EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997R0338

Neuvoston asetus (EY) N:o 338/97, annettu 9 päivänä joulukuuta 1996, luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä

EYVL L 61, 03/03/1997, p. 1–69 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Tämä asiakirja on julkaistu erityispainoksessa (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/05/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/338/oj

31997R0338

Neuvoston asetus (EY) N:o 338/97, annettu 9 päivänä joulukuuta 1996, luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä

Virallinen lehti nro L 061 , 03/03/1997 s. 0001 - 0069


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 338/97,

annettu 9 päivänä joulukuuta 1996,

luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 130 s artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen (1),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (2),

toimii perustamissopimuksen 189 c artiklaa noudattaen (3),

sekä katsoo, että

1) asetuksessa (ETY) N:o 3626/82 (4) sovelletaan yhteisössä villieläimistön ja -kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevaa yleissopimusta 1 päivästä tammikuuta 1984 alkaen; yleissopimuksen tavoitteena on suojella luonnonvaraisia kasveja ja eläimiä valvomalla niiden yksilöillä käytävää kansainvälistä kauppaa,

2) niiden luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelun edistämiseksi, joita kaupankäynti uhkaa tai voi uhata, asetus (ETY) N:o 3626/82 olisi korvattava asetuksella, jossa otetaan huomioon sen antamisen jälkeen hankittu tieteellinen tieto ja kaupan nykyinen rakenne; lisäksi yhtenäismarkkinoista johtuva sisärajoilla tapahtuvien tarkastusten päättyminen edellyttää tiukempia kaupan valvonnan toimenpiteitä yhteisön ulkorajoilla siten, että asiakirjat ja tavarat tarkastetaan siinä tullitoimistossa, jonka kautta ne tuodaan yhteisöön,

3) tämän asetuksen määräyksillä ei rajoiteta jäsenvaltioiden mahdollisuutta perustamissopimusta noudattaen antaa tai pitää voimassa tiukempia säännöksiä erityisesti tässä asetuksessa tarkoitettujen lajien yksilöiden hallussapidosta,

4) on tarpeen vahvistaa objektiiviset arviointiperusteet luonnonvaraisten eläin- ja kasvilajien sisällyttämiselle tämän asetuksen liitteisiin,

5) tämän asetuksen täytäntöönpanon vuoksi on tarpeen soveltaa yhteisiä edellytyksiä tässä asetuksessa tarkoitettujen lajien yksilöiden yhteisöön tuontia ja vientiä tai jälleenvientiä koskeviin lupiin liittyvien asiakirjojen myöntämiselle, käytölle ja esittämiselle; on tarpeen antaa erityisiä säännöksiä eläinten tai kasvien kuljetuksesta yhteisön alueen kautta,

6) määräjäsenvaltion hallintoviranomaisen tehtävänä on omien tieteellisten viranomaistensa avulla ja - tarvittaessa - ottaen huomioon tieteellisen tarkasteluryhmän lausunto, ratkaista kasvien ja eläinten yhteisöön tuontia koskevat hakemukset,

7) jälleenvientiä koskevia säännöksiä on tarpeen täydentää määräyksellä kuulemismenettelystä lain rikkomisen vaaran pienentämiseksi,

8) luonnonvaraisten eläinten ja kasvien tehokkaan suojelun takaamiseksi lisärajoituksia voidaan asettaa yksilöiden tuonnille yhteisöön ja viennille sieltä; elävien yksilöiden osalta näitä rajoituksia voidaan täydentää määräämällä yhteisön tasolla rajoituksia yksilöiden hallussapitoon tai kuljettamiseen yhteisön alueella,

9) on tarpeen antaa erityisiä säännöksiä vankeudessa syntyneistä ja kasvatetuista tai keinotekoisesti lisätyistä yksilöistä sekä yksilöistä, jotka ovat henkilökohtaisia tavaroita tai kotiesineistöä, sekä ilman kaupallista tarkoitusta tapahtuvasta lainaamisesta, lahjoituksista tai vaihdoista rekisteröityjen tutkijoiden ja tieteellisten tutkimuslaitosten välillä,

10) on tarpeen antaa säännökset eläin- ja kasviyksilöillä käytävästä kaupasta ja niiden kuljettamisesta yhteisön alueella ja siitä, millaisissa tiloissa niitä pidetään, jotta voitaisiin mahdollisimman kattavasti taata asetuksessa tarkoitettu suojelu; tämän asetuksen perusteella myönnettävissä todistuksissa, joiden avulla osaltaan valvotaan tällaista toimintaa, on noudatettava yhteisiä todistusten antamista, voimassaoloa ja käyttöä koskevia sääntöjä,

11) on pyrittävä kaikin mahdollisin tavoin välttämään eläville yksilöille aiheutuvia kielteisiä vaikutuksia niitä kuljetettaessa määräpaikkaansa yhteisöstä tai yhteisössä,

12) tehokkaan valvonnan takaamiseksi ja tullimuodollisuuksien helpottamiseksi olisi nimettävä tullitoimistoja, joissa koulutetun henkilökunnan tehtävänä on tarvittavien muodollisuuksien ja vastaavien tarkastusten suorittaminen niissä paikoissa, joiden kautta eläimiä tai kasveja tuodaan yhteisöön, jotta niille voitaisiin suoda tullin hyväksymä käsittely tai käyttö yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2931/92 (5) mukaisesti, tai joiden kautta niitä viedään tai jälleenviedään yhteisöstä, näillä paikoilla olisi myös oltava tilat, joissa eläviä yksilöitä voidaan asianmukaisesti pitää ja hoitaa,

13) tämän asetuksen täytäntöönpano edellyttää myös, että jäsenvaltiot nimeävät hallinnosta vastaavia ja tieteellisiä viranomaisia,

14) yleisölle tiedottaminen tämän asetuksen säännöksistä ja heidän huomionsa kiinnittäminen niihin erityisesti rajanylityspaikoilla on omiaan vaikuttamaan siihen, että näitä säännöksiä noudatetaan paremmin,

15) tämän asetuksen noudattamisen varmistamiseksi jäsenvaltioiden olisi seurattava tarkoin sen säännösten noudattamista ja toimittava sen vuoksi läheisessä yhteistyössä sekä keskenään että komission kanssa; tämä edellyttää tämän asetuksen täytäntöönpanoa koskevien tietojen vaihtoa,

16) tässä asetuksessa tarkoitetuilla luonnonvaraisilla eläimillä ja kasveilla käytävän kaupan laajuuden valvominen on ensiarvoisen tärkeää, jotta voitaisiin arvioida kaupan vaikutukset lajien säilymisen kannalta; olisi laadittava yhtenäisessä muodossa olevia yksityiskohtaisia vuosittain annettavia kertomuksia,

17) tämän asetuksen säännösten noudattamisen takaamiseksi on tärkeää, että jäsenvaltiot määräävät rikkomuksista sekä rikkomuksen luonteeseen että vakavuuteen nähden riittävät ja asianmukaiset seuraamukset,

18) olisi vahvistettava yhteisön menettely, joka mahdollistaa täytäntöönpanosäännösten ja liitteiden muutosten vahvistamisen sopivan ajan kuluessa; on perustettava komitea tiiviin ja tehokkaan yhteistyön aikaansaamiseksi tällä alalla jäsenvaltioiden ja komission välillä, ja

19) tämän asetuksen täytäntöönpanossa huomioon otettavat monet biologiset ja ekologiset näkökohdat edellyttävät tieteellisen tarkasteluryhmän perustamista, jonka lausunnot komissio toimittaa edelleen komitealle ja jäsenvaltioiden hallintoviranomaisille avuksi niiden päätöksenteossa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tarkoitus

Tämän asetuksen tarkoituksena on luonnonvaraisten eläin- ja kasvilajien suojelu ja niiden säilymisen takaaminen sääntelemällä niillä käytävää kauppaa seuraavissa artikloissa annettujen säännösten mukaisesti.

Tätä asetusta sovelletaan 2 artiklassa tarkoitetun yleissopimuksen tavoitteita, periaatteita ja määräyksiä noudattaen.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

a) `komitealla` jäljempänä 18 artiklan mukaisesti perustettua luonnonvaraisten kasvi- ja eläinlajien kauppaa käsittelevää komiteaa,

b) `yleissopimuksella` villieläimistön ja -kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevaa yleissopimusta (CITES),

c) `alkuperämaalla` maata, josta eläin tai kasvi on otettu sen ollessa luonnollisessa elinympäristössään, kasvatettu vankeudessa tai lisätty keinotekoisesti,

d) `tuonti-ilmoituksella` tuojan, hänen asiamiehensä tai edustajansa antamaa ilmoitusta komission 18 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen vahvistamalla lomakkeella silloin, kun tuodaan yhteisöön tämän asetuksen liitteissä C tai D mainitun lajin yksilö,

e) `merestä saadun yksilön tuonnilla` minkä tahansa sellaisesta meriympäristöstä pyydystetyn yksilön suoraa tuontia yhteisön alueelle, mukaan lukien meren yllä oleva ilmatila ja meren pohja sekä sen alla oleva maaperä, joka ei kuulu minkään valtion lainkäyttövaltaan,

f) `todistuksen antamisella` luvan tai todistuksen laatimiseen ja vahvistamiseen sekä sen hakijalle luovuttamiseen liittyvien menettelyjen toteuttamista,

g) `hallintoviranomaisella` jäsenvaltion ollessa kyseessä 13 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti tai yleissopimuksen osapuolena olevan kolmannen maan ollessa kyseessä yleissopimuksen IX artiklan mukaisesti nimettyä kansallista hallintoviranomaista,

h) `määräjäsenvaltiolla` eläin- tai kasviyksilön vientiin tai jälleenvientiin käytetyssä asiakirjassa mainittua määräjäsenvaltiota ja, jos on kyseessä merestä otettu yksilö, määräjäsenvaltiota, jonka lainkäyttövaltaan kyseisen yksilön toimituspaikka kuuluu,

i) `myytäväksi tarjoamisella` myytäväksi tarjoamista ja kaikkia toimia, jotka voidaan aiheellisesti tulkita siksi, mukaan lukien suora tai epäsuora mainonta myyntitarkoituksessa tai tarjouspyynnöt,

j) `henkilökohtaisilla tavaroilla tai kotiesineistöllä` kuolleita yksilöitä, niiden osia ja niistä tehtyjä tuotteita, jotka kuuluvat yksityishenkilölle ja ovat tai voivat olla osa hänen tavanomaista esineistöään tai omaisuuttaan,

k) `määräpaikalla` paikkaa, jossa kyseiset yksilöt normaalisti pidetään, kun ne tuodaan yhteisön alueelle; elävien yksilöiden ollessa kyseessä ensimmäistä paikkaa, johon eläimet on aiottu sijoittaa eläinlääkinnällisiä tutkimuksia ja tarkastuksia varten määrätyn mahdollisen karanteenin tai muun eristämisen jälkeen,

l) `populaatiolla` biologisesti tai maantieteellisesti erottuvaa yksilöiden ryhmää,

m) `pääosin kaupallisilla tarkoituksilla` tavoitteita, joiden muut kuin kaupalliset piirteet eivät ole selvästi hallitsevia,

n) `jälleenviennillä yhteisöstä` aikaisemmin yhteisöön tuotujen yksilöiden vientiä yhteisön ulkopuolelle,

o) `jälleentuonnilla yhteisöön` yhteisöstä aikaisemmin vietyjen tai jälleenvietyjen yksilöiden tuontia,

p) `myynnillä` myyntiä kaikissa muodoissaan. Tässä asetuksessa vuokraus, vaihto ja kauppa rinnastetaan myyntiin; vastaavat ilmaisut tulkitaan samalla tavalla,

q) `tieteellisellä viranomaisella` jonkin jäsenvaltion ollessa kyseessä 13 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti tai yleissopimuksen osapuolena olevan kolmannen maan ollessa kyseessä yleissopimuksen IX artiklan mukaisesti nimettyä tieteellistä viranomaista,

r) `tieteellisellä tarkasteluryhmällä` 17 artiklan mukaisesti perustettua neuvoa-antavaa elintä,

s) `lajilla` lajia, alalajia tai jotakin niiden populaatiota,

t) `yksilöllä` elävää tai kuollutta liitteissä A-D mainittua eläintä tai kasvia tai niistä saatua osaa tai tuotetta, joka muodostaa osan jostain muusta tavarasta, sekä kaikkia muita tavaroita, jos todistuksesta, pakkauksesta tai merkinnästä tai nimilapusta tai muusta seikasta ilmenee, että kyseessä on näihin lajeihin kuuluvien eläinten tai kasvien osat tai niiden johdannainen, paitsi jos on erityisesti säädetty, etteivät tämän asetuksen säännökset tai sitä liitettä koskevat säännökset, joissa laji on mainittu, koske niitä, ja kyseessä olevissa liitteissä on tätä koskeva maininta.

