EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0778

2006/778/EÜ: Komisjoni otsus, 14. november 2006 , teatavaid põllumajandusloomi pidavate tootmisettevõtete kontrollimise käigus teabe kogumise miinimumnõuete kohta (teatavaks tehtud numbri K(2006) 5384 all) (EMPs kohaldatav tekst)

OJ L 314, 15.11.2006, p. 39–47 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 142M , 5.6.2007, p. 471–479 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 077 P. 23 - 31
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 077 P. 23 - 31
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 033 P. 205 - 213

No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; kehtetuks tunnistatud ja asendatud 32019R0723 . Latest consolidated version: 01/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/778/oj

15.11.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 314/39


KOMISJONI OTSUS,

14. november 2006,

teatavaid põllumajandusloomi pidavate tootmisettevõtete kontrollimise käigus teabe kogumise miinimumnõuete kohta

(teatavaks tehtud numbri K(2006) 5384 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2006/778/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 19. novembri 1991. aasta direktiivi 91/629/EMÜ, milles sätestatakse vasikate kaitse miinimumnõuded, (1) eriti selle artikli 7 lõiget 2,

võttes arvesse nõukogu 19. novembri 1991. aasta direktiivi 91/630/EMÜ, milles sätestatakse sigade kaitse miinimumnõuded, (2) eriti selle artikli 7 lõiget 2,

võttes arvesse nõukogu 20. juuli 1998. aasta direktiivi 98/58/EÜ, mis käsitleb põllumajandusloomade kaitset, (3) eriti selle artikli 6 lõiget 3,

võttes arvesse nõukogu 19. juuli 1999. aasta direktiivi 1999/74/EÜ, millega sätestatakse munakanade kaitse miinimumnõuded, (4) eriti selle artikli 8 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivis 91/629/EMÜ on sätestatud tarbe- ja nuumvasikate kaitse miinimumnõuded. Selles on ette nähtud, et liikmesriigid peavad tagama, et pädeva asutuse vastutusel kontrollitaks kõnealuse direktiivi nõuete täitmist.

(2)

Direktiivis 91/630/EMÜ on sätestatud tarbe- ja nuumsigade kaitse miinimumnõuded. Selles on ette nähtud, et liikmesriigid peavad tagama, et pädeva asutuse vastutusel kontrollitaks kõnealuse direktiivi nõuete täitmist.

(3)

Direktiivis 98/58/EÜ on sätestatud miinimumnõuded põllumajanduslikel eesmärkidel aretatavate või peetavate loomade kaitseks. Selles on ette nähtud, et liikmesriigid peavad tagama, et pädev asutus kontrolliks kõnealuse direktiivi nõuete täitmist ja et liikmesriigid esitaks komisjonile aruandeid nende kontrollide kohta.

(4)

Komisjoni 17. detsembri 1999. aasta otsuses 2000/50/EÜ, mis käsitleb loomakasvatusega tegelevate põllumajandusettevõtete inspekteerimise miinimumnõudeid, (5) on sätestatud, et aruanded, mida liikmesriigid peavad direktiivi 98/58/EÜ kohaselt komisjonile esitama, peavad hõlmama vasikaid, sigu ja munakanu. Samuti on selles kindlaks määratud teave, mida liikmesriigid peavad esitama iga loomaliigi ja -kategooria kohta.

(5)

Liikmesriikides tehtaval põllumajandusloomade kontrollimisel ei peaks jälgima mitte ainult nende nõuete täitmist, mis on sätestatud eriaktides, nagu need, mis käsitlevad vasikaid, sigu või munakanu, vaid ka direktiivis 98/58/EÜ sätestatud üldiseid heaolunõudeid. Seepärast peaksid liikmesriikide aruandekohustuste hulka kuuluma ka nii üld- kui erinõuete täitmine ühenduse õigusaktide kohaselt.

(6)

Liikmesriikides tuleks põllumajandusloomade kontrollimisel inspekteerida ka kõiki teisi põllumajandusloomadena peetavaid liike, mis kuuluvad direktiivi 98/58/EÜ reguleerimisalasse. Liikmesriikide aruandekohustusi komisjoni ees tuleks seepärast vastavalt laiendada.

(7)

Direktiivis 1999/74/EÜ on sätestatud munakanade kaitse miinimumnõuded. Selles on ette nähtud, et liikmesriigid peavad tagama, et pädev asutus kontrolliks kõnealuse direktiivi nõuete täitmist.

