EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0668

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 668/2014, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2014 , maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 soveltamissäännöistä

OJ L 179, 19.6.2014, p. 36–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 08/06/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/668/oj

19.6.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 179/36


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 668/2014,

annettu 13 päivänä kesäkuuta 2014,

maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 soveltamissäännöistä

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä 21 päivänä marraskuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan, 11 artiklan 3 kohdan, 12 artiklan 7 kohdan toisen alakohdan, 19 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan, 22 artiklan 2 kohdan, 23 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan, 44 artiklan 3 kohdan, 49 artiklan 7 kohdan toisen alakohdan, 51 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan, 53 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan ja 54 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksella (EU) N:o 1151/2012 kumotaan ja korvataan maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden rekisteröimisestä aidoiksi perinteisiksi tuotteiksi 20 päivänä maaliskuuta 2006 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 509/2006 (2) sekä maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta 20 päivänä maaliskuuta 2006 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 510/2006 (3). Asetuksessa (EU) N:o 1151/2012 annetaan komissiolle valta antaa delegoituja ja täytäntöönpanosäädöksiä. Tällaisin säädöksin olisi vahvistettava eräitä sääntöjä sen varmistamiseksi, että maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmä toimii sujuvasti uusissa lainsäädäntöpuitteissa. Uusilla säännöillä olisi korvattava maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 14 päivänä joulukuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1898/2006 (4) sekä maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden rekisteröimisestä aidoiksi perinteisiksi tuotteiksi annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 509/2006 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 18 päivänä lokakuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1216/2007 (5) soveltamissäännöt. Kyseiset asetukset kumotaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 täydentämisestä suojattuja alkuperänimityksiä, suojattuja maantieteellisiä merkintöjä ja aitoja perinteisiä tuotteita koskevien unionin tunnusten vahvistamisen sekä eräiden hankintaa koskevien sääntöjen, eräiden menettelysääntöjen ja eräiden täydentävien siirtymäsääntöjen osalta 18 päivänä joulukuuta 2013 annetulla komission delegoidulla asetuksella (EU) N:o 664/2014 (6).

(2)

Olisi vahvistettava erityiset säännöt, jotka koskevat kirjainmerkkien käyttöä suojatuissa alkuperänimityksissä, suojatuissa maantieteellisissä merkinnöissä ja aidoissa perinteisissä tuotteissa sekä aitoon perinteiseen tuotteeseen liittyvien väitteiden käännöksiä, sen varmistamiseksi, että toimijat ja kuluttajat kaikissa jäsenvaltioissa voivat lukea ja ymmärtää tällaiset nimet ja väitteet.

(3)

Suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen maantieteelliset alueet olisi määriteltävä tuote-eritelmässä yksityiskohtaisesti ja tarkasti niin, että tuottajat, toimivaltaiset viranomaiset ja valvontalaitokset voivat toimia varmoin ja luotettavin perustein.

(4)

Olisi säädettävä velvollisuudesta sisällyttää rehun alkuperää ja laatua koskevat yksityiskohtaiset säännöt sellaisten eläinperäisten tuotteiden tuote-eritelmään, joiden nimi on rekisteröity suojattuna alkuperänimityksenä, tuotteen yhdenmukaisen laadun varmistamiseksi ja kyseisten sääntöjen laadintatavan yhdenmukaistamiseksi.

(5)

Suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen tuote-eritelmissä olisi oltava toimenpiteitä, jotka toteutetaan sen varmistamiseksi, että tuote on peräisin rajatulta maantieteelliseltä alueelta asetuksen (EU) N:o 1151/2012 7 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetulla tavalla. Kyseisten toimenpiteiden olisi oltava selkeitä ja yksityiskohtaisia, jotta määritellyltä maantieteelliseltä alueelta tulevat tuote, raaka-aineet, rehu ja muut ainekset voidaan jäljittää.

(6)

Kun kyseessä ovat eri tuotteiden nimen rekisteröintiä ja muutoksen hyväksymistä koskevat hakemukset, on tarpeen määritellä, millaisissa tapauksissa tuotteita, joilla on sama rekisteröity nimi, pidetään eri tuotteina. Rekisteröintivaatimusten noudattaminen olisi osoitettava jokaisen hakemuksessa tarkoitetun eri tuotteen osalta, jotta sellaisia tuotteita, jotka eivät ole asetuksen (EU) N:o 1151/2012 5 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen alkuperänimityksiä ja maantieteellisiä merkintöjä koskevien vaatimusten mukaisia, ei pidettäisi kaupan rekisteröidyllä nimellä.

(7)

Jos maataloustuotteen tai elintarvikkeen pakkaaminen tai esillepanoon liittyvät toimet, kuten viipalointi tai raastaminen, on tehtävä rajatulla maantieteellisellä alueella, kyseessä on tavaroiden vapaan liikkuvuuden ja palvelujen tarjoamisen vapauden rajoittaminen. Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan tällaisia rajoituksia voidaan asettaa ainoastaan, jos ne ovat tarpeen ja oikeassa suhteessa ja niiden avulla voidaan ylläpitää maantieteellisen merkinnän tai alkuperänimityksen mainetta. Kuten asetuksen (EU) N:o 1151/2012 7 artiklan 1 kohdan e alakohdassa säädetään, tällaiset rajoitukset on perusteltava asianomaisen tuotteen osalta.

(8)

Järjestelmän moitteettoman toiminnan varmistamiseksi olisi vahvistettava hakemuksiin, vastaväitteisiin, muutoksiin ja peruutuksiin sovellettavat menettelyt.

(9)

Jotta menettelyt olisivat yhdenmukaiset ja tehokkaat, olisi säädettävä hakemuksiin, vastaväitteisiin, muutoksiin ja peruutuksiin liittyvistä malleista sekä ennen 31 päivää maaliskuuta 2006 rekisteröityjä nimiä koskevien yhtenäisten asiakirjojen julkaisumalleista.

(10)

Oikeusvarmuuden vuoksi rekisteröintihakemusten ja muutoshakemusten jättöpäivien määrittelemiskriteerit olisi määriteltävä selkeästi.

(11)

Olisi vahvistettava yhtenäisten asiakirjojen enimmäispituus prosessin virtaviivaistamiseksi ja yhtenäistämiseksi.

(12)

Yhdenmukaisuuden vuoksi olisi vahvistettava erityiset säännöt, jotka koskevat tuotteen ja tuotantomenetelmän kuvausta. Jotta nimen rekisteröintihakemusten ja muutoksen hyväksymistä koskevien hakemusten tarkastelu olisi helppoa ja nopeaa, tuotteen ja tuotantomenetelmän kuvauksen olisi sisällettävä ainoastaan asiaankuuluvia ja vertailukelpoisia tietoja. Toistoa, epäsuorasti ilmaistuja vaatimuksia ja tarpeettomia tietoja olisi vältettävä.

(13)

Oikeusvarmuuden vuoksi olisi vahvistettava vastaväitemenettelyn määräajat ja kyseisten määräaikojen alkamisajankohdan määrittelemiskriteerit.

(14)

Asetuksen (EU) N:o 1151/2012 50 artiklan 2 kohdan mukaisesti julkaistavia muutoshakemuksia ja peruutuspyyntöjä koskevien tietojen olisi avoimuuden vuoksi oltava täydelliset.