Yksilön katsotaan kuuluvan liitteissä A-D mainittuun lajiin, jos on kyse eläimestä tai kasvista tai niistä saaduista osista tai tavaroista, joiden "vanhemmista" ainakin toinen kuuluu yhteen kyseisistä lajeista. Jos eläimen tai kasvin "vanhemmat" kuuluvat eri liitteissä mainittuihin lajeihin tai lajeihin, joista vain toinen mainitaan, sovelletaan tiukempia määräyksiä sisältävän liitteen määräyksiä. Kuitenkin kasviristeytyksien ollessa kyseessä, jos vain toinen "vanhemmista" kuuluu johonkin liitteessä A mainittuun lajiin, sovelletaan tiukemman liitteen määräyksiä vain, jos liitteessä on tällainen maininta,

u) `kaupalla` tässä asetuksessa tarkoitettujen eläin- ja kasviyksilöiden tuontia yhteisöön, mukaan lukien merestä saatujen yksilöiden tuonti, ja vientiä sekä jälleenvientiä yhteisön ulkopuolelle, sekä omaisuuden käyttöä, siirtoa ja luovutusta yhteisössä ja jäsenvaltiossa,

v) `kauttakuljetuksella` yksilöiden kuljettamista tietylle vastaanottajalle yhteisön ulkopuolella sijaitsevan kahden paikan välillä yhteisön alueen kautta, siten että kuljetus keskeytetään vain kyseisen kuljetusmuodon järjestelyjen niin vaatiessa,

w) `yli viisikymmentä vuotta aikaisemmin hankituilla esineeksi muokatuilla yksilöillä` yksilöitä, joita on huomattavasti muutettu siitä, minkälaisia ne luonnontilassa ovat olleet, ja joista on tehty koruja, koriste-, taide- tai käyttöesineitä tai soittimia yli viisikymmentä vuotta ennen tämän yleissopimuksen voimaantuloa ja jotka on kyseisen jäsenvaltion hallintoviranomaisen suostumuksella hankittu tässä muodossa. Tällaisia yksilöitä pidetään esineiksi muokattuina vain, jos ne kuuluvat selvästi johonkin edellä mainittuun luokkaan ja jos niitä voidaan käyttää tarkoitukseensa ilman enempää veistämistä, työstämistä tai muokkaamista,

x) `tuonnin, viennin, jälleenviennin ja kauttakulun yhteydessä tehdyillä tarkastuksilla` asiakirjojen tarkastusta, jossa tarkastetaan tämän asetuksen edellyttämät todistukset, luvat ja ilmoitukset sekä, jos yhteisön säännöksissä niin määrätään, ja muuten lähetyksistä otetuin pistokokein, yksilöiden tutkimista, johon liittyy mahdollisesti näytteiden otto tarkempaa analyysiä tai tarkastusta varten.

3 artikla

Soveltamisala

1. Liitteessä A luetellaan

a) ne yleissopimuksen liitteessä I mainitut lajit, joiden suhteen jäsenvaltiot eivät ole tehneet varaumaa,

b) lajit,

i) joiden käyttöä koskevia hakemuksia tehdään tai voidaan tehdä yhteisön alueella kansainvälistä kauppaa varten ja jotka ovat joko uhanalaisia tai niin harvinaisia, että vähäinenkin kauppa vaarantaisi lajin säilymisen

tai

ii) jotka kuuluvat sukuihin, joiden lajeista suurin osa, tai lajeihin, joiden alalajeista suurin osa on lueteltu liitteessä A olevassa a kohdassa tai kohdan b alakohdassa i määrättyjen periaatteiden perusteella ja joiden sisällyttäminen tähän liitteeseen on olennaisen tärkeää näiden eläinlajien suojelemiseksi tehokkaasti.

2. Liitteessä B luetellaan

a) ne yleissopimuksen liitteessä II luetellut lajit, joita ei ole lueteltu liitteessä A ja joiden suhteen jäsenvaltiot eivät ole tehneet varaumaa,

b) ne yleissopimuksen liitteessä I luetellut lajit, joiden suhteen on tehty varauma,

c) sellaiset muut lajit, joita ei luetella yleissopimuksen liitteissä I tai II:

i) joilla käydyn kansainvälisen kaupan määrä voisi vaarantaa:

- lajin säilymisen tai tiettyjen maiden populaatioiden säilymisen, tai

- kokonaispopulaation koon säilyttämisen tasolla, joka on sopusoinnussa sen osuuden kanssa, joka kyseisellä lajilla on niissä ekosysteemeissä, joissa se elää,

tai

ii) joiden luetteleminen liitteessä on tärkeää niihin kuuluvilla yksilöillä käytävän kaupan valvonnan tehokkuuden varmistamiseksi sen vuoksi, että ne muistuttavat muita liitteessä A tai B lueteltuja lajeja,

d) lajit, joiden elävien yksilöiden tuomisen yhteisön luonnolliseen ympäristöön on todettu olevan ekologinen uhka yhteisössä eläville eläinten ja kasvien luonnonvaraisille alkuperäislajeille.

3. Liitteessä C luetellaan

a) yleissopimuksen liitteessä III luetellut, muut kuin liitteessä A tai B luetellut lajit, joiden suhteen jäsenvaltiot eivät ole tehneet varaumaa;

b) yleissopimuksen liitteessä II luetellut lajit, joiden suhteen jäsenvaltiot ovat tehneet varauman.

4. Liitteessä D luetellaan

a) muut kuin liitteessä A-C luetellut lajit, joita tuodaan yhteisöön siinä määrin, että valvonta on oikeutettua;

b) yleissopimuksen liitteessä III luetellut lajit, joiden osalta on tehty varauma.

5. Jos tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien lajien säilymiseksi on tarpeen, että ne sisällytetään yleissopimuksen johonkin liitteeseen, jäsenvaltiot osallistuvat tarvittavien muutoksien tekemiseen.

4 artikla

Tuonti yhteisöön

1. Tämän asetuksen liitteessä A lueteltujen lajien yksilöiden tuominen yhteisöön edellyttää tarpeellisten tarkastusten tekemistä ja määräjäsenvaltion hallintoviranomaisen myöntämän tuontiluvan esittämistä rajatulliasemalla.

Tuontilupa voidaan myöntää ainoastaan, jos 6 kohdassa olevia rajoituksia on noudatettu ja seuraavat edellytykset täyttyvät:

a) toimivaltainen tieteellinen viranomainen, jonka on otettava huomioon tieteellisen tarkasteluryhmän lausunnot, toteaa lausunnossaan, että tuonti yhteisöön

i) ei vaikuttaisi haitallisesti lajin säilymiseen tai kyseisen kannan leviämisalueen laajuuteen;

ii) tapahtuu

- 8 artiklan 3 kohdan e, f ja g alakohdassa tarkoitettuun tarkoitukseen, tai

- muuhun tarkoitukseen, joka ei vaikuta haitallisesti kyseisen lajin säilymiseen;

b) i) hakija osoittaa asiakirjoin, että lajin yksilöt on hankittu asianomaisen lajin suojelua koskevaa lainsäädäntöä noudattaen, mikä tarkoittaa, että jos on kyse yleissopimuksen liitteissä mainitun lajin yksilön tuonnista kolmannesta maasta, edellytetään vienti- tai jälleenvientimaan toimivaltaisen viranomaisen yleissopimuksen määräysten nojalla myöntämän vientiluvan tai jälleenvientitodistuksen tai niiden jäljennöksen esittämistä;

ii) tuontiluvan saamiseksi 3 artiklan 1 kohdan a alakohdan säännösten mukaisesti liitteessä A lueteltujen lajien osalta ei kuitenkaan tarvitse esittää lupa-asiakirjaa, vaan viranomaiset säilyttävät tällaisen tuontiluvan alkuperäiskappaletta siihen asti, kunnes hakija esittää vientiluvan tai jälleenvientitodistuksen;

c) toimivaltainen tieteellinen viranomainen varmistaa, että eläville yksilöille toimituspaikassa varatut tilat on asianmukaisesti varustettu näiden yksilöiden asianmukaista pitämistä ja hoitamista varten,

d) hallintoviranomainen on vakuuttunut siitä, että eläintä ei käytetä pääosin kaupallisiin tarkoituksiin,

e) hallintoviranomainen on toimivaltaisen tieteellisen viranomaisen kanssa neuvoteltuaan vakuuttunut siitä, ettei mikään muu lajin säilyttämiseen liittyvä tekijä estä tuontiluvan myöntämistä, ja

f) kun on kyse merestä saatujen eläinten tuonnista, hallintoviranomaisella on todiste, että elävät eläimet valmistellaan kuljetuksia varten ja kuljetetaan siten, että loukkaantumisen, terveydellisen haitan tai huonon kohtelun vaara on mahdollisimman pieni.

2. Liitteessä B lueteltujen lajien yksilöiden tuonti yhteisöön tämän asetuksen mukaisesti edellyttää tarpeellisten tarkastusten tekemistä ja tätä ennen määräjäsenvaltion hallintoviranomaisen myöntämän tuontiluvan esittämistä ensin tuontirajan tulliasemalla.

Tuontilupa myönnetään ainoastaan, jos 6 kohdassa olevia rajoituksia on noudatettu ja

a) tutkittuaan käytettävissä olevat tiedot ja ottaen huomioon tieteellisen tarkasteluryhmän lausunnot toimivaltainen tieteellinen viranomainen on sitä mieltä, ettei tuonti yhteisöön, kaupankäynnin nykyisen tai ennakoidun laajuuden huomioon ottaen, vaikuttaisi haitallisesti lajin säilymiseen tai kyseisen yksilön populaation elinalan laajuuteen. Jos edellä tarkoitetut tekijät eivät ole huomattavasti muuttuneet, tämä arvio pysyy voimassa tuonnin suhteen myös jatkossa;

b) hakija osoittaa asiakirjoin, että eläville eläimille on niiden toimituspaikassa varattu asianmukaisesti varustettu sijoituspaikka, jossa niitä voidaan asianmukaisesti pitää ja hoitaa,

c) edellä 1 kohdan b alakohdan i alakohdassa sekä e ja f alakohdassa tarkoitetut edellytykset täyttyvät.

3. Liitteessä C lueteltujen lajien yksilöiden tuontia varten yhteisöön on tehtävä tarpeelliset tarkastukset ja tätä ennen esitettävä tuonti-ilmoitus sillä rajatulliasemalla, jonka kautta tuonti tapahtuu ja

a) jos on kyse liitteessä C olevan lajin yhteydessä mainitusta maasta lähtevästä viennistä, on hakijan esitettävä asianomaisen maan toimivaltaisen viranomaisen yleissopimuksen nojalla myöntämä vientilupa osoituksena siitä, että yksilöt on hankittu tämän lajin säilymistä koskevaa kansallista lainsäädäntöä muodostaen, tai

b) jos on kyse muusta kuin liitteessä C olevan lajin yhteydessä mainitusta maasta lähtevästä viennistä tai jälleenviennistä mistä tahansa maasta, on hakijan esitettävä vienti- tai jälleenvientimaan toimivaltaisen viranomaisen yleissopimuksen nojalla myöntämä vientilupa, jälleenvientitodistus tai alkuperätodistus.