(8)

Direktiivide 91/629/EMÜ, 91/630/EMÜ, 98/58/EÜ ja 1999/74/EÜ rakendamisel saadud kogemused näitavad, et kõnealuste direktiivide alusel pädeva asutuse poolt tehtavate kontrollide kavandamises, esitamises, dokumenteerimises ja edastamises on liikmesriikidevahelisi erinevusi.

(9)

Eriti oluline on andmete kogumine loomade heaolu kontrollide kohta ühendusele, kuna see aitab hinnata, kuidas ühenduse poliitika mõjutab kõnealust valdkonda. Peale selle on tähtis, et loomade heaolu eeskirju kohaldataks ühetaoliselt. Seda eelkõige seepärast, et kõnealused eeskirjad võivad mõjutada mõne põllumajandustegevuse konkurentsivõimet. Seetõttu tuleb põllumajandusloomi pidavate tootmisettevõtete kontrolli miinimumnõudeid ajakohastada.

(10)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määruse (EÜ) nr 882/2004 (ametlike kontrollide kohta, mida tehakse sööda- ja toidualaste õigusnormide ning loomatervishoidu ja loomade heaolu käsitlevate eeskirjade täitmise kontrollimise tagamiseks) (6) V jaotises nähakse ette kontrollikavade koostamine ja ka iga-aastaste aruannete esitamine. Liikmesriikide praeguseid otsuse 2000/50/EÜ kohaseid aruandekohustusi tuleks kohandada kõnealuse määrusega, eriti seoses komisjonile aruannete esitamise sageduse ja tähtajaga.

(11)

Loomade heaolu mõjutavad loomapidamisviisid. Seepärast võeti need aluseks ka teabe kogumisel. Munakanade puhul tuleks eraldi viidata komisjoni 23. detsembri 2003. aasta määrusele (EÜ) nr 2295/2003, millega kehtestatakse munade teatavaid turustusnorme käsitleva nõukogu määruse (EMÜ) nr 1907/90 üksikasjalikud rakenduseeskirjad, (7) sest selles kehtestatakse alternatiivsetele süsteemidele esitatavad lisanõuded.

(12)

Praegune teabe kogumise ja analüüsimise süsteem suurendab nii komisjoni kui ka liikmesriikide halduskoormust. See võib suurendada ka andmete muutmise ohtu. Seepärast tuleb ühenduse tasandil teha ajakohase teabesüsteemi teostatavusuuring, et parandada ja lihtsustada vajalike andmete kogumist ja analüüsimist.

(13)

Seepärast tuleks otsus 2000/50/EÜ kehtetuks tunnistada ja asendada see käesoleva otsusega.

(14)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Sisu

Käesolevas otsuses kehtestatakse eeskirjad, et ühtlustada:

a)

teabe kogumist pädeva asutuse tehtava direktiivide 91/629/EMÜ, 91/630/EMÜ, 98/58/EÜ ja 1999/74/EÜ kohase kontrolli käigus;

b)

selle teabe esitamist komisjonile.

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas otsuses kasutatakse artikli 1 punktis a nimetatud direktiivide mõisteid.

Peale selle kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)   kontroll– ülevaatus, mida pädev asutus teeb tootmisettevõttes, kus ülevaatuse ajal peetakse loomi vastavalt ühele artikli 1 punktis a nimetatud direktiivile;

b)   rikkumine– ühe artikli 1 punktis a nimetatud direktiivi nõuete mittejärgimine,

Artikkel 3

Teave, mida tuleb iga kontrolli käigus koguda ja dokumenteerida

Iga kontrolli käigus peab pädev asutus koguma ja kirjalikult või elektrooniliselt üles märkima järgmise teabe:

a)

kuupäev ja tootmisettevõtte andmed;

b)

loomapidamisviisid ja vastavad ühenduse õigusaktide sätted, nagu on loetletud I lisas;

c)

kategooriad, mis ei vasta nõuetele, ja vastavad ühenduse õigusaktide sätted, nagu on loetletud II lisas;

d)

halduskategooriad, mis ei vasta nõuetele, ja pädeva asutuse võetud meetmed, nagu on nimetatud III lisas.

