EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1354

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1354/2011, annettu 20 päivänä joulukuuta 2011 , unionin vuotuisten tariffikiintiöiden avaamisesta lampaille ja vuohille sekä lampaan- ja vuohenlihalle

OJ L 338, 21.12.2011, p. 36–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 021 P. 225 - 227

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; Kumoaja 32020R1987 ks. Art. 4 . Latest consolidated version: 01/10/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/1354/oj

21.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 338/36


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1354/2011,

annettu 20 päivänä joulukuuta 2011,

unionin vuotuisten tariffikiintiöiden avaamisesta lampaille ja vuohille sekä lampaan- ja vuohenlihalle

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) ja erityisesti sen 144 artiklan 1 kohdan ja 148 artiklan yhdessä sen 4 artiklan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Unionin tariffikiintiöt lampaille ja vuohille sekä lampaan- ja vuohenlihalle olisi avattava vuodesta 2012 alkaen. Tullit ja määrät olisi vahvistettava vuonna 2012 voimassa olevien asiaa koskevien kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Tuloksena neuvotteluista, jotka johtivat Euroopan unionin ja Uuden-Seelannin välillä vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan mukaisesti Bulgarian tasavallan ja Romanian myönnytysluetteloissa mainittavien myönnytysten muuttamiseksi näiden maiden Euroopan unioniin liittymisen johdosta kirjeenvaihtona tehtyyn sopimukseen (2), unioni sitoutui korottamaan Uuden Seelannin vuotuista määrää 400 tonnilla ja sisällyttämään kaikkia jäsenvaltioita koskevaan luetteloonsa 200 tonnin teuraspainona ilmaistun lampaan- ja vuohenlihan vuotuisen tuontitariffikiintiön.

(2)

Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Chilen tasavallan välisestä assosiaatiosta tehdyn sopimuksen tariffimääräysten täytäntöönpanosta yhteisön osalta 18 päivänä helmikuuta 2003 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 312/2003 (3) avataan 1 päivästä helmikuuta 2003 CN-koodin 0204 tuotteelle ylimääräinen 2 000 tonnin kahdenvälinen tariffikiintiö ja 10 prosentin vuosittainen korotus alkuperäisestä määrästä. Sen vuoksi Chilen GATT/WTO-tariffikiintiöön olisi lisättävä vuosittain 200 tonnia, ja kumpaakin kiintiötä olisi hallinnoitava edelleen yhdessä samalla tavoin.

(3)

Unionin tariffikiintiöiden avaamisesta lampaille ja vuohille sekä lampaan- ja vuohenlihalle vuodeksi 2011 21 päivänä joulukuuta 2010 annetulla komission asetuksella (EU) N:o 1245/2010 (4) avattiin vuodeksi 2011 unionin tariffikiintiöt vuonna 2011 voimassa olevien vastaavien kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Kyseiset tariffikiintiöt olisi säilytettävä ja avattava vuosittain ottaen huomioon edellä tarkoitettujen Uuden Seelannin ja Chilen kanssa tehtyjen sopimusten määräykset. Lisäksi asetus (EU) N:o 1245/2010 vanhenee vuoden 2011 lopussa, ja sen vuoksi se olisi kumottava. Tätä asetusta olisi myös sovellettava pidempään kuin yksi vuosi, ja sen tavoitteena on yksinkertaistaminen välttämällä asetuksen antaminen joka vuosi.

(4)

Tämän asetuksen mukaista tuontia olisi hallinnoitava kalenterivuoteen perustuen.

(5)

Unionin tariffikiintiöiden moitteettoman toiminnan varmistamiseksi on tarpeen vahvistaa teuraspainona ilmaistut määrät.

(6)

Lampaan- ja vuohenlihatuotteiden tariffikiintiöitä olisi hallinnoitava asetuksen (EY) N:o 1234/2007 144 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti poiketen siitä, mitä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3013/89 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä lampaan- ja vuohenliha-alan tuotteiden tuonnin ja viennin osalta 26 päivänä kesäkuuta 1995 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1439/95 (5) säädetään. Tämä olisi tehtävä noudattaen tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä 2 päivänä heinäkuuta 1993 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 (6) 308 a ja 308 b artiklaa ja 308 c artiklan 1 kohtaa.

(7)

Tämän asetuksen mukaisia tariffikiintiöitä ei ole aluksi syytä pitää asetuksen (ETY) N:o 2454/93 308 c artiklan mukaisesti kriittisinä, kun niitä hallinnoidaan ”ensiksi tullutta palvellaan ensin” -järjestelmällä. Sen vuoksi tulliviranomaisten olisi voitava poiketa vakuuden vaatimisesta tavaroilta, jotka on alun perin tuotu näissä tariffikiintiöissä asetuksen (ETY) N:o 2454/93 308 c artiklan 1 kohdan ja 248 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

(8)

Olisi selvennettävä, millaisia tuotteiden alkuperätodistuksia toimijoiden on toimitettava saadakseen oikeuden tariffikiintiöiden käyttöön ”ensiksi tullutta palvellaan ensin” -järjestelmässä.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tällä asetuksella avataan 1 päivästä tammikuuta 2012 unionin vuotuiset tuontitariffikiintiöt lampaille ja vuohille sekä lampaan- ja vuohenlihalle.

2 artikla

Edellä 1 artiklassa tarkoitetuissa tariffikiintiöissä tuotaviin tuotteisiin sovellettavat tullit, CN-koodit, alkuperämaat, vuosittaiset määrät sekä järjestysnumerot esitetään liitteessä.