4. Tämän asetuksen liitteessä D lueteltujen yksilöiden tuontia varten yhteisöön on tehtävä tarpeelliset tarkastukset ja tätä ennen esitettävä tuonti-ilmoitus sillä rajatulliasemalla, jonka kautta tuonti tapahtuu.

5. Edellä 1 kohdan a ja d alakohdassa sekä 2 kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitettuja tuontilupaa koskevia ehtoja ei sovelleta lajeihin, joista hakija osoittaa asiakirjoin, että

a) lajit on aikaisemmin laillisesti tuotu yhteisöön tai hankittu laillisesti yhteisössä ja että niitä tuodaan uudelleen yhteisöön, riippumatta siitä onko niihin tehty muutoksia, tai

b) on kyse yli 50 vuotta sitten hankituista esineiksi muokatuista yksilöistä.

6. Komissio voi, kuultuaan asianomaisia alkuperämaita 18 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti ja ottaen huomioon tieteellisen tarkasteluryhmän lausunnot, määrätä yleisistä tai tiettyjä alkuperämaita koskevista yhteisöön tuonnin rajoituksista:

a) liitteessä A lueteltujen lajien yksilöille 1 kohdan a alakohdan i alakohdassa tai e alakohdassa esitettyjen edellytysten perusteella;

b) liitteessä B lueteltujen lajien yksilöille 1 kohdan e alakohdassa tai 2 kohdan a alakohdassa esitettyjen edellytysten perusteella; ja

c) liitteessä B lueteltujen lajien eläville yksilöille, joiden kuolleisuus kuljetusten aikana on suuri tai joilla on todettu olevan pienet mahdollisuudet säilyä huomattavaa osaa todennäköisestä eliniästään hengissä vankeudessa, tai

d) sellaisten lajien eläville yksilöille, joiden tuonnin yhteisön luonnolliseen ympäristöön on todettu olevan ekologinen uhka muille yhteisön alueella eläville luonnonvaraisille alkuperäiskasveille tai -eläimille.

Komissio julkaisee Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä neljännesvuosittain luettelon tällaisista rajoituksista.

7. Yhteisön suuntautuvassa tuonnissa myönnetään erityistapauksissa uudelleenlastauksen, lento- tai rautatiekuljetuksien osalta poikkeuksia 1-4 kohdassa säädettyjen tarpeellisten tarkastusten tekemisestä ja tuontiasiakirjojen esittämisestä rajatulliasemalla 18 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti sen sallimiseksi, että nämä tarkastukset voidaan tehdä ja asiakirjat voidaan esittää jossakin muussa 12 artiklan 1 kohdan mukaisesti määrätyssä tulliasioimistossa.

5 artikla

Vienti tai jälleenvienti yhteisöstä

1. Tämän asetuksen liitteessä A lueteltujen lajin yksilöiden vienti tai jälleenvienti yhteisöstä edellyttää tarpeellisten tarkastusten tekemistä ja sen jäsenvaltion, jossa yksilöt ovat, hallintoviranomaisen myöntämän vientiluvan tai jälleenvientitodistuksen esittämistä tätä ennen rajatulliasemalla, jossa suoritetaan vientimuodollisuudet.

2. Vientilupa liitteessä A lueteltujen lajien yksilöille myönnetään ainoastaan, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a) toimivaltainen tieteellinen viranomainen on antanut kirjallisen lausunnon siitä, että yksilöiden pyydystäminen tai kerääminen tai niiden vienti ei vaikuta haitallisesti lajin säilymiseen tai kyseisen lajin populaation elinalan laajuuteen;

b) hakija osoittaa asiakirjoin, että lajin yksilöt on hankittu kyseisen lajin suojelemista koskevaa lainsäädäntöä noudattaen; jos hakemus tehdään muulle jäsenvaltiolle kuin alkuperävaltiolle, tämä on osoitettava todistuksella, josta käy ilmi, että yksilö on otettu luonnollisesta ympäristöstään sen alueella voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti;

c) hallintoviranomainen on vakuuttunut siitä, että

i) lajin elävät yksilöt valmistellaan kuljetusta varten ja lähetetään niin, että niillä olisi mahdollisimman pieni vaaraa loukkaantua, sairastua tai kärsiä huonoa kohtelua, ja

ii) - sellaisten lajien yksilöitä, joita ei luetella yleissopimuksen liitteessä I, ei käytetä pääosin kaupallisiin tarkoituksiin, tai

- jos tämän asetuksen 3 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen lajien yksilöitä viedään yleissopimuksen allekirjoittajavaltioon, että tuontilupa on myönnetty;

ja

d) jäsenvaltion hallintoviranomainen on, toimivaltaisen tieteellisen viranomaisen kanssa neuvoteltuaan, vakuuttunut siitä, että muu lajin säilyttämiseen liittyvä tekijä ei estä tuontiluvan myöntämistä.

3. Jälleenvientilupa myönnetään ainoastaan, jos 2 kohdan c ja d alakohdassa mainitut edellytykset täyttyvät ja hakija osoittaa asiakirjoin, että yksilöt

a) on aikaisemmin tuotu yhteisön alueelle tämän asetuksen säännösten mukaisesti; tai

b) jos ne on tuotu yhteisöön ennen tämän asetuksen voimaan tuloa, ne on tuotu asetuksen (ETY) N:o 3626/82 säännösten mukaisesti; tai

c) jos ne on tuotu yhteisöön ennen vuotta 1984, ne on saatettu kansainvälisille markkinoille yleissopimuksen määräysten mukaisesti; tai

d) ne on laillisesti tuotu jäsenvaltioon ennen kuin a ja b alakohdassa tarkoitettujen asetusten säännöksiä tai yleissopimuksen määräyksiä oli sovellettava niihin tai ennen kuin niitä sovellettiin asianomaisessa jäsenvaltiossa.

4. Tämän asetuksen liitteissä B ja C lueteltujen lajien yksilöiden vienti tai jälleenvienti yhteisön ulkopuolelle edellyttää tarpeellisten tarkastusten tekemistä ja sen jäsenvaltion, jossa yksilöt ovat, hallintoviranomaisen myöntämän vientiluvan tai jälleenvientitodistuksen esittämistä tätä ennen siinä tullitoimistossa, jossa suoritetaan vientimuodollisuudet.

Vientilupa myönnetään ainoastaan, jos 2 kohdan a ja b alakohdassa, c alakohdan i alakohdassa ja d alakohdassa tarkoitetut edellytykset täyttyvät.

Jälleenvientitodistus myönnetään ainoastaan, jos 2 kohdan c alakohdan i alakohdassa ja d alakohdassa ja 3 kohdan a ja d alakohdassa tarkoitetut edellytykset täyttyvät.

5. Jos jälleenvientitodistusta koskeva hakemus koskee toisen jäsenvaltion myöntämän tuontiluvan nojalla yhteisöön tuotuja yksilöitä, hallintoviranomaisen on ensin kuultava tuontiluvan antanutta hallintoviranomaista. Kuulemismenettelystä ja tapauksista, joissa neuvotteluja tarvitaan, päätetään 18 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

6. Vientiluvan tai jälleenvientitodistuksen myöntämistä koskevia 2 kohdan a alakohdassa ja c kohdan ii alakohdassa olevia edellytyksiä ei sovelleta

i) esineiksi muokattuihin, yli 50 vuotta sitten hankittuihin yksilöihin, tai

ii) sellaisiin kuolleisiin yksilöihin, niiden osiin ja niiden johdannaisiin, joista hakija voi asiakirjoin osoittaa, että ne on hankittu laillisesti ennen kuin tätä asetusta tai neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3626/82 säännöksiä tai yleissopimuksen määräyksiä oli sovellettava niihin.

7. a) Jokaisen jäsenvaltion toimivaltaisen tieteellisen viranomaisen on seurattava liitteessä B lueteltujen lajien yksilöitä koskevien vientilupien myöntämistä asianomaisessa valtiossa sekä näiden yksilöiden varsinaista vientiä. Jos tieteellinen viranomainen arvioi, että jonkin lajin yksilöiden vientiä on rajoitettava lajin säilyttämiseksi lajin koko esiintymisalueella tasolla, joka sekä vastaisi sen asemaa siinä ekosysteemissä, jossa sitä esiintyy, että ylittäisi selvästi sen tason, joka johtaisi kyseisen lajin luettelemiseen liitteessä A edellä olevan 3 artiklan 1 kohdan a alakohdan tai b alakohdan i alakohdan mukaisesti, viranomainen ilmoittaa kirjallisesti toimivaltaiselle hallintoviranomaiselle asianmukaisista toimenpiteistä, joihin on ryhdyttävä näiden lajien yksilöitä koskevien vientilupien myöntämisen rajoittamiseksi.

b) Jos hallintoviranomaiselle ilmoitetaan tällaisista toimenpiteistä, se esittää niistä huomionsa komissiolle, joka tarvittaessa suosittaa kyseisiin lajeihin kuuluvien yksilöiden viennin rajoittamista 18 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

6 artikla

Asetuksen 4 ja 5 ja 10 artiklassa määrättyjen lupa- ja todistushakemusten epääminen

1. Jos jäsenvaltio epää lupa- tai todistushakemuksen tämän asetuksen tavoitteiden kannalta merkittävässä tapauksessa, sen on annettava siitä ja hylkäämisen perusteista välittömästi tieto komissiolle.

2. Komissio toimittaa muille jäsenvaltioille 1 kohdan mukaisesti saamansa tiedot sen varmistamiseksi, että tätä asetusta sovelletaan yhdenmukaisesti.

3. Jos lupa- tai todistushakemus koskee sellaisia yksilöitä, joita koskeva tällainen hakemus on aikaisemmin hylätty, hakijan on ilmoitettava aiemmasta epäävästä päätöksestä sille toimivaltaiselle viranomaiselle, jolle hakemus esitetään.

4. a) Jäsenvaltioiden on tunnustettava muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten hakemusten epäämistä koskevat päätökset, jos epääminen perustuu tämän asetuksen säännöksiin.

b) Tätä säännöstä ei kuitenkaan ole tarpeen soveltaa, jos olosuhteet ovat huomattavasti muuttuneet tai jos käytettävissä on hakemusta puoltavaa uutta tietoa. Jos hallintoviranomainen myöntää tällaisissa tapauksissa luvan tai todistuksen, sen on ilmoitettava komissiolle päätöksestä ja mainittava siihen johtaneet perusteet.

7 artikla

Poikkeukset

1. Vankeudessa syntyneet ja kasvaneet tai keinotekoisesti lisätyt yksilöt

a) Lukuun ottamatta tapauksia, joissa sovelletaan 8 artiklaa, liitteessä A lueteltujen lajien yksilöitä, jotka ovat syntyneet ja kasvaneet vankeudessa tai joita on lisätty keinotekoisesti, on kohdeltava liitteessä B lueteltujen lajien yksilöihin sovellettavien määräysten mukaisesti.

b) Keinotekoisesti lisättyjen kasvien osalta voidaan komission erityisesti vahvistamien edellytysten nojalla poiketa 4 ja 5 artiklan säännöksistä, kun on kyse

i) kasvien terveystodistusten käytöstä;

ii) rekisteröityjen kaupallisten edustajien ja tämän artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen tieteellisten laitosten kaupankäynnistä, ja

iii) kaupankäynnistä lajien yksilöiden risteytyksillä.

c) Komissio yksilöi 18 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti perusteet sen arvioimiseksi, onko lajin yksilö syntynyt ja kasvanut vankeudessa tai onko sitä lisätty keinotekoisesti ja onko näin tapahtunut kaupallisessa tarkoituksessa, sekä b alakohdassa tarkoitetut erityiset edellytykset.