(15)

Virtaviivaisuuden ja yksinkertaisuuden vuoksi hakemusten, tietojen ja asiakirjojen toimittaminen olisi sallittava ainoastaan sähköisessä muodossa.

(16)

Olisi vahvistettava säännöt, jotka koskevat tunnusten ja merkintöjen käyttöä tuotteissa, joita pidetään kaupan suojatulla alkuperänimityksellä, suojatulla maantieteellisellä merkinnällä tai aito perinteinen tuote -merkinnällä, sekä niissä käytettäviä asianmukaisia kieliversioita.

(17)

Olisi selkeytettävä sääntöjä, jotka koskevat rekisteröityjen nimien käyttöä asetuksen (EU) N:o 1151/2012 12 artiklan 3 ja 6 kohdassa sekä 23 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen tunnusten, merkintöjen tai vastaavien lyhenteiden kanssa.

(18)

Merkintöjen, lyhenteiden ja tunnusten yhdenmukaisen suojan varmistamiseksi sekä yleisön tietämyksen lisäämiseksi unionin laatujärjestelmistä olisi vahvistettava säännöt, jotka koskevat merkintöjen, lyhenteiden ja tunnusten käyttöä tiedotusvälineissä tai mainonnassa asianomaisten laatujärjestelmien mukaisesti tuotettujen tuotteiden osalta.

(19)

Avoimuuden ja oikeusvarmuuden vuoksi olisi vahvistettava säännöt, jotka koskevat suojattujen alkuperänimitysten, suojattujen maantieteellisten merkintöjen ja aitojen perinteisten tuotteiden rekisterin sisältöä ja muotoa.

(20)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maataloustuotteiden laatupolitiikkakomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Nimeä koskevat erityiset säännöt

1.   Suojatun alkuperänimityksen, suojatun maantieteellisen merkinnän tai aidon perinteisen tuotteen nimi on rekisteröitävä alkuperäisessä kirjoitustavassaan. Jos alkuperäisessä kirjoitustavassa ei käytetä latinalaisia kirjaimia, alkuperäisen kirjoitustavan lisäksi on rekisteröitävä nimen latinalainen kirjoitusasu.

2.   Jos aidon perinteisen tuotteen nimeen liitetään asetuksen (EU) N:o 1151/2012 18 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu väite ja kyseinen väite on tarkoitus kääntää muille virallisille kielille, käännökset on sisällytettävä tuote-eritelmään.

2 artikla

Maantieteellisen alueen rajaaminen

Suojattuun alkuperänimitykseen ja suojattuun maantieteelliseen merkintään liittyvä maantieteellinen alue on rajattava yksityiskohtaisesti ja tarkasti ilman monitulkintaisuutta viitaten mahdollisimman pitkälti fyysisiin tai hallinnollisiin rajoihin.

3 artikla

Rehuja koskevat erityiset säännöt

Sellaisen eläinperäisen tuotteen tuote-eritelmässä, jonka nimi on rekisteröity suojattuna alkuperänimityksenä, on oltava yksityiskohtaiset säännöt rehun alkuperästä ja laadusta.

4 artikla

Alkuperätodisteet

1.   Suojatun alkuperänimityksen tai suojatun maantieteellisen merkinnän tuote-eritelmässä on esitettävä yksityiskohtaiset tiedot menettelyistä, jotka toimijoilla on oltava käytössä alkuperän todistamista koskevien tietojen esittämiseksi tuotteesta, raaka-aineista, rehusta ja muista aineksista, joiden on tuote-eritelmän mukaan oltava peräisin rajatulta maantieteelliseltä alueelta.

2.   Toimijoiden on pystyttävä yksilöimään

a)

kaikkien saatujen raaka-aine- ja/tai tuote-erien toimittajat, määrät ja alkuperä;

b)

toimitettujen tuotteiden vastaanottaja, määrä ja käyttötarkoitus;

c)

edellä a alakohdassa tarkoitettujen tuotantopanoserien ja b alakohdassa tarkoitettujen tuotoserien vastaavuus.

5 artikla

Usean eri tuotteen kuvaus

Jos nimen rekisteröintiä tai muutoksen hyväksymistä koskevassa hakemuksessa kuvataan useita samantyyppisiä eri tuotteita, joilla on käyttöoikeus kyseiseen nimeen, rekisteröintiedellytysten täyttyminen on osoitettava erikseen kunkin tällaisen tuotteen osalta.

Tämän artiklan soveltamiseksi ’eri tuotteilla’ tarkoitetaan samaa rekisteröityä nimeä käyttäviä tuotteita, joissa tehdään ero markkinoille saatettaessa tai joita kuluttajat pitävät eri tuotteina.

6 artikla

Rekisteröintihakemuksia koskevat menettelyvaatimukset

1.   Asetuksen (EU) N:o 1151/2012 8 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetussa suojatun alkuperänimityksen tai suojatun maantieteellisen merkinnän yhtenäisessä asiakirjassa on oltava tämän asetuksen liitteessä I vaaditut tiedot. Se on laadittava mainitussa liitteessä säädetyn mallin mukaisesti. Sen on oltava ytimekäs ja enintään 2 500 sanan pituinen, perusteltuja tapauksia lukuun ottamatta.

Yhtenäisessä asiakirjassa olevan tuote-eritelmän julkaisuviitteen on johdettava tuote-eritelmään sellaisena kuin sitä on ehdotettu.

2.   Asetuksen (EU) N:o 1151/2012 19 artiklassa tarkoitetun aidon perinteisen tuotteen tuote-eritelmän on sisällettävä tämän asetuksen liitteessä II vaaditut tiedot. Se on laadittava mainitussa liitteessä säädetyn mallin mukaisesti.

3.   Hakemuksen jättöpäivä on päivä, jona hakemus toimitetaan komissiolle sähköisesti. Komissio lähettää saapumiskuittauksen.

7 artikla

Tuotteen ja tuotantomenetelmän kuvausta koskevat erityiset säännöt

1.   Asetuksen (EU) N:o 1151/2012 8 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetussa yhtenäisessä asiakirjassa, joka liittyy suojatun alkuperänimityksen tai suojatun maantieteellisen merkinnän rekisteröintihakemukseen, tuote on määriteltävä käyttämällä kyseisen tuotteen osalta yleisesti käytettäviä määritelmiä ja standardeja.

Kuvauksessa on keskityttävä tuotteen, jolla on rekisteröitävä nimi, erityisyyteen ja käytettävä mittayksikköjä ja yleisiä tai teknisiä vertailevia ilmaisuja, mainitsematta kaikilla kyseisen tyyppisillä tuotteilla olevia teknisiä ominaisuuksia tai kaikkiin kyseisen tyyppisiin tuotteisiin sovellettavia pakollisia lakisääteisiä vaatimuksia.

2.   Asetuksen (EU) N:o 1151/2012 19 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetussa aidon perinteisen tuotteen kuvauksessa on mainittava ainoastaan tuotteen yksilöintiä varten tarvittavat ominaisuudet sekä tuotteen erityisominaisuudet. Siinä ei pidä toistaa yleisiä velvollisuuksia eikä etenkään kaikilla kyseisen tyyppisillä tuotteilla olevia teknisiä ominaisuuksia ja niihin liittyviä pakollisia lakisääteisiä vaatimuksia.