Artikkel 4

Direktiivi 91/629/EMÜ kohase kontrolli puhul järgitavad kontrollimise ja dokumenteerimise miinimumnõuded

Iga direktiivi 91/629/EMÜ kohase kontrolli käigus kontrollib pädev asutus vähemalt viit käesoleva otsuse II lisa I peatükis nimetatud kategooriat ning direktiivi 91/629/EMÜ vastavate sätete järgimist, mis on loetletud sealsamas. Pädev asutus dokumenteerib iga tuvastatud rikkumise.

Artikkel 5

Direktiivi 91/630/EMÜ kohase kontrolli puhul järgitavad kontrollimise ja dokumenteerimise miinimumnõuded

Iga direktiivi 91/630/EMÜ kohase kontrolli käigus kontrollib pädev asutus vähemalt nelja käesoleva otsuse II lisa II peatükis nimetatud kategooriat ning direktiivi 91/630/EMÜ vastavate sätete järgimist, mis on loetletud sealsamas. Pädev asutus registreerib iga tuvastatud rikkumise.

Artikkel 6

Direktiivi 98/58/EÜ kohase kontrolli puhul järgitavad kontrollimise ja dokumenteerimise miinimumnõuded

Iga direktiivi 98/58/EÜ kohase kontrolli käigus kontrollib pädev asutus vähemalt viit käesoleva otsuse II lisa III peatükis nimetatud kategooriat ning direktiivi 98/58/EÜ vastavaid sätteid, mis on loetletud sealsamas. Pädev asutus registreerib iga tuvastatud rikkumise.

Artikkel 7

Direktiivi 1999/74/EÜ kohase kontrolli puhul järgitavad kontrollimise ja dokumenteerimise miinimumnõuded

Iga direktiivi 1999/74/EÜ kohase kontrolli käigus kontrollib pädev asutus vähemalt kolme käesoleva otsuse II lisa IV peatükis nimetatud kategooriat ning direktiivi 1999/74/EÜ vastavaid sätteid, mis on loetletud sealsamas. Pädev asutus registreerib iga tuvastatud rikkumise.

Artikkel 8

Aruanded

1.   Liikmesriigid esitavad hiljemalt 30. juuniks 2009 ja edaspidi igal aastal hiljemalt 30. juunil komisjonile aruande elektroonilisel teel eelmisel kalendriaastal tehtud kontrollkäikudel käesoleva otsuse kohaselt kogutud ja ülesmärgitud teabe kohta.

2.   Lõikes 1 ettenähtud aruanne:

a)

sisaldab IV lisas nimetatud teavet;

b)

sellele on lisatud kõige tõsisemate tuvastatud rikkumiste analüüs ja riiklik tegevuskava kindlakstehtud rikkumiste vältimise või nende esinemise vähendamise kohta eelseisvatel aastatel.

Artikkel 9

Kehtetuks tunnistamine

Otsus 2000/50/EÜ tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 10

Kohaldamine

Käesolevat otsust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2008.

Artikkel 11

Adressaadid

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 14. november 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  EÜT L 340, 11.12.1991, lk 28. Direktiivi on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 806/2003 (ELT L 122, 16.5.2003, lk 1).

(2)  EÜT L 340, 11.12.1991, lk 33. Direktiivi on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 806/2003.

(3)  EÜT L 221, 8.8.1998, lk 23. Direktiivi on muudetud määrusega (EÜ) nr 806/2003.

(4)  EÜT L 203, 3.8.1999, lk 53. Direktiivi on muudetud määrusega (EÜ) nr 806/2003.

(5)  EÜT L 19, 25.1.2000, lk 51. Otsust on viimati muudetud 2003. a ühinemisaktiga.

(6)  ELT L 165, 30.4.2004, lk 1; parandatud (ELT L 191, 28.5.2004, lk 1). Määrust on muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 776/2006 (ELT L 136, 24.5.2006, lk 3.)

(7)  ELT L 340, 24.12.2003, lk 16. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 89/2006 (ELT L 15, 20.1.2006, lk 30).


