Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22006A0530(01)

Euro–Välimeri-sopimus Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Libanonin tasavallan välisestä assosiaatiosta - PÖYTÄKIRJA 1 Sopimuksen 14 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen Libanonista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnissa yhteisöön sovellettavista järjestelyistä - PÖYTÄKIRJA 2 Sopimuksen 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen yhteisöstä peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnissa Libanoniin sovellettavista järjestelyistä - PÖYTÄKIRJA 3 Sopimuksen 14 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen jalostettujen maataloustuotteiden kaupasta Libanonin ja yhteisön välillä - PÖYTÄKIRJA 4 käsitteen peräisin olevat tuotteet (alkuperätuotteet) määrittelystä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmistä - PÖYTÄKIRJA 5 keskinäisestä hallinnollisesta avunannosta tulliasioissa

OJ L 143, 30.5.2006, p. 2–188 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 079 P. 152 - 338
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 079 P. 152 - 338
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 072 P. 4 - 190

In force

11/ 79

BG

Официален вестник на Европейския съюз

152


22006A0530(01)


L 143/2

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ЕВРО-СРЕДИЗЕМНОМОРСКО СПОРАЗУМЕНИЕ

за асоцииране между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Република Ливан, от друга страна

КРАЛСТВО БЕЛГИЯ,

КРАЛСТВО ДАНИЯ,

ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ,

РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ,

КРАЛСТВО ИСПАНИЯ,

ФРЕНСКАТА РЕПУБЛИКА,

ИРЛАНДИЯ,

ИТАЛИАНСКАТА РЕПУБЛИКА,

ВЕЛИКОТО ХЕРЦОГСТВО ЛЮКСЕМБУРГ,

КРАЛСТВО НИДЕРЛАНДИЯ,

РЕПУБЛИКА АВСТРИЯ,

ПОРТУГАЛСКАТА РЕПУБЛИКА,

РЕПУБЛИКА ФИНЛАНДИЯ,

КРАЛСТВО ШВЕЦИЯ,

ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ,

Договарящи страни по Договора за създаване на Европейската общност, наричани по-долу „държавите-членки“, и

ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ, наричана по-долу „Общността“,

от една страна, и

РЕПУБЛИКА ЛИВАН, наричана по-долу „Ливан“,

от друга страна,

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД близостта и зависимостта, които историческите връзки и общите ценности са създали между Общността, нейните държави-членки и Ливан;

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД, че Общността, нейните държави-членки и Ливан желаят да укрепят тези връзки и да създадат трайни взаимоотношения, основаващи се на взаимност, солидарност, партньорство и съвместно развитие;

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД значението, което страните отдават на принципите на Устава на Обединените нации, и по-конкретно спазването на човешките права, демократичните принципи и икономическите свободи, които са в основата на асоциацията;

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД неотдавнашните политически и икономически събития на европейския континент и в Близкия изток и произтичащите от тях общи отговорности по отношение на стабилността, сигурността и просперитета в Евросредиземноморския регион;

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД значението, което Общността и Ливан отдават на свободната търговия, гарантирана от Общото споразумение за митата и търговията от 1994 г. (ГАТТ) и от други многостранни споразумения, приложени към Споразумението за създаване на Световната търговска организация (СТО);

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД съществуващите различия в икономическото и социалното развитие на Ливан и на Общността, както и потребността от засилване на процеса на икономическото и социалното развитие на Ливан;

КАТО ПОТВЪРЖДАВАТ, че разпоредбите на настоящото споразумение, които попадат в приложното поле на част III, дял IV от Договора за създаване на Европейската общност, обвързват Великобритания и Ирландия като отделни договарящи страни, а не като част от Общността, до момента, в който Великобритания или Ирландия (в зависимост от случая) уведомят Ливан, че споразумението ги обвързва като част от Общността в съответствие с Протокола относно позицията на Великобритания и Ирландия, приложен към Договора за Европейския съюз и Договора за създаване на Европейската общност. Същото се отнася и за Дания, в съответствие с протокола относно позицията на Дания, приложен към посочените по-горе Договори.

ЖЕЛАЕЩИ да постигнат всички цели на асоциацията помежду си, като прилагат съответните разпоредби на настоящото споразумение с цел да сближат още повече нивото на икономическото и социалното развитие в Общността и в Ливан;

КАТО СЪЗНАВАТ значението на настоящото споразумение, което се основава на взаимност на интересите, взаимни отстъпки, сътрудничество и диалог;

ЖЕЛАЕЩИ да установят редовен политически диалог по двустранни и международни въпроси от взаимен интерес;

КАТО ВЗЕМАТ ПОД ВНИМАНИЕ готовността на Общността да окаже съдействие на Ливан в усилията му за възстановяване на икономиката, осъществяване на реформи и преустройство и социално развитие;

ЖЕЛАЕЩИ да установят, поддържат и засилят сътрудничеството и да поддържат редовен диалог по икономически, научно-технически, социални, културни и аудио-визуални въпроси с цел постигане на по-добро разбирателство;

УБЕДЕНИ, че настоящото споразумение ще създаде подходяща среда за развитието на икономическите отношения между тях, по-конкретно в секторите на търговията и инвестициите, които са от съществено значение за успешното възстановяване на икономиката, за програмата за преструктуриране и техническия напредък,

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Член 1

1.   С настоящото се между Общността и нейните държави-членки, от една страна, и Ливан, от друга страна.

2.   Настоящото споразумение има следните цели:

а)

да създаде подходяща рамка за политическия диалог между страните, което дава възможност за развитието на тесни взаимоотношения във всички области, които са от значание за този диалог,

б)

да създаде условия за постепенна либерализация на търговията със стоки, услуги и капитали,

в)

да насърчава търговията и развитието на хармонични икономически и социални отношения между страните, по-конкретно чрез диалог и сътрудничество, с цел насърчаване на развитието и благосъстоянието на Ливан и ливанския народ.

г)

да насърчава икономическото, социалното, културното, финансовото и валутното сътрудничество;

д)

да насърчава сътрудничеството в други области от взаимен интерес.

Член 2

Отношенията между страните, както и разпоредбите на настоящото споразумение, се основават на спазване на демократичните принципи и основни човешки права, определени във Всеобщата декларация за правата на човека, които ръководят вътрешната и международна политика на страните и представляват съществен елемент на настоящото споразумение.

ДЯЛ I

ПОЛИТИЧЕСКИ ДИАЛОГ

Член 3

1.   Между страните се установява редовен политически диалог. Този диалог ще съдейства за изграждане на трайни връзки на солидарност между партньорите, които ще допринесат за благосъстоянието, стабилността и сигурността в Средиземноморския регион и ще доведат до създаване на климат на разбирателство и толерантност между различните култури.

2.   Политическият диалог и сътрудничество имат за цел по-конкретно:

a)

да улеснят сближаването между страните чрез засилване на по-доброто им взаимно разбиране и редовна координация по международни въпроси от взаимен интерес;

б)

да дадат възможност на всяка страна да вземе предвид позицията и интересите на другата страна;

в)

да допринесат за укрепване на сигурността и стабилността в района на Средиземно море и по-конкретно — на Близкия изток;

г)

да насърчат съвместните инициативи.

Член 4

Политическият диалог обхваща всички въпроси от общ интерес за страните и по-конкретно на условията, необходими за гарантиране на мира и сигурността чрез подкрепа на сътрудничеството. Освен това диалогът търси начини за създаване на нови форми на сътрудничество, насочени към постигането на общи цели.

Член 5

1.   Политическият диалог се провежда на редовни интервали и винаги, когато е необходимо, а именно:

а)

на министерско равнище, предимно в рамките на Съвета за асоцииране;

б)

на равнище висши длъжностни лица на Ливан, от една страна, и председателство на Съвета и на Комисията, от друга страна;

в)

като се използват пълноценно всички дипломатически пътища, включително организиране на редовни срещи между длъжностни лица, консултации във връзка с международни срещи и контакти между дипломатическите представителства в трети страни;

г)

с всякакви други средства, когато това е уместно, ако тези средства са полезни за укрепване на диалога и повишаване на неговата ефективност.

2.   Между Европейския парламент и ливанския парламент се установява политически диалог.

ДЯЛ II

СВОБОДНО ДВИЖЕНИЕ НА СТОКИ ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ

Член 6

Общността и Ливан създават постепенно зона на свободна търговия по време на преходен период, който не надвишава 12 години, считано от датата на влизане в сила на настоящото споразумение, в съответствие с условията, определени в настоящия дял, и съгласно разпоредбите на Общото споразумение за митата и търговията от 1994 г. и на другите многостранни споразумения за търговията със стоки, приложени към Споразумението за създаване на Световната търговска организация (СТО), наричани по-долу ГАТТ.

ГЛАВА 1

Промишлени продукти

Член 7

Разпоредбите на настоящата глава се прилагат за продукти с произход от Общността и от Ливан, посочени в глави 25 - 97 на Комбинираната номенклатура и на Ливанската митническа тарифа, с изключение на продуктите, изброени в приложение 1.

Член 8

Вносът в Общността на продукти с произход от Ливан е освободен от мита и други такси с равностоен ефект.

Член 9

1.   Митата и таксите с равностоен ефект, приложими по отношение на вноса в Ливан на продукти с произход от Общността, се премахват постепенно в съответствие със следния график:

пет години след датата на влизане в сила на настоящото споразумение всички мита и такси се намаляват до 88 % от базовото мито,

шест години след датата на влизане в сила на настоящото споразумение всички мита и такси се намаляват до 76 % от базовото мито,

седем години след датата на влизане в сила на настоящото споразумение всички мита и такси се намаляват до 64 % от базовото мито,

осем години след датата на влизане в сила на настоящото споразумение всички мита и такси се намаляват до 52 % от базовото мито,

девет години след датата на влизане в сила на настоящото споразумение всички мита и такси се намаляват до 40 % от базовото мито,

10 години след датата на влизане в сила на настоящото споразумение всички мита и такси се намаляват до 28 % от базовото мито,

11 години след датата на влизане в сила на настоящото споразумение всички мита и такси се намаляват до 16 % от базовото мито,

12 години след датата на влизане в сила на настоящото споразумение всички мита и такси се премахват.

2.   При наличие на сериозни затруднения по отношение на определен продукт графикът, посочен в параграф 1 по-горе, може да бъде преразгледан от Комитета за асоцииране по общо съгласие, като страните се договорят, че графикът, чието преразглеждане се иска, не може да бъде удължаван по отношение на съответния продукт за срок, надвишаващ максималния преходен период от 12 години. Ако Комитетът за асоцииране не вземе решение до 30 дни от нотификацията на Ливан за преразглеждане на графика, Ливан може да спре временно прилагането на този график за срок, ненадвишаващ една година.

3.   За всеки подобен продукт базовото мито, което подлежи на постепенно намаляване съгласно разпоредбите на параграф 1, е ставката, посочена в член 19.

Член 10

Разпоредбите, които се отнасят за премахването на митата върху вноса, се прилагат също и за митата с фискален характер.

Член 11

1.   Чрез дерогация от разпоредбите на член 9, Ливан може да въвежда извънредни мерки за ограничен срок, под формата на повишаване или повторно въвеждане на митата.

2.   Тези мерки могат да се прилагат само за нови отрасли на промишлеността или за сектори, които се намират в процес на преструктуриране или са изправени пред сериозни затруднения, особено ако тези затруднения са свързани със сериозни социални проблеми.

3.   Митата върху вноса в Ливан на продукти с произход от Общността, въведени чрез извънредните мерки, не могат да надвишават 25 % ad valorem, като запазват префернциалното третиране за продуктите с произход от Общността. Общата стойност на вноса на продуктите, които са предмет на такива мерки, не може да надвишава 20 % от средната годишна стойност на общия внос на промишлени продукти с произход от Общността през последните три години, за които има статистически данни.

4.   Тези мерки се прилагат през срок, ненадвишаващ пет години, освен ако Комитетът за асоцииране не е разрешил по-дълъг срок. Мерките престават да се прилагат най-късно при изтичането на максималния преходен период от 12 години.

5.   Не могат да се въвеждат подобни мерки по отношение на определен продукт, ако са изминали повече от три години от премахването на всички мита и количествени ограничения, такси или мерки с равностоен ефект по отношение на този продукт.

6.   Ливан уведомява Комитета за асоцииране за всяка извънредна мярка, която възнамерява да приеме и, по искане на Общността, се организират консултации относно мерките и секторите, за които се отнасят, преди мерките да влязат в сила. Когато приема такива мерки, Ливан предоставя на Комитета график за премахването на митата, въведени съгласно настоящия член. Графикът предвижда постепенното премахване на на тези мита чрез намаляването им с равни годишни части, като намаляването им започва не по-късно от края на втората година след въвеждането им. Комитетът за асоцииране може да вземе решение за различен от предложения график.

7.   Чрез дерогация от разпоредбите на параграф 4, Комитетът за асоцииране може, по изключение и като вземе под внимание затрудненията, свързани със създаването на нови отрасли на промишлеността, да потвърди мерките, предприети от Ливан съгласно параграф 1, за максимален срок от три години след 12-годишния преходен период.

ГЛАВА 2

Селскостопански продукти, рибни продукти и преработени селскостопански продукти

Член 12

Разпоредбите на настоящата глава се прилагат за продукти с произход от Общността и Ливан, включени в глави 1 - 24 на Комбинираната номенклатура, на Ливанската митническа тарифа и на всички продукти, посочени в приложение 1.

Член 13

Общността и Ливан въвеждат постепенно по-голяма либерализация на търговията помежду си със селскостопански, рибни и преработени селскостопански продукти, които представляват интерес и за двете страни.

Член 14

1.   За селскостопанските продукти с произход от Ливан, изброени в протокол 1 относно вноса в Общността, се прилага режимът, посочен в този протокол.

2.   За селскостопанските продукти с произход от Общността, изброени в протокол 2 относно вноса в Ливан, се прилага режимът, посочен в този протокол.

3.   За търговията с преработени селскостопански продукти по настоящата глава се прилага режимът, посочен в протокол 3.

Член 15

1.   Пет години след влизането в сила на настоящото споразумение Общността и Ливан правят оценка на положението с цел да определят мерките, които ще въведат една година след преразглеждането на това споразумение в съответствие с целта, посочена в член 13.

2.   Без да се засягат разпоредбите на параграф 1 и като се отчита обемът на търговията със селскостопански продукти, рибни продукти или непреработени селскостопански продукти между двете страни, както и чувствителният характер на тези продукти, Общността и Ливан редовно преразглеждат, в рамките на Съвета за асоцииране и на системна и взаимна основа, възможността да си предоставят други отстъпки.

Член 16

1.   В случай че бъдат въведени специални правила в резултат от прилагането на селскостопанската политика или при каквото и да е изменение на действащите правила, или в случай на каквото и да е изменение или развитие в разпоредбите, касаещи прилагането на нейната селскостопанска политика, съответната страна може да промени режимът, установен в настоящото споразумение, по отношение на съответния продукт.

2.   Страната, която въвежда подобно изменение, уведомява за това Комитета за асоцииране. По искане на другата страна Комитетът за асоцииране провежда заседание, за да отчете по подходящ начин интересите на другата страна.

3.   Ако при прилагане на параграф 1 Общността или Ливан изменят режима, установен с настоящото споразумение за селскостопански продукти, те предоставят на вноса с произход от другата страна предимство, което е сравнимо с предимството, предоставено по силата на настоящото споразумение.

4.   Всяко изменение на режима, установен с настоящото споразумение, е предмет, по искане на другата страна, на консултации в рамките на Съвета за асоцииране.

Член 17

1.   Двете страни са съгласни да си сътрудничат за намаляване на рисковете от измами при прилагането на търговските разпоредби на настоящото споразумение.

2.   Без да се засягат разпоредбите на настоящото споразумение, ако едната страна счита, че са налице достатъчно доказателства за измама, например съществено увеличение на търгувията с продукти от едната страна за другата страна, което превишава нивото, съответстващо на икономическите условия като нормални производствени мощности и капацитет за износ, или при липса на административно сътрудничество, предивдено за проверка на доказателствата за произход от страна на другата страна, двете страни започват незабавни консултации с цел намиране на решение. До приключването на консултациите засегнатата страна има право да предприеме подходящи мерки, каквито счете за необходимо. При подбора на мерките предимство имат онези мерки, които в най-малка степен разстройват прилагането на режима, установен с настоящото споразумение.

ГЛАВА 3

Общи разпоредби

Член 18

1.   Не се въвеждат нови мита върху вноса или износа, нито такси с равностоен ефект в търговията между Общността и Ливан; митата и таксите, приложими при влизането в сила на настоящото споразумение, не се увеличават, освен ако споразумението не предвижда друго.

2.   Не се въвеждат количествени ограничения върху вноса, нито мерки с равностоен ефект в търговията между Общността и Ливан.

3.   Количествените ограничения върху вноса и мерките с равностоен ефект в търговията между Ливан и Общността се премахват от влизането на настоящото споразумение в сила.

4.   Нито Общността, нито Ливан прилигат по отношение на износа помежду си мита или такси с равностоен ефект, нито количествени ограничения или мерки с равностоен ефект.

Член 19

1.   Базовите мита за всеки продукт, които се намаляват постепенно съгласно член 9, параграф 1, са ставките, които реално се прилагат по отоншение на Общността в деня на приключване на преговорите.

2.   Ако Ливан се присъедини към СТО, приложимите мита върху вноса между страните ще съответстват на обвързаната ставка на СТО или върху по-ниските реално прилагани към датата на присъединяването ставки. Ако след присъединяването на Ливан към СТО бъде въведено намаление на ставките на база erga omnes, се прилага намалената ставка.

3.   Разпоредбите на параграф 2 се прилагат за всяко намаление на митническите ставки erga omnes, прилагано след деня на приключване на преговорите.

4.   Страните се уведомяват взаимно за митата, приложими от всяка от тях към деня на приключване на преговорите.

Член 20

Продуктите с произход от Ливан не се ползват с по-благоприятен режим при вноса им в Общността от режима, прилаган от държавите-членки помежду им.

Член 21

1.   Страните се въздържат от всякаква мярка или практика от вътрешен фискален характер, която въвежда, пряко или непряко, дискриминация между продуктите на едната страна и сходни продукти с произход от другата страна.

2.   Продуктите, изнасяни за територията на една от страните, не могат да се ползват от възстановяване на косвено вътрешно данъчно облагане, надвишаващи размера на косвеното данъчно облагане, което им е наложено пряко или косвено.

Член 22

1.   Настоящото споразумение не изключва запазването или създаването на митнически съюзи, свободни търговски зони или спогодби за погранична търговия, доколкото те не изменят търговския режим, предвиден в настоящото споразумение.

2.   Страните провеждат консултации в рамките на Комитета за асоцииране във връзка със споразуменията, създаващи такива митнически съюзи или свободни търговски зони, а при искане — и по други важни въпроси, свързани с търговската им политика по отношение на трети страни. По-конкретно, в случай че трета страна се присъедини към Общността, тези консултации се провеждат с цел да се гарантира, че взаимните интереси на Общността и на Ливан могат да бъдат взети под внимание.

Член 23

Ако една от страните установи, че в търговията ѝ с другата страна има дъмпинг по смисъла на член VI от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) от 1994 г. и на вътрешното законодателство в тази област, тя може да предприеме подходящи мерки срещу тази практика, в съответствие със Споразумението за СТО за прилагането на член VI от ГАТТ от 1994 г. и на вътрешното законодателство в тази област.

Член 24

1.   Без да се засягат разпоредбите на член 35, между страните се прилага Споразумението на СТО за субсидиите и изравнителните мерки.

2.   До приемането на съответните правила, посочени в член 35, параграф 2, ако която и да е страна установи, че е налице субсидиране в търговията ѝ с другата страна в по смисъла на член VI от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) от 1994 г. и на вътрешното законодателство в тази област, тя може да предприеме подходящи мерки срещу тази практика в съответствие със Споразумението за СТО за субсидиите и изравнителните мерки и на вътрешното законодателство в тази област.

Член 25

1.   Разпоредбите на член XIX от ГАТТ от 1994 г. и Споразумението за СТО за защитните мерки и на вътрешното законодателство в тази област се прилагат между страните.

2.   Преди да приложи защитните мерки, определени в международното право, страната, която възнамерява да въведе тези мерки, изпраща на Комитета за асоцииране цялата информация, необходима за извършване на задълбочено проучване на ситуацията, с цел да се потърси приемливо за страните решение.

За да се намери такова решение страните провеждат незабавно консултации в рамките на Комитета за асоцииране. Ако в резултат на консултациите страните не постигнат съгласие в срок от тридесет дни от началото на консултациите за намиране на решение, позволяващо да се избегне въвеждането на защитни мерки, страната, която възнамерява да въведе защитните мерки, може да приложи разпоредбите на член XIX от ГАТТ от 1994 г. и на Споразумението на СТО за защитните мерки.

3.   В избора на защитни мерки по този член страните дават предимство на онези мерки, които в най-малка степен засягат изпълнението на целите на настоящото споразумение.

4.   Защитните мерки се нотифицират незабавно на Комитета за асоцииране и са предмет на редовни консултации в рамките на Комитета, по-конкретно с оглед на премахването им веднага, щом обстоятелството позволят това.

Член 26

1.   Ако спазването на член 18, параграф 4 води:

а)

до реекспорт за трета страна, по отношение на която страната износител е въвела за съответния продукт количествени ограничения върху износа, мита върху износа или мерки и такси с равностоен ефект,

или

б)

до сериозен недостиг или заплаха от такъв на продукт от важно значение за страната износител,

и когато описаните по-горе хипотези пораждат или има опасност да породят сериозни трудности за страната износител, тази страна може да предприеме подходящи мерки, като спазва условията и процедурите, предвидени в параграф 2.

2.   Трудностите, произтичащи от описаните в параграф 1 хипотези, се нотифицират за разглеждане на Комитета за асоцииране. Комитетът за асоцииране може да взема решенията, необходими за справяне с трудностите. Ако в срок от тридесет дни след внасянето на въпроса за разглеждане Комитетът не е взел решение, страната износител може да предприеме подходящи мерки по отношение на износа на съответния продукт. Мерките са недискриминационни и се премахват, когато условията вече не оправдават тяхното поддържане.

Член 27

Настоящото споразумение не изключва възможността за прилагане на забрани или ограничения по отношение на вноса, износа или транзита на стоки, обосновани от съображения за обществен морал, обществен ред, обществена сигурност, закрила на здравето и живота на хората, животните и растенията, опазване на националните ценности с художествена, историческа или археологическа стойност, или закрила на интелектуалната, индустриалната и търговската собственост, нито за правила, отнасящи се до златото и среброто и до опазване на невъзобновяеми природните ресурси. При все това, тези забрани или ограничения не трябва да представляват средство за произволна дискриминация или прикрито ограничение в търговията между страните.

Член 28

За целите на прилагането на разпоредбите на настоящия дял понятието „продукти с произход“, както и методите за административно сътрудничество, свързано с него, са определени в протокол 4.

Член 29

Комбинираната номенклатура на стоките се използва за класирането на стоките, предназначени за внос в Общността. Ливанската митническа тарифа се прилага към класирането на стоките, предназначени за внос в Ливан.

ДЯЛ III

ПРАВО НА УСТАНОВЯВАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ

Член 30

1.   Третирането, предоставено от една от страните във връзка с правото на установяване и предоставянето на услуги, се основава на задълженията, поети от всяка страна, както и на задълженията, поети от страните и другите им задължения, произтичащи от Общото споразумение за търговията с услуги (ГАТС). Настоящата разпоредба влиза в сила на датата на окончателното присъединяване на Ливан към СТО.

2.   Ливан се задължава да предостави на Европейската общност и на нейните държави-членки списък със специфичните си задължения в областта на услугите, изготвен съгласно разпоредбите на член ХХ от ГАТС, веднага след изготвянето му.

3.   Страните се задължават да обсъдят развитието на горните разпоредби с цел сключванато на „спогодба за икономическа интеграция“, съгласно определението на член V от ГАТС.

4.   Целта, посочена в параграф 3, е предмет на първоначално разглеждане в Съвета за асоцииране една година след влизането в сила на настоящото споразумение.

5.   Страните се въздържат, между датата на влизане в сила на настоящото споразумение и присъединяването на Ливан към СТО, да предприемат каквито и да са мерки или действия, които биха направили условията за предоставяне на услуги от доставчици в Общността или в Ливан по-дискриминационни от условията, съществуващи към датата на влизане в сила на настоящото споразумение.

6.   За целите на настоящия дял:

а)

„доставчици на услуги“ на страна означава всяко юридическо или физическо лице, което предоставя или желае да предоставя услуги;

б)

„юридическо лице“ означава дружество или дъщерно дружество на дружество, учредено съгласон законите на държава-членка на Общността или на Ливан, със седалище, централно управление и основно място на стопанска дейност на територията на Общността или на Ливан. Ако юридическото лице притежава само седалище или централно управление на територията на Общността или в Ливан, то не се счита за юридическо лице на Общността или на Ливан, освен ако дейностите, извършвани от него, имат действителна и трайна връзка с икономиката на Общността или на Ливан;

в)

„дъщерно дружество“ означава юридическо лице, което се контролира ефективно от друго юридическо лице;

г)

„физическо лице“ означава лице, което е гражданин на държава-членка на Общността или на Ливан, в съответствие със съответното национално законодателство.