2. Kauttakulku

a) Poiketen siitä, mitä 4 artiklassa säädetään, kun yksilö kuljetetaan yhteisön alueen kautta, ei lupien, todistusten ja ilmoitusten tarkastusta ja esittämistä vaadita sen yhteisön jäsenmaan rajatulliasemalla, jonka kautta yksilö kulkee.

b) Edellä a alakohdassa tarkoitettua poikkeusta sovelletaan 3 artiklan 1 kohdan ja 3 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdan mukaisesti liitteissä lueteltuihin lajeihin ainoastaan, jos viejänä tai jälleenviejänä olevan kolmannen maan toimivaltaiset viranomaiset ovat antaneet yleissopimuksessa määrätyn, voimassa olevan, sen mukana olevia yksilöitä koskevan vienti- tai jälleenvientiasiakirjan, jossa ilmoitetaan yksilöiden toimituspaikka.

c) Jos tätä asiakirjaa ei ole annettu ennen yksilön vientiä tai jälleenvientiä, yksilö on otettava haltuun ja tarvittaessa takavarikoitava, jos asiakirjaa ei myöhemmin esitetä komission 18 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen vahvistamien vaatimusten mukaisesti.

3. Henkilökohtaiset esineet ja kotiesineet

Poiketen siitä, mitä 4 ja 5 artiklassa säädetään, näissä artikloissa olevia säännöksiä ei sovelleta tämän asetuksen liitteissä A-D lueteltuihin kuolleisiin yksilöihin tai niiden osiin ja niiden johdannaisiin, jos kyseessä ovat henkilökohtaiset esineet tai kotiesineistö, jotka on tuotu yhteisöön tai viety tai jälleenviety yhteisöstä komission 18 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen antamien säännösten mukaisesti.

4. Tieteelliset laitokset

Edellä 4, 5, 8 ja 9 artiklassa tarkoitettuja asiakirjoja ei vaadita tapauksissa, joissa sijaintipaikan valtion hallintoviranomaisen rekisteröimät tieteenharjoittajat ja tieteelliset laitokset lainaavat, lahjoittavat ja vaihtavat muussa kuin kaupallisessa tarkoituksessa kasvikokoelmien yksilöitä ja muita museoiden konservoituja, kuivattuja tai säilöntäaineeseen säilöttyjä yksilöitä ja eläviä kasveja, joissa on 18 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen laaditun mallin mukainen nimilappu tai kolmannen maan hallintoviranomaisen antama tai hyväksymä samankaltainen nimilappu.

8 artikla

Kaupallisen toiminnan valvontaa koskevat säännökset

1. Liitteessä A lueteltujen lajien yksilöiden ostaminen, tarjoaminen ostettavaksi, hankkiminen kaupallisiin tarkoituksiin, kaupallisessa tarkoituksessa näytteille asettaminen, käyttö hyötymistarkoituksessa ja myynti, hallussapito myyntiä varten, myytäväksi tarjoaminen tai myymistä varten kuljettaminen on kielletty.

2. Jäsenvaltiot voivat kieltää yksilöiden, erityisesti liitteessä A lueteltuihin lajeihin kuuluvien elävien eläinyksilöiden hallussapidon.

3. Luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelua koskevan yhteisön muun lainsäädännön vaatimusten mukaisesti, ja jos sen jäsenvaltion hallintoviranomaiselta, jossa yksilöt ovat, saadaan tätä tarkoitusta varten myönnettävä todistus, edellä 1 kohdassa säädetyistä kielloista voidaan poiketa tapauskohtaisesti, jos yksilöt:

a) on hankittu tai tuotu ennen yleissopimuksen liitteessä I, asetuksen (ETY) N:o 3626/82 liitteessä C 1 tai tämän asetuksen liitteessä A lueteltuja lajeja koskevien määräysten voimaantuloa; tai

b) ovat esineiksi muokattuja, yli 50 vuotta aikaisemmin hankittuja yksilöitä; tai

c) on tuotu yhteisöön tämän asetuksen säännösten mukaisesti eikä niiden käyttötarkoitus vaikuta haitallisesti asianomaisen lajin säilymiseen; tai

d) ovat eläinlajin vankeudessa syntyneitä ja kasvatettuja yksilöitä tai keinotekoisesti lisättyjä kasvilajin yksilöitä tai tällaisen yksilön osia tai sen johdannaisia; tai

e) jos niitä tarvitaan poikkeuksellisissa olosuhteissa tieteen edistämiseksi tai tärkeisiin biolääketieteellisiin tarkoituksiin kokeellisiin tai muihin tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien eläinten suojelua koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä 24 päivänä marraskuuta 1986 annetun neuvoston direktiivin 86/609/ETY (6) säännöksien mukaisesti, jos kyseinen laji osoittautuu olevan ainoa keino päästä haluttuihin tuloksiin eikä käytettävissä ole tämän lajin vankeudessa syntyneitä ja kasvaneita yksilöitä; tai

f) on tarkoitettu eläinten tai kasvien lisäämiseen, mikä myötävaikuttaisi kyseisten lajien säilymiseen; tai

g) on tarkoitettu lajin suojeluun tai säilymiseen tähtääviin tutkimus- tai opetustoimiin; tai

h) ovat peräisin jäsenvaltiosta ja ne on otettu luonnollisesta ympäristöstään kyseisessä jäsenvaltiossa voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

4. Komissio voi 18 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen määritellä yleisiä poikkeuksia 1 kohdassa säädettyihin kieltoihin 3 kohdassa mainittujen ehtojen perusteella sekä liitteessä A lueteltuja lajeja koskevia yleisiä poikkeuksia 3 artiklan 1 kohdan b alakohdan ii alakohdan mukaisesti. Näin määriteltyjen poikkeusten on oltava luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelua koskevan yhteisön muun lainsäädännön vaatimusten mukaisia.

5. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja kieltoja sovelletaan myös liitteessä B lueteltuihin yksilöihin, paitsi jos asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen hyväksymällä tavalla voidaan osoittaa, että yksilöt on hankittu ja, jos ne eivät ole yhteisöstä peräisin, että ne on tuotu sinne noudattaen voimassa olevaa luonnonvaraisten eläinten ja kasvien säilymistä koskevaa lainsäädäntöä.

6. Jäsenvaltioiden toimivaltaisilla viranomaisilla on oikeus myydä tämän asetuksen liitteissä B-D luetellut yksilöt, jotka on tämän asetuksen nojalla takavarikoitu, edellyttäen, että yksilöt eivät näin meneteltäessä suoraan palaudu sille luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle, jolta ne on takavarikoitu tai joka on ollut osallisena rikkomuksessa. Näitä yksilöitä voidaan tässä tapauksessa käyttää mihin tahansa tarkoitukseen niin kuin ne olisi laillisesti hankittu.

9 artikla

Elävien yksilöiden siirtäminen

1. Kaikkiin yhteisössä tapahtuviin, liitteessä A lueteltujen elävien yksilöiden siirtoihin muualle kuin tuontiluvassa tai muussa tämän asetuksen nojalla annetussa todistuksessa ilmoitettuun paikkaan tarvitaan ennen siirtoa annettu lupa sen jäsenvaltion hallintoviranomaiselta, jossa yksilö sijaitsee. Muissa siirtotapauksissa on yksilön siirrosta vastuussa olevan henkilön tarvittaessa kyettävä esittämään todistus yksilön laillisesta alkuperästä.

2. Tämä lupa

a) voidaan myöntää ainoastaan, jos jäsenvaltion toimivaltainen tieteellinen viranomainen tai, siirron tapahtuessa toiseen jäsenvaltioon, tämän toisen jäsenvaltion tieteellinen viranomainen on varmistanut, että elävän yksilön määräpaikassa sille varattu sijoituspaikka on riittävästi varustettu sen pitämiseksi ja hoitamiseksi siellä asianmukaisesti,

b) on vahvistettava antamalla siitä todistus; ja

c) siitä on tarvittaessa välittömästi ilmoitettava sen jäsenvaltion hallintoelimelle, johon yksilö on tarkoitus sijoittaa.

3. Lupaa ei kuitenkaan vaadita, jos elävä eläin on siirrettävä kiireellistä eläinlääkärin käsittelyä varten ja jos se palautetaan suoraan luvanmukaiseen paikkaansa.

4. Jos liitteessä B lueteltua elävää yksilöä siirretään yhteisössä, yksilön haltija voi luovuttaa sen vasta, kun on varmistettu, että vastaanottajalle on asianmukaisesti ilmoitettu niistä sijoituspaikan järjestelyistä, varusteista ja käytännön toimista, joita yksilön asianmukainen hoito vaatii.

5. Jos eläviä yksilöitä kuljetetaan yhteisöön, yhteisön ulkopuolelle tai yhteisön sisällä tai pidetään hallussa kauttakuljetuksen yhteydessä tai kuljetusvälineestä toiseen siirrettäessä, ne on pantava kuntoon kuljetusta varten, niitä on siirrettävä ja niistä on huolehdittava siten, että loukkaantumisen, sairastumisen ja huonon käsittelyn vaara on mahdollisimman vähäinen; eläinten osalta noudatetaan eläinten suojelua kuljetusten aikana koskevaa yhteisön lainsäädäntöä.

6. Komissio voi 18 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen määrätä rajoituksia sellaisten elävien yksilöiden hallussapitoon tai siirtoon, joiden tuonti yhteisöön on 4 artiklan 6 kohdan nojalla tiettyjen rajoitusten alainen.

10 artikla

Annettavat todistukset

Jäsenvaltion hallintoviranomainen voi antaa todistuksen 5 artiklan 2 kohdan b alakohdan, 5 artiklan 3 kohdan, 5 artiklan 4 kohdan, 8 artiklan 3 kohdan ja 9 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisiin tarkoituksiin, jos se saa asianomaiselta henkilöltä hakemuksen, jonka liitteenä ovat tarvittavat asiakirjat, ja jos niiden antamista koskevat edellytykset on täytetty.

11 artikla

Lupien ja todistusten voimassaolo ja niitä koskevat erityiset edellytykset

1. Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten tämän asetuksen nojalla myöntämät luvat ja todistukset ovat voimassa koko yhteisön alueella, sanotun kuitenkaan rajoittamatta jäsenvaltioiden mahdollisuutta ottaa käyttöön tai noudattaa ankarampia toimenpiteitä.

2. a) Lupia tai todistuksia sekä tällaisen asiakirjan perusteella myönnettyjä lupia ja todistuksia pidetään kuitenkin mitättöminä, jos toimivaltainen viranomainen tai komissio luvan tai todistuksen myöntänyttä toimivaltaista viranomaista kuultuaan toteaa, että lupa tai todistus on annettu siinä virheellisessä käsityksessä, että myöntämistä koskevat edellytykset on täytetty.

b) Jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset ottavat haltuun yksilöt, jotka ovat tällaisin asiakirjoin varustettuina jäsenvaltion alueella, ja yksilöt voidaan takavarikoida.

3. Viranomaisen tämän asetuksen nojalla myöntämiin lupiin tai todistuksiin voidaan liittää asianomaisen viranomaisen määräämiä ehtoja ja vaatimuksia asetuksen säännösten noudattamisen varmistamiseksi. Jos nämä ehdot tai vaatimukset on sisällytettävä luvan tai todistuksen malliin, jäsenvaltioiden on ilmoitettava tästä komissiolle.

4. Vientiluvan tai vastaavan jälleenvientitodistuksen jäljennöksen perusteella myönnetty tuontilupa on voimassa yksilöiden yhteisöön tuonnissa ainoastaan, jos sen mukana on voimassa oleva alkuperäinen vientilupa tai jälleenvientitodistus.

5. Komissio vahvistaa lupien ja todistusten myöntämisessä noudatettavat määräajat 18 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

12 artikla

Tuonti- ja vientipaikat

1. Jäsenvaltioiden on nimettävä ne tulliasemat, joilla suoritetaan tässä asetuksessa tarkoitettujen yksilöiden yhteisöön tuontia tai yhteisön ulkopuolelle vientiä koskevat tarkastukset ja muodollisuudet, mainiten erityisesti eläviä yksilöitä varten olevat tulliasemat, jotta eläimille osoitetaan tullin hyväksymä asetuksessa (ETY) N:o 2913/92 tarkoitettu käsittely tai käyttö.

