EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0661

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 661/2009, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009 moottoriajoneuvojen, niiden perävaunujen sekä niihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden yleiseen turvallisuuteen liittyvistä tyyppihyväksyntävaatimuksista (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 200, 31.7.2009, p. 1–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 028 P. 224 - 247

No longer in force, Date of end of validity: 05/07/2022; Kumoaja 32019R2144 . Latest consolidated version: 24/04/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/661/oj

31.7.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 200/1


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 661/2009,

annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009

moottoriajoneuvojen, niiden perävaunujen sekä niihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden yleiseen turvallisuuteen liittyvistä tyyppihyväksyntävaatimuksista

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Sisämarkkinat muodostavat alueen, jolla ei ole sisärajoja ja jolla taataan tavaroiden, henkilöiden, palvelujen ja pääoman vapaa liikkuvuus. Tämän vuoksi on otettu käyttöön moottoriajoneuvoja koskeva kattava yhteisön tyyppihyväksyntäjärjestelmä, joka on vahvistettu puitteiden luomisesta moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksymiselle 5 päivänä syyskuuta 2007 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2007/46/EY (Puitedirektiivi) (3).

(2)

Tämä asetus on direktiivin 2007/46/EY mukaiseen yhteisön tyyppihyväksyntämenettelyyn liittyvä erityissäädös. Kyseisen direktiivin liitteitä IV, VI, XI ja XV olisi siksi muutettava.

(3)

Tällä asetuksella ei rajoiteta direktiivin 2007/46/EY 6 artiklassa säädettyä ajoneuvojen yksivaiheista ja yhdistettyä tyyppihyväksyntämenettelyä.

(4)

Monet moottoriajoneuvojen tyyppihyväksyntään liittyvät turvallisuus- ja ympäristötekijöitä koskevat tekniset vaatimukset on yhdenmukaistettu yhteisön laajuisesti, jotta vältettäisiin vaatimusten erot eri jäsenvaltioissa ja voitaisiin taata liikenneturvallisuuden ja ympäristönsuojelun korkea taso koko yhteisössä.

(5)

Tällä asetuksella pyritään sen vuoksi myös parantamaan yhteisön autoteollisuuden kilpailukykyä samalla kun jäsenvaltioille annetaan mahdollisuus harjoittaa tehokasta markkinavalvontaa sen suhteen, että tämän asetuksen mukaisia yksityiskohtaisia tyyppihyväksyntävaatimuksia noudatetaan asianomaisten tuotteiden markkinoille saattamisen osalta.

(6)

On syytä säätää sekä moottoriajoneuvojen yleistä turvallisuutta että renkaiden ympäristöominaisuuksia koskevista vaatimuksista, sillä käytettävissä on rengaspaineen seurantajärjestelmiä, jotka parantavat samanaikaisesti renkaiden turvallisuutta ja niiden ympäristöominaisuuksia.

(7)

Euroopan parlamentin pyynnöstä yhteisön ajoneuvolainsäädännössä on sovellettu uutta sääntelymallia. Sen vuoksi tässä asetuksessa olisi vahvistettava vain olennaiset ajoneuvojen turvallisuutta ja renkaiden aiheuttamia hiidioksidi- ja melupäästöjä koskevat säännökset, ja teknisistä vaatimuksista olisi säädettävä täytäntöönpanotoimin, jotka hyväksytään menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY (4) mukaisesti.

(8)

Komissiolle olisi erityisesti siirrettävä toimivalta vahvistaa moottoriajoneuvojen, osien ja erillisten teknisten yksiköiden tyyppihyväksyntää koskevia erityisiä menettelyjä, testejä ja vaatimuksia, määritellä ne ominaisuudet, joita renkaalta edellytetään, jotta se voidaan määritellä ”erikoiskäyttöön tarkoitetuksi renkaaksi”, ”ammattikäyttöön tarkoitetuksi maastorenkaaksi”, ”reinforced-renkaaksi”, ”extra load -renkaaksi”, ”talvirenkaaksi”, ”T-tyypin väliaikaisesti käytettäväksi vararenkaaksi” tai ”vetoakselin renkaaksi”, vahvistaa ajoneuvojen turvallisuutta koskevia erityisvaatimuksia ajoneuvoille, joita käytetään jäsenvaltioiden sisäisiin ja niiden välisiin vaarallisten aineiden tiekuljetuksiin, vapauttaa tietyt ajoneuvot tai luokkiin M2, M3, N2 ja N3 kuuluvat ajoneuvot kehittyneiden hätäjarrutusjärjestelmien ja/tai kaistavahtijärjestelmien asentamisvelvoitteesta, muuttaa renkaiden vierintävastuksen ja -melun raja-arvoja testimenetelmissä tapahtuneiden muutosten mukaisesti heikentämättä ympäristönsuojelun tasoa, laatia renkaiden melutason määrittämismenettelyä koskevat säännöt, lyhentää sellaisten renkaiden loppuunmyyntikautta, jotka eivät ole tässä asetuksessa ja sen täytäntöönpanotoimenpiteissä säädettyjen vaatimusten mukaisia, ja muuttaa liitettä IV siten, että siihen sisällytetään Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission säännöt, jäljempänä ”UNECE:n säännöt”, jotka ovat pakollisia Euroopan yhteisön liittymisestä Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission sopimukseen pyörillä varustettuihin ajoneuvoihin ja niihin asennettaviin tai niissä käytettäviin varusteisiin ja osiin sovellettavien yhdenmukaisten teknisten vaatimusten hyväksymisestä sekä näiden vaatimusten mukaisesti annettujen hyväksymisien vastavuoroista tunnustamista koskevista ehdoista 27 päivänä marraskuuta 1997 tehdyn neuvoston päätöksen 97/836/EY (5) mukaisesti. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

(9)

Lisänä komission tämänhetkiselle aloitteelle, jolla pyritään määrittelemään tien luokittelua koskeva järjestelmä, komission olisi 12 kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta tehtävä ehdotus, joka koskee EU:n teiden luokittelemista melupäästöjen mukaan ja jolla täydennetään melukartoitusta moottoriajoneuvoliikenteessä tarkoituksena vahvistaa asianmukaiset ensisijaiset tavoitteet ja tien pintaa koskevat vaatimukset sekä asettaa ylärajat teiden melupäästöille.

(10)

Ajoneuvojen turvallisuusjärjestelmien tekninen kehittyminen tuo mukanaan uusia mahdollisuuksia vähentää onnettomuuksien uhrien määrää. Jotta uhrien määrää saataisiin vähennettyä mahdollisimman paljon, on välttämätöntä ottaa käyttöön joitain asiaan liittyvistä uusista tekniikoista.

(11)

Pakollinen ja johdonmukainen renkaiden valmistamiseen liittyvän nykyaikaisten tekniikoiden käyttö ja alhainen renkaiden vierintävastus on olennaista vähennettäessä tieliikenteen osuutta kasvihuonekaasupäästöistä liikenteen alalla samalla kun edistetään innovaatiota, työllisyyttä ja yhteisön autoteollisuuden kilpailukykyä.

(12)

Jotta tyyppihyväksyntäsäännöstöä voitaisiin yksinkertaistaa niiden suositusten mukaisesti, joita esitettiin korkean tason CARS 21 -työryhmän lopullisessa raportissa, on syytä kumota useita direktiivejä heikentämättä kuitenkaan tienkäyttäjien suojelun tasoa. Kumottavissa direktiiveissä vahvistetut vaatimukset olisi siirrettävä tähän asetukseen ja korvattava tarvittaessa viittauksilla vastaaviin UNECE:n sääntöihin, jotka on sisällytetty yhteisön lainsäädäntöön päätöksen 97/836/EY mukaisesti. Tyyppihyväksyntämenettelyn hallinnollisten rasitteiden vähentämiseksi on asianmukaista sallia ajoneuvojen valmistajien saada tämän asetuksen mukainen tyyppihyväksyntä tarvittaessa siten, että hyväksyntä saadaan tämän asetuksen liitteessä IV mainitun UNECE:n asianmukaisen säännön mukaisesti.

(13)

On syytä vahvistaa periaate, jonka mukaan ajoneuvot on suunniteltava, rakennettava ja koottava niin, että niiden kuljettajan ja matkustajien ja muiden tienkäyttäjien riski loukkaantua on mahdollisimman pieni. Sen vuoksi valmistajien on varmistettava, että ajoneuvot ovat tässä asetuksessa ja sen täytäntöönpanotoimenpiteissä vahvistettujen soveltuvien vaatimusten mukaisia. Säännöksiin olisi sisällytettävä ainakin seuraavia seikkoja koskevat vaatimukset: ajoneuvojen rakenteellinen kestävyys, ajoneuvon hallintaa helpottavat järjestelmät, järjestelmät, jotka tarjoavat kuljettajalle tarvittavan näkemän ja antavat hänelle tietoa ajoneuvon ja sen ympäristön tilasta, ajoneuvon valaistusjärjestelmät, kuljettajan ja matkustajien turvajärjestelmät, ajoneuvon ulkopuoliset rakenteet ja varusteet, ajoneuvon massat ja mitat, ajoneuvon renkaat sekä kehittyneet ajoneuvojärjestelmät ja muut erinäiset seikat. Lisäksi ajoneuvojen on vastattava tapauksen mukaan tiettyjä erityismääräyksiä, jotka koskevat tiettyjä hyötyajoneuvoja ja niiden perävaunuja tai linja-autoja.

(14)

Ajoneuvojen tyyppihyväksyntään liittyvien uusien erityisvaatimusten käyttöönottoaikataulu olisi laadittava niin, että vaatimusten tekninen toteutettavuus otetaan huomioon. Yleensä vaatimuksia olisi aluksi sovellettava vain uusiin ajoneuvotyyppeihin. Nykyisiä ajoneuvotyyppejä varten olisi varattava enemmän aikaa vaatimuksiin sopeutumiseen. Rengaspaineen seurantajärjestelmän asentaminen pitäisi säätää pakolliseksi aluksi vain henkilöautoissa. Muiden kehittyneiden turvallisuusominaisuuksien asentamisen tulisi olla aluksi pakollista vain raskaisiin hyötyajoneuvoihin.

(15)

Komission olisi edelleen arvioitava muiden kehittyneiden turvaominaisuuksien teknistä ja taloudellista toteuttamiskelpoisuutta ja markkinoiden kypsyyttä sekä esitettävä kertomus ja tarvittaessa ehdotuksia tämän asetuksen muuttamiseksi 1 päivään joulukuuta 2012 mennessä ja sen jälkeen joka kolmas vuosi.

(16)

Komission olisi arvioitava, onko rengaspaineen seurantajärjestelmän, kaistanvahtijärjestelmän ja kehittyneen hätäjarrutusjärjestelmän pakollisuus muissa ajoneuvoluokissa toteutettavissa, ja esitettävä tarvittaessa tämän asetuksen muuttamista.

(17)

Komission olisi arvioitava renkaiden märkäpitoa koskevien vaatimusten tiukentamisen toteutettavuutta ja esitettävä tarvittaessa tämän asetuksen muuttamista. Jäsenvaltioiden olisi varmistettava tehokas markkinaseuranta.