ДЯЛ IV

ПЛАЩАНИЯ, КАПИТАЛИ, КОНКУРЕНЦИЯ И ДРУГИ ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗПОРЕДБИ

ГЛАВА 1

Текущи плащания и движение на капитали

Член 31

В рамките на разпоредбите на настоящото споразумение и при спазване на разпоредбите на член 33 и член 34, няма ограничения между Общността, от една страна, и Ливан, от друга страна, по отношение на движението на капитали; няма дискриминация въз основа на националност или на местопребиваване на гражданите на страните, или на мястото на инвестиране на капиталите.

Член 32

Текущите плащания, свързани с движението на стоки, лица, услуги и капитали в рамките на настоящото споразумение, не подлежат на ограничения.

Член 33

1.   При спазване на другите разпоредби на настоящото споразумение и международните задължения на Общността и на Ливан, разпоредбите на член 31 и член 32 не засягат прилагането на ограничения, съществуващи между тях към датата на влизане в сила на настощото споразумение в областта на движението на капитали между тях, свързано с преките инвестиции, включително в недвижимо имущество, установяването, предоставянето на финансови услуги и допускането на ценни книжа до капиталовите пазари.

2.   Това обаче не засяга прехвърлянето в чужбина на инвестиции, осъществявани в Ливан от граждани на Общността и в Общността от ливански граждани, както и на всякакви доходи, произтичащи от тези инвестиции.

Член 34

Ако една или повече държави-членки на Общността или Ливан изпитват сериозни затруднения, свързани с платежния баланс, Общността или съответно Ливан могат, в съответствие с условията, определени в рамките на ГАТТ и на член VIII и XIV от Устава на Международния валутен фонд, да предприемат ограничителни мерки по отношение на текущите плащания, ако подобни ограничителни мерки са наложителни. Общността или Ливан, в зависимост от случая, уведомяват незабавно другата страна за това и предоставят колкото се може по-скоро график за премахване на тези мерки.

ГЛАВА 2

Конкуренция и други икономически въпроси

Член 35

1.   Несъвместими с нормалното действие на настоящото споразумение, доколкото могат да повлияят върху търговията между Общността и Ливан,са:

а)

всички споразумения между предприятия, решения на сдружения на предприятия и съгласувани практики, чиито цел или резултат са предотвратяването, ограничаването и нарушаване на конкуренцията по смисъла на съответното им законодателство;

б)

злоупотреба от страна на едно или повече предприятия с господстващо положение на територията на Общността или на Ливан като цяло или на значителна част от тази територия, съгласно предвиденото в съответното законодателство.

2.   Страните прилагат законодателството в областта на конкуренцията и обменят информация, като вземат предвид ограниченията, свързани с изискванията за поверителност. Правилата за сътрудничество с цел прилагане на параграф 1 се приемат от Комитета за асоцииране в срок до пет години след влизането в сила на настоящото споразумение.

3.   Ако Общността или Ливан считат, че определена практика е несъвместима с разпоредбите на параграф 1 от настоящия член и ако такава практика причинява или би могла да причини сериозни вреди на другата страна, тя може да предприеме подходящи мерки след консултация в рамките на Комитета по асоцииране или тридесет работни дни, след като е поискана консултация.

Член 36

Държавите-членки и Ливан адаптират постепенно, без с това да засягат задълженията, които са поели или възнамеряват да поемат в рамките на ГАТТ, всякакъв държавен монопол от търговски характер, за да гарантират, че към края на петата година след влизането на настоящото споразумение в сила няма да съществува никаква дискриминация между гражданите на държавите-членки и на Ливан по отношение на условията за доставка и разпространение на стоките. Мерките, приети за изпълнението на тази цел, се съобщават на Комитета за асоцииране.

Член 37

По отношение на публичните предприятия и предприятията, на които са предоставени специални или изключителни права, Съветът за асоцииране следи за това след петата година от момента на влизането на настоящото споразумение в сила, да не бъдат приети, или поддържани мерки, която нарушават търговията между Ливан и Общността в степен, противоречаща на интересите на страните. Настоящата разпоредба не представлява пречка за действителното и правното изпълнение на специалните задачи, възложени на тези предприятия.

Член 38

1.   Съгласно разпоредбите на настоящия член и на приложение 2 страните осигуряват подходяща и ефективна защита на правата на интелектуалната, индустриалната и търговската собственост в съответствие с най-високите международни стандарти, включително чрез ефективни мерки за упражняване и защита на тези права.

2.   Прилагането на настоящия член и на приложение 2 подллежи на редовно преразглеждане от страните. Ако възникнат трудности в областта на интелектуалната собственост, които засягат търговския обмен, се свикват спешни консултации по искане на която и да е страна с цел постигане на взаимно приемливи решения.

Член 39

1.   Страните си поставят за цел реципрочното и постепенно либерализиране на обществените поръчки.

2.   Съветът за асоцииране предприема необходимите мерки за прилагането на параграф 1.

ДЯЛ V

ИКОНОМИЧЕСКО И СЕКТОРНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Член 40

Цели

1.   Двете страни съвместно разработват стратегиите и процедурите, необходими за осъществяване на сътрудничество в областите, посочени в този дял.

2.   Страните се задължават да засилят икономическото сътрудничество помежду си в свой взаимен интерес и в духа на партньорство, който е ръководещ в настоящото споразумение.

3.   Икономическото сътрудничество има за цел да подкрепя усилията на Ливан за постигане на устойчиво икономическо и социално развитие.

Член 41

Приложно поле

1.   Сътрудничеството е насочено на първо място към областите и дейностите, които са засегнати от вътрешни ограничения и трудности или от процеса на либерализиране на икономиката на Ливан като цяло, и по-конкретно от либерализацията на търговията между Ливан и Общността.

2.   Освен това сътрудничеството е насочено към области, които има вероятност да допринесат за сближаването на икономиките на Общността и на Ливан, особено в тези, които създават растеж и заетост.

3.   Опазването на околната среда и екологичното равновесие са основен компонент на отделните области на икономическо сътрудничество.

4.   Страните могат да се договорят да разширят икономическото сътрудничество и към други сектори, които не са обхванати от разпоредбите ва настоящия дял.

Член 42

Методи и условия

Икономическото сътрудничество се осъществява по-конкретно чрез:

а)

редовен икономически диалог между двете страни, който обхваща всички области на макроикономическата политика;

б)

редовен обмен на информация и идеи във всички сектори на сътрудничество, включително срещи на длъжностни лица и експерти;

в)

дейности по предоставяне на съвети, опит и обучение;

г)

осъществяване на съвместни дейности, например семинари и работни срещи;

д)

техническа, административна и нормотворческа помощ;

е)

разпространяване на информация относно сътрудничеството.

Член 43

Образование и обучение

Това сътрудничество има за цел:

а)

да определи средствата, с помощта на които състоянието на образованието и обучението, и по-конкретно професионалното обучение, може да се подобри съществено;

б)

да насърчи създаването на силни връзки между организациите,специализирани в областта на съвместните действия, както и обмен на опит и ноу-хау, и по-конкретно обмен на младежи и обмен между университетите и другите учебни заведения с цел сближаване между културите на страните;

в)

по-конкретно, да насърчи достъпа на жените до образование, включително техническото и висше образование и професионално обучение.

Член 44

Научно-техническо и технологично сътрудничество

Сътрудничеството има за цел:

а)

да насърчи създаването на трайни връзки между научните общности на страните, а именно:

чрез предоставяне на достъп на Ливан до програмите на Общността за научно и технологично развитие в съответствие с разпоредбите на Общността за участие на трети страни в такива програми;

чрез участие на Ливан в мрежи за децентрализирано сътрудничество;

чрез насърчаване на взаимодействието между обучението и научноизследователската дейност;

б)

да подобри научноизследователския капацитет на Ливан, както и неговото технологично развитие;

в)

да насърчи технологичните нововъведения, трансфера на нови технологии и разпространението на ноу-хау;

г)

да проучи начините за участие на Ливан в европейските рамкови програми в научноизследователската област.

Член 45

Околна среда

1.   Страните насърчават сътрудничеството с цел предотвратяване на влошаването на околната среда, контрол на замърсяването и гарантиране на разумното използване на природните ресурси, за да се осигури устойчиво развитие.

2.   Това сътрудничество се съсредоточава главно в следните области:

а)

качество на водата в Средиземно море, контрол и предотвратяване на замърсяването на водите;

б)

управление на отпадъците, по-конкретно на токсичните отпадъци;

в)

засоляване;

г)

екологично управление на чувствителни крайбрежни райони;

д)

образование и информираност за проблемите на околната среда;

е)

използване на съвременни средства за управление и мониторинг на околната среда, и по-конкретно използване на системата за информация за околната среда и проучване на влиянието върху околната среда;

ж)

влияние на индустриалното развитие върху околната среда изобщо и безопасността на промишлените инсталации в частност;

з)

влияние на селското стопанство върху качеството на почвата и качеството на водите;

и)

опазване на почвите и борба с ерозията;

й)

рационално управление на водните ресурси;

к)

съвместна научноизследователска дейност, програми и проекти.

Член 46

Промишлено сътрудничество

Това сътрудничество има за цел:

а)

да насърчава сътрудничеството между стопанските субекти на страните, включително сътрудничеството в контекста на достъпа на Ливан до бизнес мрежите на Общността;

б)

да подкрепя усилията за модернизиране и преструктуриране на промишлеността в обществения и частния сектор в Ливан (включително агропромишления сектор);

в)

да насърчава създаването на среда, която способства за развитието на частната инициатива с цел разширяване и разнообразяване на производството за вътрешния пазар и за износ;

г)

да засилва развитието на човешките ресурси и промишления потенциал на Ливан чрез по-добро използване на политиката в областта на нововъведенията, научните изследвания и технологичното развитие;

д)

да улеснява достъпа до капиталовите пазари с цел финансиране на инвестиции в промишленото производство;

е)

да насърчава развитието на малките и средни предприятия, по-конкретно чрез:

насърчаване на връзките между предприятията, по-специално чрез използване на мрежите на Общността и чрез средства за насърчаване на промишленото сътрудничество и партньорство;

улесняване на достъпа до кредитиране за финансиране на инвестиции;

предоставяне на услуги в областта на информацията и поддръжката;

засилено развитие на човешките ресурси с оглед насърчаване на нововъведенията и разработване на проекти и разгръщане на икономически дейности.

Член 47

Насърчаване и закрила на инвестициите

1.   Сътрудничеството има за цел да повиши притока на капитали, експертни познания и технологии в Ливан чрез, inter alia:

а)

подходящи средства за определяне на възможностите за инвестиране и каналите за информация относно законодателството в областта на инвестициите;

б)

предоставяне на информация относно европейските инвестиционни режими (техническа информация, пряка финансова помощ, данъчни облекчения, гаранции за инвестициите и т.н.) в областта на външното финансиране; повишаване на възможностите на Ливан да се възползва от него;

в)

проучване на възможностите за създаване на смесени предприятия (особено между малки и средни предприятия) и, когато това е уместно, сключване на споразумения между държавите-членки и Ливан;

г)

създаване на механизми за насърчаване и развитие на инвестициите;

д)

създаване на правна рамка, която да съдейства за инвестиции между страните чрез сключване на спогодби за закрила на инвестициите между държавите-членки и Ливан, когато това е уместно, и чрез спогодби за избягване на двойното данъчно облагане.

2.   Сътрудничеството може да включва и планиране и изпълнение на проекти, вкючващи реално придобиване и използване на основни технологии, прилагане на стандарти, развитие на човешките ресурси и разкриване на нови работни места в съответната страна.

Член 48

Сътрудничество в областта на стандартизацията и оценяването на съответствието

Страни си сътрудничат с цел:

а)

намаляване на различията в областта на стандартизацията, метрологията, качествения контрол и оценяването на съответствието;

б)

модернизиране на лабораториите в Ливан;

в)

водене на преговори с цел сключване на споразумения за взаимно признаване, незабавно след настъпването на подходящи за целта условия;

г)

укрепване на ливанските институции, които отговарят за стандартизацията и качеството и за интелектуалната, индустриалната и търговската собственост.

Член 49

Сближаване на законодателствата

Страните полагат всички усилия за сближаване на своето законодателство с цел да улеснят прилагането на настоящото споразумение.

Член 50

Финансови услуги

Сътрудничеството има за цел сближаването на общите правила и стандарти в различни области, включително:

а)

развитие на финансовите пазари в Ливан;

б)

подобряване на отчетността, одита, надзора и уредбата на финансовите услуги и финансовия мониторинг в Ливан.

Член 51

Селско стопанство и рибарство

Сътрудничеството има за цел да:

а)

подкрепи политиките, насочени към разнообразяване на производството;

б)

намали зависимостта от храни;

в)

насърчи такава форма на селско стопанство, която зачита околната среда;

г)

създаде по-тесни взаимоотношения между предприятия, групи и професионални организации в двете страни;

д)

предостави съдействие и техническо обучение; подкрепи агрономическите изследвания, предоставянето на услуги, агрономическото образование и техническото обучение на кадрите в селскостопанския отрасъл;

е)

хармонизира фитосанитарните и ветеринарните стандарти;

ж)

поощри интегрираното развитие на селските райони, включително подобряването на основните услуги и развитие на спомагателни икономически дейности, особено в районите, засегнати от изкореняването на забранени култури;

з)

развие сътрудничество между селските райони, обмен на опит и ноу-хау в областта на развитието на селските райони;

и)

развие морския риболов и аквакултурите;

й)

развие техниките за опаковане, съхранение и търговия; подобри на каналите за разпространение;

к)

развие водните ресурси, предназначени за селското стопанство;

л)

развие лесовъдството, особено в областта на залесяването, борба с горските пожари, горските пасища и борба с опустиняването на земите;

м)

развие селскостопанската механизация и подкрепа за селскостопанските кооперации, които предоставят услуги;

н)

укрепи системата за кредититиране на селското стопанство.

Член 52

Транспорт

Сътрудничеството има следните цели:

а)

преструктуриране и модернизиране на сухопътната, железопътната, пристанищната и летищната инфраструктура, свързана с главните трансевропейски артерии от взаимен интерес;

б)

създаване и използване на стандарти за експлоатация и безопасност, подобни на стандартите, които преобладават в Общността;

в)

обновяване на техническото оборудване с съответствие със стандартите на Общността в областта на мултимодалния транспорт, превозите с контейнери и претоварването;

г)

подобряване на транзита по шосе, по море и мултимодалния транзит и управлението на пристанищата и летищата, контрола на морския и въздушния трафик, железниците и навигацията;

д)

реорганизация и преструктуриране на сектора на масовия транспорт, включително обществения транспорт.

Член 53

Информационно общество и далекосъобщения

1.   Страните признават, че информационните и далекосъобщителните технологии представляват ключов елемент на съвременното общество, който има жизнено значение за икономическото и социалното развитие и е крайъгълен камък на новото информационно общество.

2.   Сътрудничеството в тази област има следните цели:

а)

диалог по различните аспекти на информационното общество, включително далекосъобщителните политики;

б)

обмен на информация и техническа помощ по правни въпроси, стандартизация и изпитвания за съответствие в областта на информационните технологии и далекосъобщителните технологии;

в)

разпространяване на нова информация и далекосъобщителни технологии и на съвременни средства за високотехнологични комуникации, информационни услуги и технологии;

г)

разработване и изпълнение на съвместни проекти за научни изследвания, техническо развитие и промишлено приложение в секторите на информационните технологии, далекосъобщенията, телематиката и информационното общество;

д)

участие на ливански организации в пилотни проекти и европейски програми в установената рамка за участие;

е)

постигане на взаимосвързаност и оперативна съвместимост между телематичните мрежи и услуги на Общността и тези на Ливан;

ж)

диалог за сътрудничество в областта регулиране на международните услуги, включително аспекти, свързани със защитата на данните и на личния живот.

Член 54

Енергетика

Сътрудничеството е насочено към следните области:

а)

насърчаване на възобновяемата енергийни източници;

б)

насърчаване на енергоспестяването и енергийната ефективност;

в)

приложни изследвания в областта на мрежи с бази данни, свързващи стопанските и социални субекти на двете страни;

г)

подкрепа за модернизация и развитие на енергийните мрежи, както и за свързването на подобни мрежи с мрежите на Общността.

Член 55

Туризъм

Сътрудничеството има за цел да:

а)

насърчи инвестициите в областта на туризма;

б)

подобри познанията за туристическия отрасъл и да гарантира по-добра съгласуваност на политиките в областта на туризма;

в)

поощри доброто разпределение на туристическия поток през сезоните;

г)

изтъкне значението на културното наследство за туризма;

д)

гарантира взаимодействието между туризма и околната среда;

е)

направи туризма по-конкурентоспособен чрез оказване на съдействие при прилагането на стандарти и повишаване на професионализма;

ж)

подобри информационния поток;

з)

разшири дейностите по обучение по хотелско управление и администрация, както и обучението по други професии в областта на хотелиерството;

и)

организира обмен на опит с цел да осигури равномерно и устойчиво развитие на туризма, по-конкретно чрез обмен на информация, изложби, конгреси и публикации в областта на туризма.

Член 56

Митническо сътрудничество

1.   Страните развиват митническо сътрудничество помежду си, за да гарантират спазването на търговските разпоредби. За тази цел те поддържат диалог по митническите въпроси.

2.   Сътрудничеството има за цел по-конкретно следното:

а)

опростяване на контрола и процедурите при митническото освобождаване на стоки от;

б)

възможност за взаимна връзка между системите за транзит на Общността и на Ливан;

в)

обмен на информация между експерти и професионално обучение;

г)

предоставяне на техническа помощ там, където това е необходимо.

3.   Без с това да засягат другите форми на сътрудничество, предвидени в настоящото споразумение, и по-конкретно сътрудничеството в областта на борбата с наркотиците и изпирането на пари, административните органи на договарящите страни си оказват взаимопомощ в съответствие с разпоредбите на протокол 5.

Член 57

Сътрудничество в областта на статистиката

Това сътрудничество има за цел да хармонизира методологията, използвана от двете страни, и да използва данни, включително бази данни, за всички области, обхванати от настоящото споразумение, за които могат да се събират статистически данни.

Член 58

Защита на потребителите

Сътрудничеството в тази област следва, доколкото това е възможно, да бъде насочено към постигане на съвместимост в системите за защита на потребителите в Общността и в Ливан и да включва:

а)

подобряване на съвместимостта между законодателството в областта на защита на потребителите с цел премахване на пречките пред търговията;

б)

създаване и разработване на системи за взаимно информиране за опасни храни и промишлени стоки и връзка между тези системи (системи за бързо предупреждаване);

в)

обмен на информация и експерти;

г)

организиране на системи за обучение и предоставяне на техническа помощ.

Член 59

Сътрудничество в областта на укрепването на институциите и върховенството на закона

Страните потвърждават отново значението на върховенството на закона и правилното действие на институциите на всички нива в областта на администрацията изобщо и спазването на законите и на съдебната система в частност. В този контекст е изключително важно наличието на независимо и ефикасно правосъдие и на добре подготвени представители на юридическата професия.

Член 60

Изпиране на пари

1.   Страните са съгласни, че е необходимо да положат усилия и да сътрудничат с цел да не допуснат използването на своите финансови системи за изпиране на средства от престъпни дейности изобщо и трафик на наркотици в частност.

2.   Сътрудничеството в тази област може да включва административна и техническа помощ, насочена към създаване на ефективни стандарти и тяхното успешно прилагане в областта на борбата с изпирането на пари, в съответствие с международните стандарти.

Член 61

Предотвратяване и борба с организираната престъпност

1.   Страните се споразумяват да си сътрудничат за предотвратяване и борба с организираната престъпност, по-конкретно в следните области: търговия с хора; сексуална експлоатация; корупция; подправка на финансови инструменти, незаконен трафик на забранени или подправени продукти или непозволени имитации, на незаконни сделки, които са свързани предимно с промишлени отпадъци и радиоактивни материали, трафик на оръжие и експлозиви, компютърни престъпления, кражба на моторни превозни средства.

2.   Страните си сътрудничат тясно с цел да установят подходящи механизми и стандарти.

3.   Техническото и административно сътрудничество в тази област включва обучение и повишаване на ефективността на органите и структурите, които отговарят за предотвратяването на престъпността и борбата с нея, както и установяване на мерки за борба с престъпността.

Член 62

Сътрудничество в областта на незаконните наркотици

1.   В рамките на своите правомощия и компетентност страните си сътрудничат с цел да осигурят балансиран и интегриран подход към наркотиците. Политиките и дейностите в областта на борбата с наркотиците са насочени към намаляване на доставките, трафика и търсенето на незаконни наркотици, както и към по-ефективен контрол над прекурсорите.

2.   Страните се споразумяват относно методите за сътрудничество, необходими за постигане на тези цели. Действията се основават на взаимно договорени принципи в съответствие с петте основни принципа, одобрени от Специалната сесия на Генералната асамблея на ООН за наркотиците през 1998 г. (UNGASS).

3.   Сътрудничеството между страните може да обхваща техническа и административна помощ, по-конкретно в следните области: разработване на национално законодателство и политики, създаване на институции и информационни центрове, обучение на персонала, научни изследвания в областта на наркотиците, предотвратяване на отклоняването на прекурсори с цел незаконно производство на наркотици. Страните могат да се договорят и за включването на други области.

ДЯЛ VI

СЪТРУДНИЧЕСТВО В СОЦИАЛНАТА И КУЛТУРНАТА ОБЛАСТ

ГЛАВА 1

Диалог и сътрудничество в социалната област

Член 63

Двете страни решават съвместно какви методи са необходими за осъществяване на сътрудничество в областите, посочени в настоящия дял.

Член 64

1.   Установява се редовен диалог между страните по всякакви въпроси в социалната област, които представляват интерес за тях.

2.   Този диалог се използва за търсене на пътища за постигане на напредък в областта на движението на работници, за еднакво третиране и социална интеграция на гражданите на Ливан и Общността, които пребивават на законно на територията на приемащата страна.

3.   Този диалог обхваща всички въпроси, които се отнасят за:

а)

условията за живот и труд на мигрантите;

б)

миграцията;

в)

нелегалната имиграция;

г)

дейности и програми за насърчаване на равното третиране на ливанските граждани и гражданите на Общността, взаимно опознаване на културите и цивилизациите, поощряване на търпимостта и премахване на дискриминацията.

Член 65

1.   С цел да се разшири сътрудничеството между страните, те организират и реализират проекти и програми по всеки въпрос, представляващ интерес за тях, включително:

а)

подобряване на условията за живот, особено в райони в неблагоприятно положение и в районите с разселено население;

б)

засилване на ролята на жените в процеса на икономическо и социално развитие, по-конкретно чрез образование и медиите;

в)

подкрепяне и развитие на семейното планиране в Ливан и програми за защита на майките и децата;

г)

усъвършенстване на системите за социална сигурност и здравно осигуряване;

д)

усъвършенстване на системата за здравеопазване, по-конкретно чрез сътрудничество в областта на общественото здраве и профилактиката, здравната сигурност, обучението и управлението в областта на медицината;

е)

изпълнение и финансиране на програми за обмен и за почивка, предназначени за смесени групи от младежи от Ливан и Общността, лица, работещи с младежи, представители на неправителствени младежки организации и други експерти в областта на младежта, които пребивават в държавите-членки, с цел повишаване на взаимните познания за съответните култури и насърчаване на търпимост.

2.   Страните установяват диалог по всички въпроси от взаимен интерес, по-конкретно по социални проблеми, като безработица, трудоустрояване на лицата с намалени физически способности, равно третиране на мъжете и жените, трудови отношения, професионално обучение, здравословни и безопасни условия на труд.

Член 66

Дейностите в областта на сътрудничеството могат да се осъществяват съгласувано с държавите-членки и съответните международни организации.

ГЛАВА 2

Сътрудничество в областта на културата, аудио-визуалните медии и информацията

Член 67

1.   Страните се споразумяват да насърчават културното сътрудничество помежду си в области от взаимен интерес и в дух на уважение към културата на другата страна. Те установят траен културен диалог. Това сътрудничество насърчава по-конкретно:

а)

съхраняването и реставрирането на историческото и културно наследство (паметници, местности, предмети, редки книги и ръкописи, и други подобни);

б)

обмен на художествени изложбени творби и творци;

в)

обучението на лица, работещи в областта на културата.

2.   Сътрудничеството в областта на аудио-визуалните медии има за цел да насърчава сътрудничеството в области като съвместни продукции и обучение. Страните търсят начини за насърчаване на участието на Ливан в инициативите на Общността в този сектор.

3.   Страните се споразумяват, че съществуващите културни програми на Общността и на една или повече държави-членки и по-нататъшните дейности, които са от интерес за двете страни, могат да се включват и Ливан.

4.   Освен това страните насърчават културното сътрудничество с търговски характер помежду си, по-конкретно чрез изпълнението на съвместни проекти (продукции, инвестиции и разпространение), обучение и обмен на информация.

