Help Print this page 

Document 32014R0664

Title and reference
Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 664/2014, 18. detsember 2013 , millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1151/2012 seoses kaitstud päritolunimetuste, kaitstud geograafiliste tähiste ja garanteeritud traditsiooniliste toodete liidu sümbolite kehtestamisega ning seoses teatavate päritolueeskirjade, teatavate menetluseeskirjade ning teatavate täiendavate üleminekueeskirjadega
  • In force
OJ L 179, 19.6.2014, p. 17–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/664/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

19.6.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 179/17


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 664/2014,

18. detsember 2013,

millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1151/2012 seoses kaitstud päritolunimetuste, kaitstud geograafiliste tähiste ja garanteeritud traditsiooniliste toodete liidu sümbolite kehtestamisega ning seoses teatavate päritolueeskirjade, teatavate menetluseeskirjade ning teatavate täiendavate üleminekueeskirjadega

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. novembri 2012. aasta määrust (EL) nr 1151/2012 põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta (1) ning eelkõige selle artikli 5 lõike 4 esimest ja teist lõiku, artikli 12 lõike 7 esimest lõiku, artikli 16 lõiget 2, artikli 19 lõike 2 esimest lõiku, artikli 23 lõike 4 esimest lõiku, artikli 25 lõiget 3, artikli 49 lõike 7 esimest lõiku, artikli 51 lõike 6 esimest lõiku, artikli 53 lõike 3 esimest lõiku ning artikli 54 lõike 2 esimest lõiku

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusega (EL) nr 1151/2012 on kehtetuks tunnistatud ja asendatud nõukogu 20. märtsi 2006. aasta määrused (EÜ) nr 509/2006 põllumajandustoodete ja toidu garanteeritud traditsiooniliste eritunnuste kohta (2) ja (EÜ) nr 510/2006 põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitse kohta (3). Määrusega (EL) nr 1151/2012 volitatakse komisjoni võtma vastu delegeeritud õigusakte ja rakendusakte. Selleks et tagada põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade sujuv toimimine uues õigusraamistikus, tuleb selliste õigusaktidega vastu võtta teatavad eeskirjad. Selliste uute eeskirjadega tuleb asendada määruste (EÜ) nr 509/2006 ja (EÜ) nr 510/2006 rakendussätted, mis nähti ette komisjoni 14. detsembri 2006. aasta määrusega (EÜ) nr 1898/2006, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 510/2006 (põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitse kohta) üksikasjalikud rakenduseeskirjad (4) ning komisjoni 18. oktoobri 2007. aasta määrusega (EÜ) nr 1216/2007, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 509/2006 (põllumajandustoodete ja toidu garanteeritud traditsiooniliste eritunnuste kohta) üksikasjalikud rakenduseeskirjad (5).

(2)

Selleks et võtta arvesse kaitstud päritolunimetusena registreeritud nimetusega loomsete toodete tootmise eripära ning eelkõige füüsilisi ja materiaalseid piiranguid, tuleks selliste toodete spetsifikaadi puhul lubada erandeid sööda päritolu suhtes. Kõnealused erandid ei tohiks mingil viisil mõjutada seoseid geograafilise keskkonna ning toote kvaliteedi või omaduste vahel, mis tulenevad peamiselt või eranditult teatavast geograafilisest keskkonnast

(3)

Selleks et võtta arvesse teatavate toodete eripära, tuleks selliste toodete spetsifikaadil lubada kaitstud geograafiliste tähiste puhul toormaterjali päritolu piiranguid. Sellised piirangud peaksid olema õigustatud objektiivsete kriteeriumidega, mis on kooskõlas kaitstud geograafiliste tähiste kava üldpõhimõtetega ning mis suurendavad veelgi selliste toodete vastavust kava eesmärkidele.

(4)

Et tagada asjakohase teabe edastamine tarbijale, tuleks kehtestada liidu sümbolid üldsuse teavitamiseks kaitstud päritolunimetustest, kaitstud geograafilistest tähistest ja garanteeritud traditsioonilistest toodetest teavitamiseks.