(18)

Turvallisuuden lisäämisen, hiilidioksidipäästöjen vähentämisen ja liikennemelun alentamisen täysi potentiaali voidaan saavuttaa vain yhdessä sellaisen renkaiden merkintöjä koskevan järjestelmän kanssa, jonka tarkoituksena on tiedottaa kuluttajalle renkaiden eri ominaisuuksista.

(19)

On syytä panna täytäntöön renkaisiin liittyvien hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen tähtäävät toimenpiteet, jotka julkistettiin komission 7 päivänä helmikuuta 2007 antamassa tiedonannossa ”Yhteisön strategia henkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi: uudelleentarkastelun tulokset”. Tämä vähennys olisi saatava aikaan käyttämällä alhaisen vierintävastuksen renkaita ja rengaspaineen seurantajärjestelmiä. Lisäksi on syytä vahvistaa vaatimuksia renkaiden vierintämelun vähentämiseksi ja märkäpitoa koskevia vaatimuksia renkaiden turvallisuuden varmistamiseksi. Täytäntöönpanoaikataulun olisi oltava sellainen, että siinä otetaan huomioon kaikkien näiden vaatimusten täytäntöönpanon vaativuus. Varsinkin vierintämelua koskevien määräysten noudattaminen on vaativaa, ja teollisuus tarvitsee aikaa nykyisten rengastyyppien korvaamiseen uusilla. Siksi on syytä säätää pidemmästä täytäntöönpanoajasta nykyistä tyyppiä olevia uusia renkaita varten.

(20)

Joihinkin luokkiin kuuluvia renkaita valmistetaan todennäköisesti hyvin pieniä määriä. Tällaisia ovat esimerkiksi ammattikäyttöön tarkoitetut maastorenkaat, joiden ajonopeus on rajoitettu, ja yksinomaan ennen vuotta 1990 rekisteröityihin ajoneuvoihin tarkoitetut renkaat. Sen vuoksi on syytä jättää tällaiset rengasluokat tämän asetuksen ja sen täytäntöönpanotoimenpiteiden tiettyjen vaatimusten soveltamisalan ulkopuolelle, jos vaatimukset eivät sovellu renkaiden käyttötarkoitukseen tai jos niistä aiheutuva lisärasitus olisi kohtuuton.

(21)

Pinnoitettujen renkaiden osalta komission olisi tehtävä asianmukainen arvio tästä alasta ottaen mukaan kaikki sidosryhmät ja arvioitava, onko minkäänlaista tarvetta mukauttaa nykyistä sääntelyjärjestelmää.

(22)

On asianmukaista vahvistaa poikkeamat joillekin vierintävastuksen tai vierintämelun raja-arvoille tietyissä erityisissä rengasluokissa, jotta otetaan huomioon renkaiden suunnittelu tai niiden ominaisuudet. Erityisesti on asianmukaista vahvistaa tällaiset poikkeamat renkaille, joille on suunniteltu tehostettuja pito- ja jarrutusominaisuuksia vaikeissa lumiolosuhteissa.

(23)

Erikoiskäyttöön tarkoitettuja renkaita käytetään ajoneuvoissa, joilla liikutaan rakennus-, hakkuu- ja kaivostyömailla, ja ne on sen vuoksi suunniteltu suorituskyvyltään paremmiksi maastossa kuin maantiekäyttöön tarkoitetut renkaat. Tällaisen suorituskyvyn saavuttamiseksi ne on valmistettu materiaaleista, jotka tekevät niistä tavallisia renkaita kestävämpiä, ja niissä on palakuvioinen kulutuspinta. Koska kummankin näiden suunnittelupiirteen vuoksi erikoiskäyttöön tarkoitetuista renkaista syntyy enemmän melua kuin tavallisista renkaista, niiden olisi sallittava aiheuttaa enemmän melua kuin tavallisten renkaiden.

(24)

Elektronisten ajonvakautusjärjestelmien, kehittyneiden hätäjarrutusjärjestelmien ja kaistavahtijärjestelmien käyttö voi vähentää merkittävästi onnettomuuksien uhrien määrää. Siksi komission olisi säädettävä UNECE:n sääntöjä vastaavasti näitä järjestelmiä koskevista vaatimuksista niille ajoneuvoluokille, joissa niiden soveltaminen on aiheellista ja joissa on osoitettu niiden parantavan yleistä turvallisuustasoa. Ennen näiden vaatimusten täytäntöönpanoa olisi varattava riittävästi aikaa, jotta täytäntöönpanotoimenpiteet voidaan hyväksyä ja jotta siten jätetään aikaa näiden monimutkaisten teknologioiden kehittämiselle ja niiden soveltamiselle ajoneuvoissa.

(25)

Uusien tyyppihyväksyntien osalta vuodesta 2011 ja uusien ajoneuvojen osalta vuodesta 2014 alkaen raskaiden ajoneuvojen pakollisten ajonvakautusjärjestelmien täytäntöönpanoa koskevien määräaikojen olisi noudatettava tässä asetuksessa säädettyjä päivämääriä.

(26)

Ennen elektronisten ajovakautusjärjestelmien käyttöönottoa komission olisi toteutettava niiden toimintaa selittäviä ja myyntiä edistäviä toimenpiteitä ja kampanjoita. Lisäksi komission olisi seurattava hintakehitystä sen varmistamiseksi, nousevatko uusien ajoneuvojen hinnat suhteettomasti sen takia, että ajoneuvot varustetaan uusien turvallisuusstandardien mukaisesti.

(27)

Tämän asetuksen pohjalta esitettävissä tulevissa toimenpiteissä tai sen soveltamiseksi täytäntöön pantavissa menettelyissä olisi noudatettava periaatteita, jotka komissio vahvisti 7 päivänä helmikuuta 2007 antamassaan tiedonannossa kilpailukykyisen autoteollisuuden sääntelykehyksestä 2000-lukua varten. Sääntelyn parantamiseksi ja yksinkertaistamiseksi ja sen välttämiseksi, että yhteisön lainsäädäntöä joudutaan jatkuvasti päivittämään teknisten määräysten osalta, tässä asetuksessa olisi viitattava voimassa oleviin kansainvälisiin standardeihin ja säädöksiin toistamatta niitä yhteisön oikeudellisessa kehyksessä.

(28)

On tärkeätä, että tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluviin järjestelmiin tarkoitettuihin varaosiin sovelletaan vastaavia turvallisuusvaatimuksia ja hyväksyntämenettelyjä. Siksi on syytä säätää varaosien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksynnästä.

(29)

Jäsenvaltioiden olisi vahvistettava säännöt tämän asetuksen säännösten rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista ja varmistettava, että säännöt pannaan täytäntöön. Seuraamusten olisi oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

(30)

Tämä asetus liittyy moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta 20 päivänä kesäkuuta 2007 annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 715/2007 (6) ja päästönormien asettamisesta uusille henkilöautoille osana yhteisön kokonaisvaltaista lähestymistapaa kevyiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi 23 päivänä huhtikuuta 2009 annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 443/2009 (7). Erityisesti hiilidioksidipäästöjä koskevat tämän asetuksen toimenpiteet olisi sidottava mahdollisimman kiinteästi lisätoimenpiteisiin, joilla pyritään saavuttamaan edelleen 10 gramman hiilidioksidivähennys 130 gramman hiilidioksidipäästötavoitteen pohjalta.

(31)

Komission olisi ehdotettava sopivana ajankohtana yhtenäisemmän lähestymistavan mukaisesti muita muutoksia tähän asetukseen tai tehtävä muita ehdotuksia noudattaen kattavaa vaikutusten arviointia, jossa käsitellään kaikkia mahdollisia lisätoimenpiteitä, joilla pyritään saavuttamaan halutut hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteet ja katetaan muut markkinoilla saatavilla olevat tekniikat, mukaan luettuina rengaspaineen säilyttämistekniikat, tienpintojen parantaminen ja kaikki muut asiaankuuluvat uudet tekniikat sekä ilmastoinnin tehokkuutta koskevat vaatimukset, joilla jo on tai voisi olla selvä vaikutus renkaan vierintävastukseen tai ajoneuvon polttoainetalouteen ja hiilidioksidipäästöihin.

(32)

Olisi pantava täytäntöön yhtenäinen ja johdonmukainen lähestymistapa, joka koskee ajoradan aiheuttaman melun ongelmaa. Mitä tulee tienpinnan huomattavaan osuuteen ajoradan aiheuttamasta melusta, ISO 10844 -standardia tarkistetaan parhaillaan, ja sitä olisi tässä yhteydessä pohdittava siinä tarkoituksessa, että tienpinnat tehdään entistä paremmiksi. Jäsenvaltioiden olisi investoitava aiempaa enemmän nykyisten ISO-standardien mukaisesti tienpintojensa parantamiseksi. Lisäksi olisi kehitettävä melupäästöjä koskeva kattava politiikka, joka koskee kaikkia liikennejärjestelmiä ja tieliikenteen aiheuttaman melun lisäksi lento- ja raideliikenteen aiheuttamaa melua.

(33)

Seuraavat direktiivit olisi siksi kumottava siitä päivästä alkaen, jolloin tässä asetuksessa säädettyjä vaatimuksia aletaan soveltaa uusiin ajoneuvoihin, osiin ja erillisiin teknisiin yksiköihin:

Neuvoston direktiivi 70/221/ETY, annettu 20 päivänä maaliskuuta 1970, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen polttoainesäiliöitä ja alleajosuojia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (8)

Neuvoston direktiivi 70/222/ETY, annettu 20 päivänä maaliskuuta 1970, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen takarekisterikilpien asentamiselle ja kiinnittämiselle varattavaa tilaa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (9)

Neuvoston direktiivi 70/311/ETY, annettu 8 päivänä kesäkuuta 1970, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen ohjauslaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (10)

Neuvoston direktiivi 70/387/ETY, annettu 27 päivänä heinäkuuta 1970, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen ovia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (11)

Neuvoston direktiivi 70/388/ETY, annettu 27 päivänä heinäkuuta 1970, moottoriajoneuvojen äänimerkinantolaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (12)

Neuvoston direktiivi 71/320/ETY, annettu 26 päivänä heinäkuuta 1971, tiettyjen ajoneuvoluokkien moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen jarrulaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (13)

Neuvoston direktiivi 72/245/ETY, annettu 20 päivänä kesäkuuta 1972, ajoneuvojen aiheuttamista radiohäiriöistä (sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta) (14)

Neuvoston direktiivi 74/60/ETY, annettu 17 päivänä joulukuuta 1973, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (15)

Neuvoston direktiivi 74/61/ETY, annettu 17 päivänä joulukuuta 1973, moottoriajoneuvojen luvattoman käytön estäviä laitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (16)

Neuvoston direktiivi 74/297/ETY, annettu 4 päivänä kesäkuuta 1974, moottoriajoneuvojen sisävarusteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (ohjausmekanismin toiminta törmäystilanteessa) (17)

Neuvoston direktiivi 74/408/ETY, annettu 22 päivänä heinäkuuta 1974, moottoriajoneuvoista istuinten, niiden kiinnityspisteiden ja pääntukien osalta (18)

Neuvoston direktiivi 74/483/ETY, annettu 17 päivänä syyskuuta 1974, moottoriajoneuvojen ulkonevia osia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (19)

Neuvoston direktiivi 75/443/ETY, annettu 26 päivänä kesäkuuta 1975, moottoriajoneuvojen nopeudenmittaus- ja peruutuslaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (20)

