EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0812

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2015/812, 20. mai 2015, millega muudetakse nõukogu määrusi (EÜ) nr 850/98, (EÜ) nr 2187/2005, (EÜ) nr 1967/2006, (EÜ) nr 1098/2007, (EÜ) nr 254/2002, (EÜ) nr 2347/2002 ja (EÜ) nr 1224/2009 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi (EL) nr 1379/2013 ja (EL) nr 1380/2013 seoses lossimiskohustusega ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1434/98

OJ L 133, 29.5.2015, p. 1–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/812/oj

29.5.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 133/1


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2015/812,

20. mai 2015,

millega muudetakse nõukogu määrusi (EÜ) nr 850/98, (EÜ) nr 2187/2005, (EÜ) nr 1967/2006, (EÜ) nr 1098/2007, (EÜ) nr 254/2002, (EÜ) nr 2347/2002 ja (EÜ) nr 1224/2009 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi (EL) nr 1379/2013 ja (EL) nr 1380/2013 seoses lossimiskohustusega ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1434/98

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eelkõige selle artikli 43 lõiget 2,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust (1),

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt (2)

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1380/2013 (3) üheks eesmärgiks on seatud tagasiheite järkjärguline likvideerimine, kehtestades lossimiskohustuse neist liikidest koosnevale Vahemerest püütud saagile, mille suhtes kehtivad püügi piirnormid ja alammõõdud. Kehtivate määruste teatavad sätted, millega kehtestatakse tehnilised ja kontrollimeetmed, on lossimiskohustusega vastuolus ning kalurid on seetõttu kohustatud kalu vette tagasi heitma. Nimetatud määruste ja lossimiskohustuse vahelise vastuolu kõrvaldamiseks ning lossimiskohustuse täidetavaks muutmiseks tuleks neid sätteid seetõttu muuta või need kehtetuks tunnistada.

(2)

Lossimiskohustuse rakendamise tagamiseks tuleks eelkõige muuta nõukogu määrust (EÜ) nr 850/98 (4) ning nõuda, et kõik juhupüügina püütud mereorganismide liigid, mille suhtes kehtib lossimiskohustus ning mille püügil on ületatud saagi koostise piirnormi lubatud määrasid, tuleks lossida ja kvoodist maha arvestada; mereorganismide puhul, mille suhtes kehtib lossimiskohustus, asendada lossitava kala alammõõt kalavarude kaitseks kehtestatud alammõõduga; nõuda, et kogu juhupüügina püütud saak, mis koosneb mereorganismide liikidest, mille suhtes kehtib lossimiskohustus ning mis on püütud teatavates piirkondades, teataval ajal ja teatavate püügivahenditega üle kaaspüügi piirnormi, tuleb lossida ja kvoodist maha arvestada; ning teha selgeks, et valikulist püügikeeldu ei tohi kohaldada juhul, kui lossimiskohustuse raames on kehtestatud erandid.

(3)

Lisaks tuleks õiguskindluse tagamiseks muuta ka sätteid, mis on seotud püügipiirkonna sulgemisega kilttursa noorisendite kaitseks ICES VIb rajoonis.

(4)

Lossimiskohustuse rakendamise tagamiseks tuleks muuta nõukogu määrust (EÜ) nr 2187/2005 (5) ning nõuda, et kõik juhupüügina püütud mereorganismide liigid, mille suhtes Läänemerel kehtib lossimiskohustus ja mille püügil on ületatud saagi koostise piirnormi, tuleks lossida ja kvoodist maha arvestada; mereorganismide liikide puhul, mille suhtes kehtib lossimiskohustus, asendada lossitava kala alammõõt kalavarude kaitseks kehtestatud alammõõduga ning keelata lõhe- ja meriforelli püük teataval ajal ja teatavas piirkonnas, v.a mõrdadega püük.

(5)

Lossimiskohustuse rakendamise tagamiseks tuleks muuta nõukogu määrust (EÜ) nr 1967/2006 (6) ning mereorganismide liikide puhul, mille suhtes kehtib lossimiskohustus, asendada alammõõt kalavarude kaitseks kehtestatud alammõõduga, kahjustamata olemasolevat alammõõdu mõistet ja rakendamist.

(6)

Lossimiskohustuse rakendamise tagamiseks tuleks muuta nõukogu määrust (EÜ) nr 1098/2007 (7) kehtestades nõue, et õngejadade, seisevvõrkude, nakkevõrkude ja abaratega kalapüügil teatavates piirkondades ja teataval ajal tuleks kogu juhupüügina püütud tursasaak lossida ja kvoodist maha arvestada.

(7)

Kooskõlas kalanduse teadus-, tehnika- ja majanduskomitee (STECF) teaduslike nõuannetega, mille kohaselt püügikoormuse piiramise nõue kehtivas Läänemere tursavarude majandamiskavas ei pea vastama reformitud ühise kalanduspoliitika eesmärkidele seoses varuga, mille suhtes kohaldatakse lossimiskohustust, tuleks Läänemere tursavarude püügikoormuse piirangud kaotada.

(8)

Lossimiskohustuse rakendamise tagamiseks tuleks muuta nõukogu määrust (EÜ) nr 254/2002 (8) ning nõuda, et kõik ebakammkarbi püügil traalnoodaga juhupüügina püütud mereorganismide liigid, mille suhtes kehtib lossimiskohustus ja mis on püütud üle kaaspüügi piirnormi, tuleks lossida ja kvoodist maha arvestada.

(9)

Lossimiskohustuse rakendamise tagamiseks tuleks muuta nõukogu määrust (EÜ) nr 2347/2002 (9) ning nõuda, et kogu süvamereliikidest koosnev juhupüügina püütud saak, mille suhtes kehtib lossimiskohustus, tuleks lossida ja kvoodist maha arvestada.

(10)

Lossimiskohustuse järelevalve ja jõustamise tagamiseks tuleks muuta nõukogu määrust (EÜ) nr 1224/2009 (10), nõudes kalavarude kaitseks kehtestatud alammõõdust väiksematest kaladest koosneva saagi andmete esitamist eraldi ning hõlmates sätted kalavarude kaitseks kehtestatud alammõõdust väiksematest kaladest koosneva saagi eraldi ladustamise ja selle saagi turustamise kohta ning sätted kontrolliülesandega vaatlejate kasutuselevõtmiseks.

(11)

Kuna saagi tagasiheide on tõsine varude raiskamine, millel on negatiivne mõju mereorganismide jätkusuutlikule kasutamisele ja mere ökosüsteemidele ning kuna ettevõtjate poolne lossimiskohustuse täitmine on edu saavutamiseks oluline, tuleks lossimiskohustuse rikkumine lugeda määruse (EÜ) nr 1224/2009 kohaseks tõsiseks rikkumiseks. Lossimiskohustus toob ettevõtjate jaoks kaasa põhjaliku muutuse. Seetõttu on asjakohane lükata seda tüüpi tõsiseid rikkumisi käsitlevate eeskirjade kohaldamine kahe aasta võrra edasi.

(12)

Lossimiskohustuse kehtestamine koos teatavate uute paindlike eeskirjadega kvootide jagamisel aastate vahel toob kaasa ka vajaduse muuta kvootide ja püügikoormuse vähendamist käsitlevaid kehtivaid eeskirju.

(13)

Tuleks takistada sellise paralleelse tegevuse arendamist, mille eesmärk on püüda kalavarude kaitseks kehtestatud alammõõdust väiksemaid mereorganisme, mida kasutatakse muuks otstarbeks kui inimtoiduks ning selle põhimõtte kajastamiseks tuleks muuta Euroopa parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1379/2013 (11).

(14)

Määrusega (EL) nr 1380/2013 kehtestati kalavarude kaitseks kehtestatud alammõõdu mõiste, eesmärgiga tagada noorte mereorganismide kaitse. Kõnealusest alammõõdust väiksemaid kalu liigist, mille suhtes kehtib lossimiskohustus, ei tohi vahetult inimtoiduks kasutada. Määrusega (EL) nr 1379/2013 sätestatakse ühiste turustusnormide kehtestamine, mis hõlmab turustuskõlblikke miinimummõõte. Et kalavarude kaitseks kehtestatud alammõõdu eesmärki mitte ohtu seada, peaksid sellised turustuskõlblikud miinimummõõdud vastama kõnealuste liikide kalavarude kaitseks kehtestatud alammõõdule. Seepärast tuleb turustuskõlblikud miinimummõõdud ja kalavarude kaitseks kehtestatud alammõõdud vastavusse viia.

(15)

Määrus (EL) nr 1380/2013 peaks selgesõnaliselt lubama selliste tehniliste meetmete kehtestamist tagasiheitekavades, mis on tihedalt seotud lossimiskohustuse rakendamisega ning mille eesmärk on suurendada selektiivsust ja võimalikult palju vähendada juhupüüki.

(16)

Röövloomade, näiteks kalatoiduliste mereimetajate, röövkalade või lindude poolt kahjustatud kala võib selliste loomade poolt edasikantavate haigusetekitajate ja bakterite tõttu olla ohtlik inimestele, lemmikloomadele ja teistele kaladele. Järelikult ei peaks sellisele kahjustatud kalast koosnevale saagile lossimiskohustust kohaldama ja selline kala tuleks merel viivitamatult hävitada.