(5)

Et garanteeritud traditsiooniliste toodete spetsifikaadid annaksid ainult asjakohast ja lühidat teavet ning hoiaksid ära liiga mahukad registreerimistaotlused või garanteeritud traditsioonilise toote spetsifikaadi muudatuse heakskiitmise taotlused, tuleks ette näha tootespetsifikaatide maksimumpikkus.

(6)

Taotlusprotsessi hõlbustamiseks tuleks ette näha täiendavad riigisisese vastuväidete esitamise menetluse eeskirjad mitme riigi territooriumiga seotud ühiste taotluste puhul. Kuna vastuväidete esitamise õigus peab olema tagatud kogu liidu territooriumil, tuleks ette näha kohustus viia läbi riigisisesed vastuväidete esitamise menetlused kõigis ühiste taotlustega seotud liikmesriikides.

(7)

Et vastuväidete menetluse etapid oleksid selged, on vajalik määrata kindlaks taotleja menetluslikud kohustused juhuks, kui pärast põhjendatud vastuväite esitamist toimunud asjakohaste konsultatsioonide tulemusena jõutakse kokkuleppele.

(8)

Et hõlbustada tootespetsifikaadi muutmise taotluste menetlemist, tuleks ette näha täiendavad eeskirjad muutmistaotluste läbivaatamise ning väikeste muudatuste esitamise ja hindamise kohta. Ajutised muudatused tuleks nende erakorralisuse tõttu standardkorra kohaldamisest vabastada ning komisjon ei pea neid ametlikult heaks kiitma. Siiski tuleks komisjoni täielikult teavitada selliste muudatuste sisust ja põhjendustest.

(9)

Selleks et kõigil osapooltel oleks võimalus kaitsta oma õigusi ja õiguspäraseid huve, tuleks ette näha täiendavad tühistamise korra eeskirjad. Tühistamise kord peaks olema kooskõlas registreerimise standardkorraga, mis on sätestatud määruse (El) nr 1151/2012 artiklites 49–52. Samuti tuleks kindlaks määrata, et juriidiliseks isikuks, kellel võib olla õiguspärane huvi kõnealuse määruse artikli 54 lõike 1 esimese lõigu kohase tühistamistaotluse esitamiseks, võivad olla ka liikmesriigid.

(10)

Selleks et kaitsta asjaomaste tootjate või sidusrühmade õiguspäraseid huve, peaks olema endiselt võimalik asjaomase liikmesriigi taotlusel avaldada koonddokumente enne 31. märtsi 2006 registreeritud kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste kohta, mille kohta ei ole koonddokumenti avaldatud.

(11)

Määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 12 lõikega 3 ja artikli 23 lõike 3 esimese lõiguga nähakse ette, et kaitstud päritolunimetuse, kaitstud geograafilise tähise või garanteeritud traditsioonilise toote märke all turustatavate liidust pärit toodete märgistusel peavad olema neile vastavad liidu sümbolid ning et märgistusel võivad esineda asjaomased tähised või lühendid. Artikli 23 lõike 3 teises lõigus on sätestatud, et sümboli kasutamine väljaspool liitu toodetud toodete märgistamisel garanteeritud traditsioonilise tootena on vabatahtlik. Kõnealuseid sätteid kohaldatakse alles alates 4. jaanuarist 2016. Määrusega (EL) nr 1151/2012 kehtetuks tunnistatud määrustes (EÜ) nr 509/2006 ja (EÜ) nr 510/2006 oli siiski sätestatud kohustus, et liidust pärit toodete märgistus peab sisaldama kas sümbolit või täielikku tähist ning et tähise „garanteeritud traditsiooniline toode” kasutamine on vabatahtlik väljaspool liitu toodetud garanteeritud traditsiooniliste toodete puhul. Kahe kehtetuks tunnistatud määruse ning määruse (EL) nr 1151/2012 vahelise järjepidevuse tagamiseks tuleb kohustust kasutada liidust pärit toodete märgistusel kas liidu sümboleid või vastavat tähist ning võimalust kasutada väljaspool liitu toodetud garanteeritud traditsiooniliste toodete puhul tähist „garanteeritud traditsiooniline toode” pidada määruses (EL) nr 1151/2012 kaudselt sätestatuks ning juba kohaldatavaks. Õigluskindluse tagamiseks ning asjaomaste tootjate ja sidusrühmade õiguste ja õiguspäraste huvide kaitsmiseks tuleks märgistusel sümbolite ja tähiste kasutamise tingimusi, mis on sätestatud määrustes (EÜ) nr 509/2006 ja (EÜ) nr 510/2006, jätkuvalt kohaldada kuni 3. jaanuarini 2016.