5.   Като определят проектите, програмите и съвместните дейности, в които ще си сътрудничат, страните обръщат специално внимание на младежта, на изразните средства, опазване на културното наследство, разпространение на културата и печатните и аудио-визуални средствата за комуникация.

6.   Сътрудничеството се осъществява съгласно условията, посочени в член 42.

ГЛАВА 3

Сътрудничество с цел предотвратяване и контрол на незаконната имиграция

Член 68

1.   Договарящите страни се споразумяват да си сътрудничат с цел да предотвратяват и контролират незаконната имиграция. За тази цел:

а)

всяка държава-членка се съгласява да приеме обратно всички свои граждани, които пребивават незаконно на територията на Ливан, при поискване от страна на Ливан и без никакви допълнителни формалности, когато бъде установено, че тези лица пребивават незаконно в Ливан;

б)

Ливан се съгласява да приеме обратно всички свои граждани, които пребивават незаконно на територията на някоя държава-членка, при поискване от страна на съответната държава-членка и без никакви допълнителни формалности, когато бъде установено, че тези лица пребивават незаконно в държавата-членка.

Освен това държавите-членки и Ливан издават на своите граждани съответните документи за самоличност, необходими за тази цел.

2.   По отношение на държавите-членки на Европейската общност задълженията по настоящия член се прилага единствено за лицата, които те считат за свои граждани за целите на Общността, в съответствие с Договора за създаване на Европейската общност.

3.   По отношение на Ливан задълженията по настоящия член се отнасят единствено за лицата, които се считат за ливански граждани в съответствие с ливанския правен ред и с всички приложими закони на Ливан, отнасящи се до гражданството.

Член 69

1.   След влизането в сила на настоящото споразумение страните — по искане на която и да е от тях — провеждат преговори и сключват двустранни споразумения за уреждане на специалните задължения, касаещи обратното приемане на техните граждани. Ако някоя от страните счете това за необходимо, тези споразумения включват също договорености за обратно приемане на граждани на трети страни. Такива споразумения съдържат подробности относно категориите лица, за които се прилагат споразуменията и условията за тяхното обратно приемане.

2.   На Ливан може да се предостави подходяща финансова и техническа помощ за прилагането на тези споразумения.

Член 70

Съветът за асоцииране обсъжда възможностите за други съвместни усилия, които могат да бъдат предприети с цел предотвратяване и контрол на незаконната имиграцията.

ДЯЛ VII

ФИНАНСОВО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Член 71

1.   За да се постигнат всички цели на настоящото споразумение, по отношение на Ливан се разглежда възможността за финансово сътрудничество в съответствие с подходящите финансови процедури и условия.

2.   Тези условия се приемат от страните по взаимно съгласие и посредством най-подходящите инструменти след влизането в сила на настоящото споразумение.

3.   Освен в областите, посочени в дялове V и VI от настоящото споразумение, сътрудничеството може да бъде свързано, inter alia, и със следното:

а)

улесняване на реформите, които имат за цел модернизиране на икономиката;

б)

възстановяване и обновяване на икономическата инфраструктура;

в)

насърчаване на частните инвестиции и дейностите, свързани с разкриването на нови работни места;

г)

вземане под внимание на последиците от постепенното въвеждане на зона за свободна търговия за ливанската икономика, по-специално в икономическите отрасли, и по-конкретно промишлените отрасли, засегнати от модернизирането и преструктурирането на икономиката;

д)

съпътстващи мерки за политики, провеждани в социалната област, по-конкретно реформа на системата за социална сигурност.

Член 72

В рамките на инструментите на Общността, предназначени да подкрепят програмите за структурно адаптиране в страните от Средиземноморския регион, и в тясно сътрудничество с ливанските власти и с другите участници във финансирането, по-конкретно международните финансови институции, Общността ще проучи подходящите начини за подпомагане на структурните политики, провеждани от Ливан с цел възстановяване на финансовото равновесие във всичките му ключови области и създаване на икономическа среда, благоприятстваща растежа, както и подобряване на благосъстоянието на обществото.

Член 73

С цел да осигурят съгласуван подход към третирането на изключителни макроикономически и финансови проблеми, които биха могли да възникнат в резултат на поетапното прилагане на настоящото споразумение, страните следят развитието на търговските и финансови отношения между Общността и Ливан в рамките на редовния икономически диалог, предвиден в дял V.

ДЯЛ VIII

ИНСТИТУЦИОНАЛНИ, ОБЩИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 74

1.   Създава се Съвет за асоцииране, който заседава на ниво министри, когато обстоятелствата го налагат, по инициатива на своя председател и в съответствие с условията, предвидени в процедурния му правилник.

2.   Съветът за асоцииране разглежда всички важни въпроси, които възникват в рамките на настоящото споразумение, както и всякакви други двустранни и многостранни въпроси от общ интерес.

Член 75

1.   Съветът за асоцииране е съставен от членове на Съвета на Европейския съюз и членове на Комисията на Европейските общности, от една страна, и членове на правителството на Ливан, от друга страна.

2.   Членовете на Съвета за асоцииране могат да бъдат представлявани при спазване на условията,предвидени в процедурния му правилник.

3.   Съветът за асоцииране приема своя процедурен правилник.

4.   Съветът за асоцииране се председателства последователно от член на Съвета на Европейския съюз и от член на правителството на Ливан в съответствие с условията, предвидени в процедурния му правилник.

Член 76

1.   Съветът за асоцииране разполага с правомощие за вземане на решения с оглед постигане на целите на настоящото споразумение и в случаите,предвидени в него.

2.   Приетите решения са задължителни за страните, които вземат необходимите за тяхното изпълнение мерки. Съветът за асоцииране може също така да отправя подходящи препоръки.

3.   Съветът за асоцииране приема своите решения и препоръки със съгласието на двете страни.

Член 77

1.   Без да се засягат правомощията на Съвета за асоцииране, се създава Комитет за асоцииране, натоварен с прилагането на настоящото споразумение.

2.   Съветът за асоцииране може да делегира всички или част от своите правомощия на Комитета за асоцииране.

Член 78

1.   Комитетът за асоцииране, който заседава на ниво длъжностни лица, се състои от представители на членовете на Съвета на Европейския съюз и на Комисията на Европейските общности, от една страна, и представители на правителството на Ливан, от друга страна.

2.   Комитетът за асоцииране приема своя процедурен правилник.

3.   По правило, Комитетът за асоцииране заседава последователно в Общността и в Ливан.

Член 79

1.   Комитетът за асоцииране разполага с правомощия за вземане на решения за управлението на настоящото споразумение, както и в области, в които Съветът за асоцииране му е делегирал своите правомощия.

2.   Комитетът за асоцииране взема решения по взаимно съгласие на страните. Тези решения са задължителни за страните, които предприемат необходимите мерки за тяхното изпълнение.

Член 80

Съветът за асоцииране може да реши да създаде работна група или орган, необходими за прилагането на настоящото споразумение. Съветът за асоцииране определя задачите на всяка подобна работна група или орган, а последните са му подчинени.

Член 81

Съветът за асоцииране взема всички необходими мерки за улесняване на сътрудничеството и контактите между Европейския парламент и ливанския парламент, а също така между Икономическия и социален комитет на Общността и съответния орган на Ливан.

Член 82

1.   Всяка страна може да сезира Съвета за асоцииране с всеки спорен въпрос, свързан с прилагането и тълкуването на настоящото споразумение.

2.   Съветът за асоцииране може да разреши спора с решение.

3.   Всяка страна е длъжна да предприеме мерките, необходими за изпълнение на решението по параграф 2.

4.   Ако определен спор не може да бъде разрешен в съответствие с разпоредбите на параграф 2, която и да е от страните може да нотифицира на другата определянето на арбитър; в срок от два месеца другата страна трябва да посочи втори арбитър. За целите на прилагането на тази процедура Общността и държавите-членки се считат за една страна по спора.

Съветът за асоцииране определя трети арбитър.

Решенията на арбитрите се вземат с мнозинство.

Всяка страна по спора е длъжна да предприеме необходимите мерки за изпълнение на решението на арбитрите.

Член 83

Никоя разпоредба от настоящото споразумение не може да се тълкува като въпрепятстваща която и да е от страните да предприеме мерки:

а)

каквито счита за необходими за предотвратяване на разкриването на информация, която би навредила на основните й интереси в областа на сигурността;

б)

които са свързани с производството или търговията с оръжие, боеприпаси и военно оборудване, както и с научни изследвания, развойна дейност и производство, необходими за целите на отбраната, при условие че тези мерки не нарушават условията на конкуренцията по отношение на продуктите, които не са предназначени изключително за военни цели;

в)

каквито счита за необходими за нейната собствена сигурност в случай на сериозни вътрешни безредици, които смущават поддържането на законността и реда, по време на война или на сериозно международно напрежение, което съставлява заплаха от война, или за изпълнение на поетите от нея задължения за поддържане на мира и международната сигурност.

Член 84

Без да се зясягат специалните разпоредби, съдържащи се в настоящото споразумение, в областите, обхванати от него:

а)

режимът, прилаган от Ливан по отношение на Общността, не поражда каквато и да е дискриминация между държавите-членки, техните граждани, дружества и предприятия;

б)

режимът, прилаган от Общността по отношение на Ливан, не поражда каквато и да е дискриминация между ливанските граждани, дружества и предприятия.

Член 85

По отношение на прякото данъчно облагане, нищо в настоящото споразумение не се тълкува като:

а)

включващо данъчните привилегии, предоставени от която и да е от страните съгласно международно споразумение или договореност, с които тази страна е обвързана;

б)

възпиращо приемането и прилагането от която и да е страна на каквито и да са мерки, насочени към предотвратяване на измамите и избягването на данъчното облагане;

в)

възпрепятстващо упражняването на правото на която и да е страна да прилага съответните разпоредби на своето данъчно законодателство по отношение на данъкоплатци, които не са в равностойно положение, по-специално по отношение на местопребиваването им.

Член 86

1.   Страните предприемат всички общи и специални мерки, необходими за изпълнение на своите задължения съгласно настоящото споразумение. Те следят за изпълнението на целите, определени в него.

2.   Ако една от страните счита, че другата страна не е изпълнила свое задължение, произтичащо от настоящото споразумение, тя може да предприеме подходящи мерки. Преди да направи това, освен в особено неоложни случаи, тя трябва да представи в Съвета за асоцииране цялата информация, необходима за задълбочено проучване на въпроса с оглед намиране на приемливо за страните решение.

3.   При избора на подходящите мерки,посочени в параграф 2, предимство трябва да се дава на тези, които най-малко пречат на действието на настоящото споразумение. Освен това страните се споразумяват, че тези мерки се предприемат в съответствие с международното право и са пропорционални на извършеното нарушение.

Тези мерки се нотифицират незабавно на Съвета за асоцииране и са предмет на консултации в него, ако такова е желанието на другата страна.

Член 87

Приложения 1 и 2 и протоколи 1-5 съставляват неразделна част от настоящото споразумение.

Член 88

За целите на настоящото споразумение понятието „страни“ означава, от една страна, Общността, държавите-членки или Общността и нейните държави-членки, в зависимост от тяхната компетентност, и Ливан, от друга страна.

Член 89

1.   Настоящото споразумение е безсрочно.

2.   Всяка страна може да денонсира настоящото споразумение, като нотифицира своето намерение на другата страна. Настоящото споразумение престава да се прилага шест месеца след датата на подобна нотификация.

Член 90

Настоящото споразумение се прилага, от една страна, на териториите, на които се прилага Договорът за създаване на Европейската общност, при условията на този Договор, а от друга страна — на територията на Ливан.

Член 91

Настоящото споразумение е съставено в два еднообразни екземпляра на арабски, английски, гръцки, датски, испански, италиански, немски, нидерландски, португалски, фински, френски и шведски език, като всички текстове са автентични. То се депозира в Генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз.

Член 92

1.   Настоящото споразумение се одобрява от страните в съответствие с техните съответни процедури.

2.   Споразумението влиза в сила на първия ден от втория месец, следващ датата, на която страните са се нотифицирали взаимно за приключването на процедурите, посочени в параграф 1.

3.   От влизането си в сила настоящото споразумение заменя Споразумението за сътрудничество между Европейската икономическа общност и Република Ливан и Споразумението между държавите-членки на Европейската общност за въглища и стомана (ЕОВС) и Ливан, подписани в Брюксел на 3 май 1977 г.

Член 93

Временно споразумение

Ако до приключването на процедурите, необходими за влизането в сила на настоящото споразумение, разпоредбите на някои части от споразумението, и по-специално на тези, касаещи свободното движение на стоки, започнат да се прилагат по силата на временно споразумение между Общността и Ливан, страните се споразумяват, че в такъв случай и за целите на дялове II и IV от настоящото споразумение, приложения 1 и 2, както и протоколи 1 - 5 към него, изразът „дата на влизане в сила на настоящото споразумение“ означава датата на влизане в сила на временното споразумение, по отношение на задълженията, съдържащи се в тези членове, приложения и протоколи.

Съставено в Люксембург на седемнадесети юни две хиляди и втора година.

Hecho en Luxemburgo, el diecisiete de junio de dos mil dos.

Udfærdiget i Luxembourg den syttende juni to tusind og to.

Geschehen zu Luxemburg am siebzehnten Juni zweitausendundzwei.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις δέκα εφτά Ιουνίου δύο χιλιάδες δύο.

Done at Luxembourg on the seventeenth day of June in the year two thousand and two.

Fait à Luxembourg, le dix-sept juin deux mille deux.

Fatto a Lussemburgo, addì diciassette giugno duemiladue.

Gedaan te Luxemburg, de zeventiende juni tweeduizendtwee.

Feito no Luxemburgo, em dezassete de Junho de dois mil e dois.

Tehty Luxemburgissa seitsemäntenätoista päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakaksi.

Som skedde i Luxemburg den sjuttonde juni tjugohundratvå.

Image

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

Image

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

På Kongeriget Danmarks vegne

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

Pela República Portuguesa

Image

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great britain and Northern Ireland

Image

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Image

Image

Image


СПИСЪК НА ПРИЛОЖЕНИЯТА И ПРОТОКОЛИТЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Списък на селскостопанските продукти и преработените селскостопански продукти, включени в глави 25 - 97 на Хармонизираната система (ХС), посочени в членове 7 и 12

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Интелектуална, индустриална и търговска собственост, посочена в член 38

ПРОТОКОЛ 1

относно режима, приложим към вноса в Общността на селскостопански продукти с произход от Ливан, посочен в член 14, параграф 1

ПРОТОКОЛ 2

относно режима, приложим към вноса в Ливан на селскостопански продукти с произход от Общността, посочен в член 14, параграф 2

ПРОТОКОЛ 3

относно търговията между Ливан и Общността с преработени селскостопански продукти, посочени в член 14, параграф 3

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

относно режима, приложим към вноса в Общността на преработени селскостопански продукти с произход от Ливан

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

относно режима, приложим към вноса в Ливан на преработени селскостопански продукти с произход от Общността

ПРОТОКОЛ 4

относно определянето на понятието „продукти с произход“ и методите на административно сътрудничество

ПРОТОКОЛ 5

за взаимопомощта между административни органи в митническата област

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Списък на селскостопанските продукти и преработените селскостопански продукти, включени в глави 25 - 97 на Хармонизираната система (ХС), посочени в членове 7 и 12

Код по ХС

2905 43

(манитол)

Код по ХС

2905 44

(сорбитол)

Код по ХС

2905 45

(глицерол)

Позиция по ХС

3301

(етерични масла)

Код по ХС

3302 10

(ароматични вещества)

Позиции по ХС

3501 - 3505

(албуминоидни вещества, модифицирани нишестета, лепила)

Код по ХС

3809 10

(препарати за апретура или дообработка)

Позиция по ХС

3823

(промишлени мастни киселини; масла, получени при рафиниране, съдържащи киселини; промишлени мастни алкохоли)

Код по ХС

3824 60

(сорбитол, н.в.д.)

Позиции по ХС

4101 - 4103

(кожи)

Позиция по ХС

4301

(сурови кожухарски кожи)

Позиции по ХС

5001 - 5003

(сурова коприна и отпадъци от естествена коприна)

Позиции по ХС

5101 - 5103

(вълна, фини и груби животински косми)

Позиции по ХС

5201 - 5203

(памук, остатъци от памук, памук, кардиран или пениран)

Позиция по ХС

5301

(необработен лен)

Позиция по ХС

5302

(необработен коноп)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Интелектуална, индустриална и търговска собственост, посочена в член 38

1.

До края на петата година след влизането в сила на настоящото споразумение Ливан ще ратифицира ревизираните текстове на следните многостранни конвенции в областта на интелектуалната собственост, по които държавите-членки са страни или които се прилагат de facto от държавите-членки:

Парижката конвенция за закрила на интелектуалната собственост (Стокхолм 1967 г., изменена през 1979 г.);

Бернската конвенция за закрила на литературните и художествени произведения (ривизирана, Париж, 1971 г. и изменена през1979 г.);

Ницска спогодба относно Международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки (Женева, 1977 г., изменена през 1979 г.).

2.

До края на петата година след влизането в сила на настоящото споразумение Ливан ще се присъедини към следните многостранни конвенции, по които държавите-членки са страни или които се прилагат de facto от държавите-членки:

Договор за патентно коопериране (Вашингтон 1970 г., изменен през 1979 г. и през 1984 г.);

Будапещенски договор за международно признаване на депозирането на микроорганизмите във връзка с процедурата за патентоване (1977 г., изменен през 1980 г.);

Протокол относно Мадридската спогодба за международна регистрация на марките (Мадрид, 1989 г.);

Договор за правото на търговските марки (Женева, 1994 г.);

Международна конвенция за закрила на новите сортове растения (UPOV) (Женева, 1991 г.);

Споразумение относно свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуалната собственост, приложение 1В към Споразумението за създаване на Световната търговска организация (СТО) (Споразумение ТРИПС, Маракеш, 1994 г.).

Страни ще положат усилия, за да ратифицират следните многостранни конвенции колкото е възможно по-рано:

Договор на СОИС за авторското право (Женева, 1996 г.);

Договор на СОИС за изпълненията и звукозаписите (Женева, 1996 г.).

3.

По време на първата година на прилагане размерът на тарифните квоти ще се изчислява като пропорционална част от базовите обеми, като се взима предвид какъв период от време е изминал преди датата на влизане в сила на настоящото споразумение.

ПРОТОКОЛ 1

относно режима, приложим към вноса в Общността на селскостопански продукти с произход от Ливан, посочен в член 14, параграф 1

1.

Вносът в Общността на следните продукти с произход от Ливан е предмет на условията, определени по-долу.

2.

Вносът в Общността на селскостопански продукти с произход от Ливан, различни от посочените в настоящия протокол, се освобождава от мито.

3.

По време на първата година на прилагане размерът на тарифните квоти ще се изчислява като пропорционална част от базовите обеми, като се взима предвид какъв период от време е изминал преди датата на влизане в сила на настоящото споразумение.

 

A

Б

В

Г

Д

Е

Код по КН, 2002 г.

Описание на стоката (1)

Намаление на НОН митото (2)

Тарифна квота

Намаление на митото извън тарифната квота (Б) (2)

Годишно увеличение

Особени разпоредби

(%)

(нетно тегло в тонове)

(%)

(количество)

(нетно тегло в тонове)

0603

Цветя и цветни пъпки, отрязани за букети или за украса

0

 

 

0701 90 50

Ранни картофи, пресни или охладени, от 1 януари до 31 май

100

10 000

 

1 000

 

0701 90 50

ex 0701 90 90

Ранни картофи, пресни или охладени, от 1 юни до 31 юли

100

20 000

 

2 000

 

ex 0701 90 90

Ранни картофи, пресни или охладени, от 1 октомври до 31 декември

100

20 000

 

2 000

 

0702 00 00

Домати, пресни или охладени

100

5 000

60

без ограничение

1 000

 (2)

0703 20 00

Чесън, пресен или охладен

100

5 000

60

3 000

0

 (3)

0707 00

Краставици и корнишони, пресни или охладени

100

без ограничение

 

 

 

 (2)

0709 10 00

Артишок (ангинарии), пресни или охладени

100

без ограничение

 

 

 

 (2)

0709 90 31

Маслини, пресни или охладени, предназначени за употреба, различна от производството на маслиново масло

100

1 000

0

 (4)

0709 90 70

Тиквички, пресни или охладени

100

без ограничение

 

 

 

 (2)

0711 20 10

Консервирани маслини, предназначени за употреба, различна от производството на маслиново масло

100

1 000

0

 (4)

0805 10

Портокали, пресни или сушени

60

без ограничение

 

 

 

 (2)

0805 20

Мандарини (включително тангерини и сатсумаси); клементини, wilkings и подобни цитрусови хибриди, пресни или сушени

60

без ограничение

 

 

 

 (2)

0805 50

Лимони и сладки лимони, пресни или сушени

40

без ограничение

 

 

 (2)

ex 0806

Грозде, прясно или сушено, различно от прясно трапезно грозде, от 1 октомври до 30 април и от 1 юни до 11 юли, и различно от трапезното грозде от сорта Emperor (Vitis vinifera c.v.)

100

без ограничение

 

 

 

 (2)

ex 0806 10 10

Прясно трапезно грозде, от 1 октомври до 30 април и от 1 юни до 11 юли, различно от трапезното грозде от сорта Emperor (Vitis vinifera c.v.)

100

6 000

60

4 000

 (2)

0808 10

Ябълки, пресни

100

10 000

60

без ограничение

 (2)

0808 20

Круши и дюли, пресни

100

без ограничение

 

 

 

 (2)

0809 10 00

Кайсии, пресни

100

5 000

60

без ограничение

 (2)

0809 20

Череши, пресни

100

5 000

60

без ограничение

 (2)

0809 30

Праскови, включително праскови без мъх, пресни

100

2 000

500

 (2)

ex 0809 40

Сливи и трънки, пресни, от 1 септември до 30 април

100

без ограничение

 

 

 

 (2)

ex 0809 40

Сливи и трънки, пресни, от 1 май до 31 август

100

5 000

 (2)

1509 10

1510 00 10

Маслиново масло

100

1 000

 (5)

1701

Захар от захарна тръстика или от цвекло и химически чиста захароза, в твърдо състояние

0

 

2002

Домати, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина

100

1 000

 

2009 61

2009 69

Сок от грозде (включително гроздова мъст)

100

без ограничение

 

 

 

 (2)

2204

Вина от прясно грозде, включително обогатените с алкохол; гроздова мъст, различна от тази от № 2009

0

 


(1)  Независимо от правилата за прилагане на Комбинираната номенклатура, описанието на стоките следва има единствено информативен характер, като в контекста на настоящото приложение преференциалният режим се определя от обхвата на кодовете по КН. Когато са посочени кодове по КН, предшествани от „ех“, преференциалният режим се определя, като се прилага кода по КН и същевременно се взема предвид съответното описание.

(2)  Намалението се прилага само за частта ad valorem от митото.

(3)  Вписването в тази подпозиция е предмет на условията, посочени в съответните разпоредби на Общността (виж членове 1—13 от Регламент (EИО) № 1047/2001 на Комисията (ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 35) и последващите изменения.

(4)  Вписването в тази подпозиция е предмет на условията, посочени в съответните разпоредби на Общността (виж членове 291—300 от Регламент (EИО) № 2454/93 на Комисията (ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 71) и последващите изменения).

(5)  Отстъпката се прилага за вноса на необработено маслиново масло, изцяло получено в Ливан и транспортирано директно от Ливан в Общността

ПРОТОКОЛ 2

относно режима, приложим за вноса в Ливан на селскостопански продукти с произход от Общността, посочен в член 14, параграф 2

1.

За вноса в Република Ливан на следните продукти с произход от Общността се прилагат условията, посочени по-долу.

2.

Намалението, посочено в колона Б на митата в колона А се се прилага нито за минималните мита, нито за акцизите в колона В.

