklan mukaisesti aikaisempaan hakemukseen perustuvaan etuoikeuteen, ilmoitus tästä; ilmoituksessa on mainittava aikaisemman hakemuksen päivämäärä sekä valtio, jossa hakemus on tehty,

g) vedottaessa asetuksen (EY) N:o 40/94 33 artiklan mukaisesti näyttelyyn perustuvaan etuoikeuteen, ilmoitus tästä; ilmoituksessa on mainittava sen näyttelyn nimi ja päivä, jona tavaroita tai palveluja ensimmäisen kerran esiteltiin,

h) vaadittaessa asetuksen (EY) N:o 40/94 34 artiklan mukaisesti yhden tai useamman sellaisen tavaramerkin aiemmuutta, joka on rekisteröity jossakin jäsenvaltiossa, Benelux-maassa tai kansainvälisen järjestelyn mukaisesti siten, että rekisteröinti on voimassa jäsenvaltiossa (jäljempänä "asetuksen (EY) N:o 40/94 34 artiklan mukainen aikaisempi rekisteröity tavaramerkki"), ilmoitus tästä vaatimuksesta; ilmoituksessa on mainittava jäsenvaltio tai jäsenvaltiot, jossa tai joissa taikka joita varten aikaisempi merkki on rekisteröity, päivämäärä, jona kyseinen rekisteröinti tuli voimaan, rekisterinumero sekä tavarat ja palvelut, joita varten merkki on rekisteröity,

i) tarvittaessa ilmoitus siitä, että hakemus koskee yhteisön yhteismerkin rekisteröintiä asetuksen (EY) N:o 40/94 64 artiklan mukaisesti,

j) ilmoitus kielestä, jolla hakemus on tehty, ja toisesta kielestä asetuksen (EY) N:o 40/94 115 artiklan 3 kohdan mukaisesti,

k) hakijan tai tämän edustajan allekirjoitus.

2) Yhteisön yhteismerkkiä koskevaan hakemukseen voidaan liittää merkin käyttömääräykset.

3) Hakemukseen voidaan liittää hakijan selitys, että hän ei vaadi yksinoikeutta tavaramerkin sellaiseen tarkentamaansa osaan, joka ei ole erottamiskykyinen.

4) Jos hakijoita on useita, hakemuksessa olisi nimettävä yksi hakija tai edustaja yhteiseksi edustajaksi.

2 sääntö Luettelo tavaroista ja palveluista

1) Tavaroiden ja palvelujen luokitukseen sovelletaan 15 päivänä kesäkuuta 1957 tehdyn tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevan Nizzan sopimuksen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, 1 artiklassa tarkoitettua yleistä luokitusta.

2) Luettelo tavaroista ja palveluista on muotoiltava niin, että tavaroiden ja palvelujen laatu selvästi ilmenee ja jokainen niistä voidaan luokitella ainoastaan yhteen Nizzan luokituksen mukaiseen luokkaan.

3) Tavarat ja palvelut olisi ryhmiteltävä Nizzan luokituksen mukaiseen järjestykseen siten, että ennen kutakin ryhmää ilmoitetaan sen luokituksen mukaisen luokan numero, johon kyseinen tavara- tai palveluryhmä kuuluu.

4) Tavaroiden ja palvelujen luokitus palvelee yksinomaan hallinnollisia tarkoituksia. Tämän vuoksi tavaroita ja palveluja ei voida pitää toistensa kaltaisina sillä perusteella, että ne esiintyvät Nizzan luokituksen samassa luokassa, eikä niitä voida pitää erilaisina sillä perusteella, että ne esiintyvät Nizzan luokituksen eri luokissa.

3 sääntö Merkin kuvaus

1) Jollei hakija halua vaatia merkille jotakin tiettyä graafista muotoa tai väriä, merkki on kuvattava käyttäen tavanomaista kirjoitustapaa, esimerkiksi kirjoittamalla kirjaimet, numerot ja merkit hakemukseen. Pieniä ja suuria kirjaimia voidaan käyttää, ja samaa merkintätapaa noudatetaan, kun virasto julkaisee ja rekisteröi merkin.

2) Muissa kuin 1 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa merkki on kuvattava hakemustekstistä erillisellä arkilla. Merkin kuvaukseen käytettävä arkki ei saa olla DIN A 4 -kokoa (korkeus 29,7 cm, leveys 21 cm) suurempi, eikä tila, jota käytetään merkin kuvaamiseen (kirjoitusala), saa olla suurempi kuin 26,2 cm × 17 cm. Vasemmalle puolelle on jätettävä vähintään 2,5 cm:n levyinen marginaali. Merkin oikea asento on esitettävä merkitsemällä kukin arkki sanalla "ylös", jos se ei ole itsestäänselvää. Merkin kuvauksen on oltava laadultaan sellainen, että se voidaan pienentää tai suurentaa enintään 8 cm:n levyiseksi ja 16 cm:n korkuiseksi Yhteisön tavaramerkkilehdessä julkaisemista varten. Erillisellä arkilla on oltava näkyvissä myös hakijan nimi ja osoite. Merkin kuvauksen sisältävä arkki on jätettävä neljänä kappaleena.

3) Edellä 2 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa hakemukseen on lisättävä maininta erillisestä arkista. Hakemuksessa voi olla sanallinen kuvaus merkistä.

4) Haettaessa kolmiulotteisen merkin rekisteröintiä on tämä mainittava hakemuksessa. Kuvauksena on oltava merkin valokuva tai graafinen malli. Kuvaus voi sisältää enintään kuusi erilaista perspektiivikuvaa merkistä.

5) Haettaessa värillisen merkin rekisteröintiä on tämä mainittava hakemuksessa. Myös merkkiin kuuluvat värit on ilmoitettava. Edellä 2 kohdassa tarkoitetussa kuvauksessa on oltava värikuva merkistä.

6) Viraston pääjohtaja voi määrätä 2 kohdan viimeisessä virkkeessä esitettyjen vaatimusten osalta, että merkki saadaan kuvata varsinaisen hakemuksen tekstissä eikä erillisellä arkilla ja että merkin kuvien jäljennöksiä saa olla vähemmän kuin neljä.

4 sääntö Hakemusmaksut

Hakemuksesta suoritettavat maksut ovat:

a) perusmaksu ja

b) luokkamaksu neljännestä ja jokaisesta seuraavasta luokasta, johon tavara tai palvelu 2 säännön mukaisesti kuuluu.

5 sääntö Hakemuksen jättäminen

1) Virasto merkitsee hakemukseen kuuluviin asiakirjoihin vastaanottopäivämäärän ja hakemusnumeron. Virasto lähettää hakijalle viipymättä vastaanottoilmoituksen, joka sisältää ainakin merkin hakemusnumeron ja kuvauksen, sanallisen kuvauksen tai muun tunnistetiedon, sekä tiedot asiakirjojen lajista, lukumäärästä ja vastaanottopäivästä.

2) Jos hakemus jätetään jäsenvaltion teollisoikeuksien keskusvirastolle tai Beneluxin tavaramerkkivirastolle asetuksen (EY) N:o 40/94 25 artiklan mukaisesti, hakemuksen vastaanottaneen viraston on numeroitava hakemuksen sivut arabialaisilla numeroilla. Ennen hakemuksen lähettämistä edelleen on hakemuksen vastaanottaneen viraston merkittävä hakemukseen kuuluviin asiakirjoihin vastaanottopäivämäärä ja sivumäärä. Hakemuksen vastaanottaneen viraston on lähetettävä hakijalle viipymättä vastaanottoilmoitus, josta ilmenee ainakin asiakirjojen laji ja lukumäärä ja niiden vastaanottopäivä.

3) Jos hakemus saapuu virastolle jäsenvaltion teollisoikeuksien keskusviraston tai Beneluxin tavaramerkkiviraston kautta, virasto merkitsee hakemukseen vastaanottopäivämäärän ja hakemusnumeron ja lähettää hakijalle viipymättä 1 kohdan toisen virkkeen mukaisesti vastaanottoilmoituksen, josta ilmenee viraston vastaanottopäivä.

6 sääntö Etuoikeuden vaatiminen

1) Hakijan, joka hakemuksessaan vetoaa yhteen tai useampaan aikaisempaan hakemukseen perustuvaan etuoikeuteen asetuksen (EY) N:o 40/94 30 artiklan mukaisesti, on ilmoitettava aikaisemman hakemuksen hakemusnumero ja toimitettava jäljennös hakemuksesta kolmen kuukauden kuluessa hakemispäivästä. Aikaisemman hakemuksen vastaanottaneen viranomaisen on todistettava jäljennös oikeaksi ja annettava todistus aikaisemman hakemuksen jättöpäivästä.

2) Kun hakija haluaa vedota yhteen tai useampaan aikaisempaan hakemukseen perustuvaan etuoikeuteen asetuksen (EY) N:o 40/94 30 artiklan mukaisesti, virastolle on toimitettava kahden kuukauden kuluessa hakemispäivästä etuoikeusilmoitus, josta ilmenee aikaisemman hakemuksen hakemispäivä ja jäsenvaltio, jossa hakemus on tehty. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut ilmoitukset ja todistukset on toimitettava virastolle kolmen kuukauden kuluessa etuoikeusvaatimuksen vastaanottamisesta.

3) Jos aikaisemman hakemuksen tai todistuksen kieli ei ole mikään viraston kielistä, virasto vaatii hakijaa jättämään käännöksen aikaisemmasta hakemuksesta ja todistuksesta jollakin näistä kielistä viraston asettaman määräajan kuluessa, joka ei saa olla kolmea kuukautta lyhyempi.

4) Viraston pääjohtaja voi määrätä, että hakija saa toimittaa aineistoa vähemmän kuin 1 kohdassa edellytetään, jos tarvittavat tiedot ovat viraston saatavissa muista lähteistä.

7 sääntö Näyttelyyn perustuva etuoikeus

1) Hakijan, joka hakemuksessaan vaatii asetuksen (EY) N:o 40/94 33 artiklan mukaisesti näyttelyyn perustuvaa etuoikeutta, on jätettävä kolmen kuukauden kuluessa hakemispäivästä teollisoikeuksia valvovan viranomaisen antama todistus. Todistuksesta on ilmettävä, että merkkiä on tosiasiallisesti käytetty kyseisten tavaroiden tai palvelujen yhteydessä, ja siinä on mainittava näyttelyn avauspäivä ja merkin ensimmäinen julkinen käyttöpäivä, jos se ei ole sama kuin näyttelyn avauspäivä. Todistukseen on liitettävä edellä mainitun viranomaisen vahvistama selvitys merkin tosiasiallisesta käytöstä.

2) Kun hakija haluaa vaatia näyttelyyn perustuvaa etuoikeutta hakemuksen jättämisen jälkeen, virastolle on toimitettava kahden kuukauden kuluessa hakemispäivästä etuoikeusilmoitus, josta ilmenee näyttelyn nimi sekä tavaroiden tai palvelujen ensimmäinen esittelypäivä. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut ilmoitukset ja todistukset on toimitettava virastolle kolmen kuukauden kuluessa etuoikeusvaatimuksen vastaanottamisesta.

8 sääntö Aiemmuuden vaatiminen kansallisen tavaramerkin perusteella

1) Kun hakemuksessa vaaditaan yhteen tai useampaan aikaisempaan rekisteröityyn tavaramerkkiin perustuvaa aiemmuutta asetuksen (EY) N:o 40/94 34 artiklan mukaisesti, hakijan on kolmen kuukauden kuluessa hakemispäivästä toimitettava jäljennös kyseisestä rekisteröinnistä. Jäljennöksen on oltava toimivaltaisen viranomaisen oikeaksi todistama.

2) Kun hakija haluaa vaatia yhteen tai useampaan aikaisempaan rekisteröityyn tavaramerkkiin perustuvaa aiemmuutta asetuksen (EY) N:o 40/94 34 artiklan mukaisesti hakemuksen jättämisen jälkeen, virastolle on toimitettava kahden kuukauden kuluessa hakemispäivästä aiemmuusilmoitus, josta ilmenee jäsenvaltio tai jäsenvaltiot, jossa tai joissa taikka joita varten merkki on rekisteröity, päivämäärä, josta lähtien rekisteröinti on ollut voimassa, rekisterinumero, sekä tavarat ja palvelut, joita varten merkki on rekisteröity. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut todisteet on toimitettava virastolle kolmen kuukauden kuluessa aiemmuusvaatimuksen vastaanottamisesta.

3) Virasto ilmoittaa aiemmuusvaatimuksesta Beneluxin tavaramerkkivirastolle ja kyseisen jäsenvaltion teollisoikeuksien keskusvirastolle.

4) Viraston pääjohtaja voi määrätä, että hakija saa toimittaa aineistoa vähemmän kuin 1 kohdassa edellytetään, jos tarvittavat tiedot ovat viraston saatavissa muista lähteistä.

9 sääntö Hakemuksen jättöpäivä- ja muotovaatimusten tutkiminen

1) Hakemus ei täytä hakemispäivän antamiselle asetettuja edellytyksiä, jos

a) hakemuksessa ei ole

i) pyyntöä merkin rekisteröimisestä yhteisön tavaramerkiksi,

ii) hakijan tunnistamiseksi tarvittavia tietoja,

iii) luetteloa tavaroista ja palveluista, joita varten rekisteröintiä haetaan, tai

iv) tavaramerkin kuvausta, taikka

b) perusmaksua ei ole maksettu kuukauden kuluessa hakemuksen jättämisestä virastolle, jäsenvaltion teollisoikeuksien keskusvirastolle tai Beneluxin tavaramerkkivirastolle,

ja siinä tapauksessa virasto ilmoittaa hakijalle, että hakemukselle ei voida antaa hakemispäivää näiden puutteiden vuoksi.

2) Jos 1 kohdassa tarkoitetut puutteet poistetaan kahden kuukauden kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta, katsotaan hakemispäiväksi se päivä, jona kaikki puutteet on poistettu. Jollei puutteita poisteta määräaikaan mennessä, hakemusta ei käsitellä yhteisön tavaramerkkiä koskevana hakemuksena. Kaikki suoritetut maksut palautetaan.

3) Jos hakemispäivän antamisen jälkeen todetaan tutkimuksessa, että

a) hakemus ei täytä 1, 2 ja 3 säännön vaatimuksia tai muita asetuksessa (EY) N:o 40/94 tai näissä säännöissä vahvistettuja muotovaatimuksia,

b) virasto ei ole saanut kaikkia 4 säännön b alakohdan ja komission asetuksen (EY) N:o 2869/95 (3), jäljempänä "maksuja koskeva asetus" mukaisia luokkamaksuja,

c) vaadittaessa etuoikeutta 6 ja 7 säännön mukaisesti joko hakemuksessa tai kahden kuukauden kuluessa hakemispäivästä mainittujen sääntöjen muita vaatimuksia ei ole täytetty, tai

d) vaadittaessa aiemmuutta 8 säännön mukaisesti joko hakemuksessa tai kahden kuukauden kuluessa hakemispäivästä 8 säännön muita vaatimuksia ei ole täytetty,

virasto kehottaa hakijaa poistamaan mainitut puutteet viraston asettaman määräajan kuluessa.

4) Jollei 3 kohdan a alakohdassa tarkoitettuja puutteita poisteta määräajan kuluessa, virasto hylkää hakemuksen.

5) Jos maksamattomia luokkamaksuja ei makseta määräaikaan mennessä, hakemusta pidetään peruutettuna, jollei ole selvää, minkä luokan tai mitkä luokat jo suoritetut maksut kattavat. Jollei suoritettujen luokkamaksujen kohdentumista voida muutoin määritellä, virasto ottaa luokat huomioon siinä järjestyksessä kuin ne on esitetty luokituksessa. Hakemusta pidetään peruutettuna niiden luokkien osalta, joiden luokkamaksuja ei ole maksettu tai maksettu kokonaan.

6) Jos 3 kohdassa tarkoitetut puutteet koskevat etuoikeuden vaatimista, etuoikeus menetetään hakemuksen tältä osalta.

7) Jos 3 kohdassa tarkoitetut puutteet koskevat aiemmuuden vaatimista, oikeus menetetään hakemuksen tältä osalta.

8) Jos 3 kohdassa tarkoitetut puutteet koskevat ainoastaan tiettyjä tavaroita ja palveluja, virasto hylkää hakemuksen tai menetetään etuoikeus taikka aiemmuus ainoastaan näiden tavaroiden ja palvelujen osalta.

10 sääntö Hallintaoikeuden saamisen edellytysten tutkiminen

Jos hakija ei asetuksen (EY) N:o 40/94 5 artiklan mukaisesti voi olla yhteisön tavaramerkin haltija, virasto ilmoittaa tästä hakijalle. Virasto asettaa määräajan, jonka kuluessa hakijan on peruutettava hakemuksensa tai esitettävä omat huomautuksensa. Jos hakija ei poista rekisteröinnin esteitä, virasto hylkää hakemuksen.

11 sääntö Rekisteröinnin ehdottomien hylkäysperusteiden tutkiminen

1) Jos tavaramerkkiä ei asetuksen (EY) N:o 40/94 7 artiklan mukaisesti voida rekisteröidä kaikille hakemuksessa tarkoitetuille tavaroille tai palveluille tai osalle niistä, virasto ilmoittaa perusteet hyväksymisen esteille. Virasto asettaa määräajan, jonka kuluessa hakijan on peruutettava hakemuksensa, muutettava sitä tai esitettävä omat huomautuksensa.

2) Jos yhteisön tavaramerkin rekisteröinnin edellytyksenä on asetuksen (EY) N:o 40/94 38 artiklan 2 kohdan mukaisesti, että hakija ei vaadi yksinoikeutta tavaramerkin erottamiskyvyttömiin osiin, virasto ilmoittaa hakijalle asiasta perusteluineen ja kehottaa tätä antamaan asiasta selityksensä viraston asettaman määräajan kuluessa.

3) Jos hakija ei poista rekisteröintiesteitä tai täytä 2 kohdassa vahvistettuja edellytyksiä määräajan kuluessa, virasto hylkää hakemuksen osittain tai kokonaan.