(17)

Seepärast tuleb vastavalt muuta määrusi (EÜ) nr 850/98, (EÜ) nr 2187/2005, (EÜ) nr 1967/2006, (EÜ) nr 1098/2007, (EÜ) nr 254/2002, (EÜ) nr 2347/2002 ja (EÜ) nr 1224/2009 ning samuti Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi (EL) nr 1379/2013 ja (EL) nr 1380/2013.

(18)

Kuna nõukogu määruses (EÜ) nr 1434/98 (12) sisalduvad saagi koostise eeskirjad ja nendega seotud piirangud heeringa kasutamisele ei ole enam lossimiskohustusega seoses asjakohased, sest kogu püütud heeringas, mille suhtes lossimiskohustus kehtib, tuleb lossida ja kvoodist maha arvestada ning kalavarude kaitseks kehtestatud alammõõdust väiksemat heeringat tuleb kasutada muuks otstarbeks kui vahetult inimtoiduks, tuleks kõnealune määrus kehtetuks tunnistada.

(19)

Määruste (EÜ) nr 850/98, (EÜ) nr 1967/2006, (EÜ) nr 1098/2007, (EÜ) nr 2347/2002 ja (EÜ) nr 1224/2009 regulatiivosas kasutatud sõna „ühendus” tuleks muuta, et võtta arvesse Lissaboni lepingu jõustumist 1. detsembril 2009. aastal,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 850/98 muutmine

Määrust (EÜ) nr 850/98 muudetakse järgmiselt.

1)

Artikli 4 lõike 2 punktis c, artikli 46 lõike 1 punktis b ja I lisa 5. joonealuses märkuses asendatakse sõna „ühendus” sõnaga „liit” kõigis grammatilistes vormides ja tehakse vajalikud grammatilised kohandused.

2)

Artikkel 1a jäetakse välja.

3)

Artiklisse 3 lisatakse järgmine punkt:

„i)   „juhupüük”– soovimatult püütud mereorganismid, mis vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1380/2013 (13) artiklile 15 tuleb lossida ja arvestada kvoodist maha kas seetõttu, et need on kalavarude kaitseks kehtestatud alammõõdust väiksemad, või seetõttu, et neid püüti suuremas koguses kui saagi koostise eeskirjade või kaaspüügi eeskirjadega lubatud.

(13)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1380/2013 ühise kalanduspoliitika kohta, millega muudetakse nõukogu määruseid (EÜ) nr 1954/2003 ja (EÜ) nr 1224/2009 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 2371/2002 ja (EÜ) nr 639/2004 ning nõukogu otsus 2004/585/EÜ (ELT L 354, 28.12.2013, lk 22).”"

4)

Artiklit 4 muudetakse järgmiselt:

a)

lõikesse 1 lisatakse järgmine lõik:

„Ühtki I–V lisas loetletud liiki ei tohi püüda püügivahendiga, mille võrgusilma suurus on väiksem nimetatud lisades loetletud sihtliikide jaoks sätestatud suuruskategooriast.”

;

b)

lõikesse 4 lisatakse järgmine lõik:

„Esimese lõigu punkte a ja b ei kohaldata nende liikide juhupüügi suhtes, mille suhtes kehtib määruse (EL) nr 1380/2013 artiklis 15 sätestatud lossimiskohustus. Selline juhupüügina püütud saak lossitakse ja arvestatakse kvoodist maha.”

5)

Artikli 7 lõikesse 5 lisatakse järgmised lõigud:

„Esimest lõiku ei kohaldata perekonda Pandalus kuuluvate koorikloomade juhupüügi suhtes, mille suhtes kehtib määruse (EL) nr 1380/2013 artiklis 15 sätestatud lossimiskohustus. Selliselt juhupüügina püütud saak lossitakse ja arvestatakse kvoodist maha.

Perekonda Pandalus kuuluvaid koorikloomi on keelatud püüda võrkudega, mille võrgusilma suurus on vahemikus 32–54 mm ilma esimeses lõigus täpsustatud varustuseta.”

6)

Artiklisse 10 lisatakse järgmine lõik:

„Esimese lõigu punkti b ei kohaldata nende liikide juhupüügi suhtes, mille suhtes kehtib määruse (EL) nr 1380/2013 artiklis 15 sätestatud lossimiskohustus. Selline juhupüügina püütud saak lossitakse ja arvestatakse kvoodist maha.”

7)

Artikli 11 lõikele 1 lisatakse järgmine lõik:

„Esimese lõigu punkti a ei kohaldata nende liikide juhupüügi suhtes, mille suhtes kehtib määruse (EL) nr 1380/2013 artiklis 15 sätestatud lossimiskohustus. Selline juhupüügina püütud saak lossitakse ja arvestatakse kvoodist maha.”

8)

Artikkel 15 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 15

1.   Käesoleva määruse artikli 20 lõikes 2, artikli 21 lõikes 2, artikli 22 lõike 2 punktis b, artikli 27 lõikes 2, artikli 29 lõike 4 punktis b, artikli 29b lõikes 2, artikli 29b lõikes 4, artikli 29d lõike 5 punktis d, artikli 29d lõike 6 punktis d, artikli 29d lõike 7 punktis c, artikli 29f lõikes 1, artikli 34b lõike 2 punktis c ja artikli 34b lõikes 10 ning selle I–VII, X ja XI lisas sätestatud protsendimäärasid või koguseid ületavate püütud mereorganismide liikide puhul, mille suhtes kehtib lossimiskohustus, kohaldatakse määruse (EL) nr 1380/2013 artiklit 15. Selline juhupüügina püütud saak lossitakse ja arvestatakse kvoodist maha.

2.   Käesoleva määruse artikli 20 lõikes 2, artikli 21 lõikes 2, artikli 22 lõike 2 punktis b, artikli 27 lõikes 2, artikli 29 lõike 4 punktis b, artikli 29b lõikes 2, artikli 29b lõikes 4, artikli 29d lõike 5 punktis d, artikli 29d lõike 6 punktis d, artikli 29d lõike 7 punktis c, artikli 29f lõikes 1, artikli 34b lõike 2 punktis c ja artikli 34b lõikes 10 ning selle I–VII, X ja XI lisas sätestatud protsendimäärasid ületavaid püütud mereorganisme liigist, mille suhtes ei kehti määruse (EL) nr 1380/2013 artiklis 15 sätestatud lossimiskohustus, ei lossita, vaid need tuleb kohe merre tagasi heita.”

9)

Artikkel 17 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 17

Mereorganism on alamõõduline juhul, kui tema mõõtmed on XII ja XIIa lisas asjakohase liigi ja asjakohase geograafilise piirkonna jaoks sätestatud kalavarude kaitseks kehtestatud alammõõdust või mujal liidu õigusega kooskõlas kindlaks määratud kalavarude kaitseks kehtestatud alammõõdust väiksemad. Kohaldatakse käesoleva määruse XII ja XIIa lisas sätestatud kalavarude kaitseks kehtestatud alammõõte, välja arvatud juhul kui määruse (EL) nr 1380/2013 artikli 15 lõike 6 kohaselt vastu võetud õigusaktis on sätestatud kalavarude kaitseks kehtestatud alammõõdud.”

10)

Lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 18a

Kalavarude kaitseks alammõõtude kehtestamise menetlus seoses tagasiheitekavadega

Komisjonil on õigus võtta vastu määruse (EL) nr 1380/2013 artikli 15 lõikes 6 osutatud õigusakte ning samas osutatud kehtivusajaga, et kehtestada kalavarude kaitseks alammõõdud liikidele, mille suhtes kehtib nimetatud määruse artiklis 15 sätestatud lossimiskohustus. Sellised mõõdud kehtestatakse delegeeritud õigusaktiga, mis võetakse vastu kooskõlas käesoleva määruse artikliga 48a ja määruse (EL) nr 1380/2013 artikliga 18 noorte mereorganismide kaitse tagamiseks, ning need võivad vajaduse korral erineda käesoleva määruse XII ja XIIa lisas kalavarude kaitseks kehtestatud alammõõtudest.”

11)

Artikkel 19 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 19

1.   Alamõõduliste mereorganismide liikidest koosneva saagi puhul, mille suhtes kehtib lossimiskohustus, kohaldatakse määruse (EL) nr 1380/2013 artiklit 15.

2.   Kui lõikes 1 osutatud saak on lossitud, kehtestavad liikmesriigid meetmed saagi ladustamise hõlbustamiseks või selle turustamiseks, näiteks lossimiskohtade ja varjualuste ehitamiseks ja kohandamiseks mõeldud investeeringute toetamine või kalandustoodete väärtustamiseks mõeldud investeeringute toetamine.

3.   Alamõõdulisi mereorganisme liigist, mille suhtes ei kehti määruse (EL) nr 1380/2013 artiklis 15 sätestatud lossimiskohustus, ei tohi pardal hoida, ümber laadida, lossida, transportida, ladustada, müüa, esitleda ega müügiks pakkuda, vaid need tuleb kohe merre tagasi heita.