 

A

Б

В

Код в ливанската митническа тарифа

Описание на стоката (1)

Действащи мита

Намаление на митата в колона А, считано от петата година от влизането в сила на настоящото споразумение

Особени разпоредби

(%)

(%)

0101

Живи коне, магарета, мулета и катъри

5

100

 

0102

Живи животни от рода на едрия рогат добитък

без мито

без мито

 

0103

Живи животни от рода на свинете

5

100

 

0104 10

Живи животни от рода на овцете

без мито

без мито

 

0104 20

Живи животни от рода на козите

5

100

 

0105 11

Живи домашни петли и кокошки с тегло, непревишаващо 185 g

5

100

 

0105 12

Живи домашни пуйки с тегло, непревишаващо 185 g

5

100

 

0105 19

Други живи домашни птици с тегло, непревишаващо 185 g

5

100

 

0105 92

Живи домашни петли и кокошки с тегло, непревишаващо 2 000 g

70

20

Минимално мито: 2 250 LBP/kg нетно тегло

0105 93

Живи домашни петли и кокошки с тегло, превишаващо 2 000 g

70

20

Минимално мито: 2 250 LBP/kg нетно тегло

0105 99

Други живи домашни птици (патици, гъски, пуйки, токачки)

5

100

 

0106

Други живи животни

5

100

 

0201

Меса от животни от рода на едрия рогат добитък, пресни или охладени

5

100

 

0202

Меса от животни от рода на едрия рогат добитък, замразени

5

100

 

0203

Меса от животни от рода на свинете, пресни, охладени или замразени

5

100

 

0204

Меса от животни от рода на овцете или козите, пресни, охладени или замразени

5

100

 

0205 00

Меса от животни от рода на конете, магаретата, мулетата или катърите, пресни, охладени или замразени

5

100

 

0206

Карантии, годни за консумация, от животни от рода на едрия рогат добитък, свинете, овцете, козите, конете, магаретата, мулетата или катърите, пресни, охладени или замразени

5

100

 

0207 11

Меса и карантии, годни за консумация, от домашни петли и кокошки от позиция 0105, неразфасовани, пресни или охладени

70

20

Минимално мито: 4 200 LBP/kg нетно тегло

0207 12

Меса и карантии, годни за консумация, от домашни петли и кокошки от позиция 0105, неразфасовани, замразени

70

20

Минимално мито: 4 200 LBP/kg нетно тегло

0207 13

Меса и карантии, годни за консумация, от домашни петли и кокошки от позиция 0105, разфасовки и карантии, пресни или охладени

70

20

Минимално мито: 9 000 LBP/kg нетно тегло

0207 14

Меса и карантии, годни за консумация, от домашни петли и кокошки от позиция 0105, разфасовки и карантии, замразени

70

20

Минимално мито: 9 000 LBP/kg нетно тегло

0207 24

Меса и карантии, годни за консумация, от домашни пуйки от позиция 0105, неразфасовани, пресни или охладени

5

100

 

0207 25

Меса и карантии, годни за консумация, от домашни пуйки от позиция 0105, неразфасовани, замразени

5

100

 

0207 26

Меса и карантии, годни за консумация, от домашни пуйки от позиция 0105, разфасовки и карантии, пресни или охладени

70

20

Минимално мито: 2 100 LBP/kg нетно тегло

0207 27

Меса и карантии, годни за консумация, от домашни пуйки от позиция 0105, разфасовки и карантии, замразени

70

20

Минимално мито: 2 100 LBP /kg нетно тегло

0207 32

Меса и карантии, годни за консумация, от домашни патици, гъски или токачки от позиция 0105, неразфасовани, пресни или охладени

5

100

 

0207 33

Меса и карантии, годни за консумация, от домашни патици, гъски или токачки от позиция 0105, неразфасовани, замразени

5

100

 

0207 34

Меса и карантии, годни за консумация, от домашни патици, гъски или токачки от позиция 0105, тлъст черен дроб, пресен или охладен

5

100

 

0207 35

Меса и карантии, годни за консумация, от домашни патици, гъски или токачки от позиция 0105, други, пресни или охладени

5

100

 

0207 36

Меса и карантии, годни за консумация, от домашни патици, гъски или токачки от позиция 0105, други, замразени

5

100

 

0208

Други меса и карантии, годни за консумация, пресни, охладени или замразени

5

100

 

0209 00

Сланина, с изключение на шарената сланина, свинско сало и мазнина от птици, неразтопени, нито по друг начин извлечени, пресни, охладени, замразени, осолени или в саламура, сушени или пушени

5

100

 

0210

Меса и карантии, годни за консумация, осолени или в саламура, сушени или пушени; брашна и прахове, годни за консумация, от меса или карантии

5

100

 

0401 10 10

Мляко, неконцентрирано, нито подсладено със захар или други подсладители, с тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 1 %

70

30

Минимално мито: 700 LBP/ l + акциз: 25 LBP/ l

0401 10 90

Други, неконцентрирани, нито подсладени със захар или други подсладители, с тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 1 %

5

100

Намалението в колона Б ще се прилага постепенно, като започне от петата година и продължи до дванадесетата година от влизането в сила на настоящото споразумение

0401 20 10

Мляко, неконцентрирано, нито подсладено със захар или други подсладители, с тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 1 %, но непревишаващо 6 %

70

30

Минимално мито: 700 LBP/l + акциз: 25 LBP/l

0401 20 90

Други, неконцентрирани, нито подсладени със захар или други подсладители, с тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 1 %, но непревишаващо 6 %

5

А

Намаление в колона Б ще се прилага постепенно, като започне от петата година и продължи до дванадесетата година от влизането в сила на настоящото споразумение

0401 30 10

Мляко, неконцентрирано, нито подсладено със захар или други подсладители, със съдържание на мазнини, превишаващо 6 тегл. %

70

30

Минимално мито: 700 LBP/l + акциз: 25 LBP/l

0401 30 90

Други, неконцентрирани, нито подсладени със захар или други подсладители, със съдържание на мазнини, превишаващо 6 тегл. %

5

100

Намалението в колона Б ще се прилага постепенно, като започне от петата година и продължи до дванадесетата година от влизането в сила на настоящото споразумение

0402 10

Мляко и сметана, концентрирани или с прибавка на захар или други подсладители, на прах, гранули или други твърди форми, със съдържание на мазнини, непревишаващо 1,5 тегл. %

5

100

Процентното намаление в колона Б ще се прилага постепенно, като започне от петата година и продължи до дванадесетата година от влизането в сила на настоящото споразумение

0402 21

Мляко и сметана, на прах, гранули или други твърди форми, с тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 1,5 %, но без прибавка на захар или други подсладители

5

100

Намалението в колона Б ще се прилага постепенно, като започне от петата година и продължи до дванадесетата година от влизането в сила на настоящото споразумение

0402 29

Мляко и сметана, на прах, гранули или други твърди форми, със съдържание на мазнини, превишаващо 1,5 тегл. %, други

5

100

Намалението в колона Б ще се прилага постепенно, като започне от петата година и продължи до дванадесетата година от влизането в сила на настоящото споразумение

0402 91

Мляко и сметана, във вид, различен от този на прах, гранули или други твърди форми, други, без прибавка на захар или други подсладители

5

100

Намалението в колона Б ще се прилага постепенно, като започне от петата година и продължи до дванадесетата година от влизането в сила на настоящото споразумение

0402 99 10

Мляко и сметана, във вид, различен от този на прах, гранули или други твърди форми, в течна форма, неконцентрирани, с прибавка на захар или други подсладители

70

30

Минимално мито: 700 LBP/l + акциз: 25 LBP/l

0402 99 90

Други

5

100

Намалението в колона Б ще се прилага постепенно, като започне от петата година и продължи до дванадесетата година от влизането в сила на настоящото споразумение

ex 0403 10

Неароматизирано кисело мляко

70

43

Минимално мито: 1 000 LBP/kg полубрутно тегло + акциз: 25 LBP/l

0403 90 10

Labneh (цедено кисело мляко)

70

43

Минимално мито: 4 000 LBP/kg полубрутно тегло

ex 0403 90 90

Други неароматизирани продукти, попадащи под позиция 0403

20

30

Акциз: 25 LBP/l

Намалението в колона Б ще се прилага постепенно, като започне от петата година и продължи до дванадесетата година от влизането в сила на настоящото споразумение

0404 10

Суроватка, видоизменена или не, дори концентрирана или с прибавка на захар или други подсладители

5

100

 

0404 90

Други продукти от естествените съставки на млякото, различни от суроватка, неупоменати, нито включени другаде

5

100

 

0405 10

Масло

без мито

без мито

 

0405 90

Други млечни мазнини и масла

без мито

без мито

 

0406 10

Пресни сирена (с незавършено зреене), включително извара и сирене от суроватка

70

30

Минимално мито: 2 500 LBP/kg полубрутно тегло

0406 20

Сирена, стъргани или на прах, от всякакъв вид

5

100

Намалението в колона Б ще се прилага постепенно, като започне от петата година и продължи до дванадесетата година от влизането в сила на настоящото споразумение

0406 30

Топени сирена, различни от стърганите или от прахообразните

5

100

Намалението в колона Б ще се прилага постепенно, като започне от петата година и продължи до дванадесетата година от влизането в сила на настоящото споразумение

0406 40

Сирена с плесен в тестото

5

100

Намалението в колона Б ще се прилага постепенно, като започне от петата година и продължи до дванадесетата година от влизането в сила на настоящото споразумение

ex 0406 90

Кашкавал

35

30

Намалението в колона Б ще се прилага постепенно, като започне от петата година и продължи до дванадесетата година от влизането в сила на настоящото споразумение

ex 0406 90

Други сирена, с изключение на кашкавал

35

20

Тази отстъпка ще се прилага от момента на влизане в сила (първата година) на настоящото споразумение

0407 00 10

Пресни кокоши яйца

50

25

Минимално мито: 100 LBP/единица

0407 00 90

Яйца от други птици

20

25

 

0408 11

Яйчни жълтъци, сушени

5

100

 

0408 19

Яйчни жълтъци, различни от сушените

5

100

 

0408 91

Други птичи яйца, различни от яйчни жълтъци, без черупки, сушени

5

100

 

0408 99

Други птичи яйца, различни от яйчни жълтъци, без черупки, различни от сушени

5

100

 

0409 00

Естествен мед

35

50

Минимално мито: 8 000 LBP/kg нетно тегло

0410 00

Продукти от животински произход, годни за консумация, неупоменати, нито включени другаде

5

100

 

0504 00

Черва, пикочни мехури и стомаси на животни, цели или на парчета, различни от тези на рибите, пресни, охладени, замразени или в саламура, сушени или пушени

без мито

без мито

 

0511 10

Сперма от бикове

5

100

 

0511 91

Продукти от риби, ракообразни, мекотели или други водни безгръбначни; мъртви животни от глава 3

без мито

без мито

 

0511 99

Други продукти от животински произход, неупоменати, нито включени другаде

без мито

без мито

 

0601

Луковици, туберкули, грудки, грудести корени и ризоми във вегетативен покой, във вегетация или цъфтене; разсад, растения и корени от цикория, различни от корените от позиция 1212

5

100

 

0602 10

Живи невкоренени издънки и калеми

5

100

 

0602 20

Живи дръвчета, храсти и дръвчета с годни за консумация плодове, присадени или неприсадени

5

100

 

0602 30

Живи рододендрони и азалии, присадени или неприсадени

30

100

Действащите мита, посочени в колона А, ще бъдат намалени до 5 % с влизането в сила на настоящото споразумение

0602 40

Живи рози, присадени или неприсадени

5

100

 

0602 90 10

Други, горски дръвчета, декоративни растения в индивидуални саксии с диаметър, непревишаващ 5 cm

30

100

Действащите мита, посочени в колона А, ще бъдат намалени до 5 % с влизането в сила на настоящото споразумение

0602 90 90

Други

5

100

 

0603

Цветя и цветни пъпки, отрязани, за букети или украса, свежи, сушени, избелени, боядисани, импрегнирани или приготвени по друг начин

70

25

Действащите мита, посочени в колона А, ще бъдат намалени до 30 % с влизането в сила на настоящото споразумение

0604

Шума, листа, клони и други части на растенията, без цветове и цветни пъпки, треви, мъхове и лишеи за букети или украса, свежи, сушени, избелени, боядисани, импрегнирани или приготвени по друг начин

70

25

Действащите мита, посочени в колона А, ще бъдат намалени до 30 % с влизането в сила на настоящото споразумение

0701 10

Картофи за посев, пресни или охладени

5

100

 

0701 90

Картофи, различни от тези за посев, пресни или охладени

70

20

Минимално мито: 550 LBP/kg брутно тегло

0702 00

Домати, пресни или охладени

70

20

Минимално мито: 750 LBP/kg брутно тегло

0703 10 10

Лук за посев, пресен или охладен

5

100

 

0703 10 90

Друг шалот, пресен или охладен

70

20

Минимално мито: 350 LBP/kg брутно тегло

0703 20

Чесън, пресен или охладен

70

20

Минимално мито: 1 000 LBP/kg брутно тегло

0703 90

Праз и други лукови зеленчуци, пресни или охладени

25

25

 

0704 10

Карфиол и броколи, пресни или охладени

70

20

Минимално мито: 300 LBP/kg брутно тегло

0704 20

Брюкселско зеле, прясно или охладено

25

25

 

0704 90

Зеле, карфиол, къдраво зеле, алабаш и подобни, годни за консумация зеленчуци от вида Brassica, различни от карфиола и брюкселското зеле, пресни или охладени

70

20

Минимално мито: 350 LBP/kg брутно тегло

0705 11

Топ салата, прясна или охладена

25

25

 

0705 19

Други видове салата, пресни или охладени

70

20

Минимално мито: 300 LBP/единица

0705 21

Цикория от вида Cichorium intybus var. Foliosum, пресна или охладена

25

25

 

0705 29

Други видове цикория, пресни или охладени

25

25

 

0706 10

Моркови и репи, пресни или охладени

70

20

Минимално мито: 300 LBP/kg брутно тегло

0706 90 10

Репички

70

20

Минимално мито: 1 500 LBP/kg брутно тегло

0706 90 90

Други, пресни или охладени

25

25

 

0707 00

Краставици и корнишони, пресни или охладени

70

20

Минимално мито: 600 LBP/kg брутно тегло

0708 10

Грах, пресен или охладен

70

20

Минимално мито: 550 LBP/kg брутно тегло

0708 20

Фасул, пресен или охладен

70

20

Минимално мито: 500 LBP/kg брутно тегло

0708 90

Други бобови зеленчуци, пресни или охладени

70

20

Минимално мито: 350 LBP/kg брутно тегло

0709 10

Артишок (ангинарии), пресен или охладен

70

20

Минимално мито: 350 LBP/kg брутно тегло

0709 20

Аспержи, пресни или охладени

25

25

 

0709 30

Патладжани, пресни или охладени

70

20

Минимално мито: 500 LBP/kg брутно тегло

0709 40

Целина, различна от целината с едри глави, прясна или охладена

25

25

 

0709 51

Гъби от вида Agaricus (култивирани гъби), пресни или охладени

25

25

 

0709 52

Трюфели, пресни или охладени

25

25

 

0709 59

Други гъби и трюфели

25

25

 

0709 60

Пиперки от вида Capsicum или от вида Pimenta, пресни или охладени

70

20

Минимално мито: 350 LBP/kg брутно тегло

0709 70

Спанак, новозеландски спанак и лобода, пресни или охладени

70

20

Минимално мито: 350 LBP/kg брутно тегло

0709 90 10

Маслини, пресни или охладени

70

20

Минимално мито: 1 200 LBP/kg брутно тегло

0709 90 20

Тикви и тиквички от вида Cucurbita, пресни или охладени

70

20

Минимално мито: 400 LBP/kg брутно тегло

0709 90 30

Юта (corchorus olitorius), прясна или охладена

70

20

Минимално мито: 300 LBP/kg брутно тегло

0709 90 40

Тученица (portulaca), магданоз, ерука, кориандър, пресни или охладени

70

20

Минимално мито: 750 LBP/kg брутно тегло

0709 90 50

Салатно цвекло (китайско зеле), прясно или охладено

70

20

Минимално мито: 350 LBP/kg брутно тегло

0709 90 90

Други пресни и охладени зеленчуци

25

25

 

0710 10

Картофи, замразени

70

20

Минимално мито: 1 200 LBP/kg брутно тегло

0710 21

Грах, замразен

35

25

 

0710 22

Фасул (Vigna spp., Phaseolus spp.), замразен

35

25

 

0710 29

Други бобови зеленчуци, замразени

35

25

 

0710 30

Спанак, новозеландски спанак и лобода, замразени

35

25

 

0710 80

Други замразени зеленчуци

35

25

 

0710 90

Зеленчукови смеси, замразени

35

25

 

ex 0711

Зеленчуци, временно консервирани, но негодни за консумация в това състояние, с изключение на сладка царевица

5

100

 

0712 20

Лук, сушен, цял, дори нарязан на парчета или резенки, смлян или на прах, но необработен по друг начин

25

25

 

0712 31

Гъби от вида Agaricus (култивирани гъби), сушени, цели, дори нарязани на парчета или резенки, смлени или на прах, но необработени по друг начин

25

25

 

0712 32

Гъби от вида Auricularia spp. (юдино ухо), сушени, цели, дори нарязани на парчета или резенки, смлени или на прах, но необработени по друг начин

25

25

 

0712 33

Гъби от вида Тremella spp., сушени, цели, дори нарязани на парчета или резенки, смлени или на прах, но необработени по друг начин

25

25

 

0712 39

Други гъби и трюфели, сушени, цели, дори нарязани на парчета или резенки, смлени или на прах, но необработени по друг начин

25

25

 

0712 90 10

Сладка царевица за посев

5

100

 

0712 90 90

Други зеленчуци, сушени, цели, дори нарязани на парчета или резенки, смлени или на прах, но необработени по друг начин

25

25

 

0713

Сухи бобови зеленчуци, без шушулките, дори с обелени люспи или начупени

без мито

без мито

 

0714 10

Корени от маниока (cassava)

5

100

 

0714 20

Сладки патати

5

100

 

0714 90 10

Ризоми от таро или колоказия (Colocasia esculenta или Colocasia antiquorum)

25

25

Минимално мито: 300 LBP/kg брутно тегло

0714 90 90

Други корени и грудки с високо съдържание на нишесте или инулин; сърцевина на сагово дърво

5

100

 

0801

Кокосови орехи, бразилски орехи, кашу, пресни или сушени, дори без черупките им или обелени

5

100

 

0802 11

Бадеми, с черупки

70

20

Минимално мито: 500 LBP/kg брутно тегло

0802 12

Бадеми, без черупки

5

100

 

0802 21

Лешници (Corylus spp.), с черупки

5

100

 

0802 22

Лешници (Corylus spp.), без черупки

5

100

 

0802 31

Обикновени орехи, с черупки

5

100

 

0802 32

Обикновени орехи, без черупки

5

100

 

0802 40

Кестени (Castanea spp.)

5

100

 

0802 50

Шам фъстък

5

100

 

0802 90 10

Семена от пиния

70

20

Минимално мито: 15 000 LBP/kg нетно тегло

0802 90 90

Други черупкови плодове

5

100

 

0803 00

Банани, включително хлебните, пресни или сушени

70

20

Минимално мито: 1 000 LBP/kg полубрутно тегло

0804 10

Фурми, пресни или сушени

5

100

 

0804 20 10

Смокини, пресни

70

20

Минимално мито: 400 LBP/kg брутно тегло

0804 20 90

Смокини, сушени

5

100

 

0804 30

Ананаси, пресни или сушени

70

20

Минимално мито: 2 000 LBP/kg брутно тегло

0804 40

Авокадо, прясно или сушено

70

20

Минимално мито: 2 000 LBP/kg брутно тегло

0804 50

Гуайави, манго и мангостани, пресни или сушени

70

20

Минимално мито: 2 000 LBP/kg брутно тегло

0805

Цитрусови плодове, пресни или сушени

70

20

Минимално мито: 400 LBP/kg брутно тегло

0806 10

Грозде, прясно

70

20

Минимално мито: 500 LBP/kg брутно тегло

0806 20

Грозде, сушено

5

100

 

0807 11

Дини, пресни

70

20

Минимално мито: 500 LBP/kg брутно тегло

0807 19

Други видове пъпеши (в това число и дини), пресни

70

20

Минимално мито: 500 LBP/kg брутно тегло

0807 20

Папаи, пресни

70

20

Минимално мито: 2 000 LBP/kg брутно тегло

0808 10

Ябълки, пресни

70

20

Минимално мито: 800 LBP/kg брутно тегло

0808 20

Круши и дюли, пресни

70

20

Минимално мито: 800 LBP/kg брутно тегло

0809 10

Кайсии, пресни

70

20

Минимално мито: 350 LBP/kg брутно тегло

0809 20

Череши, пресни

70

20

Минимално мито: 800 LBP/kg брутно тегло

0809 30

Праскови, включително праскови без мъх, пресни

70

20

Минимално мито: 500 LBP/kg брутно тегло

0809 40

Сливи и трънки, пресни

70

20

Минимално мито: 400 LBP/kg брутно тегло

0810 10

Ягоди, пресни

70

20

Минимално мито: 1 000 LBP/kg брутно тегло

0810 20

Малини, къпини или черници, кръстоска на малина и къпина, пресни

5

100

 

0810 30

Френско грозде, включително касис и цариградско грозде, прясно

5

100

 

0810 40

Боровинки и други плодове от вида Vaccinium, пресни

5

100

 

0810 50

Киви, прясно

70

20

Минимално мито: 1 500 LBP/kg брутно тегло

0810 60

Дуриани, пресни

25

25

 

0810 90 10

Личи, пасион фрут (маракуя), анона, сливи от вида Diospyros virginiana

70

20

Минимално мито: 5 000 LBP/kg брутно тегло

0810 90 20

Мушмули

70

20

Минимално мито: 500 LBP/kg брутно тегло

0810 90 30

Нарове

70

20

Минимално мито: 500 LBP/kg брутно тегло

0810 90 40

Хинап (Ziziphus jujuba)

45

25

Минимално мито: 500 LBP/kg брутно тегло

0810 90 90

Други плодове, пресни

25

25

 

0811 10

Ягоди, замразени

70

20

Минимално мито: 1 500 LBP/kg брутно тегло

0811 20

Малини, къпини или черници, кръстоска на малина и къпина, черно френско грозде (касис) и червено френско грозде, замразени

70

20

Минимално мито: 1 500 LBP/kg брутно тегло

0811 90

Други плодове и черупкови плодове, замразени

70

20

Минимално мито: 1 500 LBP/kg брутно тегло

0812

Плодове и черупкови плодове, временно консервирани, но негодни за консумация в това състояние

5

100

 

0813 10

Сушени кайсии

15

25

 

0813 20

Сушени сливи

25

25

 

0813 30

Сушени ябълки

25

25

 

0813 40

Други видове сушени плодове, различни от позиции 0801-0806

25

25

 

0813 50

Смеси от сушени плодове или от черупкови плодове от глава 8

25

25

 

0814 00

Кори от цитрусови плодове или от пъпеши и дини, пресни, замразени, поставени във вода — солена, сулфурирана или с прибавка на други вещества, подсигуряващи временното им консервиране, или сушени

5

100

 

0901

Кафе, дори печено или декофеинизирано; черупки и люспи от кафе; заместители на кафе, съдържащи кафе, независимо от съотношението в сместа

5

100

 

0902

Чай, дори ароматизиран

5

100

 

0904

Пипер (от вида Piper); плодове от вида Capsicum или от вида Pimenta, сушени, или смлени, или пулверизирани

5

100

 

0905 00

Ванилия

5

100

 

0906

Канела и канелени цветове

5

100

 

0907 00

Карамфил (цвят, пъпки и корени)

5

100

 

0908

Индийски орехчета, обвивки на индийски орехчета, амоми и кардамоми

5

100

 

0909

Семена от анасон, звезден анасон, копър от вида Foeniculum vulgare, кориандьр, кимион, ким; плодове от хвойна

5

100

 

0910 10

Джинджифил

5

100

 

0910 20

Шафран

5

100

 

0910 30

Куркума

5

100

 

0910 40 10

Мащерка

70

20

Минимално мито: 1 000 LBP/kg брутно тегло

0910 40 90

Дафинови листа

5

100

 

0910 50

Къри

5

100

 

0910 91

Други подправки, смеси, посочени в забележка 1, буква б) от глава 9

5

100

 

0910 99

Други подправки, различни от смесите, посочени в забележка 1, буква б) от глава 9

5

100

 

1001

Пшеница и смес от пшеница и ръж

без мито

без мито

 

1002 00

Ръж

без мито

без мито

 

1003 00

Ечемик

без мито

без мито

 

1004 00

Овес

без мито

без мито

 

1005 10

Царевица, за посев

5

100

 

1005 90

Царевица, различна от тази за посев

без мито

без мито

 

1006

Ориз

5

100

 

1007 00

Сорго на зърна

5

100

 

1008

Елда, просо и семе за птици; други житни растения

5

100

 

1101 00

Брашно пшенично или брашно от смес от пшеница и ръж

без мито

без мито

 

1102

Брашно от житни растения, различни от пшеничното или от брашното от смес от пшеница и ръж

без мито

без мито

 

1103 11

Едрозърнест и дребнозърнест грис от пшеница

без мито

без мито

 

1103 13

Едрозърнест и дребнозърнест грис от царевица

5

100

 

1103 19

Едрозърнест и дребнозърнест грис от други житни растения

5

100

 

1103 20

Агломерати под формата на гранули

5

100

 

1104

Зърна от житни растения, обработени по друг начин (например олющени, сплескани, на люспи, закръглени, нарязани или натрошени), с изключение на ориза от позиция № 1006; кълнове на житни растения, цели, сплескани, на люспи или смлени

5

100

 

1105

Брашно, грис, прах, люспи, гранули и агломерати под формата на гранули, от картофи

5

100

 

1106

Брашно, грис и прах от сухи бобови зеленчуци от позиция 0713, от сагу или от корените или грудките от позиция 0714 и от продуктите от глава 8

5

100

 

1107

Малц, дори печен

без мито

без мито

 

1108

Скорбяла и нишесте; инулин

5

100

 

1109 00

Глутен от пшеница, дори в изсушено състояние

без мито

без мито

 