(12)

Selguse ja õiguskindluse huvides tuleks määrused (EÜ) nr 1898/2006 ja (EÜ) nr 1216/2007 tunnistada kehtetuks,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Sööda ja tooraine päritolu erieeskirjad

1.   Määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 5 kohaldamisel peab kaitstud päritolunimetusena registreeritud nimetusega loomsete toodete puhul kogu sööt pärinema määratletud geograafilisest piirkonnast.

Kui kogu sööda pärinemine määratletud geograafilisest piirkonnast ei ole tehniliselt võimalik, võib lisada väljastpoolt sellist piirkonda pärit sööta tingimusel, et see ei mõjuta toote peamiselt teatavast geograafilisest keskkonnast tulenevat kvaliteeti või omadusi. Väljastpoolt määratletud geograafilist piirkonda pärit sööda osakaal ei ületa mingil juhul aasta lõikes 50 % kuivainest.

2.   Mis tahes piirangud toormaterjali päritolu suhtes, mis on sätestatud kaitstud geograafilise tähisena registreeritud nimetusega toote spetsifikaadis, peavad olema õigustatud, pidades silmas määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 7 lõike 1 punkti f alapunktis ii osutatud seost.

Artikkel 2

Liidu sümbolid

Määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 12 lõikes 2 ja artikli 23 lõikes 2 osutatud liidu sümbolid kehtestatakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 3

Garanteeritud traditsiooniliste toodete spetsifikaatide piirangud

Määruse (EL) nr 1151/2012 artiklis 19 osutatud tootespetsifikaat on kokkuvõtlik ning ei ole pikem kui 5 000 sõna, välja arvatud nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel.

Artikkel 4

Riigisisene vastuväidete esitamise menetlus ühiste taotluste puhul

Määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 49 lõikes 1 osutatud ühiste taotluste puhul viiakse nendega seotud riigisisene vastuväidete esitamise menetlus läbi kõigis asjaomastes liikmesriikides.

Artikkel 5

Teatamiskohustus vastuväidete esitamise menetluses saavutatud kokkulepete korral

Kui huvitatud isikud saavutavad pärast määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 51 lõikes 3 osutatud konsultatsioone kokkuleppe, teavitavad sellise liikmesriigi või kolmanda riigi ametiasutused, millest vastuväide esitati, komisjoni kõigist teguritest, mis võimaldasid kokkuleppe saavutada, sealhulgas taotleja ning liikmesriigi või kolmanda riigi ametiasutuste või vastuväite esitanud muu füüsilise või juriidilise isiku arvamused.

Artikkel 6

Tootespetsifikaadi muudatused

1.   Määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 53 lõikes 1 osutatud tootespetsifikaadi muutmise taotlus sisaldab iga olulise muudatuse põhjalikku kirjeldust ja konkreetseid põhjusi. Kirjelduses võrreldakse iga muudatuse puhul üksikasjalikult algset tootespetsifikaati ning vajaduse korral algset koonddokumenti kavandatava muudetud versiooniga.

Taotlus peab olema iseseisev tervik. See peab sisaldama kõiki tootespetsifikaadi ning vajaduse korral koonddokumendi muudatusi, mille heakskiitmist taotletakse.