Asetuksen (EU) N:o 1151/2012 19 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetussa tuotantomenetelmän kuvauksessa on oltava ainoastaan voimassa oleva tuotantomenetelmä. Historiallisia käytänteitä tulee kuvata ainoastaan, jos niitä noudatetaan edelleen. On kuvattava ainoastaan menetelmä, jota käytetään kyseisen tuotteen valmistamisessa, ja kuvauksen on mahdollistettava tuotteen valmistus.

Tärkeimpinä tuotteen perinteisen luonteen todistavina tekijöinä on mainittava muuttumattomina pysyneet tärkeimmät tekijät täsmällisin ja luotettavin viittauksin.

8 artikla

Yhteiset hakemukset

Asetuksen (EU) N:o 1151/2012 49 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun yhteisen hakemuksen jättää komissiolle asianomainen jäsenvaltio tai asianomaisen kolmannen maan hakijaryhmä suoraan tai kyseisen kolmannen maan viranomaisten välityksellä. Siinä on oltava asetuksen (EU) N:o 1151/2012 8 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tai 20 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettu ilmoitus jokaiselta asianomaiselta jäsenvaltiolta. Jokaisen asianomaisten jäsenvaltion ja kolmannen maan on täytettävä asetuksen (EU) N:o 1151/2012 8 ja 20 artiklassa säädetyt vaatimukset.

9 artikla

Vastaväitteitä koskevat menettelysäännöt

1.   Vastaväite asetuksen (EU) N:o 1151/2012 51 artiklan 2 kohdan soveltamiseksi on laadittava tämän asetuksen liitteessä III esitetyn mallin mukaisesti.

2.   Asetuksen (EU) N:o 1151/2012 51 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu kolmen kuukauden määräaika alkaa päivästä, jona asianomaisille osapuolille lähetetään sähköisesti pyyntö, jossa niitä kehotetaan sopimaan asiasta.

3.   Delegoidun asetuksen (EU) N:o 664/2014 5 artiklassa tarkoitettu tiedoksianto on tehtävä ja komissiolle asetuksen (EU) N:o 1151/2012 51 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan mukaisesti toimitettavat tiedot on toimitettava yhden kuukauden kuluessa neuvottelujen päättymisestä tämän asetuksen liitteessä IV olevan mallin mukaisesti.

10 artikla

Tuote-eritelmän muutoksia koskevat menettelyvaatimukset

1.   Suojatun alkuperänimityksen tai suojatun maantieteellisen merkinnän tuote-eritelmän muun kuin vähäisen muutoksen hyväksymistä koskeva hakemus on laadittava liitteessä V olevan mallin mukaisesti. Kyseiset hakemukset on tehtävä asetuksen (EU) N:o 1151/2012 8 artiklassa säädettyjen vaatimusten mukaisesti. Muutettu yhtenäinen asiakirja on laadittava tämän asetuksen liitteessä I esitetyn mallin mukaisesti. Muutetussa yhtenäisessä asiakirjassa olevan tuote-eritelmän julkaisuviitteen on johdettava päivitettyyn tuote-eritelmään sellaisena kuin sitä on ehdotettu.

Aidon perinteisen tuotteen tuote-eritelmän muun kuin vähäisen muutoksen hyväksymistä koskeva hakemus on laadittava tämän asetuksen liitteessä VI esitetyn mallin mukaisesti. Kyseiset hakemukset on tehtävä asetuksen (EU) N:o 1151/2012 20 artiklassa säädettyjen vaatimusten mukaisesti. Muutettu tuote-eritelmä on laadittava tämän asetuksen liitteessä II esitetyn mallin mukaisesti.

Asetuksen EU) N:o 1151/2012 50 artiklan 2 kohdan mukaisesti julkaistavien tietojen on sisällettävä tämän kohdan ensimmäisessä ja toisessa alakohdassa tarkoitettu asianmukaisesti täytetty hakemus.

2.   Asetuksen (EU) N:o 1151/2012 53 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettu vähäisen muutoksen hyväksymistä koskeva hakemus on laadittava tämän asetuksen liitteessä VII esitetyn mallin mukaisesti.

Hakemukseen, joka koskee suojatun alkuperänimityksen tai suojatun maantieteellisen merkinnän vähäisen muutoksen hyväksymistä, on liitettävä mahdollisesti muutettu päivitetty yhtenäinen asiakirja, joka on laadittava liitteessä I olevan mallin mukaisesti. Muutetussa yhtenäisessä asiakirjassa olevan tuote-eritelmän julkaisuviitteen on johdettava päivitettyyn tuote-eritelmään sellaisena kuin sitä on ehdotettu.

Kun kyseessä on unionista peräisin oleva hakemus, jäsenvaltion on sisällytettävä siihen ilmoitus siitä, että se katsoo hakemuksen olevan asetuksen (EU) N:o 1151/2012 edellytysten ja sen nojalla annettujen säännösten mukainen, sekä päivitetyn tuote-eritelmän julkaisuviite. Kun kyseessä on kolmannesta maasta peräisin oleva hakemus, asianomaisen ryhmän tai kolmannen maan viranomaisten on sisällytettävä siihen päivitetty tuote-eritelmä. Kun kyseessä on vähäistä muutosta koskeva hakemus delegoidun asetuksen (EU) N:o 664/2014 6 artiklan 2 kohdan viidennessä alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa, jäsenvaltiosta peräisin olevassa hakemuksessa on oltava päivitetyn tuote-eritelmän julkaisuviite ja kolmannesta maasta peräisin olevassa hakemuksessa on oltava päivitetty tuote-eritelmä.

Aidon perinteisen tuotteen vähäisen muutoksen hyväksymistä koskevaan hakemukseen on liitettävä liitteessä II olevan mallin mukaisesti laadittu päivitetty tuote-eritelmä. Jäsenvaltion on sisällytettävä ilmoitus siitä, että se katsoo hakemuksen olevan asetuksen (EU) N:o 1151/2012 edellytysten ja sen nojalla annettujen säännösten mukainen.

Asetuksen (EU) N:o 1151/2012 53 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti julkaistavien tietojen on sisällettävä tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu asianmukaisesti täytetty hakemus.

3.   Delegoidun asetuksen (EU) N:o 664/2014 6 artiklan 3 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettu väliaikaista muutosta koskeva tiedoksianto on laadittava tämän asetuksen liitteessä VIII esitetyn mallin mukaisesti. Sen mukana on oltava delegoidun asetuksen (EU) N:o 664/2014 6 artiklan 3 kohdan toisessa alakohdassa säädetyt asiakirjat.

4.   Muutoshakemuksen jättöpäivä on päivä, jona hakemus toimitetaan komissiolle sähköisesti. Komissio lähettää saapumiskuittauksen.

11 artikla

Peruuttaminen

1.   Asetuksen (EU) N:o 1151/2012 54 artiklan 1 kohdan mukainen rekisteröinnin peruuttamista koskeva pyyntö on laadittava tämän asetuksen liitteessä IX esitetyn mallin mukaisesti.

Peruutuspyynnössä on oltava asetuksen (EU) N:o 1151/2012 8 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tai 20 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettu ilmoitus.

2.   Asetuksen (EU) N:o 1151/2012 50 artiklan 2 kohdan mukaisesti julkaistavien tietojen on sisällettävä tämän artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu asianmukaisesti täytetty peruutuspyyntö.

12 artikla

Toimitustavat

Edellä 6, 8, 9, 10, 11 ja 15 artiklan mukaisesti komissiolle toimitettavien hakemusten, tiedoksiantojen ja asiakirjojen on oltava sähköisessä muodossa.