I LISA

(vastavalt artikli 3 punktis b osutatule)

PIDAMISVIISID

Munakanade pidamise viisid ning direktiivi 1999/74/EÜ ja määruse (EÜ) nr 2295/2003 vastavad sätted

Pidamisviis

Vastav ühenduse õigusakt

Vabalt pidamine

määruse (EÜ) nr 2295/2003 III lisa

Laudas õrrel pidamine

määruse (EÜ) nr 2295/2003 III lisa

Täiustatud puuris pidamine

direktiivi 1999/74/EÜ artikkel 6

Täiustamata puuris pidamine

direktiivi 1999/74/EÜ artikkel 5


II LISA

(vastavalt artikli 3 punktis c ning artiklites 4, 5 ja 6 osutatule)

I   PEATÜKK

Mittevastavuse kontrollimise kategooriad, mis ei vasta nõuetele vasikate puhul, ja direktiivi 91/629/EMÜ vastavad sätted

Mittevastavuse kontrollimise kategooria

Direktiivi 91/629/EMÜ vastavad sätted

Kontrollimine

lisa punkt 6

Liikumisvabadus

lisa punktid 7 ja 8

Ruumi mõõtmed

artikkel 3

Ehitised ja ruumid

lisa punktid 1, 2, 3, 9, 14 ja 10

Valgustus

lisa punkt 5

Automaatsed ja mehaanilised seadmed

lisa punkt 4

Sööt, vesi ja muud ained

lisa punktid 12, 13 ja 15

Hemoglobiinisisaldus

lisa punkt 11

Sööda kiudainesisaldus

lisa punkt 11

II   PEATÜKK

Mittevastavuse kontrollimise kategooriad sigade puhul ja direktiivi 91/630/EMÜ vastavad sätted

Mittevastavuse kontrollimise kategooria

Direktiivi 91/630/EMÜ vastavad sätted

Personal

artikkel 5a

Kontrollimine

artikli 3 lõige 8

lisa II peatüki punkti B punkt 2

lisa II peatüki punkti C punkt 3

lisa II peatüki punkt D

Liikumisvabadus

artikli 3 lõige 3

lisa II peatüki punkti B punktid 1, 4 ja 5

lisa II peatüki punkti C punktid 1 ja 2

Ruumi mõõtmed

artikli 3 lõiked 1 ja 4

Ehitised ja ruumid

lisa I peatüki punktid 1, 2 ja 3

Valgustus

lisa I peatüki punkt 2

Põrandapinnad

artikli 3 lõige 2

lisa I peatüki punkt 5

lisa II peatüki punkt A

Tuhnimismaterjal

artikli 3 lõige 5

lisa I peatüki punkt 4

lisa II peatüki punkti B punkt 3

Sööt, vesi ja muud ained

artikli 3 lõige 6

lisa I peatüki punktid 6 ja 7

Sööda kiudainesisaldus

artikli 3 lõige 7

Vigastused

lisa I peatüki punkt 8

Aretusmeetodid

lisa II peatüki punkti C punkt 3

III   PEATÜKK

Mittevastavuse kontrollimise kategooriad kõikide tootmisettevõtete puhul ja direktiivi 98/58/EÜ lisa vastavad sätted

Mittevastavuse kontrollimise kategooria

Direktiivi 98/58/EÜ lisa vastavad punktid

Personal

punkt 1

Kontrollimine

punktid 2, 3 ja 4

Dokumenteerimine

punktid 5 ja 6

Liikumisvabadus

punkt 7

Ehitised ja ruumid

punktid 8–12

Automaatsed või mehaanilised seadmed

punkt 13

Sööt, vesi ja muud ained

punktid 14–18

Vigastused

punkt 19

Aretusmeetodid

punktid 20 ja 21

IV   PEATÜKK

Mittevastavuse kontrollimise kategooriad munakanade puhul ja direktiivi 1999/74/EÜ vastavad sätted

Mittevastavuse kontrollimise kategooria

Direktiivi 1999/74/EÜ vastavad sätted

Kontrollimine

lisa punktid 1 ja 6

Ruumi mõõtmed

artikli 4 lõike 1 punkt 4

artikli 5 lõike 1 punkt 1

artikli 6 lõike 1 punkt a

Ehitised ja ruumid

artikkel 4, v.a lõike 1 punkt 4;

artikkel 5, v.a lõike 1 punkt 1;

artikkel 6, v.a punkti 1 alapunkt a

lisa, punktid 4, 5 ja 7

Valgustus

lisa punkt 3

Automaatsed ja mehaanilised seadmed

lisa punkt 2

Vigastused

lisa punkt 8


III LISA

(vastavalt artikli 3 punktis d osutatule)

