EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0346

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/346, 10. märts 2016, millega määratakse kindlaks tolliinfosüsteemi sisestatavad andmed

C/2016/1395

OJ L 65, 11.3.2016, p. 40–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/346/oj

11.3.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 65/40


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2016/346,

10. märts 2016,

millega määratakse kindlaks tolliinfosüsteemi sisestatavad andmed

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 13. märtsi 1997. aasta määrust (EÜ) nr 515/97 liikmesriikide haldusasutuste vastastikusest abist ning haldusasutuste ja komisjoni vahelisest koostööst tolli- ja põllumajandusküsimusi käsitlevate õigusaktide nõutava kohaldamise tagamiseks (1), eelkõige selle artikli 25 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Tolliinfosüsteemi (TIS) eesmärk on aidata pädevaid asutusi tolli- või põllumajandusalaste õigusaktidega vastuolus oleva tegevuse tõkestamisel, uurimisel ja sellise tegevuse eest süüdistuse esitamisel. Nimetatud eesmärgi saavutamiseks peavad liikmesriikide pädevad asutused TISi sisestama teabe asjasse puutuvate sündmuste kohta, nt kaupade arestimise või kinnipidamise kohta. Et TIS vastaks pädevate asutuste vajadustele ka edaspidi, on TISi sisestatavate andmete loetelu vaja ajakohastada.

(2)

Iga TISis registreeritud sündmus sisaldab mitut põhielementi, mida on vaja juhtumi sisuliseks tõlgendamiseks. Et pädevatel asutustel oleks võimalik konkreetseid juhtumeid või sündmusi TISis hõlpsalt tuvastada, peab TISis olema võimalik otsing juhtumite viitenumbri järgi, mis tähendab, et TISi andmete hulka on vaja lisada juhtumi viitenumber.

(3)

Pettus eeldab tavapäraselt ühe või mitme isiku aktiivset osalemist. Võimalike pettustega seotud isikute õige ja ühene tuvastamine on sündmuste edukaks uurimiseks ülimalt oluline. Pettusega või võimalike pettustega seotud ettevõtete ja isikute andmed tuleb seega TISis registreerida.

(4)

Kuna äripettuste puhul oleneb nii tegutsemisviis kui ka varjamismeetod transpordivahendist, on oluline arvata TISis nõutavate andmete hulka ka transpordivahendi täpne kirjeldus.

(5)

Majanduslikult põhjendamatuid transpordimustreid loetakse asjakohasteks näitajateks teatavat liiki pettuste, nt päritolu valesti deklareerimise puhul. Seega on oluline teada kaupade transporditeekonna täpseid andmeid, kuna need võivad olla pettuse tuvastamisel olulised. Seepärast peetakse teekonnaetappide teavet tollipettuste nõuetekohasel uurimisel väga oluliseks ning see teave tuleks arvata TISi andmete hulka.

(6)

Tollimaksud ja muud tasud on olenevalt kauba eriomadustest erinevad. TISis registreeritud juhtumite või sündmuste nõuetekohaseks jälgimiseks tuleb järelikult TISi sisestada juhtumiga seotud kaupade spetsifikatsioonid.

(7)

Kaupade arestimise, konfiskeerimise või kinnipidamise konkreetsete juhtumite analüüs aitab välja töötada ennetavaid meetmeid, et tulevikus vältida sama liiki tollipettusi. Seega on oluline, et TISi kantaks asjakohane teave arestimise, kinnipidamise või konfiskeerimise kohta.

(8)

Kõik asjaomaste asutuste võetavad meetmed peaksid olema põhjendatud ning seega tuginema sobivatele riskinäitajatele. Seetõttu on riskihindamise teave vaja arvata TISi andmete hulka.

(9)

Olenevalt konkreetsest juhtumist võib TISis juhtumi kirjele lisatavate asjakohaste dokumentide loetelu olla väga erinev. See võib lisaks muule sisaldada pädevate ametiasutuste hangitud äridokumente.