4.   Lõikeid 1 ja 3 ei kohaldata sardiinide, anšooviste, heeringate, stauriidide ja makrellide suhtes 10 % ulatuses iga sellise liigi pardal hoitava kogusaagi eluskaalust.

Alamõõdulise sardiini, anšoovise, heeringa, stauriidi ja makrelli protsendimäär arvutatakse suhtarvuna kõigi pardal olevate mereorganismide eluskaalust pärast sortimist või lossimisel.

Protsendimäära võib arvutada ühe või mitme valikproovi põhjal. 10 % piirmäära ei või ületada ümberlaadimise, lossimise, transportimise, säilitamise, esitlemise ega müügi ajal.

5.   Lõiget 3 ei kohaldata elussöödaks püütud alamõõdulise sardiini, anšoovise, stauriidi ja makrelli suhtes, mida võib pardal hoida, tingimusel et neid hoitakse elus.”

12)

Artiklisse 19a lisatakse järgmine lõige:

„3.   Lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata saagi või liikide suhtes, mille suhtes vastavalt määruse (EL) nr 1380/2013 artikli 15 lõikele 4 lossimiskohustust ei kohaldata.”

13)

Artiklisse 20 lisatakse järgmine lõige:

„4.   Kui heeringa suhtes kehtib määruse (EL) nr 1380/2013 artiklis 15 sätestatud lossimiskohustus, ei kohaldata käesoleva artikli lõiget 1.

Heeringa püük on keelatud käesoleva artikli lõikes 1 osutatud geograafilistes piirkondades ja ajavahemikel, kui kasutatakse:

a)

veetavat püügivahendit, mille võrgusilma suurus on alla 55 mm;

b)

seinnootasid;

c)

seisevvõrke, nakkevõrke või abaraid, mille võrgusilma suurus on alla 55 mm; või

d)

triivvõrke, mille võrgusilma suurus on alla 55 mm, välja arvatud juhul, kui seda tehakse kooskõlas lõikega 3.”

14)

Artiklisse 20a lisatakse järgmised lõigud:

„Kui heeringa suhtes kehtib määruse (EL) nr 1380/2013 artiklis 15 sätestatud lossimiskohustus, ei kohaldata käesoleva artikli esimest lõiku. Juhupüügina püütud heeringas lossitakse ja arvestatakse kvoodist maha.

Heeringa püük on keelatud esimeses lõigus osutatud geograafilistes piirkondades ja ajavahemikel, kui kasutatakse:

a)

veetavat püügivahendit, mille võrgusilma suurus on alla 55 mm;

b)

seinnootasid või

c)

seisevvõrke, nakkevõrke, abaraid ja triivvõrke, mille võrgusilma suurus on alla 55 mm.”

15)

Artiklisse 21 lisatakse järgmine lõige:

„3.   Kui kilu suhtes kehtib määruse (EL) nr 1380/2013 artiklis 15 sätestatud lossimiskohustus, ei kohaldata käesoleva artikli lõiget 1.

Kilu püük on keelatud lõikes 1 osutatud geograafilistes piirkondades ja ajavahemikel, kui kasutatakse:

a)

veetavat püügivahendit, mille võrgusilma suurus on alla 32 mm;

b)

seinnootasid või

c)

seisevvõrke, nakkevõrke, abaraid ja triivvõrke, mille võrgusilma suurus on alla 30 mm.”

16)

Artikli 22 lõikesse 1 lisatakse järgmised lõigud:

„Kui makrelli suhtes kehtib määruse (EL) nr 1380/2013 artiklis 15 sätestatud lossimiskohustus, ei kohaldata käesoleva lõike esimest lõiku.

Makrelli püük on esimeses lõigus osutatud geograafilistes piirkondades keelatud kui üle 15 % kõnealusest liigist on püütud kasutades:

a)

veetavat püügivahendit, mille võrgusilma suurus on alla 70 mm, või

b)

seinnootasid.”

17)

Artikli 23 lõikesse 1 lisatakse järgmised lõigud:

„Kui anšoovise suhtes kehtib määruse (EL) nr 1380/2013 artiklis 15 sätestatud lossimiskohustus, ei kohaldata käesoleva lõike esimest lõiku. Juhupüügina püütud anšoovis lossitakse ja arvestatakse kvoodist maha.

Anšoovise püük pelaagiliste traalidega on esimeses lõigus osutatud geograafilises piirkonnas keelatud.”

18)

Artiklisse 27 lisatakse järgmine lõige:

„3.   Kui norra tursiku suhtes kehtib määruse (EL) nr 1380/2013 artiklis 15 sätestatud lossimiskohustus, ei kohaldata käesoleva artikli lõiget 1.

Norra tursiku püük veetava püügivahendiga, mille võrgusilma suurus on alla 32 mm, on lõikes 1 osutatud geograafilises piirkonnas keelatud.”

19)

Artikli 29 lõike 4 punkti b lisatakse järgmised lõigud:

„Kui tobia ja/või kilu ning merilesta ja/või merikeele suhtes kehtib määruse (EL) nr 1380/2013 artiklis 15 sätestatud lossimiskohustus, ei kohaldata käesoleva punkti alapunkte i, ii ja iii.

Tobia ja/või kilu ning merilesta ja/või merikeele püük on keelatud laevadega, mis kasutavad kõnealuses punktis nimetamata püügivahendeid.”

20)

Artikli 29a lõikesse 1 lisatakse järgmised lõigud:

„Kui tobia suhtes kehtib määruse (EL) nr 1380/2013 artiklis 15 sätestatud lossimiskohustus, ei kohaldata käesoleva lõike esimest lõiku. Juhupüügina püütud tobias lossitakse ja arvestatakse kvoodist maha.

Tobia püük veetava püügivahendiga, mille võrgusilma suurus on alla 32 mm, on esimeses lõigus osutatud geograafilises piirkonnas keelatud.”

21)

Artiklit 29b muudetakse järgmiselt:

a)

lõikesse 2 lisatakse järgmised lõigud:

„Kui norra salehomaari suhtes kehtib määruse (EL) nr 1380/2013 artiklis 15 sätestatud lossimiskohustus, ei kohaldata käesoleva lõike esimest lõiku.

Norra salehomaari püük on keelatud lõikes 1 osutatud püügivahenditega ja geograafilises piirkonnas.”

;

b)

lõikesse 4 lisatakse järgmised lõigud:

„Kui norra salehomaari suhtes kehtib määruse (EL) nr 1380/2013 artiklis 15 sätestatud lossimiskohustus, ei kohaldata käesoleva lõike esimest lõiku.

Norra salehomaari püük on keelatud lõikes 1 osutatud geograafilistes piirkondades ja väljaspool selles osutatud ajavahemikke.”

22)

Artikkel 29c asendatakse järgmisega:

„Artikkel 29c

Rockalli kilttursa ala ICESi VI alapiirkonnas

Piirkondades, mis asuvad järgmiste ülemaailmse geodeetilise süsteemi (WGS84) kohaste koordinaatidega määratud loksodroomide vahel, on keelatud igasugune püük (v.a püük õngejadaga):

57°00′ N, 15°00′ W

57°00′ N, 14°00′ W

56°30′ N, 14°00′ W

56°30′ N, 15°00′ W

57°00′ N, 15°00′ W.”

23)

Artiklit 29d muudetakse järgmiselt:

a)

lõikesse 3 lisatakse järgmised lõigud:

„Kui esimese lõigu punktis b osutatud liike ning muid püügi piirnormidega liike, mille suhtes kehtib määruse (EL) nr 1380/2013 artiklis 15 sätestatud lossimiskohustus, on püütud esimese lõigu punktis a osutatud püügivahendiga, ei kohaldata esimese lõigu punkti b. Juhupüügina püütud sellised liigid lossitakse ja arvestatakse kvoodist maha.

Esimese lõigu punktis b loetlemata liikide püük on keelatud.”

;

b)

lõikesse 4 lisatakse järgmised lõigud:

„Kui esimese lõigu punktis b osutatud liike ning muid püügi piirnormidega liike, mille suhtes kehtib määruse (EL) nr 1380/2013 artiklis 15 sätestatud lossimiskohustus, on püütud esimese lõigu punktis a osutatud püügivahendiga, ei kohaldata esimese lõigu punkti b. Juhupüügina püütud sellised liigid lossitakse ja arvestatakse kvoodist maha.

Esimese lõigu punktis b loetlemata liikide püük on keelatud.”

24)

Artikli 29e lõikesse 2 lisatakse järgmised lõigud:

„Kui esimese lõigu punktis b osutatud liike ning muid püügi piirnormidega liike, mille suhtes kehtib määruse (EL) nr 1380/2013 artiklis 15 sätestatud lossimiskohustus, on püütud esimese lõigu punktis a osutatud püügivahendiga, ei kohaldata esimese lõigu punkti b. Juhupüügina püütud sellised liigid lossitakse ja arvestatakse kvoodist maha.

Esimese lõigu punktis b loetlemata liikide püük on keelatud.”