12 sääntö Hakemuksen julkaiseminen

Julkaistaessa hakemus on oltava

a) hakijan nimi ja osoite,

b) tarvittaessa hakijan nimeämän muun kuin asetuksen (EY) N:o 40/94 88 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetun edustajan nimi ja liikeosoite; jos samassa liikeosoitteessa on useita edustajia, ainoastaan ensimmäisenä mainitun edustajan nimi ja liikeosoite julkaistaan ja nimen jälkeen lisätään sanat "ja muita", jos edustajia on kaksi tai useampia ja heillä on eri liikeosoitteet, julkaistaan ainoastaan yhteysosoitteeksi 1 säännön 1 kohdan e alakohdan mukaisesti määritelty osoite; jos 76 säännön 9 kohdan mukaisesti edustajien ryhmittymä on nimetty, julkaistaan ainoastaan ryhmittymän nimi ja liikeosoite,

c) merkin kuvaus ja 34 säännön mukaiset tiedot ja kuvaukset; jos haetaan värillistä rekisteröintiä, julkaisussa on oltava maininta "värillinen" ja merkin väri tai värit on ilmoitettava,

d) luettelo tavaroista ja palveluista ryhmiteltynä Nizzan luokituksen luokkien mukaiseen järjestykseen siten, että ennen kutakin ryhmää ilmoitetaan sen luokituksen mukaisen luokan numero, johon kyseinen tavara- tai palveluryhmä kuuluu,

e) hakemispäivä ja hakemusnumero,

f) tarvittaessa tiedot etuoikeuden vaatimisesta asetuksen (EY) N:o 40/94 30 artiklan mukaan,

g) tarvittaessa tiedot asetuksen (EY) N:o 40/94 33 artiklan mukaisen näyttelyetuoikeuden vaatimisesta,

h) tarvittaessa tiedot aiemmuuden vaatimisesta asetuksen 34 artiklan mukaisesti,

i) tarvittaessa ilmoitus siitä, että merkki on käytössä tullut erottamiskykyiseksi asetuksen (EY) N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti,

j) tarvittaessa maininta yhteisön yhteismerkin hakemisesta,

k) tarvittaessa hakijan selitys pidättäytymisestä vaatia yksinoikeutta merkin johonkin osaan 1 säännön 3 kohdan tai 11 säännön 2 kohdan mukaisesti,

l) kieli, jolla hakemus on tehty ja hakijan asetuksen (EY) N:o 40/94 115 artiklan 3 kohdan mukaisesti ilmoittama toinen kieli.

13 sääntö Hakemuksen muuttaminen

1) Hakemuksessa, joka tehdään hakemuksen muuttamiseksi asetuksen (EY) N:o 40/94 44 artiklan mukaisesti, on oltava

a) hakemusnumero,

b) hakijan nimi ja osoite 1 säännön 1 kohdan b alakohdan mukaisesti,

c) jos hakija on nimennyt edustajan, tämän nimi ja liikeosoite 1 säännön 1 kohdan e alakohdan mukaisesti,

d) maininta siitä, mitä hakemuksen kohtaa on tarkoitus korjata tai muuttaa ja kyseinen kohta korjattuna tai muutettuna,

e) muutettu merkin kuvaus 3 säännön mukaisesti, jos muutos koskee merkin kuvausta.

2) Jos muutoshakemus on maksullinen, sitä pidetään jätettynä vasta, kun vaadittava maksu on maksettu. Jos maksua ei ole maksettu tai sitä ei ole maksettu kokonaan, virasto ilmoittaa tästä hakijalle.

3) Jos hakemus ei täytä muutoksen hakemiselle asetettuja vaatimuksia, virasto ilmoittaa puutteista hakijalle. Jos puutteita ei korjata viraston asettaman määräajan kuluessa, virasto hylkää muutoshakemuksen.

4) Jos muutos julkaistaan asetuksen (EY) N:o 40/94 44 artiklan 2 kohdan mukaisesti, 15-22 sääntöä sovelletaan soveltuvin osin.

5) Yhdellä muutoshakemuksella voidaan hakea saman osan muuttamista saman hakijan kahdesta tai useammasta hakemuksesta. Jos muutoshakemus on maksullinen, maksu on maksettava jokaisesta muutettavasta hakemuksesta.

6) Edellä 1-5 kohtaa sovelletaan soveltuvin osin sellaisiin hakemuksiin, joiden tarkoituksena on korjata hakijan nimeämän edustajan nimi tai liikeosoite. Näistä hakemuksista ei peritä maksua.

14 sääntö Julkaisemisen virheiden korjaaminen

1) Jos hakemuksesta julkaistavissa tiedoissa on virastosta aiheutunut virhe, virasto korjaa virheen omasta aloitteestaan tai hakijan pyynnöstä.

2) Jos hakija pyytää 1 kohdassa tarkoitettua korjausta, 13 sääntöä sovelletaan soveltuvin osin. Pyynnöstä ei peritä maksua.

3) Tämän säännön perusteella tehdyt korjaukset on julkaistava.

4) Asetuksen (EY) N:o 40/94 42 artiklan 2 kohtaa ja 15-22 sääntöä sovelletaan soveltuvin osin, jos korjaus koskee tavaroiden tai palvelujen luetteloa tai merkin kuvausta.

II OSASTO VÄITEMENETTELY JA KÄYTÖN TODISTAMINEN

15 sääntö Väiteilmoituksen sisältö

1) Väite voidaan tehdä yhden tai useamman asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun aikaisemman tavaramerkin ("aikaisempi tavaramerkki") tai yhden tai useamman mainitun asetuksen 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun muun aikaisemman oikeuden ("aikaisempi oikeus" perusteella).

2) Väiteilmoituksessa on oltava

a) hakemuksesta, jota vastaan väite esitetään,

i) sen hakemuksen numero, jota vastaan väite esitetään,

ii) ilmoitus tavaroista ja palveluista, jotka on lueteltu yhteisön tavaramerkkiä koskevassa hakemuksessa, jota vastaan väite esitetään,

iii) yhteisön tavaramerkin hakijan nimi,

b) aikaisemmasta tavaramerkistä tai oikeudesta, johon väite perustuu,

i) jos väite perustuu aikaisempaan tavaramerkkiin, maininta tästä ja siitä, että tavaramerkki on yhteisön tavaramerkki tai maininta jäsenvaltiosta tai jäsenvaltioista, tarvittaessa mukaan lukien Benelux-maat, jossa tai joissa tavaramerkki on rekisteröity tai rekisteröintiä on haettu, tai, kun aikaisempi tavaramerkki on kansainvälinen rekisteröity tavaramerkki, maininta siitä, mitä jäsenvaltiota tai jäsenvaltioita, tarvittaessa mukaan lukien Benelux-maat, aikaisemman tavaramerkin suoja koskee,

ii) tarvittaessa hakemusnumero tai rekisterinumero ja hakemispäivä, mukaan lukien aikaisemman tavaramerkin etuoikeuspäivä,

iii) jos väite perustuu aikaisempaan tavaramerkkiin, joka on yleisesti tunnettu asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla, maininta tästä ja jäsenvaltioista, jossa tai joissa aikaisempi tavaramerkki on yleisesti tunnettu,

iv) jos väite perustuu aikaisempaan tavaramerkkiin, joka on asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan mukaisesti laajalti tunnettu, maininta tästä ja siitä, missä aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity tai rekisteröintiä haettu i alakohdan mukaisesti,

v) jos väite perustuu aikaisempaan oikeuteen, maininta tästä sekä jäsenvaltiosta tai jäsenvaltioista, jossa tai joissa aikaisempi oikeus on voimassa,

vi) aikaisemman tavaramerkin tai oikeuden kuvaus ja tarvittaessa sanallinen selitys,

vii) tavarat ja palvelut, joita varten aikaisempi merkki on rekisteröity tai rekisteröintiä haettu tai joiden suhteen aikaisempi merkki on yleisesti tunnettu asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla tai laajalti tunnettu mainitun asetuksen 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitetulla tavalla; väitteentekijän on luetellessaan kaikki tavarat ja palvelut, joita varten aikaisempi merkki on suojattu, myös osoitettava ne tavarat ja palvelut, joihin väite perustuu,

c) väitteentekijästä,

i) jos väitteen tekee aikaisemman tavaramerkin tai oikeuden haltija, tämän nimi ja osoite 1 säännön 1 kohdan b alakohdan mukaisesti sekä selvitys, että hän on merkin tai oikeuden haltija,

ii) jos väitteen tekee käyttöluvan haltija, tämän nimi ja osoite 1 säännön 1 kohdan b alakohdan mukaisesti sekä selvitys, että hänet on oikeutettu tekemään väite,

iii) jos väitteen tekee asianosainen, jolle yhteisön tavaramerkin rekisteröidyn haltijan oikeudet ovat siirtyneet ja jota ei vielä ole merkitty rekisteriin uudeksi haltijaksi, maininta tästä, ja väitteentekijän nimi ja osoite 1 säännön 1 kohdan b alakohdan mukaisesti sekä maininta päivästä, jona hakemus uuden haltijan rekisteröimiseksi saapui virastoon tai, jos tätä tietoa ei ole käytettävissä, milloin se lähetettiin virastoon,

iv) jos väitteen tekee aikaisemman oikeuden perusteella henkilö, joka ei ole tuon oikeuden haltija, sen henkilön nimi ja osoite 1 säännön 1 kohdan b alakohdan mukaisesti sekä selvitys, että hän on oikeutettu voimassa olevan kansallisen lainsäädännön mukaan käyttämään tätä oikeutta,

v) jos väitteentekijä on nimennyt edustajan, edustajan nimi ja liikeosoite 1 säännön 1 kohdan e alakohdan mukaisesti,

d) selvitys väitteen perusteista.

3) Edellä 1-2 kohtaa sovelletaan asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 3 kohdan mukaisesti tehtyyn väitteeseen soveltuvin osin.

16 sääntö Väitteen tueksi esitettävät seikat, todisteet ja perustelut

1) Väiteilmoitus voi sisältää väitteen tueksi esitettäviä seikkoja, todisteita ja perusteluja sekä väitettä tukevia asiakirjoja.

2) Jos väite perustuu aikaisempaan merkkiin, joka ei ole yhteisön tavaramerkki, väiteilmoitukseen on liitettävä todisteet aikaisemman merkin rekisteröinnistä tai hakemisesta, esimerkiksi rekisteröintitodistus. Jos väite perustuu asetuksen (EY) N:o 40/94 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettuun yleisesti tunnettuun merkkiin tai mainitun asetuksen 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitettuun laajalti tunnettuun merkkiin, väiteilmoituksen mukana on periaatteessa oltava todisteet siitä, että merkki on yleisesti tunnettu tai laajalti tunnettu. Jos väite perustuu johonkin muuhun aikaisempaan oikeuteen, väiteilmoitukseen on liitettävä asianomaiset todisteet kyseisen oikeuden hankkimisesta ja sen antaman suojan laajuudesta.

3) Edellä 1 kohdassa tarkoitetut seikat, todisteet ja perustelut sekä muut väitettä tukevat asiakirjat sekä 2 kohdassa tarkoitetut todisteet voidaan, jollei niitä ole toimitettu yhdessä väiteilmoituksen kanssa tai sen toimittamisen jälkeen, toimittaa väitemenettelyn alkamisen jälkeen viraston 20 säännön 2 kohdan mukaisesti määräämän ajan kuluessa.

17 sääntö Väitemenettelyssä käytettävät kielet

1) Jos väiteilmoitusta ei ole jätetty yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen kielellä, jos tuo kieli on jokin viraston kielistä, tai hakemusta tehtäessä ilmoitetulla toisella kielellä, väitteentekijän on jätettävä käännös väiteilmoituksesta jollain näistä kielistä yhden kuukauden kuluessa väiteajan umpeutumisesta.

2) Jos väitteen tukena olevia 16 säännön 1 ja 2 kohdan mukaisia todisteita ei toimiteta väitemenettelyn kielellä, väitteentekijän on toimitettava käännös todisteista tällä kielellä yhden kuukauden kuluessa väiteajan umpeutumisesta tai mahdollisesti viraston 16 säännön 3 kohdan mukaisesti asettaman määräajan kuluessa.

3) Jos väitteentekijä tai hakija ilmoittaa virastolle ennen sitä päivää, jona väitemenettely 19 säännön 1 kohdan mukaan määrätään alkavaksi, että hakija ja väitteentekijä ovat asetuksen (EY) N:o 40/94 115 artiklan 7 kohdan mukaisesti sopineet käyttävänsä väitemenettelyssä muuta kieltä, väitteentekijän on, jos väiteilmoitusta ei ole jätetty tällä kielellä, jätettävä väiteilmoituksen käännös tälle kielelle kuukauden kuluessa sanotusta päivästä.

18 sääntö Väiteilmoituksen hylkääminen puutteellisena

1) Jos väite ei viraston mielestä täytä asetuksen (EY) N:o 40/94 42 artiklan säännöksiä tai jos väiteilmoituksessa ei tarkasti yksilöidä hakemusta, jota vastaan väite tehdään, tai aikaisempaa merkkiä, johon väite perustuu, virasto hylkää väiteilmoituksen puutteellisena, jollei puutteita poisteta ennen väiteajan päättymistä. Jos väitemaksua ei ole maksettu väiteajan kuluessa, väiteilmoitusta ei pidetä tehtynä. Jos väitemaksu maksetaan väiteajan umpeutumisen jälkeen, maksu palautetaan väitteentekijälle.

2) Jos virasto toteaa, että väiteilmoitus ei vastaa muita asetuksen (EY) N:o 40/94 säännöksiä tai näiden sääntöjen määräyksiä, se ilmoittaa asiasta väitteentekijälle ja kehottaa tätä poistamaan havaitut puutteet kahden kuukauden kuluessa. Jos puutteita ei poisteta ennen määräajan päättymistä, virasto hylkää väiteilmoituksen puutteellisena.

3) Päätöksestä, että väiteilmoitus on hylätty puutteellisena 1 tai 2 kohdan perusteella, ilmoitetaan hakijalle.

19 sääntö Väitemenettelyn aloittaminen

1) Jos virasto ei hylkää väiteilmoitusta 18 säännön mukaisesti, se ilmoittaa väitteestä hakijalle ja kehottaa tätä jättämään omat huomautuksensa viraston asettaman määräajan kuluessa. Virasto muistuttaa hakijaa siitä, että väitemenettely aloitetaan kahden kuukauden kuluttua tämän ilmoituksen vastaanottamisesta, jollei hakija ennen määräajan päättymistä ilmoita virastolle peruuttavansa hakemusta tai rajoittavansa sitä ainoastaan tavaroihin ja palveluihin, joihin väite ei kohdistu.

2) Virasto voi 71 säännön mukaisesti myöntää jatkoaikaa 1 kohdan toisessa virkkeessä tarkoitettuun määräaikaan, jos hakija ja väitteentekijä yhteisesti sitä pyytävät.

3) Jos hakemus peruutetaan tai sitä rajoitetaan 1 kohdan toisen virkkeen mukaisen määräajan tai siihen 2 kohdan mukaisesti myönnetyn jatkoajan kuluessa, virasto ilmoittaa asiasta väitteentekijälle ja palauttaa väitemaksun.

20 sääntö Väitteen tutkiminen

1) Jos hakemusta ei peruuteta tai rajoiteta 16 säännön mukaisesti, hakijan on jätettävä omat huomautuksensa määräajassa, jonka virasto on asettanut 16 säännön 1 kohdan ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetussa ilmoituksessaan.

2) Jos väitteentekijä ei ole toimittanut 16 säännön 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja seikkoja, todisteita ja perusteluja, virasto kehottaa väitteentekijää toimittamaan tämän aineiston viraston asettaman määräajan kuluessa. Kaikista väitteentekijän toimittamista tiedoista ilmoitetaan hakijalle, jolle varataan tilaisuus vastata viraston asettaman määräajan kuluessa.

3) Jos hakija ei esitä huomautuksia, virasto voi tehdä päätöksen väitteestä käytettävissään olevien todisteiden perusteella.

4) Hakijan esittämistä huomautuksista ilmoitetaan väitteentekijälle, jota virasto kehottaa katsoessaan sen tarpeelliseksi vastaamaan viraston asettaman määräajan kuluessa.

5) Jos hakija asetuksen (EY) N:o 40/94 44 artiklan 1 kohdan mukaisesti rajaa tavaroiden ja palvelujen luetteloa, virasto ilmoittaa tästä väitteentekijälle ja kehottaa tätä asettamansa määräajan kuluessa jättämään omat huomautuksensa ja ilmoittamaan, jatkaako hän väitettä, ja jos jatkaa, mitä jäljellä olevia tavaroita ja palveluja vastaan.

6) Virasto voi lykätä väitemenettelyä, jos väite perustuu asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaiseen rekisteröintihakemukseen, kunnes menettelyssä on tehty lopullinen ratkaisu tai jos muiden olosuhteiden vuoksi lykkäys on tarkoituksenmukainen.

21 sääntö Useita väitteitä

1) Jos samaa yhteisön tavaramerkkiä koskevaa hakemusta vastaan on tehty useita väitteitä, virasto voi käsitellä kaikki samassa menettelyssä. Virasto voi myöhemmin päättää, ettei niitä käsitellä sillä tavalla.

2) Jos yhden tai useamman väitteen alustavan tutkinnan yhteydessä ilmenee, että haettua yhteisön tavaramerkkiä ei mahdollisesti voida rekisteröidä joidenkin tai kaikkien siihen kuuluvien tavaroiden tai palvelujen osalta, virasto voi lykätä muiden väitteiden käsittelyä. Virasto ilmoittaa kaikille jäljellä oleville väitteentekijöille jatkettujen menettelyiden aikana tehdyt asiaan vaikuttavat päätökset.

3) Kun hakemuksen hylkäämisestä on tehty lopullinen päätös, väitteitä, joista päättämistä lykättiin 27 kohdan mukaisesti, pidetään käsiteltyinä ja väitteentekijöille ilmoitetaan asiasta. Tällaista poistamista pidetään tapauksena, jossa ei ole tehty päätöstä asetuksen (EY) N:o 40/94 81 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

4) Virasto palauttaa 50 prosenttia kunkin väitteentekijän suorittamasta väitemaksusta 1, 2 ja 3 kohdan mukaisesti käsiteltyinä pidettyjen väitteiden osalta.

