Help Print this page 

Document 32014R0665

Title and reference
Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 665/2014, 11. märts 2014 , millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1151/2012 seoses vabatahtliku kvaliteedimõiste „mägitoode” kasutamise tingimustega
  • In force
OJ L 179, 19.6.2014, p. 23–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/665/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

19.6.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 179/23


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 665/2014,

11. märts 2014,

millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1151/2012 seoses vabatahtliku kvaliteedimõiste „mägitoode” kasutamise tingimustega

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. novembri 2012. aasta määrust (EL) nr 1151/2012 põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta, (1) eriti selle artikli 31 lõikeid 3 ja 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusega (EL) nr 1151/2012 on kehtestatud vabatahtlike kvaliteedimõistete kava, et aidata lisaväärtusega põllumajandustoodete tootjail tutvustada siseturul paremini oma toodete selliseid omadusi ja tunnuseid, mis suurendavad nende väärtust. Määrusega on kehtestatud vabatahtliku kvaliteedimõiste „mägitoode” kasutamise tingimused ja on antud komisjonile volitused võtta vastu delegeeritud õigusakte, milles sätestatakse erandid kõnealustest kasutustingimustest nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel, et võtta arvesse looduslikke piiranguid, mis mõjutavad põllumajandustootmist mägipiirkondades. Määrusega on komisjonile antud ka volitus võtta vastu delegeeritud õigusakte, mis käsitlevad tootmismeetodit ja muid kõnealuse mõiste kasutamisega seotud asjakohaseid kriteeriume.

(2)

Et vältida tarbijate eksitamist, tuleks täpsustada mõiste „mägitoode” kasutamist loomsete saaduste puhul. Loomadelt saadavate loomakasvatussaaduste, nt piima ja munade tootmine peab toimuma mägipiirkonnas. Selliste loomadest valmistatud toodete puhul nagu liha peab loom olema kasvanud mägipiirkonnas. Kuna põllumajandusettevõtjad ostavad sageli noorloomi, siis peavad kõnealused loomad viibima vähemalt viimased kaks kolmandikku elueast mägipiirkonnas.

(3)

Mitmes liidu piirkonnas tegeletakse rändkarjatamisega, sealhulgas karjamaadel, mis asuvad mägipiirkonnas ja väljaspool seda, et kasutada hooajalisi karjatamisvõimalusi. See tagab selliste mägikarjamaade, kus loomi ei saa karjatada aasta läbi, ja traditsiooniliste kultuurmaastike säilimise mägipiirkondades. Rändkarjatamisest on keskkonnale ka otseselt kasu, sest sellega aidatakse vähendada näiteks erosiooni- ja laviiniohtu. Selleks et toetada rändkarjatamise jätkamist, peaks lubama kasutada mõistet „mägitoode” ka nende toodete puhul, mis on saadud rändkariloomadest, kes veedavad vähemalt veerandi elueast mägipiirkonna karjamaadel.

(4)

Tagamaks, et põllumajandusloomade sööt oleks peamiselt pärit mägipiirkonnast, tuleks täpsustada, et põhimõtteliselt peaks vähemalt pool aastasest söödaratsioonist, väljendatud kuivaine protsendimäärana, olema pärit mägipiirkonnast.

(5)

Kuna mäletsejaliste jaoks on mägipiirkonnas sööta saadaval rohkem kui pool nende aastasest söödaratsioonist, peaks see osatähtsus olema nende puhul protsentuaalselt suurem.

(6)

Looduslike piirangute tõttu ja võttes arvesse asjaolu, et mägipiirkonnas toodetud sööta antakse peamiselt mäletsejalistele, hangitakse sigade söödast praegu vaid väike osa mägipiirkonnast. Et saavutada mõiste „mägitoode” kasutamisel vajalik tasakaal kahe eesmärgi vahel, mis on sätestatud määruse (EL) nr 1151/2012 põhjenduses 45, ning selleks, et tagada seakasvatuse jätkumine mägipiirkondades ja säilitada maaelu struktuur, peaks mägipiirkonnast pärit sööt moodustama sigade aastasest söödaratsioonist vähem kui poole.

(7)

Söödaga seotud kitsendusi tuleks rändkariloomade suhtes kohaldada vaid nende viibimisel mägipiirkonnas.

(8)

Kuna ka mesilasi transporditakse korjekohtade vahel, tuleks täpsustada mõiste „mägitoode” kasutamist mesindustoodete puhul. Kuna suhkur, mida mesilastele söödetakse, ei ole üldjuhul pärit mägipiirkonnast, ei peaks mesilaste suhtes kohaldama söödaga seotud piiranguid.

(9)

Et vältida tarbijate eksitamist, tuleks taimsete saaduste puhul kasutada mõistet „mägitoode” üksnes siis, kui taimed on kasvatatud mägipiirkonnas.

(10)

Töödeldud toodete puhul peaks olema lubatud, et koostisained sisaldavad selliseid tooraineid nagu suhkrut, soola või maitsetaimi, mida ei ole võimalik toota mägipiirkonnas, tingimusel et need ei moodusta üle 50 % koostisainete kogukaalust.

