Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008L0013

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/13/EÜ, 11. märts 2008 , millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 84/539/EMÜ veterinaarmeditsiinis kasutatavaid elektromeditsiiniseadmeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EMPs kohaldatav tekst)

OJ L 76, 19.3.2008, p. 41–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/13/oj

19.3.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 76/41


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2008/13/EÜ,

11. märts 2008,

millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 84/539/EMÜ veterinaarmeditsiinis kasutatavaid elektromeditsiiniseadmeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 95,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust (1),

tegutsedes asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras, (2)

ning arvestades järgmist:

(1)

Ühenduse parema õigusloome põhimõtetes rõhutatakse siseriiklike ja ühenduse õigusaktide lihtsustamise tähtsust, sest see on ülimalt oluline ettevõtete konkurentsivõime tõstmiseks ja Lissaboni tegevuskava eesmärkide saavutamiseks.

(2)

Nõukogu direktiivis 84/539/EMÜ (3) sätestatud vastavushindamismenetlus ei ole enam vajalik ei siseturu ega kolmandate riikidega kauplemise seisukohast.

(3)

Siseturu toimimist ning kasutajate ja loomade ohutust on võimalik paremini tagada muude ühenduse õigusaktidega.

(4)

Direktiiv 84/539/EMÜ tuleks seetõttu kehtetuks tunnistada.

(5)

Direktiivi 84/539/EMÜ kehtetuks tunnistamise tõttu ei või pärast 31. detsembrit 2008 kasutada kõnealuse direktiivi III lisas esitatud vastavusmärki ja vastavad riiklikud rakendusmeetmed tuleb samuti kehtetuks tunnistada,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Käesolevaga tunnistatakse direktiiv 84/539/EMÜ kehtetuks alates 31. detsembrist 2008.

Artikkel 2

Liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad 31. detsembriks 2008 käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid. Liikmesriigid edastavad komisjonile nimetatud meetmete teksti ja nende ning käesoleva direktiivi vahelise vastavustabeli.

Kui liikmesriigid need meetmed vastu võtavad, lisavad nad nendesse või nende ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Strasbourg, 11. märts 2008

Euroopa Parlamendi nimel

president

H.-G. PÖTTERING

Nõukogu nimel eesistuja

president

J. LENARČIČ


(1)  16. jaanuari 2008. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(2)  Euroopa Parlamendi 29. novembri 2007. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 14. veebruari 2008. aasta otsus.

(3)  EÜT L 300, 19.11.1984, lk 179. Direktiivi on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 807/2003 (ELT L 122, 16.5.2003, lk 36).


Top