EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Valimis- ja kandideerimisõigus kohalikel valimistel

Valimis- ja kandideerimisõigus kohalikel valimistel

Direktiiviga sätestatakse üksikasjalik kord, mille alusel saavad ELi kodanikud kasutada õigust hääletada ja kandideerida kohalikel valimistel* mis tahes ELi riigis, kus nad elavad.

ÕIGUSAKT

Nõukogu 19. detsembri 1994. aasta direktiiv 94/80/EÜ, millega sätestatakse üksikasjalik kord, mille alusel liikmesriigis elavad, kuid selle riigi kodakondsuseta liidu kodanikud saavad kasutada õigust hääletada ja kandideerida liikmesriigi kohalikel valimistel

KOKKUVÕTE

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Direktiiviga sätestatakse üksikasjalik kord, mille alusel saavad ELi kodanikud kasutada õigust hääletada ja kandideerida kohalikel valimistel* mis tahes ELi riigis, kus nad elavad.

PÕHIPUNKTID

Iga ELi riigis elav, kuid selle riigi kodakondsuseta ELi kodanik saab kasutada õigust hääletada ja kandideerida kohalikel valimistel selle ELi riigi kodanikega samadel alustel.

Valimistel osalemiseks peavad ELi kodanikud taotlema elukohariigi valijate registrisse kandmist, esitades samad tõendavad dokumendid nagu riigi kodakondsusega valijad. Kui hääletamine on elukohariigis kohustuslik, on nemad samuti kohustatud hääletama.

Kui hääletamiseks või kandideerimiseks peavad elukohariigi kodanikud elama teatava miinimumperioodi jooksul selle ELi riigi territooriumil, loetakse sama pika perioodi jooksul teistes ELi riikides elanud ELi kodanikud sellele tingimusele vastavateks.

ELi riik võib tagasi lükata ELi kodaniku taotluse kandideerida:

kui kodanikult on päritoluliikmesriigi õiguse alusel tsiviil- või kriminaalõigusliku üksikotsusega kandideerimisõigus ära võetud;

kui kodanik ei saa vajaduse korral esitada kodakondsuse või elukoha tõendit või teatud teisi isikut tõendavaid dokumente.

ELi riigid võivad teatud tingimustel sätestada, et omavalitsuse valitava ametikoha täitmine elukohaliikmesriigis on ühitamatu teistes ELi riikides selliste ametikohtade täitmisega.

Samuti võivad ELi riigid sätestada, et teatud kõrgemate valitavate ametikohtade täitmise puhul piirdutakse oma kodanikega, ning ette näha, et esinduskogu liikmeks valitud teiste ELi riikide kodanikud ei võta osa ei parlamendi valijameeste määramisest ega selle parlamendi liikmete valimisest.

Lisaks nähakse direktiivis ette erandid

ELi riikidele, kus hääleõiguslikus vanuses ja kõnealuses riigis elavate, kuid kodakondsuseta liidu kodanike osa ületab 20% kogu valijaskonnast ning

ELi kodanikele, kellel on juba õigus valida oma elukohariigi parlamendivalimistel.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

20. jaanuarist 1995.

PÕHIMÕISTED

* Kohalikud valimised - direktiivi lisas loetletud põhiliste omavalitsusüksuste valimised, kus võivad osaleda kõik hääleõiguslikud täiskasvanud elanikud.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 94/80/EÜ

20.1.1995

31.12.1995

ELT L 368, 31.12.1994, lk 38-47

Direktiivi 94/80/EÜ lisade kronoloogilised muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

Viimati muudetud: 24.09.2015

Top