EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991L0338

Nõukogu direktiiv, 18. juuni 1991, millega kümnendat korda muudetakse direktiivi 76/769/EMÜ liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta seoses teatavate ohtlike ainete ja valmististe turustamise ja kasutamise piirangutega

OJ L 186, 12.7.1991, p. 59–63 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 020 P. 198 - 202
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 020 P. 198 - 202
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 010 P. 293 - 297
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 010 P. 293 - 297
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 010 P. 293 - 297
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 010 P. 293 - 297
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 010 P. 293 - 297
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 010 P. 293 - 297
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 010 P. 293 - 297
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 010 P. 293 - 297
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 010 P. 293 - 297
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 010 P. 111 - 115
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 010 P. 111 - 115

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1991/338/oj

31991L0338Official Journal L 186 , 12/07/1991 P. 0059 - 0063
Finnish special edition: Chapter 13 Volume 20 P. 0198
Swedish special edition: Chapter 13 Volume 20 P. 0198


NÕUKOGU DIREKTIIV,

18. juuni 1991,

millega kümnendat korda muudetakse direktiivi 76/769/EMÜ liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta seoses teatavate ohtlike ainete ja valmististe turustamise ja kasutamise piirangutega

(91/338/EMÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Majandusühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 100a,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,1

koostöös Euroopa Parlamendiga,2

võttes arvesse majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust3

ning arvestades, et:

meetmed siseturu järkjärguliseks rajamiseks tuleks vastu võtta perioodil, mis lõpeb 31. detsembril 1992; siseturg hõlmab sisepiirideta ala, kus on tagatud kaupade, isikute, teenuste ja kapitali vaba liikumine;

nõukogu on oma 25. jaanuari 1988. aasta resolutsioonis4 kutsunud komisjoni viivitusteta arendama erimeetmeid ühenduse tegevusprogrammiks, et võidelda keskkonna kaadmiumiga saastamise vastu; samuti tuleb kaitsta inimese tervist ning sellepärast tuleks rakendada üldine strateegia, millega eelkõige piiratakse kaadmiumi kasutamist ja ergutatakse võimalike asendusainete uurimist;

asendusainetega seotud teadmiste ja tehnika osas tehakse edusamme; sellepärast oleks soovitatav kõnealust olukorda süstemaatiliselt ümber hinnata, lähtudes kõnealuse resolutsiooniga ette nähtud teaduslike ja tehniliste uuringute tulemustest;

polüvinüülkloriidi (PVC) ei tohi värvida kaadmiumipõhiste pigmentidega; teatavateks rakendusteks on praegustes tehnoloogilistes oludes siiski vaja kasutada kaadmiumipõhist stabilisaatorit;

teatavate liikmesriikide poolt eespool osutatud ainete või neid sisaldavate valmististe kasutamise või turustamise suhtes juba kehtestatud piirangutel on otsene mõju siseturu rajamisele ja toimimisele; sellepärast on vaja ühtlustada liikmesriikide õigusakte selles valdkonnas ning sellest tulenevalt muuta I lisa direktiivis 76/769/EMÜ,5 mida on viimati muudetud direktiiviga 89/678/EMÜ,6

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 76/769/EMÜ I lisa muudetakse nii, nagu on sätestatud käesoleva direktiivi lisas. Siiski ei kohaldata neid uusi sätteid kaadmiumi sisaldavate toodete suhtes, mis on juba hõlmatud muude ühenduse õigusaktidega.

Artikkel 2

Tänu teadmiste ja tehnika arengule seoses kaadmiumist ja selle ühenditest vähem ohtlike asendusainetega, annab komisjon liikmesriikidega konsulteerides olukorrale uue hinnangu esmakordselt kolme aasta jooksul alates artikli 3 lõikes 1 osutatud kuupäevast ning seejärel korrapäraste ajavahemike tagant vastavalt direktiivi 76/769/EMÜ artikliga 2a ette nähtud korrale.