25)

Artiklisse 29f lisatakse järgmine lõige:

„1a.   Kui sinise molva suhtes kehtib määruse (EL) nr 1380/2013 artiklis 15 sätestatud lossimiskohustus, ei kohaldata käesoleva artikli lõiget 1.

Sinise molva püük mis tahes püügivahendiga on keelatud lõikes 1 osutatud ajavahemikul ja piirkondades.”

26)

Artikkel 35 jäetakse välja.

27)

Lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 47

Tehniliste meetmete vastuvõtmise menetlus seoses tagasiheitekavadega

Komisjonil on õigus võtta vastu määruse (EL) nr 1380/2013 artikli 15 lõikes 6 osutatud õigusakte ning samas osutatud kehtivusajaga, et võtta vastu erisätted, mis käsitlevad kalapüüki või liike, mille suhtes kehtib lossimiskohustus ning mis kujutavad endast nimetatud määruse artikli 7 lõikes 2 osutatud tehnilisi meetmeid. Sellised meetmed võetakse vastu delegeeritud õigusaktiga, mis võetakse vastu kooskõlas käesoleva määruse artikliga 48a ja määruse (EL) nr 1380/2013 artikliga 18, eesmärgiga suurendada püügivahendite selektiivsust või vähendada ja nii palju kui võimalik hoida ära juhupüüki, ning need võivad vajaduse korral erineda käesolevas määruses sätestatud meetmetest.”

28)

Lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 48a

Delegeeritud volituste rakendamine

1.   Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.   Artiklites 18a ja 47 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates 1. juunist 2015.

3.   Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklites 18a ja 47 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.   Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

5.   Artiklite 18a ja 47 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.”

29)

XII ja XIIa lisas asendatakse mõiste „alammõõt” mõistega „kalavarude kaitseks kehtestatud alammõõt”.

Artikkel 2

Määruse (EÜ) nr 2187/2005 muutmine

Määrust (EÜ) nr 2187/2005 muudetakse järgmiselt.

1)

Artiklisse 2 lisatakse järgmine punkt:

„p)   „juhupüük”– soovimatult püütud mereorganismid, mis vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1380/2013 (14) artiklile 15 tuleb lossida ja arvestada kvoodist maha kas seetõttu, et need on kalavarude kaitseks kehtestatud alammõõdust väiksemad, või seetõttu, et neid püüti suuremas koguses kui saagi koostise eeskirjade või kaaspüügi eeskirjadega lubatud.

(14)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1380/2013 ühise kalanduspoliitika kohta, millega muudetakse nõukogu määruseid (EÜ) nr 1954/2003 ja (EÜ) nr 1224/2009 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 2371/2002 ja (EÜ) nr 639/2004 ning nõukogu otsus 2004/585/EÜ (ELT L 354, 28.12.2013, lk 22).”"

2)

Artiklit 3 muudetakse järgmiselt:

a)

lõikesse 1 lisatakse järgmine lõik:

„Keelatud on II ja III lisas loetletud liikide püük traalnootade, põhjanootade ja sarnaste püügivahenditega, seisevvõrkude, nakkevõrkude ning abaratega, mille võrgusilma suurus on väiksem nimetatud lisades loetletud sihtliikide jaoks sätestatud suuruskategooriast.”

;

b)

lõikesse 3 lisatakse järgmine lõik:

„Esimest lõiku ei kohaldata nende liikide juhupüügi suhtes, mille suhtes kehtib määruse (EL) nr 1380/2013 artiklis 15 sätestatud lossimiskohustus. Selline juhupüügina püütud saak lossitakse ja arvestatakse kvoodist maha.”

;

c)

lõikesse 6 lisatakse järgmine lõik:

„Esimest lõiku ei kohaldata nende liikide juhupüügi suhtes, mille suhtes kehtib määruse (EL) nr 1380/2013 artiklis 15 sätestatud lossimiskohustus. Selline juhupüügina püütud saak lossitakse ja arvestatakse kvoodist maha.”

3)

Artikkel 12 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 12

Saagi normprotsentide saavutamine

1.   Kui mereorganisme liikidest, mille suhtes kehtib lossimiskohustus, on püütud üle II ja III lisas sätestatud protsendimäärade, kohaldatakse määruse (EL) nr 1380/2013 artiklit 15. Selline juhupüügina püütud saak lossitakse ja arvestatakse kvoodist maha.

2.   Mereorganisme liikidest, mille suhtes ei kehti määruse (EL) nr 1380/2013 artiklis 15 sätestatud lossimiskohustus, mida on püütud üle käesoleva määruse II ja III lisas täpsustatud lubatud protsendimäärade, ei lossita, vaid need lastakse viivitamatult merre tagasi.”

4)

Artikli 14 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   Mereorganism on alamõõduline juhul, kui tema mõõtmed on väiksemad IV lisas asjakohase liigi ja asjakohase geograafilise piirkonna jaoks sätestatud kalavarude kaitseks kehtestatud alammõõdust või mujal liidu õigusega kooskõlas kindlaks määratud kalavarude kaitseks kehtestatud alammõõdust. Kalavarude kaitseks kehtestatud alammõõte, mis on sätestatud käesoleva määruse IV lisas, kohaldatakse juhul kui kalavarude kaitseks kehtestatud alammõõdud ei ole sätestatud määruse (EL) nr 1380/2013 artikli 15 lõike 6 kohaselt vastu võetud õigusaktis.”

5)

Lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 14a

Kalavarude kaitseks alammõõtude kehtestamise menetlus seoses tagasiheitekavadega

Komisjonil on õigus võtta vastu määruse (EL) nr 1380/2013 artikli 15 lõikes 6 osutatud õigusakte ning samas osutatud kehtivusajaga, et kehtestada kalavarude kaitseks kehtestatud alammõõdud liikidele, mille suhtes kehtib nimetatud määruse artiklis 15 sätestatud lossimiskohustus. Sellised mõõdud kehtestatakse delegeeritud õigusaktiga, mis võetakse vastu kooskõlas käesoleva määruse artikliga 28b ja määruse (EL) nr 1380/2013 artikliga 18 noorte mereorganismide kaitse tagamiseks, ning need võivad vajaduse korral erineda käesoleva määruse IV lisas kalavarude kaitseks määratletud alammõõtudest.”

6)

Artikli 15 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   Alamõõduliste mereorganismide liikidest koosneva saagi puhul, mille suhtes kehtib lossimiskohustus, kohaldatakse määruse (EL) nr 1380/2013 artiklit 15.

1a.   Kui lõikes 1 osutatud saak on lossitud, kehtestavad liikmesriigid meetmed saagi ladustamise hõlbustamiseks või selle turustamiseks, näiteks lossimiskohtade ja varjualuste ehitamiseks ja kohandamiseks mõeldud investeeringute toetamine või kalandustoodete väärtustamiseks mõeldud investeeringute toetamine.

1b.   Alamõõdulisi mereorganisme liigist, mille suhtes ei kehti määruse (EL) nr 1380/2013 artiklis 15 sätestatud lossimiskohustus, ei tohi pardal hoida, ümber laadida, lossida, transportida, ladustada, müüa, esitleda ega müügiks pakkuda, vaid need tuleb kohe merre tagasi heita.”

7)

Artiklit 17 muudetakse järgmiselt:

a)

lõikesse 1 lisatakse järgmised lõigud:

„Kui lõhe (Salmo salar) suhtes kehtib määruse (EL) nr 1380/2013 artiklis 15 sätestatud lossimiskohustus, ei kohaldata lõhe saagi suhtes käesolevat lõike esimest lõiku. Kui meriforelli (Salmo trutta) suhtes kehtib määruse (EL) nr 1380/2013 artikli 15 lõike 3 kohaselt lossimiskohustus, ei kohaldata meriforelli saagi suhtes käesoleva lõike esimest lõiku. Lõhe (Salmo salar) või meriforelli (Salmo trutta) juhupüügina püütud saak lossitakse ja lõhe puhul arvestatakse kvoodist maha.

Lõhe (Salmo salar) ja meriforelli (Salmo trutta) püük esimeses lõigus osutatud geograafilistes piirkondades ja ajavahemikel ning vastavalt käesoleva artikli lõikele 2 on keelatud.”

;

b)

lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   Erandina lõikest 1 on lubatud lõhe (Salmo salar) ja meriforelli (Salmo trutta) püük mõrdadega.”

8)

Lisatakse järgmised artiklid:

„Artikkel 28a

Tehniliste meetmete vastuvõtmise menetlus seoses tagasiheitekavadega

Komisjonil on õigus võtta vastu määruse (EL) nr 1380/2013 artikli 15 lõikes 6 osutatud õigusakte ning samas osutatud kehtivusajaga, et võtta vastu erisätted, mis käsitlevad kalapüüki või liike, mille suhtes kehtib lossimiskohustus ning mis kujutavad endast nimetatud määruse artikli 7 lõikes 2 osutatud tehnilisi meetmeid. Sellised meetmed võetakse vastu delegeeritud õigusaktiga, mis võetakse vastu kooskõlas käesoleva määruse artikliga 28b ja määruse (EL) nr 1380/2013 artikliga 18, eesmärgiga suurendada püügivahendite selektiivsust või vähendada ja nii palju kui võimalik hoida ära juhupüüki, ning need võivad vajaduse korral erineda käesolevas määruses sätestatud meetmetest.