(10)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas määruse (EÜ) nr 515/97 kohaselt moodustatud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Andmed

TISi andmebaasi tuleb määruse (EÜ) nr 515/97 artiklis 24 nimetatud kategooriate all sisestada alljärgnevad andmed.

a)

Määruse (EÜ) nr 515/97 artiklis 24 nimetatud kõigi kategooriate all nõutavad andmed:

juhtumi viitenumber

juhtumiga seotud põhiteave

lisatud asjakohased dokumendid

b)

Määruse (EÜ) nr 515/97 artikli 24 punktis a nimetatud kategooria all nõutavad lisaandmed:

kaupade kirjeldus

dokumendid

teave arestimise, kinnipidamise või konfiskeerimise kohta

meetmed

riskinäitajad

märkuste osa

c)

Määruse (EÜ) nr 515/97 artikli 24 punktis b nimetatud kategooria all nõutavad lisaandmed:

transpordivahendite kirjeldus

dokumendid

teekonnaetapid

meetmed

riskinäitajad

märkuste osa

d)

Määruse (EÜ) nr 515/97 artikli 24 punktis c nimetatud kategooria all nõutavad lisaandmed:

seotud ettevõtete andmed

dokumendid

meetmed

riskinäitajad

märkuste osa

e)

Määruse (EÜ) nr 515/97 artikli 24 punktis d nimetatud kategooria all nõutavad lisaandmed:

seotud isikute andmed

dokumendid

meetmed

riskinäitajad

märkuste osa

f)

Määruse (EÜ) nr 515/97 artikli 24 punktis e nimetatud kategooria all nõutavad lisaandmed:

pettusetendentside kirjeldus

riskinäitajad

g)

Määruse (EÜ) nr 515/97 artikli 24 punktis f nimetatud kategooria all nõutavad lisaandmed:

erialateadmiste kättesaadavuse kirjeldus

h)

Määruse (EÜ) nr 515/97 artikli 24 punktis g nimetatud kategooria all nõutavad lisaandmed:

teave arestimise, kinnipidamise või konfiskeerimise kohta

meetmed

riskinäitajad

i)

Määruse (EÜ) nr 515/97 artikli 24 punktis h nimetatud kategooria all nõutavad lisaandmed:

teave arestimise, kinnipidamise või konfiskeerimise kohta

meetmed

riskinäitajad

Eespool nimetatud andmete täpsem kirjeldus on esitatud käesoleva dokumendi lisas.

Artikkel 2

Kehtetuks tunnistamine

Komisjoni määruse (EÜ) nr 696/98 (2) artikkel 2 jäetakse välja.

Artikkel 3

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. septembrist 2016.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 10. märts 2016

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EÜT L 82, 22.3.1997, lk 1.

(2)  Komisjoni 27. märtsi 1998. aasta määrus (EÜ) nr 696/98, millega rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 515/97 liikmesriikide haldusasutuste vastastikusest abist ning haldusasutuste ja komisjoni vahelisest koostööst tolli- ja põllumajandusküsimusi käsitlevate õigusaktide nõutava kohaldamise tagamiseks (EÜT L 96, 28.3.1998, lk 22).


LISA

a)

JUHTUMI VIITENUMBER

Juhtumi identifitseerimisnumber

Dokumendi viitenumber

Riiklik viitenumber

Kokkuvõte

Teenus

Kontaktisik

Kuupäev

b)

JUHTUMIGA SEOTUD PÕHITEAVE

Pettuse liik

Aruande liik

Transpordivahend

Teabe kvaliteet

c)

DOKUMENDID

Liik

Number

Kaubaveomakse

Väljaandmise kuupäev

Väljaandmise koht

d)

SEOTUD ISIKUTE ANDMED

Seotuse laad

Eesnimi

Perekonnanimi

Sünninimi

Varjunimi

Sugu

Eristuvad ja püsivad füüsilised tunnused

Sünnikoht

Sünnikuupäev

Kodakondsus

Aadress

Tänav

Number

Postkast

Sihtnumber

Linn

Riik

Tava-/mobiiltelefon

Faks/e-post

Isikut tõendavad dokumendid

Dokumendi liik

Dokumendi number

Väljaandmise kuupäev

Väljaandmise koht

Riik

Pagas

Kategooria

Liik

Kaubamärk

Lipiku number

Käitlemine

Piletid

Ostukuupäev

Makseviis

Välja antud (riik)