Neuvoston direktiivi 76/114/ETY, annettu 18 päivänä joulukuuta 1975, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen lakisääteisiä kilpiä ja merkintöjä sekä niiden sijaintia ja kiinnitysmenetelmää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (21)

Neuvoston direktiivi 76/115/ETY, annettu 18 päivänä joulukuuta 1975, moottoriajoneuvojen turvavöiden kiinnityspisteitä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (22)

Neuvoston direktiivi 76/756/ETY, annettu 27 päivänä heinäkuuta 1976, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen valaisimien ja merkkivalolaitteiden asennusta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (23)

Neuvoston direktiivi 76/757/ETY, annettu 27 päivänä heinäkuuta 1976, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen heijastimia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (24)

Neuvoston direktiivi 76/758/ETY, annettu 27 päivänä heinäkuuta 1976, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen äärivalaisimia, etuvalaisimia, takavalaisimia, jarruvalaisimia, huomiovalaisimia ja sivuvalaisimia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (25)

Neuvoston direktiivi 76/759/ETY, annettu 27 päivänä heinäkuuta 1976, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen suuntavalaisimia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (26)

Neuvoston direktiivi 76/760/ETY, annettu 27 päivänä heinäkuuta 1976, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen takarekisterikilven valaisimia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (27)

Neuvoston direktiivi 76/761/ETY, annettu 27 päivänä heinäkuuta 1976, moottoriajoneuvojen kauko- tai lähivalaisimina toimivia ajovalaisimia sekä moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen hyväksytyissä valaisinyksiköissä käytettäviä valonlähteitä (hehkulamput ja muut) koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (28)

Neuvoston direktiivi 76/762/ETY, annettu 27 päivänä heinäkuuta 1976, moottoriajoneuvojen etusumuvalaisimia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (29)

Neuvoston direktiivi 77/389/ETY, annettu 17 päivänä toukokuuta 1977, moottoriajoneuvojen hinauslaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (30)

Neuvoston direktiivi 77/538/ETY, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1977, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen takasumuvalaisimia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (31)

Neuvoston direktiivi 77/539/ETY, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1977, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen peruutusvalaisimia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (32)

Neuvoston direktiivi 77/540/ETY, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1977, moottoriajoneuvojen pysäköintivalaisimia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (33)

Neuvoston direktiivi 77/541/ETY, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1977, moottoriajoneuvojen turvavöitä ja turvajärjestelmiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (34)

Neuvoston direktiivi 77/649/ETY, annettu 27 päivänä syyskuuta 1977, moottoriajoneuvojen kuljettajien näkökenttää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (35)

Neuvoston direktiivi 78/316/ETY, annettu 21 päivänä joulukuuta 1977, moottoriajoneuvojen sisällä käytettäviä varusteita (hallintalaitteiden, ilmaisimien ja osoittimien kuvatunnuksia) koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (36)

Neuvoston direktiivi 78/317/ETY, annettu 21 päivänä joulukuuta 1977, moottoriajoneuvojen lasipintojen huurteen- ja sumunpoistojärjestelmiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (37)

Neuvoston direktiivi 78/318/ETY, annettu 21 päivänä joulukuuta 1977, moottoriajoneuvojen pyyhin- ja pesinjärjestelmiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (38)

Neuvoston direktiivi 78/549/ETY, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1978, moottoriajoneuvojen lokasuojia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (39)

Neuvoston direktiivi 78/932/ETY, annettu 16 päivänä lokakuuta 1978, moottoriajoneuvojen istuimien niskatukia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (40)

Neuvoston direktiivi 89/297/ETY, annettu 13 päivänä huhtikuuta 1989, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sivusuojia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (41)

Neuvoston direktiivi 91/226/ETY, annettu 27 päivänä maaliskuuta 1991, tiettyjen moottoriajoneuvoluokkien ja niiden perävaunujen roiskeenestojärjestelmiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (42)

Neuvoston direktiivi 92/21/ETY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 1992, M1-luokan moottoriajoneuvojen massoista ja mitoista (43)

Neuvoston direktiivi 92/22/ETY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 1992, turvalaseista ja lasimateriaaleista moottoriajoneuvoissa ja niiden perävaunuissa (44)

Neuvoston direktiivi 92/23/ETY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 1992, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen renkaista ja renkaiden asentamisesta (45)

Neuvoston direktiivi 92/24/ETY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 1992, tiettyihin moottoriajoneuvoluokkiin asennettavista nopeudenrajoittimista tai vastaavista nopeudenrajoitusjärjestelmistä (46)

Neuvoston direktiivi 92/114/ETY, annettu 17 päivänä joulukuuta 1992, N-luokan moottoriajoneuvojen ohjaamon takaseinän etupuolella olevista ulkonevista osista (47)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 94/20/EY, annettu 30 päivänä toukokuuta 1994, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen mekaanisista kytkinlaitteista sekä niiden kiinnittämisestä kyseisiin ajoneuvoihin (48)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/28/EY, annettu 24 päivänä lokakuuta 1995, tiettyjen moottoriajoneuvoluokkien sisäpuolisten rakenteiden valmistuksessa käytettävien materiaalien palo-ominaisuuksista (49)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 96/27/EY, annettu 20 päivänä toukokuuta 1996, matkustajien suojaamisesta moottoriajoneuvojen sivutörmäyksessä ja direktiivin 70/156/ETY muuttamisesta (50)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 96/79/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 1996, moottoriajoneuvojen kuljettajan ja matkustajien suojaamisesta etutörmäyksessä ja direktiivin 70/156/ETY muuttamisesta (51)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/27/EY, annettu 22 päivänä heinäkuuta 1997, tiettyihin luokkiin kuuluvien moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen massoista ja mitoista ja direktiivin 70/156/ETY muuttamisesta (52)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/91/EY, annettu 14 päivänä joulukuuta 1998, vaarallisten aineiden tiekuljetuksiin tarkoitetuista moottoriajoneuvoista ja niiden perävaunuista sekä moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen tyyppihyväksynnästä annetun direktiivin 70/156/ETY muuttamisesta (53)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/40/EY, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2000, moottoriajoneuvojen etualleajosuojausta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä ja neuvoston direktiivin 70/156/ETY muuttamisesta (54)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/56/EY, annettu 27 päivänä syyskuuta 2001, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen lämmityslaitteista, neuvoston direktiivin 70/156/ETY muuttamisesta ja neuvoston direktiivin 78/548/ETY kumoamisesta (55)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/85/EY, annettu 20 päivänä marraskuuta 2001, matkustajien kuljetuksessa käytettäviä, kuljettajan istuimen lisäksi enemmän kuin kahdeksan istuinta käsittäviä ajoneuvoja koskevista erityissäännöksistä sekä direktiivien 70/156/ETY ja 97/27/EY muuttamisesta (56)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/97/EY, annettu 10 päivänä marraskuuta 2003, epäsuoran näkemän tarjoavien laitteiden sekä tällaisilla laitteilla varustettujen ajoneuvojen tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä, direktiivin 70/156/ETY muuttamisesta ja direktiivin 71/127/ETY kumoamisesta (57).

(34)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitetta, joka on sisämarkkinoiden toteuttaminen ottamalla käyttöön moottoriajoneuvojen ja renkaiden turvallisuutta ja ympäristöominaisuuksia koskevat yhteiset tekniset vaatimukset, vaan se voidaan tarvittavien toimien laajuuden vuoksi saavuttaa paremmin yhteisön tasolla, joten yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen,

OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN:

I   LUKU

KOHDE, SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT

1 artikla

Kohde

Tällä asetuksella vahvistetaan:

1)

moottoriajoneuvojen, niiden perävaunujen sekä niihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden tyyppihyväksyntää koskevia turvallisuuteen liittyviä vaatimuksia;

2)

moottoriajoneuvojen rengaspaineen seurantajärjestelmien tyyppihyväksyntää koskevia turvallisuuteen, polttoainetehokkuuteen ja hiilidioksidipäästöihin sekä vaihtamisopastimien tyyppihyväksyntää koskevia polttoainetehokkuuteen ja hiilidioksidipäästöihin liittyviä vaatimuksia; ja

3)

uusina valmistettujen renkaiden tyyppihyväksyntää koskevia turvallisuuteen sekä vierintävastukseen ja vierintämelupäästöihin liittyviä vaatimuksia.

2 artikla

Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan direktiivin 2007/46/EY liitteen II A jaksossa määriteltyihin ajoneuvoluokkiin M, N ja O kuuluviin ajoneuvoihin, niiden järjestelmiin, osiin ja erillisiin teknisiin yksiköihin, ellei tämän asetuksen 5–12 artiklasta muuta johdu.

3 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa sovelletaan direktiivin 2007/46/EY 3 artiklan määritelmiä.

Lisäksi tässä direktiivissä tarkoitetaan:

1)

’elektronisella ajonvakautusjärjestelmällä’ ajoneuvon elektronista järjestelmää, joka parantaa ajoneuvon dynaamista vakautta;

2)

’alaluokkaan I kuuluvalla M2 tai M3 -luokan mukaisella ajoneuvolla’ ajoneuvoa, jossa on tilaa kuljettajan lisäksi useammalle kuin 22 matkustajalle ja johon on rakennettu alueet seisoville matkustajille siten, että matkustajien tavanomainen sisään- ja uloskäynti on mahdollista;

3)

’alaluokkaan A kuuluvalla M2 tai M3 -luokan mukaisella ajoneuvolla’ ajoneuvoa, jossa on tilaa kuljettajan lisäksi enintään 22 matkustajalle ja joka on suunniteltu seisovien matkustajien kuljettamiseen ja jossa on istuimia ja alueet seisovia matkustajia varten;

4)

’kaistavahtijärjestelmällä’ järjestelmää, joka varoittaa kuljettajaa ajoneuvon tahattomasta ajautumisesta pois oikealta ajokaistalta;

5)

’kehittyneellä hätäjarrutusjärjestelmällä’ järjestelmää, joka kykenee automaattisesti havaitsemaan hätätilanteen ja aktivoimaan ajoneuvon jarrujärjestelmän ja vähentämään ajoneuvon nopeutta törmäyksen välttämiseksi tai lieventämiseksi;

6)

’kantavuusluvulla’ yhtä tai kahta lukua, jotka ilmoittavat renkaan kantavuuden yksittäis- tai rinnakkainasennuksessa renkaan nopeusluokkaa vastaavalla nopeudella ja kun rengasta käytetään valmistajan määrittämien vaatimusten mukaisesti;

7)

’rengaspaineen seurantajärjestelmällä’ ajoneuvoon asennettua järjestelmää, joka kykenee seuraamaan renkaiden painetta tai paineen muutosta ja lähettämään vastaavat tiedot käyttäjälle ajoneuvon ollessa liikkeessä;

8)

’erikoiskäyttöön tarkoitetulla renkaalla’ rengasta, joka on tarkoitettu sekä tie- että maastokäyttöön tai muuhun erikoiskäyttöön;

9)

’ammattikäyttöön tarkoitetulla maastorenkaalla’ erikoiskäyttöön tarkoitettua rengasta, jota käytetään pääasiassa työskentelyyn vaativissa maasto-olosuhteissa;