13 artikla

Tunnusten ja merkintöjen käyttö

1.   Asetuksen (EU) N:o 1151/2012 12 artiklan 2 kohdassa ja 23 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut, delegoidun asetuksen (EU) N:o 664/2014 2 artiklassa vahvistetut unionin tunnukset on jäljennettävä tämän asetuksen liitteen X mukaisesti.

2.   Tunnuksessa olevat merkinnät ”SUOJATTU ALKUPERÄNIMITYS”, ”SUOJATTU MAANTIETEELLINEN MERKINTÄ” JA ”AITO PERINTEINEN TUOTE” voidaan esittää millä tahansa unionin virallisella kielellä tämän asetuksen liitteen X mukaisesti.

3.   Kun tuotteiden merkintöihin sisällytetään asetuksen (EU) N:o 1151/2012 12 ja 23 artiklassa tarkoitettu unionin tunnus, merkintä tai vastaava lyhenne, mukaan on liitettävä rekisteröity nimi.

4.   Merkintöjä, lyhenteitä ja tunnuksia voi käyttää asetuksen (EU) N:o 1151/2012 44 artiklan 1 kohdan mukaisesti tiedotusvälineissä ja mainonnassa laatujärjestelmistä tiedottamiseksi tai rekisteröityjen nimien mainostamiseksi.

5.   Markkinoille ennen tämän asetuksen voimaantuloa saatettuja tuotteita, jotka eivät ole 1 ja 2 kohdan mukaisia, voidaan pitää markkinoilla varastojen loppumiseen asti.

14 artikla

Suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteri sekä aitojen perinteisten tuotteiden rekisteri

1.   Kun suojatun alkuperänimityksen tai suojatun maantieteellisen merkinnän rekisteröivä oikeudellinen asiakirja tulee voimaan, komissio kirjaa asetuksen (EU) N:o 1151/2012 11 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin seuraavat tiedot:

a)

tuotteen rekisteröity nimi (tai rekisteröidyt nimet);

b)

tuoteluokka tämän asetuksen liitteen XI mukaisesti;

c)

nimen rekisteröivän asiakirjan viitetiedot;

d)

tiedot siitä, onko nimitys suojattu maantieteellisenä merkintänä vai alkuperänimityksenä;

e)

alkuperämaa(t).

2.   Kun aidon perinteisen tuotteen rekisteröivä oikeudellinen asiakirja tulee voimaan, komissio kirjaa asetuksen (EU) N:o 1151/2012 22 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun aitojen perinteisten tuotteiden rekisteriin seuraavat tiedot:

a)

tuotteen rekisteröity nimi (tai rekisteröidyt nimet);

b)

tuoteluokka tämän asetuksen liitteen XI mukaisesti;

c)

nimen rekisteröivän asiakirjan viitetiedot;

d)

maa, johon hakemuksen tehnyt ryhmä on sijoittautunut tai maat, joihin hakemuksen tehneet ryhmät ovat sijoittautuneet;

e)

mainitaanko rekisteröintipäätöksessä, että aidon perinteisen tuotteen nimeen liitetään asetuksen (EU) N:o 1151/2012 18 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu väite;

f)

tapahtuuko rekisteröinti ilman nimen varaamista, ainoastaan silloin kun kyseessä on ennen asetuksen (EU) N:o 1151/2012 voimaantuloa vastaanotettu hakemus.

3.   Jos komissio hyväksyy tuote-eritelmän muutoksen, joka sisältää muutoksen rekisteriin kirjattuun tietoon, se poistaa alkuperäisen tiedon ja kirjaa uuden tiedon, joka tulee voimaan muutoksen hyväksymistä koskevan päätöksen voimaantulopäivänä.

4.   Kun peruutus tulee voimaan, komissio poistaa nimen asianomaisesta rekisteristä.

15 artikla

Siirtymäsäännöt

Jäsenvaltion delegoidun asetuksen (EU) N:o 664/2014 8 artiklan 1 kohdan mukaisesti jättämä yhtenäisen asiakirjan julkaisupyyntö, joka koskee ennen 31 päivää maaliskuuta 2006 rekisteröityä suojattua alkuperänimitystä tai suojattua maantieteellistä merkintää, on laadittava tämän asetuksen liitteessä I olevan mallin mukaisesti.

16 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Asetuksen 9 artiklan 1 kohtaa sovelletaan ainoastaan niihin vastaväitemenettelyihin, joiden osalta asetuksen (EU) N:o 1151/2012 51 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetty kolmen kuukauden määräaika ei ole tämän asetuksen voimaantulopäivänä alkanut.

Sen 9 artiklan 3 kohtaa sovelletaan ainoastaan niihin vastaväitemenettelyihin, joiden osalta asetuksen (EU) N:o 1151/2012 51 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetty kolmen kuukauden määräaika ei ole tämän asetuksen voimaantulopäivänä päättynyt.

Liitteessä X olevan 2 kohdan ensimmäistä lausetta sovelletaan kuitenkin 1 päivästä tammikuuta 2016, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta tuotteisiin, jotka on saatettu markkinoille jo ennen mainittua päivää.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä kesäkuuta 2014.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  EUVL L 93, 31.3.2006, s. 1.

(3)  EUVL L 93, 31.3.2006, s. 12.

(4)  EUVL L 369, 23.12.2006, s. 1.

(5)  EUVL L 275, 19.10.2007, s. 3.

(6)  Katso tämän virallisen lehden sivu 17


LIITE I

YHTENÄINEN ASIAKIRJA

[Lisätään 1 kohdassa esitetty nimi:] ”…”

EU-nro: [ainoastaan EU:ssa]

[Rasti oikeaan kohtaan:]

SAN

SMM

1.   [SAN:n tai SMM:n] nimi tai nimet

[Mainitaan rekisteröitäväksi ehdotettu nimi. Jos kyseessä on tuote-eritelmän muutoksen hyväksymistä koskeva hakemus tai tämän asetuksen 15 artiklan mukainen julkaiseminen, mainitaan rekisteröity nimi.]

2.   Jäsenvaltio tai kolmas maa

3.   Maataloustuotteen tai elintarvikkeen kuvaus

3.1   Tuotelaji [liitteen XI mukaisesti]

3.2   Kuvaus 1 kohdassa nimetystä tuotteesta

[Asetuksen (EU) N:o 1151/2012 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaiset pääkohdat. Tuote on määriteltävä käyttämällä kyseisen tuotteen osalta yleisesti käytettäviä määritelmiä ja standardeja. Kuvauksessa on keskityttävä tuotteen erityisyyteen ja käytettävä mittayksikköjä ja yleisiä tai teknisiä vertailevia ilmaisuja, mainitsematta kaikilla kyseisen tyyppisillä tuotteilla olevia teknisiä ominaisuuksia tai kaikkiin kyseisen tyyppisiin tuotteisiin sovellettavia pakollisia lakisääteisiä vaatimuksia (tämän asetuksen 7 artiklan 1 kohta).]

3.3   Rehu (vain eläinperäiset tuotteet) ja raaka-aineet (vain jalostetut tuotteet)

[SAN: Vahvistetaan, että rehu ja raaka-aineet ovat peräisin asianomaiselta alueelta. Jos rehu tai raaka-aine on peräisin alueen ulkopuolelta, poikkeukset on kuvattava yksityiskohtaisesti ja perustelut esitettävä. Poikkeusten on oltava asetuksen (EU) N:o 1151/2012 5 artiklan 4 kohdan mukaisesti vahvistettujen sääntöjen mukaiset.