1201 00

Семена от соя, дори натрошени

без мито

без мито

 

1202

Фъстъци непечени, нито претърпели друга топлинна обработка, дори обелени или натрошени

без мито

без мито

 

1203 00

Копра

без мито

без мито

 

1204 00

Семена от лен, дори натрошени

без мито

без мито

 

1205 00

Семена от репица или рапица, дори натрошени

без мито

без мито

 

1206 00

Семена от слънчоглед, дори натрошени

без мито

без мито

 

1207 10

Палмови орехи и ядки

без мито

без мито

 

1207 20

Семена от памук

без мито

без мито

 

1207 30

Семена от рицин

без мито

без мито

 

1207 40

Семена от сусам

5

100

 

1207 50

Семена от синап

без мито

без мито

 

1207 60

Семена от див шафран

без мито

без мито

 

1207 91

Семена от мак

без мито

без мито

 

1207 99

Други семена

без мито

без мито

 

1208

Брашна от маслодайни семена или плодове, различни от синапеното

без мито

без мито

 

1209

Семена, плодове и спори, за посев

5

100

 

1210

Шишарки от хмел, пресни или сушени, дори надробени, смлени или под формата на гранули; прах от хмел

без мито

без мито

 

1211 10

Корени от сладка папрат

5

100

 

1211 20

Корени от жен-шен

5

100

 

1211 30

Листа от кока

5

100

 

1211 40

Макова слама

5

100

 

1211 90 10

Прясна мента

70

20

Минимално мито: 750 LBP/kg брутно тегло

1211 90 90

Други растения и части от растения от видовете, използвани главно в парфюмерията, медицината или като средство за унищожаване на насекомите, паразитите или други подобни, пресни или сушени, дори нарязани, натрошени или под формата на прах

5

100

 

1212 10

Рожкови, включително семената им

5

100

 

1212 30

Ядки и костилки от кайсии, праскови, включително праскови без мъх, или сливи

5

100

 

1212 91

Захарно цвекло

5

100

 

1212 99

Други

5

100

 

1213 00

Слама, шума и плява от необработени житни растения, дори нарязани, смлени, пресовани или агломерирани под формата на гранули

5

100

 

1214

Фуражни цвекла, репи, фуражни корени, сено, люцерна, еспарзета, детелина, фуражно зеле, фий, вълчи боб и подобни фуражни култури, дори агломерирани под формата на гранули

5

100

 

1301 10

Естествени лакове

5

100

 

1301 20

Гума арабика

5

100

 

1301 90

Други лакове и гуми

без мито

без мито

 

1302 11

Опиум

5

100

Намалението в колона Б ще се прилага постепенно, като започне от петата година и продължи до дванадесетата година от влизането в сила на настоящото споразумение

1302 39

Други

5

100

Намалението в колона Б ще се прилага постепенно, като започне от петата година и продължи до дванадесетата година от влизането в сила на настоящото споразумение

1501 00

Мазнини от свине (включително свинската мас) и мазнини от домашни птици, различни от включените в позиции 0209 или 1503

5

100

Намалението в колона Б ще се прилага постепенно, като започне от петата година и продължи до дванадесетата година от влизането в сила на настоящото споразумение

1502 00

Мазнини от животни от рода на едрия рогат добитък, овцете или козите, различни от включените в позиция 1503

5

100

Намалението в колона Б ще се прилага постепенно, като започне от петата година и продължи до дванадесетата година от влизането в сила на настоящото споразумение

1503 00

Стеарин от свинска мас, масло от свинска мас, олеостеарин, олеомаргарин и масло от лой, неемулгирани, нито смесени, нито обработени по друг начин

5

100

Намалението в колона Б ще се прилага постепенно, като започне от петата година и продължи до дванадесетата година от влизането в сила на настоящото споразумение

1504 10

Масла от черен дроб от риби и техните фракции

без мито

без мито

 

1504 20

Мазнини и масла от риби и техните фракции, различни от маслата от черен дроб от риби

5

100

Намалението в колона Б ще се прилага постепенно, като започне от петата година и продължи до дванадесетата година от влизането в сила на настоящото споразумение

1504 30

Мазнини и масла от морски бозайници и техните фракции

5

100

Намалението в колона Б ще се прилага постепенно, като започне от петата година и продължи до дванадесетата година от влизането в сила на настоящото споразумение

1507 10

Сурово соево масло и неговите фракции, дори дегумирани, но не химически променени

5

100

Намалението в колона Б ще се прилага постепенно, като започне от петата година и продължи до дванадесетата година от влизането в сила на настоящото споразумение

1507 90

Соево масло, различно от суровото, дори рафинирано, но не химически променено

15

30

Намалението в колона Б ще се прилага постепенно, като започне от петата година и продължи до дванадесетата година от влизането в сила на настоящото споразумение

1508 10

Сурово фъстъчено масло и неговите фракции, дори рафинирани, но не химически променени

5

100

Намалението в колона Б ще се прилага постепенно, като започне от петата година и продължи до дванадесетата година от влизането в сила на настоящото споразумение

1508 90

Фъстъчено масло, различно от суровото, и неговите фракции, дори рафинирани, но не химически променени

15

30

Намалението в колона Б ще се прилага постепенно, като започне от петата година и продължи до дванадесетата година от влизането в сила на настоящото споразумение

1509

Маслиново масло и неговите фракции, дори рафинирани, но не химически променени

70

0

Минимално мито: 6 000 LBP/l

1510 00

Други масла и техните фракции, получени изключително от маслини, дори рафинирани, но не химически променени, и смеси от тези масла или фракции с масла или фракции от позиция 1509

15

0

 

1511 10

Сурово палмово масло и неговите фракции, дори рафинирани, но не химически променени

5

100

Намалението в колона Б ще се прилага постепенно, като започне от петата година и продължи до дванадесетата година от влизането в сила на настоящото споразумение

1511 90

Палмово масло, различно от суровото, и неговите фракции, дори рафинирани, но не химически променени

15

30

Намалението в колона Б ще се прилага постепенно, като започне от петата година и продължи до дванадесетата година от влизането в сила на настоящото споразумение

1512 11

Сурово слънчогледово или шафраново масло и техните фракции

5

100

Намалението в колона Б ще се прилага постепенно, като започне от петата година и продължи до дванадесетата година от влизането в сила на настоящото споразумение

1512 19

Слънчогледово или шафраново масло, различни от суровите, и техните фракции

15

30

Намалението в колона Б ще се прилага постепенно, като започне от петата година и продължи до дванадесетата година от влизането в сила на настоящото споразумение

1512 21

Сурово памучно масло и неговите фракции, дори с премахнат госипол

5

100

Намалението в колона Б ще се прилага постепенно, като започне от петата година и продължи до дванадесетата година от влизането в сила на настоящото споразумение

1512 29

Памучно масло, различно от суровото, и неговите фракции

15

30

Намалението в колона Б ще се прилага постепенно, като започне от петата година и продължи до дванадесетата година от влизането в сила на настоящото споразумение

1513 11

Сурово кокосово масло (масло от копра) и неговите фракции

5

100

Намалението в колона Б ще се прилага постепенно, като започне от петата година и продължи до дванадесетата година от влизането в сила на настоящото споразумение

1513 19

Кокосово масло (масло от копра), различно от суровото, и неговите фракции

15

30

Намалението в колона Б ще се прилага постепенно, като започне от петата година и продължи до дванадесетата година от влизането в сила на настоящото споразумение

1513 21

Сурово палмистово масло или масло от бабасу и техните фракции

5

100

Намалението в колона Б ще се прилага постепенно, като започне от петата година и продължи до дванадесетата година от влизането в сила на настоящото споразумение

1513 29

Палмистово масло или масло от бабасу, различни от суровите, и техните фракции

15

30

Намалението в колона Б ще се прилага постепенно, като започне от петата година и продължи до дванадесетата година от влизането в сила на настоящото споразумение

1514 11

Сурови масла от рапица или репица с ниско съдържание на ерукова киселина и техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени

5

100

Намалението в колона Б ще се прилага постепенно, като започне от петата година и продължи до дванадесетата година от влизането в сила на настоящото споразумение

1514 19

Масла от рапица или репица, различни от суровите, с ниско съдържание на ерукова киселина и техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени

15

30

Намалението в колона Б ще се прилага постепенно, като започне от петата година и продължи до дванадесетата година от влизането в сила на настоящото споразумение

1514 91

Други сурови рапично, репично или синапено масло и техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени

5

100

Намалението в колона Б ще се прилага постепенно, като започне от петата година и продължи до дванадесетата година от влизането в сила на настоящото споразумение

1514 99

Други рапично, репично или синапено масло, различни от суровите, и техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени

15

30

Намалението в колона Б ще се прилага постепенно, като започне от петата година и продължи до дванадесетата година от влизането в сила на настоящото споразумение

1515 11

Сурово ленено масло и неговите фракции

5

100

Намалението в колона Б ще се прилага постепенно, като започне от петата година и продължи до дванадесетата година от влизането в сила на настоящото споразумение

1515 19

Ленено масло, различно от суровото, и неговите фракции

15

30

Намалението в колона Б ще се прилага постепенно, като започне от петата година и продължи до дванадесетата година от влизането в сила на настоящото споразумение

1515 21

Сурово царевично масло и неговите фракции

5

100

Намалението в колона Б ще се прилага постепенно, като започне от петата година и продължи до дванадесетата година от влизането в сила на настоящото споразумение

1515 29

Царевично масло, различно от суровото, и неговите фракции

15

30

Намалението в колона Б ще се прилага постепенно, като започне от петата година и продължи до дванадесетата година от влизането в сила на настоящото споразумение

1515 30

Рициново масло и неговите фракции

5

100

Намалението в колона Б ще се прилага постепенно, като започне от петата година и продължи до дванадесетата година от влизането в сила на настоящото споразумение

1515 40

Тунгово масло и неговите фракции

5

100

Намалението в колона Б ще се прилага постепенно, като започне от петата година и продължи до дванадесетата година от влизането в сила на настоящото споразумение

1515 50

Сусамово масло и неговите фракции

15

30

Намалението в колона Б ще се прилага постепенно, като започне от петата година и продължи до дванадесетата година от влизането в сила на настоящото споразумение

1515 90 10

Масло от жожоба; восък от мирта; техните фракции

без мито

без мито

 

1515 90 90

Други масла

15

30

Намалението в колона Б ще се прилага постепенно, като започне от петата година и продължи до дванадесетата година от влизането в сила на настоящото споразумение

1516 10

Животински мазнини и масла и техните фракции

15

30

Намалението в колона Б ще се прилага постепенно, като започне от петата година и продължи до дванадесетата година от влизането в сила на настоящото споразумение

ex 1516 20

Растителни мазнини и масла и техните фракции, различни от хидрогенираните рицинови масла, наречени „opalwax“

15

30

Намалението в колона Б ще се прилага постепенно, като започне от петата година и продължи до дванадесетата година от влизането в сила на настоящото споразумение

1601 00

Колбаси и подобни продукти от месо, карантии или кръв; приготвени храни на база на тези продукти

5

100

Намалението в колона Б ще се прилага постепенно, като започне от петата година и продължи до дванадесетата година от влизането в сила на настоящото споразумение

1602 10

Приготвени храни и консерви от месо, карантии или кръв, хомогенизирани

5

100

Намалението в колона Б ще се прилага постепенно, като започне от петата година и продължи до дванадесетата година от влизането в сила на настоящото споразумение

1602 20

Други приготвени храни или консерви от черен дроб от всякакви животни

5

100

Намалението в колона Б ще се прилага постепенно, като започне от петата година и продължи до дванадесетата година от влизането в сила на настоящото споразумение

1602 31 10

Други приготвени храни или консерви от черен дроб от пуйки, в херметически затворени метални опаковки

5

100

Намалението в колона Б ще се прилага постепенно, като започне от петата година и продължи до дванадесетата година от влизането в сила на настоящото споразумение

1602 31 90

Други приготвени храни или консерви от черен дроб от пуйки, други

35

30

Намалението в колона Б ще се прилага постепенно, като започне от петата година и продължи до дванадесетата година от влизането в сила на настоящото споразумение

1602 32 10

Други приготвени храни или консерви от черен дроб от домашни петли и кокошки, в херметически затворени метални опаковки

5

100

Намалението в колона Б ще се прилага постепенно, като започне от петата година и продължи до дванадесетата година от влизането в сила на настоящото споразумение

1602 32 90

Други приготвени храни или консерви от черен дроб от домашни петли и кокошки, други

35

30

Намалението в колона Б ще се прилага постепенно, като започне от петата година и продължи до дванадесетата година от влизането в сила на настоящото споразумение

1602 39 10

Други приготвени храни или консерви от черен дроб от други животни, в херметически затворени метални опаковки

5

100

Намалението в колона Б ще се прилага постепенно, като започне от петата година и продължи до дванадесетата година от влизането в сила на настоящото споразумение

1602 39 90

Други приготвени храни или консерви от черен дроб от други животни, други

35

30

Намалението в колона Б ще се прилага постепенно, като започне от петата година и продължи до дванадесетата година от влизането в сила на настоящото споразумение

1602 41

Други приготвени храни или консерви от месо от свине, бутове и разфасовки от тях

5

100

Намалението в колона Б ще се прилага постепенно, като започне от петата година и продължи до дванадесетата година от влизането в сила на настоящото споразумение

1602 42

Други приготвени храни или консерви от месо от свине, плешки и разфасовки от тях

5

100

Намалението в колона Б ще се прилага постепенно, като започне от петата година и продължи до дванадесетата година от влизането в сила на настоящото споразумение

1602 49

Други приготвени храни или консерви от месо от свине, други, включително смесите

5

100

Намалението в колона Б ще се прилага постепенно, като започне от петата година и продължи до дванадесетата година от влизането в сила на настоящото споразумение

1602 50

Други приготвени храни или консерви от месо от животни от рода на едрия рогат добитък

5

100

Намалението в колона Б ще се прилага постепенно, като започне от петата година и продължи до дванадесетата година от влизането в сила на настоящото споразумение

1602 90

Други приготвени храни или консерви от месо, включително храните, приготвени от животинска кръв

5

100

Намалението в колона Б ще се прилага постепенно, като започне от петата година и продължи до дванадесетата година от влизането в сила на настоящото споразумение

1701

Захар от захарна тръстика или от цвекло и химически чиста захароза, в твърдо състояние

5

100

 

1702 11

Лактоза и сироп от лактоза, съдържащи тегловно 99 % или повече лактоза, изразена в безводна лактоза, изчислена върху сухо вещество

5

100

 

1702 19

Лактоза и сироп от лактоза, други

5

100

 

1702 20

Захар от клен и сироп от клен

5

100

 

1702 30

Глюкоза и сироп от глюкоза, несъдържащи фруктоза или съдържащи тегловно в сухо състояние по-малко от 20 % фруктоза

5

100

 

1702 40

Глюкоза и сироп от глюкоза, съдържащи тегловно в сухо състояние от 20 % включително до 50 % фруктоза, различни от инвертната захар

5

100

 

1702 60

Други видове фруктоза и сироп от фруктоза, съдържащи тегловно в сухо състояние повече от 50 % фруктоза, различни от инвертната захар

5

100

 

1702 90 90

Други, включително инвертната захар и другите видове захари и захарни сиропи, съдържащи тегловно в сухо състояние 50 % фруктоза

5

100

 

1703 10 10

Пречистена меласа от захарна тръстика

5

100

 

1703 10 90

Друг вид меласа от захарна тръстика

без мито

без мито

 

1703 90 10

Пречистена меласа, различна от меласата от захарна тръстика

5

100

 

1703 90 90

Непречистена меласа, различна от меласата от захарна тръстика

без мито

без мито

 

1801 00

Какао на зърна, цели или натрошени, сурови или печени

без мито

без мито

 

1802 00

Черупки, обелки, люспи и други отпадъци от какао

5

100

 

1904 30

Пшеничен булгур

10

30

Намалението в колона Б ще се прилага постепенно, като започне от петата година и продължи до дванадесетата година от влизането в сила на настоящото споразумение

2001 10

Краставици и корнишони, приготвени или консервирани с оцет или с оцетна киселина

70

30

Минимално мито: 1 000 LBP/kg брутно тегло

2001 90 10

Маслини, приготвени или консервирани с оцет или с оцетна киселина

70

20

Минимално мито: 6 000 LBP/kg брутно тегло

ex 2001 90 90

Други зеленчуци, приготвени или консервирани с оцет или с оцетна киселина, различни от сладка царевица, сладки патати и сърцевина от палмово дърво

70

30

Минимално мито: 1 000 LBP/kg брутно тегло

2002 10

Домати, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или с оцетна киселина, цели или нарязани на парчета

70

20

Минимално мито: 1 500 LBP/kg брутно тегло

2002 90 10

Сок от домати, концентриран чрез изпаряване, без прибавка на захар, в опаковки с нетно съдържание, превишаващо 100 kg

5

100

 

2002 90 90

Други

35

25

 

2003 10

Гъби от вида Agaricus, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или с оцетна киселина

35

30

 

2003 90

Други гъби и трюфели

35

30

Намалението в колона Б ще се прилага постепенно, като започне от петата година и продължи до дванадесетата година от влизането в сила на настоящото споразумение

ex 2004 10

Картофи, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или с оцетна киселина, замразени, различни от картофите под формата на брашно, грис или люспи

70

43

Минимално мито: 1 200 LBP/kg брутно тегло

2004 90 10

Смеси от зеленчуци. Домати, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или с оцетна киселина, цели или нарязани на парчета, замразени

70

43

Минимално мито: 1 500 LBP/kg брутно тегло

ex 2004 90 90

Други, включително смесите, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или с оцетна киселина, замразени, с изключение на сладка царевица

35

43

 

2005 10

Хомогенизирани зеленчуци, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или с оцетна киселина, незамразени

5

100

 

ex 2005 20

Картофи, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или с кисело-маслен разтвор, незамразени, с изключение на картофи под формата на брашно, грис или люспи

70

43

Минимално мито: 1 200 LBP/kg брутно тегло

2005 40

Грах, приготвен или консервиран по начин, различен от този с оцет или с оцетна киселина, незамразен

35

25

 

2005 51

Фасул на зърна, приготвен или консервиран по начин, различен от този с оцет или с оцетна киселина, незамразен

35

25

 

2005 59

Друг вид фасул, приготвен или консервиран по начин, различен от този с оцет или с оцетна киселина, незамразен

35

25

 

2005 60

Аспержи, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или с оцетна киселина, незамразени

35

25

 

2005 70

Маслини, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или с оцетна киселина, незамразени

70

20

Минимално мито: 6 000 LBP/kg брутно тегло

2005 90 10

Краставици, корнишони, патладжани, репи, лук, карфиол, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или с оцетна киселина, незамразени

70

20

Минимално мито: 1 000 LBP/kg брутно тегло

2005 90 90

Други приготвени или консервирани зеленчуци и смеси от зеленчуци, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или с оцетна киселина, незамразени

35

25

 

2006 00

Зеленчуци, плодове, черупкови плодове, кори от плодове и други части от растения, варени в захарен сироп (изцедени, захаросани или кристализирани)

30

25

Намалението в колона Б ще се прилага постепенно, като започне от петата година и продължи до дванадесетата година от влизането в сила на настоящото споразумение

2007 10

Конфитюри, желета, мармалади и т.н., хомогенизирани продукти

5

100

Намалението в колона Б ще се прилага постепенно, като започне от петата година и продължи до дванадесетата година от влизането в сила на настоящото споразумение

2007 91

Конфитюри, желета, мармалади и т.н. от цитрусови плодове

40

30

Намалението в колона Б ще се прилага постепенно, като започне от петата година и продължи до дванадесетата година от влизането в сила на настоящото споразумение

2007 99 10

Концентрирани пюрета, наречени „dibs“

40

30

Намалението в колона Б ще се прилага постепенно, като започне от петата година и продължи до дванадесетата година от влизането в сила на настоящото споразумение

2007 99 20

Пюре от гуайава или манго, в опаковки с нетно съдържание, превишаващо 3 kg

5

100

Намалението в колона Б ще се прилага постепенно, като започне от петата година и продължи до дванадесетата година от влизането в сила на настоящото споразумение

2007 99 30

Пюре от банани, ягоди или кайсии, в опаковки с нетно съдържание, не по-малко от 100 kg

5

100

Намалението в колона Б ще се прилага постепенно, като започне от петата година и продължи до дванадесетата година от влизането в сила на настоящото споразумение

2007 99 90

Други конфитюри, желета, мармалади и т.н.

40

30

Намалението в колона Б ще се прилага постепенно, като започне от петата година и продължи до дванадесетата година от влизането в сила на настоящото споразумение

ex 2008 11

Фъстъци, с изключение на фъстъчено масло

30

50

Намалението в колона Б ще се прилага постепенно, като започне от петата година и продължи до дванадесетата година от влизането в сила на настоящото споразумение

2008 19

Други черупкови плодове и други семена, включително смеси, приготвени или консервирани по друг начин

30

25

 

2008 20

Ананаси, приготвени или консервирани по друг начин

30

25

 

2008 30

Цитрусови плодове, приготвени или консервирани по друг начин

30

25

 

2008 40

Круши, приготвени или консервирани по друг начин

30

25

 

2008 50

Кайсии, приготвени или консервирани по друг начин

30

25

 

2008 60

Череши, приготвени или консервирани по друг начин

30

25

 

2008 70

Праскови, включително праскови без мъх, приготвени или консервирани по друг начин

30

25

 

2008 80

Ягоди, приготвени или консервирани по друг начин

30

25

 

2008 92

Смеси, с изключение на тези от подпозиция 2008 19, приготвени или консервирани по друг начин

30

25

 

ex 2008 99

Други, приготвени или консервирани по друг начин, без царевица, различна от сладката царевица, сладки патати и т.н.