10)

merkinnällä ’reinforced’ tai ’extra load’ luokan C1 ilmarenkaan rakennetta, jossa runko on suunniteltu suuremmille kuormille kuin vastaavan tavanomaisen renkaan runko;

11)

’talvirenkaalla’ rengasta, jonka kulutuspintakuvio, kulutuspinnan materiaali tai rakenne on suunniteltu ensisijassa niin, että sen ominaisuudet talviolosuhteissa ovat tavallista rengasta paremmat ajoneuvon liikkeellelähdön ja liikkeellä pysymisen kannalta;

12)

’T-tyypin väliaikaisesti käytettävällä vararenkaalla’ väliaikaisesti käytettävää vararengasta, joka on suunniteltu käytettäväksi vakiorenkaille ja vahvistetuille renkaille säädettyjä täyttöpaineita korkeammilla täyttöpaineilla;

13)

’vetoakselin renkaalla’ luokkaan C2 tai C3 kuuluvaa rengasta, jossa on merkintä M + S, M.S. tai M&S ja joka on tarkoitettu asennettavaksi vetoakselille tai -akseleille;

14)

’suojattomalla tienkäyttäjällä’ jalankulkijoita, pyöräilijöitä ja moottoripyöräilijöitä;

15)

’vaihtamisopastimella’ tai ’GSI:llä’ näkyvää osoitinta, joka suosittelee kuljettajalle vaihteen vaihtamista;

16)

’käsivalintaisella vaihteistolla’ vaihteistoa, jota voidaan käyttää siten, että kaikkien tai jonkin vaihteen välinen siirto on aina kuljettajan toiminnan välitön seuraus riippumatta sen fyysisestä toteuttamisesta. Tämä määritelmä ei kata järjestelmiä, joissa kuljettaja voi ainoastaan valita ennakkoon tietyn strategian vaihteen vaihtamiseksi tai rajoittaa ajamiseen käytettävien vaihteiden lukumäärää mutta joissa todellinen vaihteen vaihtaminen alkaa kuljettajan päätöksestä riippumatta tiettyjen ajotapojen mukaisesti.

II   LUKU

VALMISTAJIA KOSKEVAT VELVOITTEET

4 artikla

Yleiset velvoitteet

1.   Valmistajan on osoitettava, että kaikki yhteisössä myydyt, rekisteröidyt tai käyttöön otetut uudet ajoneuvot on tyyppihyväksytty tämän asetuksen ja sen täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaisesti.

2.   Valmistajat voivat valita, hakevatko he tyyppihyväksyntää tämän asetuksen kattamiin kaikkiin järjestelmiin sekä sen kattamien kaikkien osien ja erillisten teknisten yksiköiden asentamiseen vai hakevatko he tyyppihyväksyntää asetuksen kattamaan yhteen tai useampaan järjestelmään ja yhden tai useamman osan asentamiseen sekä yhden tai useamman erillisen teknisen yksikön asentamiseen. Liitteessä IV lueteltujen UNECE:n sääntöjen mukaista tyyppihyväksyntää pidetään EY:n tyyppihyväksyntänä tämän asetuksen ja sen täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaisesti.

3.   Valmistajan on osoitettava, että kaikki yhteisössä myydyt tai käyttöön otetut uudet järjestelmät, osat ja erilliset tekniset yksiköt on tyyppihyväksytty tämän asetuksen ja sen täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaisesti.

5 artikla

Yleiset vaatimukset ja testit

1.   Valmistajien on varmistettava, että ajoneuvot suunnitellaan, rakennetaan ja kootaan niin, että kuljettajan ja matkustajien ja muiden tienkäyttäjien riski loukkaantua on mahdollisimman pieni.

2.   Valmistajien on varmistettava, että ajoneuvot, järjestelmät, osat ja erilliset tekniset yksiköt vastaavat tässä asetuksessa ja sen täytäntöönpanotoimenpiteissä vahvistettuja niitä koskevia vaatimuksia, kuten vaatimuksia, jotka liittyvät

a)

ajoneuvon rakenteelliseen kestävyyteen, myös törmäystesteihin;

b)

järjestelmiin, jotka auttavat kuljettajaa hallitsemaan ajoneuvoa, kuten ohjaukseen, jarruihin ja elektronisiin ajonvakautusjärjestelmiin;

c)

järjestelmiin, jotka tarjoavat kuljettajalle tarvittavan näkemän ja antavat hänelle tietoa ajoneuvon ja sen ympäristön tilasta, kuten ikkunoihin, peileihin ja kuljettajan tietojärjestelmiin;

d)

ajoneuvon valaistusjärjestelmiin;

e)

kuljettajan ja matkustajien suojaukseen, kuten sisustukseen, pääntukiin, turvavöihin, ISOFix-kiinnityksiin ja integroituihin lasten turvaistuimiin sekä ajoneuvon oviin;

f)

ajoneuvon ulkopuolisiin rakenteisiin ja varusteisiin;

g)

sähkömagneettiseen yhteensopivuuteen;

h)

äänimerkinantolaitteisiin;

i)

lämmityslaitteisiin;

j)

luvattoman käytön estäviin laitteisiin;

k)

ajoneuvon tunnistusjärjestelmiin;

l)

massoihin ja mittoihin;

m)

sähköturvallisuuteen;

n)

vaihtamisopastimiin.

3.   Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja vaatimuksia sovelletaan liitteessä I yksilöityihin ajoneuvoihin, järjestelmiin, osiin ja erillisiin teknisiin yksiköihin.

6 artikla

Tiettyjä luokkiin N ja O kuuluvia ajoneuvoja koskevat erityisvaatimukset

1.   Luokkiin N ja O kuuluvien ajoneuvojen on 5, 8, 9, 10 ja 12 artiklassa ja niiden täytäntöönpanotoimenpiteissä vahvistettujen vaatimusten lisäksi täytettävä soveltuvin osin tämän artiklan 2–5 kohdassa ja niiden täytäntöönpanotoimenpiteissä vahvistetut vaatimukset.

2.   Luokkiin N2 ja N3 kuuluvien ajoneuvojen on oltava rakenteeltaan sellaisia, että toisen ajoneuvon kanssa tapahtuvan etutörmäyksen sattuessa kuljettajan ja matkustajien loukkaantumisvaara alleajon takia on mahdollisimman pieni.

3.   Luokkiin N2, N3, O3 ja O4 kuuluvien ajoneuvojen on oltava rakenteeltaan sellaisia, että jos niihin törmää sivulta suojaton tienkäyttäjä, kyseisen tienkäyttäjän loukkaantumisvaara alleajon takia on mahdollisimman pieni.

4.   Ajoneuvon ohjaamon tai kuljettajalle ja matkustajille tarkoitetun tilan on oltava kyllin lujarakenteinen, jotta se suojaa sisällä olevia törmäystilanteessa ottaen huomioon UNECE:n säännön 29.

5.   Luokkiin N2, N3, O3 ja O4 kuuluvien ajoneuvojen on oltava rakenteeltaan sellaisia, että roiskeiden vaikutukset muiden ajoneuvojen kuljettajien kykyyn nähdä ovat mahdollisimman pienet.

7 artikla

Luokkiin M2 ja M3 kuuluvia ajoneuvoja koskevat erityisvaatimukset

1.   Luokkiin M2 ja M3 kuuluvien ajoneuvojen on 5, 8, 9, 10 ja 12 artiklassa ja niiden täytäntöönpanotoimenpiteissä vahvistettujen vaatimusten lisäksi täytettävä soveltuvin osin tämän artiklan 2–5 kohdassa ja niiden täytäntöönpanotoimenpiteissä vahvistetut vaatimukset.

2.   Ajoneuvon matkustajapaikkamäärän, kun mukaan luetaan istuvat ja seisovat matkustajat sekä pyörätuolin käyttäjät, on oltava asianmukaisessa suhteessa ajoneuvon massaan, kokoon ja tilajärjestelyihin.

3.   Ajoneuvojen korien on oltava muodoltaan ja rakenteeltaan sellaisia, että ajoneuvoa voidaan käyttää turvallisesti ja vakaasti myös täyteen kuormattuna. Ajoneuvo on suunniteltava niin, että siihen voidaan nousta ja siitä voidaan poistua turvallisesti varsinkin hätätilanteessa.

4.   Luokkaan I kuuluvien ajoneuvojen on oltava sellaisia, että liikuntarajoitteiset henkilöt, kuten pyörätuolin käyttäjät, voivat päästä niihin.

5.   Linja-autojen korin sisäpuolisissa rakenteissa käytettävien materiaalien on oltava mahdollisimman pitkälti syttymättömiä tai ainakin liekkien etenemistä hidastavia, jotta matkustajat ehtivät poistua ajoneuvosta palon sattuessa.

8 artikla

Renkaiden luokitus

1.   Renkaat jaotellaan seuraaviin luokkiin:

a)   luokan C1 renkaat– renkaat, jotka on suunniteltu ensi sijassa luokkiin M1, N1, O1 ja O2 kuuluviin ajoneuvoihin;

b)   luokan C2 renkaat– renkaat, jotka on suunniteltu ensi sijassa luokkiin M2, M3, N, O3 ja O4 kuuluviin ajoneuvoihin, joiden kantavuusluku yksittäisasennuksessa on ≤ 121 ja nopeusluokka ≥ N;

c)   luokan C3 renkaat– renkaat, jotka on suunniteltu ensi sijassa luokkiin M2, M3, N, O3 ja O4 kuuluviin ajoneuvoihin, joiden kantavuusluku on jokin seuraavista:

Rengastyyppi voidaan luokitella useampaan kuin yhteen luokkaan, jos rengas täyttää kaikkia niitä luokkia koskevat vaatimukset, joihin se on luokiteltu.

2.   Sovellettavat kantavuusluvut ja niitä vastaavat massat on lueteltu UNECE:n säännöissä 30 ja 54.

9 artikla

Ajoneuvojen renkaita, renkaiden asentamista ja rengaspaineiden valvontajärjestelmiä koskevat erityissäännökset

1.   Kaikkien osana ajoneuvon varustusta toimitettavien renkaiden, myös mahdollisten vararenkaiden, on varsinkin mitoiltaan ja nopeus- ja kuormitusominaisuuksiltaan oltava siihen ajoneuvoon soveltuvia, johon ne on tarkoitettu.

2.   Luokkaan M1 kuuluvat ajoneuvot on varustettava tarkalla rengaspaineen seurantajärjestelmällä, joka kykenee varoittamaan tarvittaessa kuljettajaa autossa minkä tahansa renkaan paineen alenemisesta, mikä on ihanteellisen polttoaineenkulutuksen ja liikenneturvallisuuden etujen mukaista. Tämän saavuttamiseksi teknisissä erittelyissä on asetettava asianmukaiset rajat, joilla lisäksi mahdollistetaan teknologianeutraali ja kustannustehokas lähestymistapa rengaspaineen tarkan seurantajärjestelmän kehittämiseksi.

3.   Kaikkien luokkaan C1 kuuluvien renkaiden on oltava liitteessä II olevassa A osassa esitettyjen märkäpitoa koskevien vaatimusten mukaisia.

4.   Kaikkien renkaiden on oltava liitteessä II olevassa B osassa esitettyjen vierintävastusta koskevien vaatimusten mukaisia.

5.   Kaikkien renkaiden on oltava liitteessä II olevassa C osassa esitettyjen vierintämelua koskevien vaatimusten mukaisia.

