EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0835

Komisjoni määrus (EL) nr 835/2012, 18. september 2012 , millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist käsitleva määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) XVII lisa kaadmiumi osas EMPs kohaldatav tekst

OJ L 252, 19.9.2012, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 020 P. 276 - 278

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/835/oj

19.9.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 252/1


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 835/2012,

18. september 2012,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist käsitleva määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) XVII lisa kaadmiumi osas

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ja millega asutatakse Euroopa Kemikaalide Agentuur ning muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93, komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning ka nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ, (1) eriti selle artiklit 131,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 20. mai 2011. aasta määrusega (EL) nr 494/2011 (millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist käsitleva määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) XVII lisa kaadmiumi osas) (2) on muudetud kaadmiumi ja kaadmiumiühendite kohta seatud piirangute reguleerimisala, kehtestades jootevardaid ja ehteid käsitlevad sätted kooskõlas kaadmiumi ja kaadmiumoksiidi ohtlikkuse hindamise ja ohu vähendamise strateegiaga (3).

(2)

Määrusega (EL) nr 494/2011 on varasemaid kaadmiumi ja kaadmiumiühendite kasutamisega seotud kitsendusi sünteetiliste orgaaniliste polümeeride (plastmaterjalide) puhul laiendatud kõikidele plastmaterjalidele, erandiga taaskasutusse võetud kaadmiumi sisaldava ja teatavates ehitusmaterjalides kasutatava PVC puhul. See erand tehti arvesse võttes määruse (EÜ) nr 1907/2006 kohaseid riskihaldusmeetmeid käsitlevas ajutises eksperdirühmas peetud arutelusid ning tulemusi, mis saadi 2010. aasta jaanuaris avaldatud uuringul sotsiaal-majandusliku mõju kohta, mis võib kaasneda kaadmiumi sisaldavate ehete, jootesulamite ja PVC turustamisele ja kasutamisele seatud piirangute võimaliku ajakohastamisega (4). Kõiki piirangute tahke arutati liikmesriikide pädevate asutustega, kes vastutavad määruse (EÜ) nr 1907/2006 rakendamise eest, ning sidusrühmadega.

(3)

Pärast määruse (EL) nr 494/2011 vastuvõtmist sai komisjon teada, et on selliseid kaadmiumpigmentide kasutusalasid teatavates plastmaterjalides, mille kohta kehtestati esimest korda piirang määrusega (EL) nr 494/2011 ja mille puhul ilmselt ei leidu kaadmiumiühenditele sobivaid asendajaid ning nende puhul on piiratud konsultatsioonide ja erandlike asjaolude tõttu asjakohane teha täiendav hindamine.

(4)

Nõukogu 25. jaanuari 1988. aasta resolutsioonis on esitatud üleskutse luua üldine strateegia, et võidelda keskkonna kaadmiumiga saastumise vastu, sealhulgas meetmed, millega piirataks kaadmiumi kasutamist ja ergutataks asendajate väljatöötamist pigmentides, stabilisaatorites ja galvaanikas kasutatavatele kaadmiumiühenditele, eesmärgiga piirata kaadmiumi kasutamist ainult selliste kasutusaladega, mille puhul ei ole olemas teisi sobivaid võimalusi.

(5)

Komisjon palub Euroopa Kemikaaliametil vastavalt õigusakti REACH artiklile 69 koostada XV lisa nõuete kohaselt toimik kaadmiumi ja kaadmiumiühendite kasutamise kohta sellistes plastmaterjalides, mille kohta kehtestati esimest korda piirang määrusega (EL) nr 494/2011, võttes seejuures täielikult arvesse nõukogu 25. jaanuari 1988. aasta otsust.

(6)

Kuni piirangumenetluse lõpetamiseni tuleks piirata kaadmiumi ja kaadmiumiühendite kasutamist selliste plastmaterjalide liikidega, mis olid esitatud XVII lisa 23. kirjes enne määruse (EL) nr 494/2011 vastuvõtmist.

(7)

Õiguskindluse tagamiseks tuleks seda määrust kohaldada 10. detsembrist 2011.

(8)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 133 kohaselt asutatud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1907/2006 XVII lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Seda kohaldatakse alates 10. detsembrist 2011.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 18. september 2012

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 396, 30.12.2006, lk 1.

(2)  ELT L 134, 21.5.2011, lk 2.

(3)  ELT C 149, 14.6.2008, lk 6.

(4)  http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/files/markrestr/study-cadmium_en.pdf


LISA

Määruse (EÜ) nr 1907/2006 XVII lisa tabelit, milles on esitatud ained, ainerühmad ja segud ning piirangute tingimused, muudetakse järgmiselt.

1.

23. kande teises veerus asendatakse lõike 1 esimene ja teine lõik järgmisega:

 

„1.

Ei tohi kasutada järgmistest sünteetilistest orgaanilistest polümeeridest (edaspidi „plastmaterjalid”) toodetud segudes ja toodetes:

vinüülkloriidi polümeerid või kopolümeerid (PVC) [3904 10] [3904 21]

polüuretaan (PUR) [3909 50]

väikese tihedusega polüetüleen (LDPE), välja arvatud selline väikese tihedusega polüetüleen, mida kasutatakse värvilise põhisegu tootmiseks [3901 10]

tselluloosatsetaat (CA) [3912 11]

tselluloosatsetaatbutüraat (CAB) [3912 11]

epoksüvaigud [3907 30]

melamiin-formaldehüüd-(MF)-vaigud [3909 20]

uurea-formaldehüüd- (UF) -vaigud [3909 10]

küllastumata polüestrid (UP) [3907 91]

polüetüleentereftalaat (PET) [3907 60]

polübutüleentereftalaat (PBT)

läbipaistev/üldotstarbeline polüstüreen [3903 11]

akrüülnitriilmetüülmetakrülaat (AMMA)

ristseotud polüetüleen (VPE)

eriti löögikindel polüstüreen

polüpropüleen (PP) [3902 10]

Eelnevas loetelus esitatud plastmaterjalist valmistatud segusid ja tooteid ei tohi turule viia, kui nende kaadmiumisisaldus plastmaterjalis (väljendatuna metallilise kaadmiumina (Cd)) on 0,01 massiprotsenti või suurem.”

2.

23. kande teise veeru punkti 1 lisatakse järgmine lõik:

 

„Komisjon palub 19. novembriks 2012 Euroopa Kemikaaliametil kooskõlas artikliga 69 koostada XV lisa nõuete kohase toimiku, et hinnata, kas tuleks piirata kaadmiumi ja kaadmiumiühendite kasutamist sellistes plastmaterjalides, mis ei ole esitatud lõike 1 loetelelus.”


Top