22 sääntö Käytön todistaminen

1) Jos väitteentekijän on asetuksen (EY) N:o 40/94 43 artiklan 2 tai 3 kohdan mukaisesti todistettava tavaramerkin käyttö tai se, että on olemassa perustellut syyt käyttämättä jättämiseen, virasto pyytää väitteentekijää toimittamaan vaaditut todisteet viraston asettaman määräajan kuluessa. Jos väitteentekijä ei toimita todisteita määräajan kuluessa, virasto hylkää väitteen.

2) Käytön todistamiseksi tarvittavista tiedoista ja todisteista on ilmettävä väitteen perustana olevan tavaramerkin käytön paikka, aika, laajuus ja laji niiden tuotteiden osalta, joita varten se on rekisteröity ja joihin se perustuu sekä todisteet näiden tietojen tueksi 3 kohdan mukaisesti.

3) Todistusaineisto on periaatteessa rajoitettava väitettä tukeviin asiakirjoihin ja todistuskappaleisiin, kuten pakkauksiin, etiketteihin, hinnastoihin, luetteloihin, laskuihin, valokuviin ja lehtimainoksiin sekä asetuksen (EY) N:o 40/94 76 artiklan 1 kohdan f alakohdassa tarkoitettuihin kirjallisiin vakuutuksiin.

4) Jos 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut todisteet on toimitettu muulla kuin väitemenettelyn kielellä, virasto voi vaatia väitteentekijää jättämään käännöksen todisteista väitemenettelyn kielellä asettamansa määräajan kuluessa.

III OSASTO REKISTERÖINTIMENETTELY

23 sääntö Tavaramerkin rekisteröinti

1) Asetuksen (EY) N:o 40/94 45 artiklassa tarkoitettu rekisteröintimaksu koostuu

a) perusmaksusta ja

b) luokkamaksusta neljännestä ja jokaisesta seuraavasta luokasta, johon tavaramerkki rekisteröidään.

2) Jos väitettä ei ole tehty tai jos tehdyt väitteet on lopullisesti käsitelty peruutuksen, hylkäämisen tai muun syyn takia, virasto kehottaa hakijaa maksamaan rekisteröintimaksun kahden kuukauden kuluessa kehotuksen vastaanottamisesta.

3) Jos rekisteröintimaksua ei makseta määräajan kuluessa, se voidaan vielä maksaa hyväksyttävästi kahden kuukauden kuluessa maksun myöhästymistä koskevan huomautuksen tiedoksiantamisesta sillä edellytyksellä, että tuon ajan kuluessa maksetaan myös maksuja koskevassa asetuksessa vahvistettu lisämaksu.

4) Kun rekisteröintimaksu on vastaanotettu, haettu tavaramerkki ja 84 säännön 2 kohdassa tarkoitetut tiedot rekisteröidään yhteisön tavaramerkkirekisteriin.

5) Rekisteröinti julkaistaan Yhteisön tavaramerkkilehdessä.

6) Jos haettua tavaramerkkiä ei rekisteröidä, rekisteröintimaksu palautetaan.

24 sääntö Rekisteröintitodistus

1) Virasto antaa tavaramerkin haltijalle rekisteröinnistä todistuksen, joka sisältää rekisteriin 84 säännön 2 kohdan mukaisesti tehdyt merkinnät sekä lausunnon siitä, että merkinnät on tehty rekisteriin.

2) Tavaramerkin haltija voi pyytää, että hänelle toimitetaan oikeaksi todistettuja tai todistamattomia jäljennöksiä rekisteröintitodistuksesta maksua vastaan.

25 sääntö Rekisteröinnin muuttaminen

1) Hakemuksessa rekisteröinnin muuttamiseksi asetuksen 48 artiklan 2 kohdan mukaisesti on oltava

a) rekisterinumero,

b) tavaramerkin haltijan nimi ja osoite 1 säännön 1 kohdan b alakohdan mukaisesti,

c) jos haltija on nimennyt edustajan, tämän nimi ja liikeosoite 1 säännön 1 kohdan e alakohdan mukaisesti,

d) maininta siitä, mitä tavaramerkin kuvauksen kohtaa on tarkoitus muuttaa ja kyseinen kohta muutettuna,

e) muutettu merkin kuvaus 3 säännön mukaisesti.

2) Hakemusta pidetään jätettynä vasta, kun vaadittava maksu on suoritettu. Jos maksua ei ole maksettu tai ei maksettu kokonaan, virasto ilmoittaa tästä hakijalle.

3) Jos rekisteröinnin muuttamiselle asetettuja vaatimuksia ei täytetä, virasto ilmoittaa puutteista hakijalle. Jos puutteita ei poisteta viraston asettaman määräajan kuluessa, virasto hylkää muutoshakemuksen.

4) Jos kolmas moittii rekisteröinnin muutosta asetuksen (EY) N:o 40/94 48 artiklan 3 kohdan mukaisesti, väitettä koskevia mainitun asetuksen säännöksiä ja näiden sääntöjen määräyksiä sovelletaan soveltuvin osin.

5) Yhdellä muutoshakemuksella voidaan hakea saman osan muuttamista saman haltijan kahdessa tai useammassa rekisteröinnissä. Vaadittava maksu on suoritettava jokaisesta muutettavasta rekisteröinnistä.

26 sääntö Yhteisön tavaramerkin haltijan tai hänen rekisteröidyn edustajansa nimen ja osoitteen muuttaminen

1) Haltijan pyynnöstä merkitään rekisteriin yhteisön tavaramerkin haltijan nimen ja osoitteen muutos, joka ei ole asetuksen (EY) N:o 40/94 48 artiklan 2 kohdan mukainen yhteisön tavaramerkin muutos eikä johdu rekisteröidyn tavaramerkin täydellisestä tai osittaisesta luovutuksesta.

2) Hakemuksessa rekisteröidyn tavaramerkin haltijan nimen tai osoitteen muuttamiseksi on oltava

a) merkin rekisterinumero,

b) merkin haltijan nimi ja osoite sellaisina kuin ne on merkitty rekisteriin,

c) merkin haltijan nimi ja osoite muutettuina 1 säännön 1 kohdan b alakohdan mukaisesti,

d) jos haltija on nimennyt edustajan, tämän nimi ja liikeosoite, 1 säännön 1 kohdan e alakohdan mukaisesti.

3) Hakemuksesta ei peritä maksua.

4) Yhdellä hakemuksella voidaan hakea nimi- ja osoitetietojen muuttamista saman haltijan kahdessa tai useammassa rekisteröinnissä.

5) Jos vaatimukset merkin rekisteröinnistä eivät täyty, virasto ilmoittaa puutteista hakijalle. Jos puutteita ei poisteta viraston asettaman määräajan kuluessa, virasto hylkää hakemuksen.

6) Rekisteriin merkityn edustajan nimen ja osoitteen muuttamiseen sovelletaan 1-5 kohtaa soveltuvin osin.

7) Yhteisön tavaramerkkiä koskeviin hakemuksiin sovelletaan 1-6 kohtaa soveltuvin osin. Muutos merkitään viraston ylläpitämiin yhteisön tavaramerkkihakemusten asiakirjavihkoihin.

27 sääntö Rekisterissä ja rekisteröinnin julkaisussa esiintyvien virheiden korjaaminen

1) Jos tavaramerkin rekisteritiedoissa tai rekisteröinnistä julkaistavissa tiedoissa on virastosta aiheutunut erehdys tai virhe, virasto oikaisee erehdyksen tai virheen omasta aloitteestaan tai hakijan pyynnöstä.

2) Jos hakija pyytää oikaisua, 26 sääntöä sovelletaan soveltuvin osin. Pyynnöstä ei peritä maksua.

3) Virasto julkaisee tämän säännön perusteella tehdyt oikaisut.

28 sääntö Aiemmuuden vaatiminen yhteisön tavaramerkin rekisteröinnin jälkeen

1) Asetuksen (EY) N:o 40/94 35 artiklan mukaisessa hakemuksessa, jolla vaaditaan yhden tai useamman aikaisemmin rekisteröidyn tavaramerkin aiemmuutta mainitun asetuksen 34 artiklan mukaisesti, on oltava

a) yhteisön tavaramerkin rekisterinumero,

b) yhteisön tavaramerkin haltijan nimi ja osoite 1 säännön 1 kohdan b alakohdan mukaisesti,

c) jos haltija on nimennyt edustajan, tämän nimi ja liikeosoite 1 säännön 1 kohdan e alakohdan mukaisesti,

d) maininta jäsenvaltiosta tai jäsenvaltioista, jossa tai joissa tai joita varten tavaramerkki on rekisteröity, päivämäärä, josta lähtien kyseinen rekisteröinti on ollut voimassa, kyseisen rekisteröinnin numero ja luettelo tavaroista ja palveluista, joita varten aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity,

e) tavarat ja palvelut, joita aiemmuuden vaatiminen koskee,

f) jäljennös kyseisestä rekisteröinnistä; jäljennöksen on oltava toimivaltaisen viranomaisen oikeaksi todistama.

2) Jos vaatimukset aiemmuudesta eivät täyty, virasto ilmoittaa puutteista hakijalle. Jos puutteita ei poisteta viraston asettaman määräajan kuluessa, virasto hylkää hakemuksen.

3) Virasto ilmoittaa voimassa olevasta aiemmuusvaatimuksesta Beneluxin tavaramerkkivirastolle ja kyseisen jäsenvaltion teollisoikeuksien keskusvirastolle.

4) Viraston pääjohtaja voi määrätä, että hakija saa toimittaa aineistoa vähemmän kuin 1 kohdan f alakohdassa edellytetään, jos tarvittavat tiedot ovat viraston saatavissa muista lähteistä.

IV OSASTO UUDISTAMINEN

29 sääntö Lakkaamisesta ilmoittaminen

Virasto ilmoittaa yhteisön tavaramerkin haltijalle ja yhteisön tavaramerkin rekisteriin merkityille haltijoille, mukaan lukien käyttölupien haltijat, rekisteröinnin päättymisestä vähintään kuusi kuukautta aikaisemmin. Ilmoituksen tekemättä jättäminen ei vaikuta rekisteröinnin päättymiseen.

30 sääntö Rekisteröinnin uudistaminen

1) Hakemuksessa rekisteröinnin uudistamiseksi on oltava

a) tavaramerkin haltijan nimi ja osoite 1 säännön 1 kohdan b alakohdan mukaisesti, jos hän on hakemuksen tekijä,

b) jos hakemuksen tekee tavaramerkin haltijan nimenomaisesti valtuuttama henkilö, tämän nimi ja osoite ja todiste, että hänellä on valtuus jättää hakemus,

c) jos hakija on nimennyt edustajan, tämän nimi ja liikeosoite, 1 säännön 1 kohdan e alakohdan mukaisesti,

d) rekisterinumero,

e) maininta siitä, että uudistamista haetaan kaikille tavaroille ja palveluille, joita varten rekisteröinti on tehty tai, jos uudistamista ei haeta kaikille rekisteriin merkityille tavaroille ja palveluille, maininta niistä luokista tai tavaroista ja palveluista, joita hakemus koskee tai niistä, joita se ei koske, ryhmiteltynä Nizzan luokituksen luokkien mukaiseen järjestykseen siten, että ennen kutakin ryhmää ilmoitetaan sen luokituksen mukaisen luokan numero, johon ryhmään kyseiset tavarat tai palvelut kuuluvat.

2) Asetuksen (EY) N:o 40/94 47 artiklassa tarkoitetut maksut yhteisön tavaramerkin uudistamisesta ovat seuraavat:

a) perusmaksu,

b) luokkamaksu neljännestä ja jokaisesta seuraavasta luokituksen mukaisesta luokasta, jota koskevaa uudistamista haetaan 1 kohdan e alakohdan mukaisesti,

c) tarvittaessa maksuja koskevassa asetuksessa tarkennettu lisämaksu uudistamismaksun myöhästymisestä tai uudistamishakemuksen myöhästymisestä asetuksen (EY) N:o 40/94 47 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

3) Jos uudistamishakemus jätetään asetuksen (EY) N:o 40/94 47 artiklan 3 kohdan mukaisen määräajan kuluessa, mutta muut mainitun asetuksen 47 artiklan ja näiden sääntöjen edellytykset eivät täyty, virasto ilmoittaa hakijalle havaituista puutteista. Jos hakemuksen on jättänyt tavaramerkin haltijan nimenomaisesti valtuuttama henkilö, lähetetään ilmoituksesta jäljennös tavaramerkin haltijalle.

4) Jos uudistamishakemusta ei jätetä tai se jätetään asetuksen (EY) N:o 40/94 47 artiklan 3 kohdan kolmannessa virkkeessä säädetyn määräajan jälkeen, tai jos maksuja ei makseta tai ne maksetaan kyseisen määräajan jälkeen, tai jos puutteita ei poisteta määräajan kuluessa, virasto katsoo rekisteröinnin päättyneen ja ilmoittaa asiasta yhteisön tavaramerkin haltijalle ja tarvittaessa hakijalle ja yhteisön tavaramerkin oikeuksien rekisteriin merkityille haltijoille. Jos maksetut maksut eivät riitä kattamaan kaikkia niitä tavara- ja palveluluokkia, joihin uudistamishakemus kohdistuu, rekisteröintiä ei pidetä päättyneenä, jos on selvää, mitkä luokat maksujen on tarkoitettu kattavan. Muiden tietojen puuttuessa virasto ottaa luokat huomioon luokituksen mukaisessa järjestyksessä.

5) Kun 4 kohdan mukainen päätös on lopullinen, virasto poistaa tavaramerkin rekisteristä. Poistaminen tulee voimaan rekisteröinnin päättymispäivää seuraavana päivänä.

6) Jos 2 kohdassa määrätyt uudistamismaksut on maksettu, mutta rekisteröintiä ei uudisteta, maksut palautetaan.

V OSASTO LUOVUTTAMINEN, KÄYTTÖLUVAT JA MUUT OIKEUDET; MUUTOKSET

31 sääntö Luovuttaminen

1) Asetuksen (EY) N:o 40/94 17 artiklan mukaisessa hakemuksessa luovutuksen rekisteröimisestä on oltava

a) yhteisön tavaramerkin rekisterinumero,

b) tiedot uudesta haltijasta 1 säännön 1 kohdan b alakohdan mukaisesti,

c) jos luovutus ei koske kaikkia tavaroita ja palveluja, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, tiedot niistä tavaroista ja palveluista, joita luovutus koskee,

d) luovutuksen edellyttämät asiakirjat mainitun asetuksen 17 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti.

2) Hakemuksessa voidaan tarvittaessa antaa 1 säännön 1 kohdan e alakohdan mukaisesti esitettynä uuden haltijan edustajan nimi ja liikeosoite, jos sellainen on nimetty.

3) Luovutusta luonnollisille henkilöille tai oikeushenkilöille, jotka eivät asetuksen (EY) N:o 40/94 5 artiklan mukaisesti voi olla yhteisön tavaramerkin haltijoita, ei rekisteröidä.

4) Hakemusta pidetään jätettynä vasta, kun vaadittava maksu on suoritettu. Jos maksua ei ole maksettu tai maksettu kokonaan, virasto ilmoittaa tästä hakijalle.

5) Hakemuksen on sisällettävä riittävät todisteet luovutuksesta 1 kohdan d alakohdan mukaisesti siten, että

a) rekisteröity haltija tai hänen edustajansa ja se, jolle oikeudet ovat siirtyneet, tai hänen edustajansa allekirjoittavat luovutuksen rekisteröintihakemuksen, tai että

b) oikeuksien saajan tekemään hakemukseen liitetään rekisteröidyn haltijan tai hänen edustajansa allekirjoittama ilmoitus suostumuksesta oikeuksien saajan rekisteröimiseen, tai että

c) hakemukseen liitetään täytetty luovutuslomake tai 83 säännön 1 kohdan d alakohdan mukainen asiakirja, jonka ovat allekirjoittaneet rekisteriin merkitty haltija tai hänen edustajansa ja se, jolle oikeudet ovat siirtyneet, tai hänen edustajansa.

6) Jos luovutuksen rekisteröintiä koskevat asetuksen (EY) N:o 40/94 17 artiklan 1-4 kohdassa ja edellä 1-4 kohdassa ja muissa sovellettavissa säännöissä vahvistetut edellytykset eivät täyty, virasto ilmoittaa puutteista hakijalle. Jos puutteita ei poisteta viraston asettaman määräajan kuluessa, virasto hylkää luovutuksen rekisteröintihakemuksen.

7) Yhdellä hakemuksella voidaan hakea kahden tai useamman tavaramerkin luovutuksen rekisteröintiä edellyttäen, että rekisteröity haltija ja se, jolle hänen oikeutensa ovat siirtyneet, ovat jokaisessa tapauksessa samat.

8) Edellä 1-7 kohta sovelletaan soveltuvin osin yhteisön tavaramerkkiä koskeviin hakemuksiin. Luovutus merkitään viraston ylläpitämiin asiakirjavihkoihin, jotka koskevat hakemuksen kohteena olevaa yhteisön tavaramerkkiä.

32 sääntö Osittainen luovutus

1) Jos hakemus luovutuksen rekisteröimiseksi koskee ainoastaan tiettyjä tavaroita ja palveluja, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, on hakemuksessa mainittava ne tavarat ja palvelut, joita osittainen luovutus koskee.

2) Alkuperäisen rekisteröinnin piiriin kuuluvien tavaroiden ja palvelujen on jakauduttava voimassa pysyvään ja uuteen rekisteröintiin siten, ettei näiden kahden rekisteröinnin välillä ole päällekkäisyyttä.

3) Osittaista luovutusta koskeviin rekisteröintihakemuksiin sovelletaan 31 sääntöä soveltuvin osin.