6.   Edellä olevia 3, 4 ja 5 kohtaa ei sovelleta

a)

renkaisiin, joiden nopeusluokitus on alle 80 km/h;

b)

renkaisiin, joiden vanteen nimellishalkaisija on enintään 254 mm tai vähintään 635 mm;

c)

T-tyypin väliaikaisesti käytettäviin vararenkaisiin;

d)

renkaisiin, jotka on tarkoitettu asennettaviksi yksinomaan ennen 1 päivää lokakuuta 1990 ensirekisteröityihin ajoneuvoihin;

e)

pito-ominaisuuksia parantavilla lisälaitteilla varustettuihin renkaisiin.

7.   Liitteessä II olevissa B ja C osassa säädettyjä vierintävastusta ja vierintämelua koskevia vaatimuksia ei sovelleta ammattikäyttöön tarkoitettuihin maastorenkaisiin.

10 artikla

Kehittyneet ajoneuvojärjestelmät

1.   Jollei 14 artiklan 3 kohdan a alakohdassa säädetystä vapautuksesta muuta johdu, luokkiin M2, M3, N2 ja N3 kuuluvat ajoneuvot on varustettava tämän asetuksen ja sen täytäntöönpanotoimenpiteiden vaatimusten mukaisella kehittyneellä hätäjarrutusjärjestelmällä.

2.   Jollei 14 artiklan 3 kohdan a alakohdassa säädetystä vapautuksesta muuta johdu, luokkiin M2, M3, N2 ja N3 kuuluvat ajoneuvot on varustettava tämän asetuksen ja sen täytäntöönpanotoimenpiteiden vaatimusten mukaisella kaistavahtijärjestelmällä.

11 artikla

Vaihtamisopastimet

Luokkaan M1 kuuluvat ajoneuvot, joiden vertailumassa on enintään 2 610 kg, ja ajoneuvot, joita tyyppihyväksyntä ulotetaan koskemaan asetuksen (EY) N:o 715/2007 2 artiklan 2 kohdan mukaisesti ja joissa on käsivalintainen vaihteisto, on varustettava vaihtamisopastimilla tämän asetuksen ja sen täytäntöönpanotoimenpiteiden vaatimusten mukaisesti.

12 artikla

Elektroniset ajonvakautusjärjestelmät

1.   Luokkiin M1 ja N1 kuuluvat ajoneuvot on varustettava elektronisella ajonvakautusjärjestelmällä, joka täyttää tämän asetuksen ja sen täytäntöönpanotoimenpiteiden vaatimukset.

2.   Lukuun ottamatta direktiivin 2007/46/EY liitteessä II olevan A osan 4.2 ja 4.3 kohdassa määriteltyjä maastoautoja, seuraavat ajoneuvot on varustettava elektronisella ajonvakautusjärjestelmällä, joka täyttää tämän asetuksen ja sen täytäntöönpanotoimenpiteiden vaatimukset:

a)

luokkiin M2 ja M3 kuuluvat ajoneuvot, lukuun ottamatta ajoneuvoja, joissa on enemmän kuin kolme akselia, nivellinja-autoja ja tilausbusseja sekä luokkaan I tai luokkaan A kuuluvia linja-autoja;

b)

luokkiin N2 ja N3 kuuluvat ajoneuvot, lukuun ottamatta ajoneuvoja, joissa on enemmän kuin kolme akselia, puoliperävaunun vetoajoneuvoja, joiden suurin teknisesti sallittu kokonaismassa on 3,5 ja 7,5 tonnin välillä, sekä direktiivin 2007/46/EY liitteessä II olevan A osan 5.7 ja 5.8 kohdassa määriteltyjä erikoiskäyttöön tarkoitettuja ajoneuvoja;

c)

luokkiin O3 ja O4 kuuluvat ajoneuvot, jotka on varustettu ilmajousituksella, lukuun ottamatta ajoneuvoja, joissa on enemmän kuin kolme akselia, erikoiskuljetukseen tarkoitettuja perävaunuja ja perävaunuja, joissa on alue seisovia matkustajia varten.

III   LUKU

JÄSENVALTIOITA KOSKEVAT VELVOITTEET

13 artikla

Ajoneuvojen, osien ja erillisten teknisten yksiköiden tyyppihyväksyntä

1.   Kansallisten viranomaisten on 1 päivästä marraskuuta 2011 alkaen elektroniseen ajonvakautusjärjestelmään liittyvien syiden perusteella kieltäydyttävä myöntämästä EY-tyyppihyväksyntää tai kansallista tyyppihyväksyntää luokkiin M1 ja N1 kuuluville uusille ajoneuvotyypeille, jos ne eivät ole tämän asetuksen ja sen täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaisia.

Liitteen V taulukossa 1 säädettyjen täytäntöönpanoa koskevien päivämäärien mukaisesti kansallisten viranomaisten on elektroniseen ajonvakautusjärjestelmään liittyvien syiden perusteella kieltäydyttävä myöntämästä EY-tyyppihyväksyntää tai kansallista tyyppihyväksyntää luokkiin M2, M3, N2, N3, O3 ja O4 kuuluville uusille ajoneuvotyypeille, jos ne eivät ole tämän asetuksen ja sen täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaisia.

2.   Kansallisten viranomaisten on 1 päivästä marraskuuta 2012 alkaen ajoneuvoturvallisuuteen ja renkaisiin liittyvistä 5–8 artiklassa, 9 artiklan 2 kohdassa ja 11 artiklassa tarkoitetuista syistä kieltäydyttävä myöntämästä:

a)

EY-tyyppihyväksyntää tai kansallista tyyppihyväksyntää mainituissa artikloissa ja niiden täytäntöönpanotoimenpiteissä tarkoitettuihin luokkiin kuuluville uusille ajoneuvotyypeille, jos kyseiset ajoneuvot eivät ole tämän asetuksen ja sen täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaisia;

b)

osan tai erillisen teknisen yksikön EY-tyyppihyväksyntää ajoneuvoon tarkoitettujen osien tai erillisten teknisten yksiköiden uusille tyypeille, jos osat tai erilliset tekniset yksiköt eivät ole tämän asetuksen ja sen täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaisia.

3.   Kansallisten viranomaisten on 1 päivästä marraskuuta 2012 alkaen renkaisiin liittyvistä 9 artiklan 1 ja 3–7 kohdassa ja liitteessä II tarkoitetuista syistä, lukuun ottamatta liitteessä II olevan B osan taulukossa 2 säädettyjä vierintävastuksen raja-arvoja, kieltäydyttävä myöntämästä osan tai erillisen teknisen yksikön EY-tyyppihyväksyntää mainituissa artikloissa ja niiden täytäntöönpanotoimenpiteissä tarkoitettuihin luokkiin kuuluville uusille rengastyypeille, jos ne eivät ole tämän asetuksen ja sen täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaisia.

Kansallisten viranomaisten on 1 päivästä marraskuuta 2013 alkaen ajoneuvojen renkaisiin liittyvistä 9 artiklan 1 ja 3–7 kohdassa ja liitteessä II tarkoitetuista syistä, lukuun ottamatta liitteessä II olevan B osan taulukossa 2 säädettyjä vierintävastuksen raja-arvoja, kieltäydyttävä myöntämästä EY-tyyppihyväksyntää tai kansallista tyyppihyväksyntää luokkiin M, N ja O kuuluville uusille ajoneuvotyypeille, jos ne eivät ole tämän asetuksen ja sen täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaisia.

4.   Liitteen V taulukossa 2 säädettyjen täytäntöönpanoa koskevien päivämäärien mukaisesti kansallisten viranomaisten on elektronisiin ajonvakautusjärjestelmiin liittyvien syiden perusteella katsottava, että luokkiin M2, M3, N2, N3, O3 and O4 kuuluvien uusien ajoneuvojen vaatimustenmukaisuustodistusten voimassaolo on päättynyt sovellettaessa direktiivin 2007/46/EY 26 artiklaa, ja niiden on kiellettävä tällaisten ajoneuvojen rekisteröinti, myynti ja käyttöönotto, jos kyseiset ajoneuvot eivät ole tämän asetuksen ja sen täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaisia.

5.   Kansallisten viranomaisten on 1 päivästä marraskuuta 2014 alkaen ajoneuvoturvallisuuteen ja renkaisiin liittyvistä 5, 6, 7 ja 8 artiklassa sekä 9 artiklan 1–4 kohdassa, 11 artiklassa, 12 artiklan 1 kohdassa ja liitteessä II olevissa A ja B osassa tarkoitetuista syistä, lukuun ottamatta luokkaan C3 kuuluville renkaille vahvistettuja vierintävastuksen raja-arvoja ja liitteessä II olevan B osan taulukossa 2 säädettyjä vierintävastuksen raja-arvoja,

a)

katsottava mainituissa artikloissa tarkoitettuihin luokkiin kuuluvien uusien ajoneuvojen vaatimustenmukaisuustodistusten voimassaolon päättyneen sovellettaessa direktiivin 2007/46/EY 26 artiklaa, ja niiden on kiellettävä kyseisten ajoneuvojen rekisteröinti, myynti ja käyttöönotto, jos nämä ajoneuvot eivät ole tämän asetuksen ja sen täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaisia;

b)

kiellettävä sellaisten kyseisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen uusien osien ja erillisten teknisten yksiköiden myynti ja käyttöönotto, jotka eivät ole tämän asetuksen ja sen täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaisia.

6.   Kansallisten viranomaisten on 1 päivästä marraskuuta 2016 alkaen renkaiden vierintämeluun liittyvistä syistä ja luokkaan C3 kuuluvien renkaiden osalta myös renkaiden vierintävastukseen liittyvistä syistä, lukuun ottamatta liitteessä II olevan B osan taulukossa 2 säädettyjä vierintävastuksen raja-arvoja

a)

katsottava luokkiin M, N ja O kuuluvien uusien ajoneuvojen vaatimustenmukaisuustodistusten voimassaolon päättyneen sovellettaessa direktiivin 2007/46/EY 26 artiklaa, ja niiden on kiellettävä kyseisten ajoneuvojen rekisteröinti, myynti ja käyttöönotto, jos nämä ajoneuvot eivät ole tämän asetuksen ja sen täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaisia;

b)

kiellettävä sellaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen uusien renkaiden myynti ja käyttöönotto, jos kyseiset renkaat eivät ole tämän asetuksen ja sen täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaisia.

7.   Kansallisten viranomaisten on 1 päivästä marraskuuta 2016 alkaen renkaiden vierintävastukseen liittyvistä syistä kieltäydyttävä myöntämästä osan tai erillisen teknisen yksikön EY-tyyppihyväksyntää uusille rengastyypeille, jotka eivät täytä liitteessä II olevan B osan taulukossa 2 säädettyjä vierintävastuksen raja-arvoja.

8.   Kansallisten viranomaisten on 1 päivästä marraskuuta 2017 alkaen renkaiden vierintävastukseen liittyvistä syistä kieltäydyttävä myöntämästä osan tai erillisen teknisen yksikön EY-tyyppihyväksyntää luokkiin M, N ja O kuuluville uusille ajoneuvotyypeille, jotka eivät täytä liitteessä II olevan B osan taulukossa 2 säädettyjä vierintävastuksen raja-arvoja.