Artikkel 3

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt 31. detsembril 1992. Liikmesriigid teatavad sellest viivitamata komisjonile.

2. Kui liikmesriigid lõikes 1 osutatud meetmed vastu võtavad, lisavad nad nendesse meetmetesse või nende meetmete ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Luxembourg, 18. juuni 1991

Nõukogu nimel

eesistuja

G. WOHLFART

LISA

Direktiivi 76/769/EMÜ I lisasse lisatakse järgmised ained:

"24. Kaadmium (CAS nr 7440-43-9) ja selle ühendid 1.1. Ei tohi kasutada värvimaks valmistooteid, mis on valmistatud järgmistest ainetest ja valmististest:

- polüvinüülkloriid (PVC) [3904 10] [3904 21] [3904 22] 1

- polüuretaan (PUR) [3909 50]

- madala tihedusega polüetüleen (ld PE), välja arvatud madala tihedusega polüetüleen, mida kasutatakse värvitud alussegu valmistamiseks [3901 10]

- tselluloosatsetaat (CA) [3912 11] [3912 12]

- tselluloosatsetaatbutüraat (CAB) [3912 11] [3912 12]

- epoksüvaigud [3907 30]

Igal juhul ja olenemata kasutusalast või ettenähtud lõppotstarbest ei tohi eespool loetletud ainetest ja valmististest tehtud kaadmiumiga värvitud valmistooteid ega tootekomponente turustada, kui nende kaadmiumisisaldus (väljendatult Cd metalli kujul) ületab 0,01 % plastikmaterjali massist.

1.2. 1.1. jagu kohaldatakse alates 31. detsembrist 1995:

a) järgmistest ainetest ja valmististest tehtud valmistoodete suhtes:

- melamiin-formaldehüüd- (MF) -vaigud [3909 20] 1

- uurea-formaldehüüd- (UF) -vaigud [3909 10]

- küllastumata polüestrid (UP) [3907 91]

- polüetüleentereftalaat (PET) [3907 60]

- polübutüleentereftalaat (PBT)

- läbipaistev/üldotstarbeline polüstüreen [3903 11] [3903 19]

- akrüül-nitriil-metüül-metakrülaat (AMMA)

- võrkstruktuuriga polüetüleen (VPE)

- kõrglöögikindel polüstüreen

- polüpropüleen (PP) [3902 10]

b) värvid [3208] [3209]

Kui värvidel on suur tsingisisaldus, peab kaadmiumi jääkkontsentratsioon nendes olema nii väike kui võimalik ega tohi mingil juhul ületada 0,1 % massist.

1.3. 1.1. ja 1.2. jagusid ei kohaldata siiski nende toodete suhtes, mida värvitakse ohutuse tagamiseks.

2.1. Ei tohi kasutada stabiliseerimaks järgnevalt loetletud tooteid, mis on valmistatud vinüülkloriidi polümeeridest või kopolümeeridest:

- pakendimaterjalid (kotid, konteinerid, pudelid, kaaned) [3923 29 10] [3920 41] [3920 42] 1

- kontori- või koolitarbed [3926 10]

- mööbli või sõidukite furnituur jms tooted [3926 30]

- rõivad ja rõivamanused (k.a kindad) [3926 20]

- põranda- ja seinakatted [3918 10]

- impregneeritud, pealistatud, kaetud või lamineeritud riie [5903 10]

- kunstnahk [4202]

- grammofoniplaadid [8524 10]

- torud ja voolikud ja nende liitmikud [3917 23]

- pöörduksed

- maanteeveosõidukid (interjöör, eksterjöör, kerealune)

- ehituses või tööstuses kasutatava teraslehe kattekiht

- elektrijuhtmete isolatsioon

Igal juhul ja olenemata kasutusalast või ettenähtud lõppotstarbest ei tohi vinüülkloriidi polümeeridest või kopolümeeridesttehtud valmistooteid ega tootekomponente, mida on stabiliseeritud kaadmiumi sisaldavate ainetega, turustada, kui nende kaadmiumisisaldus (väljendatult Cd metalli kujul) ületab 0,01 % polümeeri massist. Need sätted jõustuvad 30. juunil 1994.