Artikkel 28b

Delegeeritud volituste rakendamine

1.   Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.   Artiklites 14a ja 28a osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates 1. juunist 2015.

3.   Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklites 14a ja 28a osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.   Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

5.   Artiklite 14a ja 28a alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.”

9)

IV lisas asendatakse mõiste „lossitava kala alammõõdud” mõistega „kalavarude kaitseks kehtestatud alammõõdud” ja mõiste „alammõõt” mõistega „kalavarude kaitseks kehtestatud alammõõt”.

Artikkel 3

Määruse (EÜ) nr 1967/2006 muutmine

Määrust (EÜ) nr 1967/2006 muudetakse järgmiselt.

1)

Artikli 1 lõike 1 punkti a alapunktis ii, artikli 6 pealkirjas, artikli 7 lõikes 1, artikli 8 lõikes 2, artikli 16 lõikes 2, artikli 18 pealkirjas, artikli 27 lõikes 3 ja I lisa B osa punktis 7 asendatakse sõna „ühendus” sõnaga „liit” kõigus grammatilistes vormides ja tehakse vajalikud grammatilised parandused.

2)

Artiklisse 2 lisatakse järgmine punkt:

„18)   „juhupüük”– soovimatult püütud mereorganismid, mis vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1380/2013 (15) artiklile 15 tuleb lossida seetõttu, et need on kalavarude kaitseks kehtestatud alammõõdust väiksemad.

(15)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1380/2013 ühise kalanduspoliitika kohta, millega muudetakse nõukogu määruseid (EÜ) nr 1954/2003 ja (EÜ) nr 1224/2009 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 2371/2002 ja (EÜ) nr 639/2004 ning nõukogu otsus 2004/585/EÜ (ELT L 354, 28.12.2013, lk 22).”"

3)

Lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 14a

Tehniliste meetmete vastuvõtmise menetlus seoses tagasiheitekavadega

Komisjonil on õigus võtta vastu määruse (EL) nr 1380/2013 artikli 15 lõikes 6 osutatud õigusakte ning samas osutatud kehtivusajaga, et võtta vastu erisätted, mis käsitlevad kalapüüki või liike, mille suhtes kehtib lossimiskohustus ning mis kujutavad endast nimetatud määruse artikli 7 lõikes 2 osutatud tehnilisi meetmeid. Sellised meetmed võetakse vastu delegeeritud õigusaktiga, mis võetakse vastu kooskõlas käesoleva määruse artikliga 29a ja määruse (EL) nr 1380/2013 artikliga 18, eesmärgiga suurendada püügivahendite selektiivsust või vähendada ja nii palju kui võimalik hoida ära juhupüüki, ning need võivad vajaduse korral erineda käesolevas määruses sätestatud meetmetest.”

4)

Artiklit 15 muudetakse järgmiselt:

a)

lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   Mereorganism on alamõõduline juhul, kui tema mõõtmed on väiksemad III lisas asjakohase liigi ja asjakohase geograafilise piirkonna jaoks sätestatud kalavarude kaitseks kehtestatud alammõõdust või mujal liidu õigusega kooskõlas kindlaks määratud kalavarude kaitseks kehtestatud alammõõdust. Kalavarude kaitseks kehtestatud alammõõte, mis on sätestatud käesoleva määruse III lisas, kohaldatakse juhul kui kalavarude kaitseks kehtestatud alammõõdud ei ole sätestatud määruse (EL) nr 1380/2013 artikli 15 lõike 6 kohaselt vastu võetud õigusaktis.

1a.   Alamõõduliste mereorganismide liikidest koosneva saagi puhul, mille suhtes kehtib lossimiskohustus, kohaldatakse määruse (EL) nr 1380/2013 artiklit 15.

1b.   Kui lõikes 1a osutatud saak on lossitud, kehtestavad liikmesriigid meetmed saagi ladustamise hõlbustamiseks või selle turustamiseks, näiteks lossimiskohtade ja varjualuste ehitamiseks ja kohandamiseks mõeldud investeeringute toetamine või kalandustoodete väärtustamiseks mõeldud investeeringute toetamine.

1c.   Alamõõdulisi mereorganisme liigist, mille suhtes ei kehti määruse (EL) nr 1380/2013 artiklis 15 sätestatud lossimiskohustus, ei tohi pardal hoida, ümber laadida, lossida, üle anda, ladustada, müüa, esitleda ega müügiks pakkuda, vaid need tuleb kohe merre tagasi heita.”

b)

lõikes 3 asendatakse sõnad „lõige 1” sõnadega „lõige 1a”.

5)

Lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 15a

Kalavarude kaitseks alammõõtude kehtestamise menetlusseoses tagasiheitekavadega

Komisjonil on õigus võtta vastu määruse (EL) nr 1380/2013 artikli 15 lõikes 6 osutatud õigusakte ning samas osutatud kehtivusajaga, et kehtestada kalavarude kaitseks kehtestatud alammõõdud liikidele, mille suhtes kehtib nimetatud määruse artiklis 15 sätestatud lossimiskohustus. Sellised mõõdud kehtestatakse delegeeritud õigusaktiga, mis võetakse vastu kooskõlas käesoleva määruse artikliga 29a ja määruse (EL) nr 1380/2013 artikliga 18 noorte mereorganismide kaitse tagamiseks, ning need võivad vajaduse korral erineda käesoleva määruse III lisas kalavarude kaitseks määratletud alammõõtudest.”

6)

Artikli 16 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   Erandina artikli 15 lõikest 1 võib alamõõdulisi mereorganisme püüda, pardal hoida, ümber laadida, lossida, üle anda, säilitada, müüa, esitleda või müügiks pakkuda nende otsese taasasustamise või ümberasustamise eesmärgil selle liikmesriigi loal või volitusel, kus neid toiminguid tehakse.”

7)

Lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 29a

Delegeeritud volituste rakendamine

1.   Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.   Artiklites 14a ja 15a osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates 1. juunist 2015.

3.   Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklites 14a ja 15a osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.   Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

5.   Artiklite 14a ja 15a alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.”

8)

III lisas asendatakse mõiste „mereorganismide alammõõdud” mõistega „kalavarude kaitseks kehtestatud alammõõdud” ja mõiste „alammõõt” mõistega „kalavarude kaitseks kehtestatud alammõõt”.

Artikkel 4

Määruse (EÜ) nr 1098/2007 muudatused

Määrust (EÜ) nr 1098/2007 muudetakse järgmiselt.

1)

Artiklites 2 ja 10, artikli 11 lõikes 1, artikli 16 lõikes 2 ja artikli 17 lõigetes 1, 2 ja 5 asendatakse sõna „ühendus” kõigis grammatilistes vormides sõnaga „liit” ja tehakse vajalikud grammatilised kohandused.

2)

Artiklisse 3 lisatakse järgmine punkt:

„g)   „juhupüük”– soovimatult püütud mereorganismid, mis vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1380/2013 (16) artiklile 15 tuleb lossida ja arvestada kvoodist maha kas seetõttu, et need on kalavarude kaitseks kehtestatud alammõõdust väiksemad, või seetõttu, et neid püüti suuremas koguses kui saagi koostise eeskirjade või kaaspüügi eeskirjadega lubatud.

(16)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1380/2013 ühise kalanduspoliitika kohta, millega muudetakse nõukogu määruseid (EÜ) nr 1954/2003 ja (EÜ) nr 1224/2009 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 2371/2002 ja (EÜ) nr 639/2004 ning nõukogu otsus 2004/585/EÜ (ELT L 354, 28.12.2013, lk 22).”"

3)

IV peatüki pealkiri asendatakse järgmisega:

„PÜÜGIPERIOODID”

.

4)

Artiklit 8 muudetakse järgmiselt:

a)

pealkiri asendatakse järgmisega:

„Ajavahemikud, millal püük teatavat tüüpi püügivahenditega on keelatud”

;

b)

lõikesse 2 lisatakse järgmised lõigud:

„Kui tursa suhtes kehtib määruse (EL) nr 1380/2013 artiklis 15 sätestatud lossimiskohustus, ei kohaldata käesoleva lõike esimest lõiku. Juhupüügina püütud tursk lossitakse ja arvestatakse kvoodist maha.

Tursa püük triivõngejadadega on keelatud lõikes 1 osutatud piirkondades ja ajavahemikel.”

;

c)

lõiked 3, 4 ja 5 jäetakse välja;

d)

lõige 6 asendatakse järgmisega:

„6.   Erandina lõikest 1 on kalalaevadel, mille kogupikkus on alla 12 meetri, kalapüük lubatud lõikes 1 näidatud keeluaegadel kuni viis päeva kuus, mis on jagatud vähemalt kahe järjestikuse päeva pikkusteks ajavahemikeks. Nendel päevadel võivad kalalaevad oma võrgud vette lasta ja kala lossida üksnes kella 06.00st esmaspäeval kuni kella 18.00ni sama nädala reedel.

Artikkel 16 kehtib käesoleva lõike esimeses lõigus osutatud kalalaevade suhtes, millel ei ole tursapüügi luba.”