3 artikla

1.   Edellä 1 artiklassa tarkoitetuissa tariffikiintiöissä tuotavan lihan teuraspainoekvivalenttina ilmaistut tuotemäärät vahvistetaan liitteessä.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen teuraspainoekvivalenttina ilmaistujen määrien laskemiseksi lampaan- ja vuohenlihatuotteiden nettopainoon sovelletaan seuraavia kertoimia:

a)

elävät eläimet: 0,47;

b)

luuton karitsan- ja vohlanliha: 1,67;

c)

luuton lampaanliha ja luuton muu vuohenliha kuin vohlanliha sekä näiden sekoitukset: 1,81;

d)

luulliset tuotteet: 1,00.

’Vohlalla’ tarkoitetaan enintään vuoden ikäistä vuohta.

4 artikla

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1439/95 II osaston A ja B kohdassa säädetään, tämän asetuksen liitteessä vahvistettuja tariffikiintiöitä on hallinnoitava ’ensiksi tullutta palvellaan ensin’ -periaatteella asetuksen (ETY) N:o 2454/93 308 a ja 308 b artiklan sekä 308 c artiklan 1 kohdan mukaisesti. Tuontitodistusta ei vaadita.

5 artikla

1.   Liitteessä vahvistettujen tariffikiintiöiden käyttöoikeus edellyttää, että unionin tulliviranomaisille esitetään asianomaisen kolmannen maan toimivaltaisten viranomaisten antama voimassa oleva alkuperätodistus sekä kyseisten tuotteiden vapaaseen liikkeeseen luovuttamista koskeva tulli-ilmoitus.

Muiden kuin tullietuussopimuksiin perustuvien tariffikiintiöiden alaisten tuotteiden alkuperä on määriteltävä unionissa voimassa olevien säännösten mukaisesti.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja alkuperätodistuksia ovat seuraavat:

a)

tullietuussopimukseen kuuluvan tariffikiintiön osalta kyseisessä sopimuksessa määrätty alkuperätodistus;

b)

muiden tariffikiintiöiden osalta asetuksen (ETY) N:o 2454/93 47 artiklan mukaisesti laadittu todistus, jossa ilmoitetaan kyseisessä artiklassa säädettyjen tietojen lisäksi seuraavat tiedot:

CN-koodi (ainakin ensimmäiset neljä numeroa),

kyseisen tariffikiintiön järjestysnumero tai järjestysnumerot,

nettopaino yhteensä tämän asetuksen 3 artiklan 2 kohdassa säädettyjä kertoimia vastaavien luokkien mukaisesti;

c)

sellaisen maan osalta, jonka a ja b alakohtaan kuuluvat tariffikiintiöt on yhdistetty, a alakohdassa tarkoitettu todistus.

Jos b alakohdassa tarkoitettu alkuperätodistus esitetään vain yhden vapaaseen liikkeeseen luovuttamista koskevan ilmoituksen yhteydessä, siinä voi olla useita järjestysnumeroita. Kaikissa muissa tapauksissa siinä saa olla vain yksi järjestysnumero.

6 artikla

Kumotaan asetus (EU) N:o 1245/2010.

7 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2012.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä joulukuuta 2011.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Dacian CIOLOȘ

Komission jäsen


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 317, 30.11.2011, s. 2.

(3)  EUVL L 46, 20.2.2003, s. 1.

(4)  EUVL L 338, 22.12.2010, s. 37.

(5)  EYVL L 143, 27.6.1995, s. 7.

(6)  EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1.


LIITE

LAMPAAN- JA VUOHENLIHA (tonnia (t) teuraspainoekvivalenttia) UNIONIN VUOTUISET TARIFFIKIINTÖT VUODESTA 2012

CN-koodi

Arvotulli

%

Paljoustulli

euroa/100 kg

Järjestysnumero ”ensiksi tullutta palvellaan ensin” -järjestelmässä

Alkuperä

Vuotuinen määrä tonneina teuraspaino- ekvivalenttia

Elävät eläimet

(Kerroin = 0,47)

Luuton karitsanliha (1)

(kerroin = 1,67)

Luuton lampaanliha (2)

(kerroin = 1,81)

Luullinen liha ja ruhot

(kerroin = 1,00)

0204

Nolla

Nolla

09.2101

09.2102

09.2011

Argentiina

23 000

09.2105

09.2106

09.2012

Australia

19 186

09.2109

09.2110

09.2013

Uusi-Seelanti

228 254

09.2111

09.2112

09.2014

Uruguay

5 800

09.2115

09.2116

09.1922

Chile (3)

6 800

09.2121

09.2122

09.0781

Norja

300

09.2125

09.2126

09.0693

Grönlanti

100

09.2129

09.2130

09.0690

Färsaaret

20

09.2131

09.2132

09.0227

Turkki

200

09.2171

09.2175

09.2015

Muut (4)

200

09.2178

09.2179

09.2016

Erga omnes  (5)

200

0204, 0210 99 21, 0210 99 29, 0210 99 60

Nolla

Nolla

09.2119

09.2120

09.0790

Islanti

1 850

0104 10 30

0104 10 80

0104 20 90

10 %

Nolla

09.2181

09.2019

Erga omnes  (5)

92


(1)  Ja vohlanliha.

(2)  Ja muu vuohenliha kuin vohlanliha.

(3)  Chilen tariffikiintiötä korotetaan 200 tonnilla vuodessa.

(4)  ’Muut’ tarkoittaa kaikkia WTO:n jäseniä lukuun ottamatta Argentiinaa, Australiaa, Uutta Seelantia, Uruguayta, Chileä, Grönlantia ja Islantia.

(5)  ”Erga omnes” tarkoittaa kaikkia alkuperiä tässä taulukossa mainitut maat mukaan luettuina.


Top