2.2. 2.1. jagu ei kohaldata siiski nende valmistoodete suhtes, milles kasutatakse kaadmiumipõhiseid stabilisaatoreid ohutuse tagamiseks.

3. Käesolevas direktiivis tähendab "kadmeerimine" igasuguse metallilise kaadmiumi deposiiti või kihti metallpinnal.

3.1. Ei tohi kasutada järgmistes sektorites/rakendustes kasutatavate metallitoodete või tootekomponentide kadmeerimiseks.

a) seadmed ja masinad:

- toiduainete tootmiseks [8210] [8417 20] [8419 81] [8421 11] [8421 22] [8422] [8435] [8437] [8438] [8476 11] 1

- põllumajanduses [8419 31] [8424 81] [8432] [8433] [8434] [8436]

- jahutamiseks ja külmutamiseks [8418]

- trükkimiseks ja raamatute köitmiseks [8440] [8442] [8443]

b) seadmed ja masinad järgmiste toodete tootmiseks:

- tarbekaubad [7321] [8421 12] [8450] [8509] [8516] 1

- mööbel [8465] [8466] [9401] [9402] [9403] [9404]

- sanitaartehnikatooted [7324]

- keskkütte- ja konditsioneerseadmed [7322] [8403] [8404] [8415]

Igal juhul ja olenemata kasutusalast või ettenähtud lõppotstarbest on keelatud turustada eespool punktides a ja b loetletud sektorites/rakendustes kasutatavaid ning eespool punktis b loetletud sektorites valmistatud kadmeeritud tooteid ja selliste toodete komponente.

3.2. Samuti kohaldatakse 3.1. jaos osutatud sätteid alates 30. juunist 1995 kadmeeritud toodete ja selliste toodete komponentide suhtes, kui neid kasutatakse järgnevalt punktides a ja b loetletud sektorites/rakendustes, ning järgnevalt punktis b loetletud sektorites valmistatud toodete suhtes:

a) seadmed ja masinad järgmiste toodete valmistamiseks:

- paber ja papp [8419 32] [8439] [8441] 1

- tekstiil ja rõivad [8444] [8445] [8447][8448] [8449] [8451] [8452]

b) seadmed ja masinad järgmiste toodete valmistamiseks:

- tööstuslikud teisaldusmehhanismid ja -masinad [8425] [8426] [8427] [8428] [8429] [8430] [8431] 1

- maanteesõidukid ja põllutöömasinad [peatükk 87]

- veerem [peatükk 86]

- veesõidukid [peatükk 89]

3.3. Siiski ei kohaldata 3.1. ja 3.2. jagu:

- toodete ja tootekomponentide suhtes, mida kasutatakse lennunduses, kosmoselennunduses, kaevandamisel, avamerelaevanduses ja tuumasektoris, kus rakendused peavad vastama kõrgetele ohutusstandarditele, ning maanteesõidukite ja põllutöömasinate, veeremi ja veesõidukite ohutusseadmetes,

- elektrikontaktide suhtes igas kasutussektoris, arvestades selle aparatuuri usaldusväärsust, millele need paigaldatakse."

1 Nõukogu 23. juuli 1987. aasta määrus (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta (EÜT L 256, 7.9.1987).

1 EÜT C 8, 13.1.1990, lk 8 ning 26. novembril 1990 esitatud muudatus.

2 EÜT C 260, 15.10.1990, lk 92 ja EÜT C 129, 20.5.1991.

3 EÜT C 112, 7.5.1990, lk 1.

4 EÜT C 30, 4.2.1988, lk 1.

5 EÜT L 262, 27.9.1976, lk 201.

6 EÜT L 398, 30.12.1989, lk 24.

Top