SMM: Ilmoitetaan kaikki raaka-aineita koskevat laatuvaatimukset tai raaka-aineiden alkuperää koskevat rajoitukset. Kaikki tällaiset rajoitukset on perusteltava. Rajoitusten on oltava asetuksen (EU) N:o 1151/2012 5 artiklan 4 kohdan mukaisesti vahvistettujen sääntöjen mukaiset, ja ne on perusteltava suhteessa mainitun asetuksen 7 artiklan 1 kohdan f alakohdassa tarkoitettuun yhteyteen.]

3.4   Erityiset tuotantovaiheet, joiden on tapahduttava yksilöidyllä maantieteellisellä alueella

[Kaikki mahdolliset rajoitukset tai poikkeukset on perusteltava.]

3.5   Tuotteen, johon rekisteröity nimi viittaa, viipalointia, raastamista ja pakkaamista koskevat erityiset säännöt

[Jos tällaisia sääntöjä ei ole, kohta jätetään tyhjäksi. Kaikki mahdolliset rajoitukset on perusteltava tuotekohtaisesti.]

3.6   Tuotteen, johon rekisteröity nimi viittaa, merkitsemistä koskevat erityiset säännöt

[Jos tällaisia sääntöjä ei ole, kohta jätetään tyhjäksi. Kaikki mahdolliset rajoitukset on perusteltava.]

4.   Maantieteellisen alueen tarkka rajaus

[Lisätään mahdollinen kartta alueesta.]

5.   Yhteys maantieteelliseen alueeseen

[SAN: Syy-seuraussuhde seuraavien välillä: tuotteen laatu ja maantieteellinen alue luontoineen ja tyypillisine inhimillisine tekijöineen, mukaan lukien tapauksen mukaan yhteyden perusteena olevat tuotekuvauksen tai tuotantomenetelmän erityispiirteet.

SMM: Syy-seuraussuhde maantieteellisen alkuperän ja tapauksen mukaan tuotteen laadun, maineen tai muun ominaispiirteen välillä.

On mainittava selvästi, mihin tekijöihin (tuotteen maine, laatu tai muut ominaisuudet) syy-seuraussuhde perustuu, ja annettava tiedot ainoastaan asiaan liittyvistä tekijöistä, mukaan lukien tapauksen mukaan yhteyden perusteena olevat tuotekuvauksen tai tuotantomenetelmän erityispiirteet.]

Tuote-eritelmän julkaisutiedot

(tämän asetuksen 6 artiklan 1 kohdan toinen alakohta)


LIITE II

AIDON PERINTEISEN TUOTTEEN TUOTE-ERITELMÄ

[Lisätään 1 kohdassa esitetty nimi:] ””

EU-nro: [ainoastaan EU:ssa]

Jäsenvaltio tai kolmas maa

1.   Rekisteröitävä nimi/rekisteröitävät nimet

2.   Tuotelaji [liitteen II mukaisesti]

3.   Rekisteröinnin perusteet

3.1   Onko tuote seuraavien vaatimusten mukainen:

Se vastaa tuotanto- tai jalostusmenetelmän tai koostumuksen osalta perinteistä käytäntöä kyseisen tuotteen tai elintarvikkeen kohdalla.

Se valmistetaan perinteisesti käytetyistä raaka-aineista tai ainesosista.

[Selvitys]

3.2   Onko nimi seuraavien vaatimusten mukainen:

Se on ollut perinteisesti käytössä kyseiseen tuotteeseen viitattaessa.

Se osoittaa tuotteen perinteisen luonteen tai erityisluonteen.

[Selvitys]

4.   Kuvaus

4.1   Kuvaus 1 kohdassa nimetystä tuotteesta, mukaan lukien tärkeimmät fyysiset, kemialliset, mikrobiologiset tai aistinvaraiset ominaispiirteet, jotka osoittavat tuotteen erityisluonteen (tämän asetuksen 7 artiklan 2 kohta)

4.2   Kuvaus 1 kohdassa nimetyn tuotteen tuotantomenetelmästä, jota tuottajien on noudatettava, mukaan lukien tapauksen mukaan käytettyjen raaka-aineiden tai ainesosien laji ja ominaisuudet sekä menetelmä, jolla tuote valmistetaan (tämän asetuksen 7 artiklan 2 kohta)

4.3   Tuotteen perinteisen luonteen todistavat tärkeimmät tekijät (tämän asetuksen 7 artiklan 2 kohta)


LIITE III

PERUSTELTU VASTAVÄITE

[Rasti oikeaan kohtaan:]

SAN

SMM

APT

1.   Tuotteen nimi

[kuten Euroopan unionin virallisessa lehdessä (EUVL)]

2.   Virallinen viite

[kuten Euroopan unionin virallisessa lehdessä (EUVL)]

Viitenumero:

Julkaisupäivä EUVL:ssä:

3.   Yhteystiedot

Yhteyshenkilö:

Asema: …

Nimi: …

Ryhmä/järjestö/yksityishenkilö:

Tai kansallinen viranomainen:

 

Osasto:

Osoite:

Puhelin: + …

Sähköposti:

4.   Vastaväitteen syyt:

SAN/SMM:

Nimi ei täytä asetuksen (EU) N:o 1151/2012 5 artiklassa ja 7 artiklan 1 kohdassa säädettyjä edellytyksiä

Nimen rekisteröinti olisi asetuksen (EU) N:o 1151/2012 6 artiklan 2 kohdan vastaista (kasvilajike tai eläinrotu)

Nimen rekisteröinti olisi asetuksen (EU) N:o 1151/2012 6 artiklan 3 kohdan vastaista (kokonaan tai osittain homonyyminen nimi)

Nimen rekisteröinti olisi asetuksen (EU) Ņ:o. 1151/2012 6 artiklan 4 kohdan vastaista (olemassa oleva tavaramerkki)

Rekisteröinti vaarantaisi olemassa olevien nimitysten, tavaramerkkien tai tuotteiden olemassaolon asetuksen (EU) N:o 1151/2012 10 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla

Rekisteröitäväksi ehdotettu nimi on yleisnimi; yksityiskohtaiset tiedot on esitettävä asetuksen (EU) N:o 1151/2012 10 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaisesti.

APT:

Nimi ei täytä asetuksen (EU) N:o 1151/2012 18 artiklassa säädettyjä edellytyksiä

Nimen rekisteröinti olisi asetuksen (EU) N:o 1151/2012 ehtojen vastaista (asetuksen (EU) N:o 1151/2012 21 artiklan 1 kohdan a alakohta).

Ehdotettua nimeä käytetään laillisella, tunnustetulla ja taloudellisesti merkittävällä tavalla samankaltaisista maataloustuotteista tai elintarvikkeista (asetuksen (EU) N:o 1151/2012 21 artiklan 1 kohdan b alakohta).

5.   Yksityiskohtaiset tiedot vastaväitteestä

Vastaväitteelle on esitettävä asianmukaisesti perustellut syyt ja perustelut.

Lisäksi on esitettävä lausuma, josta selviää vastaväitteen esittäjän oikeutettu etu, paitsi jos vastaväitteen esittää kansallinen viranomainen, jolloin oikeutettua etua koskevaa lausumaa ei tarvita. Vastaväite on allekirjoitettava ja päivättävä.