2. Kaikissa 1 kohdan mukaisesti nimetyissä toimipaikoissa on oltava riittävästi asianmukaisesti koulutettua henkilökuntaa. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että sijoituspaikkojen järjestelyt ovat elävien eläinten kuljetusta ja sijoittamista koskevan yhteisön lainsäädännön mukaiset ja että tarvittaessa ryhdytään elävien kasvien osalta niiden edellyttämiin toimenpiteisiin.

3. Edellä 1 kohdan mukaisesti nimetyt toimipaikat on ilmoitettava komissiolle, joka julkaisee niistä luettelon Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

4. Hallintoviranomainen voi poikkeustapauksissa 18 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti vahvistettuja arviointiperusteita noudattaen antaa luvan yhteisöön tuonnille tai yhteisöstä viennille tai jälleenviennille muiden kuin 1 kohdan mukaan nimettyjen tulliasemien kautta.

5. Jäsenvaltioiden on valvottava, että yleisölle ilmoitetaan rajanylityspaikoilla tämän asetuksen täytäntöönpanosäännöksistä.

13 artikla

Hallinto-, tieteelliset ja muut toimivaltaiset viranomaiset

1. a) Kunkin jäsenvaltion on nimettävä ensisijaisesti vastuullinen hallintoviranomainen, joka vastaa tämän asetuksen täytäntöönpanosta ja yhteydenpidosta komissioon.

b) Kukin jäsenvaltio voi lisäksi nimetä muita hallintoviranomaisia ja toimivaltaisia viranomaisia, joiden tehtävänä on avustaa täytäntöönpanossa; tällöin vastuullisen hallintoviranomaisen on annettava näille muille viranomaisille kaikki asetuksen moitteettoman soveltamisen edellyttämät tiedot.

2. Kunkin jäsenvaltion on nimettävä yksi tai useampi tieteellinen viranomainen, jolla on tarvittava pätevyys ja jolla on selkeästi muista nimetyistä hallintoviranomaisista erillään olevat tehtävät.

3. a) Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle viimeistään 3 kuukautta ennen tämän asetuksen voimaantulopäivää hallintoviranomaisten, lupien ja todistusten myöntämiseen oikeutettujen muiden toimivaltaisten viranomaisten ja tieteellisten viranomaisten nimet ja osoitteet; nämä tiedot on julkaistava kuukauden kuluessa Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

b) Kunkin 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetun hallintoviranomaisen on komission pyynnöstä ilmoitettava komissiolle kahden kuukauden kuluessa niiden henkilöiden nimet ja allekirjoitusnäytteet, jotka on valtuutettu allekirjoittamaan luvat ja todistukset, sekä mallikappale leimoista, sineteistä tai muista merkeistä, joita käytetään lupia ja todistuksia oikeiksi todistettaessa.

c) Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle antamissaan tiedoissa tapahtuneet muutokset kahden kuukauden kuluessa muutoksen täytäntöönpanosta.

14 artikla

Säännösten noudattamisen seuranta ja tutkimukset rikkomustapauksissa

1. a) Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on seurattava tämän asetuksen säännösten noudattamista.

b) Jos toimivaltaisilla viranomaisilla on syytä olettaa, että näitä säännöksiä ei noudateta, niiden on toteutettava tarpeelliset toimenpiteet näiden säännösten noudattamisen varmistamiseksi tai ryhdyttävä oikeustoimiin.

c) Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle ja yleissopimuksen liitteissä lueteltujen lajien osalta yleissopimuksen sihteeristölle kaikista toimivaltaisten viranomaisten tämän asetuksen vastaisten merkittävien rikkomusten johdosta toteuttamista toimenpiteistä, mukaan lukien haltuunotot ja takavarikot.

2. Komissio kiinnittää jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten huomion seikkoihin, joita koskevia tutkimuksia se pitää tämän asetuksen nojalla tarpeellisina. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle ja yleissopimuksen lisäyksissä lueteltujen lajien osalta yleissopimuksen sihteeristölle kaikkien myöhempien tutkimusten tuloksista.

3. a) Perustetaan täytäntöönpanoryhmä, joka muodostuu kunkin jäsenvaltion viranomaisten edustajista ja jonka tehtävänä on varmistaa tämän asetuksen säännösten noudattaminen. Ryhmän puheenjohtajana on komission edustaja.

b) Täytäntöönpanoryhmä tarkastelee tämän asetuksen täytäntöönpanoon liittyviä teknisiä kysymyksiä, jotka puheenjohtaja joko omasta aloitteestaan tai ryhmän tai komitean jäsenten pyynnöstä saattaa sen käsiteltäväksi.

c) Komissio toimittaa täytäntöönpanoryhmässä esitetyt näkemykset komitealle.

15 artikla

Tietojen antaminen

1. Jäsenvaltioiden ja komission on toimitettava toisilleen tämän asetuksen täytäntöönpanon edellyttämät tiedot.

Jäsenvaltioiden ja komission on varmistettava, että toteutetaan tarvittavat toimenpiteet yleisön huomion kiinnittämiseksi yleissopimuksen ja tämän asetuksen sekä viimeksi mainitun soveltamistoimenpiteiden täytäntöönpanoa koskeviin säännöksiin ja niistä tiedottamiseksi.

2. Komissio on yhteydessä yleissopimuksen sihteeristöön varmistaakseen yleissopimuksen tehokkaan täytäntöönpanon koko tämän asetuksen soveltamisalueella.

3. Komissio ilmoittaa välittömästi kaikista tieteellisen tarkasteluryhmän lausunnoista asianomaisten jäsenvaltioiden hallintoviranomaisille.

4. a) Jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten on ilmoitettava komissiolle ennen kunkin vuoden kesäkuun 15 päivää yleissopimuksen 8 artiklan 7 kohdan a alakohdan mukaisten kertomusten laadinnassa tarvittavat, edellistä vuotta koskevat tiedot ja kaikkien liitteissä A, B ja C lueteltujen yksilöiden kansainvälistä kauppaa koskevat vastaavat tiedot samoin kuin liitteessä D lueteltujen yksilöiden yhteisöön tuontia koskevat tiedot. Komissio määrittelee 18 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti ilmoitettavat tiedot ja niiden esitystavan.

b) Komissio julkaisee joka vuosi ennen lokakuun 31 päivää a alakohdassa tarkoitettujen tietojen perusteella tilastokertomuksen tässä asetuksessa tarkoitettujen yksilöiden tuonnista yhteisöön ja niiden viennistä tai jälleenviennistä yhteisöstä ja toimittaa yleissopimuksen sihteeristölle yleissopimuksessa tarkoitettuja lajeja koskevat tiedot.

c) Jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten on ilmoitettava komissiolle joka toisen vuoden kesäkuun 15 päivään mennessä ja ensimmäisen kerran vuonna 1999 yleissopimuksen 8 artiklan 7 kohdan b alakohdan mukaisten kertomusten laadinnassa tarvittavat, kahta edellistä vuotta koskevat tiedot ja vastaavat tiedot niistä tämän asetuksen säännöksistä, jotka eivät kuulu yleissopimuksen soveltamisalaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 20 artiklan säädöksen soveltamista. Komissio määrittelee 18 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti ilmoitettavat tiedot ja niiden esitystavan.

d) Komissio laatii kertomuksen tämän asetuksen soveltamisesta ja täytäntöönpanosta c alakohdassa tarkoitettujen tietojen perusteella joka toinen vuosi 31 päivään lokakuuta mennessä ja ensimmäisen kerran vuonna 1999.

5. Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava komissiolle kaikki asiaa koskevat tiedot liitteisiin tehtävien muutosten valmistelemiseksi. Komissio täsmentää tarvittavat tiedot 18 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

6. Komissio toteuttaa tarvittavat toimenpiteet suojatakseen tämän asetuksen soveltamisesta saatujen tietojen luottamuksellisuuden 7 päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/313/ETY (7) mukaisesti.

16 artikla

Seuraamukset

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarpeelliset toimenpiteet seuraamusten määräämisen varmistamiseksi ainakin seuraavista tämän asetuksen vastaisista rikkomuksista:

a) yksilöiden tuonti yhteisöön tai vienti tai jälleenvienti yhteisöstä ilman asianmukaista lupaa tai todistusta tai väärän, väärennetyn, mitättömän tai ilman luvan antavan viranomaisen lupaa muutetun luvan tai todistuksen avulla,

b) tämän asetuksen nojalla myönnetyssä luvassa tai todistuksessa määrättyjen ehtojen noudattamatta jättäminen,

c) virheellisen ilmoituksen antaminen tai virheellisten tietojen tahallinen ilmoittaminen luvan tai todistuksen saamiseksi,

d) väärän, väärennetyn tai mitättömän tai ilman lupaa muutetun luvan tai todistuksen käyttäminen yhteisön luvan tai todistuksen saamiseksi tai muuhun tähän asetukseen liittyvään viralliseen tarkoitukseen,

e) tuonti-ilmoituksen tekemättä jättäminen tai väärän tuonti-ilmoituksen antaminen,

f) elävien yksilöiden kuljettaminen siten, että niitä ei ole asianmukaisesti pantu kuntoon vahingoittumis-, sairastumis- tai huonon käsittelyn vaaran vähentämiseksi pienimpään mahdolliseen,

g) liitteessä A lueteltujen yksilöiden käyttö muihin kuin tuontiluvan tai myöhemmin annetun luvan mukaisiin tarkoituksiin,

h) keinotekoisesti lisättyjen kasvien kauppa 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla annettujen säännösten vastaisesti,

i) yksilöiden kuljetus yhteisöön, yhteisön ulkopuolelle tai yhteisön kautta ilman tämän asetuksen säännösten mukaisesti myönnettyä asianmukaista lupaa tai todistusta sekä vienti ja jälleenvienti yleissopimuksen osapuolena olevasta kolmannesta maasta ilman tällaista lupaa tai todistusta tai tarvittavien todisteiden luvan tai todistuksen olemassaolosta puuttuessa,

j) yksilöiden ostaminen, ostettavaksi tarjoaminen, hankkiminen kaupallisiin tarkoituksiin, käyttö taloudellisessa hyötymistarkoituksessa, julkinen näytteillepano kaupallisessa tarkoituksessa, myynti, hallussapito myyntitarkoituksessa, myytäväksi tarjoaminen ja myytäväksi kuljettaminen 8 artiklan vastaisesti,

k) luvan tai todistuksen käyttö muuta yksilöä varten kuin mille se on myönnetty,

l) tämän asetuksen nojalla myönnetyn luvan tai todistuksen väärentäminen tai muuttaminen,

m) yhteisöön tuontia ja yhteisöstä vientiä tai jälleenvientiä koskevien hylättyjen 6 artiklan 3 kohdan mukaisten hakemusten ilmoittamatta jättäminen.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet sovitetaan rikoksen laadun ja vakavuuden mukaan, ja ne sisältävät yksilöiden haltuunottoa ja tarvittaessa niiden takavarikointia koskevia säännöksiä.

3. Jos yksilö takavarikoidaan, se luovutetaan takavarikoinnin suorittaneen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen huostaan, jonka:

a) on tämän jäsenvaltion tieteellistä viranomaista kuultuaan sijoitettava tai luovutettava yksilö paikkaan, jonka se katsoo olevan yleissopimuksen ja tämän asetuksen tavoitteiden ja säännösten mukainen; ja joka

b) voi viejämaata kuultuaan palauttaa yhteisöön tuodun elävän yksilön takaisin asianomaiseen maahan tuomitun henkilön kustannuksella.

4. Liitteessä B tai C luetellun elävän yksilön saapuessa tuontipaikkaan ilman asianmukaista voimassa olevaa lupaa tai todistusta, se on otettava haltuun ja se voidaan takavarikoida, tai jos vastaanottaja kieltäytyy vastaanottamasta yksilöä, tuontipaikasta vastuussa olevan jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat tarvittaessa kieltäytyä hyväksymästä lähetystä ja vaatia kuljetuksen suorittajaa palauttamaan yksilö lähtöpaikkaansa.