9.   Kansallisten viranomaisten on 1 päivästä marraskuuta 2018 alkaen

a)

luokkiin C1 ja C2 kuuluvien renkaiden liitteessä II olevan B osan taulukossa 2 säädettyihin vierintävastuksen raja-arvoihin liittyvistä syistä katsottava luokkiin M, N ja O kuuluvien uusien ajoneuvojen vaatimustenmukaisuustodistusten voimassaolon päättyneen sovellettaessa direktiivin 2007/46/EY 26 artiklaa, ja niiden on kiellettävä kyseisten ajoneuvojen rekisteröinti, myynti ja käyttöönotto, jos nämä ajoneuvot eivät ole tämän asetuksen ja sen täytäntöönpanotoimenpiteiden säännösten mukaisia; ja

b)

kiellettävä sellaisten kyseisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen uusien renkaiden myynti ja käyttöönotto, jotka eivät täytä liitteessä II olevan B osan taulukossa 2 säädettyjä vierintävastuksen raja-arvoja.

10.   Kansallisten viranomaisten on 1 päivästä marraskuuta 2020 alkaen

a)

luokkaan C3 kuuluvien renkaiden liitteessä II olevan B osan taulukossa 2 säädettyihin vierintävastuksen raja-arvoihin liittyvistä syistä katsottava luokkiin M, N ja O kuuluvien uusien ajoneuvojen vaatimustenmukaisuustodistusten voimassaolon päättyneen sovellettaessa direktiivin 2007/46/EY 26 artiklaa, ja niiden on kiellettävä kyseisten ajoneuvojen rekisteröinti, myynti ja käyttöönotto, jos nämä ajoneuvot eivät ole tämän asetuksen ja sen täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaisia; ja

b)

kiellettävä sellaisten kyseisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen uusien renkaiden myynti ja käyttöönotto, jotka eivät täytä liitteessä II olevan B osan taulukossa 2 säädettyjä vierintävastuksen raja-arvoja.

11.   Luokkiin C1, C2 ja C3 kuuluvat renkaat, jotka on valmistettu ennen 5, 6, 9 ja 10 kohdassa säädettyjä määräaikoja ja jotka eivät täytä liitteen II vaatimuksia, voidaan myydä jaksona, jonka kesto on enintään 30 kuukautta laskettuna mainituista päivämääristä alkaen.

12.   Kansallisten viranomaisten on 1 päivästä marraskuuta 2013 alkaen 10 artiklassa tarkoitetuista ajoneuvoturvallisuuteen liittyvistä syistä kieltäydyttävä myöntämästä EY-tyyppihyväksyntää tai kansallista tyyppihyväksyntää luokkiin M2, M3, N2 ja N3 kuuluville uusille ajoneuvotyypeille, jos kyseiset ajoneuvot eivät ole tämän asetuksen ja sen täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaisia.

13.   Kansallisten viranomaisten on 1 päivästä marraskuuta 2015 alkaen 10 artiklassa tarkoitetuista ajoneuvoturvallisuuteen liittyvistä syistä katsottava luokkiin M2, M3, N2 ja N3 kuuluvien uusien ajoneuvojen vaatimustenmukaisuustodistusten voimassaolon päättyneen sovellettaessa direktiivin 2007/46/EY 26 artiklaa, ja niiden on kiellettävä kyseisten ajoneuvojen rekisteröinti, myynti ja käyttöönotto, jos nämä ajoneuvot eivät ole tämän asetuksen ja sen täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaisia.

14.   Kansallisten viranomaisten on sallittava sellaisten ajoneuvojen, osien ja erillisten teknisten yksiköiden myynti ja käyttöönotto, jotka on tyyppihyväksytty ennen 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuja päivämääriä, ja niiden on edelleen myönnettävä hyväksyntien laajennuksia kyseisille ajoneuvoille, osille ja erillisille teknisille yksiköille sen säädöksen mukaisesti, jonka nojalla salliminen tai hyväksyntä on alun perin tapahtunut tai myönnetty, ellei kyseisiin ajoneuvoihin, osiin tai erillisiin teknisiin yksiköihin sovellettavia vaatimuksia ole muutettu tai uusia vaatimuksia ole otettu käyttöön tällä asetuksella ja sen täytäntöönpanotoimenpiteillä.

Kansallisten viranomaisten on sallittava sen säädöksen vaatimusten mukaisesti, jonka nojalla ne on alun perin sallittu tai hyväksytty, sellaisten varaosien ja varaosiksi tarkoitettujen erillisten teknisten yksiköiden, lukuun ottamatta varaosarenkaita, myynti ja käyttöönotto, jotka on tarkoitettu ennen 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuja päivämääriä tyyppihyväksyttyihin ajoneuvoihin, ja niiden on edelleen myönnettävä niille hyväksyntien laajennuksia.

15.   Sillä edellytyksellä, että 14 artiklassa tarkoitetut täytäntöönpanotoimenpiteet ovat tulleet voimaan, ja jos valmistaja niin vaatii, kansalliset viranomaiset eivät saa 5–12 artiklassa tarkoitetuista ajoneuvoturvallisuuteen ja renkaisiin liittyvistä syistä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1–14 kohdan soveltamista

a)

kieltäytyä myöntämästä EY-tyyppihyväksyntää tai kansallista tyyppihyväksyntää uudelle ajoneuvotyypille taikka osan tai erillisen teknisen yksikön EY-tyyppihyväksyntää uutta tyyppiä olevalle osalle tai erilliselle tekniselle yksikölle, jos kyseinen ajoneuvo, osa tai erillinen tekninen yksikkö on tämän asetuksen ja sen täytäntöönpanotoimenpiteiden mukainen; tai

b)

kieltää uuden ajoneuvon rekisteröintiä, myyntiä tai käyttöönottoa tai uuden osan tai erillisen teknisen yksikön myyntiä tai käyttöönottoa, jos kyseinen ajoneuvo, osa tai erillinen tekninen yksikkö on tämän asetuksen ja sen täytäntöönpanotoimenpiteiden mukainen.

IV   LUKU

TÄYTÄNTÖÖNPANO

14 artikla

Täytäntöönpanotoimenpiteet

1.   Komissio hyväksyy seuraavat täytäntöönpanotoimenpiteet:

a)

yksityiskohtaiset säännöt, jotka koskevat moottoriajoneuvojen, niiden perävaunujen sekä niihin tarkoitettujen osien ja erillisten teknisten yksiköiden tyyppihyväksynnän erityisiä menettelyjä, testejä ja teknisiä vaatimuksia 5–12 artiklan säännösten mukaisesti;

b)

turvallisuutta koskevat yksityiskohtaiset säännöt ajoneuvoille, joita käytetään jäsenvaltioiden sisäisiin ja välisiin vaarallisten aineiden tiekuljetuksiin ottaen huomioon UNECE:n säännön 105;

c)

entistä tarkempi määrittely, mitä renkaan fyysisiltä ja suorituskykyä koskevilta ominaisuuksilta edellytetään, jotta se voidaan määritellä ”erikoiskäyttöön tarkoitetuksi renkaaksi”, ”ammattikäyttöön tarkoitetuksi maastorenkaaksi”, ”reinforced-renkaaksi”, ”extra load -renkaaksi”, ”talvirenkaaksi”, ”T-tyypin väliaikaisesti käytettäväksi vararenkaaksi” ja ”vetoakselin renkaaksi” 3 artiklan toisen kohdan 8–13 alakohdan mukaisesti;

d)

liitteessä II olevissa B ja C osassa säädettyjen vierintävastusta ja vierintämelua koskevien raja-arvojen muuttaminen siinä määrin kuin se on tarpeellista testimenetelmissä tapahtuneiden muutosten vuoksi ja alentamatta ympäristönsuojelun tasoa;

e)

liitteessä II olevan C osan 1 kohdassa tarkoitetun melutason määrittelymenettelyä koskevat yksityiskohtaiset säännöt;

f)

määräykset, joilla muutetaan liitettä IV, jotta siihen sisällytetään UNECE:n säännöt, jotka ovat pakottavia päätöksen 97/836/EY 4 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet, 10 artiklan säännöksiin liittyviä toimenpiteitä lukuun ottamatta, on hyväksyttävä 31 päivään joulukuuta 2010 mennessä.

Edellä olevan 10 artiklan säännöksiin liittyvät toimenpiteet on hyväksyttävä 31 päivään joulukuuta 2011 mennessä.

3.   Komissio voi hyväksyä seuraavat täytäntöönpanotoimet:

a)

tietyille ajoneuvoille tai luokkiin M2, M3, N2 and N3 kuuluville ajoneuvoille myönnetään poikkeus velvoitteesta asentaa 10 artiklassa tarkoitettuja kehittyneitä ajoneuvojärjestelmiä, kun kustannus-hyötyanalyysin jälkeen ja kaikki olennaiset turvallisuusnäkökohdat huomioon ottaen kyseisten järjestelmien soveltaminen osoittautuu epäasianmukaiseksi kyseiselle ajoneuvolle tai ajoneuvoluokalle;

b)

31 päivään joulukuuta 2010 mennessä ja kustannus-hyötyanalyysin perusteella lyhennetään 13 artiklan 11 kohdassa säädettyä määräaikaa, joka voidaan eriyttää kyseisen rengasluokan tai -kategorian mukaisesti.

4.   Tässä artiklassa tarkoitetut toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä, hyväksytään 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

15 artikla

Komiteamenettely

1.   Komissiota avustaa direktiivin 2007/46/EY 40 artiklan 1 kohdalla perustettu komitea ”tekninen komitea – moottoriajoneuvot”.

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

V   LUKU

LOPPUSÄÄNNÖKSET

16 artikla

Seuraamukset

1.   Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän asetuksen ja sen täytäntöönpanotoimenpiteiden säännösten rikkomisen, johon valmistaja on syyllistynyt, seuraamuksista ja ryhdyttävä kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin niiden täytäntöönpanon varmistamiseksi. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. Jäsenvaltioiden on toimitettava kyseiset säännökset komissiolle 20 päivään helmikuuta 2011 mennessä tai tarvittaessa viimeistään 18 kuukauden kuluttua asianomaisen täytäntöönpanotoimenpiteen voimaantulopäivästä ja ilmoitettava sille viipymättä niihin myöhemmin mahdollisesti tehdyistä muutoksista.

2.   Seuraamus on voitava määrätä ainakin seuraavista rikkomustyypeistä:

a)

väärien tietojen antaminen hyväksyntämenettelyn tai markkinoilta pois vetämiseen johtavan menettelyn kuluessa;

b)

tyyppihyväksynnän testitulosten väärentäminen;

c)

sellaisten tietojen tai teknisten erittelyjen ilmoittamatta jättäminen, jotka saattaisivat johtaa markkinoilta pois vetämiseen tai tyyppihyväksynnän peruuttamiseen.

17 artikla

Kertomukset

Komissio esittää 1 päivään joulukuuta 2012 mennessä ja sen jälkeen joka kolmas vuosi Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen, joka sisältää tarvittaessa ehdotuksia, joilla tarkistetaan tätä asetusta tai muuta asiaa koskevaa yhteisön lainsäädäntöä uusien turvaominaisuuksien mukaan ottamista silmällä pitäen.

18 artikla

Direktiivin 2007/46/EY muuttaminen

Muutetaan direktiivin 2007/46/EY liitteet IV, VI, XI ja XV tämän asetuksen liitteen III mukaisesti.