4) Virasto laatii uudelle rekisteröinnille erilliset asiakirjat, joihin sisältyy jäljennös alkuperäisestä rekisteröinnistä sekä osittaisen luovutuksen rekisteröinnistä tehty hakemus; jäljennös hakemuksesta liitetään voimassa pysyvän rekisteröinnin asiakirjoihin. Virasto antaa myös uudelle rekisteröinnille uuden rekisterinumeron.

5) Tavaramerkin alkuperäisen haltijan alkuperäistä rekisteröintiä koskevien vireillä olevien hakemusten katsotaan koskevan sekä voimassa pysyvää että uutta rekisteröintiä. Jos tällainen hakemus on maksullinen ja alkuperäinen haltija on maksanut tarvittavat maksut, ei uusi haltija ole velvollinen maksamaan lisämaksuja kyseisestä hakemuksesta.

33 sääntö Käyttölupien ja muiden oikeuksien rekisteröinti

1) Edellä 31 säännön 1 kohdan a, b ja c alakohdan, 2, 4 ja 7 kohdan määräyksiä sovelletaan soveltuvin osin käyttöluvan saamisen tai luovuttamisen, yhteisön tavaramerkkiä koskevan esineoikeuden syntymisen tai luovuttamisen sekä täytäntöönpanotoimenpiteiden rekisteröintiin. Jos yhteisön tavaramerkki on mukana konkurssissa tai muussa vastaavassa menettelyssä, tämän merkitsemistä rekisteriin koskevasta toimivaltaisen viranomaisen vaatimuksesta ei kuitenkaan peritä maksua.

2) Jos yhteisön tavaramerkkiä koskeva käyttölupa on myönnetty ainoastaan osalle niistä tavaroista ja palveluista, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, tai ainoastaan osalle yhteisön alueesta taikka rajoitetuksi ajaksi, on rekisteröintihakemuksessa mainittava ne tavarat ja palvelut tai se yhteisön osa taikka ajanjakso, joita tai jota käyttölupa koskee.

3) Jos asetuksen (EY) N:o 40/94 19, 20 tai 22 artiklan ja edellä olevan 1 ja 2 kohdan sekä muiden sovellettavien sääntöjen mukaiset rekisteröinnin edellytykset eivät täyty, virasto ilmoittaa hakijalle puutteista. Jos puutteita ei poisteta viraston asettamassa määräajassa, virasto hylkää rekisteröintihakemuksen.

4) Edellä 1, 2 ja 3 kohtaa sovelletaan soveltuvin osin yhteisön tavaramerkkiä koskeviin hakemuksiin. Käyttöluvat, esineoikeudet ja täytäntöönpanotoimenpiteet merkitään viraston ylläpitämiin asiakirjavihkoihin, jotka koskevat hakemuksen kohteena olevaa yhteisön tavaramerkkiä.

34 sääntö Käyttöluvan rekisteröinnin erityismääräykset

1) Yhteisön tavaramerkkiä koskeva käyttölupa merkitään rekisteriin rajoitettuna käyttölupana, jos tavaramerkin haltija ja käyttöluvan haltija sitä pyytävät.

2) Yhteisön tavaramerkkiä koskeva käyttölupa merkitään rekisteriin edelleenkäyttölupana, jos käyttöluvan antaa sellainen haltija, jonka käyttölupa on merkitty rekisteriin.

3) Yhteisön tavaramerkkiä koskeva käyttölupa merkitään rekisteriin tavaroiden ja palvelujen tai voimassaoloalueen suhteen rajoitettuna, jos se on annettu ainoastaan osalle niistä tavaroista tai palveluista, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, tai ainoastaan osalle yhteisön aluetta.

4) Yhteisön tavaramerkkiä koskeva käyttölupa merkitään rekisteriin määräaikaiseksi käyttöluvaksi, jos se on myönnetty rajoitetuksi ajaksi.

35 sääntö Käyttöluvan ja muiden oikeuksien rekisteröinnin kumoaminen tai muuttaminen

1) Rekisteröinti, joka on tehty 33 säännön 1 kohdan mukaisesti, kumotaan asianomaisen pyynnöstä.

2) Hakemuksessa on oltava

a) yhteisön tavaramerkin rekisterinumero,

b) tiedot oikeudesta, jonka rekisteröinnin kumoamista haetaan.

3) Hakemusta käyttöluvan tai muun oikeuden kumoamisesta pidetään jätettynä vasta, kun vaadittu maksu on maksettu. Jos maksua ei ole maksettu tai maksettu kokonaan, virasto ilmoittaa asiasta hakijalle. Toimivaltaisen kansallisen viranomaisen esittämästä vaatimuksesta rekisterimerkinnän kumoamiseksi silloin, kun yhteisön tavaramerkki on mukana konkurssissa tai muussa vastaavassa menettelyssä, ei kuitenkaan peritä maksua.

4) Hakemukseen on liitettävä asiakirjat, joista ilmenee, että rekisteröityä oikeutta ei enää ole, tai käyttöluvan tai muun oikeuden haltijan ilmoitus suostumuksesta rekisteröinnin kumoamiseen.

5) Jos vaatimukset rekisteröinnin kumoamiseksi eivät täyty, virasto ilmoittaa hakijalle puutteista. Jos puutteita ei poisteta viraston asettamassa määräajassa, virasto hylkää rekisteröinnin kumoamista koskevan hakemuksen.

6) Edellä 1, 2, 4 ja 5 kohtaa sovelletaan 33 säännön 1 kohdan mukaiseen rekisteröinnin muuttamista koskevaan pyyntöön soveltuvin osin.

7. Edellä 1-6 kohtaa sovelletaan soveltuvin osin 33 säännön 4 kohdan mukaisesti asiakirjavihkoihin tehtäviin merkintöihin.

VI OSASTO LUOPUMINEN

36 sääntö Luopuminen

1) Asetuksen (EY) N:o 40/94 49 artiklan mukaisessa luopumisilmoituksessa on oltava

a) yhteisön tavaramerkin rekisterinumero,

b) haltijan nimi ja osoite 1 säännön 1 kohdan b alakohdan mukaisesti,

c) jos edustaja on nimetty, tämän nimi ja liikeosoite 1 säännön 1 kohdan e alakohdan mukaisesti,

d) tavarat ja palvelut, joita luopuminen koskee tai joita varten tavaramerkin rekisteröinti pysyy voimassa, jos luopuminen koskee ainoastaan osaa niistä tavaroista ja palveluista, joita varten tavaramerkki on rekisteröity.

2) Kun kolmannen oikeus yhteisön tavaramerkkiin on merkitty rekisteriin, todisteeksi hänen suostumuksestaan luopumiseen riittää, että kyseinen oikeuden haltija tai hänen edustajansa allekirjoittaa ilmoituksen suostumuksesta luopumiseen. Jos rekisteriin on merkitty käyttölupa, luopuminen merkitään rekisteriin kolmen kuukauden kuluttua siitä, kun yhteisön tavaramerkin haltija on osoittanut virastolle ilmoittaneensa käyttöluvan haltijalle aikeestaan luopua tavaramerkistä. Jos tavaramerkin haltija ennen mainitun määräajan päättymistä osoittaa virastolle, että käyttöoikeuden haltija on antanut suostumuksensa luopumiseen, merkitään luopuminen heti rekisteriin.

3) Jos vaatimukset luopumisesta eivät täyty, virasto ilmoittaa puutteista ilmoituksen tekijälle. Jos puutteita ei poisteta viraston asettaman määräajan kuluessa, virasto ei merkitse luopumista rekisteriin.

VII OSASTO MENETTÄMINEN JA MITÄTÖIMINEN

37 sääntö Menettämis- tai mitättömyyshakemus

Virastolle tehtävässä hakemuksessa asetuksen (EY) N:o 40/94 5 artiklan mukaisesta menettämis- tai mitättömyysvaatimuksesta on oltava

a) tiedot rekisteröinnistä, jota menettämis- tai mitättömyysvaatimus koskee:

i) yhteisön tavaramerkin rekisterinumero, jota menettämis- tai mitättömyysvaatimus koskee,

ii) yhteisön tavaramerkin haltijan nimi ja osoite, jota menettämis- tai mitättömyysvaatimus koskee,

iii) selvitys niistä rekisteröidyistä tavaroista ja palveluista, joita menettämis- tai mitättömyysvaatimus koskee;

b) tiedot hakemuksen perusteista:

i) jos kyseessä on asetuksen (EY) N:o 40/94 50 ja 51 artiklan mukainen hakemus, menettämis- tai mitättömyysvaatimuksen perusteet,

ii) jos kyseessä on asetuksen (EY) N:o 40/94 52 artiklan 1 kohdan mukainen hakemus, tiedot oikeudesta, johon vaatimus mitättömyydestä perustuu ja tarvittaessa tiedot, jotka osoittavat, että hakijalla on oikeus vedota aikaisempaan oikeuteen mitättömyyden perusteeksi,

iii) jos kyseessä on asetuksen (EY) N:o 40/94 52 artiklan 2 kohdan mukainen hakemus, tiedot oikeudesta, johon vaatimus mitättömyydestä perustuu ja tiedot, jotka osoittavat, että hakija on mainitun asetuksen 52 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu aikaisemman oikeuden haltija tai että hän voi esittää mainittua oikeutta koskevan vaatimuksen sovellettavan kansallisen lain nojalla,

iv) maininta näitä perusteita tukevista seikoista, todisteista ja huomautuksista;

c) tiedot hakijasta:

i) hakijan nimi ja osoite 1 säännön 1 kohdan b alakohdan mukaisesti,

ii) jos hakija on nimennyt edustajan, tämän nimi ja osoite 1 säännön 1 kohdan e alakohdan mukaisesti.

38 sääntö Menettämis- ja mitättömyysmenettelyssä käytettävät kielet

1) Jos menettämis- tai mitättömyyshakemusta ei tehdä yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä koskevan hakemuksen kielellä, jos tämä kieli on jokin viraston kielistä, tai hakemusta tehtäessä mainitulla toisella kielellä, on menettämistä tai mitättömäksi julistamista vaativan hakijan toimitettava käännös hakemuksestaan toisella näistä kielistä kuukauden kuluessa hakemuksen jättämisestä.

2) Jos hakemuksen tueksi esitettävää todistusaineistoa ei jätetä menettämis- tai mitättömyysmenettelyn kielellä, hakijan on jätettävä käännös aineistosta sillä kielellä kahden kuukauden kuluessa aineistosta jättämisestä.

3) Jos, ennen kuin kaksi kuukautta on kulunut siitä, kun yhteisön tavaramerkin haltija on saanut 40 säännön 1 kohdassa tarkoitetun tiedonannon, menettämisen tai mitättömyyspäätöksen hakija tai yhteisön tavaramerkin haltija ilmoittaa virastolle, että he ovat sopineet asetuksen (EY) N:o 40/94 115 artiklan 7 kohdan mukaisesti muusta menettelykielestä, hakijan on, jos hakemusta ei jätetty asianomaisella kielellä, toimitettava hakemuksen käännös asianomaisella kielellä kuukauden kuluessa sanotusta päivästä.

39 sääntö Menettämis- tai mitättömyyshakemuksen hylkääminen puutteellisena

1) Jos virasto toteaa, että hakemus ei täytä asetuksen (EY) N:o 40/94 55 artiklassa tai 37 säännössä esitettyjä tai muita mainitun asetuksen säännöksiä tai näiden sääntöjen määräyksiä, se ilmoittaa asiasta hakijalle ja kehottaa tätä poistamaan kyseiset puutteet asettamansa määräajan kuluessa. Jos puutteita ei poisteta määräajan kuluessa, virasto hylkää hakemuksen puutteellisena.

2) Jos virasto toteaa, että vaadittavia maksuja ei ole maksettu, se ilmoittaa asiasta hakijalle ja mainitsee, että hakemusta ei pidetä jätettynä, ellei maksuja makseta viraston asettaman määräajan kuluessa. Jos vaaditut maksut maksetaan viraston asettaman määräajan jälkeen, ne palautetaan hakijalle.

3) Kaikista 1 kohdan mukaisesti tehdyistä menettämis- tai mitättömyysvaatimusta koskevista päätöksistä tiedotetaan hakijalle. Jos hakemusta ei 2 kohdan mukaisesti pidetä jätettynä, tämä ilmoitetaan hakijalle.

40 sääntö Menettämis- tai mitättömyyshakemuksen tutkiminen

1) Jos virasto ei hylkää hakemusta 39 säännön mukaisesti, se ilmoittaa tästä hakemuksesta yhteisön tavaramerkin haltijalle ja kehottaa tätä esittämään huomautuksensa asettamansa määräajan kuluessa.

2) Jos yhteisön tavaramerkin haltija ei esitä huomautuksia, virasto voi päättää menettämisestä tai mitättömyydestä käytössään olevien todisteiden perusteella.

3) Virasto ilmoittaa yhteisön tavaramerkin haltijan huomautukset hakijalle ja pitäessään sitä tarpeellisena kehottaa tätä vastaamaan asettamansa määräajan kuluessa.

4) Kaikki asetuksen (EY) N:o 40/94 56 artiklan 1 kohdan mukaiset tiedonannot ja asiaan liittyvät huomautukset toimitetaan asianomaisille osapuolille.

5) Jos hakijan on asetuksen (EY) N:o 40/94 56 artiklan 2 tai 3 kohdan mukaisesti esitettävä todisteet käytöstä tai siitä, että käyttämättä jättämiselle on olemassa aiheelliset perusteet, 22 sääntöä sovelletaan soveltuvin osin.

41 sääntö Useiden menettämis- tai mitättömyyshakemusten käsittely

1) Jos virastolle on jätetty useita samaa yhteisön tavaramerkkiä koskevia menettämis- tai mitättömyyshakemuksia, virasto voi käsitellä ne samassa menettelyssä. Virasto voi myöhemmin päättää, ettei niitä käsitellä sillä tavalla.

2) Edellä 21 säännön 2, 3 ja 4 kohtaa sovelletaan soveltuvin osin.

VIII OSASTO YHTEISÖN YHTEISMERKIT

42 sääntö Säännösten soveltaminen

Yhteisön yhteismerkkeihin sovelletaan näiden sääntöjen määräyksiä, jollei 43 säännössä toisin määrätä.

43 sääntö Yhteisön yhteismerkkiä koskevat määräykset

1) Jos hakemuksessa yhteisön tavaramerkistä ei ole merkin käyttömääräyksiä asetuksen (EY) N:o 40/94 65 artiklan mukaisesti, määräykset on toimitettava virastolle kahden kuukauden kuluessa hakemuksen jättämisestä.

2) Yhteisön yhteismerkin käyttömääräyksissä on ilmoitettava seuraavat tiedot:

a) hakijan nimi ja liikepaikan osoite,

b) yhteenliittymän tarkoitus tai tarkoitus, jota varten julkisoikeudellinen oikeushenkilö on perustettu,

c) toimielimet, joilla on oikeus edustaa yhteenliittymää tai mainittua oikeushenkilöä,

d) jäsenyyden edellytykset,

e) henkilöt, joilla on lupa käyttää merkkiä,

f) tarvittaessa merkin käyttöä koskevat edellytykset mukaan lukien seuraamukset,

g) tarvittaessa asetuksen (EY) N:o 65 artiklan 2 kohdan toisessa virkkeessä tarkoitettu lupa.

IX OSASTO MUUNTAMINEN

44 sääntö Muuntamishakemus

1) Asetuksen (EY) N:o 40/94 108 artiklan mukaisessa hakemuksessa yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen tai rekisteröidyn yhteisön tavaramerkin muuntamiseksi kansallista tavaramerkkiä koskevaksi hakemukseksi on oltava

a) muuntamisen hakijan nimi ja osoite 1 säännön 1 kohdan b alakohdan mukaisesti,

b) jos muuntamisen hakija on nimennyt edustajan, tämän nimi ja liikeosoite 1 säännön 1 kohdan e alakohdan mukaisesti,

c) yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen hakemusnumero tai yhteisön tavaramerkin rekisterinumero,

d) yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen tai tavaramerkin päivämäärä ja tiedot mahdollisesta hakemusta tai tavaramerkkiä koskevasta etuoikeuden vaatimisesta asetuksen (EY) N:o 40/94 30 tai 33 artiklan mukaisesti ja aiemmuuden vaatimisesta mainitun asetuksen 34 ja 35 artiklan mukaisesti,

e) merkin kuvaus sellaisena kuin se on hakemuksessa tai rekisteröitynä,

f) jäsenvaltio tai jäsenvaltiot, jota tai joita muuntamispyyntö koskee,

g) jos pyyntö ei koske kaikkia niitä tavaroita ja palveluja, joita hakemus koskee tai joita varten tavaramerkki on rekisteröity, luettelo niistä tavaroista ja palveluista, joita muuntamispyyntö koskee ja, jos muuntamista pyydetään useampaa kuin yhtä jäsenvaltiota varten, ja tavarat ja palvelut eivät ole samat kaikissa jäsenvaltioissa, luettelo tavaroista ja palveluista jäsenvaltioittain,

h) jos muuntamista pyydetään asetuksen (EY) N:o 40/94 108 artiklan 4 kohdan mukaisesti, maininta siitä,

i) jos muuntamista pyydetään asetuksen (EY) N:o 40/94 108 artiklan 5 kohdan mukaisesti yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen peruuttamisen jälkeen, maininta tästä sekä päivämäärä, jolloin tavaramerkkiä koskeva hakemus peruutettiin,

j) jos muuntamista pyydetään asetuksen (EY) N:o 40/94 108 artiklan 5 kohdan mukaisesti rekisteröinnin uudistamatta jättämisen jälkeen, maininta tästä sekä päivämäärä, jolloin suoja-aika päättyi; mainitun asetuksen 108 artiklan 5 kohdassa säädetty kolmen kuukauden määräaika alkaa sen päivän jälkeisenä päivänä, jolloin uudistamishakemus voidaan mainitun asetuksen 47 artiklan 3 kohdan mukaisesti viimeistään jättää,

k) jos muuntamista pyydetään asetuksen (EY) N:o 40/94 108 artiklan 6 kohdan mukaisesti, maininta tästä sekä päivämäärä, jolloin kansallisen tuomioistuimen päätös on tullut lainvoimaiseksi, sekä jäljennös mainitusta päätöksestä.