Halduskategooriad, mille puhul kontrollitakse nõuetelevastavust

Halduskategooria

Pädeva asutuse võetavad meetmed

A

Nõue kõrvaldada mittevastavus(ed) vähemalt kolme kuu jooksul

Ei võeta viivitamata meetmeid haldus- või kriminaalkaristuse kohaldamiseks

B

Nõue kõrvaldada mittevastavus(ed) rohkem kui kolme kuu jooksul

Ei võeta viivitamata meetmeid haldus- või kriminaalkaristuse kohaldamiseks

C

Võetakse viivitamata meetmeid haldus- või kriminaalkaristuse kohaldamiseks


IV LISA

Teave, mis tuleb esitada komisjonile artikli 8 kohaselt

Teave, mis tuleb esitada komisjonile artikli 8 kohaselt, esitatakse vastavalt käesoleva lisa tabelitele 1 ja 2.

Teave sisaldab:

kontrollitavate tootmisettevõtete arv tabelite 1 ja 2 esimeses reas;

kontrollitud tootmisettevõtete arv tabelite 1 ja 2 teises reas artiklite 4–7 nõuetele vastavate kontrollide arvu põhjal;

tootmisettevõtete arv, kus mittevastavust ei esinenud, tabelite 1 ja 2 kolmandas reas, kontrollide põhjal, millele on osutatud tabelite 1 ja 2 teises reas;

mittevastavuste arv II lisas nimetatud kategooriate kaupa käesoleva lisa tabeli 1 ridades 4–18 ja tabeli 2 ridades 4–12;

mittevastavuste arv III lisas nimetatud kategooriate kaupa käesoleva lisa tabeli 1 ridades 19–21 ja tabeli 2 ridades 13–15.

Tabel 1

Looma- ja linnuliik

Munakanad

Vasikad

Sead

Pidamisviis

Arv

Vabalt pidamine

Laudas õrrel pidamine

Täiustatud puuris pidamine

Täiustamata puuris pidamine

1

Kontrollitavad tootmisettevõtted

 

 

 

 

 

 

2

Kontrollitud tootmisettevõtted

 

 

 

 

 

 

3

Tootmisettevõtted, kus mittevastavusi ei esinenud

 

 

 

 

 

 

Mittevastavuste arv kategooriate kaupa

4

Personal

 

 

 

 

 

 

5

Kontrollimine

 

 

 

 

 

 

6

Dokumenteerimine

 

 

 

 

 

 

7

Liikumisvabadus

 

 

 

 

 

 

8

Ruumi mõõtmed

 

 

 

 

 

 

9

Ehitised ja ruumid

 

 

 

 

 

 

10

Valgustus

 

 

 

 

 

 

11

Põrandapinnad (sigade puhul)

 

 

 

 

 

 

12

Tuhnimismaterjal

 

 

 

 

 

 

13

Automaatsed ja mehaanilised seadmed

 

 

 

 

 

 

14

Sööt, vesi ja muud ained

 

 

 

 

 

 

15

Hemoglobiinisisaldus (vasikad)

 

 

 

 

 

 

16

Sööda kiudainesisaldus (vasikad ja emised)

 

 

 

 

 

 

17

Vigastused

 

 

 

 

 

 

18

Aretusmeetodid

 

 

 

 

 

 

19

Mittevastav A

 

 

 

 

 

 

20

Mittevastav B

 

 

 

 

 

 

21

Mittevastav C

 

 

 

 

 

 


Tabel 2

Looma- ja linnuliik

Arv

Veised (v.a vasikad)

Lambad

Kitsed

Kodulinnud (1)

Silerinnalised linnud

Pardid

Haned

Karusloomad

Kalkunid

1

Kontrollitavad tootmisettevõtted

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Kontrollitud tootmisettevõtted

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Tootmisettevõtted, kus mittevastavust ei esinenud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mittevastavuste arv kategooriate kaupa

4

Personal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Kontrollimine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Dokumenteerimine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Liikumisvabadus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Ehitised ja ruumid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Automaatsed ja mehaanilised seadmed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Sööt, vesi ja muud ained

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Vigastused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Aretusmeetodid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Rikkumine A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Rikkumine B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Rikkumine C

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Liiki Gallus gallus kuuluvad linnud, v.a munakanad


Top