17 artikla

Tieteellinen tarkasteluryhmä

1. Perustetaan kunkin jäsenvaltion tieteellisen viranomaisen tai tieteellisten viranomaisten edustajista muodostuva tieteellinen tarkasteluryhmä, jonka puheenjohtajana on komission edustaja.

2. a) Tieteellinen tarkasteluryhmä tarkastelee tämän asetuksen täytäntöönpanoon liittyvät, puheenjohtajan joko omasta aloitteestaan tai ryhmän jäsenten tai komitean pyynnöstä esille ottamat tieteelliset kysymykset, erityisesti 4 artiklan 1 kohdan a alakohtaan, 2 kohdan a alakohtaan ja 6 kohtaan liittyvät kysymykset.

b) Komissio ilmoittaa tieteellisen tarkasteluryhmän lausunnot komitealle.

18 artikla

Komitea

1. Komissiota avustaa komitea, joka muodostuu jäsenvaltioiden edustajista ja jonka puheenjohtajana on komission edustaja.

Komission edustaja tekee komitealle ehdotuksen tarvittavista toimenpiteistä. Komitea antaa lausuntonsa ehdotuksesta määräajassa, jonka puheenjohtaja voi asettaa asian kiireellisyyden mukaan. Lausunto annetaan perustamissopimuksen 148 artiklan 2 kohdassa niiden päätösten edellytykseksi määrätyllä enemmistöllä, jotka neuvosto tekee komission ehdotuksesta. Komiteaan kuuluvien jäsenvaltioiden edustajien äänet painotetaan mainitussa artiklassa määrätyllä tavalla. Puheenjohtaja ei osallistu äänestykseen.

Komissio päättää suunnitelluista toimenpiteistä, jos ne ovat komitean lausunnon mukaiset.

Jos suunnitellut toimenpiteet eivät ole komitean lausunnon mukaisia tai lausuntoa ei ole annettu, komissio tekee viipymättä neuvostolle ehdotuksen tarvittavista toimenpiteistä. Neuvosto ratkaisee asian määräenemmistöllä.

2. Jos neuvosto ei ole ratkaissut asiaa kolmen kuukauden määräajan kuluessa siitä, kun asia on tullut vireille neuvostossa, komissio tekee päätöksen ehdotetuista toimenpiteistä komitealle 19 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen tehtävien osalta.

3. Jos neuvosto ei ole ratkaissut asiaa kolmen kuukauden määräajan kuluessa siitä, kun asia on tullut vireille neuvostossa, komissio tekee päätöksen ehdotetuista toimenpiteistä komitealle 19 artiklan 3 ja 4 kohdassa tarkoitettujen tehtävien osalta, jollei neuvosto ole yksinkertaisella enemmistöllä hylännyt mainittuja toimenpiteitä.

19 artikla

Edellä 18 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen komissio

1) määrää yhtenäisiä edellytyksiä ja perusteita:

i) 4 ja 5 artiklassa, 7 artiklan 4 kohdassa ja 10 artiklassa tarkoitettujen asiakirjojen myöntämistä, voimassaoloa ja käyttöä varten ja päättää niiden muodosta;

ii) kasvien terveystodistusten käyttöä varten; ja

iii) tarvittaessa yksilöiden merkitsemismenettelyn käyttöön ottamista varten niiden tunnistamisen helpottamiseksi ja säännösten noudattamisen varmistamiseksi,

2) toteuttaa 4 artiklan 6 ja 7 kohdassa, 5 artiklan 5 kohdassa ja 7 kohdan b alakohdassa, 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa, 2 kohdan c alakohdassa ja 3 kohdassa, 8 artiklan 4 kohdassa, 9 artiklan 6 kohdassa, 11 artiklan 5 kohdassa, 15 artiklan 4 kohdan a ja c alakohdassa ja 5 kohdassa sekä 21 artiklan 3 kohdassa säädetyt toimenpiteet,

3) tarkistaa liitteitä A-D lukuun ottamatta niitä liitteen A tarkistuksia, jotka eivät aiheudu yleissopimuksen osapuolten konferenssin päätöksistä,

4) toteuttaa tarvittaessa lisätoimenpiteitä pyrkien toteuttamaan yleissopimuksen osapuolten konferenssin päätöslauselmat, yleissopimuksen pysyvän komitean päätökset tai suositukset ja yleissopimuksen sihteeristön suositukset.

20 artikla

Loppusäännökset

Jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle ja yleissopimuksen sihteeristölle niistä erityisistä säännöksistä, jotka se antaa tämän asetuksen panemiseksi täytäntöön, sekä kaikista käytetyistä oikeudellisista keinoista sekä toteutetuista toimenpiteistä tämän asetuksen panemiseksi täytäntöön ja soveltamiseksi.

Komissio ilmoittaa nämä tiedot muille jäsenvaltioille.

21 artikla

1. Kumotaan asetus (ETY) N:o 3626/82.

2. Jäsenvaltiot voivat pitää voimassa tai jatkaa asetuksen (ETY) N:o 3626/82 ja luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen täytäntöönpanemiseksi yhteisössä tarvittavia asiakirjoja koskevien asiakirjojen yhdenmukaisesta antamismenettelystä ja käytöstä 28 päivänä marraskuuta 1983 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 3418/83 (8) mukaisesti toteutettavien toimenpiteiden soveltamista siihen asti, kun 19 artiklan 1 ja 2 kohdassa säädettyjä toimenpiteitä ei ole toteutettu.

3. Kaksi kuukautta ennen tämän asetuksen voimaantuloa komissio, 18 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen ja tieteellistä tarkasteluryhmää kuultuaan,

a) tarkastaa, ettei ole syytä asettaa rajoituksia asetuksen (ETY) N:o 3626/82 liitteessä C 1 olevien sellaisten lajien tuonnille yhteisöön, jotka eivät sisälly tämän asetuksen liitteeseen A;

b) antaa asetuksen liitteen D muuttamisesta edustavaksi 3 artiklan 4 kohdan a alakohdan vaatimukset täyttäväksi luetteloksi.

22 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1997.

Sovelletaan 12, 13, 14 artiklan 3 kohtaa, 16, 17, 18 ja 19 artiklaa sekä 21 artiklan 3 alakohtaa tämän asetuksen voimaantulopäivästä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 9 päivänä joulukuuta 1996.

Neuvoston puolesta

B. HOWLIN

Puheenjohtaja

(1) EYVL N:o C 26, 3.2.1992, s. 1, ja EYVL N:o C 131, 12.5.1994, s. 1.

(2) EYVL N:o C 233, 31.8.1992, s. 19.

(3) Euroopan parlamentin lausunto annettu 15. joulukuuta 1995 (EYVL N:o C 17, 22.1.1996, s. 430), neuvoston yhteinen kanta vahvistettu 26. helmikuuta 1996 (EYVL N:o C 196, 6.7.1996, s. 58) ja Euroopan parlamentin päätös tehty 18. syyskuuta 1996 (EYVL N:o C 320, 28.10.1996).

(4) EYVL N:o L 384, 31.12.1982, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 558/95 (EYVL N:o L 57, 15.3.1995, s. 1).

(5) EYVL N:o L 302, 19.10.1992, s. 1, asetus sellaisena kuin se on muutettuna vuoden 1994 liittymisasiakirjalla.

(6) EYVL N:o L 358, 18.12.1986, s. 1.

(7) EYVL N:o L 158, 23.6.1990, s. 56.

(8) EYVL N:o L 344, 7.12.1983, s. 1.

LIITE

Liitteiden A, B, C ja D tulkinta

1. Liitteissä A, B, C ja D lueteltuihin lajeihin viitataan

a) lajin nimellä tai

b) korkeampaan eliösystematiikan osaan kuuluvana lajin kokonaisuutena tai kyseisen eliösystematiikan määriteltynä osana.

2. Lyhenteellä "spp." tarkoitetaan kaikkia korkeampaan eliösystematiikan osaan kuuluvia lajeja.

3. Muut viittaukset lajia korkeampiin eliösystematiikan osiin ovat ainoastaan tiedoksi tai luokittelua varten.

4. Liitteessä A lihavoituna painetut lajit on lueteltu siinä sen mukaisesti kuin ne on määrätty suojeltaviksi direktiivissä 79/409/ETY (1) ("lintudirektiivi") tai direktiivissä 92/43/ETY (2) ("luontodirektiivi").

5. Lyhenteellä "p.e." tarkoitetaan lajeja, jotka mahdollisesti ovat kuolleet sukupuuttoon.

6. Lajin tai korkeamman eliösystematiikan osan kohdalle merkitty tähti "*" tarkoittaa, että liitteessä A luetellaan yksi tai useampi tähän lajiin tai eliösystematiikan osaan kuuluva maantieteellisesti erillinen populaatio, alalaji tai laji, jota ei mainita liitteessä B.

7. Lajin tai korkeamman eliösystematiikan osan kohdalle merkityt kaksi tähteä "**" tarkoittavat, että liitteessä B luetellaan yksi tai useampi tähän lajiin tai eliösystematiikan osaan kuuluva maantieteellisesti erillinen populaatio, alalaji tai laji, jota ei mainita liitteessä A.

8. Merkit "(I)", "(II)" ja "(III)" sekä merkki "×" sekä sitä seuraava lajin tai korkeamman eliösystematiikan osan kohdalle merkitty numero viittaavat niihin yleissopimuksen lisäyksiin, joissa kyseiset lajit mainitaan, kuten selostetaan kohdissa 9 12. Jos lajin kohdalla ei ole mitään näistä merkinnöistä, se tarkoittaa, ettei tätä lajia mainita yleissopimuksen lisäyksissä.

9. Merkki (I) lajin tai korkeamman eliösystematiikan osan kohdalla merkitsee, että kyseinen laji tai korkeamman eliösystematiikan osa mainitaan yleissopimuksen lisäyksessä I.

10. Merkki (II) lajin tai korkeamman eliösystematiikan osan kohdalla merkitsee, että kyseinen laji tai korkeamman eliösystematiikan osa mainitaan yleissopimuksen lisäyksessä II.

11. Merkki (III) lajin tai korkeamman eliösystematiikan osan kohdalla merkitsee, että se mainitaan yleissopimuksen lisäyksessä III. Tässä tapauksessa maa, jonka yhteydessä laji tai korkeamman eliösystematiikan osa on mainittu lisäyksessä III, osoitetaan myös kaksikirjaimisella koodilla seuraavasti: BW (Botswana), CA (Kanada), CO (Kolumbia), CR (Costa Rica), GH (Ghana), GT (Guatemala), HN (Honduras), IN (Intia), MY (Malesia), MU (Mauritius), NP (Nepal), TN (Tunisia) ja UY (Uruguay).

12. Merkki "×" sekä sitä seuraava numero liittesssä A tai B mainitun lajin tai korkeamman eliösystematiikan osan kohdalla merkitsee, että tietyt maantieteellisesti erilliset populaatiot, lajit, lajiryhmät tai tämän lajin tai korkeamman eliösystematiikan osan heimot on lueteltu yleissopimuksen lisäyksessä I, II tai III seuraavasti:

×701 Laji on lisäyksessä II, mutta alalaji Cercocebus galeritus galeritus on lisäyksessä I.

×702 Laji on lisäyksessä II, mutta alalaji kirkii (johon on viitattu myös nimellä Colobus bodius kirkii) on lisäyksessä I.

×703 Kaikki lajit ovat lisäyksessä II paitsi Lipotes vexillifer, Platanista spp., Bernardius spp., Hyperoodon spp., Physeter catodon (sisältää synonyymin Physeter macrocephalus), Sotalia spp., Sousa spp., Neophocaena phocaenoides, Phocoena sinus, Eschrichtius robustus (sisältää synonyymin Eschrichtius glaucus), Balaenoptera spp. (lukuun ottamatta Länsi-Grönlannin Balaenoptera acutorostrata-populaatiota), Megaptera novaengliae, Eubalaena spp. (kuulunut aiemmin lajiin Balaena) ja Caperea marginata, jotka ovat lisäyksessä I. Yleissopimuksen lisäyksessä II mainittujen lajien yksilöitä, mukaan lukien muut tuotteet ja johdannaiset kuin kaupallisiin tarkoituksiin valmistetut lihatuotteet, joita Grönlannin asukkaat pyydystävät asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen myöntämällä luvalla, kohdellaan siten kuin ne kuuluisivat liitteeseen B.