2) Jos vaaditaan 1 kohdan k alakohdan mukainen jäljennös tuomioistuimen päätöksestä, se saadaan jättää sillä kielellä, jolla päätös on tehty.

45 sääntö Muuntamishakemuksen tutkiminen

1) Jos muuntamishakemus ei täytä asetuksen (EY) N:o 40/94 108 artiklan 1 kohdan vaatimuksia tai se jätetään mainitun kolmen kuukauden määräajan jälkeen, virasto hylkää hakemuksen.

2) Jos muuntamismaksua ei ole maksettu kolmen kuukauden määräajan kuluessa, virasto ilmoittaa hakijalle, että muuntamishakemusta ei pidetä jätettynä.

3) Jos muut 44 säännössä ja muissa näitä hakemuksia koskevissa säännöissä esitetyt muuntamista koskevat vaatimukset eivät täyty, virasto ilmoittaa asiasta hakijalle ja kehottaa tätä poistamaan puutteet viraston asettaman määräajan kuluessa. Jos puutteita ei poisteta määräajan kuluessa, virasto hylkää muuntamishakemuksen.

46 sääntö Muuntamishakemuksen julkaiseminen

1) Jos muuntamishakemus liittyy yhteisön tavaramerkkiä koskevaan hakemukseen, joka on jo julkaistu Yhteisön tavaramerkkilehdessä asetuksen (EY) N:o 40/94 40 artiklan mukaisesti, tai jos hakemus koskee yhteisön tavaramerkkiä, muuntamishakemus on julkaistava Yhteisön tavaramerkkilehdessä.

2) Muuntamishakemuksen julkaisemisessa on oltava

a) hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin hakemus- tai rekisterinumero,

b) viittaus hakemuksen tai rekisteröinnin aikaisempaan julkaisemiseen Yhteisön tavaramerkkilehdessä,

c) maininta jäsenvaltiosta tai jäsenvaltioista, jota tai joita varten muuntamista pyydetään,

d) jos muuntamispyyntö ei koske kaikkia tavaroita tai palveluita, joita tavaramerkkihakemus tai tavaramerkin rekisteröinti koskee, maininta niistä tavaroista, tai palveluista, joita varten muuntamista pyydetään,

e) jos muuntamista pyydetään useampaa kuin yhtä jäsenvaltiota varten, ja tavaroiden ja palvelujen luettelo ei ole sama kaikissa jäsenvaltioissa, maininta kutakin jäsenvaltiota koskevista tavaroista ja palveluista,

f) muuntamishakemuksen päivämäärä.

47 sääntö Toimittaminen jäsenvaltioiden teollisoikeuksien keskusvirastoille

Jos muuntamishakemus täyttää asetuksen (EY) N:o 40/94 ja näiden sääntöjen vaatimukset, virasto toimittaa sen viipymättä hakemuksessa mainittujen jäsenvaltioiden teollisoikeuksien keskusvirastoille, mukaan lukien Beneluxin tavaramerkkivirasto. Virasto ilmoittaa toimittamispäivän hakijalle.

X OSASTO MUUTOKSENHAKU

48 sääntö Valituskirjoituksen sisältö

1) Valituskirjoituksessa on oltava

a) valittajan nimi ja osoite 1 säännön 1 kohdan b alakohdan mukaisesti,

b) jos valittaja on nimennyt edustajan, tämän nimi ja liikeosoite 1 säännön 1 kohdan e alakohdan mukaisesti,

c) päätös, johon muutosta haetaan, ja vaaditun muutoksen tai kumoamisen laajuus.

2) Valituskirjoitus on tehtävä sillä kielellä, jota on käytetty valituksen kohteena olevan päätöksen käsittelykielenä.

49 sääntö Valituksen hylkääminen puutteellisena

1) Jos valitus ei ole asetuksen (EY) N:o 40/94 57, 58 ja 59 artiklan ja 48 säännön 1 kohdan c alakohdan ja 2 kohdan mukainen, valituslautakunta hylkää sen puutteellisena, jollei kaikkia puutteita poisteta asetuksen (EY) N:o 40/94 59 artiklassa vahvistetun määräajan kuluessa.

2) Jos valituslautakunta toteaa, että valitus ei täytä asetuksen (EY) N:o 40/94 säännöksiä eikä näiden sääntöjen määräyksiä, erityisesti mitä on esitetty 48 säännön 1 kohdan a ja b alakohdassa, se ilmoittaa asiasta valittajalle ja kehottaa tätä poistamaan puutteet asettamansa määräajan kuluessa. Jos puutteita ei poisteta ajoissa, valituslautakunta hylkää valituksen puutteellisena.

3) Jos valitusmaksu maksetaan valituksen jättämiselle asetuksen (EY) N:o 40/94 59 artiklan mukaisesti asetetun määräajan jälkeen, valitusta ei katsota jätetyksi, ja valitusmaksu palautetaan valittajalle.

50 sääntö Valituksen tutkiminen

1) Jollei toisin säädetä, valitusmenettelyssä sovelletaan soveltuvin osin säännöksiä, jotka koskevat menettelyä valituksenalaisen päätöksen tehneellä osastolla.

2) Valituslautakunnan päätöksessä on oltava

a) maininta, että se on valituslautakunnan tekstiä,

b) päätöksen päivämäärä,

c) valituslautakunnan puheenjohtajan ja muiden päätökseen osallistuneiden jäsenten nimet,

d) kanslian toimivaltaisen toimihenkilön nimi,

e) osapuolten ja heidän edustajiensa nimet,

f) päätettävät asiat,

g) yhteenveto tosiasioista,

h) perustelut,

i) valituslautakunnan määräykset ja tarvittaessa päätös maksuista.

3) Päätöksen allekirjoittavat valituslautakunnan puheenjohtaja ja muut päätökseen osallistuneet jäsenet sekä valituslautakunnan kanslian toimihenkilö.

51 sääntö Valitusmaksujen takaisin maksaminen

Valitusmaksut määrätään takaisin maksettaviksi siinä tapauksessa, että valitus aiheuttaa ennakkotarkastuksen tai jos valituslautakunta katsoo, että valitus on hyväksyttävä ja takaisin maksaminen on kohtuullista huomattavan menettelyvirheen takia. Jos valitus aiheuttaa ennakkotarkastuksen, takaisin maksamisesta päättää se osasto, jonka päätös on riitautettu, ja muissa tapauksissa valituslautakunta.

XI OSASTO YLEISET MÄÄRÄYKSET

A Osa Viraston päätökset ja tiedonannot

52 sääntö Päätösten muoto

1) Viraston päätökset laaditaan kirjallisesti ja ne perustellaan. Jos virastossa pidetään suullinen käsittely, päätös voidaan antaa suullisesti. Tämän jälkeen laaditaan päätös kirjallisesti ja annetaan se osapuolille.

2) Viraston päätöksiin, joihin voidaan hakea muutosta, on liitettävä kirjallinen osoitus, että valitus on jätettävä virastoon kirjallisena kahden kuukauden kuluessa sen päätöksen tiedoksiantamisesta, jota valitus koskee. Tiedonannossa on myös kerrottava osapuolille asetuksen (EY) N:o 40/94 57, 58 ja 59 artiklan säännöksistä. Osapuolet eivät saa vedota siihen, että valitusmahdollisuudesta ei ole ilmoitettu.

53 sääntö Päätösten virheiden korjaaminen

Ainoastaan viraston päätöksissä olevia kieli- ja kirjoitusvirheitä ja selviä erehdyksiä voidaan korjata. Päätöksen tehnyt osasto tekee korjauksen omasta aloitteestaan tai asianomaisen osapuolen pyynnöstä.

54 sääntö Oikeuksien menettämisestä ilmoittaminen

1) Jos virasto toteaa jonkin oikeuden menetetyksi (EY) N:o 40/94 asetuksen tai näiden sääntöjen perusteella ilman, että mitään päätöstä on tehty, se ilmoittaa tästä kyseiselle henkilölle mainitun asetuksen 77 artiklan mukaisesti ja huomauttaa hänelle tämän säännön 2 kohdan sisällöstä.

2) Jos asianomainen henkilö katsoo, että viraston toteamus on väärä, hän voi kahden kuukauden kuluessa 1 kohdan mukaisesta tiedottamisesta pyytää asiasta viraston päätöstä. Päätös annetaan vain, jos virasto on eri mieltä päätöstä pyytäneen kanssa; muussa tapauksessa virasto muuttaa kannanottonsa ja ilmoittaa siitä päätöstä pyytäneelle.

55 sääntö Allekirjoitus, nimi, sinetti

1) Kaikissa viraston päätöksissä, tiedoksiannoissa ja ilmoituksissa mainitaan viraston osasto tai toimisto sekä asiasta vastaavien virkailijoiden nimet. Päätökset varustetaan virkailijan tai virkailijoiden allekirjoituksella tai niiden sijasta painetulla tai leimatulla viraston sinetillä.

2) Viraston pääjohtajan päätöksellä voidaan viraston osastot ja vastuullisten virkailijoiden nimet ilmoittaa muulla tavoin tai käyttää muuta tunnistetta kuin sinettiä päätöksiä, tiedoksiantoja tai ilmoituksia lähettäessä telekopioitse tai muulla teknisellä viestintävälineellä.

B Osa Suullinen käsittely ja todistelu

56 sääntö Kutsu suulliseen käsittelyyn

1) Osapuolet kutsutaan asetuksen (EY) N:o 40/94 75 artiklassa säädettyyn suulliseen käsittelyyn ja heille huomautetaan tämän säännön 3 kohdasta. Kutsu toimitetaan vähintään kuukautta aikaisemmin, jolleivät osapuolet sovi lyhyemmästä ajasta.

2) Kutsussa virasto huomauttaa seikoista, joista sen käsityksen mukaan on tarpeellista keskustella päätöksen tekemiseksi.

3) Jos asianmukaisesti kutsuttu osapuoli ei saavu viraston suulliseen käsittelyyn, käsittelyä voidaan jatkaa ilman häntä.

57 sääntö Todistajainkuulustelu virastossa

1) Jos virasto pitää tarpeellisena, että jokin osapuoli, todistaja tai asiantuntija antaa suullisen todistuksen, tai että tehdään katselmus, se tekee päätöksen asiasta ja ilmoittaa, millä tavoin se aikoo hankkia todisteet, vaikuttavat tosiasiat sekä kuulemisen tai katselmuksen päivämäärän, kellonajan ja paikan. Jos jokin osapuoli vaatii todistajan ja asiantuntijan suullista todistusta, viraston päätöksessä määrätään aika, jonka kuluessa osapuolen on ilmoitettava virastolle niiden todistajien ja asiantuntijoiden nimet ja osoitteet, joita se haluaa kuultavan.

2) Ospuolten, todistajien ja asiantuntijoiden kutsun määräaika on vähintään yksi kuukausi, jollei sovita lyhyemmästä määräajasta. Kutsussa on oltava

a) ote 1 kohdassa mainitusta päätöksestä ja erityisesti ilmoitus kuulemisen päivämäärästä, kellonajasta ja paikasta sekä asioista, joista osapuolia, todistajia tai asiantuntijoita on tarkoitus kuulla,

b) osapuolten nimet ja tiedot todistajien tai asiantuntijoiden 59 säännön 2-5 kohdan mukaisista oikeuksista.

58 sääntö Asiantuntijoiden toimeksiannot

1) Virasto päättää, missä muodossa sen nimeämän asiantuntijan on annettava lausuntonsa.

2) Asiantuntijan toimeksiannossa on oltava

a) tarkka kuvaus toimeksiannosta,

b) määräaika asiantuntijalausunnon antamiselle,

c) menettelyn osapuolten nimet,

d) tiedot vaatimuksista, jotka asiantuntija voi esittää 59 säännön 2, 3 ja 4 kohdan mukaisesti.

3) Kirjallisesta lausunnosta toimitetaan jäljennös osapuolille.

4) Osapuolet voivat vastustaa asiantuntijaa pätemättömyyden takia ja jäävätä hänet samoilla perusteilla, joilla voidaan jäävätä tutkija tai osaston tai valituslautakunnan jäsen asetuksen (EY) N:o 40/94 132 artiklan 1 ja 3 kohdan mukaisesti. Kyseinen viraston osasto päättää jääviydestä.

59 sääntö Kustannukset todisteiden hankkimisesta

1) Virasto voi asettaa todisteiden hankkimisen edellytykseksi sen, että niiden hankkimista vaativa osapuoli asettaa vakuudeksi summan, joka määrätään arvioitujen kustannusten perusteella.

2) Kuultaviksi saapuvilla viraston kutsumilla todistajilla ja asiantuntijoilla on oikeus kohtuulliseen matka- ja oleskelukorvaukseen. Näitä kuluja varten virasto voi myöntää heille ennakkoa. Ensimmäinen virke koskee myös todistajia ja asiantuntijoita, joita virasto ei ole kutsunut, mutta joita kuullaan todistajina tai asiantuntijoina.

3) Edellä 2 kohdassa tarkoitettuun korvaukseen oikeutetut todistajat ovat oikeutettuja myös kohtuulliseen ansionmenetyskorvaukseen ja asiantuntijat työstään suoritettavaan palkkioon. Korvaukset todistajille ja asiantuntijoille maksetaan, kun he ovat täyttäneet velvollisuutensa tai suorittaneet tehtävänsä, kun virasto on kutsunut todistajat ja asiantuntijat omasta aloitteestaan.

4) Edellä 1, 2 ja 3 kohdan perusteella maksettavat määrät ja kuluennakot määrää viraston pääjohtaja. Korvausten määrät lasketaan samoin perustein kuin A4-A8 -luokkien virkamiesten korvaukset ja palkat Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja niiden liitteen VII mukaisesti.

5) Edellä 1-4 kohdan mukaisesti maksettavista tai maksetuista määristä vastaa lopullisesti

a) virasto, kun se omasta aloitteestaan pitää tarpeellisena kuulla todistajien tai asiantuntijoiden suullisen todistuksen, tai

b) asianomainen osapuoli, kun tämä osapuoli vaatii todistajien tai asiantuntijoiden suullista kuulemista, jollei asetuksen (EY) N:o 40/94 81 ja 82 artiklan ja näiden sääntöjen 94 säännön mukaisesti tehtävästä kulujen jakamista ja korvaamista koskevasta päätöksestä muuta johdu. Tämän osapuolen on korvattava virastolle mahdolliset maksetut ennakot.

60 sääntö Suullisen käsittelyn ja todistajainkuulustelun pöytäkirja

1) Suullisesta käsittelystä ja todistajainkuulustelusta pidetään pöytäkirjaa, johon kirjataan suullisen menettelyn ja todisteiden olennaiset seikat, osapuolten antamat asiaan vaikuttavat lausunnot, osapuolten, todistajien ja asiantuntijoiden antamat lausumat sekä tutkimusten tulokset.

2) Pöytäkirjamerkinnät todistajan, asiantuntijan tai osapuolen lausumasta luetaan ääneen tai annetaan hänelle tarkastamista varten. Pöytäkirjaan merkitään, että tämä muodollisuus on suoritettu ja että kyseinen henkilö on hyväksynyt pöytäkirjan. Jos henkilö ei hyväksy pöytäkirjaa, hänen vastaväitteensä kirjataan.

3) Pöytäkirjan allekirjoittavat sen laatinut toimihenkilö sekä käsittelyä tai todistajainkuulustelua johtanut toimihenkilö.

4) Osapuolille toimitetaan jäljennös pöytäkirjasta.

5) Virasto asettaa osapuolten saataville pyynnöstä suullisessa käsittelyssä tehtyjen nauhoitusten puhtaaksikirjoitetut kappaleet kirjallisena tai konekielisessä muodossa. Ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetusta saataville asettamisesta on maksettava maksu, joka vastaa puhtaaksikirjoituksesta virastolle aiheutuneita kuluja. Viraston pääjohtaja päättää maksun suuruudesta.

C Osa Tiedoksi antaminen

61 sääntö Tiedoksi antamista koskevat yleiset määräykset

1) Viraston menettelyissä kaikki viraston suorittama tiedoksi antaminen tapahtuu lähettämällä alkuperäinen asiakirja, viraston oikeaksi todistama tai viraston sinetillä varustettu jäljennös tai tietokonetuloste, jossa on mainittu sinetti. Osapuolten toimittamien asiakirjojen jäljennöksiltä ei vaadita sellaista oikeaksi todistamista.

2) Tiedoksi antaminen toimitetaan

a) postitse 62 säännön mukaisesti

b) henkilökohtaisesti 63 säännön mukaisesti

c) virastossa olevaan postilokeroon 64 säännön mukaisesti

d) lähettämällä telekopiona tai muilla teknisillä välineillä 65 säännön mukaisesti

e) julkisella kuulutuksella 66 säännön mukaisesti.

62 sääntö Tiedoksi antaminen postitse

1) Päätökset, joihin liittyy määräaika muutoksenhakua varten, kutsut ja muut asiakirjat viraston pääjohtajan päätöksen mukaan annetaan tiedoksi saantitodistuksella varustetulla kirjatulla kirjeellä.

Päätökset ja tiedonannot, joihin liittyy jokin muu määräaika, annetaan tiedoksi kirjatulla kirjeellä, jollei viraston pääjohtaja toisin päätä. Kaikki muut tiedoksiannot lähetetään tavallisessa postissa.

2) Sellaisille vastaanottajille, joilla ei ole kotipaikkaa, päätoimipaikkaa tai liikettä yhteisön alueella ja jotka eivät ole nimenneet edustajaa asetuksen (EY) N:o 40/94 88 artiklan 2 kohdan mukaisesti, lähetetään tiedoksi annettava asiakirja tavallisessa postissa viimeiseen viraston tiedossa olevaan vastaanottajan osoitteeseen. Tiedoksi antamista pidetään suoritettuna, kun lähetys on postitettu.

3) Jos tiedoksi antaminen tehdään kirjatulla kirjeellä, saantitodistuksella varustettuna tai ilman, sitä pidetään toimitettuna vastaanottajalle kymmenentenä päivänä postituksesta, paitsi jos kirje ei ole saapunut vastaanottajalle tai se on saapunut hänelle myöhemmin; epäselvissä tapauksissa viraston on osoitettava, että kirje on saapunut määränpäähänsä, tai, tapauksesta riippuen, minä päivänä se on toimitettu vastaanottajalle.