;

e)

lõige 7 jäetakse välja.

5)

Artikli 9 lõikesse 3 lisatakse järgmised lõigud:

„Kui tursa suhtes kehtib määruse nr (EL) nr 1380/2013 artiklis 15 sätestatud lossimiskohustus, ei kohaldata käesoleva lõike esimest lõiku. Juhupüügina püütud tursk lossitakse ja arvestatakse kvoodist maha

Tursa püük on keelatud lõikes 2 osutatud püügivahenditega lõikes 1 osutatud piirkondades ja ajavahemikel.”

Artikkel 5

Määruse (EÜ) nr 254/2002 muutmine

Määrust (EÜ) nr 254/2002 muudetakse järgmiselt.

1)

Lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 1a

„Juhupüük”– soovimatult püütud mereorganismid, mis vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1380/2013 (17) artiklile 15 tuleb lossida ja arvestada kvoodist maha kas seetõttu, et need on kalavarude kaitseks kehtestatud alammõõdust väiksemad, või seetõttu, et neid püüti suuremas koguses kui saagi koostise eeskirjade või kaaspüügi eeskirjadega lubatud.

(17)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1380/2013 ühise kalanduspoliitika kohta, millega muudetakse nõukogu määruseid (EÜ) nr 1954/2003 ja (EÜ) nr 1224/2009 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 2371/2002 ja (EÜ) nr 639/2004 ning nõukogu otsus 2004/585/EÜ (ELT L 354, 28.12.2013, lk 22).”"

2)

Artikli 3 lõikesse 1 lisatakse järgmine lõik:

„Kui kalapüügil on kasutatud mõnd esimeses lõigus nimetatud püügivahendit, lossitakse ning arvestatakse kvoodist maha selliste liikide kogu juhupüügina püütud saak, mille suhtes kehtib määruse (EL) nr 1380/2013 artiklis 15 sätestatud lossimiskohustus.”

3)

Artiklisse 4 lisatakse järgmine lõik:

„Esimest lõiku ei kohaldata nende mereorganismide juhupüügi suhtes, mille suhtes kehtib määruse (EL) nr 1380/2013 artiklis 15 sätestatud lossimiskohustus. Selline juhupüügina püütud saak lossitakse ja arvestatakse kvoodist maha.”

Artikkel 6

Määruse (EÜ) nr 2347/2002 muutmine

Määrust (EÜ) nr 2347/2002 muudetakse järgmiselt.

1)

Artiklites 1 ja 5 asendatakse sõna „ühendus” kõigis grammatilistes vormides sõnaga „liit” ja tehakse vajalikud grammatilised parandused.

2)

Artiklisse 2 lisatakse järgmine punkt:

„f)   „juhupüük”– soovimatult püütud mereorganismid, mis vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1380/2013 (18) artiklile 15 tuleb lossida ja arvestada kvoodist maha kas seetõttu, et need on kalavarude kaitseks kehtestatud alammõõdust väiksemad, või seetõttu, et neid püüti suuremas koguses kui saagi koostise eeskirjade või kaaspüügi eeskirjadega lubatud.

(18)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1380/2013 ühise kalanduspoliitika kohta, millega muudetakse nõukogu määruseid (EÜ) nr 1954/2003 ja (EÜ) nr 1224/2009 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 2371/2002 ja (EÜ) nr 639/2004 ning nõukogu otsus 2004/585/EÜ (ELT L 354, 28.12.2013, lk 22).”"

3)

Artikli 3 lõike 1 teine lõik asendatakse järgmisega:

„Kalalaevadel, millel ei ole süvamere kalapüügi luba, on keelatud püüda süvamereliike kokku üle 100 kg ühe püügireisi ajal. Selliste laevade püütud süvamereliike koguses üle 100 kg ei tohi pardal hoida, ümber laadida või lossida.

Teist lõiku ei kohaldata nende süvamereliikide juhupüügi suhtes, mille suhtes kehtib määruse (EL) nr 1380/2013 artiklis 15 sätestatud lossimiskohustus. Selline juhupüügina püütud saak lossitakse ja arvestatakse kvoodist maha.”

Artikkel 7

Määruse (EÜ) nr 1224/2009 muutmine

Määrust (EÜ) nr 1224/2009 muudetakse järgmiselt.

1)

Artiklis 1, artikli 2 lõikes 1, artiklis 3, artikli 4 punktides 2, 7, 9, 18 ja 24, artikli 5 lõigetes 2, 6 ja 7, artikli 6 lõikes 1, artikli 7 lõikes 1, artikli 9 lõigetes 4–7, artikli 10 lõikes 2, artiklis 12, artikli 14 lõikes 1 ja lõigetes 4–8, artikli 15 lõigetes 1–5, artikli 17 lõigetes 1 ja 2, artikli 18 lõikes 1, artikli 20 lõigetes 1 ja 3, artikli 21 lõikes 1, artikli 22 lõigetes 1–3 ja 5, artikli 23 lõigetes 1 ja 3, artikli 24 lõigetes 1–5, artikli 28 lõikes 1, artikli 33 lõigetes 2, 5 ja 8, artikli 36 lõikes 2, artikli 37 lõikes 1, artikli 40 lõikes 1, artikli 43 lõikes 2, artikli 44 lõigetes 1–3, artikli 48 lõigetes 1, 2 ja 5, artikli 49 lõikes 1, artikli 50 lõigetes 1 ja 5, artikli 55 lõikes 1, artikli 56 lõikes 2, artikli 58 lõigetes 2 ja 7, artikli 62 lõikes 5, artikli 65 lõikes 1, artikli 68 lõikes 1, artikli 71 lõikes 1, artikli 73 lõigetes 1 ja 7, artikli 74 lõikes 2, artiklites 77 ja 79, artikli 80 lõigetes 1–4, artikli 81 lõikes 1, artikli 83 lõigetes 1 ja 2, artiklis 87, artikli 108 lõike 2 punktis c, artikli 112 lõigetes 1 ja 2 ning artikli 113 lõigetes 2, 4 ja 5 asendatakse sõna „ühendus” kõigis grammatilistes vormides sõnaga „liit” ja tehakse vajalikud grammatilised kohandused.

2)

Artiklit 14 muudetakse järgmiselt:

a)

lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   Ilma et see piiraks mitmeaastaste kavade konkreetsete sätete kohaldamist, peab liidu iga kalalaeva puhul, mille kogupikkus on 10 meetrit või rohkem, selle kapten püügipäevikut laeva toimingute kohta, märkides iga püügireisi puhul konkreetselt ära kõik püütud ja pardal hoitud kogused liikide kaupa, kui kogus on suurem kui 50 kg eluskaalu ekvivalenti. 50 kg piirmäära kohaldatakse kohe, kui liigi saak ületab 50 kg.”

;

b)

lõike 2 punkt f asendatakse järgmisega:

„f)

iga liigi hinnanguline kogus eluskaalu kilogrammides või vajaduse korral isendite arv, sealhulgas eraldi kirjena kogused või üksikisendid, mis on kohaldatavast kalavarude kaitseks kehtestatud alammõõdust väiksemad;”

c)

lõige 4 asendatakse järgmisega:

„4.   Liidu kalalaevade kaptenid registreerivad püügipäevikus kõik tagasiheidetud kogused, mis ületavad mis tahes lossimiskohustuseta liikide puhul hinnanguliselt eluskaalu ekvivalendina 50 kg.

Liidu kalalaevade kaptenid registreerivad püügipäevikus samuti kõik hinnangulised tagasiheidetud kogused iga sellise liigi kohta, mille suhtes ei kohaldata Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1380/2013 (19) artikli 15 lõigete 4 ja 5 kohast lossimiskohustust.

(19)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1380/2013 ühise kalanduspoliitika kohta, millega muudetakse nõukogu määruseid (EÜ) nr 1954/2003 ja (EÜ) nr 1224/2009 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 2371/2002 ja (EÜ) nr 639/2004 ning nõukogu otsus 2004/585/EÜ (ELT L 354, 28.12.2013, lk 22).”"

3)

Artikli 17 lõike 1 punktid e ja f asendatakse järgmistega:

„e)

püügipäevikusse kantud kogused liikide kaupa, sealhulgas eraldi kirjena nende kohta, mis on kohaldatavast kalavarude kaitseks kehtestatud alammõõdust väiksemad;

f)

lossitavad või ümberlaaditavad kogused liikide kaupa, sealhulgas eraldi kirjena nende kohta, mis on kohaldatavast kalavarude kaitseks kehtestatud alammõõdust väiksemad.”

4)

Artikli 21 lõike 2 punkt c asendatakse järgmisega:

„c)

iga liigi hinnanguline kogus toote massina kilogrammides toote esitamisviiside kaupa või vajaduse korral isendite arv, sealhulgas eraldi kirjena kogused või üksikisendid, mis on kohaldatavast kalavarude kaitseks kehtestatud alammõõdust väiksemad;”

.

5)

Artikli 23 lõike 2 punkt c asendatakse järgmisega:

„c)

iga liigi kogus toote massina kilogrammides toote esitamisviiside kaupa või vajaduse korral isendite arv, sealhulgas eraldi kirjena kogused või üksikisendid, mis on kohaldatavast kalavarude kaitseks kehtestatud alammõõdust väiksemad;”

.