Oluliste muudatuste taotlusi, mis ei vasta esimeses ja teises lõigus sätestatud tingimustele, ei võeta vastu. Komisjon teavitab taotlejat, kui taotlust peetakse vastuvõetamatuks.

Komisjoni heakskiit tootespetsifikaadi olulise muudatuse taotlusele hõlmab ainult taotluses endas kirjeldatud muudatusi.

2.   Taotlused tootespetsifikaadi väikesteks muudatusteks, mis on seotud kaitstud päritolunimetuse või kaitstud geograafilise tähisega, esitatakse selle liikmesriigi ametiasutustele, millega nimetuse või tähise geograafiline piirkond on seotud. Garanteeritud traditsioonilise toote spetsifikaadi väikese muudatuse taotlused esitatakse selle liikmesriigi ametiasutustele, kus rühm on asutatud. Kui tootespetsifikaadi väikese muudatuse taotlust ei ole esitanud rühm, kes esitas tootespetsifikaadiga seotud nimetuse või nimetuste registreerimise taotluse, annab liikmesriik kõnealusele rühmale, kui see veel eksisteerib, võimaluse taotlust kommenteerida. Kui liikmesriik leiab, et määruse (EL) nr 1151/2012 ning selle kohaselt vastu võetud sätete nõudeid on täidetud, võib ta esitada komisjonile väikese muudatuse taotlustoimiku. Kolmandatest riikidest pärit toodete spetsifikaatide väikeste muudatuste taotlused võib õiguspärast huvi omav rühm esitada kas otse komisjonile või kõnealuse kolmanda riigi ametiasutuste kaudu.

Väikese muudatuse taotlus hõlmab ainult väikesi muudatusi määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 53 lõike 2 tähenduses. Selles kirjeldatakse asjaomaseid väikesi muudatusi, esitatakse kokkuvõtlikult põhjus, miks sellist muudatust vaja on, ning näidatakse, et kavandatavad muudatused on väikesed määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 53 lõike 2 tähenduses. Kirjelduses võrreldakse iga muudatuse puhul algset tootespetsifikaati ning vajaduse korral algset koonddokumenti kavandatava muudetud versiooniga. Taotlus peab olema iseseisev tervik ning sisaldama kõiki tootespetsifikaadi ning vajaduse korral koonddokumendi muudatusi, mille heakskiitmist taotletakse.

Määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 53 lõike 2 teises lõigus osutatud väikesi muudatusi peetakse heakskiidetuks, kui komisjon ei ole taotlejale kolme kuu jooksul alates taotluse kättesaamisest teatanud, et taotlust ei ole heaks kiidetud.

Väikese muudatuse taotlust, mis ei vasta käesoleva lõike teisele lõigule, ei võeta vastu. Selliste taotluste suhtes ei kohaldata käesoleva lõike kolmandas lõigus osutatud vaikivat heakskiitu. Komisjon teavitab taotlejat kolme kuu jooksul alates taotluse kättesaamisest, kui taotlust ei peeta vastuvõetavaks.

Komisjon teavitab avalikkust tootespetsifikaadi heakskiidetud väikesest muudatusest, mis ei hõlma määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 50 lõikes 2 osutatud osade muutmist.

3.   Määruse (EL) nr 1151/2012 artiklites 49—52 sätestatud menetlust ei kohaldata tootespetsifikaadi ajutiste muudatuste suhtes, mis tulenevad kohustuslike sanitaar- või fütosanitaarmeetmete kehtestamisest ametiasutuste poolt või mis on seotud pädevate asutuste poolt ametlikult kinnitatud loodusõnnetuste või ebasoodsate ilmastikutingimustega.