×704 Bhutanin, Intian, Nepalin ja Pakistanin populaatiot luetellaan liitteessä I, muut populaatiot luetellaan liitteessä II.

×705 Bhutanin, Kiinan, Meksikon ja Mongolian populaatiot sekä lisäyksessä I oleva alalaji isabellinus, muut lisäyksessä II olevat populaatiot ja alalajit.

×706 Laji on lisäyksessä I lukuun ottamatta Australian populaatiota, joka on lisäyksessä II.

×707 Trichechus inunquis ja Trichechus manatus ovat lisäyksessä I. Trichechus senegalensis on lisäyksessä II.

×708 Laji on mainittu lisäyksessä II, mutta alalaji Equus hemionius hemonus on lisäyksessä I.

×709 Haliaetus albicilla ja H. leucocephalus ovat lisäyksessä I, muut lajit lisäyksessä II.

×710 Seuraavat lajit ovat lisäyksessä III: Crax daubentoni ja Crax globulosa Kolumbian osalta ja Crax rubra Kolumbian, Costa Rican, Guatemalan ja Hondurasin osalta.

×711 Pauxi pauxi on lisäyksessä III Kolumbian kohdalla.

×712 Laji on lisäyksessä II, mutta alalaji Grus canadensis nesiotes ja Grus canadensis pulla ovat lisäyksessä I.

×713 Mantella aurantiaca on lisäyksessä II.

13. Merkki " " sekä sitä seuraava lajin tai korkeamman eliösystematiikan osan kohdalla oleva numero tarkoittaa, että määrättyjä maantieteellisesti erillisiä populaatioita, lajeja, lajiryhmiä tai tämän lajin tai korkeamman eliösystematiikan osan heimoja ei ole otettu kyseiseen lisäykseen seuraavasti:

101 Duero-joen pohjoispuolella Espanjan pohjoisosassa ja 39. leveysasteen pohjoispuolella Kreikassa elävät populaatiot

102 USA:n populaatio

103 - Chile: osa Parinacotan, Tarapacán 1. alueen populaatiosta

- Peru: koko populaatio

104 Afganistanin, Bhutanin, Intian, Myanmarin, Nepalin ja Pakistanin populaatiot

105 Cathartidae

106 Melopsittacus undulatus, Nymphicus hollandicus ja Psittacula krameri

107 Ecuadorin populaatio, jolle on vientikiintiö nolla vuosina 1995 ja 1996 ja sen jälkeen CITES-sihteeristön ja IUCN/SSC-krokotiiliasiantuntijaryhmän hyväksymät vuotuiset kiintiöt

108 Botswanan, Etiopian, Kenian, Malawin, Mosambikin, Etelä-Afrikan, Tansanian tasavallan, Sambian ja Zimbabwen populaatiot ja seuraavien maiden populaatiot, ellei eritellyistä vuosittaisista vientikiintiöistä muuta johdu:

>TAULUKON PAIKKA>

Tansanian tasavalta sallii tarhattujen yksilöiden lisäksi 1 100 luonnonvaraisen yksilön (myös 100 metsästysmuiston) viennin vuosina 1995 ja 1996 sekä CITES-sihteeristön ja IUCN/SSC-krokotiiliasiantuntijaryhmän hyväksymän lukumäärän vuonna 1997.

109 Australian ja Papuan-Uuden-Guinean ja Indonesian populaatiot

110 Chilen populaatio

111 Kaikki lajit, jotka eivät ole mehikasveja

112 Aloe vera; viitattu myös nimellä Aloe barbadensis.

14. Merkki "+" ja sitä seuraava numero lajin tai korkeamman eliösystematiikan osan kohdalla merkitsevät, että ainoastaan määrätyt tämän lajin tai eliösystematiikan osan maantieteellisesti erilliset populaatiot, alalajit tai lajit on otettu kyseiseen lisäykseen seuraavasti:

+201 Duero-joen pohjoispuolella Espanjan pohjoisosassa ja 39. leveysasteen pohjoispuolella Kreikassa elävät populaatiot

+202 Kamerunin ja Nigerian populaatiot

+203 Aasian populaatio

+204 Keski- ja Pohjois-Amerikan populaatiot

+205 Bangladeshin, Intian ja Thaimaan populaatiot

+206 Intian populaatio

+207 - Chile: osa Parinacotan, Tarapacán 1. alueen populaatiosta

- Peru: koko populaatio

+208 Afganistanin, Bhutanin, Intian, Myanmarin, Nepalin ja Pakistanin populaatiot

+209 Meksikon populaatio

+210 Algerian, Burkina Fason, Kamerunin, Keski-Afrikan tasavallan, T Osadin, Malin, Mauritanian, Marokon, Nigerin, Nigerian, Senegalin ja Sudanin populaatiot

+211 Seychellien populaatio

+212 Euroopan populaatio, lukuun ottamatta entisen Neuvostoliiton alueita

+213 Kaikki Uuden-Seelannin lajit

+214 Chilen populaatio

+215 Kaikki Etelä-, Keski- ja Pohjois-Amerikan lajien populaatiot.

15. Merkki "=" ja sitä seuraava numero lajin tai korkeamman eliösystematiikan osan kohdalla merkitsevät, että lajin tai korkeamman eliösystematiikan osan nimi on tulkittava seuraavasti:

=301 Viitattu myös nimellä Phalanger maculatus

=302 Viitattu myös nimellä Vampyrops lineatus

=303 Sisältää heimon Tupaiidae

=304 Sisältynyt aiemmin heimoon Lemuridae

=305 Sisältynyt aiemmin Callithrix jacchusin alalajina

=306 Sisältää suvun synonyymin Leontideus

=307 Sisältynyt aiemmin lajiin Saguinus oedipus

=308 Aiemmin sisältynyt nimellä Alouatta palliata (villosa)

=309 Sisältää synonyymin Cercopithecus roloway

=310 Sisältynyt aiemmin lajiin Papio

=311 Sisältää suvun synonyymin Simias

=312 Sisältää synonyymin Colobus badius rufomitratus

=313 Sisältää suvun synonyymin Rhinopithecus

=314 Viitattu myös nimellä Presbytis entellus

=315 Viitattu myös nimellä Presbytis geei ja Semnopithecus geei

=316 Viitattu myös nimellä Presbytis pileata ja Semnopithecus pileatus

=317 Sisältynyt aiemmin nimellä Tamandua tetradactyla (osittain)

=318 Sisältää synonyymit Bradypus boliviensis ja Bradypus griseus

=319 Sisältää synonyymin Cabassous gymnurus

=320 Sisältää synonyymin Priodontes giganteus

=321 Sisältää suvun synonyymin Coendou

=322 Sisältää suvun synonyymin Cuniculus

=323 Sisältynyt aiemmin lajiin Dusicyon

=324 Sisältää synonyymin Dusicyon fulvipes

=325 Sisältää suvun synonyymin Fennecus

=326 Viitattu myös nimellä Selenarctos thibetanus

=327 Sisältynyt aiemmin nimellä Nasua nasua

=328 Viitattu myös nimellä Aonyx microdon tai Paraonyx microdon

=329 Sisältää synonyymin Galictis allamandi

=330 Sisältynyt aiemmin lajiin Lutra

=331 Sisältynyt aiemmin lajiin Lutra; sisältää synonyymit Lutra annectens, Lutra enudris, Lutra incarum ja Lutra platensis

=332 Sisältää suvun synonyymin Viverra

=333 Sisältää synonyymin Eupleres major

=334 Sisältynyt aiemmin nimellä Viverra megaspila

=335 Sisältynyt aiemmin nimellä Herpestes fuscus

=336 Sisältynyt aiemmin nimellä Herpestes auropunctatus

=337 Viitattu myös nimellä Hyaena brunnea

=338 Viitattu myös nimellä Felis caracal ja Lynx caracal

=339 Sisältynyt aiemmin lajiin Felis

=340 Viitattu myös nimellä Felis pardina tai Felis lynx pardina

=341 Sisältynyt aiemmin lajiin Panthera

=342 Viitattu myös nimellä Equus asinus

=343 Sisältynyt aiemmin lajiin Equus hemionus

=344 Viitattu myös nimellä Equus caballus przewalskii

=345 Viitattu myös nimellä Choeropsis liberiensis

=346 Viitattu myös nimellä Cervus porcinus annamiticus

=347 Viitattu myös nimellä Cervus porcinus calamianensis

=348 Viitattu myös nimellä Cervus porcinus kuhlii

=349 Viitattu myös nimellä Cervus dama mesopotamicus

=350 Sisältää synonyymin Bos frontalis

=351 Sisältää synonyymin Bos grunniens

=352 Sisältää suvun synonyymin Novibos

=353 Sisältynyt aiemmin nimellä Bubalus bubalis (kotieläimenä pidetty muoto)

=354 Sisältää suvun synonyymin Anoa

=355 Viitattu myös nimellä Damaliscus dorcas dorcas

=356 Sisältynyt aiemmin lajiin Naemorhedus goral

=357 Viitattu myös nimellä Capricornis sumatraensis

=358 Sisältää synonyymin Oryx tao

=359 Sisältää synonyymin Ovis aries ophion

=360 Viitattu myös nimellä Rupicapra rupicapra ornata

=361 Viitattu myös nimellä Boocercus eurycerus; sisältää suvun synonyymin Taurotragus

=362 Viitattu myös nimellä Pterocnemia pennata

=363 Viitattu myös nimellä Sula abboti

=364 Viitattu myös nimellä Ardeola ibis

=365 Viitattu myös nimellä Egretta alba

=366 Viitattu myös nimellä Ciconia ciconia boyciana

=367 Viitattu myös nimellä Hagedashia hagedash

=368 Viitattu myös nimellä Lampribis rara

=369 Sisältää synonyymit Anas chlorotis ja Anas nesiotis

=370 Viitattu myös nimellä Spatula clypeata

=371 Viitattu myös nimellä Anas platyrhynchos laysanensi

=372 Luultavasti Anas platyrhynchosin ja Anas superciliosan välinen hybridi

=373 Viitattu myös nimellä Nyroca nyroca

=374 Sisältää synonyymin Dendrocygna fulva

=375 Viitattu myös nimellä Cairina hartlaubii

=376 Viitattu myös nimellä Aquila heliaca adalberti

=377 Viitattu myös nimellä Chondrohierax wilsonii

=378 Viitattu myös nimellä Falco peregrinus babylonicus ja Falco peregrinus pelegrinoides

=379 Viitattu myös nimellä Crax mitu mitu

=380 Sisältynyt aiemmin lajiin Crax

=381 Sisältynyt aiemmin lajiin Aburria

=382 Sisältynyt aiemmin nimellä Arborophila brunneopectus (osittain)

=383 Kuulunut aiemmin lajiin Crossoptilon crossoptilon

=384 Kuulunut aiemmin lajiin Polyplectron malcense

=385 Sisältää synonyymin Rheinardia nigrescens

=386 Viitattu myös nimellä Tricholimnas sylvestris

=387 Viitattu myös nimellä Choriotis nigriceps

=388 Viitattu myös nimellä Houbaropsis bengalensis

=389 Viitattu myös nimellä Turturoena iriditorques; sisältynyt aiemmin nimellä Columba malherbii (osittain)

=390 Viitattu myös nimellä Nesoenas mayeri

=391 Sisältynyt aiemmin nimellä Treron australis (osittain)

=392 Viitattu myös nimellä Calopelia brehmeri; sisältää synonyymin Calopelia puella