LIITE IV

ILMOITUS KUULEMISTEN PÄÄTTYMISESTÄ VASTAVÄITEMENETTELYN YHTEYDESSÄ

[Rasti oikeaan kohtaan:]

SAN

SMM

APT

1.   Tuotteen nimi

[kuten Euroopan unionin virallisessa lehdessä (EUVL)]

2.   Virallinen viite [kuten Euroopan unionin virallisessa lehdessä (EUVL)]

Viitenumero:

Julkaisupäivä EUVL:ssä:

3.   Kuulemisten tulos

3.1   Sopimukseen on päästy seuraavien vastaväitteen esittäjien kanssa:

[Liitetään jäljennökset kirjeistä, joista käyvät ilmi sopimus ja kaikki sopimuksen mahdollistaneet tekijät (delegoidun asetuksen (EU) N:o 664/2014 5 artikla).]

3.2   Sopimukseen ei ole päästy seuraavien vastaväitteiden esittäjien kanssa:

[Liitetään asetuksen (EU) N:o 1151/2012 51 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan viimeisessä virkkeessä tarkoitetut tiedot.]

4.   Tuote-eritelmä ja yhtenäinen asiakirja

4.1   Tuote-eritelmää on muutettu:

… Kyllä (1)

… Ei

4.2   Yhtenäistä asiakirjaa on muutettu (vain SAN ja SMM):

… Kyllä (2)

… Ei

5.   Päiväys ja allekirjoitus

[Nimi:]

[Osasto/organisaatio:]

[Osoite:]

[Puhelin: +]

[Sähköposti:]


(1)  Jos ”Kyllä”, liitetään mukaan kuvaus muutoksista ja muutettu tuote-eritelmä.

(2)  Jos ”Kyllä”, liitetään mukaan jäljennös päivitetystä asiakirjasta.


LIITE V

Suojatun alkuperänimityksen tai suojatun maantieteellisen merkinnän tuote-eritelmän muun kuin vähäisen muutoksen hyväksymistä koskeva hakemus

Asetuksen (EU) N:o 1151/2012 53 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan mukainen muutoksen hyväksymistä koskeva hakemus

[Rekisteröity nimi] ”…”

EU-nro: [ainoastaan EU:ssa]

[Rasti oikeaan kohtaan:]

SAN

SMM

1.   Hakijaryhmä ja oikeutettu etu

[Annetaan muutosta ehdottavan ryhmän nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite (jos kyseessä on kolmannen maan tekemä hakemus, annetaan myös tuote-eritelmää koskevien säännösten noudattamisen tarkastamisesta huolehtivien viranomaisten tai, jos saatavilla, elinten nimi ja osoite). Lisäksi on esitettävä lausuma, jossa selitetään hakijaryhmän oikeutettu etu.]

2.   Jäsenvaltio tai kolmas maa

3.   Eritelmän kohta, jota/kohdat, joita muutos koskee

Tuotteen nimi

Tuotteen kuvaus

Maantieteellinen alue

Alkuperätodisteet

Tuotantomenetelmä

Yhteys maantieteelliseen alkuperään

Merkinnät

Muu [täsmennettävä]

4.   Muutoksen/muutosten tyyppi

Rekisteröidyn SAN:n tai SMM:n tuote-eritelmän muutos, jota ei voida pitää vähäisenä asetuksen (EU) N:o 1151/2012 53 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan mukaisesti.

Rekisteröidyn SAN:n tai SMM:n, jonka yhtenäistä asiakirjaa (tai vastaavaa) ei ole julkaistu, tuote-eritelmän muutos, jota ei voida pitää vähäisenä asetuksen (EU) N:o 1151/2012 53 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan mukaisesti.

5.   Muutos/muutokset

[Jokaisen 3 kohdassa rastitetun kohdan osalta on jokainen muutos kuvattava kattavasti ja perusteltava. Jokaisen muutoksen osalta on verrattava yksityiskohtaisesti alkuperäistä tuote-eritelmää ja tarvittaessa alkuperäistä yhtenäistä asiakirjaa ehdotettuun muutettuun versioon. Hakemuksen on toimittava itsenäisenä asiakirjana. Tässä jaksossa annettavien tietojen on oltava täydelliset (delegoidun asetuksen (EU) N:o 664/2014 6 artiklan 1 kohdan ensimmäinen ja toinen alakohta).]


LIITE VI

Aidon perinteisen tuotteen tuote-eritelmän muun kuin vähäisen muutoksen hyväksymistä koskeva hakemus

Asetuksen (EU) N:o 1151/2012 53 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan mukainen muutoksen hyväksymistä koskeva hakemus

[Rekisteröity nimi] ””

EU-nro: [ainoastaan EU:ssa]

1.   Hakijaryhmä ja oikeutettu etu

Ryhmän nimi

Osoite

Puhelin: +

Sähköposti:

On esitettävä lausuma, jossa selitetään muutosta ehdottavan ryhmän oikeutettu etu.

2.   Jäsenvaltio tai kolmas maa

3.   Eritelmän kohta, jota/kohdat, joita muutos koskee

Tuotteen nimi

Tuotteen kuvaus

Tuotantomenetelmä

Muu [täsmennettävä]

4.   Muutoksen/muutosten tyyppi

Rekisteröidyn APT:n tuote-eritelmän muutos, jota ei voida pitää vähäisenä asetuksen (EU) N:o 1151/2012 53 artiklan 2 kohdan neljännen alakohdan mukaisesti.

5.   Muutos/muutokset

[Jokaisen 3 kohdassa rastitetun kohdan osalta on jokainen muutos kuvattava kattavasti ja perusteltava. Jokaisen muutoksen osalta on verrattava yksityiskohtaisesti alkuperäistä tuote-eritelmää ehdotettuun muutettuun versioon. Hakemuksen on toimittava itsenäisenä asiakirjana. Sen mukana on oltava delegoidun asetuksen (EU) N:o 664/2014 6 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa säädetyt asiakirjat.]


LIITE VII

VÄHÄISEN MUUTOKSEN HYVÄKSYMISTÄ KOSKEVA HAKEMUS

Asetuksen (EU) N:o 1151/2012 53 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukainen vähäisen muutoksen hyväksymistä koskeva hakemus

[Rekisteröity nimi] ”…”

EU-nro: [ainoastaan EU:ssa]

[Rasti oikeaan kohtaan:]

SAN

SMM

APT

1.   Hakijaryhmä ja oikeutettu etu

[Annetaan muutosta ehdottavan ryhmän nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite (jos kyseessä on kolmannen maan tekemä SAN:ää tai SMM:ää koskeva hakemus, annetaan myös tuote-eritelmää koskevien säännösten noudattamisen tarkastamisesta huolehtivien viranomaisten tai, jos saatavilla, elinten nimi ja osoite). Lisäksi on esitettävä lausuma, jossa selitetään muutosta ehdottavan ryhmittymän oikeutettu etu.]

2.   Jäsenvaltio tai kolmas maa

3.   Eritelmän kohta, jota/kohdat, joita muutos koskee

Tuotteen kuvaus

Alkuperätodisteet

Tuotantomenetelmä

Yhteys maantieteelliseen alkuperään

Merkinnät

Muu [täsmennettävä]

4.   Muutoksen/muutosten tyyppi

Rekisteröidyn SAN:n tai SMM:n tuote-eritelmän muutos, jota voidaan pitää vähäisenä asetuksen (EU) N:o 1151/2012 53 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan mukaisesti, eikä julkaistuun yhtenäiseen asiakirjaan tarvitse tehdä muutoksia.