4) Tiedoksi antamista kirjatulla kirjeellä, saantitodistuksella varustettuna tai ilman sitä, pidetään suoritettuna, vaikka vastaanottaja kieltäytyisi ottamasta kirjettä vastaan.

5) Niiltä osin, joilta 1-4 kohta ei kata postitse tapahtuvaa tiedoksi antamista, sovelletaan sen valtion lainsäädäntöä, jonka alueella tiedoksi antaminen tehdään.

63 sääntö Tiedoksi antaminen henkilökohtaisesti

Tiedoksi antaminen toimitetaan viraston tiloissa luovuttamalla asiakirja henkilökohtaisesti vastaanottajalle, jonka on kuitattava vastaanottaneensa asiakirja.

64 sääntö Tiedoksi antaminen toimittamalla asiakirjat virastossa olevaan lokeroon

Tiedoksi antaminen sellaisille vastaanottajille, joilla on postilokero virastossa, voidaan toimittaa jättämällä asiakirja kyseiseen lokeroon. Viraston asiakirjavihkoihin merkitään kirjallisesti jättäminen lokeroon. Asiakirjaan merkitään päivämäärä, jona se on jätetty lokeroon. Tiedoksi antamista pidetään suoritettuna viidentenä päivänä sen jälkeen, kun asiakirja jätettiin virastossa olevaan lokeroon.

65 sääntö Tiedoksi antaminen telekopioitse tai muulla teknisellä välineellä

1) Tiedoksi antaminen toimitetaan telekopiona lähettämällä tiedoksi annettavan asiakirjan alkuperäiskappale tai jäljennös 61 säännön 1 kohdan mukaisesti. Viraston pääjohtaja päättää lähettämisen yksityiskohdista.

2) Viraston pääjohtaja päättää muilla teknisillä välineillä toimitettavan tiedoksi antamisen yksityiskohdista.

66 sääntö Tiedoksi antaminen julkisella kuulutuksella

1) Jos vastaanottajan osoitetta ei saada selville tai jos 62 säännön 1 kohdan mukainen tiedoksi antaminen osoittautuu mahdottomaksi viraston toisesta yrityksestä huolimatta, tiedoksi antaminen toimitetaan julkisella kuulutuksella. Kuulutus on julkaistava ainakin Yhteisön tavaramerkkilehdessä.

2) Viraston pääjohtaja päättää millä tavalla julkinen kuulutus annetaan ja vahvistaa sen yhden kuukauden määräajan alkamisen, jonka jälkeen asiakirja katsotaan tiedoksi annetuksi.

67 sääntö Tiedoksi antaminen edustajille

1) Jos edustaja on nimetty tai yhteishakemuksessa ensin mainittua hakijaa pidetään yhteisenä edustajana 75 säännön 1 kohdan mukaisesti, tiedoksi antaminen osoitetaan tälle nimetylle tai yhteiselle edustajalle.

2) Jos sama asianosainen on nimennyt useita edustajia, riittää tiedoksi antaminen kenelle tahansa heistä, jollei 1 säännön 1 kohdan e alakohdan mukaisesti ole ilmoitettu erityistä yhteysosoitetta.

3) Jos useat asianosaiset ovat nimenneet yhteisen edustajan, riittää, että asiakirja annetaan yhtenä kappaleena tiedoksi tälle yhteiselle edustajalle.

68 sääntö Puutteet tiedoksi antamisessa

Kun vastaanottaja on saanut asiakirjan, vaikka virasto ei voi osoittaa, että se on asianmukaisesti tiedoksi annettu tai on noudatettu määräyksiä tiedoksi antamisesta, tiedoksianto katsotaan toimitetuksi sinä päivänä, jona asiakirja on kuitattu.

69 sääntö Asiakirjoista ilmoittaminen, kun osapuolia on useita

Osapuolten toimittamat asiakirjat, jotka sisältävät olennaisia esityksiä tai ilmoituksia olennaisten esitysten peruuttamisesta, annetaan muiden osapuolten tiedoksi ilman eri pyyntöä. Tiedoksi antaminen voidaan jättää tekemättä, jos asiakirja ei sisällä uusia lausumia ja asia on valmis päätettäväksi.

D Osa Määräajat

70 sääntö Määräaikojen laskeminen

1) Määräajat vahvistetaan täysinä vuosina, kuukausina, viikkoina ja päivinä.

2) Määräajan lasketaan alkavan kyseisen tapahtuman jälkeisenä päivänä; tapahtuma voi olla menettelyn vaihe tai toisen määräajan päättyminen. Jos kyseessä on tiedoksi antaminen, määräaika lasketaan alkavaksi tiedoksi annetun asiakirjan vastaanottamisesta, jollei toisin säädetä.

3) Jos määräaika on vuosi tai tietty määrä vuosia, se päättyy kyseisen myöhemmän vuoden siinä kuussa, jolla on sama nimi, ja sinä päivänä, jolla on sama järjestysnumero kuin kyseisen tapahtuman päivällä. Jos sinä kuukautena ei ole saman numeroista päivää, määräaika päättyy kuukauden viimeisenä päivänä.

4) Jos määräaika on kuukausi tai tietty määrä kuukausia, se päättyy kyseisen myöhemmän kuukauden sinä päivänä, jolla on sama järjestysnumero kuin kyseisen tapahtuman päivällä. Jos tapahtuman päivä oli kuukauden viimeinen päivä tai jos kyseisessä kuussa ei ole vastaavan numeroista päivää, määräaika päättyy sen kuukauden viimeisenä päivänä.

5) Jos määräaika on viikko tai tietty määrä viikkoja, se päättyy kyseisen myöhemmän viikon sinä päivänä, jolla on sama nimi kuin kyseisen tapahtuman päivällä.

71 sääntö Määräaikojen pituus

1) Jos asetuksessa säädetään tai näissä säännöissä määrätään viraston asettamasta määräajasta, on sellainen määräaika vähintään yksi kuukausi, jos kyseisen asianosaisen kotipaikka, päätoimipaikka tai liike sijaitsee yhteisön alueella, tai muussa tapauksessa vähintään kaksi kuukautta, mutta ei enempää kuin kuusi kuukautta. Virasto voi olosuhteet huomioon ottaen myöntää asetetulle määräajalle jatkoajan, jos asianosainen sitä pyytää ennen alkuperäisen määräajan päättymistä.

2) Jos asianosaisia on kaksi tai useampi, virasto saa pidentää määräaikaa sillä edellytyksellä, että muut asianosaiset siihen suostuvat.

72 sääntö Määräaikojen päättyminen erikoistapauksissa

1) Jos määräaika päättyy sellaisena päivänä, jona virasto ei ole avoinna eikä voi vastaanottaa asiakirjoja, tai jos tavallista postia ei muista kuin 2 kohdassa mainituista syistä jaeta viraston sijaintipaikkaan, jatketaan määräaikaa ensimmäiseen sellaiseen päivään saakka, jolloin virasto on avoinna ja voi vastaanottaa asiakirjoja tai jolloin tavallista postia jaetaan. Viraston pääjohtaja vahvistaa ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetut päivät ennen kunkin kalenterivuoden alkua.

2) Jos määräaika päättyy sellaisena päivänä, jona postinjakelu jäsenvaltiossa tai jäsenvaltion ja viraston välillä on keskeytynyt tai siinä on häiriöitä, määräaika jatkuu ensimmäiseen keskeytystä tai häiriötä seuraavaan päivään saakka sellaisten asianosaisten kohdalla, joilla on kotipaikka tai rekisteröity toimipaikka kyseisessä valtiossa tai joiden nimeämän edustajan toimipaikka on siinä valtiossa. Jos kyseessä oleva jäsenvaltio on viraston sijaintivaltio, tätä määräystä sovelletaan kaikkiin asianosaisiin. Viraston pääjohtaja vahvistaa edellä mainitun määräajan pituuden.

3) Edellä 1 ja 2 kohtaa sovelletaan soveltuvin osin asetuksen tai näiden sääntöjen määräaikoihin yhteydenpidossa mainitun asetuksen 25 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaiseen toimivaltaiseen viranomaiseen.

4) Jos poikkeukselliset olosuhteet, kuten luonnonmullistukset tai lakot, keskeyttävät viraston toiminnan tai häiritsevät sitä niin, että viraston tiedoksiannot asianosaisille määräaikojen päättymisestä viivästyvät, toimenpiteet, joille kyseinen määräaika on asetettu, voidaan vielä suorittaa hyväksyttävästi kuukauden kuluessa myöhästyneen tiedonannon tiedoksi antamisesta. Viraston pääjohtaja vahvistaa tällaisen keskeytyksen tai häiriön alkamis- ja päättymispäivän.

E Osa Menettelyn keskeyttäminen

73 sääntö Menettelyn keskeyttäminen

1) Menettely virastossa keskeytetään, jos

a) yhteisön tavaramerkin hakija tai haltija tai kansallisen oikeuden mukaan edustamaan oikeutettu henkilö kuolee tai tulee oikeuskelvottomaksi. Jos edellä mainittu ei vaikuta asetuksen 89 artiklan mukaisesti nimetyn edustajan valtuuksiin, menettely keskeytetään ainoastaan sellaisen edustajan pyynnöstä,

b) yhteisön tavaramerkin hakija tai haltija on hänen omaisuuttaan vastaan kohdistetun menettelyn takia oikeudellisista syistä estynyt jatkamasta menettelyä virastossa,

c) yhteisön tavaramerkin hakijan tai haltijan edustaja kuolee, tulee oikeuskelvottomaksi tai on hänen omaisuuttaan vastaan kohdistetun menettelyn takia oikeudellisista syistä estynyt jatkamasta menettelyä virastossa.

2) Jos edellä 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa virastolle on ilmoitettu sellaisen henkilön nimi, jolla on valtuus jatkaa menettelyä virastossa, virasto ilmoittaa tälle henkilölle ja asianomaisille kolmansille osapuolille, että menettelyä jatketaan viraston vahvistamana ajankohtana.

3) Edellä 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetussa tapauksessa menettelyä jatketaan, kun virastolle on ilmoitettu hakijan uuden edustajan nimeämisestä tai kun virasto on ilmoittanut muille asianosaisille yhteisön tavaramerkin haltijan uuden edustajan nimeämisestä. Jos virastolle ei ole ilmoitettu uuden edustajan nimeämisestä kolmen kuukauden kuluessa menettelyn keskeytyksen alkamisesta, virasto ilmoittaa yhteisön tavaramerkin hakijalle tai haltijalle, että

a) asetuksen 88 artiklan 2 kohdan ollessa sovellettavissa yhteisön tavaramerkkiä koskevaa hakemusta pidetään peruutettuna, jos tietoja ei toimiteta kahden kuukauden kuluessa tämän tiedonannon tiedoksi antamisesta, tai että

b) asetuksen 88 artiklan 2 kohdan ei ollessa sovellettavissa menettelyä yhteisön tavaramerkin hakijan tai haltijan kanssa jatketaan siitä päivästä, jolloin tämä tiedonanto annetaan tiedoksi.

4) Yhteisön tavaramerkin hakijaa tai haltijaa koskevat muut kuin uudistamismaksun maksamiseen liittyvät menettelyn keskeytyshetkellä voimassa olleet määräajat alkavat uudestaan siitä päivästä, jolloin menettely aloitetaan uudestaan.

F Osa Pakkoperinnän käyttämättä jättäminen

74 sääntö Pakkoperinnän käyttämättä jättäminen

Viraston pääjohtaja voi päättää pakkoperintätoimista luopumisesta, jos kyseinen saatava on pieni tai sen saaminen on sangen epävarmaa.

G Osa Edustus

75 sääntö Yhteisen edustaja nimeäminen

1) Jos yhteisön tavaramerkin hakijoita on useita, eikä hakemuksessa nimetä yhteistä edustajaa, pidetään hakemuksessa ensin mainittua hakijaa yhteisenä edustajana. Jos kuitenkin joku hakijoista on velvollinen nimeämään ammattimaisen edustajan, tätä edustajaa pidetään yhteisenä edustajana, jollei ensin mainittu hakija ole nimennyt ammattimaista edustajaa. Sama koskee soveltuvin osin kolmansia, jotka yhdessä tekevät väitteen tai menettämis- tai mitättömyyshakemuksen, sekä yhteisön tavaramerkin yhteishaltijoita.

2) Jos tavaramerkki menettelyn aikana luovutetaan useammalle kuin yhdelle henkilölle, ja nämä henkilöt eivät ole nimenneet yhteistä edustajaa, sovelletaan 1 kohtaa. Jos 1 kohtaa ei voida soveltaa, virasto kehottaa näitä henkilöitä nimeämään yhteisen edustajan kahden kuukauden kuluessa. Jos kehotusta ei noudateta, virasto nimeää yhteisen edustajan.

76 sääntö Valtuutus

1) Virastossa toimivien edustajien on jätettävä allekirjoitettu valtakirja liitettäväksi asiakirjavihkoihin. Valtuutus voi koskea yhtä tai useampaa hakemusta tai yhtä tai useampaa rekisteröityä tavaramerkkiä.

2) Voidaan myös antaa yleisvaltuutus, jonka nojalla edustaja on oikeutettu toimimaan kaikissa valtuuttajan tavaramerkkiasioissa.

3) Valtuutus voidaan jättää millä tahansa viraston kielellä, tai menettelyn kielellä, jos se on muu kuin viraston kieli.

4) Kun edustajan nimeämisestä on ilmoitettu virastolle, tarvittava valtakirja on jätettävä viraston asettaman määräajan kuluessa. Jos valtuutusta ei jätetä määräajan kuluessa, menettelyä jatketaan valtuuttajan kanssa. Hakemuksen jättämistä lukuun ottamatta edustajan toimenpiteitä menettelyn aikana ei katsota tehdyksi, jos valtuuttaja ei niitä hyväksy. Tämä ei vaikuta asetuksen 88 artiklan 2 kohdan soveltamiseen.

5) Edellä 1, 2 ja 3 kohtaa sovelletaan soveltuvin osin asiakirjaan, jolla valtuutus peruutetaan.

6) Edustajaa, jonka valtuutus on päättynyt, pidetään edustajana, kunnes valtuutuksen lopettamisesta on ilmoitettu virastolle.

7) Ellei valtakirjassa toisin määrätä, valtuutus ei pääty virastoon nähden valtuuttajan kuollessa.

8) Jos sama asianosainen on nimennyt useita edustajia, he voivat toimia joko yhdessä tai erikseen huolimatta mahdollisista vastakkaisista määräyksistä heidän valtuutuksissaan.

9) Edustajien ryhmittymän valtuuttamisen katsotaan koskevan ketä tahansa edustajaa, joka voi osoittaa toimivansa kyseisessä ryhmittymässä.

77 sääntö Edustus

Kaikilla viraston asianmukaisesti nimetylle edustajalle toimitetuilla ilmoituksilla tai muilla tiedonannoilla on sama vaikutus kuin jos ne olisi toimitettu edustetulle henkilölle. Kaikilla asianmukaisesti nimetyn edustajan virastolle toimittamilla tiedonannoilla on sama vaikutus kuin jos ne olisi toimittanut edustettu henkilö.

78 sääntö Ammattimaisten edustajien luettelon muuttaminen

1) Ammattimaisesta edustajasta tehty asetuksen 89 artiklassa tarkoitettu merkintä ammattimaisten edustajien luetteloon poistetaan edustajan pyynnöstä.

2) Merkintä ammattimaisesta edustajasta poistetaan viraston toimesta, jos

a) ammattimainen edustaja kuolee tai tulee oikeuskelvottomaksi,

b) ammattimainen edustaja ei ole enää jäsenvaltion kansalainen, jollei viraston pääjohtaja ole myöntänyt poikkeusta asetuksen 89 artiklan 4 kohdan b alakohdan mukaisesti,

c) ammatimaisella edustajalla ei enää ole ammatillista kotipaikkaa tai tointa yhteisön alueella,

d) ammattimaisella edustajalla ei enää ole asetuksen 89 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettua oikeutta.

3) Virasto keskeyttää ammattimaista edustajaa koskevan merkinnän voimassaolon omasta aloitteestaan silloin, kun edustajan oikeus edustaa luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä jäsenvaltion teollisoikeuksien keskusvirastossa 89 artiklan 2 kohdan c alakohdan ensimmäisen virkkeen mukaisesti on keskeytynyt.

4) Henkilö, jota koskeva merkintä on poistettu, merkitään asetuksen 89 artiklan 3 kohdassa tarkoitetusta hakemuksesta uudelleen ammattimaisten edustajien luetteloon, jos poistamisen edellytyksiä ei enää ole olemassa.

5) Beneluxin tavaramerkkiviraston ja jäsenvaltioiden asianomaisten teollisoikeuksien keskusvirastojen on viipymättä ilmoitettava virastolle kaikista 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuista tapahtumista, jos ne ovat asiasta tietoisia.

6) Ammattimaisista edustajista pidettävän luettelon muutokset julkaistaan viraston virallisessa lehdessä.

H Osa Kirjalliset tiedonannot ja lomakkeet

79 sääntö Kirjalliset tiedonannot ja tiedonannot muilla välineillä

Yhteisön tavaramerkin rekisteröimistä koskevat ja muut asetuksen mukaiset hakemukset sekä muut virastolle osoitetut tiedonannot on toimitettava

a) toimittamalla kysymyksessä olevan asiakirjan allekirjoitettu alkuperäiskappale virastoon postitse, henkilökohtaisesti tai muulla tavalla; asiakirjojen liitteitä ei tarvitse allekirjoittaa,

b) lähettämällä allekirjoitettu alkuperäisasiakirja telekopiona 80 säännön mukaisesti,

c) teleksillä tai sähkeitse 81 säännön mukaisesti,

d) lähettämällä tiedonannon sisältö sähköisesti 82 säännön mukaisesti.