Kõnealustest muudatustest ja nende põhjustest teavitatakse komisjoni hiljemalt kahe nädala jooksul pärast nende heakskiitmist. Kaitstud päritolunimetusega või kaitstud geograafilise tähisega tootespetsifikaadi ajutistest muudatustest teavitavad komisjoni selle liikmesriigi ametiasutused, mille geograafilise alaga on päritolunimetus või tähis seotud. Garanteeritud traditsioonilise toote spetsifikaadi ajutisest muudatusest teavitavad komisjoni selle liikmesriigi ametiasutused, kus rühm asub. Kolmandatest riikidest pärit toodetega seotud ajutistest muudatustest teavitavad komisjoni kas õiguspärast huvi omav rühm või vastava kolmanda riigi ametiasutused. Liikmesriigid avaldavad tootespetsifikaadi ajutised muudatused. Kaitstud päritolunimetusega või kaitstud geograafilise tähisega toote spetsifikaadi ajutise muudatuse teatistes esitavad liikmesriigid ainult avaldamise viite. Teatised garanteeritud traditsioonilise toote spetsifikaadi ajutise muudatuse kohta peavad sisaldama tootespetsifikaadi ajutist muudatust avaldatud kujul. Kolmandast riigist pärit tooteid käsitlevate teatiste puhul saadetakse tootespetsifikaadi heakskiidetud ajutised muudatused komisjonile. Nii liikmesriigid kui ka kolmandad riigid esitavad kõigis ajutisi muudatusi käsitlevates teatistes komisjonile tõendid sanitaar- ja fütosanitaarmeetmete kohta ja loodusõnnetusi või ebasoodsaid ilmastikutingimusi kinnitava dokumendi koopia. Komisjon teavitab sellistest muudatustest avalikkust.

Artikkel 7

Tühistamine

1.   Määruse (EL) nr 1151/2012 artiklites 49—52 sätestatud menetlust kohaldatakse muttais mutandis kõnealuse määruse artikli 54 lõike 1 esimeses ja teises lõigus osutatud registreerimise suhtes.

2.   Määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 54 lõike 1 esimese lõigu kohaselt lubatakse liikmesriikidel esitada omal algatusel tühistamistaotlus.

3.   Tühistamistaotlus avaldatakse määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 50 lõike 1 teise lõigu kohaselt.

4.   Tühistamisega seotud põhjendatud vastuväited on vastuvõetavad üksnes juhul, kui need tõendavad, et huvitatud isik on kaubanduslikult endiselt sõltuv registreeritud nimest.

Artikkel 8

Üleminekueeskirjad

1.   Liikmesriigi taotlusel avaldab komisjon enne 31. märtsi 2006 registreeritud kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste kohta liikmesriigi esitatud koonddokumendi Euroopa Liidu Teatajas. Avaldamisel esitatakse viide tootespetsifikaadi avaldamise kohta.

2.   Kuni 3. jaanuarini 2016 kohaldatakse järgmisi eeskirju:

a)

kui liidust pärit toote märgistusel on kasutatud registreeritud nimetust, lisatakse sellele kas asjaomane liidu sümbol või tähis, millele on osutatud määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 12 lõikes 3 või artikli 23 lõikes 3;

b)

väljaspool liitu toodetud toodete puhul võib garanteeritud traditsioonilise toote märgistusel soovi korral kasutada määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 23 lõikes 3 osutatud tähist.

Artikkel 9

Kehtetuks tunnistamine

Määrused (EÜ) nr 1898/2006 ja (EÜ) nr 1216/2007 tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 10

Jõustumine ja kohaldamine

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artiklit 5 kohaldatakse üksnes selliste vastuväidete esitamise menetluste suhtes, mille puhul määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 51 lõike 1 esimeses lõigus kehtestatud kolmekuuline ajavahemik ei ole käesoleva määruse jõustumise kuupäeval möödunud.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 18. detsember 2013

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 343, 14.12.2012, lk 1.

(2)  ELT L 93, 31.3.2006, lk 1.

(3)  ELT L 93, 31.3.2006, lk 12.

(4)  ELT L 369, 23.12.2006, lk 1.

(5)  ELT L 275, 19.10.2007, lk 3.


LISA

Kaitstud päritolunimetust tähistav liidu sümbol

Image

Kaitstud geograafilist tähist tähistav liidu sümbol

Image

Garanteeritud traditsioonilist toodet tähistav liidu sümbol

Image

Top