6)

Artiklit 33 muudetakse järgmiselt:

a)

lõike 2 punkt a asendatakse järgmisega:

„a)

kõikidest eelmise kuu jooksul lossitud kogustest, mis kuuluvad TACi või kvoodiga reguleeritavasse varusse või varude rühma, sealhulgas eraldi kirjena nende kohta, mis on kohaldatavast kalavarude kaitseks kehtestatud alammõõdust väiksemad; ning”

;

b)

lõige 6 asendatakse järgmisega:

„6.   Kui teadusuuringute raames püütud saak, mis on turustatud ja müüdud, sealhulgas asjakohasel juhul see, mis on alla kohaldatava kalavarude kaitseks kehtestatud alammõõdu, ületab 2 % asjaomasest kvoodist, arvestatakse see maha lipuliikmesriigile kohaldatavast kvoodist. Nõukogu määruse (EÜ) nr 199/2008 (20) artikli 12 lõiget 2 ei kohaldata teadusuuringute eesmärgil tehtud merereiside suhtes, mille käigus selline saak püüti.

(20)  Nõukogu 25. veebruari 2008. aasta määrus (EÜ) nr 199/2008 kalandussektori andmete kogumist, haldamist ja kasutamist käsitleva ühenduse raamistiku loomise ning ühise kalanduspoliitikaga seotud teadusliku nõustamise toetamise kohta (ELT L 60, 5.3.2008, lk 1).”"

7)

Lisatakse järgmised artiklid:

„Artikkel 49a

Kalavarude kaitseks kehtestatud alammõõdust väikematest kaladest koosneva saagi eraldi ladustamine

1.   Liidu kalalaeva pardal hoitav kogu saak, mis koosneb kalavarude kaitseks kehtestatud alammõõdust väikematest kaladest, pannakse kastidesse, lahtritesse või konteineritesse, mis on eristatavad muudest kastidest, lahtritest või konteineritest. Kõnealust saaki ei tohi segada muude kalandustoodetega.

2.   Lõiget 1 ei kohaldata:

a)

saagi suhtes, mis sisaldab rohkem kui 80 % ühte või mitut määruse (EL) nr 1380/2013 artikli 15 lõike 1 punktis a loetletud väikese pelaagilise kala liiki või ärilisel eesmärgil püütavat liiki;

b)

selliste kalalaevade suhtes, mille kogupikkus on alla 12 meetri ja kus kalavarude kaitseks kehtestatud alammõõdust väikematest kaladest koosnev saak on käesoleva määruse artikli 14 kohaselt sorditud, hinnatud ja püügipäevikusse kantud.

3.   Lõikes 2 osutatud juhtudel kontrollivad liikmesriigid saagi koostist proovivõtumeetodil.

Artikkel 49b

Vähese tähtsusega erandid

Liikmesriigid tagavad, et määruse (EL) nr 1380/2013 artikli 15 lõike 5 punktis c sätestatud vähese tähtsusega erandite alla kuuluv saak ei ületa asjaomase liidu meetmega kehtestatud määra.

Artikkel 49c

Kalavarude kaitseks kehtestatud alammõõdust väikematest kaladest koosneva saagi lossimine

Kui lossitakse kalavarude kaitseks kehtestatud alammõõdust väikematest kaladest koosnevat saaki, tuleb kõnealune saak ladustada eraldi ja seda tuleb käidelda nii, et see oleks eristatav vahetult inimtoiduks ette nähtud kalandustoodetest. Liikmesriigid kontrollivad selle kohustuse järgimist kooskõlas artikliga 5.”

8)

Artiklit 56 muudetakse järgmiselt:

a)

lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   Iga liikmesriik vastutab oma territooriumil ühise kalanduspoliitika eeskirjade kohaldamise kontrolli eest kalandus- ja vesiviljelustoodete turustamise igal etapil esmamüügist jaemüügini, sealhulgas transport. Liikmesriigid tagavad eelkõige, et neid kalandustooteid, mis on toodetud kalavarude kaitseks kehtestatud alammõõdust väikematest kaladest, mille suhtes kehtib määruse (EL) 1380/2013 artiklis 15 sätestatud lossimiskohustus, kasutatakse muuks otstarbeks kui vahetult inimtoiduks.”

;

b)

lisatakse järgmine lõige:

„5.   Enne esmamüüki võib koostada partiid sama kalalaeva või kalalaevade rühma poolt samast asjaomasest geograafilisest piirkonnast püütud ja kalavarude kaitseks kehtestatud alammõõdust väikemaid isendeid sisaldavate mitmest kalaliigist kalatoodete kogustest.”

9)

Artikli 58 lõikesse 5 lisatakse järgmine punkt:

„ea)

kui punkti e all osutatud kogused sisaldavad kalavarude kaitseks kehtestatud alammõõdust väikemaid kalu, eraldi teabena iga liigi kogus kilogrammides, väljendatuna netomassina, või isendite arvuna;”

.

10)

Artikli 64 lõikes 1 asendatakse punkt h järgmisega:

„h)

asjakohasel juhul turult kõrvaldatud kalandustoodete sihtkoht ladustamiseks (EL) nr 1379/2013 artiklis 30 sätestatud korras;

ha)

asjakohasel juhul kalavarude kaitseks kehtestatud alammõõdust väiksemate kalandustoodete kogus väljendatuna netomassina kilogrammides või isendite arvuna ja nende sihtkoht;”

.

11)

Artikli 66 lõikesse 3 lisatakse järgmine punkt:

„h)

asjakohasel juhul kalavarude kaitseks kehtestatud alammõõdust väiksemate kalade kogus väljendatuna netomassina kilogrammides või isendite arvuna;”

.

12)

Artikli 68 lõikesse 5 lisatakse järgmine punkt:

„g)

asjakohasel juhul kalavarude kaitseks kehtestatud alammõõdust väiksemate kalade kogus väljendatuna netomassina kilogrammides või isendite arvuna;”

.

13)

Lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 73a

Kontrolliülesandega vaatlejad lossimiskohustuse kontrollimiseks

Ilma et see piiraks käesoleva määruse artikli 73 lõike 1 kohaldamist, võivad liikmesriigid kasutada kontrolliülesandega vaatlejaid kalapüügi kontrollimiseks oma lipu all sõitvatel kalalaevadel, mille suhtes kohaldatakse määruse (EL) nr 1380/2013 artiklis 15 sätestatud lossimiskohustust. Nende kontrolliülesandega vaatlejate suhtes kohaldatakse käesoleva määruse artikli 73 lõikeid 2–9.”

;

14)

Artikli 90 lõike 1 punkt c asendatakse järgmisega:

„c)

püügitoimingu käigus mis tahes sellisest liigist saagi laeva pardale toomata ja lossimata jätmine, milles suhtes kehtib määruse (EL) nr 1380/2013 artiklis 15 sätestatud lossimiskohustus, välja arvatud juhul, kui see oleks vastuolus ühise kalanduspoliitika eeskirjadega ette nähtud kohustuste või eranditega püügi või püügipiirkondade puhul, mille suhtes nimetatud eeskirju kohaldatakse.”

15)

Artikli 92 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   Liikmesriigid kohaldavad määruse (EÜ) nr 1005/2008 artikli 42 lõike 1 punktis a ja käesoleva määruse artikli 90 lõike 1 punktis c osutatud lossimiskohustuse tõsiste rikkumiste korral punktisüsteemi, mille alusel saab kalalaevatunnistuse omanik ühise kalanduspoliitika eeskirjade rikkumise tulemusena asjakohaseid punkte.”

16)

Artiklit 105 muudetakse järgmiselt:

a)

lõikes 2 esitatud tabel asendatakse järgmisega:

„Ülepüügi ulatus võrreldes lubatud lossimistega

Korrutustegur

Kuni 10 %

Ülepüük * 1,0

Üle 10 % kuni 20 %

Ülepüük * 1,2

Üle 20 % kuni 40 %

Ülepüük * 1,4

Üle 40 % kuni 50 %

Ülepüük * 1,8

Igasugune edasine ülepüük, mis on suurem kui 50 %

Ülepüük * 2,0”

b)

lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   Lisaks lõikes 2 osutatud korrutustegurile ja tingimusel, et ülepüük lubatud lossimise suhtes on üle 10 %, kohaldatakse korrutustegurit 1,5 järgmistel juhtudel:

a)

kui liikmesriik on eelneva kahe aasta jooksul korduvalt ületanud temale määratud kalavaru või varude rühmaga seotud kvoodi või selle määratud osa või püügiosa, kui sellise ülepüügi suhtes kohaldatakse lõikes 2 osutatud vähendamist;

b)

kui kasutada olevate teadus-, tehnika- ja majandusnõuannete ning eelkõige STECF koostatud kontrollaktide põhjal on kindlaks tehtud, et ülepüük on tõsine oht asjaomase kalavaru kaitsele; või

c)

kui kalavaru on hõlmatud mitmeaastase kavaga.”

;

c)

lõige 3a jäetakse välja.