19 artikla

Kumoaminen

1.   Kumotaan direktiivit 70/221/ETY, 70/222/ETY, 70/311/ETY, 70/387/ETY, 70/388/ETY, 71/320/ETY, 72/245/ETY, 74/60/ETY, 74/61/ETY, 74/297/ETY, 74/408/ETY, 74/483/ETY, 75/443/ETY, 76/114/ETY, 76/115/ETY, 76/756/ETY, 76/757/ETY, 76/758/ETY, 76/759/ETY, 76/760/ETY, 76/761/ETY, 76/762/ETY, 77/389/ETY, 77/538/ETY, 77/539/ETY, 77/540/ETY, 77/541/ETY, 77/649/ETY, 78/316/ETY, 78/317/ETY, 78/318/ETY, 78/549/ETY, 78/932/ETY, 89/297/ETY, 91/226/ETY, 92/21/ETY, 92/22/ETY, 92/24/ETY, 92/114/ETY, 94/20/EY, 95/28/EY, 96/27/EY, 96/79/EY, 97/27/EY, 98/91/EY, 2000/40/EY, 2001/56/EY, 2001/85/EY ja 2003/97/EY 1 päivästä marraskuuta 2014.

2.   Kumotaan direktiivi 92/23/ETY 1 päivästä marraskuuta 2017.

3.   Viittauksia kumottuihin direktiiveihin pidetään viittauksina tähän asetukseen.

20 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä marraskuuta 2011.

Edellä olevia 13 artiklan 15 kohtaa, 14 artiklaa sekä liitteessä III olevan 1 kohdan a alakohdan iii alakohtaa, 1 kohdan b alakohdan iii ja iv alakohtaa, 2 kohdan c alakohtaa, 3 kohdan a alakohdan iii alakohtaa, 3 kohdan b alakohdan iii alakohtaa, 3 kohdan c alakohdan iii alakohtaa, 3 kohdan d alakohdan iii alakohtaa, 3 kohdan e alakohdan iii alakohtaa ja 3 kohdan f alakohdan i alakohtaa sovelletaan 20 päivästä elokuuta 2009.

Liitteessä III olevan 1 kohdan a alakohdan i alakohtaa, 1 kohdan b alakohdan i alakohtaa, 2 kohdan a alakohtaa, 3 kohdan a alakohdan i alakohtaa, 3 kohdan b alakohdan i alakohtaa, 3 kohdan c alakohdan i alakohtaa, 3 kohdan d alakohdan i alakohtaa, 3 kohdan e alakohdan i alakohtaa ja 3 kohdan f alakohdan ii alakohtaa sovelletaan 1 päivästä marraskuuta 2014.

Liitteessä III olevan 1 kohdan a alakohdan ii alakohtaa, 1 kohdan b alakohdan ii alakohtaa, 2 kohdan b alakohtaa, 3 kohdan a alakohdan ii alakohtaa, 3 kohdan b alakohdan ii alakohtaa, 3 kohdan c alakohdan ii alakohtaa, 3 kohdan d alakohdan ii alakohtaa, 3 kohdan e alakohdan ii alakohtaa ja 4 kohtaa sovelletaan 1 päivästä marraskuuta 2017.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä heinäkuuta 2009.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

H.-G. PÖTTERING

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

E. ERLANDSSON


(1)  Lausunto annettu 14. tammikuuta 2009 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  Euroopan parlamentin lausunto, annettu 10. maaliskuuta 2009 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 22. kesäkuuta 2009.

(3)  EUVL L 263, 9.10.2007, s. 1.

(4)  EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

(5)  EYVL L 346, 17.12.1997, s. 78.

(6)  EUVL L 171, 29.6.2007, s. 1.

(7)  EUVL L 140, 5.6.2009, s. 1.

(8)  EYVL L 76, 6.4.1970, s. 23.

(9)  EYVL L 76, 6.4.1970, s. 25.

(10)  EYVL L 133, 18.6.1970, s. 10.

(11)  EYVL L 176, 10.8.1970, s. 5.

(12)  EYVL L 176, 10.8.1970, s. 12.

(13)  EYVL L 202, 6.9.1971, s. 37.

(14)  EYVL L 152, 6.7.1972, s. 15.

(15)  EYVL L 38, 11.2.1974, s. 2.

(16)  EYVL L 38, 11.2.1974, s. 22.

(17)  EYVL L 165, 20.6.1974, s. 16.

(18)  EYVL L 221, 12.8.1974, s. 1.

(19)  EYVL L 266, 2.10.1974, s. 4.

(20)  EYVL L 196, 26.7.1975, s. 1.

(21)  EYVL L 24, 30.1.1976, s. 1.

(22)  EYVL L 24, 30.1.1976, s. 6.

(23)  EYVL L 262, 27.9.1976, s. 1.

(24)  EYVL L 262, 27.9.1976, s. 32.

(25)  EYVL L 262, 27.9.1976, s. 54.

(26)  EYVL L 262, 27.9.1976, s. 71.

(27)  EYVL L 262, 27.9.1976, s. 85.

(28)  EYVL L 262, 27.9.1976, s. 96.

(29)  EYVL L 262, 27.9.1976, s. 122.

(30)  EYVL L 145, 13.6.1977, s. 41.

(31)  EYVL L 220, 29.8.1977, s. 60.

(32)  EYVL L 220, 29.8.1977, s. 72.

(33)  EYVL L 220, 29.8.1977, s. 83.

(34)  EYVL L 220, 29.8.1977, s. 95.

(35)  EYVL L 267, 19.10.1977, s. 1.

(36)  EYVL L 81, 28.3.1978, s. 3.

(37)  EYVL L 81, 28.3.1978, s. 27.

(38)  EYVL L 81, 28.3.1978, s. 49.

(39)  EYVL L 168, 26.6.1978, s. 45.

(40)  EYVL L 325, 20.11.1978, s. 1.

(41)  EYVL L 124, 5.5.1989, s. 1.

(42)  EYVL L 103, 23.4.1991, s. 5.

(43)  EYVL L 129, 14.5.1992, s. 1.

(44)  EYVL L 129, 14.5.1992, s. 11.

(45)  EYVL L 129, 14.5.1992, s. 95.

(46)  EYVL L 129, 14.5.1992, s. 154.

(47)  EYVL L 409, 31.12.1992, s. 17.

(48)  EYVL L 195, 29.7.1994, s. 1.

(49)  EYVL L 281, 23.11.1995, s. 1.

(50)  EYVL L 169, 8.7.1996, s. 1.

(51)  EYVL L 18, 21.1.1997, s. 7.

(52)  EYVL L 233, 25.8.1997, s. 1.

(53)  EYVL L 11, 16.1.1999, s. 25.

(54)  EYVL L 203, 10.8.2000, s. 9.

(55)  EYVL L 292, 9.11.2001, s. 21.

(56)  EYVL L 42, 13.2.2002, s. 1.

(57)  EUVL L 25, 29.1.2004, s. 1.


LIITE I

5 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen vaatimusten soveltamisala

Kohde

Sovellettavuus

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

Polttonestesäiliöt/alleajosuojat takana

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Takarekisterikilpi

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ohjauslaite

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ovien lukot ja saranat

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

Äänimerkinantolaite

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Epäsuoran näkemän tarjoavat laitteet

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Jarrutus

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Radiohäiriöt (sähkömagneettinen yhteensopivuus)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Sisävarusteet

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luvattoman käytön estolaite ja ajonestolaite

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Ohjauslaitteen käyttäytyminen törmäyksessä

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

Istuinten lujuus

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Ulkonevat osat

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nopeusmittari

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Lakisääteiset kilvet

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Turvavöiden kiinnityspisteet

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Valaisimien ja merkkivalolaitteiden asennus

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Heijastimet

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ääri-, etu-, taka-, jarru-, sivu- ja huomiovalaisimet

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Suuntavalaisimet

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Takarekisterikilven valot

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ajovalaisimet (myös polttimot)

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Etusumuvalaisimet

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Vetokoukku

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Takasumuvalaisimet

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Peruutusvalaisimet

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Pysäköintivalaisimet

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Turvavyöt ja turvajärjestelmät

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Näkyvyys eteen

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallintalaitteiden, ilmaisimien ja osoittimien tunnistaminen

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Huurteen-/sumunpoistolaitteet

X

 (1)

 (1)

 (1)

 (1)

 (1)

 

 

 

 

Pesimet/pyyhkimet

X

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

 

 

 

 

Lämmitysjärjestelmät

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Pyörien roiskesuojat

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pääntuet

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sivusuojat

 

 

 

 

X

X

 

 

X

X

Roiskeenestojärjestelmät

 

 

 

 

X

X

 

 

X

X

Turvalasit

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Renkaat

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Nopeudenrajoitin

 

X

X

 

X

X

 

 

 

 

Massat ja mitat

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ohjaamon ulkonevat osat

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

Kytkentälaitteet

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X

X

X

X

Palo-ominaisuudet

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Linja-autot ja tilausbussit

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

Etutörmäys

X (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sivutörmäys

X (5)

 

 

X (5)

 

 

 

 

 

 

Vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitetut ajoneuvot

 

 

 

X (6)

X (6)

X (6)

X (6)

X (6)

X (6)

X (6)

Alleajosuoja edessä

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 


(1)  Tähän luokkaan kuuluvat ajoneuvot on varustettava asianmukaisella tuulilasin huurteen- ja sumunpoistolaitteella.

(2)  Tähän luokkaan kuuluvat ajoneuvot on varustettava asianmukaisilla tuulilasin pesimillä ja pyyhkimillä.

(3)  Ainoastaan kytkentälaitteilla varustetut ajoneuvot.

(4)  Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa kuormitettuna on enintään 2,5 tonnia.

(5)  Sovelletaan ainoastaan ajoneuvoihin, joissa matalimman istuimen vertailupiste (”R-piste”) on enintään 700 mm maan pinnasta. ”R-piste” määritellään UNECE:n säännössä 95.

(6)  Ainoastaan silloin, kun valmistaja hakee tyyppihyväksyntää ajoneuvolle, joka on tarkoitettu vaarallisten aineiden kuljetukseen.


LIITE II

Renkaiden märkäpitoa, vierintävastusta ja vierintämelua koskevat vaatimukset

OSA A –   MÄRKÄPITOA KOSKEVAT VAATIMUKSET

Luokan C1 renkaiden on täytettävä seuraavat vaatimukset:

Käyttöluokka

Märkäpitoindeksi (G)

talvirengas, jonka nopeusmerkintä (Q tai alempi, pois luettuna H) osoittaa, että suurin sallittu nopeus on enintään 160 km/h

≥ 0,9

talvirengas, jonka nopeusmerkintä (R tai korkeampi, mukaan luettuna H) osoittaa, että suurin sallittu nopeus on suurempi kuin 160 km/h

≥ 1,0

tavanomainen (tiekäyttöön tarkoitettu) rengas

≥ 1,1

OSA B –   VIERINTÄVASTUSTA KOSKEVAT VAATIMUKSET

Kunkin rengastyypin vierintävastuksen ISO 28580 -standardin mukaisesti mitatut enimmäisarvot eivät saa ylittää seuraavia:

Taulukko 1

Rengasluokka

Enimmäisarvo (kg/t)

1. vaihe

C1

12,0

C2

10,5

C3

8,0


Taulukko 2

Rengasluokka

Enimmäisarvo (kg/t)

2. vaihe

C1

10,5

C2

9,0

C3

6,5

Talvirenkaiden osalta taulukon 2 raja-arvoja on korotettava 1 kg/t.