(11)

ELi teatavates mägipiirkondades puuduvad piisavad vahendid piima ja piimatoodete tootmiseks toorpiimast, loomade tapmiseks ja tükeldamiseks ning rümpade konditustamiseks ning oliiviõli pressimiseks. Looduslikud piirangud mõjutavad sobivate töötlemisrajatiste olemasolu mägipiirkondades ning muudavad töötlemise keeruliseks ja majanduslikult võimatuks. Töötlemine mägipiirkonna läheduses ei mõjuta sellise töötlemise läbinud toote mägipiirkonna päritolu. Seepärast tuleks lubada kasutada mõistet „mägitoode” ka nende toodete puhul, mida on töödeldud väljaspool mägipiirkonda. Võttes arvesse töötlemisrajatiste asukohta teatavates liikmesriikides ja vajadust rahuldada tarbija ootusi, peaks töötlemine toimuma 30 km raadiuses ümber asjakohase mägipiirkonna.

(12)

Lisaks, et võimaldada olemasolevatel piima ja piimatoodete tootmise rajatistel oma tegevust jätkata, tuleks lubada kasutada mõistet „mägitoode” ainult neil rajatistel, mis olid olemas enne määruse (EL) nr 1151/2012 jõustumise kuupäeva. Selliseid rajatisi on mägipiirkondades erineval määral ning liikmesriikidel peaks olema lubatud kehtestada rangemaid vahemaanõudeid või kõrvaldada kõnealune võimalus,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Loomsed saadused

1.   Mõistet „mägitoode” võib kasutada määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 31 lõike 2 kohaselt mägipiirkonnana määratletud piirkonnas loomadelt saadud ja sellises piirkonnas töödeldud loomakasvatussaaduste puhul.

2.   Mõistet „mägitoode” võib kasutada loomadest valmistatud toodete puhul, kui loomi on vähemalt viimased kaks kolmandikku nende elueast kasvatud kõnealuses mägipiirkonnas ning kui toodet on töödeldud selles piirkonnas.

3.   Erandina lõikest 2 võib mõistet „mägitoode” kasutada nende toodete puhul, mis on valmistatud rändkariloomadest, keda on nende elueast vähemalt ühe neljandiku jooksul karjatatud mägipiirkonna rändkarjatamiskarjamaadel.

Artikkel 2

Sööt

1.   Määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 31 lõike 1 punkti a kohaselt loetakse põllumajandusloomade sööt pärinevaks peamiselt mägipiirkonnast, kui aastases söödaratsioonis ei ületa sellise sööda osakaal, mida ei ole võimalik toota mägipiirkonnas (väljendatuna protsendina kuivainemassist), 50 % ja mäletsejaliste puhul 40 %.

2.   Erandina lõikest 1 ei tohi sigade aastases söödaratsioonis sellise sööda osakaal, mida ei ole võimalik toota mägipiirkonnas (väljendatuna protsendina kuivainemassist), ületada 75 %.

3.   Lõiget 1 ei kohaldata artikli 1 lõikes 3 osutatud rändkariloomade sööda suhtes, kui neid kasvatatakse väljaspool mägipiirkonda.

Artikkel 3

Mesindustooted

1.   Mõistet „mägitoode” võib kasutada mesindustoodete puhul, kui mesilased on kogunud nektarit ja õietolmu vaid mägipiirkonnas.

2.   Erandina määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 31 lõike 1 punktist a ei nõuta, et mesilastele söödetav suhkur oleks pärit mägipiirkonnast.

Artikkel 4

Taimsed saadused

Erandina määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 31 lõike 1 punktist a võib mõistet „mägitoode” kasutada taimsete saaduste puhul üksnes juhul, kui taimed on kasvatatud määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 31 lõike 2 kohaselt määratletud mägipiirkonnas.

Artikkel 5

Koostisained

Artiklites 1 ja 4 osutatud toodetes võivad järgmised koostisained olla pärit väljastpoolt mägipiirkonda, tingimusel et need ei moodusta koostisainetest üle 50 %:

a)

aluslepingu I lisas loetlemata kaubad ning

b)

ürdid, vürtsid ja suhkur.

Artikkel 6

Töötlemistoimingud väljaspool mägipiirkonda

1.   Erandina määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 31 lõike 1 punktist b ja käesoleva määruse artikli 1 lõigetest 1 ja 2 võivad järgmised töötlemistoimingud toimuda väljaspool mägipiirkonda, tingimusel et kaugus mägipiirkonnast ei ületa 30 km:

a)

piima ja piimatoodete töötlemise toimingud töötlemisrajatistes, mis on rajatud enne 3. jaanuari 2013;

b)

loomade tapmine ja tükeldamine ning rümpade konditustamine;

c)

oliiviõli pressimine.

2.   Liikmesriigid võivad nende territooriumil töödeldavate toodete puhul otsustada, et lõike 1 punktis a sätestatud erandit ei kohaldata või et töötlemisrajatised peavad asuma mägipiirkonnast vähem kui 30 km kaugusel, täpsustades kauguse.

Artikkel 7

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub seitsmendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 11. märts 2014

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 343, 14.12.2012, lk 1.


Top