Rekisteröidyn SAN:n tai SMM:n tuote-eritelmän muutos, jota voidaan pitää vähäisenä asetuksen (EU) N:o 1151/2012 53 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan mukaisesti, mutta julkaistuun yhtenäiseen asiakirjaan on tehtävä muutos.

Rekisteröidyn SAN:n tai SMM:n, jota koskevaa yhtenäistä asiakirjaa (tai vastaavaa) ei ole julkaistu, tuote-eritelmän muutos, jota voidaan pitää vähäisenä asetuksen (EU) N:o 1151/2012 53 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan mukaisesti.

Rekisteröidyn APT:n tuote-eritelmän muutos, jota voidaan pitää vähäisenä asetuksen (EU) N:o 1151/2012 53 artiklan 2 kohdan neljännen alakohdan mukaisesti.

5.   Muutos/muutokset

[Jokaisen edellä olevassa jaksossa rastitetun kohdan osalta on jokaisesta muutoksesta esitettävä kuvaus ja yhteenveto perusteluista. Jokaisen muutoksen osalta on verrattava alkuperäistä tuote-eritelmää ja tarvittaessa alkuperäistä yhtenäistä asiakirjaa ehdotettuun muutettuun versioon. On myös perusteltava selkeästi, miksi muutosta olisi pidettävä asetuksen (EU) N:o 1151/2012 53 artiklan 2 kohdan kolmannen ja/tai neljännen mukaisesti vähäisenä. Vähäistä muutosta koskevan hakemuksen on toimittava itsenäisenä asiakirjana (delegoidun asetuksen (EU) N:o 664/2014 6 artiklan 2 kohdan toinen alakohta).]

6.   Päivitetty tuote-eritelmä (vain SAN ja SMM)

[Ainoastaan delegoidun asetuksen (EU) N:o 664/2014 6 artiklan 2 kohdan viidennessä alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa:

a)

kun kyseessä on jäsenvaltion toimittama hakemus, lisätään päivitetyn tuote-eritelmän julkaisuviite;

b)

kun kyseessä on kolmannen maan hakemus, lisätään päivitetty tuote-eritelmä.]


LIITE VIII

VÄLIAIKAISEN MUUTOKSEN TIEDOKSIANTAMINEN

Väliaikaista muutosta koskeva tiedoksianto delegoidun asetuksen (EU) N:o 664/2014 6 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan mukaisesti

[Rekisteröity nimi] ””

EU-nro: [ainoastaan EU:ssa]

[Rasti oikeaan kohtaan:]

SAN

SMM

APT

1.   Jäsenvaltio tai kolmas maa

2.   Muutos/muutokset

[Mainitaan tuote-eritelmän kohta, jota väliaikainen muutos koskee. Jokainen väliaikainen muutos on kuvattava yksityiskohtaisesti ja perusteltava, mukaan lukien kuvaus ja arvio muutoksen vaikutuksista niihin vaatimuksiin ja kriteereihin, joiden perusteella tuote luetaan kuuluvaksi asetuksen (EU) N:o 1151/2012 5 artiklan 1 ja 2 kohdan tai kyseisen asetuksen 18 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaiseen SAN-, SMM- tai APT-laatujärjestelmään. On myös kuvattava yksityiskohtaisesti väliaikaisten muutosten perusteena olevia toimenpiteitä (terveyden- tai kasvinsuojelutoimet, virallisesti tunnustetut luonnonmullistukset tai epäsuotuisat sääolot jne.) sekä perusteltava kyseiset toteutettavat toimenpiteet. On myös kuvattava kyseisten toimenpiteiden ja hyväksytyn väliaikaisen muutoksen suhdetta.]


LIITE IX

PERUUTTAMISPYYNTÖ

Asetuksen (EU) N:o 1151/2012 54 artiklan 1 kohdan mukainen peruuttamispyyntö

[Rekisteröity nimi:] ”…”

EU-nro: [ainoastaan EU:ssa]

[Rasti oikeaan kohtaan:]

SAN

SMM

APT

1.   Rekisteröity nimi, jonka peruuttamista esitetään

2.   Jäsenvaltio tai kolmas maa

3.   Tuotelaji [liitteen XI mukaisesti]

4.   Peruuttamispyynnön esittävä henkilö tai laitos

[Annetaan asetuksen (EU) N:o 1151/2012 54 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen, peruuttamista pyytävien luonnollisten tai oikeushenkilöiden tai tuottajien nimet, osoitteet, puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet (jos kyseessä on kolmannen maan SAN:ää tai SMM:ää koskeva pyyntö, annetaan myös tuote-eritelmää koskevien säännösten noudattamisen tarkastamisesta huolehtivien viranomaisten tai, jos saatavilla, elinten nimi ja osoite). On esitettävä lausuma, jossa selitetään peruuttamista hakevan luonnollisen tai oikeushenkilön oikeutettu etu.]

5.   Peruuttamisen laji ja perustelut

Perusteena on asetuksen (EU) N:o 1151/2012 54 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan

a alakohta

[Esitetään yksityiskohtaiset perustelut ja tapauksen mukaan todisteet nimen rekisteröinnin peruuttamiseksi asetuksen (EU) N:o 1151/2012 54 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohdan mukaisesti.]

b alakohta

[Esitetään yksityiskohtaiset perustelut ja tapauksen mukaan todisteet nimen rekisteröinnin peruuttamiseksi asetuksen (EU) N:o 1151/2012 54 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohdan mukaisesti.]

Perusteena on asetuksen (EU) N:o 1151/2012 54 artiklan 1 kohdan toinen alakohta.

[Esitetään yksityiskohtaiset perustelut ja tapauksen mukaan todisteet nimen rekisteröinnin peruuttamiseksi asetuksen (EU) N:o 1151/2012 54 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaisesti.]


LIITE X

UNIONIN SAN-/SMM-/APT-TUNNUSTEN JA -MERKINTÖJEN JÄLJENTÄMINEN

1.   Unionin tunnukset värillisinä

Värilliset jäljennökset voidaan tehdä suoraväreillä (Pantone) tai neliväripainatuksena. Viitevärit ovat seuraavat.

Unionin tunnukset Pantone©-väreillä:

Image Image Image Image Image Image

Unionin tunnukset nelivärisinä:

Image Image Image Image Image Image

Erottuvuus pohjaväreistä

Jos värillistä tunnusta käytetään värillisellä pohjalla, mikä vaikeuttaa tunnuksen havaitsemista, tunnuksen ääriviivojen ympärillä on käytettävä pyöreää tausta-aluetta, jotta tunnus erottuisi paremmin pohjaväristä.

Image Image Image

2.   Unionin tunnukset mustavalkoisina:

Mustavalkoisten tunnusten käyttö on sallittua vain, jos pakkauksessa on käytetty ainoastaan mustaa ja valkoista painatusta.

Mustavalkoisina esitettävät unionin tunnukset on jäljennettävä seuraavasti:

Image Image Image

Mustavalkoiset unionin tunnukset negatiivina

Jos pakkauksen tai etiketin pohjaväri on tumma, tunnukset voidaan esittää negatiivina seuraavasti:

Image Image Image

3.   Typografia

Tekstissä on käytettävä Times Roman -suuraakkosia.