Väljastas

Reisi algus

Viibimise kestus (päevades)

Sularaha

Deklareerinud

Kavandatud kasutus

Päritolu

Rahaühik

Raha liik

Kogus

Konverteeritud kogus (EUR)

Hoiatus

e)

SEOTUD ETTEVÕTETE ANDMED

Seotuse laad

Nimi

Ärinimi

Registreerimise liik

Registreerimisnumber (1)

Aadress*

Tänav

Number

Postkast

Sihtnumber

Linn

Riik

Tava-/mobiiltelefon

Faks/e-post

f)

TRANSPORDIVAHENDI KIRJELDUS

6.1.

KONTEINER

Liik

Number

Staatus

Tollitõkendi number

Suurus

g)

6.2.

MAANTEE

Liik

Registreerimise liik

Riiklik kuuluvus

Kaubamärk

Numbrimärk

Värv

Pealekantud nimed või logod

Tollitõkendi number

h)

6.3.

VÄIKELAEV

Liik

Nimi

Lipp

Registreerimissadam

Pikkus

Pikkusühik

Tonnaaž brutotonnides vastavalt rahvusvahelisele laevade mõõtmise konventsioonile ICT

Värv

Laeva registreerimise liik

Laeva registrinumber

i)

6.4.

KAUBALAEV

Liik

Nimi

Lipp

Laeva registreerimise liik

Laeva registrinumber

j)

6.5.

RAUDTEE

Liik

Rongi number

Äriühing

Riiklik kuuluvus

Vaguni number

Tollitõkendi number

k)

6.6.

ÕHUTRANSPORT

Liik

Lennu nr

Transpordiliik

Lennuettevõtja

Registreerimisnumber

Vedaja

Numbrimärk

MRN (liikumise viitenumber)

Käitlemine

Tollitõkendi number

6.7.

KULLER, POSTISAADETIS

Liik

Lennu nr

Vedaja

Numbrimärk

MRN (liikumise viitenumber)

l)

TEEKOND

Etapp

Kuupäev

Riik

Koht

Asukoha liik

Laiuskraad

Pikkuskraad

Transpordivahend

m)

KAUPADE KIRJELDUS

Kauba staatus

Kauba liik

Kirjeldus

Kategooria

HSi/CNi/TARICi kood (6-, 8-, 10-kohaline)

Tolliprotseduur

Arve kogusumma

Rahaühik

Konverteeritud kogus (EUR)

Kaubamärk

Tootja

Kogus

Ühik

Brutokaal

Maht

Netokaal

Märgised/hoiatused (lisatud)

Hoiatus

8.1.

LISAVÄLJAD TUBAKA JAOKS

Toote liik

8.2.

LISAVÄLJAD NARKOOTIKUMIDE LÄHTEAINETE JAOKS

Ravimi liik

Kogus

Ühik

Logod

8.3.

LISAVÄLJAD SULARAHA JAOKS

Kavandatud kasutus

Päritolu

Kogus

Sularaha liigid

Kogus

n)

TEAVE ARESTIMISE, KINNIPIDAMISE VÕI KONFISKEERIMISE KOHTA

Staatus

Kuupäev

Riik

Asukoha liik

Arestimise koht

Laiuskraad

Pikkuskraad

Tegutsemisviis

Varjamise liik

Varjamise andmed

Teenus

o)

MEEDE

Nõutud meede

Meetme põhjus

Kahtlustatav tegutsemisviis

Kahtlustatav varjamise liik

Võetud meede

Kuupäev

p)

RISKINÄITAJAD

q)

MÄRKUSTE OSA

Märkus

r)

LISATUD ASJAKOHASED DOKUMENDID

Viitenumber

s)

PETTUSETENDENTSIDE KIRJELDUS

t)

ERIALATEADMISTE KÄTTESAADAVUSE KIRJELDUS


(1)  Neid andmeid ei saa täies ulatuses lisada, kui seega võimaldataks füüsilise isiku tuvastamine.


Top