OSA C –   VIERINTÄMELUA KOSKEVAT VAATIMUKSET

1.   Tämän asetuksen täytäntöönpanotoimenpiteissä määritellyn menettelyn mukaisesti mitatut melutasot eivät saa ylittää kohdissa 1.1 ja 1.2 ilmoitettuja raja-arvoja. Kohdissa 1.1 ja 1.2 olevissa taulukoissa esitetään mittausarvot, jotka on korjattu lämpötilan (paitsi C3-luokan renkaiden osalta) ja mittalaitetoleranssin mukaan ja pyöristetty alaspäin lähimpään kokonaisarvoon.

1.1   Luokan C1 renkaat testatun renkaan nimellisleveyden mukaan:

Rengasluokka

Nimellisleveys (mm)

Raja-arvo (dB(A))

C1A

≤ 185

70

C1B

> 185 ≤ 215

71

C1C

> 215 ≤ 245

71

C1D

> 245 ≤ 275

72

C1E

> 275

74

Talvirenkaiden, extra load -renkaiden ja reinforced-renkaiden tai kaikkien näiden luokitusten yhdistelmien osalta edellä mainittuja raja-arvoja on korotettava 1 dB(A).

1.2   Luokan C2 ja C3 renkaat käyttöluokan leveyden mukaan:

Rengasluokka

Käyttöluokka

Raja-arvo (dB(A))

C2

Tavanomainen rengas

72

Vetoakselin rengas

73

C3

Tavanomainen rengas

73

Vetoakselin rengas

75

Erikoiskäyttöön tarkoitettujen renkaiden osalta edellä esitettyjä raja-arvoja korotetaan 2 dB(A). Lisäksi sallitaan 2 dB(A) korottaminen vetoakselin renkaiden luokkaan C2 kuuluville talvirenkaille. Kaikkien muiden luokkaan C2 ja C3 kuuluvien renkaiden osalta talvirenkaille sallitaan lisäksi 1 dB(A) korottaminen.


LIITE III

Direktiivin 2007/46/EY muuttaminen

Muutetaan direktiivi 2007/46/EY seuraavasti:

1.

Muutetaan liitteessä IV oleva I osa seuraavasti:

a)

Muutetaan taulukko seuraavasti:

i)

poistetaan kohdat 3–10, 12–38, 42–45 ja 47–57;

ii)

poistetaan kohta 46;

iii)

lisätään kohta seuraavasti:

Kohta

Kohde

Säädöksen numero

Virallisen lehden viite

Sovellettavuus

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

”63

Yleinen turvallisuus

Asetus (EY) N:o 661/2009

EUVL L 200, 31.7.2009, s. 1.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X”

b)

Muutetaan lisäys seuraavasti:

i)

poistetaan taulukossa olevat kohdat 3–10, 12–37, 44, 45 ja 50–54;

ii)

poistetaan taulukossa oleva kohta 46;

iii)

lisätään taulukkoon kohta seuraavasti:

 

Kohde

Säädöksen numero

Virallisen lehden viite

M1

”63

Yleinen turvallisuus

Asetus (EY) N:o 661/2009

EUVL L 200, 31.7.2009, s. 1.

P/A”

iv)

Lisätään selityksiin seuraava teksti:

”P/A: Tämä asetus on osittain sovellettava. Tarkka soveltamisala määritellään asetuksen täytäntöönpanotoimenpiteillä.”

2.

Muutetaan liitteen VI lisäyksessä oleva taulukko seuraavasti:

a)

poistetaan kohdat 3–10, 12–38, 42–45 ja 47–57;

b)

poistetaan kohta 46;

c)

lisätään kohta seuraavasti:

 

Kohde

Säädöksen numero (1)

Muutettuna

Sovellettavissa versioihin

”63

Yleinen turvallisuus

Asetus (EY) N:o 661/2009”

 

 

3.

Muutetaan liite XI seuraavasti:

a)

Muutetaan lisäyksessä 1 oleva taulukko seuraavasti:

i)

poistetaan kohdat 3–10, 12–38, 44, 45 ja 47–54;

ii)

poistetaan kohta 46;

iii)

lisätään kohta seuraavasti:

Kohta

Kohde

Säädöksen numero

M1 ≤ 2 500 (1) kg

M1 > 2 500 (1) kg

M2

M3

”63

Yleinen turvallisuus

Asetus (EY) N:o 661/2009

P/A

P/A

P/A

P/A”

b)

Muutetaan lisäyksessä 2 oleva taulukko seuraavasti:

i)

poistetaan kohdat 3–10, 12–38, 42–45 ja 47–57;

ii)

poistetaan kohta 46;

iii)

lisätään kohta seuraavasti:

Kohta

Kohde

Säädöksen numero

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

”63

Yleinen turvallisuus

Asetus (EY) N:o 661/2009

P/A

P/A

P/A

P/A

P/A

P/A

P/A

P/A

P/A

P/A”

c)

Muutetaan lisäyksessä 3 oleva taulukko seuraavasti:

i)

poistetaan kohdat 3–10, 12–37, 44, 45 ja 50–54;

ii)

poistetaan kohta 46;

iii)

lisätään kohta seuraavasti:

Kohta

Kohde

Säädöksen numero

M1

”63

Yleinen turvallisuus

Asetus (EY) N:o 661/2009

P/A”

d)

Muutetaan lisäyksessä 4 oleva taulukko seuraavasti:

i)

poistetaan kohdat 3–10, 13–36, 42–45 ja 47–57;

ii)

poistetaan kohta 46;

iii)

lisätään kohta seuraavasti:

Kohta

Kohde

Säädöksen numero

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

”63

Yleinen turvallisuus

Asetus (EY) N:o 661/2009

P/A

P/A

P/A

P/A

P/A

P/A

P/A

P/A

P/A”

e)

Muutetaan lisäyksessä 5 oleva taulukko seuraavasti:

i)

poistetaan kohdat 3–10, 12–36, 42–45 ja 47–57;

ii)

poistetaan kohta 46;

iii)

lisätään kohta seuraavasti:

Kohta

Kohde

Säädöksen numero

N3-luokan ajoneuvonosturit

”63

Yleinen turvallisuus

Asetus (EY) N:o 661/2009

P/A”

f)

Muutetaan kohta ”Kirjaimien merkitys” seuraavasti:

i)

poistetaan kohdat C, U, W5, ja W6.

ii)

lisätään teksti seuraavasti:

”P/A: Tämä asetus on osittain sovellettava. Tarkka soveltamisala määritellään asetuksen täytäntöönpanotoimenpiteillä.”

4.

Poistetaan liitteessä XV olevasta taulukosta kohta 46.


LIITE IV

Pakottavien UNECE:n sääntöjen luettelo


LIITE V

Elektronista ajonvakautusjärjestelmää koskevien vaatimusten täytäntöönpanopäivämäärät luokkaan M2, M3, N2, N3, O3 and O4 kuuluvien ajoneuvojen osalta

Taulukko 1 –   Täytäntöönpanopäivämäärät uusille ajoneuvotyypeille

Ajoneuvoluokka

Täytäntöönpanopäivä

M2

11. heinäkuuta 2013

M3 (Luokka III)

1. marraskuuta 2011

M3 < 16 tonnia (pneumaattinen voimanvälitys)

1. marraskuuta 2011

M3 (Luokka II ja B) (hydraulinen voimanvälitys)

11. heinäkuuta 2013

M3 (Luokka III) (hydraulinen voimanvälitys)

11. heinäkuuta 2013

M3 (Luokka III) (pneumaattisesti kontrolloitu voimanvälitys ja hydraulinen energiansiirto)

11. heinäkuuta 2014

M3 (Luokka II) (pneumaattisesti kontrolloitu voimanvälitys ja hydraulinen energiansiirto)

11. heinäkuuta 2014

M3 (muu kuin edellä)

1. marraskuuta 2011

N2 (hydraulinen voimanvälitys)

11. heinäkuuta 2013

N2 (pneumaattisesti kontrolloitu voimanvälitys ja hydraulinen energiansiirto)

11. heinäkuuta 2014

N2 (muu kuin edellä)

11. heinäkuuta 2012

N3 (2-akseliset puoliperävaunujen vetoajoneuvot)

1. marraskuuta 2011

N3 (2-akseliset puoliperävaunujen vetoajoneuvot, joissa on pneumaattisesti kontrolloitu voimanvälitys (ABS))

1. marraskuuta 2011

N3 (3 akselia, joissa on sähköisesti kontrolloitu voimanvälitys (EBS))

1. marraskuuta 2011

N3 (2 ja 3 akselia, joissa on pneumaattisesti kontrolloitu voimanvälitys (ABS))

11. heinäkuuta 2012

N3 (muu kuin edellä)

1. marraskuuta 2011

O3 (yhdistetty akselipaino 3,5 ja 7,5 tonnia)

11. heinäkuuta 2012

O3 (muu kuin edellä)

1. marraskuuta 2011

O4

1. marraskuuta 2011


Taulukko 2 –   Täytäntöönpanopäivämäärät uusille ajoneuvoille

Ajoneuvoluokka

Täytäntöönpanopäivä

M2

11. heinäkuuta 2015

M3 (Luokka III)

1. marraskuuta 2014

M3 < 16 tonnia (pneumaattinen voimanvälitys)

1. marraskuuta 2014

M3 (Luokka II ja B) (hydraulinen voimanvälitys)

11. heinäkuuta 2015

M3 (Luokka III) (hydraulinen voimanvälitys)

11. heinäkuuta 2015

M3 (Luokka III) (pneumaattisesti kontrolloitu voimanvälitys ja hydraulinen energiansiirto)

11. heinäkuuta 2016

M3 (Luokka II) (pneumaattisesti kontrolloitu voimanvälitys ja hydraulinen energiansiirto)

11. heinäkuuta 2016

M3 (muu kuin edellä)

1. marraskuuta 2014

N2 (hydraulinen voimanvälitys)

11. heinäkuuta 2015

N2 (pneumaattisesti kontrolloitu voimanvälitys ja hydraulinen energiansiirto)

11. heinäkuuta 2016

N2 (muu kuin edellä)

1. marraskuuta 2014

N3 (2-akseliset puoliperävaunujen vetoajoneuvot)

1. marraskuuta 2014

N3 (2-akseliset puoliperävaunujen vetoajoneuvot, joissa on pneumaattisesti kontrolloitu voimanvälitys (ABS))

1. marraskuuta 2014

N3 (3 akselia, joissa on sähköisesti kontrolloitu voimanvälitys (EBS))

1. marraskuuta 2014

N3 (2 ja 3 akselia, joissa on pneumaattisesti kontrolloitu voimanvälitys (ABS))

1. marraskuuta 2014

N3 (muu kuin edellä)

1. marraskuuta 2014

O3 (yhdistetty akselipaino 3,5 ja 7,5 tonnia)

1. marraskuuta 2014

O3 (muu kuin edellä)

1. marraskuuta 2014

O4

1. marraskuuta 2014


Top