4.   Pienentäminen

Unionin tunnusten halkaisijan on oltava vähintään 15 millimetriä, mutta ne voidaan kuitenkin pienissä pakkauksissa tai tuotteissa pienentää niin, että halkaisija on 10 millimetriä.

5.   Ilmaisu ”Suojattu alkuperänimitys” ja sen lyhenne kaikilla EU:n kielillä

EU-kieli | Ilmaisu | Lyhenne |

BG | защитено наименование за произход | ЗНП |

ES | denominación de origen protegida | DOP |

CS | chráněné označení původu | CHOP |

DA | beskyttet oprindelsesbetegnelse | BOB |

DE | geschützte Ursprungsbezeichnung | g.U. |

ET | kaitstud päritolunimetus | KPN |

EL | προστατευόμενη ονομασία προέλευσης | ΠΟΠ |

EN | protected designation of origin | PDO |

FR | appellation d'origine protégée | AOP |

GA | bunús ainmníochta cosanta | BAC |

HR | zaštićena oznaka izvornosti | ZOI |

IT | denominazione d'origine protetta | DOP |

LV | aizsargāts cilmes vietas nosaukums | ACVN |

LT | saugoma kilmės vietos nuoroda | SKVN |

HU | oltalom alatt álló eredetmegjelölés | OEM |

MT | denominazzjoni protetta ta' oriġini | DPO |

NL | beschermde oorsprongsbenaming | BOB |

PL | chroniona nazwa pochodzenia | CHNP |

PT | denominação de origem protegida | DOP |

RO | denumire de origine protejată | DOP |

SK | chránené označenie pôvodu | CHOP |

SL | zaščitena označba porekla | ZOP |

FI | suojattu alkuperänimitys | SAN |

SV | skyddad ursprungsbeteckning | SUB |

6.   Ilmaisu ”Suojattu maantieteellinen merkintä” ja sen lyhenne kaikilla EU:n kielillä

EU-kieli | Ilmaisu | Lyhenne |

BG | защитено географско указание | ЗГУ |

ES | indicación geográfica protegida | IGP |

CS | chráněné zeměpisné označení | CHZO |

DA | beskyttet geografisk betegnelse | BGB |

DE | geschützte geografische Angabe | g.g.A. |

ET | kaitstud geograafiline tähis | KGT |

EL | προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη | ΠΓΕ |

EN | protected geographical indication | PGI |

FR | indication géographique protégée | IGP |

GA | sonra geografach cosanta | SGC |

HR | zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla | ZOZP |

IT | indicazione geografica protetta | IGP |

LV | aizsargāta ģeogrāfiskās izcelsmes norāde | AĢIN |

LT | saugoma geografinė nuoroda | SGN |

HU | oltalom alatt álló földrajzi jelzés | OFJ |

MT | indikazzjoni ġeografika protetta | IĠP |

NL | beschermde geografische aanduiding | BGA |

PL | chronione oznaczenie geograficzne | CHOG |

PT | indicação geográfica protegida | IGP |

RO | indicație geografică protejată | IGP |

SK | chránené zemepisné označenie | CHZO |

SL | zaščitena geografska označba | ZGO |

FI | suojattu maantieteellinen merkintä | SMM |

SV | skyddad geografisk beteckning | SGB |

7.   Ilmaisu ”Aito perinteinen tuote” ja sen lyhenne kaikilla EU:n kielillä

EU-kieli | Ilmaisu | Lyhenne |

BG | храна с традиционно специфичен характер | ХТСХ |

ES | especialidad tradicional garantizada | ETG |

CS | zaručená tradiční specialita | ZTS |

DA | garanteret traditionel specialitet | GTS |

DE | garantiert traditionelle Spezialität | g.t.S. |

ET | garanteeritud traditsiooniline toode | GTT |

EL | εγγυημένο παραδοσιακό ιδιότυπο προϊόν | Ε Π Ι Π |

EN | traditional speciality guaranteed | TSG |

FR | spécialité traditionnelle garantie | STG |

GA | speisialtacht thraidisiúnta ráthaithe | STR |

HR | zajamčeno tradicionalni specijalitet | ZTS |

IT | specialità tradizionale garantita | STG |

LV | garantēta tradicionālā īpatnība | GTI |

LT | garantuotas tradicinis gaminys | GTG |

HU | hagyományos különleges termék | HKT |

MT | speċjalità tradizzjonali garantita | STG |

NL | gegarandeerde traditionele specialiteit | GTS |

PL | gwarantowana tradycyjna specjalność | GTS |

PT | especialidade tradicional garantida | ETG |

RO | specialitate tradițională garantată | STG |

SK | zaručená tradičná špecialita | ZTŠ |

SL | zajamčena tradicionalna posebnost | ZTP |

FI | aito perinteinen tuote | APT |

SV | garanterad traditionell specialitet | GTS |


LIITE XI

TUOTTEIDEN LUOKITTELU

1.   Perussopimuksen liitteeseen I kuuluvat ihmisravinnoksi tarkoitetut maataloustuotteet

Luokka 1.1 Tuore liha (ja muut eläimenosat)

Luokka 1.2 Lihavalmisteet (kuumennetut, suolatut, savustetut jne.)

Luokka 1.3 Juustot

Luokka 1.4 Muut eläinperäiset tuotteet (munat, hunaja, erilaiset maitotuotteet paitsi voi jne.)

Luokka 1.5 Rasvat (voi, margariini, öljyt jne.)

Luokka 1.6 Hedelmät, vihannekset ja viljat sellaisenaan tai jalostettuina

Luokka 1.7 Tuoreet kalat, nilviäiset ja äyriäiset sekä niistä valmistetut tuotteet

Luokka 1.8 Muut liitteeseen I kuuluvat tuotteet (mausteet jne.)

2.   Asetuksen (EU) N:o 1151/2012 liitteessä I luetellut maataloustuotteet ja elintarvikkeet

I   Alkuperänimitykset ja maantieteelliset merkinnät

Luokka 2.1 Olut

Luokka 2.2 Suklaa ja siitä saadut tuotteet

Luokka 2.3 Leipomo-, konditoria-, makeis- ja keksituotteet

Luokka 2.4 Kasviuutteista valmistetut juomat

Luokka 2.5 Pasta

Luokka 2.6 Suola

Luokka 2.7 Luonnonkumit ja kumihartsit

Luokka 2.8 Sinappitahnat

Luokka 2.9 Heinä

Luokka 2.10 Eteeriset öljyt

Luokka 2.11 Korkki

Luokka 2.12 Kokenilli

Luokka 2.13 Kukat ja koristekasvit

Luokka 2.14 Puuvilla

Luokka 2.15 Villa

Luokka 2.16 Paju

Luokka 2.17 Loukutettu pellava

Luokka 2.18 Nahka

Luokka 2.19 Turkis

Luokka 2.20 Höyhen.

II   Aidot perinteiset tuotteet

Luokka 2.21 Valmisateriat

Luokka 2.22 Olut

Luokka 2.23 Suklaa ja siitä saadut tuotteet

Luokka 2.24 Leipomo-, konditoria-, makeis- ja keksituotteet

Luokka 2.25 Kasviuutteista valmistetut juomat

Luokka 2.26 Pasta

Luokka 2.27 Suola.


Top