30

30

Намалението в колона Б ще се прилага постепенно, като започне от петата година и продължи до дванадесетата година от влизането в сила на настоящото споразумение

2009 11 10

Сок от портокали, замразен, концентриран чрез изпаряване, без прибавка на захар, в опаковки с нетно съдържание, превишаващо 100 kg

5

100

Намалението в колона Б ще се прилага постепенно, като започне от петата година и продължи до дванадесетата година от влизането в сила на настоящото споразумение

2009 11 90

Сок от портокали, замразен, други

40

30

Акциз: 25 LBP/l

Намалението в колона Б ще се прилага постепенно, като започне от петата година и продължи до дванадесетата година от влизането в сила на настоящото споразумение

2009 12

Сок от портокали, незамразен, със стойност Брикс, непревишаваща 20

40

30

Акциз: 25 LBP/l

Намалението в колона Б ще се прилага постепенно, като започне от петата година и продължи до дванадесетата година от влизането в сила на настоящото споразумение

2009 19 10

Сок от портокали, различен от замразения, концентриран чрез изпаряване, без прибавка на захар, в опаковки с нетно съдържание, превишаващо 100 kg

5

100

Намалението в колона Б ще се прилага постепенно, като започне от петата година и продължи до дванадесетата година от влизането в сила на настоящото споразумение

2009 19 90

Сок от портокали, различен от замразения, други

40

30

Акциз: 25 LBP/l

Намалението в колона Б ще се прилага постепенно, като започне от петата година и продължи до дванадесетата година от влизането в сила на настоящото споразумение

2009 21

Сок от грейпфрути, със стойност Брикс, непревишаваща 20

40

30

Акциз: 25 LBP/l

Намалението в колона Б ще се прилага постепенно, като започне от петата година и продължи до дванадесетата година от влизането в сила на настоящото споразумение

2009 29 10

Сок от грейпфрути, различен от този със стойност Брикс, непревишаваща 20, концентриран чрез изпаряване, без прибавка на захар, в опаковки с нетно съдържание, превишаващо 100 kg

5

100

Намалението в колона Б ще се прилага постепенно, като започне от петата година и продължи до дванадесетата година от влизането в сила на настоящото споразумение

2009 29 90

Сок от грейпфрути, други

40

30

Акциз: 25 LBP/l

Намалението в колона Б ще се прилага постепенно, като започне от петата година и продължи до дванадесетата година от влизането в сила на настоящото споразумение

2009 31

Сокове от други цитрусови плодове, със стойност Брикс, непревишаваща 20

40

30

Акциз: 25 LBP/l

Намалението в колона Б ще се прилага постепенно, като започне от петата година и продължи до дванадесетата година от влизането в сила на настоящото споразумение

2009 39 10

Сокове от други цитрусови плодове, различни от тези със стойност Брикс, непревишаваща 20, концентрирани чрез изпаряване, без прибавка на захар, в опаковки с нетно съдържание, превишаващо 100 kg

5

100

Намалението в колона Б ще се прилага постепенно, като започне от петата година и продължи до дванадесетата година от влизането в сила на настоящото споразумение

2009 39 90

Сокове от други цитрусови плодове, други

40

30

Акциз: 25 LBP/l

Намалението в колона Б ще се прилага постепенно, като започне от петата година и продължи до дванадесетата година от влизането в сила на настоящото споразумение

2009 41

Сок от ананаси, със стойност Брикс, непревишаваща 20

40

30

Акциз: 25 LBP/l

Намалението в колона Б ще се прилага постепенно, като започне от петата година и продължи до дванадесетата година от влизането в сила на настоящото споразумение

2009 49 10

Сок от ананаси, различен от този със стойност Брикс, непревишаваща 20, концентриран чрез изпаряване, без прибавка на захар, в опаковки с нетно съдържание, превишаващо 100 kg

5

100

Намалението в колона Б ще се прилага постепенно, като започне от петата година и продължи до дванадесетата година от влизането в сила на настоящото споразумение

2009 49 90

Сок от ананаси, други

40

30

Акциз: 25 LBP/l

Намалението в колона Б ще се прилага постепенно, като започне от петата година и продължи до дванадесетата година от влизането в сила на настоящото споразумение

2009 50

Сок от домати

40

30

Акциз: 25 LBP/l

Намалението в колона Б ще се прилага постепенно, като започне от петата година и продължи до дванадесетата година от влизането в сила на настоящото споразумение

2009 61

Сок от грозде, със стойност Брикс, непревишаваща 20

40

30

Акциз: 25 LBP/l

Намалението в колона Б ще се прилага постепенно, като започне от петата година и продължи до дванадесетата година от влизането в сила на настоящото споразумение

2009 69 10

Сок от грозде, различен от този със стойност Брикс, непревишаваща 20, концентриран чрез изпаряване, без прибавка на захар, в опаковки с нетно съдържание, превишаващо 100 kg

5

100

Намалението в колона Б ще се прилага постепенно, като започне от петата година и продължи до дванадесетата година от влизането в сила на настоящото споразумение

2009 69 90

Сок от грозде, други

40

30

Акциз: 25 LBP/l

Намалението в колона Б ще се прилага постепенно, като започне от петата година и продължи до дванадесетата година от влизането в сила на настоящото споразумение

2009 71

Сок от ябълки, със стойност Брикс, непревишаваща 20

40

30

Акциз: 25 LBP/l

Намалението в колона Б ще се прилага постепенно, като започне от петата година и продължи до дванадесетата година от влизането в сила на настоящото споразумение

2009 79 10

Сок от ябълки, различен от този със стойност Брикс, непревишаваща 20, концентриран чрез изпаряване, без прибавка на захар, в опаковки с нетно съдържание, превишаващо 100 kg

5

100

Намалението в колона Б ще се прилага постепенно, като започне от петата година и продължи до дванадесетата година от влизането в сила на настоящото споразумение

2009 79 90

Сок от ябълки, други

40

30

Акциз: 25 LBP/l

Намалението в колона Б ще се прилага постепенно, като започне от петата година и продължи до дванадесетата година от влизането в сила на настоящото споразумение

2009 80 10

Сокове от други плодове или зеленчуци, концентрирани чрез изпаряване, без прибавка на захар, в опаковки с нетно съдържание, превишаващо 100 kg

5

100

Намалението в колона Б ще се прилага постепенно, като започне от петата година и продължи до дванадесетата година от влизането в сила на настоящото споразумение

2009 80 90

Сокове от други плодове или зеленчуци, други

40

30

Акциз: 25 LBP/l

Намалението в колона Б ще се прилага постепенно, като започне от петата година и продължи до дванадесетата година от влизането в сила на настоящото споразумение

2009 90 10

Смеси от сокове, концентрирани чрез изпаряване, без прибавка на захар, в опаковки с нетно съдържание, превишаващо 100 kg

5

100

Намалението в колона Б ще се прилага постепенно, като започне от петата година и продължи до дванадесетата година от влизането в сила на настоящото споразумение

2009 90 90

Смеси от сокове, други

40

30

Акциз: 25 LBP/l

Намалението в колона Б ще се прилага постепенно, като започне от петата година и продължи до дванадесетата година от влизането в сила на настоящото споразумение

2106 90 30

Смеси от мащерка и други продукти, годни за консумация

70

20

Минимално мито: 1 000 LBP/kg брутно тегло

2204 10

Пенливи вина

15

25

Акциз: 200 LBP/l

ex 2204 21

Качествени вина, в съдове с вместимост, непревишаваща 2 l

70

50

Акциз: 200 LBP/l

ex 2204 21

Вина, различни от качествените вина в съдове с вместимост, непревишаваща 2 l

70

20

Акциз: 200 LBP/l

2204 29

Вина в съдове с вместимост, превишаваща 2 l

70

20

Акциз: 200 LBP/l

2204 30

Други видове гроздова мъст

5

100

Акциз: 200 LBP/l

2206 00

Други ферментирали напитки (например от ябълки, от круши, медовина); смеси от ферментирали напитки и смеси от ферментирали и безалкохолни напитки, неупоменати, нито включени другаде

15

100

Акциз: 200 LBP/l

Намалението в колона Б ще се прилага постепенно, като започне от петата година и продължи до дванадесетата година от влизането в сила на настоящото споразумение

2209 00 10

Винен оцет и ябълков оцет

70

20

Минимално мито: 1 000 LBP/l

2209 00 90

Други видове оцет

5

100

 

2301

Брашна, прахове и агломерати под формата на гранули, от меса, карантии, риби или ракообразни, мекотели или други водни безгръбначни, негодни за консумация от човека; пръжки

5

100

 

2302

Трици и други видове отпадъци, дори агломерирани под формата на гранули, получени при пресяване, смилане или друг вид обработка на житни или бобови растения

5

100

 

2303

Остатъци от производството на нишесте или скорбяла и подобни остатъци, резенки от цвекло, остатъци от захарна тръстика и други отпадъци от производството на захар, отпадъци и остатъци от пивоварни или от спиртоварни, дори агломерирани под формата на гранули

5

100

 

2304 00

Кюспета и други твърди остатъци, дори смлени или агломерирани под формата на гранули, получени при извличането на соевото масло

5

100

 

2305 00

Кюспета и други твърди остатъци, дори смлени или агломерирани под формата на гранули, получени при извличането на фъстъченото масло

5

100

 

2306

Кюспета и други твърди остатъци, дори смлени или агломерирани под формата на гранули, получени при извличането на растителни мазнини или масла, различни от тези в позиции 2304 или 2305

5

100

 

2307 00

Винени утайки; суров винен камък (тригия)

5

100

 

2308 00

Растителни материали и отпадъци, растителни остатъци и субпродукти, дори агломерирани под формата на гранули от видовете, използвани за храна на животни, неупоменати, нито включени другаде

5

100

 

2309

Препарати от видовете, използвани за храна на животни

5

100

 

2401

Сурови или необработени тютюни; отпадъци от тютюн

без мито

без мито

Акциз: 48 % за частта ad valorem


(1)  Независимо от правилата за прилагане на ливанската митническа номенклатурата описанието на стоките следва има единствено информативен характер, като в контекста на настоящото приложение преференциалният режим се определя от обхвата на кодовете по на ливанската номенклатура. Когато са посочени кодове, предшествани от „ех“, преференциалният режим се определя, като се прилага кода и същевременно се взема предвид съответното описание.

ПРОТОКОЛ 3

относно търговията между Ливан и Общността с преработени селскостопански продукти, посочена в член 14, параграф 3

Член 1

Вносът в Общността на преработени селскостопански продукти с произход от Ливан е предмет на митническите мита и на таксите с равностоен ефект, посочени в приложение 1 към настоящия протокол.

Член 2

1.   Вносът в Ливан на преработени селскостопански продукти с произход от Общността е предмет на митническите мита и на таксите с равностоен ефект, посочени в приложение 2 към настоящия протокол.

2.   Графикът за премахване на митата, който се прилага съгласно параграф 1, е посоченият в член 9, параграф 1 от настоящото споразумение, освен ако в приложение 2 към настоящия протокол не е предвидено друго.

Член 3

Намаленията на митата, посочени в приложения 1 и 2, се прилагат за базовите мита, посочени в член 19 от настоящото споразумение.

Член 4

1.   Митата, които се прилагат съгласно членове 1 и 2, могат да бъдат намалявани, когато в търговията между Общността и Ливан са намалени митата, прилагани спрямо основните продукти, или когато подобно намаление е резултат от взаимни отстъпки, свързани с преработени селскостопански продукти.

2.   По отношение на митата, които се прилагат от Общността, намаленията съгласно параграф 1 ще се изчисляват на базата на частта от митото, определена като селскостопански компонент, съответстваща на селскостопанските продукти, действително използвани в производството на съответните преработени селскостопански продукти, и ще се приспадат от митата, които се прилагат към тези основни селскостопански продукти.

3.   Намалението, посочено в параграф 1, списъкът със съответните продукти и, където е уместно, тарифните квоти, в границите на които се прилага намалението, се определят от Съвета за асоцииране.

Член 5

Общността и Ливан се уведомяват взаимно относно административните режими, приложими за продуктите, обхванати от настоящият протокол.

Тези режими трябва да гарантират справдливо третиране на всички заинтересовани страни и да бъдат максимално прости и гъвкави.

ПРОТОКОЛ 4

Относно определянето на понятието „продукти с произход“ и методите на административно сътрудничество

СЪДЪРЖАНИЕ:

ДЯЛ 1 —   ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

— Член 1

Определения

ДЯЛ II —   ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОНЯТИЕТО „ПРОДУКТИ С ПРОИЗХОД“

— Член 2

Общи изисквания

— Член 3

Двустранна кумулация на произхода

— Член 4

Диагонална кумулация на произхода

— Член 5

Изцяло получени продукти

— Член 6

Продукти, претърпели достатъчна обработка или преработка

— Член 7

Недостатъчна обработка или преработка

— Член 8

Единица за оценка

— Член 9

Принадлежности, резервни части и инструменти

— Член 10

Комплекти

— Член 11

Неутрални компоненти

ДЯЛ III —   ТЕРИТОРИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

— Член 12

Принцип на териториалност

— Член 13

Директен транспорт

— Член 14

Изложения

ДЯЛ IV —   ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ИЛИ ОСВОБОЖДАВАНЕ

— Член 15

Забрана за възстановяване или освобождаване от мита (изменено)

ДЯЛ V —   ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА ПРОИЗХОД

— Член 16

Общи изисквания

— Член 17

Процедура за издаване на сертификат за движение EUR.1

— Член 18

Сертификати за движение EUR.1, издадени впоследствие

— Член 19

Издаване на дубликат на сертификат за движение EUR.1

— Член 20

Издаване на сертификати за движение EUR.1 въз основа на доказателство за произход, издадено или изготвено по-рано

— Член 21

Условия за изготвяне на декларация върху фактура

— Член 22

Одобрен износител

— Член 23

Валидност на доказателството за произход

— Член 24

Представяне на доказателство за произход

— Член 25

Внос чрез последователни пратки

— Член 26

Освобождаване от представяне на доказателство за произход

— Член 27

Подкрепящи документи

— Член 28

Съхраняване на доказателствата за произход и подкрепящите документи

— Член 29

Несъответствия и технически грешки

— Член 30

Стойности, изразени в евро

ДЯЛ VI —   МЕТОДИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

— Член 31

Взаимопомощ

— Член 32

Проверка на доказателствата за произход

— Член 33

Уреждане на спорове

— Член 34

Санкции

— Член 35

Свободни зони

ДЯЛ VII —   СЕУТА И МЕЛИЛА

— Член 36

Прилагане на протокола

— Член 37

Специални условия

ДЯЛ VIII —   ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

— Член 38

Изменения на протокола

— Член 39

Прилагане на протокола

— Член 40

Стоки в транзит и стоки на склад

ПРИЛОЖЕНИЯ:

— Приложение I

Уводни бележки към списъка в приложение II

— Приложение II

Списък на операциите за преработката или обработка, които се изискват по отношение на материали без произход, за да получат произведените от тях продукти произход

— Приложение IIа

Списък на операциите за преработката или обработка, които се изискват по отношение на материали без произход, за да получи произход продуктът, посочен в член 6, точка 2

— Приложение III

Списък на продуктите с произход от Турция, посочени по реда на главите и категориите в ХС, за които не се прилагат разпоредбите на член 4

— Приложение IV

Образци на сертификат за движение EUR.1 и заявление за сертификат за движение EUR.1

— Приложение V

Декларация върху фактура

— Приложение VI

Съвместни декларации

ДЯЛ I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Определения

За целите на настоящия протокол:

а)

„производство“ означава всякакъв вид обработка или преработка, включително сглобяване или специфични операции;

б)

„материал“ означава всяка една съставка, суровина, компонент, част и т. н., използвани при производството на определен продукт;

в)

„продукт“ означава продуктът, който е получен, дори когато той е предназначен за използване на по-късен етап в друга производствена операция;

г)

„стоки“ означава както материали, така и продукти;

д)

„митническа стойност“ означава стойността, определена съобразно Споразумението от 1994 г. относно прилагането на член VII от Общото споразумение за митата и търговията (Споразумение на Световната търговска организация за митническата стойност);

е)

„цена на производител“ означава цената, заплатена за получения продукт на производителя от Общността или Ливан, в чието предприятие е извършена последната обработка или преработка, при положение, че тази цена включва стойността на всички използвани материали, като от нея се изключват всички вътрешни данъци, които се възстановяват или могат да се възстановят, когато полученият продукт се изнесе;

ж)

„стойност на материалите“ означава митническата стойност в момента на вноса на използваните материали без произход, или когато тя не е известна и не може да бъде определена, първата определима цена, заплатена за материалите в Общността или Ливан;

з)

„стойност на материалите с произход“ означава стойността на тези материали, така както тя е определена в буква ж), прилагана mutatis mutandis;

и)

„добавена стойност“ означава цената на производител без митническата стойност на всеки един от вложените продукти, който не е с произход от страната, в която е получен;

й)

„глави“ и „позиции“ означават главите и позициите (четирицифрени кодове), използвани в номенклатурата, съставляваща Хармонизираната система за описание и кодиране на стоките, наричана в настоящия протокол „Хармонизираната система“ или „ХС“;

к)

„класиран“ обозначава класирането на даден продукт или материал в определена позиция;

л)

„пратка“ означава продукти, които са или изпратени едновременно от един износител до един получател или са включени в един транспортен документ, обхващащ тяхното изпращане от износителя за получателя или, при липса на такъв документ, включени в една фактура;

м)

„територии“ включва териториалните води.

ДЯЛ II

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОНЯТИЕТО „ПРОДУКТИ С ПРОИЗХОД“

Член 2

Общи изисквания

1.   За целите на прилагането на настоящото споразумение следните продукти се считат за продукти с произход от Общността:

а)

продукти, получени изцяло в Общността по смисъла на член 5 от настоящия протокол;

б)

продукти, получени в Общността и включващи материали, които не са изцяло получени там, при условие че тези материали са претърпели достатъчна обработка или преработка в Общността по смисъла на член 6 от настоящия протокол.

2.   За целите на прилагането на настоящото споразумение следните продукти се считат за продукти с произход от Ливан:

а)

продукти, получени изцяло в Ливан по смисъла на член 5 от настоящия протокол;

б)

продукти, получени в Ливан и включващи материали, които не са изцяло получени там, при условие че тези материали са претърпели достатъчна обработка или преработка в Ливан по смисъла на член 6 от настоящия протокол.

Член 3

Двустранна кумулация на произхода

1.   Материалите с произход от Общността се считат за материали с произход от Ливан, ако са вложени в продукт, получен там. Не е необходимо тези материали да са претърпели достатъчна обработка или преработка, при условие че те са претърпели обработка или преработка, надхвърляща тази, посочена в член 7, параграф 1 от настоящия протокол.

2.   Материалите с произход от Ливан се считат за материали с произход от Общността, ако са вложени в продукт, получен там. Не е необходимо тези материали да са претърпели достатъчна обработка или преработка, при условие че те са претърпели обработка или преработка, надхвърляща тази, посочена в член 7, параграф 1 от настоящия протокол.

Член 4

Диагонална кумулация на произхода

1.   Без да се засягат разпоредбите на параграфи 2 и 3, материалите с произход от която и да е от страните по Евросредиземноморско споразумение за асоцииране, по смисъла на споразуменията между Общността и Ливан и тези страни, се считат за материали с произход от Общността или от Ливан, ако са вложени в продукт, получен там. Не е необходимо тези материали да са претърпели достатъчна обработка или преработка.

Настоящият параграф не се прилага за материалите с произход от Турция, посочени в списъка, даден в приложение III към настоящия протокол.

2.   Продукти, които са получили статут на продукти с произход съгласно параграф 1, продължават да се считат за продукти с произход от Общността или от Ливан, ако добавената стойност там превишава стойността на използваните материали с произход от която и да е друга страна, посочена в параграф 1. Ако това не е така, съответните продукти се считат за продукти с произход от страната, посочена в параграф 1, използваните материали с произход от която са с най-висока стойност. При определяне на произход, не се вземат предвид материалите с произход от други страни, посочени в параграф 1, които са претърпели достатъчна обработка или преработка в Общността или в Ливан.

3.   Кумулацията, предвидена в настоящия член, може да се прилага само тогава, когато използваните материали са получили статут на продукти с произход чрез прилагане на правила за определяне на произхода, еднакви с правилата в настоящия протокол. Общността и Ливан си предоставят взаимно чрез Европейската комисия подробна информация за споразуменията и съответните им правила за произход, сключени с другите страни, посочени в параграф 1.

4.   След като изискванията на параграф 3 са изпълнени и е договорена дата за влизане на тези разпоредби в сила, всяка страна изпълнява своите задължения за нотифициране и предоставянето на информация.

Член 5

Изцяло получени продукти

1.   Следните продукти се считат за получени изцяло в Общността или в Ливан:

а)

минерални продукти, извлечени от техните недра или морско дъно;

б)

растителни продукти, добивани там;

в)

живи животни, родени и отгледани там;

г)

продукти от живи животни, отгледани там;

д)

продукти, получени чрез лов и риболов там;

е)

продукти на морския риболова и други продукти, добити в морето извън териториалните води на Общността и на Ливан от техни кораби;

ж)

продукти, произведени в техни плаващи рибозаводи изключително от продуктите, посочени в буква е);

з)

използвани артикули, годни единствено за възстановяване на суровини, включително използвани автомобилни гуми, годни единствено за регенериране или за употреба като отпадъци;

и)

остатъци и отпадъци, получени от производствени операции, извършвани там;

й)

продукти, извлечени от морското дъно и недра извън териториалните води на Общността и Ливан, при условие че имат изключителните права да ги експлоатират;

к)

стоки, произведени там изключително от продуктите, посочени в букви а) - й).

2.   Понятието „техни кораби“ и „техни плаващи рибозаводи“ в параграф 1, букви е) и ж) се прилага единствено за кораби и плаващи рибозаводи:

а)

които са регистрирани или вписани в регистъра на държава-членка на Общността или на Ливан;

б)

които плават под флага на държава-членка на Общността или на Ливан;

в)

най-малко 50 % от които е собственост на граждани на държави-членки или на Ливан или на дружество със седалище в някоя от тези държави, чийто управител или управители, председател на съвета на директорите или на надзорния съвет и мнозинството членове на тези съвети са граждани на държави-членки или на Ливан; освен това, когато става дума за персонални дружества или дружества с ограничена отговорност, най-малко половината капитал принадлежи на тези държави, на публични органи или на граждани на посочените държави;

г)

чиито капитан и офицери са граждани на държави-членки на Общността или на Ливан;

и

д)

най-малко 75 % от екипажа на които са граждани на държави-членки или на Ливан.

Член 6

Продукти, претърпели достатъчна обработка или преработка

1.   За целите на член 2 продуктите, които не са получени изцяло, се считат за претърпели достатъчна обработка или преработка, ако са изпълнени условията, посочени в списъка в приложение II.

Посочените условия показват обработката или преработката, които трябва задължително да бъдат извършени с използваните в производството материали без произход за всички продукти, обхванати от споразумението, и се прилагат само по отношение тези материали. Следователно ако продукт, който е получил статут на продукт с произход чрез изпълнение на условията, определени в списъка, се използва при производството на друг продукт, условията, прилагани по отношение на продукта, в който той е вложен, не се прилагат спрямо него и не се вземат предвид материалите без произход, които могат да бъдат използвани при неговото производство.

2.   Независимо от разпоредбите на параграф 1, продуктите, които не са получени изцяло и които са изброени в приложение II а, се считат за претърпели достатъчна обработка или преработка, когато са изпълнени условията, определени в списъка на приложение II а).

Разпоредбите на настоящия параграф се прилагат за срок от три години, считано от влизането в сила на настоящото споразумение.

3.   Независимо от разпоредбите на параграфи 1 и 2, материалите без произход, които в съответствие с условията, определени в списъка, не следва да бъдат използвани при производството на определен продукт, могат въпреки това да бъдат използвани, при условие че:

а)

общата им стойност не надвишава 10 % от цената на производител на продукта;

б)

при прилагането на настоящия параграф не бъде надхвърлена никоя от процентните стойности, посочени в списъка, по отнешние на максималната стойност на материалите без произход.

Настоящият параграф не се прилага за продукти извън глави 50 - 63 на Хармонизираната система.

4.   Параграфи 1, 2 и 3 се прилагат, освен ако в член 7 не е предвидено друго.

Член 7

Недостатъчна обработка или преработка

1.   Без да се засягат разпоредбите на параграф 2, посочените по-долу операции се считат за недостатъчна обработка или преработка, за да се предостави статут на продукти с произход, независимо дали са изпълнени изискванията на член 6:

а)

операции за запазването на продуктите в добро състояние по време на транспортиране и складиране (вентилация, разстилане, сушене, охлаждане, поставяне в саламура, серен диоксид или други водни разтвори, отстраняване на повредени части и подобни операции);

б)

прости операции, които се състоят в отстраняване на прах, пресяване, отделяне и сортиране, съчетаване (включително създаване на комплекти от изделия), измиване, боядисване, нарязване;

в)

i)

смяна на опаковката, както и разглобяване и сглобяване на опаковки;

ii)

обикновено поставяне в бутилки, флакони, торби, каси, кашони; закрепване върху подложки, дървени скари и т.н., и всякакви други обикновени операции по опаковане;

г)

прикрепване на марки, етикети и други подобни отличителни знаци върху продукти или техните опаковки;

д)

обикновено смесване на продукти независимо дали от различни видове, при което един или повече от съставните елементи на смесите не отговарят на условията на настоящия протокол за получаване на статут на продукти с произход от Общността или от Ливан;

е)

обикновено сглобяване на части с цел получаване на завършен продукт;

ж)

комбинация от две или повече операции, изброени в букви а) -е);

з)

клане на животни.

2.   При определяне доколко обработките или преработките, извършени с даден продукт, се считат за недостатъчни по смисъла на параграф 1, всички операции, извършени в Общността или в Ливан с този продукт, се разглеждат заедно.

Член 8

Единица за оценка

1.   Единицата за оценка при прилагане на разпоредбите на настоящия протокол е конкретният продукт, който се разглежда като основна единица при определяне на класирането с помощта на номенклатурата на Хармонизираната система.

Следователно:

а)

когато един продукт, съставен от група или от сглобени изделия, се класира съгласно изискванията на Хармонизираната система в една единствена позиция, целият продукт съставлява една единица за оценка;

б)

когато една пратка се състои от няколко идентични продукти, класирани в една и съща позиция в Хармонизираната система, всеки продукт се разглежда индивидуално при прилагане на разпоредбите на настоящия протокол.

2.   Когато в съответствие с общо правило 5 от Хармонизираната система опаковката се включва с продукта за целите на класирането, тя се включва и за целите на определяне на произход.

Член 9

Принадлежности, резервни части и инструменти

Принадлежностите, резервните части и инструментите, доставени заедно с отделно съоръжение, машина, апарат или превозно средство, които са част от нормалната окомплектовка и са включени в неговата цена, или които не са отделно фактурирани, се считат като едно цяло със съответното съоръжение, машина, апарат или превозно средство.

Член 10

Комплекти

Комплектите по смисъла на общо правило 3 от Хармонизираната система се считат за продукти с произход, когато всички съставящи ги продукти са продукти с произход. Въпреки това, когато един комплект е съставен от продукти с произход и такива без произход, целият комплект се счита с произход, при условие че стойността на продуктите без произход не надвишава 15 % от цената на производител на комплекта.

Член 11

Неутрални компоненти

При определяне дали определен продукт е продукт с произход, не е необходимо да се установява произхода на следните компоненти, които могат да бъдат използвани в неговото производство:

a)

енергия и горива;

б)

инсталации и оборудване;

в)

машини и инструменти;

г)

стоки, които не влизат и не са предназначени да влязат в крайния състав на продукта.

ДЯЛ III

ТЕРИТОРИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

Член 12

Принцип на териториалност

1.   Условията за придобиване на произход, посочени в дял II, трябва да бъдат изпълнени във всеки един момент в Общността или в Ливан, освен ако в член 4 не е предвидено друго.

2.   Ако стоки с произход, изнесени от Общността или от Ливан за друга страна, бъдат върнати, освен ако в член 4 не е предвидено друго, те трябва да се разглеждат като стоки без произход, освен ако бъде доказано пред митническите власти, че:

а)

върнатите стоки са същите стоки, които са били изнесени;

и

б)

докато са били в тази страна или докато са били изнесени, те не са претърпели каквито и да е операции извън необходимите за запазването им в добро състояние.