=393 Viitattu myös nimellä Tympanistria tympanistria

=394 Viitattu myös nimellä Amazona dufresniana rhodocorytha

=395 Usein pidetty kaupan virheellisellä nimellä Ara caninde

=396 Viitattu myös nimellä Cyanoramphus novaezelandiae cookii

=397 Viitattu myös nimellä Opopsitta diophtalma coxeni

=398 Viitattu myös nimellä Pezoporus occidentalis

=399 Sisältynyt aiemmin lajiin Psephotus chrysopterygius

=400 Viitattu myös nimellä Psittacula krameri echo

=401 Sisältynyt aiemmin sukuun Gallirex; viitattu myös nimellä Tauraco porphyreolophus

=402 Viitattu myös nimellä Otus gurneyi

=403 Viitattu myös nimellä Ninox novaeseelandiae royana

=404 Viitattu myös nimellä Strix ulula

=405 Sisältynyt aiemmin lajiin Glaucis

=406 Sisältää lajin synonyymin Ptilolaemus

=407 Sisältynyt aiemmin sukuun Rhinoplax

=408 Viitattu myös nimellä Pitta brachyura nympha

=409 Viitattu myös nimellä Musicapa ruecki of Niltava ruecki

=410 Viitattu myös nimellä Dasyornis brachypterus longirostris

=411 Viitattu myös nimellä Tchitrea bourbonnensis

=412 Viitattu myös nimellä Meliphaga cassidix

=413 Sisältynyt aiemmin sukuun Spinus

=414 Sisältynyt aiemmin nimellä Serinus gularis (osittain)

=415 Viitattu myös nimellä Estrilda subflava tai Sporaeginthus subflavus

=416 Sisältynyt aiemmin nimellä Lagonosticta larvata (osittain)

=417 Sisältää suvun synonyymin Spermestes

=418 Viitattu myös nimellä Euodice cantans; sisältynyt aiemmin nimellä Lonchura malabarica (osittain)

=419 Viitattu myös nimellä Hypargos nitidulus

=420 Sisältynyt aiemmin nimellä Parmoptila woohousei (osittain)

TEKSTI JATKUU ASIAKIRJASSA ASIAK.NO: 397R0338.1

=421 Sisältää synonyymit Pyrenestes frommi ja Pyrenestes rothschildi

=422 Viitattu myös nimellä Estrilda bengala

=423 Viitattu myös nimellä Malimbus rubriceps tai Anaplectes melanotis

=424 Viitattu myös nimellä Coliuspasser ardens

=425 Sisältynyt aiemmin nimellä Euplectes orix (osittain)

=426 Viitattu myös nimellä Coliuspasser macrourus

=427 Viitattu myös nimellä Ploceus superciliosus

=428 Sisältää synonyymin Ploceus nigriceps

=429 Viitattu myös nimellä Sitagra luteola

=430 Viitattu myös nimellä Sitagra melanocephala

=431 Sisältynyt aiemmin nimellä Ploceus velatus

=432 Viitattu myös nimellä Hypochera chalybeata; sisältää synonyymit Vidua amauropteryx, Vidua centralis, Vidua neumanni, Vidua okavangoensis ja Vidua ultramarina

=433 Sisältynyt aiemmin nimellä Vidua paradisaea (osittain)

=434 Sisältää synonyymin Cuora criskarannarum

=435 Sisältynyt aiemmin nimellä Kachuga tecta tecta

=436 Sisältää suvun synonyymit Nicoria ja Geoemyda (osittain)

=437 Viitattu myös nimellä Chrysemus scripta elegans

=438 Viitattu myös nimellä Geochelone elephantopus; viitattu myös suvulla Testudo

=439 Viitattu myös suvulla Testudo

=440 Viitattu myös suvulla Aspideretes

=441 Sisältynyt aiemmin sukuun Podocnemis spp.

=442 Viitattu myös nimellä Pelusios subniger

=443 Sisältää suvut Alligatoridae, Crocodylidae ja Gavialidae

=444 Viitattu myös nimellä Crocodylus mindorensis

=445 Sisältynyt aiemmin sukuun Chamaeleo spp.

=446 Viitattu myös nimellä Constrictor constrictor occidentalis

=447 Sisältää synonyymin Python molurus pimbura

=448 Sisältää synonyymin Pseudoboa cloelia

=449 Viitattu myös nimellä Hydrodynastes gigas

=450 Viitattu myös nimellä Alsophis chamissonis

=451 Sisältynyt aiemmin lajiin Natrix

=452 Sisältää suvun synonyymin Megalobatrachus

=453 Abreran mukaan

=454 Viitattu myös nimellä Conchodromus dromas

=455 Viitattu myös suvuilla Dysnomia ja Plagiola

=456 Sisältää suvun synonyymin Proptera

=457 Viitattu myös suvulla Carunculina

=458 Viitattu myös nimellä Megalonaias nickliniana

=459 Viitattu myös nimellä Cyrtonaias tampicoensis tecomatensis ja Lampsilis tampicoensis tecomatensis

=460 Sisältää suvun synonyymin Micromya

=461 Sisältää suvun synonyymin Papuina

=462 Sisältää ainoastaan heimon Helioporidae sekä lajin Heliopora coerulea

=463 Viitattu myös nimellä Podophyllum emodi ja Sinopodophyllum hexandrum

=464 Viitattu myös suvulla Echinocactus

=465 Viitattu myös nimellä Lobeira macdougallii tai Nopalxochia macdougallii

=466 Viitattu myös nimellä Echinocereus lindsayi

=467 Viitattu myös nimellä Wilcoxia schmollii

=468 Viitattu myös suvulla Coryphantha

=469 Viitattu myös nimellä Solisia pectinata

=470 Viitattu myös nimellä Backebergia militaris

=471 Viitattu myös suvulla Toumeya

=472 Viitattu myös nimellä Ancistrocactus tobuschii

=473 Viitattu myös suvulla Neolloydia tai suvulla Echinomastus

=474 Viitattu myös suvulla Toumeya tai suvulla Pediocactus

=475 Viitattu myös suvulla Neolloydia

=476 Viitattu myös nimellä Saussurea lappa

=477 Sisältää myös Euphorbia cylindrifolia ssp. tuberiferan

=478 Viitattu myös nimellä Euphorbia cap-saintemariensis var. tulearensis

=479 Viitattu myös nimellä Engelhardia pterocarpa

=480 Sisältää Aloe compressa var. rugosquamosan ja Aloe compressa var. schistophilan

=481 Sisältää myös Aloe haworthioides var. aurantiacan

=482 Sisältää myös Aloe laeta var. maniaensisin

=483 Sisältää heimot Apostasiaceae ja Cypripediaceae alaheimoina Apostasioideae ja Cypripedioideae

=484 Viitattu myös nimellä Sarracenia rubra alabamensis

=485 Viitattu myös nimellä Sarracenia rubra jonesii

=486 Sisältää synonyymin Stangeria paradoxa

=487 Viitattu myös nimellä Taxus baccata spp. wallichiana

=488 Sisältää synonyymin Welwitschia bainesii

=489 Sisältää synonyymin Vulpes vulpes leucopus.

16. Merkki "°" ja sitä seuraava lajin tai korkeamman eliösystematiikan osan yhteydessä on tulkittava seuraavasti:

°501 Kotieläinlajeihin ei sovelleta asetuksen määräyksiä.

°502 Elävien eläinten ja metsästysmuistojen vuosittaiset vientikiintiöt myönnetään seuraavasti:

Botswana: 5

Namibia: 150

Zimbabwe: 50

Näiden yksilöiden kauppaan sovelletaan asetuksen 4 artiklan 1 kohtaa.

°503 Ainoastaan elävien eläinten kaupan sallimiseksi sopiviin ja hyväksyttäviin tarkoituksiin ja metsästyspalkinnoiksi.

°504 Ainoastaan lisäyksessä II (ks. +207) olevien populaatioiden elävien vikunjojen villan ja Perun nykyisen 3 249 kilon villavaraston sekä niistä tehtyjen kankaiden ja tuotteiden kansainvälisen kaupan sallimiseksi. Kankaan nurjalla puolella on oltava niiden valtioiden määräämä logo, joiden alueella vikunjoja esiintyy ja jotka ovat "Convenio para la conservación y manejo de la vicuña" -sopimuksen osapuolia, ja kankaan reunassa joko sanat VICUNANDES - CHILE tai sanat VICUNANDES - PERU kankaan alkuperämaan mukaan,

°505 CITES-sopimuksen määräyksiä ei sovelleta fossiileihin,

°506 Täysikasvuisten Madgaskarin Pachypodium brevicaule -kasvien vientiä ei sallita ennen osapuolien konferenssin kymmenettä kokousta.

°507 Sopimuksen määräyksiä ei sovelleta solukkoviljelmiin eikä pullotettuihin taimiviljelmiin.

17. Asetuksen 2 artiklan t kohdan mukaisesti merkillä "

" ja sitä seuraavalla numerolla liitteessä B olevan lajin tai korkeamman eliösystematiikan nimen kohdalla tarkoitetaan osia ja johdannaisia, jotka määritellään liitteeseen nähden asetusta varten seuraavasti:

1 Merkitsee kaikkia osia ja johdannaisia, paitsi:

a) siemeniä, itiöitä ja siitepölyä (mukaan lukien siitepölyrykelmät); ja

b) solukkoviljelmiä ja pullotettuja taimiviljelmiä.

2 Merkitsee kaikkia osia ja johdannaisia, paitsi:

a) siemeniä ja siitepölyä;

b) solukkoviljelmiä ja pullotettuja taimiviljelmiä; ja

c) kemiallisia johdannaisia.

3 Merkitsee juuria ja tunnistettavia osia.

4 Merkitsee kaikkia osia ja johdannaisia, paitsi:

a) siemeniä ja siitepölyä;

b) solukkoviljelmiä ja pullotettuja taimiviljelmiä;

c) hedelmiä, niiden osia ja johdannaisia, jotka on saatu viljellyistä tai keinotekoisesti lisätyistä kasveista; ja

d) runkojen osia ja niistä saatuja tuotteita, jotka on saatu Opuntia-suvun Opuntia-alasuvun viljellyistä tai keinotekoisesti lisätyistä kasveista.

5 Merkitsee sahatukkeja, sahatavaraa ja vaneria.

6 Merkitsee tukkeja, puun lastuja ja käsittelemätöntä haketta.

7 Merkitsee kaikkia osia ja johdannaisia, paitsi:

a) siemeniä ja siitepölyä (mukaan lukien siitepölyrykelmät);

b) solukkoviljelmiä ja pullotettuja taimiviljelmiä;

c) keinotekoisesti lisättyjen kasvien leikkokukkia; ja

d) hedelmiä ja niiden osia ja johdannaisia, jotka on saatu Vanilla-suvun keinotekoisesti lisätyistä kasveista.

8 Merkitsee kaikkia osia ja johdannaisia, paitsi:

a) siemeniä ja siitepölyä;

b) solukkoviljelmiä ja pullotettuja taimiviljelmiä; ja

c) viimeisteltyjä farmaseuttisia tuotteita.

18. Kun minkään liitteessä I olevan kasvilajin tai korkeamman eliösystematiikan osan nimen kohdalle ei ole lisätty huomautusta, joka merkitsisi, että sen hybridejä olisi kohdeltava asetuksen 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti, tämä tarkoittaa, että yhdestä tai useammasta näistä lajeista tai yhdestä tai useammasta korkeammasta eliösystematiikasta keinotekoisesti lisättyä hybridiä voidaan pitää kaupan, jos sen mukana on todistus keinotekoisesta lisäyksestä ja että näiden hybridien siemeniin ja siitepölyyn (myös siitepölyrykelmiin), leikkokukkiin, solukkoviljelmiin tai taimiviljelmiin ei sovelleta sopimuksen määräyksiä.

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

(1) EYVL N:o L 103, 25.4.1979, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 94/24/EY (EYVL N:o L 164, 30.6.1994, S. 9).

(2) EYVL N:o L 206, 22.7.1992, s. 7, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 1994 liittymisasiakirjalla.

Top