80 sääntö Tietojen lähettäminen telekopiona

1) Jos tavaramerkin rekisteröintihakemus toimitetaan virastolle telekopiona ja hakemus sisältää 3 säännön 2 kohdan mukaisen kuvauksen tavaramerkistä, mutta kuvaus ei täytä kyseisen säännön vaatimuksia, on tarvittava määrä alkuperäisiä kuvauksia toimitettava virastoon 79 säännön a alakohdan mukaisesti. Jos alkuperäiset kuvaukset saapuvat virastoon yhden kuukauden kuluessa telekopion vastaanottamisesta, pidetään hakemusta jätettynä sinä päivänä, jona virasto vastaanotti telekopion. Jos kuvaukset saapuvat virastoon tämän määräajan päätyttyä ja kuvaus on edellytys hakemispäivän määräämiselle, pidetään hakemusta vastaanotettuna sinä päivänä, jona virasto vastaanotti kuvaukset.

2) Jos telekopiona vastaanotettu tiedonanto ei ole täydellinen tai on epäselvä tai jos virastolla on syytä epäillä lähetystä epätäydelliseksi, virasto ilmoittaa asiasta lähettäjälle ja kehottaa tätä asettamansa määräajan kuluessa lähettämään asiakirjan uudelleen telekopiona tai toimittamaan alkuperäisen 79 säännön a alakohdan mukaisesti. Jos kehotukseen vastataan määräajan kuluessa, pidetään uudelleen lähetetyn telekopion tai alkuperäisasiakirjan vastaanottopäivää alkuperäisen tiedonannon vastaanottopäivänä siten, että jos puute koski hakemispäivän määräämistä tavaramerkin rekisteröintihakemukselle, sovelletaan hakemispäivää koskevia säännöksiä. Jos kehotusta ei noudateta määräajan kuluessa, ei tiedonantoa pidetä vastaanotettuna.

3) Telekopiona vastaanotettua tiedonantoa pidetään asianmukaisesti allekirjoitettuna, jos allekirjoitus näkyy telekopiolaitteen tulosteessa.

4) Viraston pääjohtaja voi päättää telekopioviestejä koskevista lisävaatimuksista, kuten käytettävistä laitteista, yhteydenpidon teknisistä yksityiskohdista ja menetelmistä lähettäjän tunnistamiseksi.

81 sääntö Tietojen lähettäminen teleksillä tai sähkeitse

1) Jos tavaramerkin rekisteröintihakemus toimitetaan virastolle teleksillä tai sähkeitse ja hakemus sisältää 3 säännön 2 kohdan mukaisen tavaramerkin kuvauksen, sovelletaan 80 säännön 1 kohtaa soveltuvin osin.

2) Jos tiedonanto toimitetaan teleksillä tai sähkeitse, sovelletaan 80 säännön 2 kohtaa soveltuvin osin.

3) Jos tiedonanto toimitetaan teleksillä tai sähkeitse, lähettäjän nimen katsotaan vastaavan allekirjoitusta.

82 sääntö Tietojen lähettäminen sähköisesti

1) Jos tavaramerkin rekisteröintihakemus toimitetaan virastolle sähköisesti ja hakemus sisältää 3 säännön 2 kohdan mukaisen tavaramerkin kuvauksen, sovelletaan 80 säännön 1 kohtaa soveltuvin osin.

2) Jos tiedonanto toimitetaan sähköisesti, sovelletaan 80 säännön 2 kohtaa soveltuvin osin.

3) Jos tiedonanto toimitetaan virastolle sähköisesti, lähettäjän nimen katsotaan vastaavan allekirjoitusta.

4) Viraston pääjohtaja voi päättää sähköisiä viestejä koskevista vaatimuksista, kuten käytettävistä laitteista, yhteydenpidon teknisistä yksityiskohdista ja lähettäjän tunnistusmenetelmistä.

83 sääntö Lomakkeet

1) Viraston on pidettävä maksutta saatavana lomakkeita seuraaviin tarkoituksiin:

a) yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen tekemiseksi,

b) yhteisön tavaramerkkiä koskevan väitteen tekemiseksi,

c) hakemuksen tai rekisteröinnin muutosta koskevan hakemuksen tekemiseksi, nimien ja osoitteiden sekä virheiden korjaamista varten,

d) rekisteröinnin luovuttamista koskevan hakemuksen sekä 31 säännön 5 kohdan mukaisen luovutusilmoituksen ja luovutusasiakirjan jättämiseksi,

e) käyttöluvan hakemiseksi,

f) yhteisön tavaramerkin rekisteröinnin uudistamista koskevan hakemuksen tekemiseksi,

g) yhteisön tavaramerkin menettämistä ja mitättömyyttä koskevan hakemuksen tekemiseksi,

h) menetetyn määräajan palauttamista koskevan hakemuksen tekemiseksi,

i) valituksen tekemiseksi,

j) edustajan valtuuttamiseksi yksilöidyllä valtakirjalla tai yleisvaltakirjalla.

2) Virasto voi pitää maksutta saatavilla muita lomakkeita.

3) Virasto pitää 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja lomakkeita saatavilla kaikilla yhteisön virallisilla kielillä.

4) Virasto antaa lomakkeita Beneluxin tavaramerkkiviraston ja jäsenvaltioiden teollisoikeuksien keskusvirastojen käyttöön maksutta.

5) Virasto voi asettaa lomakkeita saataville myös konekielisessä muodossa.

6) Virastossa on käytettävä viraston lomakkeita, niiden jäljennöksiä tai samansisältöisiä ja -muotoisia esimerkiksi koneellisesti tuotettuja lomakkeita.

7) Lomakkeet olisi täytettävä siten, että tietojen automaattinen syöttö tietokonejärjestelmään on mahdollista esimerkiksi merkintunnistukseen tai pyyhkäisytekniikkaan perustuvilla menetelmillä.

I Osa Tiedottaminen yleisölle

84 sääntö Yhteisön tavaramerkkirekisteri

1) Yhteisön tavaramerkkirekisteriä voidaan pitää sähköisen tietokannan muodossa.

2) Yhteisön tavaramerkkirekisteriin merkitään seuraavat tiedot:

a) hakemispäivä,

b) hakemusnumero,

c) hakemuksen julkaisupäivä,

d) hakijan nimi, osoite ja kansallisuus sekä valtio, jossa hänen kotipaikkansa tai liikkeensä sijaitsee,

e) edustajan nimi ja liikeosoite, jos tämä on muu kuin asetuksen 88 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä virkkeessä tarkoitettu edustaja; jos edustajia on useita, kirjataan ainoastaan ensimmäisenä mainitun nimi ja liikeosoite varustettuna maininnalla "ja muita"; jos on nimetty edustajien ryhmittymä, ainoastaan ryhmittymän nimi ja osoite kirjataan,

f) tavaramerkin kuvaus ja laji, paitsi jos merkki on 3 säännön 1 kohdassa tarkoitettu merkki; jos merkki rekisteröidään värillisenä, kirjataan maininta "värillinen" ja mainitaan merkkiin kuuluvat värit; tarvittaessa merkin sanallinen kuvaus,

g) tavarat ja palvelut nimeltä mainiten Nizzan luokituksen luokkien mukaisessa järjestyksessä siten, että ennen kutakin ryhmää ilmoitetaan sen luokituksen mukaisen luokan numero, johon ryhmään kyseiset tavarat tai palvelut kuuluvat,

h) tiedot asetuksen 30 artiklan mukaisesti tehdyistä etuoikeutta koskevista vaatimuksista,

i) tiedot asetuksen 33 artiklan mukaisesti tehdyistä näyttelyetuoikeutta koskevista vaatimuksista,

j) tiedot aikaisemmin rekisteröityyn tavaramerkkiin perustuvista aiemmuutta koskevista vaatimuksista, joita tarkoitetaan asetuksen 34 artiklassa,

k) lausuma siitä, että merkki on käytössä tullut erottamiskykyiseksi asetuksen 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti,

l) hakijan selitys, että hän ei vaadi yksinoikeutta johonkin merkin osaan asetuksen 38 artiklan 2 kohdan mukaisesti,

m) maininta siitä, että merkki on yhteismerkki,

n) hakemuksen kieli ja toinen kieli, jonka hakija on ilmoittanut hakemuksessaan asetuksen 115 artiklan 3 kohdan mukaisesti,

o) merkin rekisteröintipäivä ja rekisterinumero.

3) Yhteisön tavaramerkkirekisteriin merkitään myös seuraavat tiedot sekä jokaisen tiedon rekisteröimispäivä:

a) muutokset, jotka koskevat yhteisön tavaramerkin haltijan nimeä, osoitetta tai kansallisuutta tai valtiota, jossa hakijalla on kotipaikka tai liike,

b) muutokset, jotka koskevat edustajan nimeä ja liikeosoitetta, tämän ollessa muu kuin asetuksen 88 artiklan 3 kohdan ensimmäisen virkkeen mukainen edustaja,

c) uuden edustajan nimi ja osoite, kun sellainen nimetään,

d) merkin asetuksen 48 artiklan mukaiset muutokset ja virheiden korjaukset,

e) maininta yhteisön yhteismerkin käyttömääräysten muutoksista asetuksen 69 artiklan mukaisesti,

f) tiedot aiemmuutta koskevista, asetuksen 34 artiklassa mainituista vaatimuksista, jotka perustavat aikaisemmin rekisteröityyn tavaramerkkiin mainitun asetuksen 35 artiklan mukaisesti,

g) täydelliset tai osittaiset luovutukset asetuksen 17 artiklan mukaisesti,

h) esineoikeuden syntyminen tai luovuttaminen asetuksen 19 artiklan mukaisesti sekä esineoikeuden laji,

i) maininta asetuksen 20 artiklan mukaisesti sovelletuista pakkotäytäntöönpanotoimenpiteistä sekä konkurssimenettelyistä ja vastaavista mainitun asetuksen 21 artiklan mukaisesti,

j) käyttöluvan antaminen tai luovutus asetuksen 22 artiklan mukaisesti ja tarvittaessa käyttöluvan laatu 34 säännön mukaisesti,

k) rekisteröinnin uudistaminen asetuksen 47 artiklan mukaisesti, päivämäärä jona uudistaminen tulee voimaan, ja mahdolliset rajoitukset mainitun asetuksen 47 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

l) merkintä rekisteröinnin umpeenkulumisen määrittämisestä asetuksen 47 artiklan mukaisesti,

m) tavaramerkin haltijan ilmoitus luopumisesta asetuksen 49 artiklan mukaisesti,

n) menettämistä ja mitättömyyttä koskevan hakemuksen jättäminen asetuksen 55 artiklan mukaisesti tai sitä koskevan vastakanteen jättäminen mainitun asetuksen 96 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

o) hakemusta tai vastakannetta koskevan päätöksen päivämäärä ja sisältö asetuksen 56 artiklan 6 kohdan tai 96 artiklan 6 kohdan kolmannen virkkeen mukaisesti,

p) merkintä muuntamista koskevan pyynnön vastaanottamisesta asetuksen 109 artiklan 2 kohdan mukaisesti,

q) rekisteriin merkityn edustajan poistaminen 2 kohdan e alakohdan mukaisesti,

r) kansallisen tavaramerkin aiemmuuden peruuttaminen,

s) edellä h, i ja j alakohdassa mainittujen tietojen muuttaminen tai poistaminen rekisteristä.

4) Viraston pääjohtaja voi päättää muiden kuin 2 ja 3 kohdassa mainittujen tietojen merkitsemisestä rekisteriin.

5) Tavaramerkin haltijalle ilmoitetaan kaikista rekisteriin merkityistä muutoksista.

6) Virasto toimittaa pyynnöstä todistettuja tai todistamattomia rekisteriotteita maksua vastaan.

J Osa Yhteisön tavaramerkkilehti ja viraston virallinen lehti

85 sääntö Yhteisön tavaramerkkilehti

1) Yhteisön tavaramerkkilehteä julkaistaan säännöllisesti. Virasto voi julkaista lehteä myös CD-ROM-levyllä tai muussa konekielisesti luettavassa muodossa.

2) Yhteisön tavaramerkkilehdessä julkaistaan hakemuksia ja rekisteriin tehdyt merkinnät sekä muut tavaramerkkejä koskeviin hakemuksiin tai niiden rekisteröintiin liittyvät tiedot, joiden julkaisemisesta säädetään asetuksessa ja määrätään näissä säännöissä.

3) Kun Yhteisön tavaramerkkilehdessä julkaistaan asetuksessa julkaistavaksi säädettyjä tai näissä säännöissä julkaistavaksi määrättyjä tietoja, pidetään lehden julkaisupäivää kyseisten tietojen julkaisupäivänä.

4) Jos tavaramerkin rekisteröintiä koskevat merkinnät eivät poikkea hakemuksesta julkaistuista tiedoista, merkinnät julkaistaan viittaamalla hakemuksen julkaisemisen yhteydessä annettuihin tietoihin.

5) Asetuksen 26 artiklan 1 kohdassa mainitut tiedot yhteisön tavaramerkkiä koskevasta hakemuksesta samoin kuin kaikki muut 12 säännössä julkaistaviksi määrätyt tiedot julkaistaan tarvittaessa kaikilla yhteisön kielillä.

6) Virasto ottaa huomioon kaikki hakijan toimittamat käännökset. Jos hakemuksen kieli ei ole mikään viraston kielistä, käännös hakijan ilmoittamalle toiselle kielelle toimitetaan hakijalle tiedoksi. Hakija voi ehdottaa muutoksia käännökseen viraston asettaman määräajan kuluessa. Jos hakija ei vastaa määräajan kuluessa tai jos virasto ei pidä ehdotettuja muutoksia asianmukaisina, julkaistaan viraston ehdottama käännös.

86 sääntö Viraston virallinen lehti

1) Viraston virallista lehteä julkaistaan säännöllisesti. Virasto voi julkaista lehteä myös CD-ROM-levyllä tai muussa konekielisesti luettavassa muodossa.

2) Virallista lehteä julkaistaan viraston kielillä. Viraston pääjohtaja voi päättää, että tietyt tiedot julkaistaan kaikilla yhteisöjen virallisilla kielillä.

87 sääntö Tietopankki

1) Virasto ylläpitää sähköistä tietopankkia tavaramerkin rekisteröintihakemusten tiedoista ja rekisteriin tehdyistä merkinnöistä. Virasto voi saattaa tietopankin tiedot saataville myös CD-ROM-levyllä tai konekielisesti luettavassa muodossa.

2) Viraston pääjohtaja päättää tietopankin käytön edellytyksistä ja siitä, miten tietopankin sisältö saatetaan saataville konekielisessä luettavassa muodossa, sekä näistä palveluista perittävistä maksuista.

K Osa Asiakirjavihkojen asettaminen nähtäville ja niiden säilyttäminen

88 sääntö Asiakirjavihkojen osat, jotka eivät ole julkisia

Asiakirjavihkojen osat, jotka eivät ole julkisia asetuksen 84 artiklan 4 kohdan mukaisesti, ovat seuraavat:

a) esteellisyyteen ja jääväämiseen asetuksen 132 artiklan mukaisesti liittyvät asiakirjat

b) päätös- ja lausuntoluonnokset ja muut päätösten ja lausuntojen valmisteluun liittyvät sisäiset asiakirjat

c) asiakirjavihkojen osat, jotka asianosainen on erityisesti halunnut pitää luottamuksellisina ennen kuin hakemus nähtäville saamisesta tehtiin, jollei sellaisen osan nähtäville saaminen ole perusteltua sitä pyytävän osapuolen laillisten oikeuksien kannalta.

89 sääntö Menettelyt asiakirjojen nähtäville asettamisessa

1) Nähtäville asetetaan yhteisön tavaramerkkihakemuksen tai rekisteröidyn tavaramerkin asiakirjojen alkuperäiskappale tai sen jäljennöksiä tai konekielinen toisinto, jos asiakirjat on tallennettu sillä tavoin. Viraston pääjohtaja päättää nähtäville asettamisen tavasta. Vaatimusta asiakirjavihkon nähtäville asettamiseksi pidetään tehtynä vasta, kun asianomainen maksu on maksettu.

2) Jos pyyntö koskee yhteisön tavaramerkkihakemuksen nähtäville asettamista, siinä on mainittava ja todistettava, että hakija

a) suostuu nähtäville asettamiseen tai

b) on ilmoittanut vetoavansa tavaramerkin rekisteröinnin jälkeen siihen kuuluviin oikeuksiin pyytäjää vastaan.

3) Asiakirjavihkot asetetaan nähtäville viraston tiloissa.

4) Pyynnöstä asiakirjavihkot voidaan asettaa nähtäville antamalla asiakirjavihkon asiakirjoista jäljennöksiä. Jäljennöksistä peritään maksu.

5) Virasto antaa maksua vastaan oikeaksi todistettuja tai todistamattoimia jäljennöksiä yhteisön tavaramerkkihakemuksesta tai niistä asiakirjoista, jotka saadaan edellisen 4 kohdan mukaisesti asettaa nähtäville.

90 sääntö Tietojen toimittaminen asiakirjavihkoista

Asetuksen 84 artiklassa säädetyin ja 88 säännössä määrätyin rajoituksin virasto voi pyynnöstä toimittaa tietoja yhteisön tavaramerkkihakemuksesta tai rekisteröidyn tavaramerkin asiakirjavihkoista maksua vastaan. Virasto voi kuitenkin asettaa nähtäville koko asiakirjavihkon, jos se katsoo sen tarkoituksenmukaiseksi annettavien tietojen määrän takia.

91 sääntö Asiakirjavihkojen säilyttäminen

1) Virasto säilyttää yhteisön tavaramerkkihakemukseen tai rekisteröityyn tavaramerkkiin liittyvät asiakirjavihkot vähintään viiden vuoden ajan sen vuoden lopusta lukien, jona

a) hakemus hylättiin tai peruutettiin tai se katsottiin peruutetuksi

b) yhteisön tavaramerkin rekisteröinti lakkaa täysin olemasta voimassa asetuksen 47 artiklan mukaisesti

c) täydellinen luopuminen yhteisön tavaramerkistä rekisteröidään asetuksen 49 artiklan mukaisesti

d) yhteisön tavaramerkki poistetaan kokonaan rekisteristä asetuksen 56 artiklan 6 kohdan tai 96 artiklan 6 kohdan mukaisesti.