Член 13

Директен транспорт

1.   Преференциалното третиране, предоставяно по настоящото споразумение, се прилага само за продукти, отговарящи на изискванията на настоящия протокол, които се транспортират директно между Общността и Ливан или през териториите на другите страни, посочени в член 4. Въпреки това, продуктите, представляващи една единствена пратка, могат да бъдат транспортирани през други територии, ако се наложи и с претоварване или временно складиране в тези територии, при условие че са останали под контрола на митническите власти в страната на транзита или складирането и не са претърпели операции, различни от разтоварване, обратно натоварване или всякакви операции, целящи да ги запазят в добро състояние.

Продуктите с произход могат да се превозват по тръбопровод, минаващ през територията на страна, различна от Общността или от Ливан.

2.   Доказателство, че условията, посочени в параграф 1, са били изпълнени, се предоставя на митническите власти на страната вносител, чрез представяне на:

а)

един транспортен документ, обхващащ преминаването от страната износител през страната на транзита; или

б)

удостоверение, издадено от митническите власти на страната на транзита:

i)

съдържащо точно описание на продуктите;

ii)

уточняващо датите на разтоварване и обратно натоварване на продуктите, а където е уместно - имената на корабите или другите използвани транспортни средства; и

iii)

удостоверяващо условията, при които продуктите са останали в страната на транзита; или

в)

при невъзможност за представяне на горните - всякакви други доказателства.

Член 14

Изложения

1.   Продуктите с произход, изпратени на изложение в страна, различна от тези, посочени в член 4, и които са продадени и внесени след края на изложението в Общността или в Ливан, ползват при вноса разпоредбите на настоящото споразумение, при условие че е представено задоволително доказателство пред митническите власти, че:

а)

износител е изпратил тези продукти от Общността или от Ливан за страната, в която е организирано изложението, и ги е излагал там;

б)

продуктите са продадени или са прехвърлени по друг начин от този износител на получател в Общността или в Ливан;

в)

продуктите са изпратени по време на изложението или непосредствено след това в състоянието, в което са били изпратени за изложението, и

г)

от изпращането им за изложението продуктите не са били използвани за други цели, освен за представяне на изложението.

2.   В съответствие с разпоредбите на дял V, трябва да бъде издадено или изготвено доказателство за произход, което трябва да бъде представено на митническите власти на страната вносител по обичайния ред. В него трябва да бъдат посочени наименованието и мястото на провеждане на изложението. При нужда могат да бъдат изискани допълнителни писмени доказателства относно условията, при които продуктите са били изложени.

3.   Параграф 1 се прилага за всякакви търговски, промишлени, селскостопански или занаятчийски изложения, панаири или подобни обществени прояви и изложби, които не са организирани с частна цел в магазини или в търговски помещения с оглед продажба на чуждестранни продукти и по време на които продуктите остават под митнически контрол.

ДЯЛ IV

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ИЛИ ОСВОБОЖДАВАНЕ

Член 15

Забрана за възстановяване или освобождаване от мита

1.   Материалите без произход, които са използвани в производството на продуктите с произход от Общността, в Ливан или в някоя от страните, посочени в член 4, за които е издадено или изготвено доказателство за произход съгласно разпоредбите на дял V, не подлежат на възстановяване или освобождаване от мита от какъвто и да е вид в Общността или в Ливан.

2.   Забраната на параграф 1 се прилага по отношение на всякакви договорености за връщане, опрощаване или неплащане, било то частично или пълно, на мита или такси с равностоен ефект, приложими в Общността и в Ливан по отношение на материали, използвани в производството, където такова възстановяване, опрощаване или неплащане се прилага изрично или на практика, когато продуктите получени от съответните материали се изнасят, но не и когато те остават там за вътрешно потребление.

3.   Износителят на продукти, посочени в доказателството за произход, трябва да бъде готов да представи по всяко време, по искане на митническите власти, всички необходими документи, доказващи, че не е получено никакво възстановяване по отношение на материалите без произход, използвани в производството на съответните продукти и че всички мита и такси с равностоен ефект, прилагани за такива материали, са действително платени.

4.   Разпоредбите на параграфи 1 - 3 се отнасят също така и за опаковките по смисъла на член 8, параграф 2, за принадлежностите, резервните части и инструментите по смисъла на член 9 и за комплектите по смисъла на член 10, ако тези артикули са без произход.

5.   Разпоредбите на параграфи 1 - 4 се прилагат само по отношение на материали, които са от вида, за който се прилага споразумението. Освен това те не ограничават прилагането на система на възстановяване при износ на селскостопански продукти, прилагана при износ съобразно разпоредбите на споразумението.

6.   Разпоредбите на настоящия член не се прилагат в продължение на шест години от влизането в сила на настоящото споразумение.

7.   След влизането в сила на настоящия член и независимо от разпоредбите на параграф 1, Ливан може да прилага договореностите за възстановяване или освобождаване от мита и такси с равностоен ефект по отношение на материалите, използвани в производството на продукти с произход, при спазване на следните разпоредби:

а)

удържа се 5-процентна митническа такса върху продуктите от глави 25 - 49 и от глави 64 - 97 на Хармонизираната система, или по-ниска такса, каквато се прилага в Ливан;

б)

удържа се 10-процентна митническа такса върху продуктите от глави 50 - 63 на Хармонизираната система или такава такса, каквато се прилага в Ливан.

Разпоредбите на този параграф се преразглеждат преди края на преходния период, посочен в член 6 от настоящото споразумение.

ДЯЛ V

ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА ПРОИЗХОД

Член 16

Общи изисквания

1.   Продуктите с произход от Общността се ползват от разпоредбите на настоящото споразумение при вноса им в Ливан, също както продуктите с произход от Ливан се ползват от разпоредбите на настоящото споразумение при вноса им в Общността, при представяне на следните:

а)

сертификат за движение EUR.1, чийто образец е даден в приложение IV;

или

б)

в случаите, посочени в член 21, параграф 1, декларация, чийто текст е даден в приложение V, съставена от износителя върху фактура, известие за доставка или друг търговски документ, описващ съответните продукти достатъчно подробно, за да могат да бъдат идентифицирани (наричана по-долу „декларация върху фактура“).

2.   Независимо от параграф 1, в случаите по член 26, продуктите с произход по смисъла на настоящия протокол се ползват от условията на настоящото споразумение, без да е необходимо да се предоставя някой от посочените по-горе документи.

Член 17

Процедура за издаване на сертификат за движение EUR.1

1.   Сертификатът за движение EUR.1 се издава от митническите власти на страната износител по писмено заявление от износителя или съставено за негова сметка от негов упълномощен представител.

2.   За тази цел износителят или упълномощеният от него представител попълват както сертификата за движение EUR.1, така и формуляр на заявление, чиито образци са дадени в приложение IV. Тези формуляри се попълват на един от езиците, на които е съставено настоящото споразумение, в съответствие с разпоредбите на националното законодателство на страната износител. Ако се попълват на ръка, те се попълват с мастило и с печатни букви. Описанието на продуктите се вписва в полето, определено за тази цел, без да се оставят празни редове. Ако полето не е запълнено изцяло, трябва да се постави хоризонтална линия под последния ред на описанието, а празното място - да се зачертае.

3.   При подаване на заявление за издаване на сертификат за движение EUR.1, износителят трябва да бъде готов да представи по всяко време, по искане на митническите власти на страната износител, в която се издава сертификат за движение EUR.1, всички необходими документи, доказващи произхода на съответните продукти, както и изпълнението на останалите изисквания на настоящия протокол.

4.   Сертификатът за движение EUR.1 се издава от митническите власти на държавата-членка на Общността или на Ливан, ако съответните продукти могат да бъдат считани за продукти с произход от Общността, от Ливан или от която и да е страна, посочена в член 4, и ако отговарят на останалите изисквания на настоящия протокол.

5.   Митническите власти, издаващи сертификата, предприемат всички необходими действия, за да проверят произхода на продуктите и изпълнението на останалите изисквания на настоящия протокол. За целта те имат право да изискват всякакви доказателства и да извършват всякакви проверки на счетоводните документи на износителя или всякакви други проверки, които счетат за необходими. Издаващите сертификата митнически власти следят и за правилното попълване на формулярите, посочени в параграф 2. По-специално, те проверяват дали мястото, определено за описанието на продуктите, е попълнено по начин, изключващ всякакви възможности за заблуждаващи допълвания.

6.   Датата на издаване на сертификата за движение EUR.1 се посочва в поле 11 на сертификата.

7.   Сертификатът за движение EUR.1 се издава от митническите власти и се предоставя на износителя, веднага след като износът бъде действително осъществен или осигурен.

Член 18

Сертификати за движение EUR.1, издадени впоследствие

1.   Независимо от член 17, параграф 7, сертификат за движение EUR.1 може по изключение да бъде издаден след осъществяване на износа на продуктите, за които се отнася, когато:

а)

той не е бил издаден по време на износа поради грешка или неволен пропуск или поради необичайни обстоятелства; или

б)

бъде доказано пред митническите власти, че сертификат EUR.1 е бил издаден, но по технически причини не е бил приет при вноса.

2.   За прилагането на параграф 1, износителят трябва да посочи в своето заявление мястото и датата на износа на продуктите, за които се отнася сертификатът за движение EUR.1 и да изложи причините за своето искане.

3.   Митническите власти могат да издадат сертификат за движение EUR.1 впоследствие, единствено след като проверят доколко информацията, представена в заявлението на износителя, отговаря на тази в съответното досие.

4.   В сертификатите за движение EUR.1, издадени впоследствие, задължително се вписва един от следните изрази:

„NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT“, „DELIVRE A POSTERIORI“, „RILASCIATO A POSTERIORI“, „AFGEGEVEN A POSTERIORI“, „ISSUED RETROSPECTIVELY“, „UDSTEDT EFTERFØLGENDE“, „ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ“, „EXPEDIDO A POSTERIORI“, „EMITIDO A POSTERIORI“, „ANNETTU JÄLKIKÄTEEN“, „UTFÄRDAT I EFTERHAND“, „…“.

5.   Вписването, посочено в параграф 4, се прави в полето „Забележки“ в сертификата за движение EUR.1.

Член 19

Издаване на дубликат на сертификат за движение EUR.1

1.   В случай на кражба, загуба или унищожаване на сертификат за движение EUR.1, износителят може да се обърне към митническите власти, които са го издали, за дубликат, изготвен въз основа на износните документи, които те притежават.

2.   В издадения по този ред дубликат трябва да бъде вписан един от следните изрази:

„DUPLIKAT“, „DUPLICATA“, „DUPLICATO“, „DUPLICAAT“, „DUPLICATE“, „ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ“, „DUPLICADO“, „SEGUNDA VIA“, „KAKSOISKAPPALE“, „…“.

3.   Вписването, посочено в параграф 2, трябва да бъде направено в полето „Забележки“ на дубликата на сертификата за движение EUR.1.

4.   Дубликатът, който трябва да носи датата на издаване на оригиналния сертификат за движение EUR.1, поражда действие от тази дата.

Член 20

Издаване на сертификати за движение EUR.1 въз основа на доказателство за произход, издадено или изготвено по-рано

Когато продукти с произход са поставени под контрола на митническа служба в Общността или в Ливан, е възможно оригиналното доказателство за произход да бъде заменено от един или повече сертификати за движение EUR.1 с цел изпращане на всички или някои от тези продукти на друго място в рамките на Общността или на Ливан. Заместващият сертификат (сетификати) за движение EUR.1 се издават от митническата служба, под чийто контрол се намират продуктите.

Член 21

Условия за изготвяне на декларация върху фактура

1.   Декларацията върху фактура, посочена в член 16, параграф 1, буква б), може да бъде изготвена:

а)

от одобрен износител по смисъла на член 22, или

б)

от всеки износител за всяка пратка, състояща се от един или повече пакети, съдържащи продукти с произход, чиято обща стойност не надвишава 6 000 EUR.

2.   Декларацията върху фактура може да бъде изготвена, когато описаните продукти могат да бъдат считани за продукти с произход от Общността, от Ливан или от някоя от страните, посочени в член 4, и са изпълнени останалите изисквания на настоящия протокол.

3.   Износителят, изготвящ декларация върху фактура, трябва да бъде готов да представи по всяко време по искане на митническите власти на страната износител, всички документи, които доказват произхода на съответните продукти, както и изпълнението на другите изисквания на настоящия протокол.

4.   Декларацията върху фактура се изготвя от износителя чрез напечатване на пишеща машина, полагане на печат или чрез отпечатване върху фактурата, известието за доставка или друг търговски документ на декларацията, текста на която е даден в приложение V, използвайки един от езиковите варианти, дадени в това приложение и в съответствие с разпоредбите на националното законодателство на страната износител. Ако декларацията е написана на ръка, тя трябва да бъде попълнена с мастило и с печатни букви.

5.   Декларациите върху фактура носят оригиналния подпис на износителя, положен собственоръчно. Въпреки това, не се изисква одобрен износител по смисъла на член 22 да подписва такива декларации, при условие че той писмено се задължи пред митническите власти на страната износител да поеме цялата отговорност за всяка декларация върху фактура, която го посочва, както ако беше подписана от него собственоръчно.

6.   Декларацията върху фактура може да бъде изготвена от износителя при износ на продуктите, за които се отнася, или след осъществяване на износа, при условие че тя бъде представена в страната вносител не по-късно от две години след вноса на продуктите, за които се отнася.

Член 22

Одобрен износител

1.   Митническите власти на страната износител могат да оправомощят всеки износител, който изпраща често продукти по настоящото споразумение, да изготвя декларации върху фактура независимо от стойността на описаните продукти. Износител, който желае да бъде оправомощен по този начин, трябва да представи на митническите власти всички необходими гаранции за доказване на произхода на продуктите, както и спазването на останалите изисквания на настоящия протокол.

2.   Митническите власти могат да предоставят права на одобрен износител, ако лицето отговаря на условията, счетени за необходими от тях.

3.   Митническите власти предоставят на одобрения износител номер на митническо разрешително, който се посочва на декларацията върху фактурата.

4.   Митническите власти контролират използването на разрешителното от одобрения износител.

5.   Митническите власти могат да оттеглят разрешителното по всяко време. Те предприемат тази мярка, когато износителят вече не предлага гаранциите, посочени параграф 1, не изпълнява условията, предвидени в параграф 2, или по друг начин използва неправилно разрешителното.

Член 23

Валидност на доказателството за произход

1.   Доказателството за произход е валидно за срок от четири месеца от датата на издаване в страната износител и трябва да бъде представено на митническите власти в страната вносител в рамките на този срок.

2.   Доказателства за произход, които са представени на митническите власти в страната вносител след крайната дата за представяне, определена в параграф 1, могат да бъдат приети за целите на прилагането на преференциалния режим, когато закъснението при представянето на тези документи до крайната дата се дължи на изключителни обстоятелства.

3.   Извън посочените случаи на закъсняло представяне, митническите власти в страната вносител могат да приемат доказателствата за произход, когато продуктите са били представени преди посочената крайна дата.

Член 24

Представяне на доказателство за произход

Доказателствата за произход се представят на митническите власти в страната вносител в съответствие с процедурите, прилагани в тази страна. Тези власти могат да изискат превод на доказателството за произход, а също и декларацията за внос да бъде придружена от декларация на вносителя, че продуктите отговарят на необходимите условия за прилагане на настоящото споразумение.

Член 25

Внос чрез отделни пратки

Когато по молба на вносителя и при условията, определени от митническите власти на страната вносител, се осъществява внос на части на некомплектовани или незавършени продукти по смисъла на общо правило 2. а) от Хармонизираната система (ХС), попадащи в раздели XVI и XVII или позиции 7308 и 9406 от Хармонизираната система, при вноса на първата пратка на митническите власти се представя само едно доказателство за произход за тези продукти.

Член 26

Освобождаване от представяне на доказателство за произход

1.   Продукти, изпращани като малки пакети от частни лица за частни лица или представляващи част от личния багаж на пътници, се третират като продукти с произход, без да се изисква представяне на доказателство за произход, ако тези продукти не са предмет на внос с търговски характер и са декларирани като отговарящи на условията на настоящия протокол и когато няма съмнение за верността на такава декларация. При продукти, изпратени по пощата, тази декларация може да бъде попълнена върху митническата декларация СN22/СN2З или върху лист хартия, прикрепен към този документ.

2.   Внос, който е инцидентен и се състои единствено от продукти за лична употреба на получателите или пътниците, или техните семейства, не се счита за внос с търговски характер, когато от естеството и количеството на продуктите е видно, че не се внасят с търговска цел.

3.   Освен това общата стойност на тези продукти не трябва да надвишава 500 EUR в случаите за малки пакети или 1 200 EUR - за продукти, които са част от личния багаж на пътниците.

Член 27

Подкрепящи документи

Документите, посочени в членове 17, параграф 3 и 21, параграф 3, използвани с цел да се докаже, че продукти, описани в сертификат за движение EUR.1 или в декларация върху фактура, могат да бъдат считани за продукти с произход от Общността, от Ливан или от някоя от страните, посочени в член 4, и отговарят на останалите изисквания на настоящия протокол, могат да включват, inter alia, следното:

а)

пряко доказателство за извършените от износителя или доставчика операции за получаване на съответни стоки, съдържащо се например в неговите сметки или вътрешни счетоводни документи;

б)

документи, доказващи произхода на използваните материали, които са издадени или изготвени в Общността или Ливан, когато тези документи се използват в съответствие с националното законодателство;

в)

документи, доказващи преработката или обработката на материалите в Общността или Ливан, издадени или изготвени в Общността или Ливан, когато тези документи се използват в съответствие с националното законодателство;

г)

сертификати за движение EUR.1 или декларация върху фактура, доказващи произхода на използваните материали, издадени или изготвени в Общността или в Ливан съгласно изискванията на настоящия протокол, или в някоя от страните, посочени в член 4, съгласно правила за произход, идентични с правилата на настоящия протокол.

Член 28

Съхраняване на доказателствата за произход и подкрепящите документи

1.   Износителят, подаващ заявление за издаване на сертификат за движение EUR.1, съхранява документите, посочени в член 17, параграф 3, в продължение на най-малко три години.

2.   Износителят, изготвящ декларация върху фактура, съхранява копие от тази декларация върху фактура, както и документите, посочени в член 21, параграф 3 в продължение на най-малко три години.

3.   Митническите власти на страната износител, издаващи сертификат за движение EUR.1, съхраняват формуляра със заявлението, посочен в член 17, параграф 2, в продължение на най-малко три години.

4.   Митническите власти на страната вносител съхраняват представените им сертификати за движение EUR.1 и декларациите върху фактури в продължение на най-малко три години.

Член 29

Несъответствия и технически грешки

1.   Откриването на несъществени несъответствия между данните, декларирани в доказателството за произход и тези, съдържащи се в документите, представени на митническата служба с цел изпълнение на формалностите по вноса на продуктите, не води ipso facto до недействителност на доказателството за произход, когато бъде надлежно установено, че този документ действително съответства на представените продукти.

2.   Явни технически грешки върху доказателство за произход, като например печатни грешки не могат да бъдат причина този документ да бъде отхвърлен, когато тези грешки не предизвикат съмнения относно точността на направените в документа твърдения.

Член 30

Стойности, изразени в евро

1.   Стойностите в националната валута на страната износител, равностойни на стойностите в евро, се определят от страната износител и се съобщават на страните вносители чрез Европейската комисия.

2.   Когато стойностите превишат съответните стойности, определени от страната вносител, последната ги приема, ако продуктите са фактурирани във валутата на страната износител. Ако продуктите са фактурирани във валута на държава-членка на Европейската общност или на друга страна, посочена в член 4, страната вносител признава стойността, за която е получила уведомление от съответната страна.

3.   Стойностите, посочени в която и да е национална валута, са равностойността в национална валута на стойностите, изразени в евро, към първия работен ден на октомври 1999 г.

4.   Стойностите, изразени в евро и тяхната равностойност в националните валути на държавите-членки на ЕО и на Ливан се преразглеждат от Комитета за асоцииране по искане на Общността или на Ливан. По време на това преразглеждане Комитетът за асоцииране гарантира, че няма да се получи намаление в стойностите, изразени в национална валута, и разглежда необходимостта от запазване на съответните ограничения предвид действителната им стойност. За тази цел, той може да реши да промени и стойностите, изразени в евро.

ДЯЛ VI

МЕТОДИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Член 31

Взаимопомощ

1.   Митническите власти на държавите — членки на ЕО и на Ливан, си предоставят взаимно чрез Европейската комисия образците от печатите, използвани в техните митнически служби за издаване на сертификати за движение EUR.1, както и адресите на митническите власти, които отговарят за проверката на тези сертификати и на декларациите върху фактури.

2.   За осигуряване на правилното прилагане на настоящия протокол, Общността и Ливан си оказват взаимопомощ чрез компетентните митнически администрации при проверката на истинността на сертификатите за движение EUR.1 или декларациите върху фактури и верността на данните, посочени в тези документи.

Член 32

Проверка на доказателствата за произход

1.   Последващи проверки на доказателствата за произход се извършват на случаен принцип или когато митническите власти на страната вносител имат основателни съмнения относно истинността на такива документи, произхода на съответните продукти или изпълнението на останалите изисквания на настоящия протокол.

2.   За целите на прилагането на параграф 1, митническите власти на страната вносител връщат сертификата за движение EUR.1 и фактурата, ако същата е била представена, декларацията върху фактура или копия от тези документи на митническите власти на страната износител и, когато е уместно, посочват причините за искането за проверка. Всякакви получени документи и информация, които пораждат съмнение във верността на данните, посочени в доказателството за произход, се представят в подкрепа на искането за проверка.

3.   Проверката се извършва от митническите власти на страната износител. За целта те имат право да изискват всякакви доказателства и да извършват всякакви проверки на счетоводните документи на износителя или всякакви други проверки, които счетат за необходими.

4.   Ако митническите власти на страната вносител решат да отложат предоставянето на преференции за съответните продукти до обявяването резултатите от проверката, те предлагат на вносителя да освободи продуктите, при условие че предостави преценените за необходими обезпечения.

5.   Резултатите от проверката се съобщават във възможно най-кратки срокове на митническите власти, поискали нейното извършване. Тези резултати трябва ясно да посочват дали документите са истински и дали описаните продукти могат да бъдат считани за продукти с произход от Общността, от Ливан или от една от страните, посочени в член 4, както и дали отговарят на останалите изисквания на настоящия протокол.

6.   При наличие на основателни съмнения и липса на отговор в срок от 10 месеца от датата на искането за проверка или ако отговорът не съдържа достатъчна информация, за да се определи истинността на съответния документ или действителния произход на продуктите, митническите власти, отправили искането, отказват предоставянето на преференции, освен при изключителни обстоятелства.

Член 33

Уреждане на спорове

При спорове във връзка с процедурите за извършването на проверка по член 32, които не могат да бъдат уредени между митническите власти, изискващи проверката и митническите власти, отговорни за провеждането й, или когато те засягат въпрос относно тълкуванието на настоящия протокол, тези спорове се внесат в Комитета за асоцииране.

Във всички случаи, уреждането на спорове между вносителя и митническите власти на страната вносител се извършва съгласно законодателството на тази страна.

Член 34

Санкции

Санкции се налагат на всяко лице, което изготвя или става причина да бъде изготвен документ, който съдържа неточна информация с цел получаване преференциално третиране на продукти.

Член 35

Свободни зони

1.   Общността и Ливан предприемат всички необходими мерки, за да гарантират, че продукти, които са предмет на търговски обмен под покритието на доказателство за произход, които по време на транспорта престояват в свободна зона, разположена на тяхна територия, не се заменят с други или не са предмет на дейности, различни от обичайните операции, предназначени да предотвратят тяхното повреждане.

2.   Чрез дерогация от разпоредбите на параграф 1, когато продукти с произход от Общността или от Ливан са внесени в свободна зона под покритие на доказателство за произход и претърпяват обработка или преработка, съответните власти издават нов сертификат EUR.1 по искане на износителя, ако извършената преработка или обработка е в съответствие с разпоредбите на настоящия протокол.

ДЯЛ VII

СЕУТА И МЕЛИЛА

Член 36

Прилагане на протокола

1.   Понятието „Общността“, използван в член 2, не включва Сеута и Мелила.

2.   При внос в Сеута и Мелила продуктите с произход от Ливан се ползват във всяко отношение от същия митнически режим като този, който се прилага по отношение на продуктите с произход от митническата територия на Общността съгласно протокол 2 към Акта за присъединяване на Кралство Испания и на Португалската република към Европейските общности. Ливан предоставя при вноса на продукти, обхванати от споразумението и с произход от Сеута и Мелила, същия митнически режим, който предоставя за внос на продукти с произход от Общността.

3.   За целите на прилагането на параграф 2 относно продукти с произход от Сеута и Мелила настоящият протокол се прилага mutatis mutandis, при спазване на специалните условия, посочени в член 37.

