EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0848

Tehokkaammat säännöt EU-maiden rajat ylittäviin maksukyvyttömyysmenettelyihin

Tehokkaammat säännöt EU-maiden rajat ylittäviin maksukyvyttömyysmenettelyihin

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EU) 2015/848 – maksukyvyttömyysmenettelyt

ASETUKSEN TARKOITUS

 • Asetuksella pyritään varmistamaan maksukyvyttömyysmenettelyjen tehokas hallinnointi tapauksissa, jotka koskevat henkilöä tai yritystä, joka harjoittaa liiketoimintaa tai jolla on taloudellisia intressejä jossakin muussa EU-maassa kuin tavanomaisessa asuin- tai sijoittautumismaassaan.
 • Sillä laaditaan uudelleen ja korvataan asetus (EY) N:o 1346/2000.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

 • Asetuksessa säädetään EU:n laajuiset säännöt
  • siitä, millä tuomioistuimella on toimivalta päättää maksukyvyttömyysmenettelyn aloittamisesta,
  • siitä, minkä maan kansallista lainsäädäntöä sovelletaan,
  • yrityksen, elinkeinonharjoittajan tai yksityishenkilön maksukyvyttömyyttä koskevan tuomioistuimen päätöksen tunnustamisesta.
 • Asetusta ei sovelleta Tanskaan.

Soveltamistilanteet

Asetusta sovelletaan menettelyihin, jotka koskevat velallisen kaikkia velkojia tai huomattavaa osaa niistä, perustuvat maksukyvyttömyyttä koskevaan lainsäädäntöön ja joissa toiminnan tervehdyttämistä, velkajärjestelyä, uudelleenjärjestämistä tai omaisuuden rahaksimuuttoa varten

 • 1.

  velallinen menettää kokonaan tai osittain määräysvallan omaisuuteensa ja määrätään selvittäjä,

 • 2.

  tuomioistuin valvoo velallisen omaisuutta ja liiketoimia tai

 • 3.
  menettely on keskeytetty, jotta velallinen voi neuvotella velkojiensa kanssa. Asetuksen soveltaminen tässä tilanteessa edellyttää, että
  • menettelyssä pyritään suojelemaan velkojia,
  • neuvottelut epäonnistuvat, mistä seuraa jompikumpi edellä mainituista kahdesta menettelystä.

Asetus koskee kansallisessa lainsäädännössä säädettyjä ”ennalta ehkäiseviä” maksukyvyttömyysmenettelyjä, jotka voidaan käynnistää varhaisessa vaiheessa yrityksen tervehdyttämismahdollisuuksien parantamiseksi. Kyseiset menettelyt luetellaan asetuksen liitteessä A. Lisäksi asetusta sovelletaan laajaan joukkoon erilaisia yksityishenkilön maksukyvyttömyyttä koskevia menettelyjä.

Toimivalta

 • Menettelyt toteutetaan sen EU-maan tuomioistuimissa, jonka alueella velallisen pääintressien keskus sijaitsee. Tämän paikan oletetaan olevan
  • yhtiön tai oikeushenkilön sääntömääräinen kotipaikka,
  • yksityisen elinkeinon- tai ammatinharjoittajan pääasiallinen toimipaikka,
  • muun yksityishenkilön vakinainen asuinpaikka.
 • Nämä oletukset eivät päde, jos oletettu paikka on muuttunut tietyn ajan sisällä ennen maksukyvyttömyysmenettelyn aloittamista.
 • Jos velallisella on toimipaikka jossakin muussa EU-maassa kuin siinä, jossa sen pääintressien keskus sijaitsee, myös tämä toinen EU-maa voi aloittaa velallista koskevan maksukyvyttömyysmenettelyn. Tällaiset ”sekundäärimenettelyt” rajoittuvat kuitenkin vain kyseisessä maassa sijaitsevaan omaisuuteen.
 • Asetuksella parannetaan mahdollisuuksia tervehdyttää yrityksiä välttämällä rinnakkaisten sekundäärimenettelyjen aloittaminen, jos paikallisten velkojien intressejä suojellaan muilla toimilla.

Sovellettava laki

Pääsääntöisesti sovelletaan sen valtion lakia, jossa menettely toteutetaan. Menettelyn aloittamisen ja päättämisen edellytykset ja menettelyn kulku määräytyvät kyseisen lain mukaan. Lain mukaan määräytyvät myös seuraavat seikat:

 • minkälaiset velalliset voivat olla menettelyn kohteena,
 • maksukyvyttömyysmenettelyn piiriin kuuluva omaisuus,
 • velkojien oikeudet menettelyn päättymisen jälkeen,
 • vastuu menettelyn kustannuksista.

Tunnustaminen ja täytäntöönpano

Kun päätös maksukyvyttömyysmenettelyn aloittamisesta tulee voimaan yhdessä EU-maassa, se on tunnustettava ja sillä on oltava sama vaikutus myös kaikissa muissa EU-maissa.

Maksukyvyttömyysrekisterit

Jotta voidaan paremmin varmistaa, että velkojat ja tuomioistuimet saavat asiaa koskevaa tietoa, ja estää rinnakkaisten menettelyjen aloittaminen, EU-maiden edellytetään julkaisevan rajat ylittäviä maksukyvyttömyysmenettelyjä koskevat oleelliset tiedot julkisessa sähköisessä rekisterissä. Nämä rekisterit liitetään yhteen Euroopan oikeusportaalin kautta EU:n tietosuojasääntöjä noudattaen.

Yritysryhmiä koskeva maksukyvyttömyysmenettely

Asetuksella luodaan yritysryhmien jäsenten maksukyvyttömyyttä koskeva lähestymistapa. Tämä käsittää muun muassa

 • säännöt, jotka velvoittavat menettelyyn osallistuvat selvittäjät ja tuomioistuimet tekemään yhteistyötä ja kommunikoimaan keskenään,
 • selvittäjän rajalliset valtuudet saman ryhmän toista jäsentä koskevassa menettelyssä,
 • samaa yritysryhmää koskevien menettelyjen erityinen koordinointijärjestelmä (”ryhmäkoordinointimenettely”).

Muutokset liitteisiin

Asetusta on muutettu kahdesti:

 • Asetuksella (EU) 2017/353 korvataan asetuksen (EU) 2015/848 liite A (luettelo maksukyvyttömyysmenettelyistä) ja liite B (luettelo selvittäjistä), ja uusissa luetteloissa otetaan huomioon Puolan toimittamat tiedot.
 • Asetuksella (EU) 2018/946 korvataan liitteet A ja B Belgian, Bulgarian, Kroatian, Latvian ja Portugalin ilmoitettua muutoksista.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetusta on sovellettu 26. kesäkuuta 2017 alkaen. Asetuksella (EU) 2015/848 muutettiin asetusta (EY) N:o 1346/2000 (ja siihen myöhemmin tehtyjä muutoksia) ja korvattiin se.

TAUSTAA

Lisätietoja:

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/848, annettu 20 päivänä toukokuuta 2015, maksukyvyttömyysmenettelyistä (uudelleenlaadittu) (EUVL L 141, 5.6.2015, s. 19–72)

Asetukseen (EU) 2015/848 tehdyt peräkkäiset tarkistukset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1105, annettu 12 päivänä kesäkuuta 2017, maksukyvyttömyysmenettelyistä annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2015/848 tarkoitettujen lomakkeiden vahvistamisesta (EUVL L 160, 22.6.2017, s. 1–26)

Viimeisin päivitys: 08.04.2019

Alkuun