2) Viraston pääjohtaja päättää asiakirjojen säilytystavasta.

L Osa Hallinnollinen yhteistyö

92 sääntö Tietojen vaihto ja yhteydenpito viraston ja jäsenvaltioiden viranomaisten välillä

1) Virasto ja jäsenvaltioiden teollisoikeuksien keskusvirastot vaihtavat pyynnöstä keskenään tietoja yhteisön tavaramerkkejä tai kansallisia tavaramerkkejä koskevien hakemusten jättämisestä, näihin hakemuksiin liittyvistä menettelyistä sekä niiden seurauksena rekisteröidyistä tavaramerkeistä. Tätä tietojen vaihtoa eivät koske asetuksen 84 artiklassa säädetyt rajoitukset.

2) Viraston ja jäsenvaltioiden tuomioistuimien tai viranomaisten välinen tietojen vaihto, joka liittyy asetuksen tai näiden sääntöjen soveltamiseen, hoidetaan suoraan näiden viranomaisten välisenä. Tällaista tietojen vaihtoa voidaan käydä myös jäsenvaltioiden teollisoikeuksien keskusvirastojen kautta.

3) Tiedot lähettävä viranomainen vastaa 1 ja 2 kohdan mukaisesta tietojen vaihdosta aiheutuneista kuluista, eikä tiedoista peritä maksua.

93 sääntö Asiakirjavihkojen asettaminen nähtäville jäsenvaltioiden tuomioistuinten tai viranomaisten toimesta tai kautta

1) Jäsenvaltioiden tuomioistuimet tai viranomaiset voivat saada nähtäväkseen yhteisön tavaramerkkeihin liittyviin hakemuksiin tai rekisteröityihin tavaramerkkeihin liittyvät asiakirjavihkot alkuperäisinä tai jäljennöksinä; muutoin 89 sääntöä ei sovelleta.

2) Jäsenvaltioiden tuomioistuimet ja yleisen syyttäjän virastot voivat menettelynsä aikana asettaa viraston toimittamia asiakirjavihkoja tai niiden jäljennöksiä kolmansien nähtäville. Sellaiseen nähtäville asettamiseen sovelletaan asetuksen 84 artiklan säännöksiä. Virasto ei peri nähtäville asettamisesta maksua.

3) Antaessaan asiakirjavihkot tai niiden jäljennökset jäsenvaltion tuomioistuimelle tai yleisen syyttäjän virastolle virasto ilmoittaa asetuksen 84 artiklan ja 88 säännön mukaisista rajoituksista, jotka koskevat yhteisön tavaramerkkihakemusten tai rekisteröityihin tavaramerkkeihin liittyvien asiakirjavihkojen nähtäville asettamista.

M Osa Kulut

94 sääntö Kulujen jakaminen ja vahvistaminen

1) Kulujen jakamisesta asetuksen 81 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti määrätään väitettä, yhteisön tavaramerkin menettämistä tai mitättömyyttä koskevaa hakemusta tai valitusta koskevassa päätöksessä.

2) Kulujen jakamisesta asetuksen 81 artiklan 3 ja 4 kohdan mukaisesti päättää väiteosasto, mitättömyysosasto tai valituslautakunta.

3) Kuluerittely ja tositteet on liitettävä asetuksen 81 artiklan 6 kohdan ensimmäisessä virkkeessä tarkoitettuun pyyntöön vahvistaa kulujen määrä. Pyyntö voidaan tehdä vain, jos päätös, jota kulujen vahvistuspyyntö koskee, on lainvoimainen. Kulujen määrä voidaan vahvistaa, kun niiden luotettavuus on todettu.

4) Asetuksen 81 artiklan 6 kohdan toisessa virkkeessä tarkoitettu perusteltu pyyntö kanslian antaman kulujen vahvistamista koskevan päätöksen tarkistamisesta on jätettävä virastoon kuukauden kuluessa kulujen korvauspäätöksen tiedoksi saamisesta. Pyyntöä pidetään jätettynä vasta, kun kulujen määrän muuttamisesta säädetty maksu on maksettu.

5) Väiteosasto, mitättömyysosasto tai valituslautakunta päättää 4 kohdassa tarkoitetusta pyynnöstä ilman suullista käsittelyä.

6) Hävinneen osapuolen vastattavaksi asetuksen 81 artiklan 1 kohdan mukaisesti tulevat kulut rajoitetaan toiselle osapuolelle aiheutuneisiin maksuihin väitteestä, hakemuksesta yhteisön tavaramerkin menettämiseksi tai mitättömäksi julistamiseksi ja valituksesta.

7) Voittaneelle osapuolelle tosiasiallisesti aiheutuneista menettelylle välttämättömistä kuluista vastaa hävinnyt osapuoli asetuksen 81 artiklan 1 kohdan mukaisesti seuraavin ylärajoin:

a) yhden osapuolen matkakustannukset edestakaisesta matkasta asuin- tai liikepaikan ja suullisen käsittelyn paikan tai todistajainkuulustelun paikan välillä seuraavasti:

i) ensimmäisen luokan junalipun hinta, mukaan lukien tavanomaiset matkan lisäkustannukset, jos matkan pituus ei ylitä 800:aa km;

ii) turistiluokan lentolipun hinta, jos etäisyys rautateitse on yli 800 km tai jos matka edellyttää meren ylitystä;

b) yhden osapuolen oleskelukustannukset siten kuin Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösääntöjen VII liitteessä olevassa 13 artiklassa on vahvistettu A4-A8-luokkien virkailijoiden päivittäisistä oleskelukustannuksista;

c) edustajien, joita tarkoitetaan asetuksen 89 artiklan 1 kohdassa ja todistajien ja asiantuntijoiden matkakulut a alakohdassa, säädettyjen taksojen mukaisesti;

d) edustajien, joita tarkoitetaan asetuksen 89 artiklan 1 kohdassa ja todistajien ja asiantuntijoiden oleskelukulut b alakohdassa, säädettyjen taksojen mukaisesti;

e) kulut, jotka ovat aiheutuneet todistajainkuulustelusta todistajia tai asiantuntijoita kuulemalla tai katselmuksia suorittamalla

enintään 300 ecua menettelyä kohti;

f) kulut asetuksen 89 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta edustamisesta, jotka ovat aiheutuneet

i) väitteentekijälle väitemenettelyssä

enintään 250 ecua

ii) hakijalle väitemenettelyssä

enintään 250 ecua

iii) hakijalle yhteisön tavaramerkin menettämisestä tai mitättömyydestä koskevassa menettelyssä

enintään 400 ecua

iv) tavaramerkin haltijalle yhteisön tavaramerkin menettämistä tai mitättömyyttä koskevassa menettelyssä

enintään 400 ecua

v) valittajalle valitusmenettelyssä

enintään 500 ecua

vi) vastaajalle valitusmenettelyssä

enintään 500 ecua.

Kun edellä mainituissa menettelyissä todistelussa on kuultava todistajia tai asiantuntijoita tai suoritettava katselmuksia, myönnetään kulujen kattamiseen lisämäärä enintään 600 ecua menettelyä kohti;

g) kun useampi kuin yksi asetuksen 89 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu edustaja on edustanut voittanutta osapuolta, hävinnyt osapuoli vastaa c, d ja f alakohdassa tarkoitetuista kuluista ainoastaan yhden sellaisen henkilön osalta;

h) hävinnyt osapuoli ei ole velvollinen vastaamaan voittaneen osapuolen muista kuluista tai maksuista kuin a-g alakohdassa mainituista.

N Osa Kielet

95 sääntö Hakemukset ja ilmoitukset

Rajoittamatta asetuksen 115 artiklan 5 kohdan soveltamista,

a) mikä tahansa yhteisön tavaramerkkiin liittyvä hakemus tai ilmoitus saadaan jättää kielellä, jota käytetään yhteisön taravamerkkihakemusta jätettäessä tai hakijan hakemuksessaan osoittamalla toisella kielellä;

b) mikä tahansa yhteisön tavaramerkkiin liittyvä hakemus tai ilmoitus voidaan jättää jollakin viraston kielistä; jos hakemus kuitenkin jätetään jollakin viraston 83 säännön mukaisesti laatimista lomakkeista, voidaan lomakkeita käyttää millä tahansa yhteisön virallisista kielistä, jos lomake täytetään jollakin viraston kielistä tekstiosien osalta.

96 sääntö Kirjallinen menettely

1) Rajoittamatta asetuksen 115 artiklan 4 ja 7 kohdan soveltamista ja jollei näissä säännöissä toisin määrätä, viraston kirjallisissa menettelyissä kukin osapuoli saa käyttää mitä tahansa viraston kieltä. Jos valittu kieli ei ole menettelyn kieli, käännös sille kielelle on jätettävä yhden kuukauden kuluessa alkuperäisen asiakirjan jättämisestä. Jos yhteisön tavaramerkin hakija on ainoa osapuoli menettelyssä virastossa ja jos tavaramerkkihakemuksen kieli ei ole jokin viraston kielistä, käännös voidaan jättää myös hakijan hakemuksessa ilmoittamalla toisella kielellä.

2) Jollei näissä säännöissä toisin määrätä, virastossa menettelyssä käytettävät asiakirjat saadaan jättää millä tahansa yhteisön virallisella kielellä. Jos asiakirjojen kieli ei ole menettelyn kieli, virasto voi määrätä, että asiakirjoista on jätettävä käännös viraston asettaman määräajan kuluessa sillä kielellä tai menettelyn osapuolen valinnan mukaan millä tahansa viraston kielellä.

97 sääntö Suullinen käsittely

1) Viraston suullisen käsittelyn osapuoli voi käsittelyn kielen sijasta käyttää mitä tahansa muuta yhteisöjen virallista kieltä sillä edellytyksellä, että hän järjestää tulkkauksen käsittelyn kielelle. Jos suullinen käsittely koskee tavaramerkin rekisteröintiä koskevaa hakemusmenettelyä, hakija voi käyttää joko hakemuksen kieltä tai ilmoittamaansa toista kieltä.

2) Tavaramerkin rekisteröintihakemusta koskevassa suullisessa käsittelyssä viraston henkilökunta voi käyttää joko hakemuksen kieltä tai hakijan ilmoittamaa toista kieltä. Muissa suullisissa käsittelyissä viraston henkilökunta voi käyttää käsitellyn kielen sijasta jotakin viraston kielistä sillä edellytyksellä, että osapuolet suostuvat tähän.

3) Jos todistajankuulustelussa joku kuultavista osapuolista, todistajista tai asiantuntijoista ei kykene ilmaisemaan asiaansa riittävästi käsittelyn kielellä, hän voi käyttää mitä tahansa yhteisöjen virallisista kielistä. Jos todistajankuulustelusta päätetään osapuolen pyynnöstä, voidaan osapuolia, todistajia tai asiantuntijoita, jotka eivät puhu käsittelyn kieltä, kuulla vain, jos kuulemista pyytänyt osapuoli järjestää tulkkauksen. Tavaramerkin rekisteröintiä koskevassa käsittelyssä voidaan hakemuksen kielen sijasta käyttää hakijan ilmoittamaa toista kieltä. Käsittelyissä, joissa on ainoastaan yksi osapuoli, virasto voi osapuolen pyynnöstä myöntää poikkeuksia tämän kohdan määräyksistä.

4) Jos osapuolet ja virasto niin sopivat, mitä tahansa yhteisön virallista kieltä voidaan käyttää suullisessa käsittelyssä.

5) Virasto järjestää tarvittaessa omalla kustannuksellaan tulkkauksen käsittelyn kielelle tai tarvittaessa muille viraston kielille, jos tulkkauksen järjestäminen ei kuulu jollekin osapuolelle.

6) Viraston henkilökunnan, menettelyn osapuolten sekä todistajien ja asiantuntijoiden suullisen käsittelyn aikana jollakin viraston kielellä antamat lausunnot merkitään pöytäkirjaan käytetyllä kielellä. Muilla kielillä annetut lausunnot merkitään käsittelyn kielellä. Hakemuksen, joka koskee yhteisön tavaramerkkiä tai rekisteröityä yhteisön tavaramerkkiä, tekstimuutokset merkitään pöytäkirjaan käsittelyn kielellä.

98 sääntö Käännösten vahvistaminen

1) Jos asiakirjan käännös on jätettävä virastoon, virasto voi vaatia asettamansa määräajan kuluessa todistuksen, että käännös vastaa alkuperäistä tekstiä. Jos todistus koskee asetuksen 30 artiklan mukaista aikaisempaa hakemusta, määräaika ei saa olla kolmea kuukautta lyhyempi hakemuksen jättämispäivästä. Jos todistusta ei jätetä määräajan kuluessa, asiakirjaa ei pidetä vastaanotettuna.

2) Viraston pääjohtaja voi päättää käännösten vahvistamistavasta.

99 sääntö Käännösten laillinen pätevyys

Jollei muuta näytetä, virasto voi olettaa, että käännös vastaa kyseistä alkuperäistekstiä.

O Osa Viraston organisaatio

100 sääntö Tehtävänjako

1) Viraston pääjohtaja päättää tutkijoista ja heidän lukumäärästään, väiteosastojen ja mitättömyysosastojen jäsenistä ja tavaramerkkien hallinto- ja oikeudellisten kysymysten osaston jäsenistä. Hän määrittää tutkijoiden ja osastojen tehtävät.

2) Viraston pääjohtaja voi päättää, että tutkijat voivat olla myös väiteosastojen, mitättömyysosastojen ja tavaramerkkien hallinto- ja oikeudellisten kysymysten osaston jäseniä ja että näiden osastojen jäsenet voivat olla myös tutkijoita.

3) Asetuksessa määrättyjen velvollisuuksien lisäksi viraston pääjohtaja voi antaa tutkijoille ja väiteosastojen, mitättömyysosastojen ja tavaramerkkien hallinto- ja oikeudellisten kysymysten osaston jäsenille lisätehtäviä.

4) Viraston pääjohtaja voi antaa muille viraston henkilökuntaan kuuluville, jotka eivät ole tutkijoita tai 1 kohdassa mainittujen osastojen jäseniä, tutkijoille, väiteosastolle, mitättömyysosastolle tai tavaramerkkien hallinto- ja oikeudellisten kysymysten osastolle kuuluvia yksittäisiä tehtäviä, joihin ei liity erityisiä vaikeuksia.

XII OSASTO VASTAVUOROISUUS

101 sääntö Vastavuoroisuuden julkaiseminen

1) Viraston pääjohtaja voi tarvittaessa pyytää komissiota tiedustelemaan, myöntääkö sellainen valtio, joka ei ole Pariisin yleissopimuksen osapuoli tai Maailman kauppajärjestön perustamissopimuksen osapuoli, vastavuoroisen kohtelun asetuksen 5 artiklan 1 kohdan d alakohdassa, 5 artiklan 3 kohdassa ja 29 artiklan 5 kohdassa tarkoitetulla tavalla.

2) Jos komissio toteaa, että 1 kohdassa tarkoitettu vastavuoroinen kohtelu myönnetään, se julkaisee asiasta tiedonannon Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

3) Asetuksen 5 artiklan 1 kohdan d alakohdan, 5 artiklan 3 kohdan ja 29 artiklan 5 kohdan säännökset tulevat voimaan kyseisten valtioiden kansalaisten osalta sinä päivänä, jona 2 kohdassa tarkoitettu tiedonanto julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä, jollei tiedonannossa anneta aikaisempaa päivämäärää. Säännökset lakkaavat olemasta voimassa sinä päivänä, jona komission tiedonanto vastavuoroisen kohtelun myöntämisen lakkaamisesta julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä, jollei tiedonannossa anneta aikaisempaa päivämäärää.

4) Edellä 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut tiedonannot julkaistaan myös viraston virallisessa lehdessä.

2 artikla

Siirtymäsäännökset

1) Yhteisön tavaramerkkiä koskevaan hakemukseen, joka jätetään kolmen kuukauden aikana ennen asetuksen 143 artiklan 3 kohdan mukaisesti vahvistettua päivää, virasto merkitsee hakemispäiväksi mainitun säännöksen mukaisesti vahvistetun päivän ja lisäksi hakemuksen vastaanottopäivän.

2) Edellä 1 kohdassa tarkoitettuun hakemukseen liittyvä asetuksen 29 ja 33 artiklan mukainen kuuden kuukauden etuoikeusaika lasketaan alkavaksi mainitun asetuksen 143 artiklan 3 kohdan mukaisesti vahvistetusta päivästä.

3) Virasto voi antaa hakijalle vastaanottoilmoituksen ennen asetuksen 143 artiklan 3 kohdan mukaisesti vahvistettua päivää.

4) Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja hakemuksia virasto voi tutkia ennen asetuksen 143 artiklan 3 kohdan mukaisesti vahvistettua päivää ja pitää yhteyttä hakijaan mahdollisten puutteiden poistamiseksi ennen mainittua päivää. Päätökset hakemuksesta voidaan tehdä vasta mainitun päivän jälkeen.

5) Edellä 1 kohdassa tarkoitetusta hakemuksesta virasto ei suorita tutkimusta asetuksen 39 artiklan 1 kohdan mukaan huolimatta siitä, onko mainitun hakemuksen osalta vaadittu etuoikeutta mainitun asetuksen 29 tai 33 artiklan nojalla vai ei.

6) Jos yhteisön tavaramerkin rekisteröimistä koskevan hakemuksen saapumispäivä virastoon, jäsenvaltion teollisoikeuksien keskusvirastoon tai Beneluxin tavaramerkkivirastoon on ennen asetuksen 143 artiklan 4 kohdassa määritellyn kolmen kuukauden määräajan alkamista, hakemusta ei katsota jätetyksi. Hakijalle on ilmoitettava tästä ja hakemus on palautettava hänelle.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä joulukuuta 1995.

Komission puolesta

Mario MONTI

Komission jäsen

(1) EYVL N:o L 11, 14. 1. 1994, s. 1

(2) EYVL N:o L 349, 31. 12. 1994, s. 83

(3) Ks. tämän virallisen lehden s. 33.

Top