Член 37

Специални условия

1.   При условие че са били директно транспортирани в съответствие с разпоредбите на член 13, следните продукти се считат за:

1)

продукти с произход от Сеута и Мелила:

а)

продукти, изцяло получени в Сеута и Мелила;

б)

продуктите, получени в Сеута и Мелила, в производството на които са използвани продукти, различни от тези, посочени в буква а), при условие че:

i)

посочените продукти са претърпели достатъчна обработка или преработка по смисъла на член 6 от настоящия протокол; или че

ii)

тези продукти са с произход от Ливан или от Общността по смисъла на настоящия протокол, при условие че те са подложени обработка или преработка, която е по-задълбочена от недостатъчната обработка или преработка, посочена в член 7, параграф 1;

2)

Продукти с произход от Ливан:

а)

продукти, изцяло получени в Ливан;

б)

продукти, получени в Ливан, в производство на които са използвани продукти, различни от посочените в буква a), при условие че:

i)

тези продукти са претърпели достатъчна обработка или преработка по смисъла на член 6; или ако

ii)

тези продукти са с произход от Сеута и Мелила или от Общността по смисъла на настоящия протокол, при условие че те са подложени на обработка или преработка, която е по-задълбочена от недостатъчната обработка или преработка, посочена в член 7, параграф 1.

2.   Сеута и Мелила се считат за една територия.

3.   Износителят или упълномощен от него представител трябва да вписва в поле 2 на сертификата за движение EUR.1 или в декларациите върху фактури „Чили“ и „Сеута и Мелила“. Освен това, в случай на продукти с произход от Сеута и Мелила това трябва да бъде посочено в поле 4 от сертификата за движение EUR.1 или в декларациите върху фактури.

4.   Испанските митнически власти са отговорни за прилагането на настоящия протокол в Сеута и Мелила.

ДЯЛ VIII

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 38

Изменения на протокола

Съветът за асоцииране може да реши да измени разпоредбите на настоящия протокол.

Член 39

Прилагане на протокола

Общността и Ливан предприемат необходимите стъпки за въвеждането и прилагането на настоящия протокол.

Член 40

Стоки в транзит и стоки на склад

Разпоредбите на настоящото споразумение могат да се прилагат към стоките, които изпълняват разпоредбите на настоящия протокол и които към датата на влизане в сила на настоящото споразумение се намират в транзит или са временно складирани в Общността или в Ливан, в митнически складове или в свободни зони, и относно които пред митническите власти на страната вносител в срок от четири месеца от посочената дата е представен сертификат за движение EUR.1, издаден впоследствие от митническите власти или от компетентните държавни органи на страната износител, заедно с документите, удостоверяващи че тези стоки са били директно транспортирани.

ПРОТОКОЛ 5

за взаимопомощ между административните органи в митническата област

Член 1

Определения

За целите на настоящия протокол:

а)

„митническо законодателство“ означава всички законови и подзаконови разпоредби, приети от Общността или от Ливан и уреждащи вноса, износа, транзита на стоки и тяхното поставяне под друг митнически режим или процедура, включително налагане на мерки за забрана, ограничение и контрол;

б)

„запитващ орган“ означава компетентен административен орган, определен от договаряща страна за тази цел и който отправя искане за помощ въз основа на настоящия протокол;

в)

„запитван орган“ означава компетентен административен орган, определен от договаряща страна за тази цел и който получава исканията за помощ въз основа на настоящия протокол;

г)

„лични данни“ означава цялата информация, свързана с определено или определяемо лице;

д)

„действие в нарушение на митническото законодателство“ означава всяко нарушение или опит за нарушение на митническото законодателство.

Член 2

Приложно поле

1.   Договарящите страни взаимно си сътрудничат, в рамките на своите правомощия, по начина и при условията определени в настоящия протокол, за осигуряване на правилното прилагане на митническото законодателство, по-специално, като предотвратяват, разследват и се борят с действия в нарушение на това законодателство.

2.   Помощта в митническата област в съответствие с настоящия протокол, се отнася до всеки административен орган на договарящите страни, компетентен да прилага настоящия протокол. Горното не засяга разпоредбите, които уреждат взаимопомощта по наказателни въпроси. Също така, то не се отнася и до предоставяне на информация, придобити по силата на правомощия, упражнени по искане на съдебен орган, освен когато този орган даде своето съгласие за предоставянето й.

3.   Настоящият протокол не включва помощ за възстановяване на платени мита, такси или глоби.

Член 3

Помощ при поискване

1.   При искане от страна на запитващия орган, запитаният орган му предоставя цялата необходима информация, за да му позволи да осигури правилното прилагане на митническото законодателство, включително информация относно разкрити или планирани действия, които нарушават или биха нарушили това законодателство.

2.   При искане от страна на запитващия орган, запитаният орган го информира:

а)

дали стоките, изнесени от територията на една от договарящите страни, са били надлежно внесени на територията на другата договаряща страна, като се посочва, където е необходимо, митническия режим, прилаган спрямо стоките;

б)

дали стоките, внесени на територията на една от договарящите страни, са били надлежно изнесени от територията на другата страна, като се посочва, където е необходимо, митническия режим, прилаган спрямо стоките.

3.   При поискване от страна на запитващия орган, запитаният орган предприема необходимите стъпки, при спазване на съответните законови и подзаконови разпоредби, за осигуряване на специален контрол върху:

а)

физически или юридически лица, за които има основателни причини да се предполага, че са или са били въвлечени в действия в нарушение на митническото законодателство;

б)

места, в които са складирани или е възможно да се складират стоки по такъв начин, че са налице основателни причини да се предполага, че тези стоки са предназначени да бъдат използвани в действия в нарушение на митническото законодателство;

в)

стоки, които се транспортират или е възможно да бъдат транспортирани по такъв начин, че са налице основателни причини да се предполага, че са предназначени да бъдат използвани в действия в нарушение на митническото законодателство;

г)

транспортни средства, които се използват или е възможно да бъдат използвани по такъв начин, че са налице основателни причини да се предполага, че са предназначени да бъдат използвани в действия в нарушение на митническото законодателство.

Член 4

Спонтанна помощ

Договарящите страни си оказват взаимопомощ, при спазване на техните закони и подзаконови нормативни актове, по своя собствена инициатива, когато считат, че това е необходимо за правилното прилагане на митническото законодателство и по-специално, като предоставят информация за:

действия, които са или изглеждат, че са в нарушение на митническото законодателство и които биха представлявали интерес за другата договаряща страна,

нови средства или методи, използвани за осъществяване на действия в нарушение на митническото законодателство,

стоки, за които е известно, че са предмет на действия в нарушение на митническото законодателство,

физически или юридически лица, за които има основателни причини да се предполага, че са или са били въвлечени в действия в нарушение на митническото законодателство,

транспортни средства, за които са налице основателни причини да се предполага, че са били, понастоящем са или биха могли да бъдат използвани за действия в нарушение на митническото законодателство.

Член 5

Предоставяне на документи и нотификация

По искане на запитващия орган, в съответствие със своите закони и подзаконови нормативни актове, запитаният орган, взема всички необходими мерки, за да:

предостави всички документи,

или

нотифицира всички решения,

на запитващия орган и влизащи в приложното поле на настоящия протокол на адресат, пребиваващ или установен на територията на запитания орган.

Искания за предоставяне на документи или нотифициране на решения трябва да се отправят писмено на официалния език на запитания орган или на език, който е приемлив за този орган.

Член 6

Форма и съдържание на исканията за помощ

1.   Искането за помощ по настоящия протокол се изготвя в писмен вид. Документите, необходими за изпълнението на тези искания, се прилагат към искането. Устни искания се приемат при спешни случаи, но незабавно се потвърждават писмено.

2.   Исканията по параграф 1 от настоящия член включат следната информация:

а)

запитващ орган,

б)

мярката, чието прилагане се иска,

в)

предмет и мотиви за искането,

г)

съответните закони, правила и други правни инструменти,

д)

данни, по възможност най-точни и подробни, за физическите и юридически лица, по отношение на които се провежда проверка,

е)

обобщение на относимите факти и вече проведени проверки.

3.   Исканията се представят на официалния език на запитания орган или на език, приемлив за този орган. Това изискване не важи за останалите документи, които придружават искането съгласно параграф 1.

4.   Когато искане не отговаря на формалните изисквания, изложени по-горе, може да се поиска то да се поправи или допълни; междувременно обаче могат да се наложат обезпечителни мерки.

Член 7

Изпълнение на искания

1.   За да се съобрази с искане за предоставяне на помощ, запитаният орган, в рамките на своите правомощия и налични ресурси, предоставя информацията, която вече притежава, извършва необходимите проверки или организира събирането й, така както би направил за собствените си нужди или при поискване от други органи на същата договаряща страна. Тази разпоредба се прилага и по отношение на всеки друг орган, до който запитаният орган е препратил искането, когато не може да действа самостоятелно.

2.   Исканията за помощ се изпълняват съгласно законите и подзаконовите актове на запитваната договаряща страна.

3.   Надлежно оправомощените служители на договаряща страна могат, със съгласието на другата договаряща страна и при условията, определени от последната, да търсят от службите на запитания орган или от тези на някой друг компетентен орган по смисъла на параграф 1, информация за действия, които са или могат да са в нарушение на митническото законодателство, която е необходима на запитващия орган за целите на настоящия протокол.

4.   Надлежно оправомощените служители на договаряща страна могат със съгласието на другата договаряща страна и при условията, определени от последната, да присъстват при проверките, които се извършват на територията на другата договаряща страна.

Член 8

Форма на предоставяне на информация

1.   Запитваният орган уведомява писмено запитващия орган за резултатите от проверката, като му предава също така съответните документи, заверени копия и други материали.

2.   Тази информация може да бъде в електронна форма.

3.   Оригиналните документи се предоставят само при поискване, в случаите когато заверените копия са недостатъчни. Тези оригинали се връщат възможно най-скоро.

Член 9

Изключения от задължението за предоставяне на помощ

1.   Възможно е да бъде отказано оказването на помощ или за това да бъдат поставени определени условия или изисквания в случаите, когато дадена страна счита, че помощта по настоящия протокол:

а)

може да засегне суверенитета на Ливан или на държава-членка, до която е отправено искане за предоставяне на помощ по настоящия протокол;

или

б)

може да наруши обществения ред, сигурността или други съществени интереси, по-специално в случаите, посочени в член 10, параграф 2;

или

в)

нарушава промишлена, търговска или служебна тайна.

2.   Предоставянето на помощ може да бъде отложено от запитания орган, за да се предотврати намеса в провеждано разследване, съдебно преследване или висящо съдебно дело. В този случай запитаният орган се консултира със запитващия орган, за да определи дали помощта може да бъде предоставена под формата и при условия, които запитаният орган може да наложи.

3.   Когато запитващият орган иска оказване на помощ, каквато той самият не е в състояние да предостави на другата страна, той обръща внимание на това обстоятелство в искането си. След това запитаният орган решава какви мерки да предприеме по отношение на това искане.

4.   При случаите, посочени в параграфи 1 и 2, решението на запитания орган и причините за него трябва да бъдат незабавно съобщени на запитващия орган.

Член 10

Обмен на информация и поверителност

1.   Всяка информация, съобщена в каквато и да е форма съгласно настоящия протокол има поверителен характер или е предназначена за ограничено ползване, в зависимост от приложимите за всяка от договарящите страни правила. Тя е предмет на задължението за опазване на служебната тайна и се ползва от защитата, която се предоставя за друга такава информация по съответното законодателство, приложимо в договарящата страна, която я приема, както и на съответните разпоредби, приложими за органите на Общността.

2.   Лични данни могат да се предоставят само в случай, че договарящата страна, която може да получи такива данни, се задължи да предостави закрила, поне равностойна на тази, приложима във всеки конкретен случай в договарящата страна, предоставяща данните. За тази цел, договарящите страни взаимно се информират за прилаганите от тях правила, включително за действащите в държавите-членки и в Общността правни разпоредби.

3.   Използването на информацията, получена съгласно настоящия протокол, в съдебни или административни дела, образувани по повод на констатирани действия в нарушение на митническото законодателство, се счита за употреба за целите на настоящия протокол. Поради това, договарящите страни могат да използват получената информация и документите, с които са се запознали съобразно разпоредбите на настоящия протокол, като доказателство в своите протоколи, заключения и свидетелски показания, както и в съдебните дела и наказателните производства. Компетентният орган, предоставил информацията или достъпа до тези документи, се уведомява, когато те се ползват за такива цели.

4.   Получената информация се използва единствено за целите на настоящия протокол. Когато една от договарящите страни желае да използва такава информация за други цели, тя трябва да получи предварителното писмено съгласие на органа, предоставил информацията. В тези случаи този вид употреба подлежи на ограниченията, наложени от този орган.

Член 11

Вещи лица и свидетели

Служител на запитания орган може да бъде упълномощен да се яви, съгласно ограниченията на даденото разрешение, като вещо лице или свидетел в съдебно или административно производство, отнасящо се до въпроси, предмет на настоящия протокол, и да представи предмети, документи или техни заверени копия, каквито са необходими за нуждите на производството. Призовката трябва да посочва изрично пред кой съдебен или административен орган трябва да се яви служителят и по какви въпроси и в какво качество ще бъде разпитан.

Член 12

Разноски за оказване на помощта

Договарящите страни се отказват от всички взаимни претенции за възстановяване направените по настоящия протокол разноски, с изключение, кагато е приложимо, за разноски за вещи лица и свидетели, както и за преводачите на свободна практика.

Член 13

Прилагане

1.   Прилагането на настоящия протокол се възлага, от една страна, на митническите власти на Ливан, а от друга страна, на компетентните служби на Комисията на Европейските общности и на митническите власти на държавите-членки. Те вземат решения за всички практически мерки и разпореждания за прилагането му, като отчитат действащите правила, по-специално в областта на защитата на данните. Те могат да правят препоръки пред компетентните органи за измененията и допълненията на настоящия протокол, които считат за необходими.

2.   Договарящите страни се консултират и се информират взаимно за правилата за прилагане, приети съгласно разпоредбите на настоящия протокол.

Член 14

Други споразумения

1.   Като вземат предвид обхватът на компетентост на Европейската общност и на държавите-членки, разпоредбите на настоящия протокол:

не засягат задълженията на договарящите страни, произтичащи от други международни споразумения или конвенции;

допълват споразуменията за взаимопомощ, които са сключени или които могат да бъдат сключени между отделните държави-членки и Ливан;

и

не засягат разпоредбите на Общността, уреждащи съобщаването между компетентните служби на Комисията на Европейските общности и митническите власти на държавите-членки на всяка получена на основание на настоящия протокол информация, която би представлявала интерес за Общността.

2.   Независимо от разпоредбите на параграф 1, разпоредбите на настоящия протокол се прилагат с предимство пред разпоредбите на всички двустранни споразумения за взаимопомощ, които са сключени или които могат да бъдат сключени между отделните държави-членки и Ливан, дотолкова доколкото разпоредбите на последните са несъвместими с тези на настоящия протокол.

3.   За разрешаването на въпроси, свързани с приложението на настоящия протокол, договарящите страни провеждат взаимни консултации в рамките на ad hoc комитета, създаден от Съвета за асоцииране съгласно член 12 от споразумението за асоцииране.


ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН АКТ

КРАЛСТВО БЕЛГИЯ,

КРАЛСТВО ДАНИЯ,

ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ,

РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ,

КРАЛСТВО ИСПАНИЯ,

ФРЕНСКАТА РЕПУБЛИКА

ИРЛАНДИЯ,

ИТАЛИАНСКАТА РЕПУБЛИКА,

ВЕЛИКОТО ХЕРЦОГСТВО ЛЮКСЕМБУРГ,

КРАЛСТВО НИДЕРЛАНДИЯ,

РЕПУБЛИКА АВСТРИЯ,

ПОРТУГАЛСКАТА РЕПУБЛИКА

РЕПУБЛИКА ФИНЛАНДИЯ,

КРАЛСТВО ШВЕЦИЯ,

ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ,

Договарящи страни по Договора за създаване на Европейската общност и Договора за Европейския съюз, наричани по-долу „държавите-членки“, и на

ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ, наричана по-долу „Общността“,

от една страна, и

Пълномощните представители на Република Ливан, наричана по-долу „Ливан“,

от друга страна,

на среща в Люксембург на седемнайсети юни две хиляди и втора година за подписване Евросредиземноморското споразумение за асоцииране между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Република Ливан, от друга страна, наричано по-долу „Споразумението“,

Споразумението,

неговите приложения 1 и 2, а именно:

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Списък на селскостопанските продукти и преработените селскостопански продукти, включени в глави 25 - 97 на Хармонизираната система (ХС), посочени в членове 7 и 12

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Интелектуална, индустриална и търговска собственост, посочена в член 38

и протоколи 1 - 5, а именно:

ПРОТОКОЛ 1

относно режима, приложим към вноса в Общността на селскостопански продукти с произход от Ливан, посочен в член 14, параграф 1

ПРОТОКОЛ 2

относно режима, приложим към вноса в Ливан на селскостопански продукти с произход от Общността, посочен в член 14, параграф 2

ПРОТОКОЛ 3

относно търговията между Ливан и Общността с преработени селскостопански продукти, посочена в член 14, параграф 3

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

относно режима, приложим към вноса в Общността на преработени селскостопански продукти с произход от Ливан

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

относно режима, приложим към вноса в Ливан на преработени селскостопански продукти с произход от Общността

ПРОТОКОЛ 4

относно определянето на понятието „продукти с произход“ и методите на административно сътрудничество

ПРОТОКОЛ 5

за взаимопомощта между административни органи в митническата област

Пълномощните представители на държавите-членки на Общността и пълномощните представители на Ливан приеха и следните декларации, приложени към Заключителния акт:

СЪВМЕСТНИ ДЕКЛАРАЦИИ

Съвместна декларация относно преамбюла на споразумението

Съвместна декларация относно член 3 от споразумението

Съвместна декларация относно член 14 от споразумението

Съвместна декларация относно член 27 от споразумението

Съвместна декларация относно член 28 от споразумението

Съвместна декларация относно член 35 от споразумението

Съвместна декларация относно член 38 от споразумението

Съвместна декларация относно член 47 от споразумението

Съвместна декларация относно член 60 от споразумението

Съвместна декларация относно работниците (член 65 от споразумението)

Съвместна декларация относно член 67 от споразумението

Съвместна декларация относно член 86 от споразумението

Съвместна декларация относно визите

ДЕКЛАРАЦИИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

Декларация на Европейската общност относно Турция

Декларация на Европейската общност относно член 35 от споразумението

Съставено в Люксембург на седемнадесети юни две хиляди и втора година.

Hecho en Luxemburgo, el diecisiete de junio del dos mil dos.

Udfærdiget i Luxembourg den syttende juni to tusind og to.

Geschehen zu Luxemburg am siebzehnten Juni zweitausendundzwei.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις δέκα εφτά Ιουνίου δύο χιλιάδες δύο.

Done at Luxembourg on the seventeenth day of June in the year two thousand and two.

Fait à Luxembourg, le dix-sept juin deux mille deux.

Fatto a Lussemburgo, addì diciassette giugno duemiladue.

Gedaan te Luxemburg, de zeventiende juni tweeduizendtwee.

Feito no Luxemburgo, em dezassete de Junho de dois mil e dois.

Tehty Luxemburgissa seitsemäntenätoista päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakaksi.

Som skedde i Luxemburg den sjuttonde juni tjugohundratvå.

Image

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

Image

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, di Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

På Kongeriget Danmarks vegne

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

Pela República Portuguesa

Image

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great britain and Northern Ireland

Image

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Image

Image

СЪВМЕСТНИ ДЕКЛАРАЦИИ

Съвместна декларация относно Преамбюла на споразумението

Страните заявяват своето разбиране, че либерализирането на търговията помежду им е свързано с мерки за адаптиране и преструктуриране на ливанската икономика, които могат да повлияят на бюджетните средства и на скоростта на възстановяването на Ливан.

Съвместна декларация относно член 3 от споразумението

Страните потвърждават своето намерение да подкрепят усилията, насочени към постигане на справедлива, всеобщоа и трайна договореност за мир в Близкия изток.

Съвместна декларация относно член 14 от споразумението

Двете страни приемат да започват преговори с оглед взашмно предоставяне на отстъпки в търговията с риба и рибни продукти на базата на реципрочност и като отчитат своите взаимни интереси, с цел да достигнат до споразумение относно условията за това не по-късно от две години след подписването на настоящото споразумение.

Съвместна декларация относно член 27 от споразумението

Страните потвърждават своето намерение да забранят износа на токсични отпадъци, а Европейската общност потвърждава своето намерение да съдейства на Ливан в търсенето на решения на проблемите, свързани с тези отпадъци.

Съвместна декларация относно член 28 от споразумението

С цел да определи графика за създаване на зони за свободна търговия между Ливан и другите средиземноморски страни, Общността се задължава да разглежда благоприятно исканията за предварително прилагане на диагонална кумулация с тези страни.

Съвместна декларация относно член 35 от споразумението

Осъществяването на сътрудничеството, посочено в член 35, параграф 2 от споразумението, зависи от влизането в сила на закона за конкуренцията на Ливан и създаването на орган, който отговаря за неговото прилагане.

Съвместна декларация относно член 38 от споразумението

Страните се договарят, че за целите на настоящото споразумение интелектуалната, индустриалната и търговската собственост включва по-конкретно авторско право, включително авторското право върху компютърни програми и други сродни права, правата върху бази данни, патенти, полезни модели, географски означения, включително наименования за произход, търговски марки и марки за услуги, топология на интегрални схеми, както и защита срещу нелоялна конкуренция, както е определена в член 10, второ от Парижката конвенция за закрила на индустриалната собственост и закрила на неразгласена информация за ноу-хау.

Разпоредбите на член 38 не трябва да се тълкуват по начин, който задължава всяка договаряща страна да се присъеди към международни конвенции, различни от тези, посочени в приложение 2.

Общността ще предостави техническа помощ на Република Ливан в нейните усилия да спазва задълженията по силата на член 38.

Съвместна декларация относно член 47 от споразумението

Страните признават необходимостта от модернизиране на производствения сектор в Ливан с оглед неговото по-бързо адаптиране към реалностите на международната и европейската икономика.

Общността може да окаже подкрепа на Ливан във връзка с изпълнението на програма за подпомагане на промишлените отрасли, които ще се ползват от преструктурирането и модернизацията, за да им помогне да превъзмогнат трудностите, които могат да възникнат при либерализирането на търговията, и по-конкретно при премахването на митата.

Съвместна декларация относно член 60 от споразумението

Страните приемат, че стандартите, установени от Групата за защита на финансовата система са част от международните стандарти, посочени в параграф 2.

Съвместна декларация относно работниците (член 65 от споразумението)

Страните потвърждават, че отдават голямо значение на справедливото отношение към чуждестранните работници, наети законно на тяхна територия. Държавите-членки заявяват, че ако Ливан пожелае, те са готови да водят преговори за сключване на двустранни споразумения относно условията на труд, заплащането, освобождаване и правата на социална сигурност на ливанските работници, наети законно тяхна територия.

Съвместна декларация относно член 67 от споразумението

Страните заявяват, че ще обръщат специално внимание на защитата, опазването и реставрирането на забележителности и паметници.

Те постигат съгласие да си сътрудничат за връщането в Ливан на части от културното му наследство, изнасяни незаконно от страната от 1974 г.

Съвместна декларация относно член 86 от споразумението

а)

Страните приемат, че за целите на правилното тълкуване и прилагане на споразумението, понятието „особено неотложни случаи“ в член 86 означава съществено нарушение на споразумението от страна на една от страните. Съществено нарушение на споразумението представлява:

незачитане на споразумението по начин, който не се санкционира от общите правила на международното право,

неспазване на съществен елемент на споразумението, възпроизведен в член 2.

б)

Страните се съгласяват, че „подходящи мерки“ съгласно член 86 са мерките, които са предприети в съответствие с международното право. Когато една страна предприема мерки в особено неотложни случаи, в съответствие с член 86, другата страна може да се възползва от процедурата за уреждане на спорове.

Съвместна декларация относно визите

Страните се съгласяват да проучат опростяването и ускоряването на издаването на визи, по-конкретно на добросъвестни лица, имащи принос в изпълнението на споразумението, и inter alia, на бизнесмени, инвеститори, научни работници, учащи се, държавни длъжностни лица; съпругите и непълнолетните деца на лица, които пребивават законно на територията на другата договаряща страна, също се вземат предвид.

ДЕКЛАРАЦИИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

Декларация на Европейската общност относно Турция

Общността припомня, че съгласно установения митнически съюз между Общността и Турция, тази страна има задължението по отношение на страните, които не са членки на Общността, да се придържа към Общата митническа тарифа, а постепенно и към преференциалния митнически режим на Общността, като взема необходимите мерки и сключва споразумения на взаимно изгодна основа със съответните страни. Поради това Общността приканва Ливан да започне колкото е възможно по-скоро преговори с Турция.

Декларация на Европейската общност относно член 35 от споразумението

Европейската общност заявява, че в контекста на тълкуването на член 35, параграф 1 ще преразгледа всички практики, които противоречат на посочения член, въз основа на критериите, произтичащи от правилата, съдържащи се в членове 81 и 82 от Договора за създаване на Европейската общност, включително вторичното законодателство.


Top