17)

Artiklit 106 lõikes 2 esitatud tabel asendatakse järgmisega:

„Eraldatud püügikoormuse ületamise ulatus

Korrutustegur

Kuni 10 %

Ületamine * 1,0

Üle 10 % kuni 20 %

Ületamine * 1,2

Üle 20 % kuni 40 %

Ületamine * 1,4

Üle 40 % kuni 50 %

Ületamine * 1,8

Igasugune edasine ületamine, mis on suurem kui 50 %

Ületamine * 2,0”

Artikkel 8

Määruse (EL) nr 1379/2013 muutmine

Määrust (EL) nr 1379/2013 muudetakse järgmiselt.

1)

Artiklisse 28 lisatakse järgmine lõige:

„8.   Artikli 7 lõike 1 punktis b nimetatud eesmärgi täitmiseks tagavad tootjaorganisatsioonid käesoleva artikli lõike 1 kohaselt esitatavates tootmis- ja turustamiskavades, et alla kalavarude kaitseks kehtestatud alamõõduliste mereorganismide lossimisega ei kaasne konkreetselt nende organismide püügile suunatud tegevuse arendamine.

Liikmesriigid tagavad käesoleva artikli lõikes 7 nõutud kontrolle teostades, et tootjaorganisatsioonid täidavad käesoleva lõike esimeses lõigus nimetatud kohustust.”

2)

Artikkel 47 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 47

Eeskirjad, millega kehtestatakse ühised turustusnormid

1.   Ilma et see piiraks lõike 2 kohaldamist, kohaldatakse jätkuvalt eeskirju, millega kehtestatakse ühised turustusnormid, eelkõige neid, mis on kehtestatud nõukogu määrusega (EMÜ) nr 2136/89 (21), nõukogu määrusega (EMÜ) nr 1536/92 (22) ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 2406/96 (23) ning muid ühiste turustusnormide kohaldamiseks vastu võetud eeskirju, näiteks neid, mis on kehtestatud komisjoni määrusega (EMÜ) nr 3703/85 (24).

2.   Kui on kehtestatud kalavarude kaitseks kehtestatud alammõõdud, loetakse neid turustuskõlblikeks miinimummõõtudeks.

(21)  Nõukogu 21. juuni 1989. aasta määrus (EMÜ) nr 2136/89, millega sätestatakse sardiinikonservide ühised turustusnormid (EÜT L 212, 22.7.1989, lk 79)."

(22)  Nõukogu 9. juuni 1992. aasta määrus (EMÜ) nr 1536/92, millega sätestatakse tuuni- ja pelamiidikonservide ühised turustusnormid (EÜT L 163, 17.6.1992, lk 1)."

(23)  Nõukogu 26. novembri 1996. aasta määrus (EÜ) nr 2406/96, milles sätestatakse teatavate kalandustoodete ühised turustusnormid (EÜT L 334, 23.12.1996, lk 1)."

(24)  Komisjoni 23. detsembri 1985. aasta määrus (EMÜ) nr 3703/85, millega sätestatakse teatavate värskete ja jahutatud kalade ühiste turustusnormide üksikasjalikud rakenduseeskirjad (EÜT L 351, 28.12.1985, lk 63).”"

Artikkel 9

Määruse (EL) nr 1380/2013 muutmine

Määruse (EL) nr 1380/2013 artiklit 15 muudetakse järgmiselt.

a)

Lõikele 4 lisatakse järgmine punkt:

„d)

röövloomade poolt kahjustatud kala.”

b)

Lõike 5 punkt a asendatakse järgmisega:

„a)

erisätetes, mis käsitlevad kalapüüki või liike, mille suhtes kehtib lõikes 1 osutatud lossimiskohustus, näiteks artikli 7 lõikes 2 osutatud tehnilistes meetmetes, mille eesmärk on suurendada püügivahendite selektiivsust või vähendada või nii palju kui võimalik hoida ära juhupüüki;”

.

c)

Lisatakse järgmine lõige:

„14.   Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule 31. maiks 2016 ja 31. maiks igal järgneval aastal kuni aastani 2020 (kaasa arvatud) aastaaruande lossimiskohustuse rakendamise kohta, mis põhineb liikmesriikide, nõuandekomisjonide ja muude asjakohaste allikate edastatud teabel.

Aastaaruanded hõlmavad järgmist:

liikmesriikide ja tootjaorganisatsioonide võetud meetmed lossimiskohustuse täitmiseks;

liikmesriikide ja tootjaorganisatsioonide võetud meetmed lossimiskohustuse täitmise kontrollimiseks;

teave lossimiskohustuse sotsiaal-majandusliku mõju kohta;

teave lossimiskohustuse mõju kohta ohutusele kalalaevade pardal;

teave kalavarude kaitseks kehtestatud alammõõdust väikematest kaladest koosneva saagi kasutamise ja turustamise kohta, kui see koosneb liikidest, mille suhtes kehtib lossimiskohustus;

teave sadama infrastruktuuride ja laevade varustamise kohta seoses lossimiskohustusega;

iga asjaomase liigi puhul teave lossimiskohustuse rakendamisel esinenud raskuste kohta ja soovitused nendega tegelemiseks.”

Artikkel 10

Kehtetuks tunnistamine

Määrus (EÜ) nr 1434/98 tunnistatakse kehtetuks.

Viiteid kehtetuks tunnistatud määrusele käsitatakse viidetena käesolevale määrusele.

Artikkel 11

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikli 7 punkte 14 ja 15 kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2017.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Strasbourg, 20. mai 2015

Euroopa Parlamendi nimel

president

M. SCHULZ

Nõukogu nimel

eesistuja

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA


(1)  ELT C 311, 12.9.2014, lk 68.

(2)  Euroopa Parlamendi 28. aprilli 2015. aasta seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 11. mai 2015. aasta otsus.

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1380/2013 ühise kalanduspoliitika kohta, millega muudetakse nõukogu määruseid (EÜ) nr 1954/2003 ja (EÜ) nr 1224/2009 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 2371/2002 ja (EÜ) nr 639/2004 ning nõukogu otsus 2004/585/EÜ (ELT L 354, 28.12.2013, lk 22).

(4)  Nõukogu 30. märtsi 1998. aasta määrus (EÜ) nr 850/98 kalavarude kaitsest noorte mereorganismide kaitseks võetud tehniliste meetmete kaudu (EÜT L 125, 27.4.1998, lk 1).

(5)  Nõukogu 21. detsembri 2005. aasta määrus (EÜ) nr 2187/2005, mis käsitleb Läänemere, Suur- ja Väike-Belti ning Sundi kalavarude kaitsmist tehniliste meetmete abil ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1434/98 ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 88/98 (ELT L 349, 31.12.2005, lk 1).

(6)  Nõukogu 21. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1967/2006, mis käsitleb Vahemere kalavarude säästva kasutamise majandamismeetmeid, millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 2847/93 ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1626/94 (ELT L 409, 30.12.2006, lk 11).

(7)  Nõukogu 18. septembri 2007. aasta määrus (EÜ) nr 1098/2007, millega kehtestatakse Läänemere tursavarude mitmeaastane kava ning muudetakse määrust (EMÜ) nr 2847/93 ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 779/97 (ELT L 248, 22.9.2007, lk 1).

(8)  Nõukogu 12. veebruari 2002. aasta määrus (EÜ) nr 254/2002, millega kehtestatakse 2001. aastal kohaldatavad Iiri mere (ICES VIIa rajoon) tursavarude taastamise meetmed (EÜT L 41, 13.2.2002, lk 1).

(9)  Nõukogu 16. detsembri 2002. aasta määrus (EÜ) nr 2347/2002, millega kehtestatakse süvamere kalavarude püügi suhtes kohaldatavad konkreetsed juurdepääsunõuded ja nendega seotud tingimused (EÜT L 351, 28.12.2002, lk 6).

(10)  Nõukogu 20. novembri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1224/2009, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks, muudetakse määrusi (EÜ) nr 847/96, (EÜ) nr 2371/2002, (EÜ) nr 811/2004, (EÜ) nr 768/2005, (EÜ) nr 2115/2005, (EÜ) nr 2166/2005, (EÜ) nr 388/2006, (EÜ) nr 509/2007, (EÜ) nr 676/2007, (EÜ) nr 1098/2007, (EÜ) nr 1300/2008, (EÜ) nr 1342/2008 ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EMÜ) nr 2847/93, (EÜ) nr 1627/94 ja (EÜ) nr 1966/2006 (ELT L 343, 22.12.2009, lk 1).

(11)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1379/2013 kalapüügi- ja vesiviljelustoodete turu ühise korralduse kohta, millega muudetakse nõukogu määruseid (EÜ) nr 1184/2006 ja (EÜ) nr 1224/2009 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 104/2000 (ELT L 354, 28.12.2013, lk 1).

(12)  Nõukogu 29. juuni 1998. aasta määrus (EÜ) nr 1434/98, millega täpsustatakse tingimusi, mille alusel võib lossida heeringat muuks tööstuslikuks otstarbeks kui vahetult inimtoiduks (EÜT L 191, 7.7.1998, lk 10).


Top